Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 36/2009 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Evropskou kosmickou agenturou a Evropskou unií o bezpečnosti a výměně utajovaných informací

Datum vyhlášení 04.05.2009
Uzavření smlouvy 18.07.2008
Platnost od 01.08.2008
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

36

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 18. července 2008 byla v Bruselu podepsána Dohoda mezi Evropskou kosmickou agenturou a Evropskou unií o bezpečnosti a výměně utajovaných informací.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 17 odst. 1 dne 1. srpna 2008.

Dohoda byla sjednána v souladu s článkem 24 a článkem 38 Smlouvy o Evropské unii1), na jejichž základě se stala dnem vstupu v platnost závaznou i pro Českou republiku.

České znění Dohody ve znění uveřejněném v Úředním věstníku Evropské unie se vyhlašuje současně.


DOHODA mezi Evropskou kosmickou agenturou a Evropskou unií o bezpečnosti a výměně utajovaných informací

EVROPSKÁ KOSMICKÁ AGENTURA,

dále jen „ESA“, zastoupená generálním ředitelem

a

EVROPSKÁ UNIE,

dále jen „EU“, zastoupená předsednictvím Rady Evropské unie,

dále jen „strany“,

S OHLEDEM NA Smlouvu o Evropské unii,

S OHLEDEM NA Úmluvu o zřízení Evropské kosmické agentury, jež byla podepsána v Paříži dne 30. května 1975 a vstoupila v platnost dne 30. října 1980,

S OHLEDEM NA Dohodu mezi státy, jež jsou stranami úmluvy o zřízení Evropské kosmické agentury, a Evropskou kosmickou agenturou o ochraně a výměně utajovaných informací, jež byla podepsána v Paříži dne 19. srpna 2002 a vstoupila v platnost dne 20. června 2003,

VZHLEDEM K TOMU, ŽE ESA a EU sdílejí cíl posílit všemi způsoby svou bezpečnost,

VZHLEDEM K TOMU, ŽE ESA a EU se dohodly, že by se mezi nimi měla rozvíjet spolupráce v otázkách společného zájmu ve vztahu k bezpečnosti, a že dne 22. května 2007 schválila Rada Evropské unie a Rada ESA usnesení o evropské politice v oblasti vesmíru, které zdůrazňuje mimo jiné potřebu zdokonalit součinnost v oblasti bezpečnosti,

VZHLEDEM K TOMU, ŽE proto v této souvislosti existuje trvalá potřeba výměny utajovaných informací mezi ESA a EU,

UZNÁVAJÍCE, ŽE plná a účinná konzultace a spolupráce mohou vyžadovat přístup k utajovaným informacím ESA a EU a výměnu utajovaných informací mezi nimi,

VĚDOMY SI TOHO, ŽE tento přístup k utajovaným informacím a jejich výměna vyžadují vhodná bezpečnostní opatření,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Pro splnění cílů posílení bezpečnosti každé strany všemi způsoby se Dohoda mezi Evropskou kosmickou agenturou a Evropskou unií o bezpečnosti a výměně utajovaných informací (dále jen „dohoda“) vztahuje na utajované informace, jak jsou definovány v článku 2, poskytované nebo vyměňované mezi stranami.

Článek 2

Pro účely této dohody se „utajovanou informací“ rozumí každá informace (zejména poznatek, který může být jakýmkoli způsobem sdělován) nebo materiál, včetně dokumentů, pro které jedna ze stran stanoví, že vyžadují ochranu proti nedovolenému vyzrazení, a které byly takto označeny bezpečnostním stupněm utajení (dále jen „utajované informace“).

Článek 3

Pro účely této dohody se rozumí:

a) „ESA“ Evropská vesmírná agentura;

b) „EU“ Rada Evropské unie (dále jen „Rada“), generální tajemník, vysoký představitel, generální sekretariát Rady a Komise Evropských společenství (dále jen „Evropská komise“).

