Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 16/2009 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dvouleté smlouvy o spolupráci mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Regionálním úřadem Světové zdravotnické organizace pro Evropu na období 2008 – 2009

Datum vyhlášení 24.03.2009
Uzavření smlouvy 02.01.2008
Platnost od 02.01.2008
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

16

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 2. ledna 2008 byla v Ženevě podepsána Dvouletá smlouva o spolupráci mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Regionálním úřadem Světové zdravotnické organizace pro Evropu na období 2008 – 2009.

Smlouva vstoupila v platnost na základě svých úvodních ustanovení dnem podpisu.

Anglické znění Smlouvy a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


Dvouletá smlouva o spolupráci (BCA) mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Regionálním úřadem Světové zdravotnické organizace pro Evropu na období 2008-2009

Podepsali:

Za Ministerstvo zdravotnictví
2.1.2008
Tomáš Julínek, M.D.
Ministr zdravotnictví

Za Regionální úřad Světové zdravotnické organizace pro
Evropu2.1.2008
Marc Danzon, M.D.
Regionální ředitel

OBSAH

Úvod 2
Podmínky spolupráce 3
ČÁST 1. Střednědobé priority spolupráce pro období 2008-2013 4
ČÁST 2. Dvouletá smlouva o spolupráci na období 2008-2009 5
1.Priority 55
2.Rozpočet: 55
3.Závazky WHO a Ministerstva zdravotnitctví ČR: 55
1. Závazky WHO 55
2. Závazky Ministerstva zdravotnitctví ČR 55
ČÁST 3. Přehled očekávaných výsledků a produktů podle prioritních oblastí 6

Úvod

Tento dokument představuje dvouletou smlouvu o spolupráci mezi Regionálním úřadem Světové zdravotnické organizace pro Evropu (WHO/EURO) a Ministerstvem zdravotnictví České republiky na dvouleté období 2008-2009, tj. 1. 1.2008-31. 12.2009.

Tato dvouletá smlouva o spolupráci (BCA) na období 2008-2009 je součástí dočasného střednědobého rámce pro spolupráci mezi WHO/EURO a Ministerstvem zdravotnictví České republiky na šestileté období 2008-2013, které odpovídá období, na něž se vztahuje střednědobý strategický plán WHO (MTSP 2008-2013) a vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Za dosažení cílů této BCA společně odpovídají sekretariát WHO a Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Tento rámec pro spolupráci byl vypracován prostřednictvím postupných jednání, do kterých byly zapojeny národní zdravotnické instituce země a WHO.

Východiskem pro proces, jehož výsledkem je tento dokument, byly zdravotní priority země prezentované národními zdravotnickými institucemi země. Na základě těchto zdravotních priorit země zformuloval sekretariát WHO priority WHO pro spolupráci, s přihlédnutím ke globálním prioritám WHO a směru její politiky, ke strategickému zhodnocení potřeb země a příspěvkům od ostatních partnerů v zemi a též k možnostem WHO.

Struktura dokumentu je následující:

1. První část vytyčuje střednědobé priority a cíle pro spolupráci pro šestileté období 2008-2013, které mají být dosaženy společným úsilím Ministerstva zdravotnictví a WHO.

2. Druhá část se zaměřuje na dvouleté období 2008-2009. Pro každou prioritu v rámci BCA definoval sekretariát WHO jeden nebo více očekávaných národních výsledků programu, které mají být dosaženy v období 2008-2009. Na konci této části je uveden výčet celkového rozpočtu na BCA, včetně prostředků, které budou použity z běžného rozpočtu WHO, a prostředků z jiných zdrojů.

3. Třetí část BCA tvoří tabulka, která ukazuje, jak jsou prostředky z rozpočtu rozděleny mezi priority spolupráce, a která identifikuje útvar WHO/EURO zastávající funkci koordinátora priority. Zároveň tabulka ukazuje prostředky přidělené z rozpočtu a odborný útvar WHO/EURO odpovědný za každý očekávaný národní výsledek. Ukazuje též vazby na globální očekávané výsledky WHO v rámci programového rozpočtu WHO na léta 2008-2013. Dále je u každého očekávaného národního výsledku uveden seznam produktů, které mohou vyžadovat spolupráci dalších odborných útvarů WHO/EURO. Podle dokumentu prezentovaného na 55. zasedání Regionálního výboru WHO pro Evropu (dokument EUR/RC/55/9 rev. 1, „Další fáze strategie pro Evropu prezentované Regionálním úřadem Světové zdravotnické organizace pro Evropu: Posílení zdravotnických systémů“), je každá z priorit rozdělena podle jedné nebo více funkcí zdravotnického systému, viz:

• funkce zdravotnické politiky, dalších elementů vládnutí a dozoru (ST)

• funkce financování zdravotnického systému (FN)

• funkce generování zdrojů zdravotnického systému (RG)

• funkce poskytování zdravotnických služeb (SD)

Podmínky spolupráce

Střednědobé priority (část 1) poskytují dočasný rámec pro spolupráci pro období 2008-2013. Střednědobé úkoly mají klouzavý charakter a mohou být každé 2 roky na základě vzájemné dohody upravovány, vyžaduj í-li okolnosti takovou úpravu.

