Objednat předplatné
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 30/2009 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií a Evropskou unií o bezpečnostních postupech pro výměnu utajovaných informací

Datum vyhlášení 04.05.2009
Uzavření smlouvy 25.03.2005
Platnost od 01.08.2005
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

30

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. března 2005 byla ve Skopje podepsána Dohoda mezi Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií a Evropskou unií o bezpečnostních postupech pro výměnu utajovaných informací.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 17 odst. 1 dne 1. srpna 2005.

Dohoda byla sjednána v souladu s článkem 24 a článkem 38 Smlouvy o Evropské unii1), na jejichž základě se stala dnem vstupu v platnost závaznou i pro Českou republiku.

České znění Dohody ve znění uveřejněném v Úředním věstníku Evropské unie se vyhlašuje současně.


DOHODA mezi Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií a Evropskou Unií o bezpečnostních postupech pro výměnu utajovaných informací

BÝVALÁ JUGOSLÁVSKÁ REPUBLIKA MAKEDONIE,

zastoupená svou vládou,

na jedné straně

a

EVROPSKÁ UNIE, dále jen „EU“,

zastoupená předsednictvím Rady Evropské unie,

na straně druhé,

dále jen „strany“,

VĚDOMY SI společné odpovědnosti za proces stabilizace a přidružení, který bude i nadále představovat rámec evropského směřování Bývalé jugoslávské republiky Makedonie na cestě k jejímu budoucímu přistoupení k EU;

VZHLEDEM K TOMU, že strany sdílejí cíle posílit všemi způsoby svou bezpečnost a poskytovat svým občanům vysokou úroveň ochrany v prostoru bezpečnosti;

VZHLEDEM K TOMU, že se strany dohodly, že by se mezi nimi měly rozvíjet konzultace a spolupráce v otázkách společného zájmu ve vztahu k bezpečnosti;

VZHLEDEM K TOMU, že proto v této souvislosti existuje trvalá potřeba výměny utajovaných informací mezi stranami;

UZNÁVAJÍCE, že plná a účinná konzultace a spolupráce mohou vyžadovat přístup k utajovaným informacím a materiálům některé strany a výměnu utajovaných informací a souvisejících materiálů mezi stranami;

VĚDOMY SI TOHO, že tento přístup k utajovaným informacím a souvisejícím materiálům a jejich výměna vyžadují vhodná bezpečnostní opatření;

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Pro splnění cílů posílení bezpečnosti každé strany všemi způsoby se tato dohoda vztahuje na utajované informace nebo materiály v jakékoli podobě poskytované nebo vyměňované mezi stranami.

Článek 2

Pro účely této dohody se utajovanou informací rozumí každá informace (poznatek, který může být jakýmkoli způsobem
sdělován) nebo materiál, pro které je stanoveno, že vyžadují ochranu proti nedovolenému vyzrazení, a které byly takto označeny bezpečnostním stupněm utajení (dále jen „utajované informace“).

Článek 3

Pro účely této dohody se „EU“ rozumí Rada Evropské unie (dále jen „Rada“), generální tajemník, vysoký představitel a generální sekretariát Rady a Komise Evropských společenství.

Článek 4

Každá strana

a) chrání a zabezpečuje utajované informace, na které se vztahuje tato dohoda a které jí poskytla nebo předala výměnou druhá strana;

b) zajistí, aby si utajované informace, na které se vztahuje tato dohoda a které se poskytují nebo vyměňují, zachovaly stupeň bezpečnostního utajení, které jim přidělila poskytující strana. Přijímající strana chrání a zabezpečuje utajované informace podle ustanovení vlastních bezpečnostních předpisů pro informace nebo materiály, které jsou opatřeny rovnocenným stupněm utajení, jak je stanoveno v bezpečnostních pravidlech, která mají být zavedena podle článků 11 a 12;

c) nepoužije utajované informace, na které se vztahuje tato dohoda, pro jiné účely, než ke kterým je jejich původce určil a ke kterým je poskytl nebo předal výměnou;

d) nevyzradí tyto utajované informace, na které se vztahuje tato dohoda, bez předchozího souhlasu původce třetím stranám ani žádnému orgánu nebo subjektu EU, který není uveden v článku 3.

Článek 5

1. Utajované informace může jedna strana („poskytující strana“) zpřístupnit nebo uvolnit v souladu se zásadou kontroly původcem druhé straně („přijímající straně“).

2. Pro předání jiným příjemcům než stranám této dohody přijme přijímající strana rozhodnutí o zpřístupnění či uvolnění utajovaných informací pouze po souhlasu poskytující strany v souladu se zásadou kontroly původcem tak, jak je stanovena v bezpečnostních předpisech poskytující strany.

