Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 49/2009 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o ekonomické, průmyslové a vědecko-technické spolupráci

Datum vyhlášení 08.06.2009
Uzavření smlouvy 08.09.2004
Platnost od 21.11.2006
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

49

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. září 2004 byla v Almaty podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o ekonomické, průmyslové a vědecko-technické spolupráci.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 8 odst. 1 dne 21. listopadu 2006.

České znění Dohody a ruské znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o ekonomické, průmyslové a vědecko-technické spolupráci

Vláda České republiky a vláda Republiky Kazachstán, dále jen Strany,

majíce na vědomí ustanovení Dohody o partnerství a spolupráci mezi Republikou Kazachstán, na straně jedné a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé, ze dne 23. ledna 1995,

s ohledem na dlouholeté tradiční ekonomické vztahy, ve snaze upevňovat a podporovat ekonomickou, průmyslovou a vědecko-technickou spolupráci, řídíce se základními zásadními principy mezinárodního práva, se dohodly o následujícím:

Článek 1

Strany se snaží rozvíjet, upevňovat a prohlubovat ekonomickou, průmyslovou a vědecko-technickou spolupráci v zájmu obou zemí na vzájemně výhodném základě v těchto oblastech:

– lehký průmysl,

– doprava, včetně dopravních prostředků,

– energetika, včetně vzájemné spolupráce na trzích třetích zemí,

– zdravotnictví a farmaceutický průmysl,

– chemický a petrochemický průmysl,

– plynárenský průmysl,

– průmysl papíru a celulózy,

– elektrická zařízení a elektrické přístroje pro domácnost,

– elektronický a elektrotechnický průmysl,

– zemědělská technika,

– zařízení pro potravinářský průmysl, včetně zařízení pro zpracovatelský průmysl,

– ekologické strojírenství,

– důlní a hutní průmysl,

– výroba stavebních materiálů a zařízení,

– modernizace a rekonstrukce elektráren, včetně sítí pro přenos elektrické energie,

– rozšiřování a rekonstrukce plynovodů a ropovodů,

– stavební práce jak v průmyslu, tak i v občanském stavitelství,

– příprava odborníků pro různá průmyslová odvětví,

– rozvoj konkrétních směrů vědecko-technické spolupráce,

– jiné oblasti, které jsou předmětem společného zájmu.

Článek 2

1. Za účelem realizace směrů spolupráce, uvedených v článku 1 této Dohody, Strany vytvoří Česko-kazachstánskou mezivládní komisi pro ekonomickou, průmyslovou a vědecko-technickou spolupráci (dále jen Komise) na úrovni náměstků ministrů.

2. Pracovní postup Komise, včetně otázek financování, bude stanoven Statutem Česko-kazachstánské mezivládní komise pro ekonomickou, průmyslovou a vědecko-technickou spolupráci (dále jen – Statut Komise).

3. Statut Komise schválí spolupředsedové Komise na jejím prvním zasedaní.

Článek 3

Zasedání Komise se budou konat podle potřeby, avšak nejméně jednou za rok, střídavě v České republice a v Republice Kazachstán.

Článek 4

1. Základní úkoly Komise jsou tyto:

a) projednání programů ekonomické, průmyslové a vědecko-technické spolupráce v oblastech, které jsou předmětem společného zájmu,

b) vytvoření vzájemně přijatelných podmínek pro poskytování úvěrů a pro zajištění financování ekonomické, průmyslové a vědecko-technické spolupráce,

c) zajištění vývoje a realizace společných programů pro podporu drobného a středního podnikání,

d) vytvoření příslušných podmínek pro účast subjektů obou států na mezinárodních výstavách a veletrzích, uskutečňovaných na územích států Stran a též pro spolupráci obchodních a průmyslových komor Stran a jiných podnikatelských organizací,

e) rozšíření spolupráce v oblasti ekologicky bezpečných systémů infrastruktury, mimo jiné i v oblasti:

– energetiky,

– silniční a železniční dopravy,

– letecké dopravy,

– telekomunikací,

– sběru a zpracování průmyslového odpadu a odpadků z domácností,

– zavlažovacích soustav a meliorací,

f) ochrana životního prostředí a otázky ekologické bezpečnosti, přitom bude věnována pozornost hlavně racionálnímu využití přírodních zdrojů a také rozšíření sféry ekologicky čistých výrob v souladu s globálními a regionálními programy rozvoje průmyslu,

g) zajištění vývoje speciálních programů, zaměřených na zvyšování úrovně bezpečnosti atomových reaktorů v souladu s mezinárodními bezpečnostními normami.

2. Komise napomáhá rozvoji kooperačních vztahů a jiných forem výrobní spolupráce.

Článek 5

1. Spolupráce Stran se uskutečňuje v souladu s Dohodou o partnerství a spolupráci mezi Republikou Kazachstán, na straně jedné a Evropskými společenstvími a jejích členskými státy ze dne 23. ledna 1995, na straně druhé a ostatními mezinárodními smlouvami mezi Evropskými společenstvími nebo Evropskými společenstvími a členskými státy, na straně jedné a Republikou Kazachstán, na straně druhé.

2. Spolupráce Stran v rámci této Dohody se nedotýká závazků zemí, vyplývajících z jiných mezinárodních smluv, jichž jsou účastníky, včetně členství České republiky v Evropské unii.

Článek 6

Po vzájemné dohodě Stran muže být tato Dohoda změněna nebo doplněna ve formě zvláštních protokolů, které budou nedílnou součástí této Dohody.

Článek 7

Pokud vzniknou spory nebo neshody při výkladu nebo provádění ustanovení této Dohody, budou je Strany řešit prostřednictvím vzájemných konzultací nebo jednání.

Článek 8

1. Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem doručení posledního písemného sdělení o tom, že Strany provedly vnitrostátní procedury, které jsou nezbytné k tomu, aby Dohoda vstoupila v platnost.

2. Tato Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou a je platná do doby uplynutí šesti měsíců ode dne, kdy jedna Strana obdrží písemné oznámení druhé Strany o jejím záměru ukončit platnost této Dohody.


Dáno v Almaty 8. září 2004 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, kazašském a ruském, kdy všechny texty jsou stejně autentické.

V případě, že vzniknou rozpory při výkladu ustanovení této Dohody, budou se Strany řídit textem v jazyce ruském.

Za vládu České republiky
Ing. Martin Tlapa, MBA v. r.
náměstek ministra průmyslu a obchodu

Za vládu Republiky Kazachstán
Adilbek Džaksybekov v. r.
ministr průmyslu a obchodu

Přesunout nahoru