Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 12/2009 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Portugalskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací

Datum vyhlášení 20.02.2009
Uzavření smlouvy 25.10.2007
Platnost od 15.11.2008
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

12

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. října 2007 byla v Praze podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Portugalskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací.

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval.

Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 16 dne 15. listopadu 2008.

České znění Smlouvy a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


Smlouva mezi Českou republikou a Portugalskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací

Česká republika a Portugalská republika (dále jen „smluvní strany“)

vědomy si potřeby zajistit ochranu utajovaných informací vyměněných mezi nimi, jejich fyzickými a právnickými osobami v rámci dohod o spolupráci nebo smluv, které byly nebo budou uzavřeny;

přejíce si vytvořit soubor pravidel upravujících ochranu utajovaných informací vyměněných mezi nimi,

se dohodly takto:

ČLÁNEK 1

Rozsah působnosti

Tato Smlouva stanovuje pravidla ochrany utajovaných informací vyměněných mezi smluvními stranami nebo fyzickými a právnickými osobami smluvních stran.

ČLÁNEK 2

Vymezení pojmů

Pro účely této Smlouvy se rozumí

a) „Utajovanou informací“ informace jakékoliv formy, povahy nebo způsobu přenosu, která v souladu s vnitrostátními právními předpisy některé ze smluvních stran vyžaduje ochranu proti vyzrazení, zneužití nebo ztrátě a byla takto označena;

b) „Utajovanou smlouvou“ dohoda, která obsahuje utajovanou informaci, nebo v souvislosti s níž může k seznámení se s utajovanou informací dojít, a která vytváří a definuje vynutitelná práva a povinnosti;

c) „Poskytující stranou“ smluvní strana, včetně fyzických a právnických osob, která poskytne utajovanou informaci druhé smluvní straně;

d) „Přijímající stranou“ smluvní strana, včetně fyzických a právnických osob, která přijme utajovanou informaci od poskytující strany;

e) „Třetí stranou“ mezinárodní organizace nebo stát, který není smluvní stranou této Smlouvy.

ČLÁNEK 3

Stupně utajení

Níže uvedené stupně utajení se považují za rovnocenné:

V České republiceV Portugalské republiceVýrazy v anglickém jazyce
PŘÍSNĚ TAJNÉMUITO SECRETOTOP SECRET
TAJNÉSECRETOSECRET
DŮVĚRNÉCONFIDENCIALCONFIDENTIAL
VYHRAZENÉRESERVADORESTRICTED

ČLÁNEK 4

Příslušné bezpečnostní úřady

1. Příslušnými bezpečnostními úřady odpovědnými za bezpečnost a ochranu utajovaných informací a za provádění této Smlouvy jsou:

v České republice Národní bezpečnostní úřad

v Portugalské republice Autoridade Nacional de Segurança

2. Příslušné bezpečnostní úřady si vzájemně poskytují kontaktní údaje.

ČLÁNEK 5

Přístup k utajovaným informacím

Přístup k utajovaným informacím poskytnutým na základě této Smlouvy lze umožnit pouze osobám k tomu oprávněným podle vnitrostátních právních předpisů příslušné smluvní strany.

ČLÁNEK 6

Ochrana utajovaných informací

1. Poskytující strana:

a) zajistí označení utajované informace příslušným stupněm utajení v souladu s vnitrostátními právními předpisy;

b) informuje přijímající stranu o podmínkách, na jejichž základě utajovanou informaci poskytuje, a omezeních při nakládání s ní;

c) informuje přijímající stranu o následných změnách stupně utajení;

d) informuje přijímající stranu o tom, že utajovaná informace byla poskytnuta a vyžaduje ochranu v souladu s touto Smlouvou.

2. Přijímající strana:

a) zajistí v souladu s vnitrostátními právními předpisy utajované informaci rovnocennou úroveň ochrany jako poskytující strana;

b) zajistí, že stupeň utajení nebude bez písemného souhlasu poskytující strany změněn;

c) zajistí označení utajované informace příslušným stupněm utajení v souladu s článkem 3.