3. Při provádění odstavců 1 a 2 není povoleno žádné obecně použitelné uvolňování, pokud mezi sebou strany nezavedou a nedohodnou postupy týkající se určitých kategorií informací a odpovídající jejich provozním požadavkům.

Článek 6

Každá strana a její subjekty definované v článku 3 budou mít bezpečnostní organizaci a bezpečnostní programy spočívající na základních zásadách a minimálních bezpečnostních normách, které budou zahrnuty do bezpečnostních systémů stran, vypracovaných podle článků 11 a 12, aby bylo zajištěno, že na utajované informace, na které se vztahuje tato dohoda, bude uplatňována rovnocenná úroveň ochrany.

Článek 7

1. Strany zajistí, že všechny osoby, které při výkonu svých úředních povinností potřebují přístup k utajovaným informacím poskytovaným nebo vyměňovaným podle této dohody nebo jejichž povinnosti nebo funkce mohou přístup k nim umožňovat, musí projít odpovídajícími bezpečnostními prověrkami dříve, než jim je k těmto informacím udělen přístup.

2. Postupy bezpečnostní prověrky budou stanoveny tak, aby určily, zda osoba může s přihlédnutím k její oddanosti, důvěryhodnosti a spolehlivosti mít přístup k utajovaným informacím.

Článek 8

Strany si poskytují vzájemnou pomoc v záležitostech bezpečnosti utajovaných informací, na které se vztahuje tato dohoda, a ve věcech společného bezpečnostního zájmu. Pro posouzení účinnosti bezpečnostních pravidel v mezích své pravomoci, která mají být zavedena podle článků 11 a 12, provádějí úřady určené v článku 11 vzájemné bezpečnostní konzultace a kontroly.

Článek 9

1. Pro účely této dohody

a) Co se týče EU:

veškerá korespondence se zasílá Radě na adresu:

Council of the European Union
Chief Registry Officer
Rue de la Loi/Wetstraat, 175
B-1048 Brussels.

Vedoucí spisovny Rady předá veškerou korespondenci členským státům a Komisi Evropských společenství s výhradou odstavce 2.

b) Co se týče Bývalé jugoslávské republiky Makedonie,

veškerá korespondence se zasílá ústřední spisovně Ředitelství pro bezpečnost utajovaných informací, v případě potřeby prostřednictvím mise uvedeného státu u Evropské unie, na adrese:

Registry Officer
Avenue Louise 209A
B-1050 Bruxelles.

2. Výjimečně může být z provozních důvodů korespondence od jedné strany, která je přístupná pouze určeným příslušným úředníkům, orgánům nebo službám této strany, zaslána a zpřístupněna těmto určeným příslušným úředníkům, orgánům nebo službám druhé strany konkrétně označeným jako příjemci, s ohledem na jejich příslušnost a při dodržení zásady „vědět jen to nejnutnější“. Co se týče EU, bude tato korespondence předávána prostřednictvím vedoucího spisovny Rady.

Článek 10

Co se týče Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Ředitelství pro bezpečnost utajovaných informací a generální tajemníci Rady a Komise Evropských společenství dohlížejí na provádění této dohody.

Článek 11

Pro provádění této dohody:

1. Co se týče Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Ředitelství pro bezpečnost utajovaných informací, jednající jménem své vlády a z jejího zmocnění, odpovídá za vypracování bezpečnostních pravidel pro ochranu a zabezpečení utajovaných informací je mu poskytovaných.

2. Bezpečnostní kancelář generálního sekretariátu Rady, pod vedením a z pověření generálního tajemníka Rady, jednajícího jménem Rady a z jejího zmocnění, odpovídá za vypracování bezpečnostních pravidel pro ochranu a zabezpečení utajovaných informací poskytovaných Evropské unii podle této dohody.

3. Bezpečnostní ředitelství Komise Evropských společenství, jednající jménem Komise a z jejího zmocnění, odpovídá za vypracování bezpečnostních pravidel pro ochranu utajovaných informací poskytovaných nebo vyměňovaných podle této dohody v rámci Komise a jejích prostor.

Článek 12

Bezpečnostní pravidla, která mají být zavedena podle článku 11 po dohodě mezi třemi zúčastněnými úřady, předepíší normy vzájemné bezpečnostní ochrany pro utajované informace, na které se vztahuje tato dohoda. Na straně EU podléhají tyto normy schválení Bezpečnostním výborem Rady. Na straně Bývalé jugoslávské republiky Makedonie podléhají tyto normy schválení ředitele Ředitelství pro bezpečnost utajovaných informací.