Článek 4

Každá strana

a) chrání a zabezpečuje utajované informace, na které se vztahuje tato dohoda a které poskytla jedna strana druhé nebo které si předaly výměnou;

b) zajistí, aby si utajované informace, které se poskytují nebo vyměňují podle této dohody, zachovaly stupeň bezpečnostního utajení, který jim přidělila poskytující strana. Přijímající strana chrání a zabezpečuje tyto utajované informace podle ustanovení vlastních bezpečnostních předpisů pro utajované informace, které jsou opatřeny rovnocenným stupněm utajení, jak je stanoveno v bezpečnostních pravidlech, která mají být zavedena podle článku 11 ;

c) nepoužije tyto utajované informace, na které se vztahuje tato dohoda, pro jiné účely, než které určila poskytující strana;

d) nevyzradí tyto utajované informace, na které se vztahuje tato dohoda, bez předchozího souhlasu poskytující strany třetím stranám ani žádnému orgánu nebo subjektu EU, který není uveden v článku 3;

e) neumožní přístup k těmto utajovaným informacím osobám, pokud nesplňují zásadu „vědět jen to nejnutnější“ a pokud v případě potřeby neprošly bezpečnostní prověrkou na patřičné úrovni.

Článek 5

1. Utajované informace může jedna strana („poskytující strana“) zpřístupnit nebo uvolnit v souladu se zásadou kontroly původcem drahé straně („přijímající strana“).

2. Uvolnění nebo zpřístupnění utajovaných informací příjemcům neuvedeným v článku 3 vyžaduje rozhodnutí přijímající strany po obdržení písemného souhlasu poskytující strany v souladu se zásadou kontroly původcem, jak je stanovena v bezpečnostních předpisech poskytující strany.

3. Při provádění odstavců 1 a 2 není povoleno žádné obecně použitelné uvolňování, pokud mezi sebou strany nezavedou a nedohodnou postupy týkající se určitých kategorií informací a odpovídající jejich provozním požadavkům.

Článek 6

Každá strana a její subjekty definované v článku 3 této dohody zajistí, že mají bezpečnostní systém a bezpečnostní opatření založené na zásadách a minimálních bezpečnostních normách stanovených v jejich pravidlech nebo předpisech a uvedených v pravidlech, která budou zavedena podle článku 11, aby bylo zajištěno, že na utajované informace, na které se vztahuje tato dohoda, bude uplatňována rovnocenná úroveň ochrany.

Článek 7

1. Strany zajistí, že všechny osoby, které při výkonu svých úředních povinností potřebují přístup k utajovaným informacím poskytovaným nebo vyměňovaným podle této dohody nebo jejichž povinnosti nebo funkce mohou přístup k nim umožňovat, musí v případě potřeby projít odpovídajícími bezpečnostními prověrkami dříve, než jim k těmto utajovaným informacím udělí přístup.

2. Postupy bezpečnostní prověrky budou stanoveny tak, aby určily, zda osoba může s přihlédnutím ke své oddanosti, důvěryhodnosti a spolehlivosti mít přístup k utajovaným informacím.

Článek 8

Strany si poskytují vzájemnou pomoc v záležitostech bezpečnosti utajovaných informací, na které se vztahuje tato dohoda, a ve věcech společného bezpečnostního zájmu. Pro posouzení účinnosti bezpečnostních pravidel v mezích své pravomoci, která mají být zavedena podle článku 11, provádějí orgány uvedené ve zmíněném článku vzájemné bezpečnostní konzultace a kontroly.

Článek 9

1. Pro účely této dohody:

a) Co se týče EU,

veškerá korespondence se zasílá Radě na adresu:

Council of the European Union
Chief Registry Officer
Rue de la Loi/Wetstraat, 175
B 1048 Brassels.

Vedoucí spisovny Rady předá veškerou korespondenci členským státům a Evropské komisi s výhradou odstavce 2.

b) Co se týče ESA,

veškerá korespondence se zasílá na adresu:

ESA Security Office
Via Galileo Galiiei
1-00044 Frascati.

2. Výjimečně může být z provozních důvodů korespondence od jedné strany, která je přístupná pouze určeným příslušným úředníkům, orgánům nebo službám této strany, zaslána a zpřístupněna pouze určeným příslušným úředníkům, orgánům nebo službám drahé strany konkrétně označeným jako příjemci, s ohledem na jejich příslušnost a při dodržení zásady „vědět jen to nejnutnější“. Co se týče Evropské unie, je tato korespondence předávána prostřednictvím vedoucího spisovny Rady, nebo je-li tato informace určena Evropské komisi, prostřednictvím vedoucího spisovny bezpečnostního ředitelství Evropské komise. Co se týče ESA, je tato korespondence předávána prostřednictvím bezpečnostního úřadu ESA.

