Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 45/2009 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a výzkumu Estonské republiky o spolupráci v oblasti školství, vědy a mládeže na léta 2009 – 2012

Datum vyhlášení 29.05.2009
Uzavření smlouvy 04.05.2009
Platnost od 04.05.2009
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

45

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 4. května 2009 bylo v Praze podepsáno Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a výzkumu Estonské republiky o spolupráci v oblasti školství, vědy a mládeže na léta 2009 – 2012.

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 24 odst. 1 dnem podpisu.

České znění Ujednání a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a výzkumu Estonské republiky o spolupráci v oblasti školství, vědy a mládeže na léta 2009 - 2012

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvo školství a výzkumu Estonské republiky (dále jen „smluvní strany“),

- vedeny společnými zájmy o prohloubení a rozvoj vzájemné spolupráce v oblasti školství, vědy a mládeže,

- s pevným přesvědčením, že tato spolupráce bude přispívat k rozvoji vzájemných vztahů,

se dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany se budou na požádání informovat o nejvýznamnějších změnách týkajících se vzdělávacích systémů jejich států, zejména o změnách právních předpisů v oblasti základního, středního, vyššího odborného a vysokého školství, o učebních osnovách a učebních plánech, o systému vzdělávání a dalšího vzdělávání učitelů.

Článek 2

Smluvní strany se budou na požádání informovat o změnách právních předpisů v oblasti péče o mládež a budou si vyměňovat publikace a informace, které s touto problematikou souvisejí.

Článek 3

Smluvní strany si budou na požádání vyměňovat publikace a informace k otázkám řízení, organizace a obsahu vědecké práce.

Článek 4

Smluvní strany si budou na požádání vyměňovat informace a dokumentární materiály k historii, zeměpisu a kultuře států obou smluvních stran.

Článek 5

Smluvní strany budou v rámci dostupných zdrojů podporovat a podněcovat:

a) účast talentovaných žáků a studentů v odborných a uměleckých soutěžích, olympiádách a v mezinárodních programech,

b) účast odborníků na mezinárodních kongresech, konferencích, seminářích a sympoziích konaných ve státu druhé smluvní strany.

Článek 6

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci vysokých škol, výzkumných a vývojových pracovišť, uskutečňovanou na základě dohod o přímé spolupráci.

Článek 7

Smluvní strany budou podporovat výuku jazyka a literatury státu druhé smluvní strany. Na základě požadavků přijímající smluvní strany zváží smluvní strany vyslání učitele českého jazyka a literatury a estonského jazyka a literatury k pedagogickému působení na vysokých školách ve státu druhé smluvní strany.

Článek 8

Smluvní strany si mohou každoročně vyměnit odborníky z oblasti školství a vědy na celkovou dobu 15 dní ke studiu otázek vzdělávání, výchovy a vědy a k projednání další spolupráce.

Článek 9

Smluvní strany budou prohlubovat vzájemné vztahy na základě výměny informací, zkušeností a dokumentů mezi odborníky a pracovníky s mládeží působících v obou státech ve všech oblastech práce s mládeží. Smluvní strany budou podporovat navázání přímých styků mezi mládežnickými organizacemi a institucemi v obou státech a budou se navzájem informovat o konferencích a dalších setkáních s mezinárodní účastí v oblasti mládeže konaných na území svého státu. Smluvní strany budou rovněž podporovat prohlubování znalosti v oblasti mládeže mezi svými státy prostřednictvím výměny expertů v oblasti mládeže a zástupců státních a neziskových organizací pracujících s mládeží.

Článek 10

Smluvní strany si vymění vysokoškolské učitele ke studijním a přednáškovým pobytům na celkovou dobu 3 měsíců ročně. Délka jednotlivých pobytů nepřesáhne 1 měsíc.

Článek 11

Smluvní strany si vymění studenty bakalářských a magisterských studijních programů uskutečňovaných veřejnými vysokými školami ke studijním pobytům v celkovém rozsahu 10 měsíců každoročně. Celkový rozsah studijních pobytů lze rozdělit na několik kratších období, nejméně však na dobu 2 měsíců.

Článek 12

Smluvní strany si každoročně nabídnou dvě místa ke studijním pobytům v rámci doktorských studijních programů na veřejných vysokých školách v celkové délce 20 měsíců. Studijní pobyty mohou být nejméně tříměsíční, nejvíce desetiměsíční.

Článek 13

Za účelem podpory studia a prohloubení znalostí jazyka a kultury státu druhé smluvní strany si smluvní strany každoročně vzájemně poskytnou:

a) dvě místa na Letní škole slovanských studií v České republice,

b) dvě místa na letních kurzech estonského jazyka a literatury v Estonské republice.

VŠEOBECNÁ A FINANČNÍ USTANOVENÍ

Článek 14

1. Cestovní náklady do místa určení a zpět osobám přijatým na základě tohoto Ujednání uhradí vysílající smluvní strana nebo přijatá osoba.

2. Přijímající smluvní strana uhradí v rámci dostupných zdrojů dopravu po území svého státu podle schváleného programu pobytu.

Článek 15

1. Podmínky pro působení učitelů jazyka a literatury, přijímaných na základě článku 7 tohoto Ujednání, ve státě přijímající smluvní strany projednají smluvní strany diplomatickou cestou.

2. Činnost těchto učitelů podléhá platným právním předpisům státu přijímající smluvní strany.

