Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 121/2009 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o údržbě silničních hraničních mostních objektů a společných úseků silnic na česko-polských státních hranicích

Datum vyhlášení 22.12.2009
Uzavření smlouvy 09.03.1998
Ratifikace Smlouvy 15.02.2001
Platnost od 15.02.2001
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

121

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 9. března 1998 byla ve Varšavě podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o údržbě silničních hraničních mostních objektů a společných úseků silnic na česko-polských státních hranicích.

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 15. února 2001.

Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 14 odst. 1 dne 15. února 2001.

Podle článku 13 dnem vstupu této Smlouvy v platnost pozbyla platnosti ve vztazích mezi Českou republikou a Polskou republikou Dohoda mezi Federálním ministerstvem dopravy a spojů Československé socialistické republiky a Ministerstvem dopravy, námořní plavby a spojů Polské lidové republiky o údržbě silničních hraničních mostních objektů a společných úseků silnic na československo-polských státních hranicích, podepsaná v Muszyně dne 13. července 1988 a oznámená pod č. 42/1988 Sb.

České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.


SMLOUVA mezi ČESKOU REPUBLIKOU a POLSKOU REPUBLIKOU o údržbě silničních hraničních mostních objektů a společných úseků silnic na česko-polských státních hranicích

Česká republika a Polská republika, dále jen „Smluvní strany“, vedeny snahou usnadnit silniční provoz mezi oběma stáry, se dohodly v oblasti údržby silničních hraničních mostních objektů a společných úseků silnic takto:

Článek 1

/1/ Smluvní strany prostřednictvím svých příslušných správních orgánů, uvedených v příloze č. 3, zabezpečí údržbu hraničních silničních mostních objektů a společných úseků silnic na společných česko-polských státních hranicích v souladu s jejich rozdělením uvedeným v přílohách č. 1 a č. 2.

/2/ Změny v přílohách uvedených v odstavci 1 mohou být prováděny výměnou diplomatických nót.

/3/ Změny v příloze č. 3 mohou být prováděny ministry dopravy obou smluvních stran.

Článek 2

/1/ Pojem „údržba mostů“ znamená všechny práce, které jsou nezbytné k běžné letní a zimní údržbě a opravám silničních hraničních mostů, ale nemění prostorové uspořádání, statické parametry a současně zachovávají zatížitelnost mostů. K pracím spojeným s údržbou mostních objektů patří zejména údržba a opravy konstrukce nosného systému, podpěr, úložných prahů, říms, křídel mostů, vozovek, chodníků, svodidel, zábradlí, dilatačních zařízení, ložisek, svahových kuželů a odvodňovacích zařízení.

/2/ Potřeba stálého osvětlení silničních hraničních mostních objektů, financování a provedení jeho instalace bude předmětem jiné dohody mezi příslušnými správními orgány Smluvních stran.

/3/ Příslušné správní orgány Smluvních stran zajistí prostřednictvím svých organizací údržbu přístupových silnic k hraničním mostům a odvodňovacím zařízením na území svého státu.

/4/ Příslušné správní orgány Smluvních stran zajistí vhodné podmínky pro průtok velké vody a proplutí ledových ker pod silničními hraničními mosty.

Článek 3

K pracím spojeným s údržbou a opravami společných hraničních úseků silnic patří zejména údržba a opravy vozovky, horizontálního a vertikálního dopravního značení, zařízení pro bezpečnost chodců a pro provoz motorových a nemotorových vozidel a také odvodňovacího zařízení a zimní údržba silnic.

Článek 4

/1/ Všechny práce spojené s údržbou silničních hraničních mostních objektů a společných úseků silnic budou prováděny způsobem, jenž respektuje vyznačení průběhu státních hranic.

/2/ Všechny práce spojené s údržbou silničních hraničních mostních objektů a společných úseků silnic, jež mohou mít vliv na označení nebo průběh státních hranic, vyžadují souhlas Stálé česko-polské hraniční komise.

