Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 26/2009 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy

Datum vyhlášení 22.04.2009
Uzavření smlouvy 30.09.2003
Platnost od 08.08.2004
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

26

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 30. září 2003 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 18 dne 8. srpna 2004.

Podle článku 19 Dohody dnem vstupu této Dohody v platnost pozbývá ve vztazích mezi Českou republikou a Polskou republikou platnosti Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Polské republiky o kulturní a vědecké spolupráci, podepsaná dne 16. září 1991 v Praze.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU POLSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI KULTURY, ŠKOLSTVÍ A VĚDY

Vláda České republiky a vláda Polské republiky (dále jen „smluvní strany“),

- vycházejíce z ustanovení Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Polskou republikou o dobrém sousedství, solidaritě a přátelské spolupráci podepsané v Krakově 6. října 1991,

- přejíce si rozvíjet vzájemně prospěšnou spolupráci mezi oběma státy v oblasti kultury, školství a vědy,

- vedeny snahou přispět k vytváření evropského kulturního prostoru,

- opírajíce se o bohaté zkušenosti ze vzájemné spolupráce a příznivé podmínky pro její rozvoj plynoucí z přímého sousedství a jazykové blízkosti,

se dohodly takto:

Článek 1

(1) Smluvní strany budou podporovat vzájemnou spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a tělovýchovy, jakož i v dalších oblastech, na něž se vztahují ustanovení této Dohody.

(2) Smluvní strany budou vytvářet podmínky pro přímou spolupráci státních a nestátních institucí a organizací, občanských sdružení, právnických a fyzických osob v zájmu naplňování této Dohody.

(3) Smluvní strany budou podporovat vznik a činnost společných česko-polských a polsko-českých organizací, sdružení a nadací, sloužících k dosažení cílů této Dohody.

(4) Spolupráce podle této Dohody se bude uskutečňovat v souladu s právními předpisy platnými ve státech smluvních stran.

Článek 2

(1) Smluvní strany budou podporovat zájem o kulturní dědictví a současnou kulturu státu druhé smluvní strany.

(2) Smluvní strany, s přihlédnutím k vzájemným potřebám a možnostem, budou usilovat o šíření nejcennějších děl literární, hudební, dramatické, výtvarné a filmové tvorby reprezentujících stát druhé smluvní strany.

Článek 3

(1) Smluvní strany budou podporovat a usnadňovat činnost kulturních a vědeckých zastoupení druhé strany na území svého státu.

(2) Smluvní strany budou podporovat v rámci své působnosti činnost Českého centra ve Varšavě a činnost Polského institutu v Praze.

Článek 4

Smluvní strany budou podporovat kulturní, školskou a vědeckou spolupráci na mezinárodním fóru a v rámci mezinárodních organizací zaměřených na kulturu, vzdělávání a vědu. Zvláště budou napomáhat vzájemné spolupráci v rámci mnohostranných programů, projektů a iniciativ.

Článek 5

Smluvní strany budou při rozvíjení kulturní spolupráce podporovat zejména přímou spolupráci kulturních organizací a institucí a v jejím rámci:

a) šíření literatury druhé smluvní strany v originále i prostřednictvím překladů,

b) konání výstav, koncertů a dalších uměleckých akcí pořádaných kulturními organizacemi, jako jsou muzea, galerie, divadla, knihovny, hudební tělesa a jiné kulturní instituce zabývající se touto činností,

c) výměnu informací a zkušeností z oboru divadelnictví, literatury, hudby, výtvarného umění, filmu, muzej-nictví, uchovávání, ochrany a konzervace architektonického a kulturního dědictví a památek, a také přímé vztahy mezi odborníky z daných oborů,

d) výměnu knih, dokumentace a dalších publikací z oblasti kultury a umění mezi zainteresovanými partnery,

e) reciproční účast divadelních a hudebních umělců a souborů na významných mezinárodních festivalech konaných ve státech smluvních stran,

f) účast na mezinárodních filmových festivalech, filmových přehlídkách a filmových kulturních akcích organizovaných ve státech smluvních stran v souladu s organizačními pravidly těchto akcí.

Článek 6

(1) Smluvní strany si budou vzájemně pomáhat v oblasti ochrany, uchování a zajištění integrity kulturního dědictví.

(2) Smluvní strany podniknou kroky v zájmu identifikace, evidence a vědeckého popisu českých kulturních statků nacházejících se na území Polské republiky a polských kulturních statků nacházejících se na území České republiky.

(3) Smluvní strany se zavazují, že navrátí kulturní statky nelegálně vyvezené z území státu jedné smluvní strany na území státu druhé smluvní strany, v souladu s právními předpisy platnými ve státech smluvních stran a s mezinárodními smlouvami, jimiž jsou státy smluvních stran vázány.

