Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 28/2009 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Pákistánské islámské republiky na léta 2009 – 2011

Datum vyhlášení 22.04.2009
Uzavření smlouvy 03.03.2009
Platnost od 03.03.2009
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

28

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 3. března 2009 byl v Praze podepsán Program spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Pákistánské islámské republiky na léta 2009 – 2011.

Program vstoupil v platnost na základě svého článku 13 dnem podpisu.

Anglické znění Programu a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PROGRAM SPOLUPRÁCE MEZI MINISTERSTVEM KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM KULTURY PÁKISTÁNSKÉ ISLÁMSKÉ REPUBLIKY NA LÉTA 2009 – 2011

Ministerstvo kultury České republiky a Ministerstvo kultury Pákistánské islámské republiky (dále jen „smluvní strany“),

vedeny přáním rozvíjet a prohlubovat přátelské vztahy mezi Českou republikou a Pákistánskou islámskou republikou a podporovat vzájemné vztahy v oblasti kultury, a

v souladu s Kulturní dohodou mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Islámské republiky Pákistán, podepsanou dne 29. ledna 1976 v Praze,

se dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany budou rozvíjet kontakty v oblasti kultury a podporovat přímou spolupráci mezi tvůrci, profesními sdruženími, kulturními organizacemi a institucemi působícími v oblasti kultury. Každá smluvní strana dle možností podpoří uvádění a popularizaci literárních, hudebních, dramatických i výtvarných děl autorů druhé země na základě příslušných uměleckých plánů pořadatelů.

Článek 2

(1) Smluvní strany si v průběhu platnosti tohoto Programu spolupráce na zásadách reciprocity a v rámci svých možností vymění ročně maximálně 2 (dva) odborníky z různých oblastí kultury a umění ke studijně pracovním pobytům v maximální délce trvání 14 (čtrnáct) dní každý.

(2) Výměna odborníků z oblasti kultury se bude uskutečňovat v souladu s vnitrostátními právními předpisy platnými v České republice a v Pákistánské islámské republice dle všeobecných organizačních a finančních pravidel obsažených v článku 11 tohoto Programu spolupráce.

Článek 3

Smluvní strany budou v souladu s právními předpisy platnými v České republice a v Pákistánské islámské republice dle svých možností podporovat účast jednotlivých interpretů, souborů a odborníků na významných hudebních, divadelních a tanečních akcích, organizovaných v České republice a v Pákistánské islámské republice, v souladu s podmínkami stanovenými pro pořádání těchto akcí.

Článek 4

(1) Smluvní strany budou podporovat rozvoj přímé spolupráce mezi muzei, galeriemi a dalšími institucemi v oblasti výtvarného umění a rovněž mezi organizacemi a institucemi zabývajícími se ochranou kulturního dědictví.

(2) Smluvní strany budou podporovat výměnu výstav uměleckých děl ze sbírek muzeí a galerií. Budou se vzájemně a s dostatečným předstihem informovat o výstavních projektech a o možné spolupráci mezi muzei a galeriemi.

(3) Výměna výstav bude realizována v souladu s obecnou zásadou, že vysílající smluvní strana odpovídá za pojištění a mezinárodní přepravu exponátů a přijímající smluvní strana nese náklady spojené s pohybem exponátů ve své zemi. Všechny ostatní organizační a finanční podmínky budou dohodnuty přímo mezi případnými organizátory výstavy.

Článek 5

Smluvní strany budou v rámci svých kompetencí přijímat opatření vedoucí k zamezení nezákonného dovozu, vývozu kulturních statků ve vlastnictví každé země a převodu vlastnictví kulturních statků každé země, a přijímat opatření vedoucí k jejich navrácení, a to v souladu s Úmluvou UNESCO o opatřeních k zákazu a zamezení nedovoleného dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků z roku 1970.

Článek 6

(1) Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci a součinnost mezi institucemi působícími v oblasti památkové péče.

(2) Spolupráce, uvedená v bodě 1 tohoto článku, bude zahrnovat výměnu zkušeností v oblasti financování ochrany movitých a nemovitých kulturních památek a památkově chráněných území, a také v oblasti jejich využití a obnovy včetně restaurování.

Článek 7

Smluvní strany budou podporovat spolupráci a rozvoj přímých kontaktů institucí a organizací působících v oblasti neprofesionálního umění, tradiční lidové kultury a uměleckých aktivit dětí a mládeže a v rámci svých možností budou rovněž podporovat vzájemnou účast umělců, souborů, porotců a odborníků z této oblasti na významných akcích pořádaných v obou státech v souladu s podmínkami konání těchto akcí.

Článek 8

(1) Smluvní strany budou podporovat rozvoj přímé spolupráce mezi svazy spisovatelů, literárními institucemi a dalšími kulturními organizacemi a institucemi. Smluvní strany budou podporovat prostřednictvím speciálních programů překládání a vydávání významných děl svých národních literatur ve druhé zemi.

