Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 11/2009 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Ministerstvem životního prostředí, bydlení a územního rozvoje Kolumbijské republiky

Datum vyhlášení 19.02.2009
Uzavření smlouvy 15.05.2008
Platnost od 15.05.2008
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

11

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. května 2008 bylo v Bogotě podepsáno Memorandum o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Ministerstvem životního prostředí, bydlení a územního rozvoje Kolumbijské republiky.

Memorandum vstoupilo v platnost na základě svého článku X dnem podpisu.

České znění Memoranda a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MEZI MINISTERSTVEM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, BYDLENÍ A ÚZEMNÍHO ROZVOJE KOLUMBIJSKÉ REPUBLIKY

Ministerstvo životního prostředí České republiky a Ministerstvo životního prostředí, bydlení a územního rozvoje Kolumbijské republiky, dále jen „Strany“,

uznávajíce práva a povinnosti každé země chránit životní prostředí a přírodu a zajistit racionální využívání přírodních zdrojů;

uznávajíce globální charakter přírodních zdrojů a jejich omezené zdroje;

uvědomujíce si výjimečný význam ochrany životního prostředí a lidského zdraví před následky nepředvídatelných událostí;

uvědomujíce si odpovědnost za zajištění bezpečnosti životního prostředí pro současné a budoucí generace;

berouce v úvahu skutečnost, že následky událostí mohou mít přeshraniční dopady;

v souladu s obecně uznávanými zásadami mezinárodního práva a mezinárodními smlouvami, jimiž jsou Česká republika a Kolumbijská republika vázány;

přesvědčeny o tom, že dlouhodobá spolupráce je důležitým faktorem dalšího rozvoje přátelských vztahů Stran

se dohodly takto:

Článek I

Strany budou na základě rovnosti a ku vzájemnému prospěchu rozvíjet bilaterální spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí a přírodních zdrojů.

Článek II

Strany budou na základě tohoto Memoranda spolupracovat v následujících oblastech:

• ochrana přírody, biologické, geologické a krajinné rozmanitosti, ohrožených druhů rostlin a živočichů a jejich přirozených prostředí;

• správa a udržitelné využívání přírodních zdrojů;

• správa chráněných přírodních území a jejich ekosystémů;

• ochrana ovzduší;

• změna klimatu;

• vodní hospodářství;

• odpadové hospodářství;

• rozvoj environmentálních technologií;

• rozvoj legislativy a norem ochrany životního prostředí;

• finanční nástroje pro opatření v oblasti životního prostředí;

• spolupráce při implementaci mnohostranných environmentálních smluv;

• ekologická výchova a vzdělávání;

• omezování antropogenních/průmyslových vlivů a rizik;

• ekologicky šetrné formy cestovního ruchu;

• management rizik;

• ekologie města;

• udržitelný rozvoj;

• strategické nástroje a regulace v oblasti životního prostředí na národní úrovni.

Článek III

Spolupráce mezi Stranami na základě tohoto Memoranda bude vedena následujícím způsobem:

- identifikací a realizací společných programů a projektů v daných oblastech spolupráce;

- výměnou informací;

- vzájemným pořádáním konferencí, sympozií, seminářů a setkání odborníků;

- výměnou odborné literatury a publikací v daných oblastech spolupráce;

- pořádáním školicích programů.

Článek IV

Strany budou vypracovávat dvouleté programy spolupráce, ve kterých se určí konkrétní aktivity, jež se budou realizovat, a příslušné závazky obou Stran.

Článek V

Každá Strana do šesti měsíců od podpisu tohoto Memoranda jmenuje koordinátora odpovědného za činnosti podle tohoto Memoranda, vypracování dvouletých programů spolupráce, jejich realizaci a hodnocení.

Koordinátoři se budou setkávat pravidelně jednou za dva roky střídavě v České republice a Kolumbijské republice.

Článek VI

Spolupráce podle tohoto Memoranda se bude provádět podle finančních možností Stran a právních předpisů platných v jejich zemích.

Nedohodnou-li se Strany jinak, mezinárodní cestovní náklady, vzniklé při účasti na výše zmíněných setkáních, nese vysílající Strana.

Článek VII

Tímto Memorandem nejsou dotčeny závazky Stran vyplývající z jakýchkoli dvoustranných a mnohostranných dohod.

Článek VIII

Spory týkající se výkladu nebo provádění tohoto Memoranda se budou řešit přímým jednáním mezi Stranami.

Článek IX

V souladu s právními předpisy obou států a na základě předchozího písemného souhlasu Stran mohou být výsledky a informace vzniklé při spolupráci podle tohoto Memoranda zpřístupněny třetím stranám.

Článek X

Toto Memorandum se sjednává na dobu neurčitou a vstoupí v platnost dnem podpisu oběma Stranami.

Toto Memorandum může být změněno pouze dohodou obou Stran, a to písemnou formou.

Každá Strana může toto Memorandum písemně vypovědět; v tomto případě platnost Memoranda skončí uplynutím šesti měsíců od data doručení příslušného písemného oznámení druhé Straně.


Podepsáno v Bogotě dne 15. května 2008 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém, španělském a anglickém jazyce, přičemž všechna tři znění jsou stejně autentická. V případě jakýchkoli rozdílností ve výkladu je rozhodné anglické znění.

Za Ministerstvo životního prostředí České republiky
Ing. Mgr. Zdeněk Krejčí v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky v Kolumbijské republice

Za Ministerstvo životního prostředí, bydlení a územního rozvoje Kolumbijské republiky
Juan Lozana Ramírez v. r.
ministr

Přesunout nahoru