Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 34/2009 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Evropskou unií a vládou Spojených států amerických o bezpečnosti utajovaných informací

Datum vyhlášení 04.05.2009
Uzavření smlouvy 30.04.2007
Platnost od 30.04.2007
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

34

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 30. dubna 2007 byla ve Washingtonu podepsána Dohoda mezi Evropskou unií a vládou Spojených států amerických o bezpečnosti utajovaných informací.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 20 odst. 1 dne 30. dubna 2007.

Dohoda byla sjednána v souladu s článkem 24 a článkem 38 Smlouvy o Evropské unii1), na jejichž základě se stala dnem vstupu v platnost závaznou i pro Českou republiku.

České znění Dohody ve znění uveřejněném v Úředním věstníku Evropské unie se vyhlašuje současně.


DOHODA mezi Evropskou unií a vládou Spojených států amerických o bezpečnosti utajovaných informací

VLÁDA SPOJENÝCH STÁTŮ, dále jen „vláda USA“

a

EVROPSKÁ UNIE, dále jen „EU“, společně dále jen „strany“,

VZHLEDEM K TOMU, že vláda USA a EU mají společný cíl posilovat všemi způsoby svou bezpečnost a poskytovat svým občanům vysokou úroveň ochrany v prostoru bezpečnosti,

VZHLEDEM K TOMU, že se vláda USA a EU dohodly, že by se mezi nimi měly rozvíjet konzultace a spolupráce v otázkách společného zájmu ve vztahu k bezpečnosti,

VZHLEDEM K TOMU, že v této souvislosti existuje trvalá potřeba výměny utajovaných informací mezi vládou USA a EU,

UZNÁVAJÍCE, že plná a účinná konzultace a spolupráce mohou vyžadovat přístup k utajovaným informacím vlády USA a EU a výměnu utajovaných informací mezi vládou USA a EU,

VĚDOMY SI TOHO, že tento přístup k utajovaným informacím a jejich výměna vyžadují vhodná bezpečnostní opatření, SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Oblast působnosti

1. Tato dohoda se vztahuje na utajované informace poskytované nebo vyměňované mezi stranami.

2. V souladu s ustanoveními této dohody a se svými právními předpisy chrání každá ze stran informace získané od druhé strany, zejména proti neoprávněnému vyzrazení.

Článek 2

Definice

1. Pro účely této dohody se „EU“ rozumí Rada Evropské unie (dále jen „Rada“), generální tajemník, vysoký představitel a generální sekretariát Rady, jakož i Komise Evropských společenství (dále jen „Evropská komise“).

2. Pro účely této dohody se „utajovanými informacemi“ rozumí informace a materiály, které jsou předmětem této dohody, i) jejichž neoprávněné vyzrazení by mohlo různou měrou poškodit nebo způsobit újmu zájmům vlády USA nebo EU, nebo zájmům jednoho nebo více členských států EU; ii) jež vyžadují ochranu proti neoprávněnému vyzrazení v zájmu bezpečnosti vlády USA nebo EU; a iii) jimž vláda USA nebo EU přiřadily určitý stupeň utajení. Informace mohou být v ústní, obrazové, elektronické, magnetické nebo listinné podobě nebo v hmotné podobě, včetně vybavení nebo technologie.

Článek 3

Bezpečnostní klasifikace

1. Utajované informace se označují takto:

a) V případě vlády USA se utajované informace označují TOP SECRET, SECRET nebo CONFIDENTIAL.

b) V případě EU se utajované informace označují TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET, SECRET UE, CONFIDENTIEL UE nebo RESTREINT UE.

2. Odpovídající bezpečnostní klasifikace jsou:

V Evropské uniiVe Spojených státech amerických
TRĚS SECRET UE/EU TOP SECRETTOP SECRET
SECRET UESECRET
CONFIDENTIEL UECONFIDENTIAL
RESTREINT UE(USA nemá odpovídající klasifikaci)

3. Utajované informace poskytnuté jednou stranou druhé straně se razítkují nebo označují jménem poskytující strany. Utajované informace poskytnuté jednou stranou chrání přijímající strana způsobem, který je přinejmenším rovnocenný ochraně skýtané těmto informacím poskytující stranou.

