Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 114/2009 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu kulturní, vzdělávací a vědecké spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael na léta 2009–2011

Datum vyhlášení 07.12.2009
Uzavření smlouvy 08.09.2009
Platnost od 08.09.2009
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

VĚDA (Čl. 1 - Čl. 3)
VZDĚLÁVÁNÍ (Čl. 4 - Čl. 16)
SPORT (Čl. 17)
MLÁDEŽ (Čl. 18)
KULTURA (Čl. 19 - Čl. 40)
RŮZNÉ (Čl. 41 - Čl. 51)

114

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. září 2009 byl v Praze podepsán Program kulturní, vzdělávací a vědecké spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael na léta 2009–2011.

Program vstoupil v platnost na základě svého článku 50 dnem podpisu.

Anglické znění Programu a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PROGRAM KULTURNÍ, VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ SPOLUPRÁCE MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU STÁTU IZRAEL NA LÉTA 2009-2011

Vláda České republiky a vláda Státu Izrael (dále jen „smluvní strany“)

vyjadřujíce oboustranný záměr realizovat Dohodu mezi vládou České a Slovenské Federativní republiky a vládou Státu Izrael o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy, podepsanou v Praze dne 29. dubna 1991;

vedeny společným zájmem o prohloubení a rozvoj vzájemné spolupráce v oblasti kultury, vzdělávání, výzkumu a vývoje;

přesvědčeny, že tato spolupráce bude přispívat k rozvoji vzájemných vztahů, vědeckých a výzkumných vazeb, a také k posílení informovanosti především mezi mladými lidmi obou států o historii a kultuře České republiky, židovského národa a Státu Izrael,

se dohodly takto:

VĚDA

Článek 1

Smluvní strany budou podporovat navazování a rozvíjení přímé spolupráce mezi vysokými školami a výzkumnými organizacemi v České republice i ve Státu Izrael a provádění výzkumných projektů společného zájmu. Konkrétní náplň a zaměření této spolupráce spadá do působnosti příslušných vysokých škol a spolupracujících výzkumných organizací.

Článek 2

Smluvní strany budou podporovat účast vědeckých a výzkumných pracovníků na bilaterálních konferencích. Podmínky těchto výměn budou dohodnuty diplomatickou cestou.

Článek 3

Smluvní strany budou podporovat výměnu vědeckých informací a publikací.

VZDĚLÁVÁNÍ

Článek 4

Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti vzdělávání a odborné přípravy v základních školách, středních školách, konzervatořích, vyšších odborných školách a vysokých školách.

Článek 5

Smluvní strany si vymění nejvýše tři odborníky ze všech vzdělávacích úrovní a jednoho odborníka na inkluzivní vzdělávání ke studijnímu pobytu během platnosti tohoto Programu. Délka každého pobytu nepřesáhne pět pracovních dnů.

Článek 6

Smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi svými vysokými školami uskutečňovanou na základě přímých dohod.

Článek 7

Smluvní strany budou podporovat výměny učitelů, vědeckých pracovníků a odborných pracovníků univerzit a ostatních institucí vyššího vzdělávání ke studijním a přednáškovým pobytům v celkové délce čtyř týdnů ročně.

Článek 8

1. Smluvní strany budou podporovat výměnu informací, zkušeností a podkladů v těchto oblastech: vzdělávací systém obou států, vztahy vzdělávacích systémů obou států k mezinárodním organizacím a institucím (UNESCO, OECD, Evropská komise, Evropský parlament), další vzdělávání učitelů, vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami (např. osoby se zdravotním znevýhodněním, mentálně nebo tělesně postižené nebo sociálně znevýhodněné, osoby s poruchami učení), vzdělávání nadaných dětí, nové trendy v oblasti decentralizace a autonomie škol, integrace dětí v ohrožení a integrace dětí přistěhovalců, přičemž ČR jako členská země EU nabídne informace, zkušenosti a podklady týkající se inovací ve vzdělávání na úrovni EU.

2. Smluvní strany budou podporovat spolupráci škol na různých projektech s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT).

3. Smluvní strany budou podporovat pořádání seminářů v rámci dalšího vzdělávání učitelů, které budou zaměřeny na prohlubování znalostí o druhém státu.

4. Smluvní strany budou rovněž podporovat spolupráci mezi zařízeními pro vzdělávání učitelů.

Článek 9

Na vyžádání se příslušné orgány smluvních stran vynasnaží poskytnout druhé smluvní straně učebnice potřebné k výuce na základních a středních školách, aby se mohly seznámit s jejich obsahem, převážně v oblasti historie, zeměpisu, humanitních a společenských věd.

