Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 116/2009 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Mezinárodními silami a pozorovateli (MFO) o podmínkách účasti České republiky v misi MFO

Datum vyhlášení 11.12.2009
Uzavření smlouvy 01.09.2009
Platnost od 24.09.2009
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

116

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 1. září 2009 a 24. září 2009 byla sjednána Dohoda mezi vládou České republiky a Mezinárodními silami a pozorovateli o podmínkách účasti České republiky v misi Mezinárodních sil a pozorovatelů.

Dohoda vstoupila v platnost dne 24. září 2009.

Anglické znění nóty Mezinárodních sil a pozorovatelů a její překlad do českého jazyka a anglické znění české nóty a její překlad do českého jazyka, jež tvoří Dohodu, se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

Mezinárodní síly a pozorovatelé
Řím, Itálie

Dne 1. září 2009

Pane,

jménem Mezinárodních sil a pozorovatelů (dále jen „MFO“) mám tu čest odkázat na porozumění dosažená v nedávných rozhovorech ohledně navrhované účasti České republiky v MFO a finančních, administrativních a řídících aspektů této účasti. Tato porozumění jsou zaznamenána v Podmínkách účasti, jež jsou přílohou této nóty.

Na základě odpovědnosti svěřené mi Protokolem k Mírové smlouvě mezi Egyptskou arabskou republikou a Státem Izrael a pověřením těchto států prodlužovat toto pozvání mám dále tu čest navrhnout, aby na tomto základě vláda České republiky souhlasila s poskytnutím personálu pro MFO v zájmu přispět k dalšímu posilování mírových vazeb mezi těmito dvěma státy tím, že napomůže k zajištění výkonu našich povinností k udržování míru uložených Mírovou smlouvou a jejím Protokolem.

V této souvislosti je mi podle Protokolu uloženo zajistit Váš souhlas s tím, že personál poskytnutý Českou republikou se bude chovat v souladu s podmínkami Mírové smlouvy a jejího Protokolu. Uznávajíce, že poskytnutí českého personálu podléhá souhlasu Parlamentu České republiky, mi Protokol dále ukládá zdůraznit důležitost nepřetržitosti služby v mírové misi na Sinaji a v tomto směru získat Vaše ujištění, že personál poskytovaný Vaším státem nebude stažen, aniž by mi to bylo předem přiměřeným způsobem oznámeno. Takové oznámení bude posuzováno jako vyhovující podle níže uvedených ustanovení o trvání a ukončení.

Jestliže je výše uvedené pro Vaši vládu přijatelné, mám tu čest navrhnout, aby tato nóta a její příloha, společně s Vaší kladnou odpovědí, vytvořily Dohodu mezi vládou České republiky a MFO o podmínkách účasti České republiky v misi MFO, platnou dnem Vaší odpovědi. Tato Dohoda bude v platnosti nejméně po dobu dvou let od počátečního plného rozmístění personálu, a poté zůstane v platnosti do té doby, dokud se vlády Izraele a Egypta nedohodnou na ukončení mandátu MFO, nebo dokud Česká republika nezašle písemné oznámení s dvanáctiměsíční lhůtou o svém úmyslu stáhnout se z dohodnuté mise nebo MFO.

Přijměte prosím ujištění o mé nejhlubší úctě a vyjádření upřímného uznání od těch, kteří se v současnosti účastní MFO, ochoty České republiky zapojit se do našeho závazku udržet mír.

David M. Satterfíeld
Generální ředitel

Jeho excelence
velvyslanec Vladimír Zavázal
Velvyslanectví České republiky
Via dei Gracchi, 322
00192 Řím

PŘÍLOHA

PODMÍNKY ÚČASTI

I. SLOŽENÍ A MISE

1. Vláda České republiky (dále jen „vláda ČR“) poskytne v souladu s touto Přílohou personál (dále jen „přidělený personál“) a vybavení ke službě v Mnohonárodních silách a pozorovatelích (dále jen „MFO“). MFO rozmístí přidělený personál do táborů MFO na území Egyptské arabské republiky na Sinajském poloostrově.

2. „Přidělený personál“ je v počátku tvořen 3 důstojníky poskytnutými vládou ČR pro výkon služby na štábu Velitele jednotek MFO v následujících funkcích: asistent náčelníka štábu - Assistant Chief of Staff (ACOS) s hodností podplukovník, důstojník pro operace ochrany sil - Force Protection Operations Ofílcer (FPOO) s hodností major; a ženista (Military Project Engineer), s hodností major. Vzájemnou dohodou bude v budoucnu možné počet i funkce přiděleného personálu změnit.

3. Nedohodne-li se vláda ČR a MFO (dále jen „Strany“) jinak, přidělený personál bude poskytnut na dobu jednoho roku a bez doprovodu. Strany budou konzultovat a společně určí rozvrh rotací přiděleného personálu tak, aby bylo zajištěno odpovídající překrývání rotujícího personálu pro účely výcviku a kontinuity.

4. Důstojník určený vládou ČR jako český velitel bude mít přímý přístup k Veliteli jednotek MFO v operačních záležitostech týkajících se účasti přiděleného personálu v MFO.

5. Přidělený personál bude rozmístěn a plně schopen operační činnosti nejpozději do 180 dnů po vstupu Dohody mezi vládou ČR a MFO o podmínkách účasti ČR v misi MFO v platnost.

II. FINANČNÍ UJEDNÁNÍ

1. Vláda ČR uhradí přidělenému personálu plat včetně příplatků ve výši obvyklé pro český vojenský personál vyslaný do zahraničí.

2. MFO uhradí vládě ČR část nákladů na příplatky poskytované přidělenému personálu v souvislosti s jeho službou v zahraničí u MFO. Maximální výše této úhrady je 8750,- Euro na vojáka ročně.

3. MFO bezplatně poskytne přidělenému personálu na Sinaj ském poloostrově stravu, ubytování a podporu na základnách MFO i mimo ně.

