Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 54/2009 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Francouzské republiky o zřízení a podmínkách činnosti kulturních středisek

Datum vyhlášení 26.06.2009
Uzavření smlouvy 13.09.1990
Platnost od 26.11.1992
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

54

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. září 1990 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Francouzské republiky o zřízení a podmínkách činnosti kulturních středisek.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 16 dne 26. listopadu 1992.

Česká republika a Francouzská republika si výměnou nót ze dne 16. května 1995 a 19. června 1995 potvrdily sukcesi České republiky do Dohody.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


DOHODA mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Francouzské republiky o zřízení a podmínkách činnosti kulturních středisek

Vláda České a Slovenské Federativní Republiky a vláda Francouzské republiky (dále jen „smluvní strany“),

v duchu zásad a ustanovení Závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, podepsaného v Helsinkách 1. srpna 1975, a Závěrečného dokumentu vídeňské následné schůzky z 15. ledna 1989,

s přihlédnutím ke Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky, podepsané v Paříži 26. října 1967,

vedeny přáním přispívat k vzájemnému poznávání a lepšímu porozumění mezi národy obou států,

se dohodly takto:

Článek 1

Obě smluvní strany se dohodly na zřízení československého kulturního střediska v Paříži s názvem „Československé kulturní a informační středisko“, francouzského kulturního střediska v Praze s názvem „Francouzský institut v Praze/Institut Ernesta Denise“ a francouzského kulturního střediska v Bratislavě s názvem „Francouzský institut v Bratislavě“ (dále jen „kulturní střediska“).

Po dohodě obou smluvních stran mohou být zřízena další kulturní střediska, jejichž činnost se bude řídit ustanoveními této dohody.

Článek 2

Posláním kulturních středisek je přispívat k rozvoji vztahů mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Francií v oblasti kultury, umění, vzdělávání, v oblasti předávání informací, především audiovizuálních, vědy a techniky. Seznamují bezprostředně veřejnost s hodnotami a výsledky svých zemí dosažených v těchto oblastech, a pokud jde o francouzskou stranu, tato činnost zahrnuje i informace o frankofonním světě.

Kulturní střediska mohou přispívat k plnění Kulturní dohody z 26. října 1967 a k uskutečňování spolupráce mezi ministerstvy a dalšími institucemi, místními orgány, organizacemi, společnostmi, sdruženími a soukromými osobami obou států.

Článek 3

Činnost kulturních středisek zahrnuje zejména:

- pořádání přednášek, sympozií a dalších setkání, uměleckých vystoupení, koncertů a výstav;

- promítání filmů a audiovizuálních dokumentů;

- v rámci činnosti kulturních středisek zvaní a přijímání vědců, spisovatelů, lektorů a umělců;

- informování o oblastech kultury, vzdělávání, vědy a techniky;

- provoz knihovny a čítárny umožňující studium a půjčování knih, novin, časopisů, gramofonových desek, kazet, diapozitivů, filmů a dalších dokumentů kulturního, didaktického, vědeckého a technického charakteru v jakémkoliv technickém provedení;

- vydávání a rozšiřování informačních programů, katalogů a dalších dokumentů kulturního, didaktického, vědeckého a technického charakteru v jakémkoliv technickém provedení;

- výuku a pedagogiku jazyků;

- seznamování se vzdělaností vysílající země.

Článek 4

Kulturní střediska mohou v rámci decentralizované spolupráce navazovat přímé styky s ministerstvy a dalšími veřejnými institucemi, místními orgány, společnostmi, sdruženími a soukromými osobami obou států.

Článek 5

Obě smluvní strany zajistí nerušený přístup veřejnosti na akce kulturních středisek, jakož i jejich normální působení.

Článek 6

Kulturní střediska vykonávají svou činnost v souladu s ustanoveními této dohody, dalších mezinárodních smluv, kterými jsou obě smluvní strany vázány, a právními předpisy přijímajícího státu.

Ustanovení Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích z 18. dubna 1961 se na kulturní střediska nevztahují.

Kulturní střediska jsou při plnění úkolů vyplývajících z této dohody oprávněna vystupovat v přijímajícím státě svým jménem.

Kulturní střediska mohou vykonávat svou činnost mimo své budovy.

Článek 7

Obě smluvní strany si vzájemně poskytnou pomoc při umístění kulturních středisek zřízených touto dohodou v odpovídajících prostorách.

Článek 8

Cílem činnosti kulturních středisek není dosažení finančního zisku.