Článek 10

1. Izraelská strana každoročně nabídne až čtyři stipendia pro českou smluvní stranou nominované studenty vysokých škol, kteří jsou absolventy bakalářského nebo magisterského studijního programu nebo jeho ekvivalentu, a to každé na období osmi měsíců.

2. Česká strana každoročně nabídne až čtyři stipendia pro izraelskou smluvní stranou nominované studenty vysokých škol, kteří jsou absolventy bakalářského nebo magisterského studijního programu nebo jeho ekvivalentu, a to každé na období osmi měsíců.

3. Stipendia se poskytují v rámci rozpočtových možností smluvních stran.

Článek 11

1. Izraelská strana každoročně nabídne české straně až čtyři stipendia ke studiu moderní hebrejštiny v letním kursu ULPAN, v rámci svých rozpočtových možností.

2. Česká strana každoročně nabídne izraelské straně až čtyři stipendia ke studiu českého jazyka na Letní škole slovanských studií, v rámci svých rozpočtových možností.

Článek 12

1. Smluvní strany budou usilovat o naplňování Stockholmské Deklarace přijaté v rámci Mezinárodní konference o holocaustu, která se konala v lednu 2000, a vynasnaží se uplatňovat ji v praxi.

2. V této souvislosti budou smluvní strany podporovat na školách všech úrovní vzdělávací aktivity zaměřené na boj proti rasismu a antisemitismu.

Článek 13

Obě smluvní strany podniknou opatření k zabránění vydání učebnic, které podněcují rasismus, antisemitismus a xenofobii, aby tak čelily předsudkům a negativním stereotypům.

Článek 14

Smluvní strany budou podporovat účast pedagogů, především učitelů dějepisu, v kurzech věnovaných historii holocaustu a antisemitismu, které pořádá Památník mučedníků a hrdinů holocaustu Yad Vashem v Jeruzalémě. Třítýdenní kurz pro anglicky mluvící účastníky se bude konat každý rok v lednu a v červenci.

Článek 15

Smluvní strany podpoří účast českých učitelů společensko-vědních oborů v kurzech zaměřených na historii holocaustu a antisemitismu, které pořádá Památník mučedníků a hrdinů holocaustu Yad Vashem v Jeruzalémě.

Článek 16

Smluvní strany zváží možnosti pro usnadnění vzájemného uznávání diplomů, vysvědčení a dalších dokladů potvrzujících dosažené vzdělání, vydaných vzdělávacími institucemi ve státu druhé smluvní strany, a to v souladu s právními předpisy příslušné smluvní strany.

Smluvní strany si vymění informace o uznávání diplomů, vysvědčení a dalších dokladů potvrzujících úroveň dosaženého vzdělání.

SPORT

Článek 17

Smluvní strany budou podporovat vzájemné výměny sportovních týmů, trenérů, odborníků a materiálů z oblasti tělesné výchovy a sportu. S ohledem na principy autonomie a subsidiarity sportu nabízí (obě smluvní strany) vytipování vhodných sportovních partnerů (ve svých zemích), zprostředkování kontaktů a doporučení subjektů, které by měly zájem o přímou spolupráci se sportovními partnery druhé smluvní strany.

MLÁDEŽ

Článek 18

1. Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti mládeže (např. výměny odborníků a informací).

2. Smluvní strany souhlasí s tím, že výměna mládeže a mladých dospělých představuje významný přínos ve vztazích mezi oběma zeměmi. Proto budou podporovat tyto výměnné programy.

3. Smluvní strany budou podporovat spolupráci týkající se začlenění vyloučené mládeže a programy zabývající se přechodem do pracovního života (přípravou na zaměstnání).

4. Podrobnosti výměnných programů budou stanoveny mezi Izraelskou radou pro výměny mládeže a odborem pro mládež Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

KULTURA

KULTURNÍ DĚDICTVÍ

Článek 19

Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti ochrany kulturního dědictví.

Článek 20

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci institucí v oblasti ochrany kulturního dědictví. Budou si také vyměňovat odborníky a akademické experty, informační a propagační materiály a rovněž informace o seminářích, které by mohly být pro druhou stranu zajímavé.

Článek 21

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi Národním památkovým ústavem v Praze a Israel Antiquities Authority v Izraeli. Za tím účelem si obě strany vymění, během platnosti tohoto Programu, až 3 odborníky, každého na dobu nepřesahující 5 dnů.