ČLÁNEK 7

Bezpečnostní spolupráce

1. Příslušné bezpečnostní úřady si na vyžádání a v souladu s vnitrostátními právními předpisy poskytují součinnost při provádění bezpečnostních řízení.

2. Pokud jsou splněny procesní podmínky stanovené vnitrostátními právními předpisy, smluvní strany si vzájemně uznávají osvědčení fyzické osoby a osvědčení podnikatele.

3. Příslušné bezpečnostní úřady se vzájemně bezodkladně informují o všech změnách v uznaných osvědčeních fyzické osoby a osvědčeních podnikatele, zejména v případech jejich zrušení nebo uplynutí doby platnosti.

4. Za účelem dosažení a udržení srovnatelných standardů bezpečnosti si příslušné bezpečnostní úřady na vyžádání sdělují informace o vnitrostátních právních předpisech upravujících ochranu utajovaných informací, o uplatňovaných postupech a zkušenostech získaných při jejich provádění.

5. Příslušné bezpečnostní úřady se vzájemně informují o aktuálních bezpečnostních rizicích, která mohou ohrozit poskytnutou utajovanou informaci.

6. Příslušné bezpečnostní úřady mohou za účelem zajištění úzké spolupráce při provádění této Smlouvy vést konzultace a provádět vzájemné návštěvy.

7. Spolupráce podle této Smlouvy se uskutečňuje v jazyce anglickém.

ČLÁNEK 8

Překlad, reprodukce a zničení

1. Překlady a reprodukce utajované informace lze vyhotovit v souladu s následujícími pravidly:

a) překlady a reprodukce jsou označeny stejným způsobem jako původní utajovaná informace a je jim poskytnuta stejná úroveň ochrany;

b) vyhotovení překladů a počet reprodukcí je omezen požadovaným účelem;

c) překlad musí být opatřen vhodnou poznámkou v jazyce překladu, ze které je zřejmé, že obsahuje utajovanou informaci poskytující strany.

2. Překlad nebo reprodukci utajované informace stupně utajení PŘÍSNĚ TAJNÉ / MUITO SECRETO lze vyhotovit pouze s písemným souhlasem příslušného bezpečnostního úřadu poskytující strany a v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

3. Utajovaná informace stupně utajení PŘÍSNĚ TAJNÉ / MUITO SECRETO nesmí být zničena a musí být vrácena příslušnému bezpečnostnímu úřadu poskytující strany.

4. Zničení utajované informace stupně utajení TAJNÉ / SECRETO je možné pouze s předchozím písemným souhlasem poskytující strany.

5. Při zničení utajované informace do stupně utajení DŮVĚRNÉ / CONFIDENCIAL se postupuje v souladu s vnitrostátními právními předpisy přijímající strany.

6. V případě, že nastane situace, která znemožní ochranu a navrácení utajované informace vytvořené nebo poskytnuté na základě této Smlouvy, utajovaná informace se zničí okamžitě. Přijímající strana o zničení utajované informace informuje bezodkladně příslušný bezpečnostní úřad poskytující strany.

ČLÁNEK 9

Předávání utajovaných informací

1. Smluvní strany si utajované informace předávají v souladu s vnitrostátními právními předpisy poskytující strany zpravidla diplomatickou cestou nebo způsobem, na kterém se příslušné bezpečnostní úřady dohodnou.

2. Příslušný bezpečnostní úřad přijímající strany písemně potvrdí příjem utajované informace.

ČLÁNEK 10

Využití utajovaných informací

1. Utajovaná informace nesmí být využita v rozporu s účelem, za kterým byla poskytnuta, a omezeními stanovenými poskytující stranou.

2. Každá ze smluvních stran zajistí, že fyzické a právnické osoby, které obdrží utajovanou informaci, dodržují povinnosti uložené touto Smlouvou.

3. Přijímající strana neposkytne utajovanou informaci třetí straně nebo fyzické nebo právnické osobě třetího státu bez předchozího písemného povolení poskytující strany.