Dvouletá smlouva o spolupráci na období 2008-2009 prezentovaná v části 2 a podrobně rozvedená v části 3 může být měněna na základě společné písemné dohody mezi WHO/EURO a Českou republikou, například v důsledku změn ve zdravotní situaci v zemi, zvláštních nových potřeb, které se objeví v průběhu předmětného dvouletého období, změn ve schopnosti Regionálního úřadu zajistit odpovídajícím způsobem dohodnuté činnosti nebo s ohledem na zvýšené nároky na financování. Podnět k provedení změn může vydat kterákoli ze stran.

Po podpisu této dvouleté smlouvy o spolupráci bude pro předmětné dvouleté období vypracován podrobný národní pracovní plán programu. Tento pracovní plán doplní ke každému z očekávaných národních výsledků programu potřebné detaily týkající se produktů nebo služeb, rozpočtu, ukazatelů (s výchozími a cílovými hodnotami), údajů o zodpovědném pracovníkovi WHO, (případném) národním partnerovi, o termínech a harmonogramu provádění. Realizace BCA započne na začátku dvouletého období 2008-2009. Za celkovou koordinaci a řízení národního programu zodpovídá vedoucí národní kanceláře WHO.

Příděly z rozpočtu WHO na dvouleté období určují minimum zdrojů, které budou použity na národní úrovni; jde o prostředky zběžného rozpočtu WHO i z jiných zdrojů. Prostředky zahrnuté do této BCA jsou prostředky WHO přidělené na spolupráci Regionálního úřadu s Českou republikou. Jediným způsobem, jak tyto prostředky uvolnit, je provádění příslušného národního pracovního plánu.

Je třeba též poznamenat, že tato dvouletá smlouva o spolupráci je přístupná dalšímu vývoji a příspěvkům z jiných zdrojů s cílem doplnit stávající sdílené cíle nebo zavést činnosti, které v tomto stádiu nebyly do smlouvy zahrnuty v důsledku nedostatku finančních prostředků. WHO/EURO bude zejména nápomocna v koordinaci s ústředím WHO v Ženevě, s cílem maximalizovat efektivnost zásahů země v duchu zásady „jediné WHO“.

ČÁST 1.

Střednědobé priority spolupráce pro období 2008-2013

Vzhledem k současné situaci v oblasti veřejného zdraví a k probíhajícím snahám země o zlepšení výkonnosti systému zdravotnictví jsou za prioritní považovány níže uvedené tématické oblasti. Vytyčení střednědobých priorit pro období 2008-2013 usnadní strategickou orientaci spolupráce.

Posílení výkonnosti systémů zdravotnictví je považováno za souhrnnou prioritu zahrnující:

1. Prohloubení prevence a omezování chronických nepřenosných nemocí

■ Zlepšení mechanismů pro realizaci aktualizované národní strategie pro oblast chronických nepřenosných nemocí

2. Zlepšení přístupu ke zdravotním službám a jejich efektivnosti

■ Omezení a sledování rizikových faktorů v prostředí, včetně vypracování plánů reakce na pandemie

■ Integrace zdravotních služeb se zvláštním zaměřením na veřejné zdraví, primární zdravotní péči a sociální služby

3. Posílení dostupnosti a kvalifikací pracovníků ve zdravotnictví

■ Harmonizace učebních plánů pro zdravotnické profese

■ Racionální používání léčiv

■ Zlepšení v oblasti bezpečí pacientů

ČÁST 2.