SPOLUPRÁCE V RÁMCI MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍ

Článek 22

Smluvní strany budou spolupracovat na poli vzdělání, vědy, kultury, sportu, mládeže a komunikace v rámci UNESCO, Evropské unie, Rady Evropy a dalších mezinárodních organizací.

KNIHOVNY

Článek 23

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci a mezinárodní výměnu publikací mezi národními knihovnami obou zemí nebo mezi jinými kulturními a informačními institucemi a budou dále rozvíjet spolupráci v oblasti nových technologií, s cílem zpřístupnit kulturní dědictví veřejnosti. Za tímto účelem si po dobu platnosti tohoto Programu budou vyměňovat až 2 odborníky, každého na dobu nepřesahující pět dnů.

VÝMĚNA ODBORNÍKŮ Z OBLASTI KULTURY A UMĚNÍ

Článek 24

Obecný pohled: Smluvní strany vítají trvající úroveň recipročních kulturních aktivit a poukazují na významnou roli, kterou hrají kulturní styky mezi oběma zeměmi. Strany opětovně potvrzují svůj záměr i nadále podporovat přímou spolupráci mezi kulturními institucemi, organizacemi a jedinci v obou zemích.

Smluvní strany budou usilovat o podporu iniciativám, majícím za cíl pomoci organizacím a jedincům, kteří se podílejí na propagaci a podpoře kulturních aktivit izraelského původu v České republice a kulturních aktivit českého původu v Izraeli.

Smluvní strany podpoří výměnu uměleckých skupin či jednotlivců, účastnících se turné a festivalů, včetně konferencí, sympozií, společných představení, workshopů, uměleckých expozic, jakož i setkání, zahrnujících výměnu informací a zkušeností z oblastí hudby, divadla, vizuálního a výtvarného umění, designu, tance a tak dále.

Za účelem takové výměny bude ročně přiděleno až 20 „osobo-dnů“, a to podle rozpočtových možností každé smluvní strany.

Článek 25

Festivaly: Smluvní strany budou podporovat výměnu odborníků a umělců za účelem vystoupení a účasti na festivalech folklóru, hudby, tance a divadla. Podrobnosti těchto výměn jako počet umělců a délka pobytu budou založeny na principu reciprocity. Obě strany si vymění 1 - 3 odborníky na problematiku festivalů, a to na dobu nepřesahující 5 dnů, za účelem výměny informací a podpory spolupráce v této oblasti.

Smluvní strany se budou předem vzájemně informovat o důležitých mezinárodních festivalech, které se v obou zemích budou konat, s cílem umožnit účast druhé strany.

Článek 26

Smluvní strany se budou vzájemně informovat o důležitých výstavách v oblasti vizuálního umění a designu, které by mohly být pro druhou stranu zajímavé. Smluvní strany budou podněcovat a podporovat výměnu výstav mezi galeriemi, muzei a jinými výstavními místy, v rámci svých rozpočtových možností. Podpora bude poskytována na principu reciprocity, konkrétní projekty a rozsah jejich podpory dohodnou obě strany diplomatickou cestou.

Článek 27

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi architekty a jejich institucemi. Strany budou podporovat výměnu architektů a rovněž informací a výstav. Za tímto účelem si obě strany vymění po dobu platnosti tohoto Programu jednoho odborníka, a to na dobu nepřesahující 5 dnů.

Článek 28

Smluvní strany budou podporovat přímé kontakty mezi muzei, galeriemi a podobnými institucemi, jako například spolupráci Památníku Terezín a Židovského muzea v Praze na jedné straně s muzejními institucemi ve Státě Izrael, Yad Vashem, Beit Theressienstadt a Muzeem diaspory na straně druhé.

Článek 29

Hudba: Smluvní strany budou podporovat uvádění děl svých skladatelů v druhé zemi. Také budou podporovat přímé kontakty mezi hudebníky (dirigenty, sólisty apod.), hudebními organizacemi, institucemi, asociacemi a orchestry v oblasti klasické a současné hudby.

Smluvní strany se budou snažit umožnit účast svých hudebníků a také porotců a pozorovatelů na významných festivalech, soutěžích a akcích pořádaných v obou zemích.

Článek 30

Smluvní strany vítají existenci každoročního hudebního semináře, který v Izraeli pořádá Beit Theressienstadt a který se zabývá hudbou hranou v Terezíně během holocaustu; podílejí se na něm kromě jiných i mladí čeští a izraelští hudebníci.

