Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 51/2009 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a kabinetem ministrů Ukrajiny o ekonomické, průmyslové a vědeckotechnické spolupráci

Datum vyhlášení 23.06.2009
Uzavření smlouvy 16.04.2004
Platnost od 24.04.2006
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

51

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 16. dubna 2004 byla v Kyjevě podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a kabinetem ministrů Ukrajiny o ekonomické, průmyslové a vědeckotechnické spolupráci.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 7 dne 24. dubna 2006.

České znění Dohody a ruské znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


DOHODA mezi vládou České republiky a kabinetem ministrů Ukrajiny o ekonomické, průmyslové a vědeckotechnické spolupráci

Vláda České republiky a kabinet ministrů Ukrajiny, dále jen „smluvní strany“, přihlížejíce k tradičním dlouholetým ekonomickým vztahům, snažíce se upevňovat a podporovat ekonomickou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci, řídíce se principy rovnoprávnosti, vzájemných zájmů a mezinárodního práva,

se dohodly na následujícím:

Článek 1

Smluvní strany se budou snažit rozvíjet, upevňovat a diverzifikovat ekonomickou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci na vzájemně výhodném základě a ve všech oblastech, které jsou předmětem společného zájmu.

Článek 2

Vzhledem k dosažené úrovni ekonomické, průmyslové a vědeckotechnické spolupráce budou smluvní strany spolupracovat především v následujících oblastech:

- lehký průmysl;

- doprava včetně dopravních prostředků;

- energetika včetně spolupráce na trzích třetích zemí;

- zdravotnictví a farmaceutický průmysl;

- chemický a petrochemický průmysl;

- plynárenský průmysl;

- dřevozpracující průmysl včetně celulózově-papírenského;

- elektrická zařízení a domácí elektrospotřebiče (elektrické přístroje);

- elektronický a elektrotechnický průmysl;

- hutnictví včetně kovoobráběcího průmyslu;

- průmyslová zařízení;

- zemědělská a lesní technika;

- zařízení pro potravinářský průmysl včetně zařízení pro zpracovatelský průmysl;

- technická normalizace, metrologie a posuzování shody;

- ekologické strojírenství;

- těžební průmysl;

- výroba stavebních materiálů a zařízení;

- modernizace a rekonstrukce elektráren včetně systému zásobování elektrickou energií;

- rozšíření a rekonstrukce plynovodů a ropovodů včetně spolupráce v oblasti průzkumu a vybavení nových nalezišť;

- průmyslová a občanská výstavba;

- vzdělávání a školení odborníků v různých odvětvích průmyslu;

- statistika.

Článek 3

Za účelem splnění úkolů stanovených v článku 1 této dohody se vytváří Smíšená komise pro ekonomickou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci (dále jen „smíšená komise“), která je složena ze zástupců příslušných vládních orgánů, organizací a podnikatelských struktur.

Článek 4

Smíšená komise bude provádět zasedání podle potřeby, avšak nejméně jedenkrát ročně střídavě v České republice a na Ukrajině. Smíšená komise odsouhlasí svůj jednací řád.

Článek 5

1. Hlavní úkoly činnosti smíšené komise jsou:

a) projednání programů ekonomické, průmyslové a vědeckotechnické spolupráce v oblastech, které jsou předmětem společného zájmu;

b) napomáhání vytváření potřebných podmínek k poskytnutí úvěrů a zabezpečení financování ekonomické, průmyslové a vědeckotechnické spolupráce;

c) vypracování nabídek a realizace přijatých programů podpory malého a středního podnikání;

d) napomáhání vytvoření odpovídajících podmínek pro účast hospodářských subjektů obou států na mezinárodních výstavách a veletrzích, konaných na území státu kterékoli ze smluvních stran, a také pro spolupráci obchodních a průmyslových komor zemí obou smluvních stran;

e) spolupráce na rozvoji ekologicky bezpečných systémů infrastruktury, a to zejména v oblastech:

– energetiky;

– automobilových a železničních sítí;

– námořních a říčních dopravních sítí;

– letecké dopravy;

– telekomunikací;

– sběru a zpracování průmyslového a domácího odpadu;

– meliorace;

– vodního hospodářství;

f) ochrana životního prostředí a ekologické bezpečnosti; Přitom bude přihlíženo k racionálnímu využívání přírodních zdrojů, a také rozšíření sféry ekologicky čistých provozů v souladu s platnými nebo vypracovávanými globálními a regionálními programy rozvoje průmyslu;

g) vypracování nabídek a přijetí opatření na zajištění bezpečnosti a stabilnosti dodávek elektrické energie, ropy a zemního plynu, a také zapojení potenciálních investorů. Přitom bude zvláštní důraz kladen na otázky použití a přenosu elektrické energie, přepravy plynu a ropných produktů;

h) vypracování nabídek a přijetí opatření zaměřených na zvýšení úrovně bezpečnosti atomových elektráren v souladu s mezinárodními bezpečnostními standardy;

i) porovnání statistických údajů partnerských zemí.

2. Smíšená komise bude napomáhat rozvoji kooperačních vztahů a jiných forem výrobní spolupráce.

Článek 6

1. Spolupráce smluvních stran se bude uskutečňovat v souladu se závazky, které pro každou ze smluvních stran vyplývají z Dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy a Ukrajinou ze dne 14. 6. 1994 a z jiných mezinárodních smluv, uzavřených mezi Evropskými společenstvími nebo mezi Evropskými společenstvími a členskými státy Evropské unie na straně jedné a Ukrajinou na straně druhé.

2. Spolupráce smluvních stran podle této dohody bude podléhat právům a povinnostem smluvních stran vyplývajících z mezinárodního práva a dohod, které uzavřely, jakož i z členství České republiky v Evropské unii.

Článek 7

Tato dohoda vstoupí v platnost, po splnění všech vnitrostátních postupů smluvních stran, dnem doručení pozdější nóty potvrzující její schválení.

Článek 8

Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran může dohodu vypovědět zasláním písemného oznámení druhé smluvní straně. Platnost této dohody bude ukončena šest měsíců po doručení tohoto oznámení druhé smluvní straně.


Dáno v Kyjevě dne 16. 4. 2004 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, ukrajinském a ruském, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílnosti ve výkladu je rozhodující znění v ruském jazyce.

Za vládu České republiky
JUDr. Miroslav Somol, CSc. v. r.
náměstek ministra průmyslu a obchodu

Za kabinet ministrů Ukrajiny
Andrej Bereznyj v. r.
náměstek ministra hospodářské a evropské integrace

Přesunout nahoru