4. MFO uhradí nebo bezplatně zajistí přepravu přiděleného personálu a osobních zásilek do 70 kg pro každou osobu přidělenou k MFO z určeného místa odjezdu do místa výkonu služebních povinností u MFO na Sinaj ském poloostrově a poté zpět. Mimo hmotnostní limit pro osobní zásilky MFO dále uhradí nebo bezplatně zajistí jednorázovou přepravu osobních zbraní přiděleného personálu, munice a dalšího vybavení uvedeného v odstavci 5 této části do 150 kg z určeného místa odjezdu do místa výkonu služebních povinností u MFO na Sinaj ském poloostrově a poté zpět. Způsob přepravy určí před vysláním MFO po poradě se Společným operačním centrem Ministerstva obrany ČR. Pokud se Strany nedohodnou jinak, určeným místem odjezdu a návratu bude Praha.

5. Vláda ČR na své náklady opatří a bude udržovat osobní zbraně, munici, komunikační vybavení pro národní komunikaci, stejnokroje, prostředky ochrany proti zbraním hromadného ničení, ochrannou přilbu a vestu a další osobní vybavení a zásoby požadované přiděleným personálem k výkonu mise MFO. Přidělený personál bude vyzbrojen osobními zbraněmi v souladu správními předpisy České republiky a vybaven zásobou munice ve výši dvou základních palebných průměrů podle MFO na zbraň a polovinou základního palebného průměru podle MFO pro účely výcviku. Základní palebný průměr podle MFO činí 200 nábojů na pušku a 26 nábojů na pistoli. Veškeré osobní zbraně, munice a další vybavení uvedené výše, které mají být rozmístěny vládou ČR, budou vládou ČR oznámeny nejméně 4 týdny před jejich plánovaným rozmístěním na Velitelství MFO, které může toto rozmístění omezit. Rozmístění musí být v souladu s předpisy MFO a platnými právními předpisy Egyptské arabské republiky.

6. V případě potřeby zaměření a přípravy prvního rozmístění přiděleného personálu zajistí MFO bezplatně dopravu předsunutého týmu dohodnutého počtu českého personálu z Prahy na Sinajský poloostrov a zpět, jakož i místní přepravu.

7. Úhrada veškerých plateb pro nebo od MFO na základě této části bude prováděna v Euro ve čtvrtletních intervalech po předložení MFO faktury připravené v souladu s touto dohodou. Faktury budou předloženy do 30 dní po skončení každého kalendářního čtvrtletí a platba bude provedena do 30 dní od obdržení faktury.

8. Aniž by bylo dotčeno ustanovení části II. odst. 9, uhradí MFO vládě ČR na základě plně zdokumentovaného a ověřeného nároku předloženého diplomatickou cestou podíl MFO na veškerých platbách, které vláda ČR provede podle platných právních předpisů České republiky v případě úmrtí, zranění nebo invalidity přiděleného personálu vzniklých v souvislosti s výkonem služby u MFO. V případě, že platné právní předpisy České republiky vyžadují pravidelné opakované platby, MFO uhradí jedinou částku. Velikost podílu podle věty první a částky podle věty druhé bude dohodnuta mezi Stranami.

9. MFO bude v případech týkajících se ztráty nebo poškození majetku MFO, vzniklých z hrubé nedbalosti nebo úmyslného porušení předpisů přiděleným personálem, požadovat úhradu. Za tímto účelem bude MFO informovat vládu ČR o takových nárocích týkajících se přiděleného personálu a poskytne související dokumentaci. Kdykoli to bude nezbytné, bude MFO a vláda ČR konzultovat na žádost jedné ze Stran rozdělení odpovědnosti za tyto nebo jiné nároky, které mohou vzniknout, a vypořádají je po dohodě diplomatickou cestou.

10. V případě nároků uvedených v části II. odst. 9 o hodnotě nižší než Euro 11,000 může být úhrada takových nároků uznaných vládou ČR inkasována formou započtení proti úhradě MFO. Ve všech ostatních případech bude MFO a vláda ČR konzultovat vzájemně přijatelný způsob úhrady či započtení.

III. ADMINISTRATIVA A ŘÍZENÍ

1. Vláda ČR bude od přiděleného personálu vyžadovat, aby jednal v souladu se směrnicemi, nařízeními a rozkazy MFO.

2. Na základě odstavce 6 Přílohy k Protokolu k Mírové smlouvě bude přidělený personál zařazen pod operační řízení Velitele jednotek MFO. Velitel jednotek MFO bude vydávat rozkazy operační povahy českému veliteli v souladu se služebním postupem vytvořeným Velitelem jednotek MFO na základě Protokolu.

3. MFO bezplatně poskytne přidělenému personálu standardní ambulantní lékařskou a stomatologickou péči (ve stejném rozsahu jako pro ostatní personál MFO) a pohotovostní stabilizaci v ošetřovnách MFO na Sinajském poloostrově a zajistí jejich přesun do zdravotnických zařízení vyšší úrovně v Egyptské arabské republice nebo v Izraeli (dále jen „přijímající státy“) nebo repatriaci ze zdravotních důvodů, bude-li to nezbytné.

4. Vláda ČR zajistí, aby byl přidělený personál před jeho rozmístěním u MFO v dobrém zdravotním a stomatologickém stavu. MFO oznámí vládě ČR minimálně 6 týdnů před rozmístěním přiděleného personálu, jaké zdravotní a stomatologické obtíže brání rozmístění u MFO a jaká očkování by přidělený personál měl podstoupit před rozmístěním.

5. Jestliže přidělený personál, který byl rozmístěn po oznámení uvedeném v části III. odst. 4, potřebuje lékařskou nebo stomatologickou péči nebo repatriaci z důvodu:

(a) dříve existujících obtíží specifikovaných MFO v oznámení uvedeném v části III. odst. 4; nebo

(b) že přidělenému personálu nebylo provedeno očkování specifikované v oznámení uvedeném v části III. odst. 4,

MFO může uplatnit vůči vládě ČR nárok na úhradu nákladů spojených spéčí o tento přidělený personál nebo s jeho repatriací.