ČLÁNEK 11

Utajované smlouvy

1. V případě utajovaných smluv, které budou prováděny na území jedné ze smluvních stran, příslušný bezpečnostní úřad druhé smluvní strany zašle předchozí písemné ujištění, že budoucí dodavatel je držitelem osvědčení podnikatele pro příslušný stupeň utajení.

2. Dodavatel nebo subdodavatel zajistí, v souladu s vnitrostátními právními předpisy, že všechny osoby, které mají přístup k utajovaným informacím, jsou obeznámeny s povinnostmi při ochraně utajovaných informací.

3. Příslušné bezpečnostní úřady mohou vzájemně požadovat provedení bezpečnostní inspekce u subjektu nacházejícího se na území druhé smluvní strany s cílem ověřit, zda jsou vnitrostátní předpisy upravující ochranu utajovaných informací i nadále dodržovány.

4. Zástupci příslušných bezpečnostních úřadů se mohou vzájemně navštěvovat, aby provedli analýzu účinnosti opatření přijatých dodavatelem za účelem zajištění ochrany utajovaných informací týkajících se utajované smlouvy.

5. Utajovaná smlouva uzavřená mezi dodavateli smluvních stran v souladu s ustanoveními této Smlouvy obsahuje příslušné bezpečnostní instrukce, které určují alespoň následující:

a) seznam utajovaných informací týkajících se utajované smlouvy a jejich stupně utajení;

b) postup při sdělování změn stupně utajení;

c) způsoby komunikace a prostředky elektromagnetického přenosu;

d) postup při přepravě utajované informace;

e) oznamovací povinnost v případě vyzrazení, zneužití nebo ztráty utajované informace, nebo vyskytne-li se takové podezření.

6. Kopie bezpečnostních instrukcí utajované smlouvy je zaslána příslušnému bezpečnostnímu úřadu smluvní strany, kde bude utajovaná smlouva prováděna, za účelem umožnění dozoru a kontroly.

ČLÁNEK 12

Návštěvy

1. Návštěvy vyžadující přístup k utajovaným informacím podléhají předchozímu písemnému schválení příslušnými bezpečnostními úřady v souladu s vnitrostátními právními předpisy s výjimkou návštěv vyžadujících přístup k utajovaným informacím stupně utajení VYHRAZENÉ / RESERVADO, které mohou být dohodnuty přímo mezi bezpečnostními řediteli příslušných subjektů.

2. Žádost o návštěvu se zasílá prostřednictvím příslušného bezpečnostního úřadu hostitelské smluvní strany nejméně dvacet dnů před jejím zahájením a obsahuje:

a) jméno a příjmení návštěvníka, místo a datum narození, státní občanství, číslo pasu nebo průkazu totožnosti;

b) název subjektu, který návštěvník zastupuje;

c) název a adresu subjektu, který bude navštíven, včetně jména a příjmení a telefonního čísla kontaktní osoby;

d) potvrzení osvědčení fyzické osoby návštěvníka a doba jeho platnosti;

e) účel návštěvy včetně nejvyššího stupně utajení informací, ke kterým bude vyžadován přístup;

f) předpokládané datum a délka návštěvy. V případě opakovaných návštěv se uvádí jejich celková doba;

g) datum, podpis a otisk úředního razítka příslušného bezpečnostního úřadu.

3. V naléhavém případě se žádost o návštěvu předkládá nejméně sedm dní před jejím zahájením.

4. Příslušný bezpečnostní úřad smluvní strany, která obdrží žádost o návštěvu, informuje bezodkladně o svém rozhodnutí příslušný bezpečnostní úřad druhé smluvní strany.

5. Návštěvu osob třetí strany vyžadující přístup k utajovaným informacím poskytující strany lze umožnit pouze na základě písemného souhlasu příslušného bezpečnostního úřadu poskytující strany.

6. Po schválení návštěvy příslušný bezpečnostní úřad hostitelské smluvní strany zašle kopii žádosti o návštěvu bezpečnostnímu řediteli subjektu, který bude navštíven.