Za podmínek stanovených touto dohodou a při dodržování předpisů přijímajícího státu o maloobchodním prodeji mohou kulturní střediska:

– vybírat vstupné na akce, které organizují, a zápisné do kursů a poplatky za užívání knihovny;

– pro návštěvníky kulturních středisek provozovat kavárnu;

– prodávat katalogy, plakáty, knihy, gramofonové desky, didaktické materiály, audiovizuální programy v jakémkoliv technickém provedení a další předměty, které mají přímý vztah k akcím, které organizují.

Článek 9

Kulturní střediska jsou osvobozena v přijímajícím státě od všech daní jako státní rozpočtové organizace vykonávající obdobnou činnost s výjimkou daní vybíraných za provedené služby. Tento daňový režim bude upřesněn v případě potřeby výměnou nót předaných diplomatickou cestou.

Daňový režim pracovníků kulturních středisek se řídí právními předpisy přijímajícího státu a příslušnými ustanoveními Smlouvy mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu, podepsané dne 1. července 1973.

Článek 10

Na základě reciprocity jsou kulturní střediska při dodržování celních předpisů platných v přijímajícím státě osvobozena od cla, jiných poplatků a dávek při dovozu:

– nábytku, vybavení kanceláří a kancelářských potřeb potřebných k jejich běžnému administrativnímu chodu;

– katalogů, plakátů, programů, knih, gramofonových desek, didaktického materiálu a audiovizuálního materiálu v jakémkoliv technickém provedení s výhradou, že nebudou prodávány v přijímajícím státě;

– filmů určených k promítání v prostorách kulturních středisek.

Výše uvedené předměty mohou být půjčovány, pronajímány, zastaveny nebo prodány pouze za podmínek schválených příslušnými orgány přijímajícího státu.

Článek 11

Příslušné orgány vysílajícího státu jmenují ředitele a pracovníky svých kulturních středisek. Tito pracovníci mohou být občany vysílajícího státu, přijímajícího státu nebo třetího státu. Se zaměstnáním občanů třetího státu musí vyslovit souhlas příslušný orgán přijímajícího státu.

Ředitel a zástupce ředitele mohou být členy diplomatického personálu diplomatické mise vysílajícího státu.

Příslušné orgány smluvních stran se vzájemně informují o příjezdu a konečném odjezdu pracovníků kulturních středisek, kteří nemají trvalý pobyt v přijímajícím státě.

Článek 12

Na ředitele, zástupce ředitele a členy personálu kulturních středisek, kteří nemají trvalý pobyt v přijímajícím státě, a na jejich rodinné příslušníky, k nimž mají vyživovací povinnost, se vztahují předpisy sociálního zabezpečení a pracovněprávní předpisy platné ve vysílajícím státě.

Článek 13

Každá smluvní strana osvobodí pracovníky kulturních středisek druhé smluvní strany od cla, jiných poplatků a dávek při dovozu jejich používaného zařízení domácnosti a osobních svršků, včetně motorového vozidla, po dobu jednoho roku od nastoupení do funkce a jejich vývoz po skončení přidělení. Toto osvobození platí jen po dobu trvání jejich funkce v kulturním středisku.

Tato ustanovení se nevztahují na pracovníky kulturních středisek, kteří jsou občany přijímajícího státu nebo mají trvalý pobyt v přijímajícím státě.

Článek 14

Příslušné orgány každé smluvní strany udělí pracovníkům kulturního střediska druhé smluvní strany, jakož i jejich manželům a dětem žijícím s nimi ve společné domácnosti, po dobu jejich přidělení víza a zabezpečení povolení k pobytu. Každá smluvní strana upřesní diplomatickou cestou příslušné orgány, které budou vydávat pobytové průkazy.

Článek 15

Na Francouzský institut v Praze přechází majetek a fondy Francouzské knihovny a čítárny v Praze, která byla zřízena na základě ujednání z 24. listopadu 1966. Toto ujednání pozbude platnosti dnem vstupu v platnost této dohody.

Článek 16

Každá smluvní strana písemně oznámí druhé smluvní straně, že byly splněny ústavní náležitosti nutné pro vstup této dohody v platnost. Dohoda vstoupí v platnost dnem přijetí druhého písemného oznámení.

Tato dohoda je uzavřena na pětileté období. Poté bude její platnost mlčky prodloužena na dobu neomezenou, pokud ji jedna ze smluvních stran písemně nevypoví v jednoroční lhůtě.


Dáno v Praze, dne 13. září 1990, ve dvou vyhotoveních v jazyce českém a francouzském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České a Slovenské Federativní Republiky
Jiří Dienstbier v. r.
místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

Za vládu Francouzské republiky
Roland Dumas v. r.
ministr zahraničních věcí

Přesunout nahoru