Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 112/2009 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Gruzií o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací

Datum vyhlášení 07.12.2009
Uzavření smlouvy 22.01.2009
Platnost od 16.10.2009
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

112

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 22. ledna 2009 byla v Praze podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Gruzií o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací.

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval.

Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 15 odst. 1 dne 16. října 2009.

České znění Smlouvy a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


SMLOUVA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A GRUZIÍ O VÝMĚNĚ A VZÁJEMNÉ OCHRANĚ UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

PREAMBULE

Česká republika a Gruzie (dále jen „smluvní strany“), přejíce si zajistit ochranu utajovaných informací vyměněných mezi nimi nebo mezi veřejnoprávními a soukromoprávními subjekty pod jejich jurisdikcí, se při vzájemném respektování svých státních zájmů a bezpečnosti dohodly takto:

ČLÁNEK 1

VYMEZENÍ POJMŮ

Pro účely této Smlouvy jsou vymezeny následující pojmy:

a) Utajovanou informací se rozumí informace, která, bez ohledu na svoji formu, podle právních předpisů některé ze smluvních stran vyžaduje ochranu proti vyzrazení, zneužití nebo ztrátě a která byla takto označena.

b) Utajovanou smlouvou se rozumí smlouva, která obsahuje utajovanou informaci, a/nebo v souvislosti s níž může k přístupu k utajované informaci dojít.

c) Osvědčením fyzické osoby se rozumí rozhodnutí, že fyzická osoba je způsobilá k přístupu k utajované informaci.

d) Osvědčením podnikatele se rozumí rozhodnutí, že podnikatel je schopen zabezpečit náležitou ochranu utajovaným informacím a jeho zaměstnanci, kteří potřebují přístup k utajovaným informacím, jsou držiteli osvědčení fyzické osoby.

e) Poskytující stranou se rozumí smluvní strana včetně veřejnoprávních a soukromoprávních subjektů pod její jurisdikcí, která poskytne utajovanou informaci.

f) Přijímající stranou se rozumí smluvní strana včetně veřejnoprávních a soukromoprávních subjektů pod její jurisdikcí, která přijme utajovanou informaci od poskytující strany.

g) Třetí stranou se rozumí stát včetně veřejnoprávních a soukromoprávních subjektů pod jeho jurisdikcí nebo mezinárodní organizace, která není smluvní stranou této Smlouvy.

ČLÁNEK 2

STUPNĚ UTAJENÍ A DOPLŇUJÍCÍ OZNAČENÍ

1. Utajovaná informace poskytnutá podle této Smlouvy se označí příslušným stupněm utajení a doplňujícím označením v souladu s právními předpisy smluvních stran.

2. Rovnocennost stupňů utajení je následující:

v České republicev Gruziiv anglickém jazyce
PŘÍSNĚ TAJNÉGANSAKUTREBULI
MNISHVNELOBIS
TOP SECRET
TAJNÉSRULIAD SAIDUMLOSECRET
DŮVĚRNÉSAIDUMLOCONFIDENTIAL
VYHRAZENÉSHEZGUDULI
SARGEBLOBISATVIS
RESTRICTED

ČLÁNEK 3

PŘÍSLUŠNÉ ÚŘADY

1. Příslušné úřady odpovědné za ochranu utajovaných informací a provádění této Smlouvy jsou:

v České republice:

Národní bezpečnostní úřad

v Gruzii:

Ministerstvo vnitra

2. Příslušné úřady si sdělí své oficiální kontaktní údaje.

ČLÁNEK 4

PŘÍSTUP K UTAJOVANÝM INFORMACÍM

1. Přístup k utajovaným informacím poskytnutým podle této Smlouvy lze umožnit pouze osobám k tomu oprávněným v souladu s právními předpisy příslušné smluvní strany.

2. Pokud jsou splněny procesní podmínky stanovené právními předpisy, smluvní strany si uznají osvědčení fyzických osob a podnikatelů. Článek 2 odstavec 2 se použije obdobně.

ČLÁNEK 5

OCHRANA UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

1. Poskytující strana:

a. zajistí, že utajovaná informace je označena stupněm utajení a doplňujícím označením v souladu s jejími právními předpisy;

b. informuje přijímající stranu o podmínkách poskytnutí utajované informace a omezeních při nakládání s ní;

c. informuje přijímající stranu o následných změnách nebo zrušení stupně utajení.