Článek 7

Smluvní strany budou podporovat rozvoj přímé spolupráce veřejných a vědeckých knihoven.

Článek 8

Smluvní strany budou při rozvíjení školské spolupráce zejména podporovat:

a) přímou spolupráci mezi školami všech stupňů,

b) výuku českého a polského jazyka, a to především prostřednictvím výměn učebních materiálů a vysíláním lektorů,

c) výměnu informací, pedagogické a metodické literatury a jiných didaktických a odborných materiálů.

Článek 9

Smluvní strany budou podporovat výměnu mládeže a přímou spolupráci jejich organizací, jakož i spolupráci v oblasti tělovýchovy a sportu.

Článek 10

Smluvní strany budou podporovat a usnadňovat spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje, zejména:

a) přímé kontakty vědeckých institucí, vědeckých pracovišť a vysokých škol,

b) řešení společných výzkumných projektů,

c) výměnu vědeckotechnických informací a materiálů,

d) pořádání společných seminářů a jiných akcí, umožňujících výměnu vědeckých poznatků a informací.

Článek 11

Smluvní strany zajistí příslušníkům české národnostní menšiny žijícím na území Polské republiky a příslušníkům polské národnostní menšiny žijícím na území České republiky podmínky přispívající k zachování, rozvoji a vyjadřování jejich národnostní, náboženské, kulturní a jazykové identity v souladu s právními předpisy platnými ve státech smluvních stran.

Článek 12

Smluvní strany budou podporovat rozvoj spolupráce v oblasti archivnictví včetně přímých vztahů státních archivů. V souladu s právními předpisy platnými ve státech smluvních stran budou smluvní strany na základě vzájemnosti podporovat badatelské využívání archiválií uložených v archivech v jejich kompetenci.

Článek 13

Smluvní strany zajistí občanům státu druhé smluvní strany patřičnou a účinnou ochranu v oblasti duševního vlastnictví včetně autorského práva a práv s ním souvisejících. Smluvní strany zajistí rovněž nezbytné prostředky a postupy vedoucí k dodržování práv duševního vlastnictví v souladu s právními předpisy platnými ve státech smluvních stran a v souladu s mezinárodními smlouvami, včetně – v rozsahu autorského práva a práv s ním souvisejících – Bernské úmluvy o ochraně literárních a uměleckých děl z 9. září 1886, ve znění doplňků a revizí včetně Pařížského aktu z 24. července 1971, a Mezinárodní úmluvy o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových a televizních organizací (Římská úmluva ze dne 26. října 1961), jejichž jsou Česká republika a Polská republika smluvními státy.

Článek 14

Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti hromadných sdělovacích prostředků uskutečňovanou mezi příslušnými organizacemi států smluvních stran.

Článek 15

(1) Smluvní strany budou realizovat ustanovení této Dohody na zásadě reciprocity.

(2) Konkrétní formy a finanční podmínky spolupráce budou dojednávány v časově omezených programech nebo protokolech mezi příslušnými resorty a institucemi.

(3) Pro realizaci projektů a programů, uvedených v odstavci 2 tohoto článku, budou smluvní strany moci, pokud to budou považovat za nutné, požádat o finanční pomoc z vnějších zdrojů, jako jsou mezinárodní organizace a třetí státy.

(4) Tato Dohoda nevylučuje možnost navázání spolupráce i v jiných oblastech, pokud bude odpovídat cílům a záměrům této Dohody.

Článek 16

(1) Tato Dohoda se sjednává na dobu neurčitou a každá ze smluvních stran může Dohodu písemně vypovědět s šestiměsíční výpovědní lhůtou.

(2) Programy výměn, projekty a akce zahájené podle této Dohody zůstanou v platnosti až do svého ukončení bez ohledu na dobu platnosti této Dohody.

Článek 17

Závazky převzaté státy smluvních stran v rámci jiných, platných mezinárodních smluv zůstávají touto Dohodou nedotčeny.

Článek 18

Tato Dohoda podléhá schválení v souladu s právními předpisy platnými ve státech smluvních stran, což bude stvrzeno výměnou nót. Dohoda vstoupí v platnost uplynutím třiceti dnů ode dne doručení pozdější nóty.

Článek 19

Dnem vstupu této Dohody v platnost pozbývá ve vztazích mezi Českou republikou a Polskou republikou platnosti Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Polské republiky o kulturní a vědecké spolupráci, podepsaná dne 16. září 1991 v Praze.


Dáno v Praze dne 30. září 2003 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a jazyce polském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

ZA VLÁDU ČESKÉ REPUBLIKY
PhDr. Vladimír Špidla v. r.
předseda vlády

ZA VLÁDU POLSKÉ REPUBLIKY
Leszek Miller v. r.
předseda vlády

Přesunout nahoru