Článek 31

Tanec a divadlo: Smluvní strany budou podporovat výměnu tanečníků, choreografů, tanečních expertů a producentů tanečních festivalů, stejně jako herců, režisérů, scénáristů, kritiků a dalších. Smluvní strany se budou rovněž společně podílet na rozvoji multilaterální kulturní spolupráce.

Smluvní strany budou podporovat projekt Česko-izraelské a Izraelsko-české sezóny v roce 2009. V rámci tohoto projektu, který za českou stranu připravuje Institut umění - Divadelní ústav v Praze, proběhne několik divadelních inscenací v obou zemích, rovněž se uskuteční výměna umělců a odborníků. Tyto budou doprovázeny např. výstavami v Tel Avivu, přednáškami o českém respektive izraelském dramatu v obou zemích. Probíhá příprava publikace antologie českého dramatu v hebrejštině a izraelského dramatu v češtině.

Článek 32

Česká strana pozve izraelskou stranu k účasti na mezinárodní výstavě scénografie a divadelního designu, Pražské Quadriennale v roce 2011.

Izraelská strana pozve českou stranu k účasti na významných festivalech pořádaných v Izraeli, jako jsou:

Izraelský festival, Jeruzalém (každoroční, květen/červen)

Mezinárodní mistrovská klavírní soutěž Artura Rubinsteina (každý třetí rok, data konání jsou různá)

Mezinárodní taneční festival Carmiel (každoroční, červenec)

Mezinárodní expozice v Centru pro tanec Suzanne Dellal v Tel-Avivu (každoročně, prosinec)

Mezinárodní konference, Isra- Darmá a mezinárodní expozice divadla (každoroční, prosinec)

Jeruzalémský mezinárodní knižní veletrh (každý druhý rok, únor)

Rudomořský mezinárodní jazzový festival (každoroční, srpen)

Mezinárodní divadelní festival pro děti a mládež v Haifě (každoroční, duben)

Mezinárodní klezmerový festival v Safedu (každoroční, červenec nebo srpen)

„Dance-Europa“ v Centru pro tanec a divadlo Suzanne Dellal (každoroční, říjen-listopad)

Mezinárodní hudební festival Felicje Blumentalové (každoroční, květen)

Mezinárodní festival loutkového divadla v Jeruzalémě (každoroční, srpen)

Mezinárodní mistrovské houslové kurzy Keshet Eilon v západní Galileji (každoroční, září)

Festival komorní hudby, Kfar Blum (každoroční, červenec)

Článek 33

Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti neprofesionálního umění a tradiční lidové kultury, tj. spolupráci odborných institucí, národních středisek mezinárodních nevládních organizací, výměnu těles a jednotlivců na mezinárodních festivalech v obou zemích, účast lektorů, porotců a pozorovatelů na akcích.

Česká strana nabízí možnost účasti na následujících festivalech:

Jiráskův Hronov

Mezinárodní folklorní festival Strážnice

Festival scénického tance mládeže a dospělých

Festival sborového umění Jihlava

Mistrovství Evropy dechových hudeb (2009)

LITERATURA A KNIŽNÍ VELETRHY

Článek 34

Smluvní strany si budou vyměňovat dokumenty a informace týkající se mezinárodních knižních veletrhů a budou podporovat národní expozici a rovněž doprovodné programy.

Článek 35

Smluvní strany budou podporovat účast básníků na festivalech poezie v druhé zemi. Pozvání účastníků na festivaly mohou zajišťovat jejich pořadatelé.

Článek 36

V případě literárních akcí si smluvní strany po dobu platnosti tohoto Programu vymění 2 odborníky z oblasti literatury, každého na dobu nepřesahující 5 dnů. Návrhy a podrobnosti dohodnou smluvní strany diplomatickou cestou.

Článek 37

Smluvní strany budou podporovat vydávání překladů současné prózy a poezie v druhé zemi. Příslušné orgány obou smluvních stran si po dobu platnosti tohoto Programu vymění 3 osoby (spisovatele, básníky či překladatele), každého na dobu nepřesahující 5 dnů.

FILM A AUDIOVIZUÁLNÍ OBLAST

Článek 38

Smluvní strany budou podporovat reciproční účast českých a izraelských umělců a odborníků na audiovizuálních a filmových kulturních událostech a mezinárodních filmových festivalech.

