Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 110/2009 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací

Datum vyhlášení 25.11.2009
Uzavření smlouvy 21.10.2008
Platnost od 01.11.2009
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

110

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 21. října 2008 byla v Lublani podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací.

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval.

Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 15 odstavce 1 dne 1. listopadu 2009.

České znění Smlouvy a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


SMLOUVA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A REPUBLIKOU SLOVINSKO O VÝMĚNĚ A VZÁJEMNÉ OCHRANĚ UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

PREAMBULE

Česká republika a Republika Slovinsko (dále jen „smluvní strany“), přejíce si zajistit ochranu utajovaných informací vyměněných mezi nimi nebo subjekty veřejného a soukromého práva pod jejich jurisdikcí, se při vzájemném respektování národních zájmů a bezpečnosti dohodly takto:

ČLÁNEK 1

VYMEZENÍ POJMŮ

Pro účely této Smlouvy jsou vymezeny následující pojmy:

Utajovanou informací se rozumí informace, která, bez ohledu na svoji formu, podle vnitrostátních právních předpisů některé ze smluvních stran vyžaduje ochranu proti vyzrazení, zneužití nebo ztrátě, a která byla takto označena.

Utajovanou smlouvou se rozumí smlouva, která obsahuje utajovanou informaci, nebo v souvislosti s níž může k přístupu k utajované informaci dojít.

Poskytující stranou se rozumí smluvní strana včetně subjektů veřejného a soukromého práva pod její jurisdikcí, která poskytne utajovanou informaci.

Přijímající stranou se rozumí smluvní strana včetně subjektů veřejného a soukromého práva pod její jurisdikcí, která přijme utajovanou informaci.

Třetí stranou se rozumí stát včetně subjektů veřejného a soukromého práva pod jeho jurisdikcí nebo mezinárodní organizace, která není smluvní stranou této Smlouvy.

ČLÁNEK 2

STUPNĚ UTAJENÍ A DOPLŇUJÍCÍ OZNAČENÍ

1. Utajovaná informace poskytnutá podle této Smlouvy se označí stupněm utajení a doplňujícím označením v souladu s vnitrostátními právními předpisy smluvních stran.

2. Rovnocennost národních stupňů utajení je následující:

v České republicev Republice Slovinskov anglickém jazyce
PŘÍSNĚ TAJNÉSTROGO TAJNOTOP SECRET
TAJNÉTAJNOSECRET
DŮVĚRNÉZAUPNOCONFIDENTIAL
VYHRAZENÉINTERNORESTRICTED

ČLÁNEK 3

PŘÍSLUŠNÉ BEZPEČNOSTNÍ ÚŘADY

Příslušné bezpečnostní úřady smluvních stran odpovědné za ochranu utajovaných informací a provádění této Smlouvy jsou:

v České republice

Národní bezpečnostní úřad
(National Security Authority)

v Republice Slovinsko:

Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov
(National Security Authority)

ČLÁNEK 4

PŘÍSTUP K UTAJOVANÝM INFORMACÍM

1. Přístup k utajovaným informacím poskytnutým podle této Smlouvy lze umožnit pouze osobám k tomu oprávněným v souladu s vnitrostátními právními předpisy příslušné smluvní strany.

2. Pokud jsou splněny procesní podmínky stanovené vnitrostátními právními předpisy, smluvní strany si vzájemně uznají osvědčení fyzických osob. Ustanovení článku 2 odstavec 2 se použije obdobně.

ČLÁNEK 5

OCHRANA UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

1. Poskytující strana:

a) zajistí, že utajovaná informace je označena příslušným stupněm utajení a doplňujícím označením v souladu s vnitrostátními právními předpisy;

b) informuje přijímající stranu o

- podmínkách poskytnutí utajované informace a omezeních při nakládání s ní,

- o následných změnách stupně utajení.

2. Přijímající strana:

a) poskytne utajované informaci stejnou úroveň ochrany, jako poskytuje národním utajovaným informacím rovnocenného stupně utajení;

b) zajistí označení utajované informace rovnocenným doplňujícím označením a stupněm utajení v souladu s ustanovením článku 2 odstavec 2;

c) zajistí, že stupeň utajení nebude bez předchozího písemného souhlasu poskytující strany změněn.