6. MFO odpovídá za repatriaci pozůstatků zemřelého přiděleného personálu do České republiky a uhradí ji.

7.

(a) MFO bude k přepravě přiděleného personálu používat „trasu MFO“.

(b) Pod pojmem „trasa MFO“ se rozumí nejpřímější trasa z určeného místa odjezdu do místa výkonu služebních povinností u MFO na Sinajském poloostrově a po vykonání služebních povinností u MFO z místa jejich výkonu u MFO do určeného místa návratu. Přeprava po trase MFO bude probíhat pravidelně vypravovanými komerčními dopravními prostředky za smluvní ceny sjednané MFO a dopravními prostředky MFO. Pokud se Strany nedohodnou jinak, určeným místem odjezdu a návratu bude Praha.

(c) Za počátek služby přiděleného personálu u MFO bude považován okamžik, kdy přidělený personál odjede z určeného rnísta odjezdu za účelem převzetí služebních povinností u MFO. Není-li Stranami dohodnuto jinak, přidělený personál, který se odchýlí od trasy MFO z důvodů osobních nebo pracovních (včetně nemoci související s důvody dle části III. odst. 4), nebude po dobu svého odchýlení považován za přidělený personál ve službě u MFO. Přidělený personál, jehož cesta k převzetí služebních povinností u MFO začíná jinde než v určeném místě odjezdu, nebude považován za přidělený personál ve službě u MFO do okamžiku, kdy se přihlásí zástupci MFO.

(d) Po vykonání služebních povinností u MFO skončí služba přidělenému personálu podle následujících ustanovení:

(i) přidělenému personálu, jehož místo výkonu další služby je v České republice a který cestuje přímo do České republiky, skončí služba u MFO příjezdem do České republiky;

(ii) přidělenému personálu, jehož místo výkonu další služby je v jiné zemi než v České republice a který cestuje přímo do této jiné země, skončí služba u MFO příjezdem do jakéhokoli místa této země;

(iii) přidělenému personálu, který z důvodů osobních nebo pracovních (včetně nemoci související s důvody uvedenými v části III. odst. 4) odloží příjezd do země svého dalšího výkonu služby, skončí služba u MFO odjezdem z přijímajícího státu;

(iv) přidělenému personálu, který z důvodů osobních nebo pracovních (avšak nikoli nemoci) odloží svůj odjezd z přijímajícího státu, skončí služba u MFO odjezdem z místa výkonu služby u MFO.

(e) MFO neodpovídá za pozdní příjezd přiděleného personálu, který se odchýlí od trasy MFO, do místa výkonu jeho další služby.

(f) Jakékoli další náklady vzniklé při odchýlení od trasy MFO, včetně odchýlení v důsledku nemoci související se záležitostmi uvedenými v části III. odst. 4, ponese vláda ČR nebo dotyčná osoba.

8.

(a) Vláda ČR může na své náklady poskytnout přidělenému personálu přímé rádiové nebo jiné komunikační spojení, a k tomu příslušné vybavení. Realizace takového rozhodnutí bude koordinována s Velitelem jednotek MFO. Vláda ČR odpovídá za to, že tímto spojením nebude rušena komunikace MFO. Frekvence budou určeny společně vládou České republiky a vládou Egyptské arabské republiky. MFO obdrží doklad o takové koordinaci dříve, než bude zahájena činnost jakéhokoli rádia, satelitu nebo jiného přenosového zařízení.

(b) Český velitel může používat komunikační zařízení MFO ke spojení s Českou republikou v záležitostech týkajících se české účasti, pokud tím MFO nevzniknou náklady a pokud je takové zařízení volné. Velitel jednotek MFO může povolit spojení na náklady MFO v případě osobní naléhavé potřeby nebo z humanitárních důvodů, nebo, po konzultaci s ústředím MFO v Římě, v záležitostech MFO.

(c) S výjimkou operačních záležitostí uvedených v části I odst. 4, bude ústředí MFO v Římě prostřednictvím Velvyslanectví České republiky v Římě informačním kanálem pro veškerá oficiální spojení mezi vládou ČR a MFO.

9.

(a) S ohledem na stanovená omezení velikosti a hmotnosti MFO minimálně jednou týdně zajistí na své náklady doručení a vyzvednutí dopisů na Sinajském poloostrově a jejich zaslání na určenou poštovní adresu v České republice. Vláda ČR zajistí a uhradí přepravu poštovních zásilek z České republiky na určenou poštovní adresu v Tel Avivu. Tato platba bude vládě ČR uhrazena z prostředků MFO na základě plně zdokumentovaného a ověřeného nároku předloženého diplomatickou cestou.

(b) Vláda ČR může uzavírat ujednání s poštovními službami přijímajících států nebo jiných účastnických států ohledně doručování dopisů a balíků od a pro přidělený personál.

(c) Určenými poštovními adresami v České republice a v Tel Avivu budou níže uvedené adresy nebo jiné adresy, o nichž může strana časem písemně vyrozumět druhou stranu.

V České republice:

Ministerstvo obrany
Společné operační centrum MO
Vítězné náměstí 5
16001 Praha 6
Czech Republic

V Tel Avivu:

[JMÉNO VOJÁKA], Czech Republic
MFO
P.O. Box 99000
Tel Aviv 61999
Israel

(d) Další dopisy a balíky lze zasílat prostřednictvím mezinárodní pošty přes výše uvedenou adresu v Tel Avivu. Izraelské známky pro odchozí dopisy a balíky jsou v prodeji v North Camp.

10. Oficiální požadavky na zboží nebo služby z místních zdrojů, a to i na náklady přiděleného personálu, budou obstarávány prostřednictvím pořizovacích orgánů MFO, nebude-li předem dohodnuto jinak.

