Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 123/2009 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Vietnamské socialistické republiky o spolupráci v oblasti vojenského vzdělávání

Datum vyhlášení 23.12.2009
Uzavření smlouvy 24.08.2009
Platnost od 28.08.2009
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

123

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 24. srpna 2009 v Praze a 28. srpna 2009 v Hanoji bylo podepsáno Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Vietnamské socialistické republiky o spolupráci v oblasti vojenského vzdělávání.

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 11 odst. 1 dne 28. srpna 2009.

České znění Ujednání a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


UJEDNÁNÍ MEZI MINISTERSTVEM OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM NÁRODNÍ OBRANY VIETNAMSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI VOJENSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Ministerstvo obrany České republiky a Ministerstvo národní obrany Vietnamské socialistické republiky (dále jen „smluvní strany“),

usilujíce o rozvoj dvoustranných vztahů a o posilování vzájemného porozumění,

uvědomujíce si důležitost vzdělávání příslušníků ozbrojených sil,

přejíce si stanovit v souladu se svými vnitrostátními právními řády podmínky pro vzájemnou spolupráci v oblasti vojenského vzdělávání;

se dohodly na následujícím:

Článek 1

Vymezení pojmů

Pro účely tohoto Ujednání výraz:

a) „vysílající strana“ znamená smluvní stranu, která za účelem provádění spolupráce podle tohoto Ujednání vysílá svůj personál na území státu druhé smluvní strany;

b) „přijímající strana“ znamená smluvní stranu, která za účelem provádění spolupráce podle tohoto Ujednání přijímá na svém území personál druhé smluvní strany;

c) „vojenská škola“ znamená vojenskou vysokou školu, vojenskou vyšší odbornou školu, vojenskou střední školu a vojenské školicí a výcvikové zařízení;

d) „student“ znamená příslušníka ozbrojených sil nebo občanského zaměstnance vysílající smluvní strany, který byl vyslán na území státu přijímající strany ke studiu ve vojenské škole.

Článek 2

Formy spolupráce

Smluvní strany budou spolupráci v oblasti vojenského vzdělávání realizovat zejména následujícími formami:

a) poskytování vzdělávání na vojenských školách smluvních stran;

b) výměna zkušeností z pedagogické činnosti na vojenských školách;

c) výměna učitelů, akademických pracovníků a studentů;

d) spolupráce v rámci vědecké, výzkumné, vývojové a publikační činnosti;

e) organizování odborných seminářů, konferencí a obdobných aktivit;

f) výměna zkušeností ze získávání grantů.

Článek 3

Kompetentní orgány

Kompetentními orgány pro provádění tohoto Ujednání jsou:

a) za Ministerstvo obrany České republiky: sekce personální Ministerstva obrany a Generální štáb Armády České republiky,

b) za Ministerstvo národní obrany Vietnamské socialistické republiky: personální správa Generální politické správy Vietnamské lidové armády.

Článek 4

Prováděcí protokoly

1. Podrobnosti spolupráce podle tohoto Ujednání mohou být upraveny v prováděcích protokolech sjednávaných příslušnou vojenskou školou nebo kompetentními orgány.

2. Prováděcí protokoly budou obsahovat následující údaje:

a) druh studia (např. studijní program, vzdělávací program, studijní obor);

b) jazyk, ve kterém bude vzdělávání probíhat;

c) délka vzdělávání včetně termínu zahájení a ukončení;

d) vstupní a výstupní úroveň vzdělání a dokumenty potvrzující tuto úroveň;

e) počet studentů, jejich věk a případně i hodnost;

f) jazykové znalosti studentů a dokumenty potvrzující tyto znalosti;

g) zdravotní požadavky na studenty a dokumenty potvrzující zdravotní stav;

h) bezpečnostní požadavky a související požadované dokumenty;

i) rozsah a způsob zabezpečení poskytovaného přijímající stranou;

j) rozsah a způsob zabezpečení poskytovaného vysílající stranou;

k) podmínky poskytování dovolené;

l) náklady na studium;

m) způsob a termíny úhrady nákladů hrazených vysílající stranou.

Článek 5

Požadavky na studenty

1. Studenti musí splňovat požadavky vojenské školy přijímající strany, která bude poskytovat vzdělávání, včetně úspěšného složení přijímací zkoušky, pokud je požadována.

2. Při zahájení studia jsou studenti povinni předložit:

a) ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání;

b) potvrzení o zdravotním stavu, které nesmí být starší než dva měsíce;

c) negativní osvědčení o vyšetření HIV.

3. Na vyžádání vysílající strany může přijímající strana studentům poskytnout jazykovou přípravu (před zahájením vzdělávání) a/nebo zdokonalovací jazykový kurz (v průběhu vzdělávání).

4. Přijímající strana odpovídá za kontrolování studentů vysílající strany v průběhu jejich pobytu na území státu přijímající strany v oblasti dodržování vnitřních předpisů dané vojenské školy.