Dvouletá smlouva o spolupráci na období 2008-2009

1. Priority

Priorita 1: Prohloubení prevence a omezování chronických nepřenosných nemocí

a) Prohloubení prevence a omezování chronických nepřenosných nemocí; prevence a omezení faktorů majících vliv na výskyt zdravotních stavů souvisejících s rizikovým chováním a sociálními determinantami prostřednictvím komplexního a integrovaného přístupu

b) Podpora a monitorování realizace strategií v oblasti duševního zdraví

Priorita 2: Zlepšení přístupu ke zdravotním službám a jejich efektivnosti

a) Naplňování politiky zdravého stárnutí

b) Vypracování plánů reakce na pandemie

c) Posílení integrace zdravotních služeb se zvláštním zaměřením na veřejné zdraví, primární zdravotní péči a sociální služby

Priorita 3: Posílení dostupnosti a kvalifikací pracovníků ve zdravotnictví

a) Posílení harmonizace učebních plánů pro zdravotnické profese v souladu s požadavky EU

b) Racionalizace používání léčiv

c) Zlepšení v oblasti bezpečí pacientů

2. Rozpočet:

Celkový přepokládaný rozpočet ve výši 500 000 USD. WHO bude nadále podporovat výše uvedené prioritní oblasti s využitím dalších zdrojů financování, pokud budou k dispozici. Informace o takovéto další podpoře budou prezentovány ve formě přílohy k této smlouvě a budou během dvouletého období průběžně aktualizovány tak, aby odrážely směrné hodnoty.

3. Závazky WHO a Ministerstva zdravotnictví:

1. Závazky WHO

WHO souhlasí, že podle dostupnosti prostředků a na základě svých předpisů a nařízení zabezpečí realizaci uvedených programových aktivit a poskytne uvedené prostředky. Na všechny jiné místní náklady, dotace nebo přímou finanční spoluúčast během realizace programu budou uzavřeny samostatné dohody.

2. Závazky Ministerstva zdravotnictví ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR zabezpečí veškerý personál, materiál, dodávky a vybavení a pokryje nezbytné místní náklady potřebné pro odbornou spolupráci. Ministerstvo zdravotnictví ČR se vyzývá, aby poskytlo na výše uvedené aktivity spolufinancování.

ČÁST 3.

Přehled očekávaných výsledků a produktů podle prioritních oblastí

Priorita 1: Prohloubení prevence a omezování chronických nepřenosných nemocí

Běžný rozpočet: 100000 USD

Očekávané výsledky

Příspěvek ke globálním očekávaným výsledkům WHO
(OWER)
Rozpočet
Spolupracující
odborné útvary WHO/EURO
ProduktyFunkce zdravotního systému
(dozor - ST, finance - FN, zdroje - RG, služby -SD)
STFNRGSD
1. Prohloubení prevence a omezování chronických
nepřenosných nemocí; potírání rizikových faktorů a
příslušných zdravotních determinant prostřednictvím komplexního a integrovaného přístupu
OWER: 3.2
NCD
NFS
NCD
ADU
SED
TRT
Vypracování doporučených postupů k poskytování poradenství v primární zdravotní péči v oblasti rizikových faktorů, se zaměřením na výživuXX
Zpráva ze situační analýzy v oblasti úrazové dětské prevence se zaměřením na nejzávažnější rizikové faktoryXX
Podpora vypracování národní strategie prevence násilí na dětechX
2. Poskytnutí odborné pomoci při realizaci strategie duševního zdraví
OWER: 3.4
MNHVypracování a zavedení ukazatelů kvality pro účely monitorování péče v oblasti duševního zdravíX
Zavedení komunitní péče o duševní zdraví ve vybraném pilotním regionuX

Priorita 2: Zlepšení přístupu ke zdravotním službám a jejich efektivnosti

Běžný rozpočet: 250000 USD

Očekávané výsledky

Příspěvek ke globálním očekávaným výsledkům WHO
(OWER)

Spolupracující
odborné útvary WHO/EURO

Produkty

Funkce zdravotního systému(dozor-ST, finance - FN, zdroje - RG, služby - SD)

ST

FN

RG

SD

1. Posílení politik zdravého stárnutí pro všechny, včetně řešení nerovností v přístupu
OWER: 4.8

HCP
AGE
IFH

Vypracování metodiky profilů zdraví pro prosazování podpory zdraví na místní úrovni s důrazem na plánování zdravých měst, zdravé stárnutí a řešení potřeb zranitelných skupin (klíčoví partneři: národní síť „zdravých měst“, instituce veřejného zdraví a obecní úřady)

X

X

2. Vypracování plánů reakce na pandemie
OWER: 8.5

EHP
CHE
DPR

Zhodnocení dopadů životního prostředí na zdraví

X

X

Vytvoření mnohaoborového integrovaného přístupu („ multi sector-multi hazard approach“) k plánování připravenosti systému zdravotnictví na řešení budoucích zdravotních krizí

X

X

3. Posílení integrace zdravotních služeb se zvláštním zaměřením na veřejné zdraví, primární zdravotní péči a sociální služby
OWER: 10.1