11. Český velitel bude pomáhat MFO, nakolik to bude možné a v souladu s platnými právními předpisy České republiky, při vyšetřování jakéhokoli činu, který způsobil MFO ztrátu, včetně škody na zařízeních, vozidlech nebo jiném majetku ve vlastnictví MFO, a ke kterému došlo v důsledku porušení platných právních předpisů České republiky nebo předpisů či rozkazů MFO. Tato pomoc může zahrnovat, je-li to vhodné, opatření k zajištění kázně dotyčného personálu a k poskytnutí náhrady nákladů vzniklých MFO v důsledku ztráty nebo způsobení škody dotyčným personálem.

12. Kdykoli bude vláda ČR vyšetřovat přidělený personál podle platných právních předpisů České republiky kvůli údajnému způsobení ztráty nebo škody na majetku MFO, poskytne vláda ČR na žádost MFO informace o způsobu vyřešení takového případu.

13. Vláda České republiky povede podle platných právních předpisů České republiky vyšetřování o nehodách, kázeňská a jiná vyšetřování v souvislosti s událostmi vztahujícími se k přidělenému personálu nebo jeho majetku. Taková vyšetřování budou koordinována s jakýmkoli souběžným vyšetřováním MFO. MFO bude pomáhat vládě ČR při vedení vyšetřování.

14. Přidělený personál bude repatriován na základě žádosti vlády ČR před dokončením jeho služebních povinností. MFO může v takovém případě požadovat, aby byla včas poskytnuta vhodná náhradní osoba k překrytí případného období mezi odchodem repatriovaného přiděleného personálu a nástupem nového přiděleného personálu. Vláda ČR uznává, že taková situace by měla nastat pouze za výjimečných okolností a vstřícně posoudí takovou žádost o náhradní osobu.

15. Repatriace jakéhokoli přiděleného personálu z kázeňských důvodů Velitelem jednotek MFO bude koordinována s generálním ředitelem. Budou učiněna příslušná opatření k zajištění dostupnosti takového přiděleného personálu v souvislosti s jakýmkoli probíhajícím vyšetřováním nebo řízením.

16. V souladu s odstavcem 11c) Doplňku k Protokolu k Mírové smlouvě učiní Česká republika nezbytná opatření k zajištění řádné kázně přiděleného personálu a k výkonu jurisdikce s ohledem na jakýkoli trestný čin nebo delikt spáchaný přiděleného personálem. Vláda ČR vyrozumí MFO o podmínkách jakékoli doplňující dohody s přijímajícím státem podle odstavce lid) Doplňkuk Protokoluk Mírové smlouvě.

17. V případě repatriace přiděleného personálu z kázeňských důvodů nebo z administrativních důvodů na české straně může MFO požadovat od vlády ČR náhradu nebo započtení nákladů souvisejících s repatriací.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato Dohoda může být kdykoli doplněna nebo změněna dohodou Stran.

2. Strany zamýšlejí podniknout v souladu s právními předpisy České republiky další příslušné kroky k zajištění výsad a imunit mezinárodních organizací v České republice přiznaných MFO na základě Protokolu k Mírové smlouvě.

3. Jakékoli spory mezi stranami týkající se výkladu nebo provádění této Dohody se řeší jednáním mezi Stranami.


PŘEKLAD

NÓTA

Dne 24. září 2009

Čj.: 847/2009-Řím

Velvyslanectví České republiky projevuje úctu Mnohonárodním silám a pozorovatelům a má tu čest potvrdit přijetí Vaší nóty ze dne 1. září 2009, ve které jste navrhl sjednat Dohodu mezi vládou České republiky a Mnohonárodními silám a pozorovateli (MFO) o podmínkách účasti České republiky v misi MFO následujícího znění:

„Dne 1. září 2009

Pane,

jménem Mezinárodních sil a pozorovatelů (dále jen „MFO“) mám tu čest odkázat na porozumění dosažená v nedávných rozhovorech ohledně navrhované účasti České republiky v MFO a finančních, administrativních a řídících aspektů této účasti. Tato porozumění jsou zaznamenána v Podmínkách účasti, jež jsou přílohou této nóty.

Na základě odpovědnosti svěřené mi Protokolem k Mírové smlouvě mezi Egyptskou arabskou republikou a Státem Izrael a pověřením těchto států prodlužovat toto pozvání mám dále tu čest navrhnout, aby na tomto základě vláda České republiky souhlasila s poskytnutím personálu pro MFO v zájmu přispět k dalšímu posilování mírových vazeb mezi těmito dvěma státy tím, že napomůže k zajištění výkonu našich povinností k udržování míru uložených Mírovou smlouvou a jejím Protokolem.

V této souvislosti je mi podle Protokolu uloženo zajistit Váš souhlas s tím, že personál poskytnutý Českou republikou se bude chovat v souladu s podmínkami Mírové smlouvy a jejího Protokolu. Uznávajíce, že poskytnutí českého personálu podléhá souhlasu Parlamentu České republiky, mi Protokol dále ukládá zdůraznit důležitost nepřetržitosti služby v mírové misi na Sinaji a v tomto směru získat Vaše ujištění, že personál poskytovaný Vaším státem nebude stažen, aniž by mi to bylo předem přiměřeným způsobem oznámeno. Takové oznámení bude posuzováno jako vyhovující podle níže uvedených ustanovení o trvání a ukončení.

Jestliže je výše uvedené pro Vaši vládu přijatelné, mám tu čest navrhnout, aby tato nóta a její příloha, společně s Vaší kladnou odpovědí, vytvořily Dohodu mezi vládou České republiky a MFO o podmínkách účasti České republiky v misi MFO, platnou dnem Vaší odpovědi. Tato Dohoda bude v platnosti nejméně po dobu dvou let od počátečního plného rozmístění personálu, a poté zůstane v platnosti do té doby, dokud se vlády Izraele a Egypta nedohodnou na ukončení mandátu MFO, nebo dokud Česká republika nezašle písemné oznámení s dvanáctiměsíční lhůtou o svém úmyslu stáhnout se z dohodnuté mise nebo MFO.