ČLÁNEK 6

OMEZENÍ POUŽITÍ UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

1. Přijímající strana použije utajovanou informaci pouze k účelu, za kterým byla poskytnuta, a v souladu s omezeními stanovenými poskytující stranou.

2. Přijímající strana neposkytne utajovanou informaci třetí straně bez předchozího písemného souhlasu poskytující strany.

ČLÁNEK 7

PŘEDÁVÁNÍ UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

1. Utajovanou informaci si smluvní strany předávají diplomatickou cestou, nebo způsobem, na kterém se příslušné bezpečnostní úřady dohodnou.

2. Smluvní strany si mohou utajovanou informaci předávat prostřednictvím k tomu schválených a zabezpečených informačních a komunikačních kanálů v souladu s bezpečnostními postupy, na kterých se příslušné bezpečnostní úřady dohodnou.

ČLÁNEK 8

PŘEKLAD, REPRODUKCE A ZNIČENÍ UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

1. Reprodukce a překlady musí být označeny stupněm utajení a doplňujícím označením a musí jim být poskytnuta ochrana jako původní utajované informaci. Počet reprodukcí je omezen účelem, za kterým byla utajovaná informace poskytnuta.

2. Překlady musí být opatřeny poznámkou, ze které je zřejmé, že obsahují utajovanou informaci poskytující strany.

3. Překlad nebo reprodukci utajované informace stupně utajení PŘÍSNĚ TAJNÉ/STROGO TAJNO lze vyhotovit pouze s předchozím písemným souhlasem poskytující strany. Utajovaná informace stupně utajení PŘÍSNĚ TAJNÉ/STROGO TAJNO nesmí být zničena a musí být vrácena poskytující straně.

ČLÁNEK 9

NÁVŠTĚVY

1. Návštěvy vyžadující přístup k utajovaným informacím podléhají předchozímu povolení příslušného bezpečnostního úřadu, pokud se příslušné bezpečnostní úřady nedohodnou jinak.

2. Žádost o povolení návštěvy se předkládá prostřednictvím příslušných bezpečnostních úřadů alespoň 20 dnů před jejím zahájením a obsahuje:

a) jméno a příjmení návštěvníka, datum a místo narození, státní příslušnost a číslo cestovního pasu/průkazu totožnosti;

b) pracovní zařazení návštěvníka a určení subjektu, který zastupuje;

c) stupeň utajení, pro který bylo návštěvníkovi osvědčení fyzické osoby vydáno a dobu jeho platnosti;

d) název, adresu, telefonní/faxové číslo, e-mail a kontaktní osobu subjektu, který bude navštíven;

e) účel návštěvy včetně nejvyššího stupně utajení informací, ke kterým bude přístup vyžadován;

f) datum a délku návštěvy. V případě opakované návštěvy se uvede její celková délka;

g) datum, podpis a otisk úředního razítka příslušného bezpečnostního úřadu.

3. V naléhavých případech může být žádost o povolení návštěvy podána alespoň pět pracovních dnů před zahájením návštěvy.

4. V rámci utajované smlouvy se příslušné bezpečnostní úřady mohou dohodnout na seznamu osob, jimž je povolena opakovaná návštěva. Platnost tohoto seznamu nepřesáhne 12 měsíců. Žádost o povolení opakované návštěvy je předkládána v souladu s ustanovením odstavce 2 tohoto článku. Na základě schváleného seznamu mohou být návštěvy dohodnuty přímo mezi zúčastněnými subjekty.

5. Utajovaná informace zpřístupněná návštěvníkovi je považována za utajovanou informaci poskytnutou podle této Smlouvy.

ČLÁNEK 10

UTAJOVANÉ SMLOUVY

1. Pokud jsou splněny procesní podmínky stanovené vnitrostátními právními předpisy, smluvní strany si uznají osvědčení podnikatelů. Ustanovení článku 2 odstavec 2 se použije obdobně.

2. Příslušný bezpečnostní úřad může požadovat provedení bezpečnostní inspekce subjektu s cílem zajistit, že vnitrostátní právní předpisy upravující ochranu utajovaných informací jsou nadále dodržovány.

3. Utajovaná smlouva obsahuje ustanovení upravující bezpečnostní požadavky a stupně utajení jednotlivých aspektů a částí utajované smlouvy.