V České republice jsou nabízeny následující akce:

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět

Mezinárodní festival animovaných filmů AniFest Třeboň

Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež Zlín

Mezinárodní festival dokumentárních filmu Jihlava

Mezinárodní festival studentských filmů FRESH FILM FEST

Izraelská strana informuje českou stranu o následujících významných filmových festivalech konaných v Izraeli:

Mezinárodní filmový festival v Jeruzalémě (každoroční, červenec)

Mezinárodní filmový festival v Haifě (každoroční, říjen)

Mezinárodní festival studentského filmu, Tel Aviv (každý druhý rok, červen)

Mezinárodní ženský filmový festival, Rechovot (každoroční, září)

Mezinárodní festival dokumentárních filmů „Doc-Aviv“ v Tel Avivu (každoroční, duben)

Světový židovský filmový festival v Aškelonu (každoroční, listopad)

Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež v Tel Avivu (každoroční, květen)

Mezinárodní filmový festival v Eljatu

Mezinárodní filmový festival v Ášdodu.

Izraelský mezinárodní festival filmů s lesbickou, gay, bisexuální a transgender tematikou.

Článek 39

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci českých a izraelských institucí, organizací, asociací a profesních sdružení, zabývajících se audiovizí. Budou rovněž podporovat přímou spolupráci filmových archivů.

Článek 40

Smluvní strany budou podporovat vzájemné návštěvy odborníků působících v oblasti audiovize. Za tímto účelem si každoročně vymění 2 odborníky, a to na dobu nepřesahující 5 dnů.

RŮZNÉ

Článek 41

Každá ze smluvních stran zabezpečí právní prostředky na ochranu duševního vlastnictví všech materiálů získaných na základě tohoto Programu, v souladu s platným právem a předpisy své země.

Článek 42

Obecná a finanční ustanovení uvedená v příloze budou tvořit nedílnou součást tohoto Programu.

Článek 43

Tento Program nevylučuje realizaci jiných aktivit, na nichž se obě smluvní strany dohodnou diplomatickou cestou.

Článek 44

Osoby vysílané na základě tohoto Programu musí mít dobrou znalost jazyka státu přijímající smluvní strany nebo anglického jazyka.

Článek 45

Obě smluvní strany souhlasí s tím, že všechny iniciativy uvedené v tomto Programu se budou provádět v rámci finančních limitů stanovených příslušným ročním rozpočtem.

Článek 46

Všechny aktivity a výměny realizované v rámci tohoto Programu se budou provádět v souladu s vnitrostátním právem smluvních stran.

Článek 47

Smluvní strany pověřují své příslušné orgány realizací tohoto Programu.

Článek 48

Tento Program může být doplňován či měněn po vzájemné dohodě smluvních stran. Doplnění či změny musí být stanoveny písemně.

Článek 49

Jakékoli rozpory mezi smluvními stranami, týkající se interpretace či provádění tohoto Programu, budou urovnány vzájemnými jednáními.

Článek 50

Tento Program vstoupí v platnost dnem podpisu a bude platit do 31. prosince 2011.

Článek 51

Platnost tohoto Programu může být po vzájemné dohodě smluvních stran prodloužená vždy na dobu dalších 3 let. Každé prodloužení platnosti tohoto Programu bude stanoveno písemně.


Podepsáno v Praze dne 8. září 2009, což odpovídá 19. elulu 5769, ve dvou původních vyhotoveních v anglickém jazyce, přičemž oba texty jsou stejně autentické.

Za vládu České republiky
Ing. Eva Bartoňová v. r.
státní tajemnice a 1. náměstkyně ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

Za vládu Státu Izrael
Arye Mekel v. r.
zastupující vrchní ředitel Ministerstva zahraničních věcí


Příloha

VŠEOBECNÁ A FINANČNÍ USTANOVENÍ

Článek I

Finanční ustanovení, pokud nebudou dohodnuta zvláštní pravidla a podmínky, jsou upravena na základě reciprocity, a to:

1/ vysílající smluvní strana uhradí náklady na cestu svých delegací, jednotlivců a zástupců včetně dopravy odborného vybavení a exponátů tam i zpět;

2/ přijímající smluvní strana uhradí výdaje za cesty po území svého státu v souladu s předem schválenými studijními programy;

3/ přijímající smluvní strana uhradí náklady na pobyt v zemi (ubytování, diety a místní dopravu);

4/ informace o příjezdu jednotlivců přijatých na základě tohoto Programu (přesné datum příjezdu, způsob dopravy) budou sděleny přijímající smluvní straně nejpozději tři týdny před příjezdem.