Článek 4

Ochrana utajovaných informací

1. Každá ze stran má bezpečnostní systém a bezpečnostní opatření založené na zásadách a minimálních bezpečnostních normách stanovených ve svých právních předpisech, aby utajovaným informacím zajistila odpovídající úroveň ochrany. Každá ze stran poskytne druhé straně na požádání informace o svých bezpečnostních normách, postupech a praxi, včetně odborné přípravy, jimiž utajované informace chrání.

2. Přijímající strana skýtá utajovaným informacím získaným od poskytující strany úroveň ochrany, která je přinejmenším rovnocenná ochraně skýtané těmto informacím poskytující stranou.

3. Bez předchozího písemného souhlasu poskytující strany přijímající strana nepoužije utajované informace ani nepovolí jejich použití pro jiné účely než pro účely, k nimž byly poskytnuty.

4. Bez předchozího písemného souhlasu poskytující strany přijímající strana utajované informace dále nezpřístupní ani nesdělí.

5. Přijímající strana vyhoví všem omezením na další poskytování utajovaných informací, které poskytující strana při jejich sdělení případně uvede.

6. Přijímající strana zajistí dostatečnou ochranu práv původce informací poskytnutých nebo vyměněných podle této dohody i práv duševního vlastnictví, jako jsou patenty, autorská práva nebo obchodní tajemství.

7. Nikdo nemá právo na přístup k utajovaným informacím obdrženým od druhé strany pouze na základě hodnosti, funkce nebo osvědčení o bezpečnostní prověrce. Přístup k utajovaným informacím se poskytuje pouze osobám, jejichž přístup je pro výkon úředních povinností nezbytný a které jsou v případě potřeby v souladu s předepsanými normami obou stran držiteli osvědčení o bezpečnostní prověrce.

8. Přijímající strana zajistí, aby všechny osoby s přístupem k utajovaným informacím byly poučeny o své povinnosti tyto informace chránit v souladu s platnými právními předpisy.

Článek 5

Osvědčení o bezpečnostní prověrce osob

1. Strany zajistí, aby všechny osoby, které při výkonu svých úředních povinností potřebují přístup nebo jejichž povinnosti či funkce umožňují přístup k informacím se stupněm utajení CONFIDENTIEL EU nebo CONFIDENTIAL nebo vyšším poskytovaným nebo vyměňovaným podle této dohody, byly držiteli náležitého osvědčení o bezpečnostní prověrce, dříve než jim je udělen k těmto informacím přístup.

2. Rozhodnutí strany vydat určité osobě osvědčení o bezpečnostní prověrce je v souladu s bezpečnostními zájmy této strany a vychází ze všech dostupných informací svědčících o tom, zda je tato osoba nezpochybnitelně loajální, čestná a důvěryhodná.

3. Osvědčení o bezpečnostní prověrce se u každé ze stran zakládají na náležitém šetření provedeném natolik podrobně, aby se zajistilo, že kritéria uvedená v odstavci 2 byla splněna u každé osoby, které má být poskytnut přístup k utajovaným informacím. V případě EU je příslušným orgánem pro provádění nezbytných bezpečnostních prověrek svých státních příslušníků národní bezpečnostní úřad domovské země dotyčné osoby.

Článek 6

Přechod odpovědnosti

Poskytující strana zajišťuje, že jsou veškeré utajované informace dostatečně chráněny do doby, než je odpovědnost za ně předána přijímající straně. Přijímající strana zajišťuje dostatečnou ochranu veškerých utajovaných informací druhé strany poté, co na ni přejde odpovědnost za informace, které ji byly zpřístupněny.

Článek 7

Bezpečnost vybavení a zařízení, kde strany utajované informace uchovávají

V souladu s platnými právními předpisy zajistí každá ze stran bezpečnost vybavení a zařízení, v nichž jsou uchovávány utajované informace zpřístupněné této straně druhou stranou, a zajistí, aby pro každé takové vybavení nebo zařízení byla přijata nezbytná opatření na kontrolu a ochranu těchto informací.

Článek 8

Zpřístupnění utajovaných informací dodavatelům

1. Utajované informace získané od druhé strany mohou být dodavateli nebo předpokládanému dodavateli poskytnuty s předchozím písemným souhlasem poskytující strany. Před zpřístupněním nebo sdělením jakýchkoli utajovaných informací získaných od druhé strany dodavateli nebo předpokládanému dodavateli přijímající strana zajistí, aby byl tento dodavatel nebo předpokládaný dodavatel v rámci svého vybavení schopen tyto informace chránit a aby byla držitelem příslušného osvědčení o bezpečnostní prověrce.