Článek 5

/1/ Příslušné správní orgány každé Smluvní strany odpovídají za řádný technický stav vozovek a jejich dopravní značení na silničních hraničních mostních objektech a společných úsecích silnic, které udržují (shodně s přílohami č. 1 a č. 2) tak, aby byla zajištěna bezpečnost silničního provozu.

/2/ Příslušný orgán každé Smluvní strany, který odpovídá za údržbu daného mostního objektu nebo společného úseku silnice, odpovídá za škodu způsobenou třetím osobám a zprošťuje příslušný orgán druhé Smluvní strany těchto závazků.

Článek 6

/1/ Příslušné správní orgány Smluvních stran si vzájemně předají do 30 dnů ode dne podpisu této Smlouvy kopie dokumentů, a to zejména dokumentaci stávajícího stavu, statické výpočty, protokoly hlavních prohlídek mostů, mostní listy a smlouvy s ostatními organizacemi týkající se silničních hraničních mostních objektů a společných úseků silnic, pro které nastává změna udržující strany v souladu s přílohami č. 1 a č. 2.

/2/ Objekty, u kterých nastane změna udržující strany v souladu s přílohami č. 1 a č. 2, budou předány protokolárně.

Článek 7

/1/ Příslušné orgány Smluvních stran se budou vzájemně informovat o pracích souvisejících s údržbou silničních hraničních mostních objektů a společných úseků silnic na státních hranicích s předstihem nejpozději:

a/ čtrnáct dní před jejich zahájením, pokud tyto práce nezpůsobí omezení chodců a provozu motorových vozidel,

b/ tři měsíce před jejich zahájením, pokud tyto práce způsobí omezení chodců a provozu motorových vozidel anebo pokud bude doprava zastavena na dobu delší než dvě hodiny.

/2/ Příslušné správní orgány Smluvních stran budou informovat pohraniční a celní orgány svého státu o přípravě, zahájení a předpokládaném termínu ukončení prací spojených s údržbou silničních hraničních mostních objektů a společných úseků silnic na státních hranicích v termínech uvedených v odstavci 1.

/3/ V případě havárie daného mostního objektu nebo společného úseku silnice budou příslušné správní orgány té Smluvní strany, které přísluší údržba daného mostního objektu nebo společného úseku silnice, okamžitě informovat o situaci příslušné správní orgány druhé Smluvní strany. Postup likvidace následků havárie a náhrada za způsobené škody budou dohodnuty příslušnými orgány Smluvních stran.

/4/ Zaměstnanci – občané Smluvních stran provádějící v souladu s touto Smlouvou práce spojené s údržbou silničních hraničních mostních objektů a společných úseků silnic mohou překračovat společné státní hranice přes hraniční přechody, nebo se souhlasem příslušných pohraničních orgánů Smluvních stran i mimo hraniční přechody, a to na základě dokladů opravňujících k překročení státních hranic.

/5/ Zaměstnanci – občané jiných států, kteří provádějí práce spojené s údržbou silničních hraničních mostních objektů a společných úseků silnic, mohou překračovat česko-polské státní hranice přes hraniční přechody, pokud mají u sebe doklady a povolení vyžadované v souladu s právními předpisy Smluvních stran.

/6/ Zaměstnanci, kteří vykonávají na území druhé Smluvní strany v souladu s touto Smlouvou práce spojené s údržbou silničních hraničních mostních objektů a společných úseků silnic, nepotřebují pro výkon těchto činností pracovní povolení druhé Smluvní strany.

Článek 8

/1/ Veškeré náklady spojené s údržbou silničních hraničních mostních objektů, uvedených v článku 2 odstavec 1, a s údržbou společných úseků silnic, uvedených v článku 3, na česko-polských státních hranicích hradí ta Smluvní strana, která zajišťuje jejich údržbu v souladu s přílohami č. 1 a č. 2.

/2/ Tato Smlouva se netýká přestavby (změna technických a provozních parametrů) stávajících a výstavby nových silničních hraničních mostních objektů a společných úseků silnic. Příprava, realizace a financování těchto záměrů bude předmětem jiných dohod.

Článek 9

/1/ Příslušné správní orgány každé Smluvní strany zajistí provádění prohlídek stavu silničních hraničních mostních objektů a společných úseků silnic, které udržují, v souladu s platnými předpisy svých států.

