Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 31/2009 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ukrajinou a Evropskou unií o bezpečnostních postupech pro výměnu utajovaných informací

Datum vyhlášení 04.05.2009
Uzavření smlouvy 13.06.2005
Platnost od 01.02.2007
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

31

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. června 2005 byla v Lucemburku podepsána Dohoda mezi Ukrajinou a Evropskou unií o bezpečnostních postupech pro výměnu utajovaných informací.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 16 odst. 1 dne 1. února 2007.

Dohoda byla sjednána v souladu s článkem 24 a článkem 38 Smlouvy o Evropské unii1), na jejichž základě se stala dnem vstupu v platnost závaznou i pro Českou republiku.

České znění Dohody ve znění uveřejněném v Úředním věstníku Evropské unie se vyhlašuje současně.


DOHODA mezi Ukrajinou a Evropskou unií o bezpečnostních postupech pro výměnu utajovaných informací

UKRAJINA

na jedné straně

Evropská unie, dále jen „EU“, zastoupená předsednictvím Rady Evropské unie,

na straně druhé,

dále jen „strany“,

VZHLEDEM K TOMU, že Ukrajina a EU sdílejí cíle posílit všemi způsoby svou bezpečnost a poskytovat svým občanům vysokou úroveň ochrany v prostoru bezpečnosti;

VZHLEDEM K TOMU, že se Ukrajina a EU dohodly, že by se mezi nimi měly rozvíjet konzultace a spolupráce v otázkách společného zájmu ve vztahu k bezpečnosti;

VZHLEDEM K TOMU, že proto v této souvislosti existuje trvalá potřeba výměny utajovaných informací mezi Ukrajinou a EU;

UZNÁVAJÍCE, že plná a účinná konzultace a spolupráce mohou vyžadovat přístup k utajovaným informacím a materiálům Ukrajiny a EU a výměnu utajovaných informací a souvisejících materiálů mezi Ukrajinou a EU;

VĚDOMY SI TOHO, že tento přístup k utajovaným informacím a souvisejícím materiálům a jejich výměna vyžadují vhodná bezpečnostní opatření,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Pro splnění cílů posílení bezpečnosti každé strany všemi způsoby se tato dohoda vztahuje na utajované informace nebo materiály v jakékoli podobě poskytované nebo vyměňované mezi stranami.

Článek 2

Pro účely této dohody se utajovanou informací rozumí každá informace (poznatek, který může být jakýmkoli způsobem sdělován) nebo materiál, pro které je stanoveno, že vyžadují ochranu proti nedovolenému vyzrazení, a které byly takto označeny bezpečnostním stupněm utajení (dále jen „utajované informace“).

Článek 3

Pro účely této dohody se „EU“ rozumí Rada Evropské unie (dále jen „Rada“), generální tajemník/vysoký představitel a generální sekretariát Rady a Komise Evropských společenství.

Článek 4

Každá strana:

a) chrání a zabezpečuje utajované informace, na které se vztahuje tato dohoda a které jí poskytla nebo předala výměnou druhá strana;

b) zajistí, aby si utajované informace, na které se vztahuje tato dohoda a které se poskytují nebo vyměňují, zachovaly stupeň bezpečnostního utajení, které jim přidělila poskytující strana. Přijímající strana chrání a zabezpečuje utajované informace podle ustanovení vlastních bezpečnostních předpisů pro informace nebo materiály, které jsou opatřeny rovnocenným stupněm utajení, jak je stanoveno v bezpečnostních pravidlech zavedených podle článku 11;

c) nepoužije utajované informace, na které se vztahuje tato dohoda, pro jiné účely, než ke kterým je jejich původce určil a ke kterým je poskytl nebo předal výměnou;

d) nevyzradí tyto utajované informace, na které se vztahuje tato dohoda, bez předchozího souhlasu původce třetím stranám ani žádnému orgánu nebo subjektu EU, který není uveden v článku 3.

Článek 5

1. Utajované informace může jedna strana („poskytující strana“) zpřístupnit nebo uvolnit v souladu se zásadou kontroly původcem druhé straně („přijímající straně“).

2. Pro předání jiným příjemcům než stranám této dohody přijme přijímající strana rozhodnutí o zpřístupnění či uvolnění utajovaných informací pouze po souhlasu poskytující strany v souladu se zásadou kontroly původcem tak, jak je stanovena v bezpečnostních předpisech poskytující strany.

3. Při provádění odstavců 1 a 2 je uvolňování souborů určitých kategorií utajených informací týkajících se operačních požadavků možné, pouze pokud mezi sebou strany zavedou a dohodnou náležité postupy.

Článek 6

Ukrajina a EU a subjekty EU definované v článku 3 budou mít bezpečnostní organizaci, bezpečnostní předpisy a bezpečnostní programy spočívající na základních zásadách a minimálních bezpečnostních normách, které budou zahrnuty do bezpečnostních systémů stran vypracovaných podle článku 11, aby bylo zajištěno, že na utajované informace, na které se vztahuje tato dohoda, bude uplatňována rovnocenná úroveň ochrany.

Článek 7

1. Strany zajistí, že všechny osoby, které při výkonu svých úředních povinností potřebují přístup k utajovaným informacím poskytovaným nebo vyměňovaným podle této dohody nebo jejichž povinnosti nebo funkce mohou přístup k nim umožňovat, musí projít odpovídajícími bezpečnostními prověrkami dříve, než jim je k těmto informacím udělen přístup.

2. Postupy bezpečnostní prověrky budou stanoveny tak, aby určily, zda smí osoba mít přístup k utajovaným informacím, s přihlédnutím k požadavkům, včetně těm týkajícím se její oddanosti, důvěryhodnosti a spolehlivosti, stanoveným v nařízeních a pokynech vydaných každou ze stran.

