Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 119/2009 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a radou ministrů Albánské republiky

Datum vyhlášení 15.12.2009
Uzavření smlouvy 27.04.2009
Platnost od 01.01.2010
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

119

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 27. dubna 2009 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a radou ministrů Albánské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dohodu ratifikoval.

Dohoda vstupuje v platnost na základě svého článku 17 odst. 1 dne 1. ledna 2010.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


DOHODA mezi vládou České republiky a radou ministrů Albánské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti

Vláda České republiky a rada ministrů Albánské republiky (dále jen „smluvní strany“),

vědomy si nebezpečí nadnárodního šíření trestné činnosti, zejména zvyšujícího se zneužívání omamných a psychotropních látek a růstu mezinárodního obchodu s nimi,

přesvědčeny, že spolupráce v oblasti boje proti organizovanému zločinu, nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami, terorizmu a dalším druhům trestné činnosti nebo při jejich prevenci má zásadní význam,

vědomy si závažnosti nárůstu nelegální migrace a s tím souvisejících bezpečnostních rizik,

vedeny přáním účinně rozvíjet spolupráci na bilaterální úrovni,

řídíce se mezinárodními závazky a svými vnitrostátními právními předpisy,

se dohodly takto:

Článek 1

(1) Smluvní strany v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy a mezinárodními závazky svých států spolupracují při prevenci a odhalování trestných činů a při zjišťování pachatelů s důrazem na boj proti organizovanému zločinu.

(2) Spolupráce podle odst. 1 se uskutečňuje zejména v boji proti:

a) trestné činnosti směřující proti životu a zdraví,

b) terorizmu a jeho financování,

c) obchodování s lidmi, kuplířství, nezákonnému obchodování s lidskými orgány a tkáněmi,

d) sexuálnímu zneužívání dětí a dětské pornografii,

e) projevům extremismu, rasové nesnášenlivosti a xenofobie,

f) nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami podle Úmluvy Organizace spojených národů proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami (Vídeň, 20. prosinec 1988),

g) nezákonné výrobě, opatřování, držení, dovozu, vývozu, průvozu a obchodu se zbraněmi, střelivem a výbušninami, chemickými, biologickými, radioaktivními a jadernými materiály, se zbožím a technologiemi strategického významu a s vojenským materiálem, jakož i s jinými vysoce nebezpečnými látkami, včetně nebezpečných odpadů,

h) padělání peněz, prostředků bezhotovostního platebního styku a jejich distribuce, padělání úředních dokladů, zejména cestovních dokladů, víz, známek a cenných papírů,

i) nezákonným finančním operacím, legalizaci výnosů z trestné činnosti,

j) korupci a pašování,

k) trestné činnosti, jejímž předmětem jsou díla kulturní a historické hodnoty,

l) krádežím a dalšímu nezákonnému nakládání s motorovými vozidly,

m) trestným činům proti duševnímu vlastnictví,

n) počítačové kriminalitě.

(3) Smluvní strany v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy a mezinárodními závazky svých států spolupracují rovněž v boji proti nelegální migraci.

(4) Smluvní strany spolupracují rovněž při přípravě na boj s trestnou činností ve smyslu odstavců 1 a 3.

(5) Spolupráce podle této dohody nezahrnuje poskytování právní pomoci ve věcech trestních, která náleží do působnosti justičních orgánů.

Článek 2

Při spolupráci podle této dohody smluvní strany zejména:

a) sdělují si poznatky a údaje o trestných činech, o osobách podezřelých nebo účastnících se na páchání trestné činnosti, propojení pachatelů, informace o organizaci skupin páchajících trestnou činnost a jejich struktuře, typickém chování pachatelů a skupin, o porušení trestněprávních předpisů a o přijatých opatřeních,

b) předávají si informace o plánovaných teroristických činech směřujících proti zájmům států smluvních stran a o teroristických skupinách, jejichž členové plánují, páchají nebo již spáchali trestné činy na území států smluvních stran,

c) spolupracují při pátrání po osobách podezřelých ze spáchání trestné činnosti, jakož i po osobách, které se vyhýbají trestní odpovědnosti nebo výkonu trestu,

d) spolupracují při pátrání po pohřešovaných osobách, včetně provádění úkonů souvisejících s identifikací osob nebo tělesných ostatků,

e) spolupracují při vyhledávání a zajišťování výnosů z trestné činnosti a prostředků určených k financování terorizmu,

f) spolupracují při pátrání po věcech,

g) spolupracují při realizaci opatření prováděných na základě programů týkajících se ochrany svědka a dalších osob, kterým v souvislosti s trestním řízením zřejmě hrozí újma na zdraví nebo jiné vážné nebezpečí,