Přijměte prosím ujištění o mé nejhlubší úctě a vyjádření upřímného uznání od těch, kteří se v současnosti účastní MFO, ochoty České republiky zapojit se do našeho závazku udržet mír.

David M. Satterfield
Generální ředitel

PŘÍLOHA

PODMÍNKY ÚČASTI

I. SLOŽENÍ A MISE

1. Vláda České republiky (dále jen „vláda ČR“) poskytne v souladu s touto Přílohou personál (dále jen „přidělený personál“) a vybavení ke službě v Mnohonárodních silách a pozorovatelích (dále jen „MFO“). MFO rozmístí přidělený personál do táborů MFO na území Egyptské arabské republiky na Sinaj ském poloostrově.

2. „Přidělený personál“ je v počátku tvořen 3 důstojníky poskytnutými vládou ČR pro výkon služby na štábu Velitele jednotek MFO v následujících funkcích: asistent náčelníka štábu - Assistant Chief of Staff (ACOS) s hodností podplukovník, důstojník pro operace ochrany sil - Force Protection Operations Ofílcer (FPOO) s hodností major; a ženista (Military Project Engineer), s hodností major. Vzájemnou dohodou bude v budoucnu možné počet i funkce přiděleného personálu změnit.

3. Nedohodne-li se vláda ČR a MFO (dále jen „Strany“) jinak, přidělený personál bude poskytnut na dobu jednoho roku a bez doprovodu. Strany budou konzultovat a společně určí rozvrh rotací přiděleného personálu tak, aby bylo zajištěno odpovídající překrývání rotujícího personálu pro účely výcviku a kontinuity.

4. Důstojník určený vládou ČR jako český velitel bude mít přímý přístup k Veliteli jednotek MFO v operačních záležitostech týkajících se účasti přiděleného personálu v MFO.

5. Přidělený personál bude rozmístěn a plně schopen operační činnosti nejpozději do 180 dnů po vstupu Dohody mezi vládou ČR a MFO o podmínkách účasti ČR v misi MFO v platnost.

II. FINANČNÍ UJEDNÁNÍ

1. Vláda ČR uhradí přidělenému personálu plat včetně příplatků ve výši obvyklé pro český vojenský personál vyslaný do zahraničí.

2. MFO uhradí vládě ČR část nákladů na příplatky poskytované přidělenému personálu v souvislosti s jeho službou v zahraničí u MFO. Maximální výše této úhrady je 8 750,- Euro na vojáka ročně.

3. MFO bezplatně poskytne přidělenému personálu na Sinaj ském poloostrově stravu, ubytování a podporu na základnách MFO i mimo ně.

4. MFO uhradí nebo bezplatně zajistí přepravu přiděleného personálu a osobních zásilek do 70 kg pro každou osobu přidělenou k MFO z určeného místa odjezdu do místa výkonu služebních povinností u MFO na Sinaj ském poloostrově a poté zpět. Mimo hmotnostní limit pro osobní zásilky MFO dále uhradí nebo bezplatně zajistí jednorázovou přepravu osobních zbraní přiděleného personálu, munice a dalšího vybavení uvedeného v odstavci 5 této části do 150 kg z určeného místa odjezdu do místa výkonu služebních povinností u MFO na Sinaj ském poloostrově a poté zpět. Způsob přepravy určí před vysláním MFO po poradě se Společným operačním centrem Ministerstva obrany ČR. Pokud se Strany nedohodnou jinak, určeným místem odjezdu a návratu bude Praha.

5. Vláda ČR na své náklady opatří a bude udržovat osobní zbraně, munici, komunikační vybavení pro národní komunikaci, stejnokroje, prostředky ochrany proti zbraním hromadného ničení, ochrannou přilbu a vestu a další osobní vybavení a zásoby požadované přiděleným personálem k výkonu mise MFO. Přidělený personál bude vyzbrojen osobními zbraněmi v souladu s právními předpisy České republiky a vybaven zásobou munice ve výši dvou základních palebných průměrů podle MFO na zbraň a polovinou základního palebného průměru podle MFO pro účely výcviku. Základní palebný průměr podle MFO činí 200 nábojů na pušku a 26 nábojů na pistoli. Veškeré osobní zbraně, munice a další vybavení uvedené výše, které mají být rozmístěny vládou ČR, budou vládou ČR oznámeny nejméně 4 týdny před jejich plánovaným rozmístěním na Velitelství MFO, které může toto rozmístění omezit. Rozmístění musí být v souladu s předpisy MFO a platnými právními předpisy Egyptské arabské republiky.

6. V případě potřeby zaměření a přípravy prvního rozmístění přiděleného personálu zajistí MFO bezplatně dopravu předsunutého týmu dohodnutého počtu českého personálu z Prahy na Sinajský poloostrov a zpět, jakož i místní přepravu.

7. Úhrada veškerých plateb pro nebo od MFO na základě této části bude prováděna v Euro ve čtvrtletních intervalech po předložení MFO faktury připravené v souladu s touto dohodou. Faktury budou předloženy do 30 dní po skončení každého kalendářního čtvrtletí a platba bude provedena do 30 dní od obdržení faktury.

8. Aniž by bylo dotčeno ustanovení části II. odst. 9, uhradí MFO vládě ČR na základě plně zdokumentovaného a ověřeného nároku předloženého diplomatickou cestou podíl MFO na veškerých platbách, které vláda ČR provede podle platných právních předpisů České republiky v případě úmrtí, zranění nebo invalidity přiděleného personálu vzniklých v souvislosti s výkonem služby u MFO. V případě, že platné právní předpisy České republiky vyžadují pravidelné opakované platby, MFO uhradí jedinou částku. Velikost podílu podle věty první a částky podle věty druhé bude dohodnuta mezi Stranami.