Článek 8

Strany si poskytují vzájemnou pomoc v záležitostech bezpečnosti utajovaných informací, na které se vztahuje tato dohoda, a ve věcech společného bezpečnostního zájmu. Pro posouzení účinnosti bezpečnostních pravidel v mezích své pravomoci, zavedených podle článku 11, provádějí úřady určené v článku 11 vzájemné bezpečnostní konzultace a kontroly.

Článek 9

1. Pro účely této dohody:

a) co se týče EU:

veškerá korespondence se zasílá Radě na adresu:

Council of the European Union
Chief Registry Officer
Rue de la Loi/Wetstraat, 175
B-1048 Brussels.

Vedoucí spisovny Rady předá veškerou korespondenci členským státům a Komisi Evropských společenství s výhradou odstavce 2;

b) co se týče Ukrajiny:

veškerá korespondence se zasílá vedoucímu Ústřední spisovny dokumentace EU Ministerstva zahraničních věcí Ukrajiny na adrese:

Ministry of Foreign Affairs of Ukraine
Chief of the EU Documentation Centrál Registry Office
Mykhailivska square, 1
01018 Kiev
Ukraine.

2. Výjimečně může být z provozních důvodů korespondence od jedné strany, která je přístupná pouze určeným příslušným úředníkům, orgánům nebo službám této strany, zaslána a zpřístupněna těmto určeným příslušným úředníkům, orgánům nebo službám druhé strany konkrétně označeným jako příjemci, s ohledem na jejich příslušnost a při dodržení zásady „vědět jen to nejnutnější“. Taková korespondence bude náležitě označena. Co se týče EU, bude tato korespondence předávána prostřednictvím vedoucího spisovny Rady. Co se týče Ukrajiny, bude tato korespondence předávána prostřednictvím vedoucího Ústřední spisovny dokumentace EU Ministerstva zahraničních věcí Ukrajiny.

Článek 10

Ministerstvo zahraničních věcí Ukrajiny a generální tajemníci Rady a Komise Evropských společenství dohlížejí na provádění této dohody.

Článek 11

1. Pro provádění této dohody budou vypracována bezpečnostní pravidla mezi třemi úřady uvedenými v odstavcích 2 až 4, aby byly stanoveny normy vzájemné bezpečnostní ochrany pro utajované informace, na které se vztahuje tato dohoda.

2. Bezpečnostní služba Ukrajiny, jednající jménem Ukrajiny a z jejího zmocnění, odpovídá za vypracování bezpečnostních pravidel uvedených v odstavci 1 pro ochranu a zabezpečení utajovaných informací poskytovaných Ukrajině podle této dohody.

3. Bezpečnostní kancelář generálního sekretariátu Rady, pod vedením a z pověření generálního tajemníka Rady, jednajícího jménem Rady a z jejího zmocnění, odpovídá za vypracování bezpečnostních pravidel uvedených v odstavci 1 pro ochranu a zabezpečení utajovaných informací poskytovaných EU podle této dohody.

4. Bezpečnostní ředitelství Komise Evropských společenství, jednající jménem Komise a z jejího zmocnění, odpovídá za vypracování bezpečnostních pravidel uvedených v odstavci 1 pro ochranu utajovaných informací poskytovaných nebo vyměňovaných podle této dohody v rámci Komise a jejích prostor.

5. Na straně EU podléhají tyto normy schválení Bezpečnostním výborem Rady.

Článek 12

Úřady definované v článku 11 stanoví postupy, podle kterých se bude postupovat v případech prokázaného nebo předpokládaného ohrožení utajených informací, na které se vztahuje tato dohoda.

Článek 13

Před poskytnutím utajovaných informací, na které se vztahuje tato dohoda, mezi stranami si musí příslušné bezpečnostní úřady definované v článku 11 vzájemně potvrdit, že přijímající strana je schopna chránit a zabezpečit informace, na které se vztahuje tato dohoda, způsobem, který odpovídá pravidlům zavedeným podle článku 11.

Článek 14

Tato dohoda nijak nebrání stranám v uzavření jiných dohod týkajících se poskytování nebo výměny utajovaných informací, na které se vztahuje tato dohoda, za předpokladu, že nejsou v rozporu s ustanoveními této dohody.

Článek 15

Veškeré spory mezi EU a Ukrajinou vzniklé výkladem nebo uplatňováním této dohody se řeší jednáním mezi stranami.

Článek 16

1. Tato dohoda vstupuje v platnost prvním dnem prvního měsíce následujícího po tom, co si strany vzájemně oznámí dokončení vnitřních postupů potřebných k tomuto účelu.

2. Tato dohoda může být přezkoumána pro zvážení případných změn na návrh kterékoliv strany.

3. Jakákoli změna této dohody může být učiněna pouze písemně a vzájemnou dohodou stran. Vstoupí v platnost po vzájemném oznámení, jak je stanoveno v odstavci 1.

Článek 17

Tato dohoda může být vypovězena písemnou výpovědí jedné strany doručenou druhé straně. Výpověď nabývá účinku šest měsíců po převzetí oznámení druhou stranou, nedotkne se však žádných závazků, které již podle této dohody byly převzaty. Zejména veškeré utajované informace poskytnuté nebo získané výměnou podle této dohody budou i nadále chráněny v souladu s ustanoveními této dohody.


NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní řádně zplnomocnění zástupci k této dohodě své podpisy.

V Lucemburku dne 13. června 2005 ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém.

Za Ukrajinu

Za Evropskou unii

Poznámky pod čarou

1) Smlouva o Evropské unii byla vyhlášena pod č. 44/2004 Sb. m. s.

Přesunout nahoru