h) spolupracují při sledování zásilek v zájmu objasnění trestného činu,

i) poskytují si osobní, technickou a organizační pomoc při prevenci, odhalování trestných činů a zjišťování pachatelů,

j) v případě potřeby uskutečňují pracovní setkání týkající se konkrétních vyšetřovaných případů trestné činnosti za účelem přípravy a koordinace opatření,

k) vyměňují si informace o výsledcích kriminalistického a kriminologického výzkumu, o vyšetřovací praxi, pracovních metodách a prostředcích,

l) vyměňují si informace o metodách a nových formách páchání trestné činnosti přesahující hranice států smluvních stran,

m) poskytují si informace o předmětech, jimiž byly trestné činy spáchány nebo z trestné činnosti pocházejí, nebo jejich vzorky,

n) vyměňují si informace a spolupracují v oblasti boje s nelegální migrací,

o) vyměňují si právní předpisy, analytické a koncepční materiály a odbornou literaturu,

p) spolupracují v oblasti vzdělávání, dalšího vzdělávání a výcviku policistů a vzájemně vysílají odborníky s cílem prohlubovat jejich odborné znalosti, podporovat výměnu zkušeností a vzájemně se seznamovat s prostředky a metodami boje proti trestné činnosti.

Článek 3

Orgány příslušnými ke spolupráci podle této dohody (dále jen „příslušné orgány“) jsou v rámci svých kompetencí:

v České republice

a) Ministerstvo vnitra,

b) Policejní prezidium České republiky,

c) Ministerstvo financí - Finanční analytický útvar,

d) Generální ředitelství cel;

v Albánské republice

a) Ministerstvo vnitra,

b) Generální ředitelství státní policie,

c) Ministerstvo financí,

d) Generální ředitelství cel.

Článek 4

(1) Smluvní strany si nejpozději ke dni vstupu této dohody v platnost vzájemně sdělí adresy, telefonní, faxové a jiné spojení příslušných orgánů a jejich útvarů. Příslušné orgány se budou neprodleně informovat o změnách v těchto údajích.

(2) Smluvní strany se budou neprodleně informovat o veškerých změnách v kompetencích a názvech příslušných orgánů.

Článek 5

(1) Pomoc na základě této dohody se poskytuje na žádost. Žádost o poskytnutí informace, prostředků, vzorků, přijetí opatření nebo jinou formu pomoci podle této dohody se podává písemně, příp. faxem nebo elektronickou poštou prostřednictvím příslušných orgánů. V naléhavých případech lze žádost podat i ústně s následným bezodkladným písemným potvrzením, příp. potvrzením faxem nebo elektronickou poštou.

(2) Žádosti podle odstavce 1 vyhoví příslušný orgán žádané smluvní strany bez zbytečného odkladu. Příslušný orgán žádané smluvní strany si může vyžádat doplňující informace, je-li to nutné k vyhovění žádosti.

(3) Příslušné orgány smluvních stran si v jednotlivých případech navzájem sdělují bez žádosti informace, pokud se domnívají, že jsou pro druhou smluvní stranu potřebné pro prevenci a odhalování trestných činů nebo pro zjišťování pachatelů.

Článek 6

(1) Každá smluvní strana může žádost o poskytnutí pomoci nebo jinou formu spolupráce podle této dohody zcela nebo zčásti odmítnout, má-li za to, že by vyhovění žádosti mohlo ohrozit svrchovanost, bezpečnost nebo jiný důležitý zájem jejího státu nebo pokud by to bylo v rozporu s jejími vnitrostátními právními předpisy nebo s mezinárodními závazky jejího státu.

(2) V případě, že je žádost zcela nebo zčásti odmítnuta, se o této skutečnosti smluvní strany neprodleně písemně informují.

(3) Pro vyhovění žádosti mohou smluvní strany stanovit podmínky, které jsou pro druhou smluvní stranu závazné.

Článek 7

(1) Při provádění této dohody používají příslušné orgány smluvních stran anglický jazyk, pokud není dohodnuto jinak.

(2) Příslušné orgány smluvních stran budou pravidelně vyhodnocovat spolupráci podle této dohody.

Článek 8

(1) Každá smluvní strana může po dohodě s druhou smluvní stranou vysílat k jejím příslušným orgánům styčné důstojníky.

(2) Styční důstojníci vyvíjejí na území státu druhé smluvní strany podpůrnou a poradní činnost. Podávají informace a vyřizují své úkoly v rámci pokynů udělených jim vysílající smluvní stranou. Poskytují pomoc při navazování kontaktů a podílejí se na organizaci dvoustranných pracovních setkání.

