Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 38/2009 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Ministerstvem ekologie a přírodních zdrojů Republiky Ázerbájdžán

Datum vyhlášení 04.05.2009
Uzavření smlouvy 25.09.2008
Platnost od 25.09.2008
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

38

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. září 2008 bylo v Baku podepsáno Memorandum o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Ministerstvem ekologie a přírodních zdrojů Republiky Ázerbájdžán.

Memorandum vstoupilo v platnost na základě svého článku 10 dnem podpisu.

České znění Memoranda a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MEZI MINISTERSTVEM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM EKOLOGIE A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ REPUBLIKY ÁZERBÁJDŽÁN

Ministerstvo životního prostředí České republiky a Ministerstvo ekologie a přírodních zdrojů Republiky Ázerbájdžán,

dále jen „Smluvní strany“,

vědomy si regionální a globální povahy otázek životního prostředí, naléhavosti hledat nákladově efektivní a trvalá řešení těchto otázek v rámci mezinárodní spolupráce, a důležitosti koordinace společných činností obou zemí;

na základě cílů a zásad stanovených v „Agendě 21“ schválené v roce 1992 v brazilském Riu de Janeiru a v souladu se závěrečnými dokumenty Světového summitu o udržitelném rozvoji (Johannesburg, 2002);

přesvědčeny, že spolupráce mezi oběma Smluvními stranami v oblasti ochrany životního prostředí je oboustranně výhodná a podpoří rozvoj přátelských vztahů mezi oběma zeměmi;

uvědomujíce si odpovědnost za zajištění bezpečnosti životního prostředí pro současné a budoucí generace;

se dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany budou na základě rovnosti a vzájemné výhodnosti rozvíjet spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí.

Článek 2

Smluvní strany budou spolupracovat v těchto oblastech:

• ochrana vod a čištění odpadních vod;

• nakládání s odpady včetně nebezpečných odpadů;

• ochrana ovzduší;

• revitalizace kontaminovaných území;

• správa ekologicky citlivých oblastí a jejich ochrana, včetně chráněných území;

• ochrana biologické rozmanitosti;

• ochrana půdy;

• podpora obnovitelných zdrojů energie a zvyšování energetické účinnosti;

• klimatické změny;

• posuzování vlivů na životní prostředí (EIA);

• spolupráce při implementaci mnohostranných environmentálních smluv;

• spolupráce při přípravě a realizaci projektů financovaných z fondů EU;

• spolupráce při přípravě a realizaci projektů financovaných mezinárodními organizacemi a institucemi;

• ekologické vzdělávání a výchova;

• výzkum a vývoj v oblasti životního prostředí a rozvoj ekologicky šetrných technologií;

• podpora komunikace a spolupráce mezi odvětvími (sektory) národního hospodářství v oblasti ochrany životního prostředí;

• nástroje ochrany životního prostředí a jejich začlenění do hospodářských politik;

• všechny další oblasti životního prostředí, které budou společně považovány za vhodné.

Článek 3

Spolupráce mezi Smluvními stranami podle tohoto Memoranda se bude provádět těmito formami:

• příprava a implementace společných projektů;

• výměna příslušných informací a materiálů týkajících se životního prostředí;

• návštěvy expertů, vědců, delegací a praktikantů;

• společná organizace seminářů, workshopů a setkání s účastí vědců, expertů a další veřejností;

• další formy spolupráce, na kterých se strany vzájemně dohodnou.

Článek 4

Za účelem provádění tohoto Memoranda Smluvní strany podpoří instituce ochrany životního prostředí, organizace a podniky zabývající se ochranou životního prostředí ve svých zemích, aby mezi sebou navázaly a rozvíjely přímé kontakty.

Článek 5

Aby bylo zajištěno účinné provádění tohoto Memoranda, budou Smluvní strany sjednávat dvouleté programy spolupráce.

Každá Smluvní strana určí do tří měsíců od podpisu tohoto Memoranda koordinátora odpovědného za koordinaci plnění činnosti podle tohoto Memoranda.

Koordinátoři se budou setkávat pravidelně jednou za dva roky střídavě v České republice a v Republice Ázerbájdžán. Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, mezinárodní cestovní náklady vzniklé při účasti na výše uvedených setkáních nese vysílající strana.

Článek 6

Spolupráce podle tohoto Memoranda se bude uskutečňovat v souladu s finančními možnostmi Smluvních stran a právními předpisy platnými v jejich zemích. Není-li dohodnuto jinak, každá ze Smluvních stran nese náklady, které jí vzniknou činností prováděnou podle tohoto Memoranda.

Článek 7

Zněním tohoto Memoranda nejsou dotčeny povinnosti Smluvních stran vyplývající z jakýchkoli dvoustranných a mnohostranných dohod.

Článek 8

Spory týkající se výkladu nebo provádění tohoto Memoranda se budou řešit přímým jednáním mezi Smluvními stranami.

Článek 9

V souladu s právními předpisy obou zemí mohou být výsledky a informace vzniklé při spolupráci podle tohoto Memoranda poskytnuty na základě souhlasu Smluvních stran třetí straně.

Článek 10

Toto Memorandum se sjednává na dobu neurčitou a vstoupí v platnost dnem podpisu.

Každá Smluvní strana může Memorandum písemně vypovědět; v tomto případě platnost Memoranda skončí uplynutím 6 měsíců od data doručení písemného oznámení o výpovědi druhé straně.


Podepsáno v Baku dne 25. 9. 2008, ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém, ázerbájdžánském a anglickém jazyce. V případě jakýchkoli rozdílností ve výkladu je rozhodující anglické znění.

za Ministerstvo životního prostředí České republiky
JUDr. Jan Dusík, MSc. v. r.
I. náměstek ministra životního prostředí a ředitel sekce zahraniční, legislativní a státní správy Ministerstva životního prostředí

za Ministerstvo ekologie a přírodních zdrojů Republiky Ázerbájdžán
Hussein Bagirov v. r.
ministr ekologie a přírodních zdrojů

Přesunout nahoru