2. Přijímající strana:

a. zajistí, že utajovaná informace je označena rovnocenným stupněm utajení a doplňujícím označením v souladu s článkem 2 této Smlouvy;

b. poskytne přijaté utajované informaci stejnou úroveň ochrany, jako poskytuje národním utajovaným informacím rovnocenného stupně utajení;

c. zajistí, že stupeň utajení není bez předchozího písemného souhlasu poskytující strany změněn nebo zrušen.

ČLÁNEK 6

OMEZENÍ POUŽITÍ UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

1. Přijímající strana použije utajovanou informaci pouze k účelu, za kterým byla poskytnuta, a v souladu s požadavky na nakládání s ní stanovenými poskytující stranou.

2. Přijímající strana neposkytne utajovanou informaci třetí straně bez předchozích záruk třetí strany k řádné ochraně utajované informace a bez předchozího písemného souhlasu poskytující strany.

ČLÁNEK 7

PŘEDÁVÁNÍ UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

Utajovanou informaci si smluvní strany předávají v souladu s právními předpisy poskytující strany diplomatickou cestou, nebo jiným způsobem, na kterém se příslušné úřady dohodnou.

ČLÁNEK 8

PŘEKLAD, REPRODUKCE A ZNIČENÍ

1. Překlady musí být označeny stupněm utajení a doplňujícím označením a vhodnou poznámkou v jazyce překladu, ze které je zřejmé, že tyto obsahují utajovanou informaci poskytující strany.

2. Reprodukce musí být označeny a musí jim být poskytnuta ochrana jako původní utajované informaci. Počet reprodukcí je omezen na množství nezbytné k účelu, za nímž byla utajovaná informace poskytnuta.

3. Utajovaná informace musí být vrácena, ukládána, archivována nebo zničena v souladu s právními předpisy přijímající strany. Před zničením utajované informace přijímající strana informuje poskytující stranu.

4. Překlad nebo reprodukci utajované informace stupně utajení PŘÍSNĚ TAJNÉ / GANSAKUTREBULI MNISHVNELOBIS lze vyhotovit pouze s předchozím písemným souhlasem poskytující strany.

5. Utajovaná informace stupně utajení TAJNÉ / SRULIDAD SAIDUMLO a PŘÍSNĚ TAJNÉ / GANSAKU-TREBULI MNISHVNELOBIS nesmí být zničena a musí být v případě, kdy již není dále potřebná, vrácena poskytující straně.

ČLÁNEK 9

NÁVŠTĚVY

1. Pokud se příslušné úřady nedohodnou jinak, návštěvy vyžadující přístup k utajovaným informacím podléhají předchozímu povolení příslušných úřadů.

2. Žádost o povolení návštěvy se podává příslušnému úřadu alespoň 30 dnů před jejím zahájením a obsahuje:

a. jméno a příjmení navrhovaného návštěvníka, datum a místo narození, státní příslušnost a číslo cestovního pasu/průkazu totožnosti;

b. pracovní zařazení návštěvníka a určení subjektu, který zastupuje;

c. stupeň utajení, pro který bylo osvědčení fyzické osoby návštěvníkovi vydáno a dobu jeho platnosti;

d. název, adresu, telefonní/faxové číslo, e-mail a kontaktní osobu subjektu, který bude navštíven;

e. účel návštěvy včetně nejvyššího stupně utajení informací, ke kterým bude přístup vyžadován;

f. datum a délku návštěvy. V případě opakované návštěvy se uvede její celková délka;

g. podpis a/nebo otisk úředního razítka příslušného úřadu.

3. Příslušné úřady se mohou dohodnout na seznamu osob, jimž je povolena opakovaná návštěva. Platnost tohoto seznamu nepřesáhne 12 měsíců. Žádost o povolení opakované návštěvy se podává v souladu s odstavcem 2 tohoto článku. Na základě schváleného seznamu mohou být návštěvy dohodnuty přímo mezi zúčastněnými subjekty.

4. Jakákoliv utajovaná informace zpřístupněná návštěvníkovi je považována za utajovanou informaci poskytnutou podle této Smlouvy.

ČLÁNEK 10

UTAJOVANÉ SMLOUVY

1. Utajované smlouvy jsou uzavírány a prováděny v souladu s právními předpisy příslušné smluvní strany upravujícími ochranu utajovaných informací. Na vyžádání příslušné úřady potvrdí, že navrhovaný kontrahent je držitelem osvědčení fyzické osoby a/nebo osvědčení podnikatele, které odpovídá požadovanému stupni utajení.