3. Přijímající smluvní strana napomůže učitelům přijatým na základě článku 7 tohoto Ujednání při zajištění bezplatného ubytování.

4. V České republice je orgánem odpovědným za realizaci činností uvedených v článku 7 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (www.msmt.cz).

5. V Estonské republice je správním orgánem odpovědným za realizaci činností uvedených v článku 7 Estonský institut (www.einst.ee).

Článek 16

1. Vysílající smluvní strana předloží přijímající smluvní straně nominaci svých kandidátů podle článků 8, 9 a 10 tohoto Ujednání včetně vyplněných dotazníků přijímající smluvní strany a návrhu programu jejich pobytu alespoň 2 měsíce před navrhovaným datem uskutečnění pobytu.

2. Přijímající smluvní strana oznámí vysílající smluvní straně svůj souhlas s přijetím kandidátů nejméně 30 dnů před datem navrženým pro zahájení pobytu.

3. Vysílající smluvní strana oznámí přijímající smluvní straně přesné datum a způsob příjezdu kandidátů 2 týdny před zahájením pobytu.

Článek 17

Osobám přijatým na základě článků 8, 9 a 10 tohoto Ujednání přijímající smluvní strana poskytne:

a) stravné a kapesné podle platných právních předpisů státu přijímající smluvní strany,

b) ubytování hotelového typu.

Článek 18

1. Vysílající smluvní strana předloží přijímající smluvní straně při nominaci svých kandidátů podle článků 11 a 12 tohoto Ujednání materiály, které budou obsahovat údaje požadované v dotaznících přijímající smluvní strany, a to nejpozději do 15. dubna každého kalendářního roku.

2. Přijímající smluvní strana podá vysílající smluvní straně zprávu o přijetí kandidátů nejpozději do 15. července každého kalendářního roku.

3. Vysílající smluvní strana bude o příjezdu přijatých osob informovat přijímající smluvní stranu nejméně 2 týdny před zahájením studijního pobytu.

4. Podmínkou přijetí ke studijnímu pobytu je znalost jazyka státu přijímající smluvní strany nebo znalost cizího jazyka schváleného přijímající smluvní stranou.

5. V České republice je orgánem odpovědným za realizaci činností uvedených v článcích 11 a 12 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Informace pro uchazeče budou dostupné na Internetu prostřednictvím webové stránky s adresou: http://www.msmt.cz.

6. V Estonské republice je správním orgánem odpovědným za realizaci činností uvedených v článcích 11 a 12 Nadace Archimedes. Informace pro uchazeče budou dostupné na Internetu prostřednictvím webové stránky s adresou: http://www.smartestonia.ee.

Článek 19

Osobám přijatým na základě článků 11 a 12 tohoto Ujednání přijímající smluvní strana poskytne:

a) bezplatné studium na veřejných vysokých školách,

b) ubytování a stravování ve vysokoškolských zařízeních za stejných podmínek, jako mají občané státu přijímající smluvní strany,

c) stipendium podle platných právních předpisů státu přijímající smluvní strany.

Článek 20

1. Vysílající smluvní strana předloží přijímající smluvní straně při nominaci svých kandidátů podle článku 13 tohoto Ujednání materiály, které budou obsahovat údaje požadované v dotaznících přijímající smluvní strany, do 31. března každého kalendářního roku.

2. Přijímající smluvní strana podá vysílající smluvní straně zprávu o přijetí kandidátů nejpozději do 15. června každého kalendářního roku.

3. Vysílající smluvní strana bude o příjezdu kandidátů informovat přijímající smluvní stranu nejméně 2 týdny před zahájením studijního pobytu.

4. V České republice je orgánem odpovědným za realizaci činností uvedených v článku 13 tohoto Ujednání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Informace pro uchazeče budou dostupné na Internetu prostřednictvím webové stránky s adresou: http://www.msmt.cz.

5. V Estonské republice je správním orgánem odpovědným za realizaci činností uvedených v článku 13 tohoto Ujednání Nadace Archimedes (www.archimedes.ee). Informace pro uchazeče budou dostupné na Internetu prostřednictvím webové stránky s adresou: http://www.smartestonia.ee.

Článek 21

Přijímající smluvní strana poskytne účastníkům kurzů přijatým na základě článku 13 tohoto Ujednání zápisné, exkurze, stravování, ubytování a bezplatnou výuku.

Článek 22

Toto Ujednání nevylučuje organizaci dalších činností, na nichž se smluvní strany dohodnou diplomatickou cestou.

Článek 23

Toto Ujednání může být měněno a doplňováno vzájemnou dohodou smluvních stran. Změny a doplňky musí být provedeny písemnou formou.

Článek 24

1. Toto Ujednání vstupuje v platnost dnem podpisu a zůstane v platnosti do 31. prosince 2012. Následně bude jeho platnost automaticky prodloužena do podpisu nového ujednání.

2. Každá ze smluvních stran může toto Ujednání písemně vypovědět s šestiměsíční výpovědní lhůtou.

3. Programy a činnosti zahájené na základě tohoto ujednání v době jeho platnosti budou pokračovat bez ohledu na ukončení platnosti tohoto Ujednání.


Dáno v Praze dne 4. května 2009 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, estonském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílností ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Ing. Eva Bartoňová v. r.
státní tajemnice – I. náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy

Za Ministerstvo školství a výzkumu Estonské republiky
Andres Koppel v. r.
náměstek ministra školství a výzkumu

Přesunout nahoru