Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 122/2009 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Lotyšské republiky o spolupráci v oblasti obrany a vojenských vztahů

Datum vyhlášení 23.12.2009
Uzavření smlouvy 23.10.2009
Platnost od 23.10.2009
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

122

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 23. října 2009 byla v Bratislavě podepsána Dohoda mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Lotyšské republiky o spolupráci v oblasti obrany a vojenských vztahů.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 7 odst. 7.1 dnem podpisu.

Podle článku 7 odst. 7.4 Dohody dnem vstupu v platnost této Dohody pozbylo platnosti Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Lotyšské republiky o vzájemné spolupráci, podepsané v Praze dne 29. listopadu 1993.

Anglické znění Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


Dohoda mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Lotyšské republiky o spolupráci v oblasti obrany a vojenských vztahů

Ministerstvo obrany České republiky a Ministerstvo obrany Lotyšské republiky, dále jen „strany“,

odkazující se na ustanovení Severoatlantické smlouvy ze dne 4. dubna 1949;

berouce v úvahu Dohodu mezi smluvními stranami Severoatlantické smlouvy o statutu jejich ozbrojených sil (NATO SOFA), podepsané v Londýně dne 19. června 1951;

vědomy si Dohody mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o vzájemné ochraně utajovaných skutečností, podepsané v Praze dne 16. října 2000;

přispívajíce k posílení mezinárodní bezpečnosti a stability v rámci Organizace spojených národů, Organizace Severoatlantické organizace, jakož i Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a Evropské unie;

přejíce si posílit jejich dobré a srdečné vztahy;

toužíce doplnit a posílit spolupráci v oblastech společného zájmu; se dohodly takto:

ČLÁNEK 1

ÚČEL A ROZSAH

1.1 Tato Dohoda stanovuje rámec pro spolupráci v obranných a vojenských záležitostech mezi stranami v oblastech společného zájmu.

1.2 Tato Dohoda bude stranami prováděna v souladu s právními předpisy a mezinárodními závazky jejich států.

ČLÁNEK 2

OBLASTI A FORMY SPOLUPRÁCE

2.1 Spolupráce bude probíhat v anglickém jazyce a bude zahrnovat následující témata:

a) obranná a bezpečnostní politika;

b) vojenské vzdělávání a výcvik;

c) humanitární operace, operace k udržení míru a operace ke zvládání krizí;

d) další oblasti po vzájemném souhlasu obou stran.

2.2 Formy spolupráce mohou být následující:

a) oficiální návštěvy, pracovní schůzky a semináře;

b) konzultace, výměna zkušeností;

c) vojenský výcvik a cvičení;

d) výměna informací, materiálu a personálu;

e) kulturní a sportovní aktivity;

f) další aktivity po vzájemném souhlasu obou stran.

2.3 Provádění ustanovení této Dohody může být předmětem samostatných ujednání.

ČLÁNEK 3

PLÁNOVÁNÍ

Do konce každého roku se strany dohodnou na společných aktivitách pro následující rok a, bude-li to nezbytné, mohou připravovat detailní plán spolupráce. Takový plán může být kdykoliv změněn po vzájemném souhlasu obou stran.

ČLÁNEK 4

FINANČNÍ ASPEKTY

Jestliže se strany nedohodnou jinak, ponese každá strana své vlastní výdaje týkající se provádění této Dohody.

ČLÁNEK 5

BEZPEČNOST INFORMACÍ

S utajovanými informacemi vytvořenými nebo vyměněnými v důsledku provádění této Dohody bude nakládáno v souladu s ustanoveními obsaženými v příslušných mezinárodních smlouvách uzavřených státy stran.

ČLÁNEK 6

SPORY

Každý spor vyplývající z výkladu nebo implementace této Dohody bude vstřícně řešen jednáním mezi stranami a nebude předkládán jakémukoli vnitrostátnímu nebo mezinárodnímu soudu nebo třetí osobě k urovnání.

ČLÁNEK 7

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1 Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem podpisu. Zůstane v platnosti po neomezenou dobu, pokud některá ze stran neoznámí druhé straně písemnou formou šest měsíců předem záměr ukončit tuto Dohodu.

7.2 Nehledě na ukončení této Dohody budou až do vypořádání všech nevyrovnaných plateb a nároků dodržovány články 4 (Finanční aspekty) a 6 (Spory).

7.3 Tato Dohoda může být kdykoliv změněna vzájemným písemným souhlasem obou stran. Takové změny Dohody vstoupí v platnost dnem posledního podpisu.

7.4 Dnem vstupu v platnost této Dohody pozbude platnosti Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Lotyšské republiky o vzájemné spolupráci, podepsané v Praze dne 29. listopadu 1993.


Podepsáno v Bratislavě dne 23. října 2009 ve dvou originálech v anglickém jazyce, jeden pro každou stranu.

Za Ministerstvo obrany
České republiky
MUDr. Martin Barták v. r.
místopředseda vlády a ministr obrany

Za Ministerstvo obrany
Lotyšské republiky
Imants Viesturs Liegis v. r.
ministr obrany

Přesunout nahoru