(3) Styční důstojníci jedné smluvní strany vyslaní do třetího státu mohou po vzájemné dohodě smluvních stran a za předpokladu písemného souhlasu třetího státu zastupovat i zájmy druhé smluvní strany.

Článek 9

Pro předávání osobních údajů (dále jen „údaje“) a nakládání s předanými údaji platí následující ustanovení:

a) Přijímající smluvní strana může údaje použít pouze pro účely a za podmínek stanovených předávající smluvní stranou. K jiným účelům lze údaje použít pouze s předchozím písemným souhlasem předávající smluvní strany.

b) Přijímající smluvní strana na žádost předávající smluvní strany podá informace o použití předaných údajů a o výsledcích dosažených jejich pomocí.

c) Údaje se mohou předávat výlučně příslušným orgánům podle této dohody a dalším orgánům příslušným k boji proti trestné činnosti nebo nelegální migraci. Poskytování údajů jiným orgánům je možné pouze na základě písemného souhlasu předávající smluvní strany.

d) Předávající smluvní strana je povinna zajistit správnost předávaných údajů, jakož i dbát na to, zda je jejich předání nutné a účelné. Bude-li dodatečně zjištěno, že byly předány nesprávné údaje nebo údaje, které neměly být předány, je nutno o tom okamžitě uvědomit přijímající smluvní stranu. Ta musí nesprávné údaje opravit, nebo šlo-li o údaje, které neměly být předány, zlikvidovat.

e) Osobě, o níž byly údaje předány, bude na její žádost po předchozím písemném souhlasu druhé smluvní strany poskytnuta informace o předaných údajích a o jejich zamýšleném použití za předpokladu, že tomu nebrání vnitrostátní právní předpisy smluvní strany, která byla o poskytnutí informace požádána.

f) Přijímající smluvní strana je povinna přijaté údaje zlikvidovat, pokud je již nepotřebuje ke splnění účelu, pro který byly předány. V případě skončení platnosti této dohody je nutno všechny údaje, jež byly přijaty na jejím základě, zlikvidovat, a to nejpozději k datu ukončení její platnosti, nebude-li nahrazena novou dohodou.

g) Smluvní strany jsou povinny vést evidenci o předávání, přebírání a likvidaci údajů. Evidence obsahuje informace o důvodu předání údajů, předávajícím a přijímajícím orgánu, čase předání, rozsahu údajů, jakož i o jejich likvidaci.

h) Smluvní strany jsou povinny účinně chránit předané údaje proti náhodnému nebo neoprávněnému zničení, náhodné ztrátě, proti náhodné nebo neoprávněné změně, proti náhodnému nebo neoprávněnému předávání, proti náhodnému nebo neoprávněnému přístupu či proti náhodnému nebo neoprávněnému zveřejňování.

Článek 10

Jsou-li na základě této dohody předávány utajované informace, platí následující ustanovení:

a) Informacím podléhajícím podle vnitrostátních právních předpisů předávající smluvní strany utajení, jsou-li jako takové označeny, je přijímající smluvní stranou poskytována rovnocenná ochrana jako informacím podléhajícím odpovídajícímu stupni utajení podle jejích vnitrostátních právních předpisů v souladu s tabulkou ekvivalence stupňů utajení uvedenou v příloze k této dohodě. Příloha tvoří nedílnou součást této dohody.

b) Předávající smluvní strana neprodleně písemně oznámí přijímající smluvní straně změnu nebo zrušení stupně utajení předané utajované informace. Přijímající smluvní strana v souladu s tímto oznámením provede změnu nebo zrušení stupně utajení.

c) Předané utajované informace lze používat jen pro účel, pro který byly předány, a mohou být zpřístupněny pouze osobám, pro jejichž činnost je znalost těchto utajovaných informací nezbytně nutná a které jsou k tomu oprávněny na základě vnitrostátních právních předpisů, tj. zejména splňují podmínky přístupu k utajované informaci příslušného stupně utajení.

d) Předané utajované informace mohou být jiným orgánům než příslušným orgánům uvedeným v této dohodě a dalším orgánům příslušným k boji proti trestné činnosti nebo nelegální migraci zpřístupněny pouze s písemným souhlasem předávající smluvní strany.

e) Jakékoliv porušení vnitrostátních právních předpisů přijímající smluvní strany týkající se ochrany předané utajované informace bude neprodleně oznámeno předávající smluvní straně, včetně informací o okolnostech porušení právních předpisů, jeho následcích a o opatřeních přijatých za účelem omezení těchto následků a zamezení takovémuto porušování předpisů v budoucnosti.

Článek 11

Poskytování předaných informací a materiálů včetně utajovaných informací třetím státům a mezinárodním organizacím je možné pouze s písemným souhlasem předávající smluvní strany.