7. Délka schválené návštěvy nepřesáhne dvanáct měsíců.

8. Smluvní strany se mohou dohodnout na seznamu osob, jimž jsou schváleny opakované návštěvy, jejichž platnost nepřesáhne dvanáct měsíců.

9. Po schválení seznamu pro opakované návštěvy se konkrétní termíny návštěv dohodnou přímo s bezpečnostními řediteli subjektů, které budou navštíveny.

10. Jakákoliv utajovaná informace, se kterou se návštěvník seznámí, je považována za utajovanou informaci poskytnutou podle této Smlouvy.

ČLÁNEK 13

Porušení ochrany

1. V případě takového porušení ochrany, při kterém dojde k vyzrazení, zneužití nebo ztrátě utajované informace, nebo vyskytne-li se podezření, že k takovému porušení došlo, příslušný bezpečnostní úřad přijímající strany o tom bezodkladně písemně informuje příslušný bezpečnostní úřad poskytující strany.

2. V případě, že k porušení bezpečnosti dojde ve státě jiném, než jsou smluvní strany nebo vyskytne-li se podezření na takové porušení, příslušný bezpečnostní úřad, který utajovanou informaci předává, postupuje v souladu s odstavcem 1.

3. Pokud je to požadováno, druhá smluvní strana spolupracuje při vyšetřování.

4. V každém případě je druhá smluvní strana písemně informována o výsledcích vyšetřování včetně příčin porušení ochrany, rozsahu způsobené škody, opatření přijatých pro její zmírnění a zjištěných závěrů.

ČLÁNEK 14

Náklady

Náklady vzniklé v souvislosti s prováděním této Smlouvy si smluvní strany hradí samy.

ČLÁNEK 15

Řešení sporů

Spory týkající se výkladu nebo provádění Smlouvy budou urovnány jednáním mezi smluvními stranami.

ČLÁNEK 16

Vstup v platnost

Tato Smlouva vstoupí v platnost třicátý den následující po doručení pozdějšího z písemných oznámení diplomatickou cestou informujících o tom, že všechny nezbytné vnitrostátní postupy pro její vstup v platnost byly splněny.

ČLÁNEK 17

Změny

1. Smluvní strany mohou tuto Smlouvu změnit na základě vzájemného písemného souhlasu.

2. Změny vstoupí v platnost v souladu s ustanoveními článku 16 této Smlouvy.

ČLÁNEK 18

Trvání platnosti a ukončení

1. Tato Smlouva se sjednává na dobu neurčitou.

2. Každá ze smluvních stran může tuto Smlouvu kdykoliv vypovědět.

3. Vypovězení této Smlouvy se oznamuje písemně diplomatickou cestou a nabývá účinnosti po uplynutí šesti měsíců ode dne doručení příslušného oznámení.

4. Veškerým utajovaným informacím, které byly poskytnuty podle této Smlouvy, bude zajištěna ochrana v souladu s ustanoveními této Smlouvy i po ukončení její platnosti do doby, než poskytující strana zprostí přijímající stranu této povinnosti.

ČLÁNEK 19

Registrace

Po vstupu této Smlouvy v platnost smluvní strana, na jejímž území byla podepsána, tuto Smlouvu zašle Sekretariátu Organizace spojených národů k registraci v souladu s článkem 102 Charty Spojených národů a obeznámí druhou smluvní stranu o výsledku tohoto procesu spolu s příslušným číslem registrace.


Na důkaz toho níže uvedení zástupci, řádně zmocněni, podepsali tuto Smlouvu.

Dáno v Praze dne 25. října 2007 ve dvou původních vyhotoveních, každé z nich v českém, portugalském a anglickém jazyce, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílnosti ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Za Českou republiku
Ing. Dušan Navrátil v. r.
ředitel Národního bezpečnostního úřadu

Za Portugalskou republiku
Fernando de Castro Brandão v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Portugalské republiky v České republice

Přesunout nahoru