/2/ Příslušné správní orgány Smluvních stran si vzájemně vymění výsledky prohlídek uvedených v odstavci 1 nejpozději dva týdny před plánovanou společnou prohlídkou objektu.

/3/ Zástupci příslušných správních orgánů Smluvních stran budou provádět společné prohlídky stavu silničních hraničních mostních objektů a společných úseků silnic na česko-polských státních hranicích v maximálně pětiletých intervalech. Tyto prohlídky budou prováděny za účasti zástupců pohraničních orgánů Smluvních stran.

/4/ Společnou prohlídku organizují, protokol připravují a příslušným správním orgánům druhé Smluvní strany předávají příslušné správní orgány té Smluvní strany, které udržují mostní objekt nebo společný úsek silnice.

/5/ Mimořádná společná prohlídka může být provedena na základě návrhu příslušného správního orgánu jedné Smluvní strany po dohodě s příslušným správním orgánem druhé Smluvní strany.

/6/ Na základě prohlídek uvedených v odstavci 3 se mohou příslušné správní orgány Smluvních stran dohodnout na nutnosti přestavby silničních hraničních mostních objektů a společných úseků silnic. Návrh na přestavbu silničního hraničního mostního objektu nebo společného úseku silnice vypracuje příslušný správní orgán té Smluvní strany, který tento objekt udržuje.

Článek 10

/1/ Příslušné správní orgány Smluvních stran jmenují své zástupce uvedené v článku 9 odstavec 3 a vzájemně se o nich budou písemně informovat v průběhu 30 dnů ode dne podpisu této Smlouvy.

/2/ O změnách zástupců uvedených v odstavci 1 se budou příslušné správní orgány Smluvních stran informovat písemně.

Článek 11

/1/ Pro dodávky materiálu, výrobků a prací, které se uskutečňují v souvislosti s údržbou silničních hraničních mostních objektů a společných úseků silnic, platí vnitrostátní právní předpisy týkající se zdanění materiálu, výrobků a prací té Smluvní strany, která odpovídá za údržbu mostního objektu nebo společného úseku silnice.

/2/ Materiál a výrobky dovezené z celního území jedné Smluvní strany, použité pro práce prováděné v rámci této Smlouvy na území druhé Smluvní strany, jsou posuzovány jako materiál a výrobky použité na území té Smluvní strany, která je povinna tyto práce provést.

/3/ Provedené práce a služby poskytnuté v rámci této Smlouvy na území druhé Smluvní strany jsou posuzovány jako práce a služby poskytnuté na území té Smluvní strany, která je povinna tyto práce provést.

Článek 12

/1/ Rozdílná stanoviska vzniklá při provádění Smlouvy budou na návrh příslušných správních orgánů řešena cestou bezprostředních jednání mezi zmocněnci ministrů dopravy Smluvních stran.

/2/ V případě nedosažení shody v průběhu jednání, uvedených v odstavci 1, budou spory řešeny diplomatickou cestou.

Článek 13

Dnem vstupu této Smlouvy v platnost pozbude platnosti ve vztazích mezi Českou republikou a Polskou republikou „Dohoda mezi Federálním ministerstvem dopravy a spojů Československé socialistické republiky a Ministerstvem dopravy, námořní plavby a spojů Polské lidové republiky o údržbě silničních hraničních mostních objektů a společných úseků silnic na československo-polských státních hranicích“ podepsaná v Muszyně dne 13. července 1988.

Článek 14

/1/ Tato Smlouva podléhá ratifikaci a vstoupí v platnost dnem výměny ratifikačních listin, která se uskuteční v Praze.

/2/ Tato Smlouva se sjednává na dobu neurčitou. Každá Smluvní strana ji může písemně vypovědět nótou a v tomto případě pozbude platnosti uplynutím šesti měsíců ode dne doručení oznámení o výpovědi.