(2) Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci a rozvíjet mezinárodní výměnu publikací mezi národními knihovnami obou zemí, případně dalšími kulturními a informačními institucemi, a budou rozvíjet konkrétní spolupráci v oblasti nových technologií, národních digitálních knihoven a digitalizace, zvláště s ohledem na zpřístupnění kulturního dědictví.

Článek 9

Smluvní strany budou podporovat účast umělců a odborníků v oblasti médií a audiovize z obou zemí na mezinárodních filmových festivalech, přehlídkách a filmových kulturních akcích organizovaných v České republice a v Pákistánské islámské republice v souladu s organizačními pravidly těchto akcí, a taktéž přímou spolupráci mezi profesními institucemi a asociacemi v audiovizuální oblasti.

Článek 10

Smluvní strany v rámci svých příslušných kompetencí budou usilovat o zajištění ochrany práva autorského a práv souvisejících s právem autorským v souladu s vnitrostátními právními předpisy a mezinárodními úmluvami, kterých se Česká republika a Pákistánská islámská republika účastní.

Článek 11

Výměnu odborníků z oblasti kultury dle článku 2 tohoto Programu spolupráce budou smluvní strany uskutečňovat v souladu s právními předpisy platnými v České republice a v Pákistánské islámské republice na základě následujících všeobecných podmínek:

(1) Vysílající strana sdělí diplomatickou cestou přijímající straně návrh na vyslání svých kandidátů nejpozději 3 (tři) měsíce před datem plánované cesty. Uvede jméno a příjmení kandidáta, návrh programu jeho pobytu včetně termínu jeho trvání, a taktéž úroveň jeho jazykových znalostí.

(2) Přijímající strana oznámí vysílající straně své rozhodnutí o přijetí navrhovaného kandidáta na studijně pracovní pobyt 2 (dva) měsíce před plánovaným datem jeho příjezdu.

(3) Vysílající strana oznámí přijímající straně přesné datum příjezdu a způsob dopravy kandidáta 1 (jeden) měsíc před plánovaným datem jeho příjezdu.

(4) Vysílající strana uhradí náklady na mezinárodní dopravu v obou směrech.

(5) Vysílající strana uhradí poplatek za vydání víza, pokud nebude kandidát platby tohoto poplatku na základě rozhodnutí příslušného orgánu zproštěn.

(6) Přijímající strana uhradí náklady na ubytování hotelového typu a vyplatí částku na stravné a kapesné v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy.

a) přijímající česká strana poskytne částku na stravné a kapesné, která v současné době činí 380 Kč (korun českých) denně; tato částka může být změněna v souladu s novými platnými právními a finančními předpisy státu přijímající české smluvní strany.

b) přijímající pákistánská strana poskytne bezplatné ubytování a stravování v souladu s platnými vnitrostátními zákonnými a finančními předpisy a v naléhavých případech poskytne zdravotní péči.

(7) Přijímající strana uhradí náklady na dopravu na území svého státu v souladu se schváleným programem pobytu.

(8) Při výběru osob vysílaných podle tohoto Prováděcího programu dají smluvní strany přednost těm kandidátům, kteří ovládají jazyk státu přijímající smluvní strany nebo anglický jazyk.

(9) Smluvní strany přijmou k pobytu osoby komerčně zdravotně pojištěné pro pobyt v zahraničí. Kopii dokladu o jeho sjednání vysílající strana předloží přijímající straně spolu s informací o přesném datu příjezdu v termínu dle bodu 3 tohoto článku.

Článek 12

Veškeré aktivity a výměny uvedené v tomto Programu spolupráce se budou uskutečňovat v mezích rozpočtových možností smluvních stran. Tento Program spolupráce nevylučuje uskutečnění dalších aktivit dohodnutých smluvními stranami diplomatickou cestou. Pochybnosti, které vzniknou při výkladu nebo provádění ustanovení tohoto Programu spolupráce, budou řešit smluvní strany cestou jednání a konzultací.

Článek 13

Tento Program spolupráce vstupuje v platnost dnem podpisu a zůstává v platnosti do 31. prosince 2011. Platnost tohoto Programu spolupráce bude automaticky prodloužena do data vstupu v platnost nového programu spolupráce. Každá smluvní strana může písemně vypovědět tento Program spolupráce s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Ukončení platnosti této dohody nebude mít vliv na závazky vzniklé na jejím základě.


Dáno v Praze 3. března 2009 ve dvou původních vyhotoveních v jazyce anglickém.

za Ministerstvo kultury České republiky
Mgr. Václav Jehlička
ministr kultury ČR

za Ministerstvo kultury Pákistánské islámské republiky
Athar Mahmood
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Pákistánské islámské republiky v České republice

Přesunout nahoru