Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 2/2009 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Doplňku k Protokolu mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o spolupráci v oblasti vzdělávání a výcviku vojáků z povolání a občanských zaměstnanců resortu obrany

Datum vyhlášení 13.01.2009
Uzavření smlouvy 11.09.2008
Platnost od 25.09.2008
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

2

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 11. září 2008 v Praze a dne 25. září 2008 v Bratislavě byl podepsán Doplněk k Protokolu mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o spolupráci v oblasti vzdělávání a výcviku vojáků z povolání a občanských zaměstnanců resortu obrany1).

Doplněk vstoupil v platnost na základě svého článku 2 dne 25. září 2008. České znění Doplňku se vyhlašuje současně.


Doplněk k Protokolu mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o spolupráci v oblasti vzdělávání a výcviku vojáků z povolání a občanských zaměstnanců resortu obrany

Ministerstvo obrany České republiky a Ministerstvo obrany Slovenské republiky (dále jen „smluvní strany“),

vycházejíce z článku 14 odstavec 3 Protokolu mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o spolupráci v oblasti vzdělávání a výcviku vojáků z povolání a občanských zaměstnanců resortu obrany, podepsaného dne 2. dubna 2004 v Brně (dále jen „Protokol“),

se dohodly takto:

Článek 1

1. Článek 3 Protokolu zní:

„Prováděním tohoto Protokolu jsou pověřeny:

- za Ministerstvo obrany České republiky - Sekce personální;

- za Ministerstvo obrany Slovenské republiky - Sekce obranné politiky, mezinárodních vztahů a legislativy.“.

2. Článek 4 odstavec 1 Protokolu zní:

1. Smluvní strany anebo vojenské školy, pokud jim to umožňují vnitrostátní právní předpisy upravující jejich status, určí podrobnosti průběhu studia na vojenských školách v prováděcích ujednáních, která upraví zejména dobu studia, datum začátku a předpokládaný termín skončení studia, náklady na studium studentů a další podrobnosti studia.“.

3. Článek 5 odstavec 3 Protokolu zní:

3. Jmenné seznamy studentů, u nichž se předpokládá vyslání ke studiu, si smluvní strany zašlou v termínu do 30. listopadu roku předcházejícího vyslání studentů ke studiu.“.

4. Článek 5 odstavec 4 Protokolu zní:

4. Kompetentní orgán vysílající smluvní strany zabezpečí nástup studentů ke studiu na vojenské školy v termínu uvedeném v prováděcích ujednáních a návrat studentů z dovolených před začátkem studia. V případě, že některý student nenastoupí bez udání závažných důvodů na vojenskou školu ve stanoveném termínu zahájení studia, je jeho přijetí nebo pokračování ve studiu neplatné. Opakované přijetí studenta, který nenastoupil ve stanoveném termínu, je možné až v dalším období na základě nové žádosti o přijetí.“.

5. Článek 7 odstavec 1 Protokolu zní:

1. Přijímající smluvní strana studentům v průběhu studia zabezpečí:

a) učební pomůcky, učebny a zařízení, laboratorní zařízení, výzbroj, techniku, munici, prostředky pro účely praktického vyučování, spisový materiál a další vybavení potřebné ke studiu dle schválených studijních programů za náhradu,

b) přístup na Internet vojenské školy, knihovny, studovny i další prostory nutné ke studiu, sportovní haly a sportoviště za náhradu,

c) nezbytnou lékařskou a stomatologickou péči včetně hospitalizace s tím, že tato péče a hospitalizace budou hrazeny v souladu s vnitrostátními právními předpisy státu přijímající smluvní strany a mezinárodními smlouvami, které jsou pro tento stát závazné,

d) dopravu v rámci studia za náhradu,

e) speciální oděv potřebný pro práci s technikou podle norem stanovených pro jednotlivé kategorie odborníků přijímající smluvní strany s tím, že speciální oděv se poskytuje k dočasnému použití, za náhradu a po ukončení studia musí být vrácen,

f) ubytování v ubytovacích prostorech vojenské školy bezplatně a za stejných podmínek, jaké platí pro srovnatelný personál přijímající smluvní strany, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak; na základě žádosti studenta může přijímající smluvní strana poskytnout pomoc při zabezpečení bytu na jeho náklady,

g) stravování za náhradu a za stejných podmínek jako srovnatelnému personálu přijímající smluvní strany.“.