2. Příslušný úřad poskytující strany může požadovat provedení bezpečnostní inspekce zařízení navrhovaného kontrahenta/kontrahenta s cílem zajistit, že právní předpisy upravující ochranu utajovaných informací jsou nadále dodržovány.

3. Příslušný úřad poskytující strany zašle kopii utajované smlouvy příslušnému úřadu přijímající strany za účelem umožnění státního dozoru.

4. Utajovaná smlouva musí obsahovat bezpečnostní pokyny určující bezpečnostní požadavky a stupně utajení jednotlivých částí a aspektů utajované smlouvy a poznámku, zda je utajována celá smlouva, nebo pouze její část.

5. Kopie bezpečnostních pokynů se zasílá příslušnému úřadu smluvní strany, pod jejíž jurisdikcí bude utajovaná smlouva prováděna.

ČLÁNEK 11

BEZPEČNOSTNÍ SPOLUPRÁCE

1. Za účelem udržení srovnatelných bezpečnostních standardů si příslušné úřady na vyžádání sdělují informace o právních předpisech upravujících ochranu utajovaných informací a o uplatňovaných postupech a zkušenostech získaných při jejich provádění. Příslušné úřady mohou za tímto účelem provádět vzájemné návštěvy.

2. Příslušné úřady se vzájemně informují o aktuálních bezpečnostních rizicích, která mohou ohrozit poskytnutou utajovanou informaci.

3. Příslušné úřady si na vyžádání a v souladu s právními předpisy poskytnou součinnost při provádění bezpečnostních řízení o vydání osvědčení fyzické osoby a osvědčení podnikatele.

4. Příslušné úřady si bezodkladně oznámí všechny změny týkající se uznaných osvědčení fyzických osob a osvědčení podnikatelů, zejména v případech jejich zrušení nebo uplynutí doby platnosti.

5. Spolupráce podle této Smlouvy se uskutečňuje v jazyce anglickém.

ČLÁNEK 12

BEZPEČNOSTNÍ INCIDENT

1. V případě bezpečnostního incidentu, při kterém dojde k vyzrazení, zneužití nebo ztrátě utajované informace, nebo vyskytne-li se podezření, že k takovému incidentu došlo, příslušný úřad přijímající strany o tom bezodkladně písemně informuje příslušný úřad poskytující strany.

2. K tomu příslušné úřady přijímající strany (ve spolupráci s k tomu příslušnými úřady poskytující strany, je-li to vyžadováno) bezodkladně zahájí vyšetřování incidentu v souladu s právními předpisy příslušné smluvní strany. Přijímající strana bezodkladně informuje poskytující stranu o okolnostech bezpečnostního incidentu, vzniklé škodě, opatřeních přijatých pro její zmírnění a výsledku vyšetřování.

ČLÁNEK 13

NÁKLADY

Náklady vzniklé v souvislosti s prováděním této Smlouvy si smluvní strany hradí samy.

ČLÁNEK 14

SPORY

Jakýkoliv spor týkající se výkladu nebo provádění této Smlouvy bude řešen konzultacemi a/nebo jednáním mezi smluvními stranami a nebude předán k urovnání žádnému vnitrostátnímu nebo mezinárodnímu soudu nebo třetí straně.

ČLÁNEK 15

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato Smlouva se sjednává na dobu neurčitou. Podléhá schválení v souladu s právními postupy smluvních stran a vstoupí v platnost první den následující po doručení pozdějšího z písemných oznámení mezi smluvními stranami informujících o tom, že byly splněny všechny podmínky pro vstup této Smlouvy v platnost.

2. Tato Smlouva může být měněna a/nebo doplňována na základě souhlasu obou smluvních stran. Tyto změny a/nebo doplňky budou provedeny písemnou formou a vstoupí v platnost v souladu s odstavcem 1 tohoto článku.

3. Každá ze smluvních stran má právo tuto Smlouvu kdykoliv písemně vypovědět. V takovém případě bude platnost Smlouvy ukončena šest měsíců po dni, kdy bylo písemné oznámení o výpovědi této Smlouvy doručeno druhé smluvní straně.

4. Veškerým utajovaným informacím poskytnutým podle této Smlouvy bude zajištěna ochrana v souladu s touto Smlouvou i po ukončení její platnosti.


Dáno v Praze dne 22. ledna 2009 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém, gruzínském a anglickém jazyce, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílnosti ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Za Českou republiku
Ing. Dušan Navrátil v. r.
ředitel Národního bezpečnostního úřadu

Za Gruzii
Giorgi Muchaidze v. r.
náměstek ministra obrany

Přesunout nahoru