5/ přijímající strana nebude přijímat osoby, vyslané v rámci tohoto Programu, které nebudou zdravotně pojištěny.

Věda

Náklady na spolupráci podle kapitoly „Věda“ budou hrazeny v souladu s Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o dvoustranné spolupráci při podpoře průmyslového výzkumu a vývoje v soukromé sféře, podepsanou v Praze dne 30. 3. 2009

Výměna jednotlivců podle kapitoly „Vzdělávání“,“Sport“,“Mládež“, Kultura“ (učitelé, odborníci, umělci atd.)

Článek II

1. Vysílající smluvní strana předloží přijímající smluvní straně návrhy na výměnu odborníků podle příslušných článků Programu nejméně dva měsíce před zahájením navrhovaného pobytu, nebo jakmile to okolnosti dovolí.

2. Přijímající smluvní strana potvrdí přijetí do jednoho měsíce od předložení návrhu nebo jakmile to okolnosti dovolí.

3. Návrhy na pobyty podle příslušných článků budou obsahovat:

Jméno kandidáta, jeho/její životopis, plán studia a výzkumu, který bude uvádět preferované instituce a odborníky, které kandidát hodlá navštívit, a případně další potřebné informace. Veškeré informace se uvádějí v angličtině.

4. Česká smluvní strana jako přijímající smluvní strana poskytne jednotlivcům přijatým na základě příslušných článků ubytování v hotelu minimálně tříhvězdičkové kategorie.
Izraelská smluvní strana jako přijímající smluvní strana poskytne jednotlivcům přijatým na základě příslušných článků částku 80 USD na den určenou na ubytování, případně ubytování v hotelu minimálně tříhvězdičkové kategorie.

STIPENDIA

Článek III

Smluvní strany poskytnou uchazečům o stipendia podle článků 10 a 11 formuláře žádostí.

Vysílající smluvní strana zašle vyplněné žádosti o stipendia předložené uchazeči podle článku 10 přijímající smluvní straně nejpozději do 15. ledna každého roku. Žádosti uchazečů o účast na Letních školách slovanských studií v České republice a v kursu ULPAN ve Státu Izrael podle článku 11 budou zaslány do 15. dubna. Přijímající smluvní strana sdělí do 1. června vysílající smluvní straně, zda byli navržení kandidáti přijati.

Článek IV

1. Česká strana poskytne stipendistům přijatým podle článku 10, odst. 2:

studium za stejných podmínek jako občanům České republiky;

měsíční stipendium podle právních předpisů platných na území České republiky, nejméně však ve výši:

a) 9.000,- Kč pro studenty magisterských studijních programů;

b) 9.500,- Kč pro studenty doktorských studijních programů;

• možnost ubytování ve vysokoškolských kolejích;

• možnost stravování ve vysokoškolských menzách;

• nutnou a neodkladnou zdravotní péči v případě náhlého onemocnění nebo úrazu v době pobytu (kromě stomatologické péče a péče při chronických nemocích).

Informace o stipendiích poskytovaných českou stranou jsou k dispozicí na internetových stránkách Velvyslanectví ČR v Izraeli: http.7/www.mzv.cz/telaviv

2. Izraelská strana poskytne stipendistům přijatým podle článku 10 odst. 1:

• měsíční stipendium ve výši 600 USD;

• zdravotní pojištění kromě stomatologické péče a péče při chronických nemocích.

Informace o stipendiích poskytovaných izraelskou stranou (věkový limit, nezbytná dokumentace, formuláře žádosti atd.) jsou k dispozici na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí Státu Izrael: http://www.mfa.qov.il/MFA/MFAArchive/2000 2009/2003/8/Schoiarships+Qffered+bv +the+lsraeli+Government+to. htm

Článek V

1. Česká strana poskytne účastníkům Letní školy, přijatým na základě čl. 11 odst. 2 tohoto Programu, bezplatnou výuku, bezplatné stravování a ubytování, exkurze v rámci programu Letní školy a poskytne nutnou a neodkladnou zdravotní péči v případě náhlého onemocnění nebo úrazu s výjimkou stomatologické péče a péče při chronických nemocích.

2. Izraelská strana poskytne účastníkům letního kursu Jazykové školy ULPAN, přijatým na základě čl. 11 odst. 1 tohoto Programu, bezplatnou výuku, částku k úhradě životních nákladů v souladu s podmínkami jazykové školy a zdravotní pojištění s výjimkou stomatologické péče a péče při chronických nemocích.

Přesunout nahoru