6. Článek 7 odstavec 2 Protokolu zní:

2. Vysílající smluvní strana na svoje náklady zabezpečí:

a) dopravu svých studentů a převoz jejich zavazadel do místa, kde bude probíhat studium, a zpět,

b) dopravu na řádnou dovolenou na území státu vysílající smluvní strany a zpět do místa studia,

c) dopravu na nové místo studia při přestupu na jinou vojenskou školu,

d) náklady na cesty podle studijního programu (cestovní výdaje studenta, stravné, kapesné).“.

7. Článek 10 odstavec 1 Protokolu zní:

1. Náklady na studium studentů bude hradit vysílající smluvní strana v národní měně přijímající smluvní strany.“.

8. Článek 10 odstavec 2 Protokolu zní:

2. Náklady na studium zahrnují výdaje na:

a) přednášející a technické zabezpečení,

b) materiální a technické vybavení, administrativu a hospodářské potřeby,

c) učebnice, odbornou literaturu a propagační materiál,

d) zabezpečení uvedené v článku 7 odst. 1 poskytované za náhradu a

e) jiné výdaje spojené se studiem.“.

9. Článek 10 odstavec 3 Protokolu zní:

3. Náklady na studium uvedené v odstavci 2 tohoto článku budou účtovány za jednoho studenta vždy do 14 dnů po ukončení vzdělávací aktivity, v případě studia v akreditovaném studijním programu po ukončení semestru.“.

10. Článek 12 Protokolu zní:

1. Odpovědnost za škodu, která vznikne v souvislosti s činností studentů podle tohoto Protokolu a její náhrada se budou řídit ustanovením článku VIII Dohody mezi smluvními stranami Severoatlantické smlouvy o statusu jejich ozbrojených sil, podepsané dne 19. června 1951 v Londýně (dále jen „NATO SOFA“).

2. Nároky na náhradu škody a vyšetřování škody, na kterou se nevztahuje článek VIII NATO SOFA, se budou řídit vnitrostátními právními předpisy státu, na území kterého ke škodě došlo.“.

11. Do Protokolu se vkládá nový článek 13, který zní:

„Článek 13

Seznamování se s utajovanými informacemi

Studenti se na území státu přijímající smluvní strany mohou seznamovat s utajovanými informacemi, pokud to vyžaduje jejich studium, za podmínek stanovených Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemné ochraně utajovaných skutečností, podepsanou dne 3. února 2005 v Bratislavě, a v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy států smluvních stran.“.

12. Dosavadní články 13 a 14 Protokolu se označují jako články 14 a 15.

13. Článek 14 Protokolu zní:

„Spory, jež mohou vzniknout mezi smluvními stranami při provádění spolupráce podle tohoto Protokolu, budou smluvní strany řešit neodkladně přímým jednáním.“.

14. Z článku 15 Protokolu se vypouští odstavec 4.

15. Příloha k Protokolu se vypouští.

Článek 2

Tento Doplněk nabývá platnost dnem jeho posledního podpisu a zůstává v platnosti po dobu platnosti Protokolu.

Dáno ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a v jazyce slovenském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.


Za Ministerstvo obrany
České republiky
JUDr. Vlasta Parkanová v. r.

V Praze dne 11. září 2008

Za Ministerstvo obrany
Slovenské republiky
Jaroslav Baška v. r.

V Bratislavě dne 25. září 2008

Poznámky pod čarou

1) Protokol mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o spolupráci v oblasti vzdělávání a výcviku vojáků z povolání a občanských zaměstnanců resortu obrany podepsaný dne 2. dubna 2004 v Brně byl vyhlášen pod č. 62/2004 Sb. m. s.

Přesunout nahoru