Článek 13

Úřady definované v článku 11 stanoví postupy, podle kterých se bude postupovat v případech prokázaného nebo předpokládaného ohrožení utajených informací, na které se vztahuje tato dohoda.

Článek 14

Před poskytnutím utajovaných informací, na které se vztahuje tato dohoda, mezi stranami si musí příslušné bezpečnostní úřady definované v článku 11 vzájemně potvrdit, že přijímající strana je schopna chránit a zabezpečit informace, na které se vztahuje tato dohoda, způsobem, který odpovídá pravidlům, která budou zavedena podle článků 11 a 12.

Článek 15

Tato dohoda nijak nebrání stranám v uzavření jiných dohod týkajících se poskytování nebo výměny utajovaných informací, na které se vztahuje tato dohoda, za předpokladu, že nejsou v rozporu s ustanoveními této dohody.

Článek 16

Veškeré spory mezi EU a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií vzniklé výkladem nebo uplatňováním této dohody se řeší jednáním mezi stranami.

Článek 17

1. Tato dohoda vstupuje v platnost prvním dnem prvního měsíce následujícího po tom, co si strany vzájemně oznámí dokončení vnitřních postupů potřebných k tomuto účelu.

2. Tato dohoda může být přezkoumána pro zvážení případných změn na návrh kterékoliv strany.

3. Jakákoli změna této dohody může být učiněna pouze písemně a vzájemnou dohodou stran. Vstoupí v platnost po vzájemném oznámení, jak je stanoveno v odstavci 1.

Článek 18

Tato dohoda může být vypovězena písemnou výpovědí jedné strany doručenou druhé straně. Výpověď nabývá účinku šest měsíců po převzetí oznámení druhou stranou, nedotkne se však žádných závazků, které již podle této dohody byly převzaty. Zejména veškeré utajované informace poskytnuté nebo získané výměnou podle této dohody budou i nadále chráněny v souladu s ustanoveními této dohody.

Poznámky pod čarou

1) Smlouva o Evropské unii byla vyhlášena pod č. 44/2004 Sb. m. s.


A. Dopis Evropské unie

Ve Skopje dne 25. března 2005

Vládě Bývalé jugoslávské republiky Makedonie

Vážený pane,

mám tu čest Vám navrhnout, aby, bude-li to pro Vaši vládu přijatelné, tento dopis a Vaše potvrzení společně představovaly podpis Dohody mezi Evropskou unií a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie o bezpečnostních postupech pro výměnu utajovaných skutečností.

Znění výše uvedené dohody, které je uvedeno v příloze, bylo schváleno rozhodnutím Rady Evropské unie dne 24. ledna 2005.

Tento dopis představuje také oznámení jménem Evropské unie v souladu s čl. 17 odst. 1 dohody.

Přijměte prosím, vážený pane, ujištění o mé nejhlubší úctě.


Za Evropskou unii
Michael SAHLIN
zvláštní zástupce EU


B. Dopis Bývalé jugoslávské republiky Makedonie

(zdvořilostní překlad)

Ve Skopje dne 25. března 2005

Vážený pane,

mám tu čest potvrdit jménem vlády Makedonské republiky přijetí Vašeho dopisu z dnešního dne, který se týká podpisu Dohody mezi Evropskou unií a Makedonskou republikou o bezpečnostních postupech pro výměnu utajovaných skutečností, a připojeného znění dohody.

Tuto výměnu dopisů považuji za rovnocennou podpisu.

Prohlašuji však, že Makedonská republika nepřijímá označení používané pro mou zemi ve výše uvedené dohodě, neboť ústavní název mé země je Makedonská republika.

Přijměte prosím, vážený pane, ujištění o mé nejhlubší úctě.


Dr. Stojan SLAVESKI
Předseda


C. Dopis Evropské unie

Ve Skopje dne 25. března 2005

Vážený pane,

je mi ctí potvrdit přijetí Vašeho dopisu z dnešního dne.

Evropská unie konstatuje, že výměna dopisů mezi Evropskou unií a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie, která představuje podpis Dohody mezi Evropskou unií a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie o bezpečnostních postupech pro výměnu utajovaných skutečností, byla završena, nemůže to však být vykládáno jako přijetí nebo uznání jiného označení v jakékoli podobě nebo jakéhokoli významu než „Bývalá jugoslávská republika Makedonie“ ze strany Evropské unie.

Přijměte prosím, vážený pane, ujištění o mé nejhlubší úctě.


Za Evropskou unii
Michael SAHLIN
zvláštní zástupce EU

Přesunout nahoru