Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 23/2009 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Jihoafrické republiky o hospodářské spolupráci

Datum vyhlášení 24.03.2009
Uzavření smlouvy 12.12.2006
Platnost od 01.11.2008
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

23

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 12. prosince 2006 byla v Pretorii podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Jihoafrické republiky o hospodářské spolupráci.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 5 odst. 1 dne 1. listopadu 2008.

Anglické znění Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Jihoafrické republiky o hospodářské spolupráci

Preambule

Vláda České republiky a vláda Jihoafrické republiky (dále společně „Strany“ a samostatně „Strana“),

Přejíce si dále posilovat a rozvíjet hospodářskou a průmyslovou spolupráci na základě reciprocity a vzájemné výhodnosti;

Jsouce přesvědčeny, že tato Dohoda vytvoří příznivé podmínky pro různé formy spolupráce v hospodářské a průmyslové oblasti mezi Českou republikou a Jihoafrickou republikou po vstupu České republiky do Evropské unie,

Se dohodly následovně:

Článek 1

Cíle

Strany budou podporovat, v rámci vnitřních zákonů a předpisů platných v každém státě, hospodářské vztahy mezi jejich státy v oblastech společného zájmu, jakož i iniciativy zaměřené na podporu toku investic.

Článek 2

Hospodářská a průmyslová spolupráce

Strany souhlasí s podporou a usnadňováním spolupráce mezi jejich fyzickými a právnickými osobami v rámci vnitřních zákonů a předpisů platných v každém státě. Za tím účelem souhlasí s:

(a) výměnou informací o prioritách hospodářského rozvoje;

(b) identifikováním a usnadňováním investičních příležitostí pomocí:

i. poskytování informací o vnitřních zákonech a předpisech upravujících zahraniční investice a o jakýchkoliv jejich změnách;

ii. identifikování projektů a sektorů potenciálního zájmu pro společnou spolupráci; a

iii. informování příslušných podnikatelských komunit o investičních příležitostech v druhém státě.

(c) propagací hospodářských a investičních misí, které umožňují setkávání potenciálních obchodních partnerů;

(d) výměnou informací o průmyslových veletrzích, výstavách, misích a dalších propagačních aktivitách v obou státech;

(e) zkoumáním možností spolupráce na třetích trzích.

Článek 3

Smíšený výbor

1. Za účelem provádění této Dohody se zřizuje Smíšený výbor (dále jen „Výbor“), složený z představitelů Stran. Spolupředsedy Výboru jsou náměstek ministra průmyslu a obchodu České republiky a náměstek ministra obchodu a průmyslu Jihoafrické republiky, nebo jimi pověření funkcionáři.

2. Pokud to bude vhodné, Výbor může zapojit představitele dalších ministerstev, institucí, jakož i vysoce postavené zástupce podnikatelů obou států, aby napomáhali provádění této Dohody.

3. Výbor může zřídit specializované pracovní skupiny pro projednávání konkrétních otázek společného zájmu.

4. Výbor se bude scházet v případě potřeby, střídavě v České republice a v Jihoafrické republice v termínech vzájemně dohodnutých spolupředsedy. Předběžný program jednání bude vyměněn nejméně měsíc před termínem setkání.

5. Hostitelská strana připraví návrh protokolu ze zasedání Výboru, který bude poté dohodnut a podepsán spolupředsedy v závěru zasedání.

6. V rámci zákonů a předpisů platných v obou státech by činnost Výboru mohla zahrnovat:

a) výměnu informací a názorů na makroekonomické otázky v obou státech;

b) identifikaci vhodných opatření a možností posílení dvoustranné hospodářské spolupráce;

c) podporu hospodářské a průmyslové spolupráce mezi fyzickými a právnickými osobami obou států, zvláště mezi malými a středními podniky;

d) otázky vyvstávající v souvislosti s podnikatelskými a investičními aktivitami.

Článek 4

Urovnávání sporů

Jakýkoliv spor vyplývající z výkladu, aplikace a provádění této Dohody bude vypořádán smírně prostřednictvím konzultací a jednání mezi oběma Stranami.

Článek 5

Závěrečná ustanovení

1. Každá strana notifikuje písemně diplomatickou cestou, že vyhověla ústavním požadavkům potřebným pro provádění této Dohody. Dohoda vstoupí v platnost první den druhého měsíce následujícího po poslední notifikaci.

2. Dohoda zůstane v platnosti na dobu neurčitou, pokud nebude ukončena písemným oznámením jedné ze Stran druhé Straně s tím, že ukončení bude účinné šest měsíců po doručení oznámení o ukončení.

3. Na žádost kterékoliv Strany může být tato Dohoda písemně změněna po vzájemné dohodě, s výhradou ústavních požadavků obou států.

4. Tato Dohoda se bude provádět bez újmy závazkům vyplývajícím z členství České republiky v Evropské unii a z Dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Jihoafrickou republikou na straně druhé.


Dáno v Pretorii dne 12. měsíce prosince 2006, ve dvou originálech v anglickém jazyce.

Za vládu České republiky
Ing. Martin Tlapa, MBA v. r.
náměstek ministra průmyslu a obchodu

Za vládu Jihoafrické republiky
Z. S. T. Skweyiya v. r.
ministr sociálního rozvoje

Přesunout nahoru