Dáno ve Varšavě dne 9. března 1998 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a polském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Českou republiku:
Petr Moos v. r.
ministr dopravy a spojů

Za Polskou republiku:
Eugeniusz Morawski v. r.
ministr dopravy a mořského hospodářství


Příloha č. 1

ke Smlouvě mezi Českou republikou a Polskou republikou o údržbě silničních hraničních mostních objektů a společných úseků silnic na Česko - polských státních hranicích

Česká strana udržuje následující silniční hraniční mostní objekty na česko -polských státních hranicích:

1. Most - 11,9 m přes řeku Olši mezi obcemi Bukovec a Jasnowice.

2. Most “Svobody“ - 60,7 m přes řeku Olši mezi obcemi Český Těšín a Cieszyn.

3. Most “Družby“ - 53,9 m přes řeku Olši mezi obcemi Český Těšín a Cieszyn.

4. Most - 46,4 m přes řeku Odru mezi obcemi Bohumín a Chałupki (betonová část).

5. Most - 22,0 m přes potok Petrovka mezi obcemi Závada a Gołkowice.

6. Most - 41,2 m přes řeku Opavu mezi obcemi Držkovice a Dzierzkowice.

7. Most - 36,8 m přes řeku Opavu mezi obcemi Vávrovice a Wiechowice.

8. Most - 36,4 m přes řeku Opavu mezi obcemi Uvalno a Branice.

9. Most - 13,7 m přes potok Olešnice (Zloty potok) mezi obcemi Ondřejovice - Podlesie.

10. Most - 12,0 m přes řeku Divoká Orlice mezi obcemi Bartošovice a Niemojów.

11. Most - 14,4 m přes řeku Divoká Orlice mezi obcemi Orlické Záhoří a Mostowice.

12. Most - 4,0 m přes Oldřichovský potok (Luboru) mezi obcemi Oldřichov na Hranicích a Kopaczów.

13. Most - 2,3 m přes Oldřichovský potok (Luboru) mezi obcemi Hrádek nad Nisou a Porajów.

Polská strana udržuje následující silniční mostní objekty na česko - polských státních hranicích:

1. Most a estakady - 760,0 m přes řeku Olši mezi obcemi Chotěbuz a Cieszyn.

2. Most - 93,0 m přes řeku Odru mezi obcemi Bohumín a Chałupki (ocelová část).

3. Most - 43,0 m přes řeku Opavu mezi obcemi Skrochovice a Bobołuszki.

4. Most - 4,6 m přes bezejmenný potok mezi obcemi Bartultovice a Trzebina.

5. Propust - 0,8 m přes bezejmenný potok mezi obcemi Oleśnice a Kocioł.

6. Propust - 1,75 m přes bezejmenný potok mezi obcemi Nové Město pod Smrkem a Czerniawa Zdrój.

7. Most - 8,5 m přes Kočičí potok mezi obcemi Pertoltice a Zawidów.

Příloha č. 2

ke Smlouvě mezi Českou republikou a Polskou republikou o údržbě silničních hraničních mostních objektů a společných úseků silnic na česko - polských státních hranicích

Česká strana udržuje následující společné úseky silnic na česko - polských státních hranicích:

1. Silnice mezi obcemi Horní Lištna - Leszna Górna v hraničním úseku I /III/ mezi hraničními znaky č. 1/60 (III/260) -1/61 (III/261) v délce 0,30 km.

2. Silnice mezi obcemi Šilheřovice - Chałupki - Rudyszwald v hraničním úseku II /IV/ mezi hraničními znaky č. II/11/4a, II/l l/4b (IV/11/4a, IV/1 l/4b) -11/12 (IV/12) v délce 0,70 km.

3. Silnice mezi obcemi Oldřichov na Hranicích - Kopaczów v hraničním úseku IV /VI7 mezi hraničními znaky č. IV/142 (VI/142) - IV/142/14a, IV/142/14b (VI/142/14a, VI/142/14b) v délce 0,80 km.

Polská strana udržuje následující společný úsek silnice na česko - polských státních hranicích:

Silnice mezi obcemi Šilheřovice - Chałupki - Rudyszwald v hraničním úseku II /IV/ mezi hraničními znaky č. 11/12 (IV/12) - II/13a, II/13b (IV/13a, IV/13b) v délce 0,90 km.