9. MFO bude v případech týkajících se ztráty nebo poškození majetku MFO, vzniklých z hrubé nedbalosti nebo úmyslného porušení předpisů přiděleným personálem, požadovat úhradu. Za tímto účelem bude MFO informovat vládu ČR o takových nárocích týkajících se přiděleného personálu a poskytne související dokumentaci. Kdykoli to bude nezbytné, bude MFO a vláda ČR konzultovat na žádost jedné ze Stran rozdělení odpovědnosti za tyto nebo jiné nároky, které mohou vzniknout, a vypořádají je po dohodě diplomatickou cestou.

10. V případě nároků uvedených v části II. odst. 9 o hodnotě nižší než Euro 11,000 může být úhrada takových nároků uznaných vládou ČR inkasována formou započtení proti úhradě MFO. Ve všech ostatních případech bude MFO a vláda ČR konzultovat vzájemně přijatelný způsob úhrady či započtení.

III. ADMINISTRATIVA A ŘÍZENÍ

1. Vláda ČR bude od přiděleného personálu vyžadovat, aby jednal v souladu se směrnicemi, nařízeními a rozkazy MFO.

2. Na základě odstavce 6 Přílohy k Protokolu k Mírové smlouvě bude přidělený personál zařazen pod operační řízení Velitele jednotek MFO. Velitel jednotek MFO bude vydávat rozkazy operační povahy českému veliteli v souladu se služebním postupem vytvořeným Velitelem jednotek MFO na základě Protokolu.

3. MFO bezplatně poskytne přidělenému personálu standardní ambulantní lékařskou a stomatologickou péči (ve stejném rozsahu jako pro ostatní personál MFO) a pohotovostní stabilizaci vošetřovnách MFO na Sinajském poloostrově a zajistí jejich přesun do zdravotnických zařízení vyšší úrovně v Egyptské arabské republice nebo v Izraeli (dále jen „přijímající státy“) nebo repatriaci ze zdravotních důvodů, bude-li to nezbytné.

4. Vláda ČR zajistí, aby byl přidělený personál před jeho rozmístěním u MFO v dobrém zdravotním a stomatologickém stavu. MFO oznámí vládě ČR minimálně 6 týdnů před rozmístěním přiděleného personálu, jaké zdravotní a stomatologické obtíže brání rozmístění u MFO a jaká očkování by přidělený personál měl podstoupit před rozmístěním.

5. Jestliže přidělený personál, který byl rozmístěn po oznámení uvedeném v části III. odst. 4, potřebuje lékařskou nebo stomatologickou péči nebo repatriaci z důvodu:

(a) dříve existujících obtíží specifikovaných MFO v oznámení uvedeném v části III. odst. 4; nebo

(b) že přidělenému personálu nebylo provedeno očkování specifikované v oznámení uvedeném v části III. odst. 4,

MFO může uplatnit vůči vládě ČR nárok na úhradu nákladů spojených spéčí o tento přidělený personál nebo s jeho repatriací.

6. MFO odpovídá za repatriaci pozůstatků zemřelého přiděleného personálu do České republiky a uhradí ji.

7.

(a) MFO bude k přepravě přiděleného personálu používat „trasu MFO“.

(b) Pod pojmem „trasa MFO“ se rozumí nejpřímější trasa z určeného místa odjezdu do místa výkonu služebních povinností u MFO na Sinajském poloostrově a po vykonání služebních povinností u MFO z místa jejich výkonu u MFO do určeného místa návratu. Přeprava po trase MFO bude probíhat pravidelně vypravovanými komerčními dopravními prostředky za smluvní ceny sjednané MFO a dopravními prostředky MFO. Pokud se Strany nedohodnou jinak, určeným místem odjezdu a návratu bude Praha.

(c) Za počátek služby přiděleného personálu u MFO bude považován okamžik, kdy přidělený personál odjede z určeného místa odjezdu za účelem převzetí služebních povinností u MFO. Není-li Stranami dohodnuto jinak, přidělený personál, který se odchýlí od trasy MFO z důvodů osobních nebo pracovních (včetně nemoci související s důvody dle části III. odst. 4), nebude po dobu svého odchýlení považován za přidělený personál ve službě u MFO.

Přidělený personál, jehož cesta k převzetí služebních povinností u MFO začíná jinde než v určeném místě odjezdu, nebude považován za přidělený personál ve službě u MFO do okamžiku, kdy se přihlásí zástupci MFO.

(d) Po vykonání služebních povinností u MFO skončí služba přidělenému personálu podle následujících ustanovení:

(i) přidělenému personálu, jehož místo výkonu další služby je v České republice a který cestuje přímo do České republiky, skončí služba u MFO příjezdem do České republiky;

(ii) přidělenému personálu, jehož místo výkonu další služby je v jiné zemi než v České republice a který cestuje přímo do této jiné země, skončí služba u MFO příjezdem do jakéhokoli místa této země;

(iii) přidělenému personálu, který z důvodů osobních nebo pracovních (včetně nemoci související s důvody uvedenými v části III. odst. 4) odloží příjezd do země svého dalšího výkonu služby, skončí služba u MFO odjezdem z přijímajícího státu;

(iv) přidělenému personálu, který z důvodů osobních nebo pracovních (avšak nikoli nemoci) odloží svůj odjezd z přijímajícího státu, skončí služba u MFO odjezdem z místa výkonu služby u MFO.

(e) MFO neodpovídá za pozdní příjezd přiděleného personálu, který se odchýlí od trasy MFO, do místa výkonu jeho další služby.

(f) Jakékoli další náklady vzniklé při odchýlení od trasy MFO, včetně odchýlení v důsledku nemoci související se záležitostmi uvedenými v části III. odst. 4, ponese vláda ČR nebo dotyčná osoba.