Článek 6

Povinnosti studentů

1. Studenti budou během svého pobytu na území státu přijímající strany respektovat právní řád tohoto státu, vnitřní předpisy dané vojenské školy, jakož i zvyky a tradice státu přijímající strany. Studentům není dovoleno zúčastňovat se na území státu přijímající strany politických aktivit.

2. O porušení povinností podle odstavce 1 bude přijímající strana bezprostředně informovat velvyslanectví či jiný dohodnutý orgán vysílající strany.

3. Přijímající strana může rozhodnout o ukončení studia studentů, kteří:

a) závažným způsobem poruší povinnosti uvedené v odstavci 1 tohoto článku,

b) nebudou způsobilí k pokračování ve studiu ze zdravotních důvodů,

c) nebudou splňovat studijní požadavky.

4. Studenti, jejichž studium bylo ukončeno podle odstavce 3, budou repatriováni na náklady vysílající smluvní strany.

5. Přijímající strana bude informovat vysílající stranu o důvodech ukončení studia studentů podle odstavce 3.

6. Studenti, kteří jsou vojáky, jsou povinni během výuky nosit vojenskou uniformu svých ozbrojených sil. Výjimky mohou být stanoveny v prováděcím protokolu.

Článek 7

Zabezpečení studentů

1. Pokud není v prováděcím protokolu stanoveno jinak, vysílající strana hradí veškeré náklady související s pobytem studentů ve státě přijímající strany.

2. Lékařská a stomatologická péče bude studentům ve státě přijímající strany poskytnuta v souladu s právním řádem tohoto státu.

Článek 8

Nároky na náhradu škody

1. Personál vysílající strany odpovídá za úhradu jakékoli škody způsobené přijímající straně anebo třetí straně na území státu přijímající strany, která byla tímto personálem způsobena v době výkonu služby v důsledku jeho protiprávní činnosti nebo opomenutí jeho povinností. Není-li personál schopen uhradit takovou škodu, přijímající strana bude o této škodě informovat vysílající stranu. Vysílající strana pak takovou škodu uhradí.

2. Personál vysílající strany odpovídá za úhradu jakékoli škody způsobené přijímající straně anebo třetí straně na území státu přijímající strany, která byla tímto personálem způsobena mimo výkon služby. Není-li personál schopen uhradit takovou škodu, přijímající strana bude o této škodě informovat vysílající stranu. Vysílající strana může uvážit možnost úhrady takové škody.

3. Nároky na náhradu škod podle odstavců 1 a 2 tohoto článku se písemně oznamují druhé smluvní straně společně s připojeným protokolem v anglickém jazyce, který obsahuje následující informace:

a) místo a čas vzniku škody;

b) jaké právní předpisy byly porušeny;

c) jakým konkrétním protiprávním jednáním studenta byla škoda způsobena;

d) údaje o škůdci a poškozeném;

e) popis události;

f) výši vzniklé škody.

Kromě toho se přikládají materiály vyšetřování obsahující důkazy, vyjádření svědků apod.

4. Přijímající strana uhradí všechny škody způsobené v souvislosti s prováděním tohoto Ujednání vysílající straně nebo jejímu personálu, k nimž došlo v důsledku protiprávní činnosti příslušníků ozbrojených sil státu přijímající strany nebo opomenutím jejich povinností.

5. Úhrada vzniklé škody se řídí právním řádem státu přijímající strany.

Článek 9

Ochrana utajovaných informací

Předávání utajovaných informací v rámci provádění tohoto Ujednání je možné pouze za podmínek stanovených právním řádem smluvní strany, která informace předává.

Článek 10

Spory

Jakékoli spory, které mohou vzniknout v souvislosti s výkladem či prováděním tohoto Ujednání, budou řešeny vzájemným jednáním smluvních stran.

Článek 11

Závěrečná ustanovení

1. Toto Ujednání vstupuje v platnost dnem podpisu.

2. Toto Ujednání se sjednává na dobu neurčitou a může být kdykoli písemnou formou změněno či doplněno po vzájemné dohodě smluvních stran.

3. Toto Ujednání může každá ze smluvních stran písemně vypovědět. Platnost Ujednání skončí šest měsíců po dni doručení výpovědi druhé smluvní straně.

4. Ukončení platnosti tohoto Ujednání znamená ukončení platnosti prováděcích protokolů, pokud není stranami prováděcího protokolu dohodnuto jinak.

5. Ukončení platnosti tohoto Ujednání nemá vliv na povinnost smluvních stran uhradit vzniklé náklady podle sjednaných prováděcích protokolů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.


Dáno v Praze dne 24. srpna 2009 a v Hanoji dne 28. 8. 2009 ve dvou původních vyhotoveních v jazyce českém, vietnamském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. V případě rozdílností ve výkladu je rozhodující znění v anglickém jazyce.

Za Ministerstvo obrany České republiky
Ing. Milan Gol v. r.
ředitel sekce personální

Za Ministerstvo národní obrany Vietnamské socialistické republiky
Ing. Du Xuan Binh v. r.
zástupce ředitele personální správy Generální politické správy Vietnamské lidové armády

Přesunout nahoru