2. Tento článek se nevztahuje na pracovníky, kteří mají s Evropskou unií uzavřenou pracovní smlouvu nebo kteří mají se Spojenými státy uzavřenou smlouvu o osobní službě.

Článek 9

Předávání

1. Utajované informace se mezi stranami předávají vzájemně dohodnutými způsoby.

Pro účely této dohody:

a) pokud jde o EU, veškeré utajované informace v písemné podobě se zasílají vedoucímu spisovny Rady Evropské unie. Vedoucí spisovny Rady předá veškeré informace členským státům a Evropské komisi s výhradou odstavce 3;

b) pokud jde o vládu USA, veškeré utajované informace v písemné podobě se zasílají, pokud není stanoveno jinak, prostřednictvím mise Spojených států amerických při Evropské unii na adresu:

Mission of the United States of America to the European Union
Registry Officer
Rue Zinner 13
B-1000 Brussels

2. Utajované informace až po úroveň CONFIDENTIAL/CON-FIDENTIEL UE předávané elektronicky vládou USA Evropské unii a Evropskou unií vládě USA se šifrují podle požadavků poskytující strany uvedených v jejích bezpečnostních politikách a pravidlech. Při přenosu, uchovávání a zpracovávání utajovaných informací ve vnitřních sítích stran musí být splněny požadavky poskytující strany.

3. Výjimečně mohou být utajované informace od jedné strany, které jsou přístupné pouze konkrétním oprávněným úředníkům, orgánům nebo útvarům této strany, z provozních důvodů zaslány nebo určeny a zpřístupněny těmto konkrétním úředníkům, orgánům nebo útvarům druhé strany výslovně označeným jako příjemci, s ohledem na jejich příslušnost a při dodržení zásady „vědět jen to nejnutnější“. Pokud jde o EU, předávají se tyto informace prostřednictvím vedoucího spisovny Rady, nebo jsou-li tyto informace určeny Evropské komisi, prostřednictvím vedoucího spisovny bezpečnostního ředitelství Evropské komise.

Článek 10

Prohlídky vybavení a zařízení stran

Pokud zástupci jedné strany vykonávají prohlídku vybavení a zařízení druhé strany, potvrdí si strany v případě potřeby osvědčení o bezpečnostní prověrce způsobem, na němž se vzájemně dohodnou.

Článek 11

Vzájemné bezpečnostní návštěvy

Za účelem ochrany utajovaných informací, které si strany vzájemně poskytují nebo vyměňují, lze prostřednictvím vzájemných návštěv bezpečnostního personálu stran ověřit provádění bezpečnostních požadavků uvedených v této dohodě, aby se vyhodnotila účinnost opatření přijatých podle této dohody a technická bezpečnostní pravidla, která mají být zavedena podle článku 13. Bezpečnostním zástupcům každé ze stran může být po předchozí konzultaci povoleno navštívit druhou stranu za účelem projednání a pozorování prováděcích postupů druhé strany. Hostující strana je zástupcům navštěvující strany nápomocna při stanovení, zda je utajovaným informacím obdrženým od navštěvující strany poskytována dostatečná ochrana.

Článek 12

Dohled

1. V případě vlády USA vykonává dohled nad prováděním této dohody ministr zahraničních věcí spolu s ministrem obrany a ředitelem Národní zpravodajské služby.

2. V případě EU vykonává dohled nad prováděním této dohody generální tajemník Rady spolu s členem Komise odpovědným za bezpečnostní záležitosti.

Článek 13

Technická bezpečnostní pravidla

1. V zájmu provádění této dohody se mezi třemi orgány uvedenými v odstavcích 2 až 4 zavedou technická bezpečnostní pravidla, aby se stanovily normy pro vzájemnou bezpečnostní ochranu utajovaných informací poskytovaných nebo vyměňovaných mezi stranami podle této dohody.

2. Ministerstvo zahraničních věcí Spojených států amerických, jménem vlády USA a z jejího zmocnění, odpovídá za vypracování technických bezpečnostních pravidel uvedených v odstavci 1 pro ochranu a zabezpečení utajovaných informací poskytovaných vládou USA nebo vyměňovaných s vládou USA na základě této dohody.

3. Bezpečnostní úřad generálního sekretariátu Rady, pod vedením a z pověření generálního tajemníka Rady, jménem Rady a z jejího zmocnění, odpovídá za vypracování technických bezpečnostních pravidel uvedených v odstavci 1 pro ochranu a zabezpečení utajovaných informací poskytovaných Radě nebo generálnímu sekretariátu Rady nebo vyměňovaných s nimi na základě této dohody.