8.

(a) Vláda ČR může na své náklady poskytnout přidělenému personálu přímé rádiové nebo jiné komunikační spojení, a k tomu příslušné vybavení. Realizace takového rozhodnutí bude koordinována s Velitelem jednotek MFO. Vláda ČR odpovídá za to, že tímto spojením nebude rušena komunikace MFO. Frekvence budou určeny společně vládou České republiky a vládou Egyptské arabské republiky. MFO obdrží doklad o takové koordinaci dříve, než bude zahájena činnost jakéhokoli rádia, satelitu nebo jiného přenosového zařízení.

(b) Český velitel může používat komunikační zařízení MFO ke spojení s Českou republikou v záležitostech týkajících se české účasti, pokud tím MFO nevzniknou náklady a pokud je takové zařízení volné. Velitel jednotek MFO může povolit spojení na náklady MFO v případě osobní naléhavé potřeby nebo z humanitárních důvodů, nebo, po konzultaci s ústředím MFO v Římě, v záležitostech MFO.

(c) S výjimkou operačních záležitostí uvedených v části I odst. 4, bude ústředí MFO v Římě prostřednictvím Velvyslanectví České republiky v Římě informačním kanálem pro veškerá oficiální spojení mezi vládou ČR a MFO.

9.

(a) S ohledem na stanovená omezení velikosti a hmotnosti MFO minimálně jednou týdně zajistí na své náklady doručení a vyzvednutí dopisů na Sinajském poloostrově a jejich zaslání na určenou poštovní adresu v České republice. Vláda ČR zajistí a uhradí přepravu poštovních zásilek z České republiky na určenou poštovní adresu v Tel Avivu. Tato platba bude vládě ČR uhrazena z prostředků MFO na základě plně zdokumentovaného a ověřeného nároku předloženého diplomatickou cestou.

(b) Vláda ČR může uzavírat ujednání s poštovními službami přijímajících států nebo jiných účastnických států ohledně doručování dopisů a balíků od a pro přidělený personál.

(c) Určenými poštovními adresami v České republice a v Tel Avivu budou níže uvedené adresy nebo jiné adresy, o nichž může strana časem písemně vyrozumět druhou stranu.

V České republice:

Ministerstvo obrany
Společné operační centrum MO
Vítězné náměstí 5
160 01 Praha 6
Czech Republic

V Tel Avivu:

[JMÉNO VOJÁKA], Czech Republic
MFO
P.O. Box 99000
Tel Aviv 61999
Israel

(d) Další dopisy a balíky lze zasílat prostřednictvím mezinárodní pošty přes výše uvedenou adresu v Tel Avivu. Izraelské známky pro odchozí dopisy a balíky jsou v prodeji v North Camp.

10. Oficiální požadavky na zboží nebo služby z místních zdrojů, a to i na náklady přiděleného personálu, budou obstarávány prostřednictvím pořizovacích orgánů MFO, nebude-li předem dohodnuto jinak.

11. Český velitel bude pomáhat MFO, nakolik to bude možné a v souladu s platnými právními předpisy České republiky, při vyšetřování jakéhokoli činu, který způsobil MFO ztrátu, včetně škody na zařízeních, vozidlech nebo jiném majetku ve vlastnictví MFO, a ke kterému došlo v důsledku porušení platných právních předpisů České republiky nebo předpisů či rozkazů MFO. Tato pomoc může zahrnovat, je-li to vhodné, opatření k zajištění kázně dotyčného personálu a k poskytnutí náhrady nákladů vzniklých MFO v důsledku ztráty nebo způsobení škody dotyčným personálem.

12. Kdykoli bude vláda ČR vyšetřovat přidělený personál podle platných právních předpisů České republiky kvůli údajnému způsobení ztráty nebo škody na majetku MFO, poskytne vláda ČR na žádost MFO informace o způsobu vyřešení takového případu.

13. Vláda České republiky povede podle platných právních předpisů České republiky vyšetřování o nehodách, kázeňská a jiná vyšetřování v souvislosti s událostmi vztahujícími se k přidělenému personálu nebo jeho majetku. Taková vyšetřování budou koordinována s jakýmkoli souběžným vyšetřováním MFO. MFO bude pomáhat vládě ČR při vedení vyšetřování.

14. Přidělený personál bude repatriován na základě žádosti vlády ČR před dokončením jeho služebních povinností. MFO může v takovém případě požadovat, aby byla včas poskytnuta vhodná náhradní osoba k překrytí případného období mezi odchodem repatriovaného přiděleného personálu a nástupem nového přiděleného personálu. Vláda ČR uznává, že taková situace by měla nastat pouze za výjimečných okolností a vstřícně posoudí takovou žádost o náhradní osobu.

15. Repatriace jakéhokoli přiděleného personálu z kázeňských důvodů Velitelem jednotek MFO bude koordinována s generálním ředitelem. Budou učiněna příslušná opatření k zajištění dostupnosti takového přiděleného personálu v souvislosti s jakýmkoli probíhajícím vyšetřováním nebo řízením.

16. V souladu s odstavcem 11c) Doplňku k Protokolu k Mírové smlouvě učiní Česká republika nezbytná opatření k zajištění řádné kázně přiděleného personálu a k výkonu jurisdikce s ohledem na jakýkoli trestný čin nebo delikt spáchaný přiděleného personálem. Vláda ČR vyrozumí MFO o podmínkách jakékoli doplňující dohody s přijímajícím státem podle odstavce 11 d) Doplňku k Protokolu k Mírové smlouvě.

17. V případě repatriace přiděleného personálu z kázeňských důvodů nebo z administrativních důvodů na české straně může MFO požadovat od vlády ČR náhradu nebo započtení nákladů souvisejících s repatriací.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato Dohoda může být kdykoli doplněna nebo změněna dohodou Stran.