4. Příslušné bezpečnostní úřady na vyžádání potvrdí, že navrhovaní kontrahenti nebo fyzické osoby účastnící se sjednávání nebo provádění utajovaných smluv jsou držiteli osvědčení podnikatele nebo osvědčení fyzické osoby.

ČLÁNEK 11

BEZPEČNOSTNÍ SPOLUPRÁCE

1. K udržení srovnatelných bezpečnostních standardů si příslušné bezpečnostní úřady na vyžádání sdělují informace o vnitrostátních právních předpisech upravujících ochranu utajovaných informací a o uplatňovaných postupech a zkušenostech získaných při jejich provádění. Příslušné bezpečnostní úřady mohou za tímto účelem provádět vzájemné návštěvy.

2. Příslušné bezpečnostní úřady se vzájemně informují o aktuálních bezpečnostních rizicích, která mohou ohrozit poskytnutou utajovanou informaci.

3. Příslušné bezpečnostní úřady si na vyžádání poskytují součinnost při provádění bezpečnostních řízení o vydání osvědčení fyzické osoby a osvědčení podnikatele.

4. Příslušné bezpečnostní úřady si bezodkladně oznámí všechny změny týkající se uznaných osvědčení fyzických osob a osvědčení podnikatelů.

5. Spolupráce podle této Smlouvy se uskutečňuje v jazyce anglickém.

ČLÁNEK 12

BEZPEČNOSTNÍ INCIDENT

1. V případě bezpečnostního incidentu, při kterém dojde k vyzrazení, zneužití nebo ztrátě utajované informace, nebo vyskytne-li se podezření, že k takovému incidentu došlo, příslušný bezpečnostní úřad přijímající strany o tom bezodkladně písemně informuje příslušný bezpečnostní úřad poskytující strany.

2. Příslušné úřady přijímající strany (ve spolupráci s příslušnými úřady poskytující strany, je-li to vyžadováno) okamžitě zahájí vyšetřování incidentu v souladu s vnitrostátními právními předpisy. Přijímající strana bezodkladně informuje poskytující stranu o okolnostech incidentu, vzniklé škodě, opatřeních přijatých pro její zmírnění a výsledku vyšetřování.

ČLÁNEK 13

NÁKLADY

Náklady vzniklé v souvislosti s prováděním této Smlouvy si smluvní strany hradí samy.

ČLÁNEK 14

VÝKLAD A ŘEŠENÍ SPORŮ

Jakýkoliv spor týkající se výkladu nebo provádění této Smlouvy bude řešen jednáním mezi smluvními stranami a nebude předán k urovnání žádnému vnitrostátnímu nebo mezinárodnímu soudu nebo třetí straně.

ČLÁNEK 15

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato Smlouva se sjednává na dobu neurčitou. Podléhá schválení v souladu s vnitrostátními právními postupy smluvních stran a vstoupí v platnost první den druhého měsíce po doručení pozdějšího z písemných oznámení mezi smluvními stranami informujících o tom, že byly splněny všechny podmínky pro vstup této Smlouvy v platnost.

2. Tuto Smlouvu lze kdykoliv změnit na základě písemného souhlasu obou smluvních stran. Změny vstoupí v platnost v souladu s odstavcem 1 tohoto článku.

3. Každá ze smluvních stran má právo tuto Smlouvu kdykoliv písemně vypovědět. V takovém případě bude platnost Smlouvy ukončena šest měsíců po dni, kdy bylo písemné oznámení o vypovězení doručeno druhé smluvní straně.

4. V případě ukončení platnosti této Smlouvy se veškeré poskytnuté utajované informace bezodkladně vrátí poskytující straně.

5. Veškerým poskytnutým utajovaným informacím bude zajištěna ochrana podle ustanovení této Smlouvy i po ukončení její platnosti do doby jejich navrácení poskytující straně.

6. Tato Smlouva se nedotýká práv ani povinností smluvních stran vyplývajících z jiných mezinárodních smluv.


Dáno v Lublani dne 21. října 2008 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém, slovinském a anglickém jazyce, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílnosti ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Na důkaz toho níže uvedení zástupci, řádně zmocněni k tomuto účelu, podepsali tuto Smlouvu.

Za Českou republiku
Ing. Dušan Navrátil v. r.
ředitel Národního bezpečnostního úřadu

Za Republiku Slovinsko
Milan Tarman v. r.
ředitel Úřadu pro ochranu utajovaných informací

Přesunout nahoru