Článek 12

Pokud se příslušné orgány smluvních stran předem nedohodnou jinak,

a) náklady spojené s realizací spolupráce podle článku 2 písm. g) nese smluvní strana, která o poskytnutí pomoci žádá,

b) náklady spojené s realizací ostatních forem spolupráce nese smluvní strana, která pomoc druhé smluvní straně poskytuje, s tím, že smluvní strany budou dbát na vzájemnou vyváženost a reciprocitu nákladů.

Článek 13

Příslušné orgány smluvních stran mohou v případě potřeby na základě této dohody uzavírat prováděcí protokoly.

Článek 14

Případné spory týkající se výkladu nebo provádění této dohody budou řešeny jednáními mezi příslušnými orgány smluvních stran. Nepodaří-li se vyřešit spory tímto způsobem, budou řešeny diplomatickou cestou.

Článek 15

Touto dohodou nejsou dotčeny závazky vyplývající z jiných dvoustranných nebo mnohostranných mezinárodních smluv, jimiž jsou státy smluvních stran vázány.

Článek 16

Každá smluvní strana může dočasně zcela nebo zčásti pozastavit provádění této dohody, jestliže to vyžaduje zajištění bezpečnosti státu, veřejného pořádku, bezpečnosti nebo zdraví osob. Přijetí nebo odvolání takového opatření si smluvní strany neprodleně sdělí diplomatickou cestou. Pozastavení provádění této dohody a jeho odvolání nabývá účinnosti uplynutím patnácti dnů od doručení takového sdělení druhé smluvní straně.

Článek 17

(1) Smluvní strany se vzájemně diplomatickou cestou uvědomí o splnění vnitrostátních podmínek pro vstup této dohody v platnost. Tato dohoda vstoupí v platnost první den druhého měsíce následujícího po doručení pozdějšího z těchto oznámení.

(2) Tato Dohoda se sjednává na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran může Dohodu kdykoli písemně vypovědět. Platnost Dohody skončí šest měsíců ode dne doručení oznámení o výpovědi druhé smluvní straně.


Dáno v Praze dne 27. dubna 2009 ve dvou původních vyhotoveních, každé z nich v jazyce českém, albánském a anglickém. V případě rozdílností ve výkladu bude rozhodující anglické znění.

Za vládu České republiky
MUDr. Mgr. Ivan Langer
ministr vnitra

Za radu ministrů Albánské republiky
v.r. Gent Strazimiri v.r.
náměstek ministra vnitra


Příloha

k Dohodě mezi vládou České republiky a radou ministrů Albánské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti

Smluvní strany v souladu s článkem 10 písm. a) Dohody mezi vládou České republiky a radou ministrů Albánské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti a s přihlédnutím ke svým vnitrostátním právním předpisům stanoví, že pro potřebu této dohody jsou srovnatelné následující stupně utajení:

VYHRAZENÉ-E KUFIZUAR-RESTRICTED
DŮVĚRNÉ-KONFIDENCIALE-CONFIDENTIAL
TAJNÉ-SEKRET-SECRET
PŘÍSNĚ TAJNÉ-TEPËR SEKRET-TOP SECRET

Přechodné ustanovení zavedeno sdělením č. 70/2012 Sb. m. s.

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že v souladu s článkem 4 Dohody mezi vládou České republiky a radou ministrů Albánské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti1) sdělila albánská strana nótou ze dne 15. července 2011 české straně kontaktní údaje orgánů příslušných ke spolupráci podle Dohody.

Ministerstvo zahraničních věcí Albánské republiky vyjadřuje svoji úctu Velvyslanectví České republiky v Tiraně a má ve vztahu k článku 4 „Dohody mezi radou ministrů Albánské republiky a vládou České republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti“, podepsané v Praze dne 27. dubna 2009, tu čest předložit podle této dohody kontaktní údaje příslušných orgánů pro spolupráci, a to takto:

a) Ministerstvo vnitra

1. Pan Pëllumb Seferi, vedoucí centrálního národního úřadu Interpolu v Tiraně
Ředitelství analýzy informací trestné činnosti
Generální ředitelství státní policie
Bulvár „Bajram Curri“, Tirana, Albánie
Tel: +355 4 2362086
Fax: +355 4 2362086
E-mail: seferip@mrp.qov.al

2. Pan Armando Mandro, asistent na sekretariátu odboru pro vyšetřování trestné činnosti
Bulvár „Bajram Curri“, Tirana, Albánie
Tel: +355 4 2279308
Fax: +355 4 2279308
E-mail: mandroa@mrp.qov.al

Přesunout nahoru