2. Strany zamýšlejí podniknout v souladu správními předpisy České republiky další příslušné kroky k zajištění výsad a imunit mezinárodních organizací v České republice přiznaných MFO na základě Protokolu k Mírové smlouvě.

3. Jakékoli spory mezi stranami týkající se výkladu nebo provádění této Dohody se řeší jednáním mezi Stranami.“

Velvyslanectví České republiky má dále tu čest oznámit souhlas vlády České republiky s výše uvedenými návrhy MFO. V souladu s tímto souhlasem tvoří nóta MFO ze dne 1. září 2009 spolu se svojí přílohou a tato nóta Dohodu mezi vládou České republiky a MFO o podmínkách účasti České republiky v misi MFO, která vstoupí v platnost dnem vystavení této nóty.

Velvyslanectví České republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo MFO svou hlubokou úctou.

Jeho excelence
David M. Satterfíeld
generální ředitel
Mnohonárodní síly a pozorovatelé

PODMÍNKY ÚČASTI LETECKÉ JEDNOTKY S LETOUNEM

I. Mise

1. Vláda České republiky (dále jen „česká vláda“) poskytne pro Mezinárodní síly a pozorovatele (MFO) letoun [CASA C-295M] a, na základě vzájemné dohody, až 20 osob (letecké posádky, pozemní personál a letecký důstojník) a díly a vybavení pro jejich podporu za účelem poskytnutí letecké jednotky s letounem („Fixed Wing Aviation Unit“ - FWAU), s umístěním v el Gorah v Egyptské arabské republice.

2. Prvořadým úkolem FWAU bude na základě požadavků velitele sil provádět domluvené letecké operace za účelem pozorování a ověřování, velení a řízení, logistické podpory (včetně zejména vzdušných přesunů personálu vlád smluvních stran Smlouvy a styčného systému, personálu MFO a oficiálních návštěv), vyhledávání a záchrany pro MFO a vzdušné zdravotnické evakuace.

3. MFO a česká vláda (dále jen „strany“) může následně upravovat počet personálu, jejich funkce nebo úkoly na základě vzájemné dohody.

4. Česká vláda poskytne ke kontinuálnímu nasazení pro MFO specifikovaný typ letounu schopný vykonat roční letový program mise MFO ve výši přibližně 600 letových hodin. Jakékoli jiné výcvikové a údržbové letové hodiny vycházející z národních požadavků budou vykonávány odděleně od letového programu mise MFO. Ačkoli bude MFO každoročně dostávat informace o počtu těchto letových hodin, nebude za ně odpovědné. Česká vláda bude jakoukoli rotaci letounu z důvodu větší údržby podle národních požadavků organizovat tak, aby byla zajištěna nepřetržitá dostupnost letounu k výkonu letecké mise. Pokud bude letoun mimo provoz na více než 48 hodin, česká vláda poskytne do 24 hodin náhradní letoun, pokud se strany nedohodnou jinak.

5. Délka jednotlivého nasazení personálu FWAU bude šest měsíců.

II. Finanční ujednání

1. Personál

A. Finanční ujednání týkající se personálu poskytnutého českou vládou do FWAU budou ve stejném znění jako ty obsažené v části II. Přílohy (Podmínky účasti) k Výměně dopisů mezi vládou České republiky a MFO ze dne 1. září 2009 a 24. září 2009 (dále jen „Dohoda o účasti“), až na následující výjimky:

Česká vláda se pokusí uskutečňovat rotace personálu a zavazadel FWAU společně s rotacemi letounu. Pokud to nebude možné, MFO to proplatí nebo zajistí pro českou vládu podle Dohody o účasti.

2. Letový program letecké jednotky s letounem (FHP)

A. MFO ponese odpovědnost za hrazení následujících nákladů na FHP ode dne prvního nasazení FWAU:

i. Čtvrtletní (zpětně) platby české vládě za letové hodiny v misi MFO se sazbou 2 300,- Euro za letovou hodinu (včetně skutečných letových hodin souvisejících s až dvěma rotacemi letounu mezi Sinajským poloostrovem a Českou republikou každý rok platnosti Dodatkové dohody). Tato platba je příspěvkem MFO české vládě ke krytí jejích nákladů souvisejících s nasazením jednotky FWAU.

ii. Palivo, oleje a maziva v rámci všech letových hodin FHP.

iii. Veškeré náklady související s údržbou infrastruktury vlastněné MFO a vybavení MFO užívaných k umístění a údržbě letounu používaného v rámci FHP.

iv. Veškeré letištní poplatky (např. za odbavení a navigaci).

v. Náklady na ubytování letecké posádky při přenocování na letištích v Káhiře a Tel Avivu.

B. Česká vláda ponese odpovědnost za přímé hrazení jakýchkoliv dalších nákladů spojených s letounem, včetně zejména:

i. Veškeré náklady na údržbu, opravy a výměny spojené s letounem používaným pro výkon mise MFO, kromě nákladů uvedených v odstavci II.2.A výše.

ii. Díly, včetně všech povolených zásob, skladové náhradní díly, nástroje a vybavení pořízené českou vládou prostřednictvím jejího pořizovacího systému pro běžnou údržbu letounu v Egyptě.

iii. Dopravní a nákladové poplatky za přepravu všech dílů do zařízení používaných k výkonu údržby letounu v rámci FHP.

iv. Veškerý výcvik a údržba vycházející z národních požadavků.

v. Veškeré náklady spojené s poskytnutím dočasného nebo stálého náhradního letounu, kromě nákladů uvedených v odstavci II.2.A výše.

III. Administrativa a řízení

1. Administrativa a řízení FWAU poskytnuté českou vládou bude ve stejném znění jako ta obsažená v části III. Dohody o účasti.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tato Dohoda může být kdykoliv doplněna nebo změněna na základě vzájemného souhlasu stran.

2. Jakékoliv spory mezi stranami týkající se výkladu nebo provádění této Dohody budou řešeny jednáním stran.

Přesunout nahoru