Článek 10

Generální ředitel ESA a generální tajemník Rady a členové Evropské komise odpovědní za otázky bezpečnosti dohlížejí na provádění této dohody.

Článek 11

1. Za účelem provádění této dohody tři orgány uvedené v odstavcích 2, 3 a 4 společně zavádějí bezpečnostní pravidla s cílem stanovit normy vzájemné bezpečnostní ochrany a zabezpečení utajovaných informací poskytovaných nebo vyměňovaných podle této dohody.

2. Bezpečnostní úřad ESA vypracovává z pověření generálního ředitele ESA bezpečnostní pravidla pro ochranu a zabezpečení utajovaných informací poskytovaných nebo vyměňovaných s ESA podle této dohody.

3. Bezpečnostní kancelář generálního sekretariátu Rady vypracovává pod vedením a z pověření generálního tajemníka Rady, jednajícího jménem Rady a z jejího zmocnění, bezpečnostní pravidla pro ochranu a zabezpečení utajovaných informací poskytovaných Evropské unii nebo s ní vyměňovaných podle této dohody.

4. Bezpečnostní ředitelství Evropské komise, jednající z pověření člena Evropské komise odpovědného za otázky týkající se bezpečnosti, vypracovává bezpečnostní pravidla pro ochranu utajovaných informací poskytovaných nebo vyměňovaných podle této dohody v rámci Evropské komise a jejích prostor.

5. Na straně ESA podléhají bezpečnostní pravidla uvedená v odstavci 1 schválení její radou.

6. Na straně EU podléhají bezpečnostní pravidla uvedená v odstavci 1 schválení Bezpečnostním výborem Rady.

Článek 12

Orgány uvedené v článku 11 stanoví postupy, podle kterých se bude postupovat v případech prokázaného nebo předpokládaného ohrožení utajených informací, na které se vztahuje tato dohoda, včetně oznámení o okolnostech a přijatých opatřeních drahé straně.

Článek 13

Každá strana hradí vlastní náklady vzniklé při uplatňování této dohody.

Článek 14

Před poskytnutím nebo výměnou utajovaných informací, na které se vztahuje tato dohoda, mezi stranami si musí příslušné bezpečnostní orgány uvedené v článku 11 vzájemně potvrdit, že přijímající strana je schopna chránit a zabezpečit informace, na které se vztahuje tato dohoda, způsobem, jenž odpovídá pravidlům, která budou zavedena podle zmíněného článku.

Článek 15

Tato dohoda nebrání stranám v uzavření jiných dohod týkajících se poskytování nebo výměny utajovaných informací, na které se vztahuje tato dohoda, za předpokladu, že nejsou v rozpora s ustanoveními této dohody.

Článek 16

Veškeré spory mezi ESA a EU vzniklé výkladem nebo uplatňováním této dohody se řeší jednáním mezi stranami.

Článek 17

1. Tato dohoda vstupuje v platnost prvním dnem prvního měsíce následujícího po dni, kdy si strany vzájemně oznámí dokončení vnitřních postupů nezbytných pro tento účel.

2. Každá ze stran oznámí drahé straně veškeré změny svých pravidel a předpisů, které by mohly mít vliv na ochranu utajovaných informací uvedených v této dohodě.

3. Tato dohoda může být přezkoumána pro zvážení případných změn na návrh kterékoliv strany.

4. Jakákoliv změna této dohody může být učiněna pouze písemně a vzájemnou dohodou stran. Vstoupí v platnost po vzájemném oznámení, jak je stanoveno v odstavci 1.

Článek 18

Tato dohoda může být vypovězena písemnou výpovědí jedné strany doručenou druhé straně. Výpověď nabývá účinku šest měsíců po převzetí oznámení druhou stranou, nedotkne se však žádných závazků, které již podle této dohody byly převzaty. Zejména veškeré utajované informace poskytnuté nebo získané výměnou podle této dohody budou i nadále chráněny v souladu s ustanoveními této dohody.


Na důkaz čehož připojili níže podepsaní řádně zplnomocnění zástupci k této dohodě své podpisy.

V Bruselu dne 18. července 2008 ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém.

Za Evropskou unii
generální tajemník
J. SOLANA MADARIAGA

Za Evropskou kosmickou agenturu
generální ředitel
J.- J. DORDAIN

Poznámky pod čarou

1) Smlouva o Evropské unii byla vyhlášena pod č. 44/2004 Sb. m. s.

Přesunout nahoru