Čísla hraničních znaků, určující společné úseky silnic, jsou uvedeny podle nového číslování, které bude podrobně stanoveno v hraniční dokumentaci shodně s ustanoveními Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o společných státních hranicích podepsané dne 17. ledna 1995.

V závorkách je uvedeno označení státních hranic podle nyní platné hraniční dokumentace.

Příloha č. 3

ke Smlouvě mezi Českou republikou a Polskou republikou o údržbě silničních hraničních mostních objektů a společných úseků silnic na česko - polských státních hranicích

Orgány příslušné pro zabezpečení údržby a oprav silničních hraničních mostních objektů a společných úseků silnic na společných státních hranicích:

Česká strana:

a/ Správa a údržba silnic Frýdek - Místek
zabezpečuje údržbu pol. 1 přílohy č. 1 a pol. č. 1 přílohy Č. 2
738 83 Frýdek - Místek, ul. Horymírova 2287
tel.: 0658/626252(ředitel), 0658/626237
fax: 0658/626250

b/ Správa a údržba silnic Karviná
zabezpečuje údržbu pol. 2, 3,4 a 5 přílohy č. 1
733 01 Karviná, ul. Svatopluka Čecha 1877
tel: 069/6312270 (ředitel), 069/6311663
fax: 069/6311811

c/ Správa a údržba silnic Opava
zabezpečuje údržbu pol. 6 a 7 přílohy č. 1 a pol. 2 přílohy č. 2
747 06 Opava, ul. Joži Davida 2
tel.: 0653/625224 (ředitel), 0653/622348
fax: 0653/625224

d/ Správa a údržba silnic Bruntál
zabezpečuje údržbu pol. 8 přílohy č. 1
792 11 Bruntál, ul. Zahradní 11/19
tel.: 0646/4379 (ředitel), 0646/3651 - 3
fax: 0646/2255

e/ Městský úřad Zlaté Hory
zabezpečuje údržbu pol. 9 přílohy č. 1
793 76 Zlaté Hory, Náměstí Svobody 81
tel: 0645/425126
fax: 0645/425355

f/ Obecní úřad Bartošovice
zabezpečuje údržbu pol. 10 přílohy č. 1
517 63 Bartošovice, okr. Rychnov nad Kněžnou
tel: 0445/8923

g/ Obecní úřad Orlické Záhoří
zabezpečuje údržbu pol. 11 přílohy č. 1
517 64 Orlické Záhoří, okr. Rychnov nad Kněžnou
tel: 0445/593143
fax: 0445/593143

h/ Správa a údržba silnic Liberec
zabezpečuje údržbu pol. 12 a 13 přílohy č. 1 a pol. 3 přílohy Č. 2
460 06 Liberec, ul. České mládeže 632/32
tel: 048/5130635 (ředitel), 048/5130505 - 7
fax: 048/5130653

Polská strana:

a/ Oblastní ředitelství veřejných silnic Kraków
zabezpečuje údržbu pol. 1 přílohy č. 1
31-542 Kraków, ul. Mogilska 25
tel: 012/114359 (ředitel), 012/116022
fax: 012/110118

b/ Oblastní ředitelství veřejných silnic Katowice
zabezpečuje údržbu pol. 2 přílohy č. 1 a pol. 1 přílohy č. 2
40-016 Katowice, ul. Mysliwska 5
tel.: 032/588432 (ředitel), 032/586281
fax: 032/598710

c/ Oblastní ředitelství veřejných silnic Opole
zabezpečuje údržbu pol. 3 a 4 přílohy č. 1
45-085 Opole, ul. Niedzialkowskiego 6
tel.: 077/545505 (ředitel), 077/537481 - 7
fax: 077/544468

d/ Oblastní ředitelství veřejných silnic Wrocław
zabezpečuje údržbu pol. 5, 6 a 7 přílohy č. 1
53-139 Wrocław, ul. Powstańców Slaskich 186
tel: 071/678285 (ředitel), 071/670086
fax: 071/671769

Přesunout nahoru