HIU
EMS

Vazba na tematickou pracovní skupinu globální observatoře WHO pro e-zdraví, z pohledu rozvoje národní politiky e-zdraví

X

Zpráva ze situační analýzy zdravotnické záchranné služby a urgentních příjmů v nemocnicích, mechanismy organizace a koordinace pro poskytování údajů ke zlepšování kvality a standardizaci služeb

X

X

X

Priorita 3: Posílení dostupnosti a kvalifikací pracovníků ve zdravotnictví

Běžný rozpočet: 100000 USD

Očekávané výsledky

Příspěvek ke globálním očekávaným výsledkům WHO(OWER)

Spolupracující
odborné útvary WHO/EURO

Produkty

Funkce zdravotního 1 systému
(dozor- ST, finance - FN, zdroje - RG, služby - SD)

ST

FN

RG

SD

1. Posílení institucionálních kapacit pro realizaci harmonizovaných učebních plánů pro zdravotnické profese v souladu s požadavky EU
OWER: 10.8

HRH

Vytvoření / aktualizace učebních osnov vzdělávání zdravotnických pracovníků v oblasti veřejného zdraví

X

X

2. Realizace národního plánu racionálního používání léčiv
OWER: 11.2

HTP
CDS

Uplatňování nástrojů ke zlepšení předepisování léčiv

Aktualizace a realizace národního plánu potírání antimikrobiální rezistence

X

X

3. Zavádění systému v oblasti bezpečí pacientů a mechanismů pro podávání zpráv
OWER: 11.1

HOS
PHC QHS

Podpora zavedení národního registru hlášení nežádoucích událostí při poskytování zdravotní péče s návazností na strategii jejich prevence

X

X

Podpora zavedení metody pro sledování a vyhodnocování kvality v primární péči

X

X

WHO kancelář: Řízení a koordinace realizace BCA

Běžný rozpočet: 50 000 USD

Očekávané výsledky

Příspěvek ke globálním očekávaným výsledkům WHO
(OWER)
Rozpočet
Příspěvek na jiné priority země

Odpovídající útvar
WHO/EURO

Produkty

1. Posílení koordinace národního programu
OWER: 12.2

OIC
MSP

Partnerství a koordinace s klíčovými zúčastněnými stranami na národní úrovni, včetně společných aktivit OSN

Propagace a zviditelnění politik WHO na národní úrovni, včetně světových dnů zdraví

Řízení aktivit WHO v zemi (včetně zastoupení WHO) a vhodná reakce na nepředvídané potřeby země

SEZNAM ZKRATEK

Obecné zkratky

BCA - dvouletá smlouva o spolupráci
FN - funkce financování zdravotnického systému
HQ - ústředí Světové zdravotnické organizace
OWERs - globální očekávané výsledky WHO
RG - funkce generování zdrojů zdravotnického systému
SD - funkce poskytování zdravotnických služeb
ST - funkce zdravotnické politiky a dozoru
WHO/EURO - Regionální úřad Světové zdravotnické organizace pro Evropu

Technické zkratky

ARV - Antiretrovirální péče
DOTS - Přímo zkoumané krátkodobé terapie
GFATM - Globální fond pro boj s AIDS, tuberkulózou a malárií
IDU - uživatelé injekčních drog
MDR - antimikrobální rezistence PHC - primární zdravotní péče STI - sexuálně přenosné choroby

Zkratky specializovaných programů WHO/EURO

ADU - Alkohol a drogy
AGE - Stárnutí
CDS - Přenosné nemoci
CHE - Zdraví a životní prostředí dětí
CPS - Systémy, politiky a služby zemím
DPR - Odpověď a připravenost na krizové situace
EHP - Spolupráce a koordinace v oblastech zdraví a prostředí
EMS - Lékařské záchranné služby
IFH - Investice pro zdraví
HCP - Zdravá města a městské řízení a plánování
HIU - Zdravotní informační jednotka
HOS - Nemocniční služby
HRH - Lidské zdroje pro zdraví
HTP - Zdravotnické technologie a léčivé přípravky
MNH - Duševní zdraví
MSP - Řízení, podpora a operace v zemi
NCD - Nepřenosné nemoci
NCL - Nepřenosné nemoci a životní styly
NFS - Výživa a bezpečnost potravin
OIC - Operace v zemích
PHC - primární zdravotní péče
SED - Socioekonomické determinanty zdraví
TRT - Zdraví a doprava
VIP - Prevence úrazů a násilí

Přesunout nahoru