4. Bezpečnostní ředitelství Evropské komise zmocněné členem Komise odpovědným za bezpečnostní záležitosti odpovídá za vypracování technických bezpečnostních pravidel uvedených v odstavci 1 pro ochranu utajovaných informací poskytovaných nebo vyměňovaných na základě této dohody s Evropskou komisí.

5. Na straně EU podléhají tato pravidla schválení Bezpečnostním výborem Rady.

Článek 14

Snížení stupně utajení a odtajnění

1. Strany souhlasí s tím, že stupeň utajení utajovaných informací by měl být snížen, jakmile přestane být pro tyto informace zapotřebí vyššího stupně ochrany, nebo by měly být tyto informace odtajněny, jakmile přestane být nutná jejich ochrana proti neoprávněnému vyzrazení.

2. Poskytující strana má plnou volnost, pokud jde o snížení stupně utajení nebo odtajnění vlastních utajovaných informací. Přijímající strana nesníží stupeň utajení utajovaných informací obdržených od druhé strany ani tyto informace neodtajní bez ohledu na případné domnělé pokyny k odtajnění dokumentu bez předchozího písemného souhlasu poskytující strany.

Článek 15

Ztráta nebo ohrožení

Poskytující strana je informována po zjištění jakékoli prokázané nebo domnělé ztráty nebo ohrožení jejích utajovaných informací a přijímající strana zahájí vyšetřování okolností. Výsledky vyšetřování a informace o přijatých opatřeních, která mají zamezit opakování situace, se předají poskytující straně. Orgány uvedené v článku 13 mohou k tomuto účelu zavést příslušné postupy.

Článek 16

Urovnání sporů

Veškeré spory mezi stranami vzniklé z této dohody nebo s ní související se urovnávají pouze prostřednictvím konzultací mezi stranami.

Článek 17

Náklady

Každá strana odpovídá za úhradu vlastních nákladů vzniklých při provádění této dohody.

Článek 18

Schopnost poskytovat ochranu

Před poskytnutím nebo výměnou utajovaných informací mezi stranami musí příslušné bezpečnostní úřady uvedené v článku 12 souhlasit s tím, že přijímající strana je schopna chránit a zabezpečit informace, na něž se vztahuje tato dohoda, a to způsobem, který odpovídá technickým bezpečnostním pravidlům, která mají být zavedena podle článku 13.

Článek 19

Další ujednání

Ničím v této dohodě se nemění stávající dohody nebo ujednání mezi stranami, ani dohody mezi vládou USA a členskými státy Evropské unie. Tato dohoda nebrání stranám v uzavření jiných dohod týkajících se poskytování nebo výměny utajovaných informací, na něž se vztahuje tato dohoda, za předpokladu, že tyto dohody nejsou neslučitelné s povinnostmi stanovenými v této dohodě.

Článek 20

Vstup v platnost, změny a vypovězení

1. Tato dohoda vstupuje v platnost dnem posledního podpisu té které strany.

2. Každá ze stran oznámí druhé straně veškeré změny ve svých právních předpisech, které by mohly mít vliv na ochranu utajovaných informací uvedených v této dohodě. V těchto případech se strany vzájemně konzultují, aby tuto dohodu podle potřeby změnily v souladu s článkem 3.

3. Změny této dohody se provádějí vzájemnou písemnou dohodou stran.

4. Kterákoliv ze stran může tuto dohodu vypovědět písemným oznámením druhé straně, a to devadesát dnů před dnem, ke kterému ji zamýšlí vypovědět. Bez ohledu na vypovězení této dohody jsou veškeré utajované informace poskytnuté na základě této dohody i nadále chráněny podle této dohody. Strany bezodkladně jednají o konzultaci s těmito utajovanými informacemi.


NA DŮKAZ TOHO podepsali tuto dohodu níže podepsaní, kteří k tomu byli řádně zplnomocněni příslušnými orgány.

Ve Washingtonu dne třicátého dubna 2007 ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém.

Za Evropskou unii

Za Evropskou unii

Za vládu Spojených států amerických

Za vládu Spojených států amerických

Poznámky pod čarou

1) Smlouva o Evropské unii byla vyhlášena pod č. 44/2004 Sb. m. s.

Přesunout nahoru