Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 52/2009 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňují sdělení č. 296/1991 Sb., č. 529/1992 Sb., č. 105/1993 Sb., č. 26/1994 Sb., č. 10/1998 Sb., č. 11/1998 Sb., č. 340/1999 Sb., č. 23/2002 Sb. m. s., č. 44/2002 Sb. m. s., č. 20/2004 Sb. m. s., č. 21/2004 Sb. m. s., č. 22/2004 Sb. m. s., č. 41/2005 Sb. m. s., č. 36/2006 Sb. m. s., č. 41/2008 Sb. m. s. a č. 88/2008 Sb. m. s. o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu ke Smlouvě

Datum vyhlášení 26.06.2009
Uzavření smlouvy 29.09.2008
Platnost od 01.07.2009
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

52

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí,

kterým se mění a doplňují sdělení č. 296/1991 Sb., č. 529/1992 Sb., č. 105/1993 Sb., č. 26/1994 Sb., č. 10/1998 Sb., č. 11/1998 Sb., č. 340/1999 Sb., č. 23/2002 Sb. m. s., č. 44/2002 Sb. m. s., č. 20/2004 Sb. m. s., č. 21/2004 Sb. m. s., č. 22/2004 Sb. m. s., č. 41/2005 Sb. m. s., č. 36/2006 Sb. m. s., č. 41/2008 Sb. m. s. a č. 88/2008 Sb. m. s. o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu ke Smlouvě1

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že rozhodnutím Shromáždění Mezinárodní unie pro patentovou spolupráci byly dne 29. září 2008 v Ženevě přijaty změny pravidel 29, 46, 66 a 70 Prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci.

Změny vstupují v platnost na základě rozhodnutí Shromáždění dne 1. července 2009 a tímto dnem vstupují v platnost i pro Českou republiku.

Anglické znění změn Prováděcího předpisu ke Smlouvě a jejich český překlad se vyhlašují současně.


Změny prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci přijaté dne 29. září 2008

Pravidlo 29

Mezinárodní přihlášky, které se považují za vzaté zpět

29.1 až 29.3 (beze změn)

29.4 Oznámení o úmyslu vydat usnesení podle článku 14(4)

(a) Dříve, než přijímací úřad vydá usnesení podle článku 14(4), oznámí přihlašovateli svůj úmysl a uvede důvody. Nesouhlasí-li přihlašovatel s úmyslem přijímacího úřadu, může proti němu podat námitky ve lhůtě dvou měsíců od oznámení.

(b) Má-li přijímací úřad v úmyslu vydat usnesení podle článku 14(4) ohledně náležitosti uvedené v článku ll(l)(iii)(d) nebo (e), přijímací úřad v oznámení uvedeném v odstavci (a) tohoto pravidla vyzve přihlašovatele, aby v souladu s pravidlem 20.6(a) potvrdil, že tato náležitost je včleněna odkazem podle pravidla 4.18. Pro účely pravidla 20.7(a)(i) se výzva zaslaná přihlašovateli podle tohoto odstavce považuje za výzvu podle pravidla 20.3(a)(ii).

(c) Odstavec (b) neplatí, pokud přijímací úřad informoval Mezinárodní úřad v souladu s pravidlem 20.8(a) o neslučitelnosti pravidel 20.3(a)(ii) a (b)(ii) a 20.6 s národními právními předpisy uplatňovanými přijímacím úřadem.

Pravidlo 46

Úprava nároků v řízení před Mezinárodním úřadem

46.1 až 46A (beze změn)

46.5 Forma úprav

(a) Přihlašovatel při provádění úprav podle článku 19 předloží náhradní list nebo listy obsahující úplný soubor nároků, kterými se nahrazují všechny původně podané nároky.

(b) K náhradnímu listu či listům bude přiložen průvodní dopis, který:

(i) uvádí nároky, jež se v důsledku úprav liší od původně podaných nároků, a upozorňuje na rozdíly mezi původně podanými nároky a upravenými nároky;

(ii) uvádí původně podané nároky, jež jsou v důsledku úprav vypuštěny.

Pravidlo 66

Řízení před orgánem pro mezinárodní předběžný průzkum

66.1 až 66.7 (beze změn)

66.8 Forma úprav

(a) S výhradou odstavce (b), přihlašovatel při úpravě popisu nebo výkresů předloží náhradní list za každý list mezinárodní přihlášky, který se v důsledku úpravy liší od listu, který byl původně podán. K náhradnímu listu či listům bude přiložen průvodní dopis upozorňující na rozdíly mezi nahrazenými a náhradními listy a pokud možno vysvětlující důvody úpravy.

(b) (beze změn)

(c) Při úpravě nároků se přiměřeně použije pravidlo 46.5. Souborem nároků předložených podle pravidla 46.5, jak je lze použít na základě tohoto odstavce, budou nahrazeny veškeré nároky původně podané nebo dříve upravené podle článku 19 nebo 34.

66.9 (beze změn)

Pravidlo 70

Mezinárodní předběžná zpráva o patentovatelnosti vyhotovená orgánem pro mezinárodní předběžný průzkum (zpráva o mezinárodním předběžném průzkumu)

70.1 až 70.15 (beze změn)

70.16 Přílohy ke zprávě

(a) Každý náhradní list podle pravidla 66.8(a) nebo (b) musí být, pokud není nahrazen později předloženými náhradními listy podle pravidla 66.8(a) nebo (b) nebo úpravami spočívajícími ve vypuštění celých listů podle pravidla 66.8(b), přiložen ke zprávě.

(a-bis) Náhradní listy podle pravidla 46.5(a) musí být, pokud nejsou nahrazeny nebo považovány za změněné náhradními listy podle pravidla 66.8(c), přiloženy ke zprávě. Náhradní listy podle pravidla 66.8(c) musí být, pokud nejsou nahrazeny později předloženými náhradními listy podle pravidla 66.8(c), přiloženy ke zprávě. Dopisy podle pravidla 46.5(b) nebo 66.8(a) nebo (c) se ke zprávě nepřikládají.

(b) Bez ohledu na odstavce (a) a (a-bis), každý nahrazený nebo změněný náhradní list uvedený v těchto odstavcích bude rovněž přiložen ke zprávě, jestliže se orgán pro mezinárodní předběžný průzkum domnívá, že příslušná úprava spočívající v náhradě nebo změně přesahuje rozsah vynálezu jak byl uveden v mezinárodní přihlášce při podání, a zpráva obsahuje údaj uvedený v pravidle 70.2(c). V takovém případě bude nahrazený nebo změněný náhradní list označen tak, jak to stanoví Administrativní směrnice.

70.17 (beze změn)

Poznámky pod čarou

1 Smlouva o patentové spolupráci, přijatá ve Washingtonu dne 19. června 1970, změněná v roce 1979 a 1984, byla vyhlášena pod č. 296/1991 Sb.

Přesunout nahoru