Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 103/2009 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o hospodářské, průmyslové a vědeckotechnické spolupráci

Datum vyhlášení 23.10.2009
Uzavření smlouvy 22.01.2009
Platnost od 13.05.2009
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

103

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 22. ledna 2009 byla v Minsku podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o hospodářské, průmyslové a vědeckotechnické spolupráci.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 8 dne 13. května 2009.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


DOHODA mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o hospodářské, průmyslové a vědeckotechnické spolupráci

Vláda České republiky a vláda Běloruské republiky, dále jen „Smluvní strany“, přihlížejíce k tradičním dlouhodobým hospodářským vztahům, snažíce se upevňovat a podporovat hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci, řídíce se zásadami rovnoprávnosti, vzájemné výhody a jinými zásadami mezinárodního práva, se dohodly na následujícím:

Článek 1

Smluvní strany se budou snažit rozvíjet a upevňovat hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci v zájmu obou stran, na dlouhodobém základě a v souladu s právním řádem států každé ze Smluvních stran zejména v následujících oblastech:

- lehký průmysl;

- doprava včetně dopravních prostředků;

- energetika;

- zdravotnictví a farmaceutický průmysl;

- chemický a petrochemický průmysl;

- plynárenský průmysl;

- dřevozpracující průmysl a celulózově - papírenský průmysl, lesní hospodářství;

- elektronický a elektrotechnický průmysl, včetně výroby elektrických zařízení a domácích elektrospotřebičů;

- hutnictví a metalurgie;

- strojírenství a kovoobráběcí průmysl včetně výroby zemědělské, lesní a jiné techniky;

- výroba zařízení pro potravinářský průmysl včetně zařízení pro zpracovatelský průmysl;

- ekologické strojírenství;

- těžební průmysl;

- výroba stavebních materiálů;

- modernizace a rekonstrukce elektráren včetně distribuční sítě;

- modernizace a rekonstrukce plynovodů a ropovodů;

- stavebnictví;

- vzdělání;

- statistika;

- zemědělství;

- standardizace, metrologie a posuzování shody;

- turistika a sport;

- jiné oblasti, které jsou předmětem společného zájmu.

Článek 2

1. Za účelem splnění úkolů v oblastech stanovených v článku 1 této dohody vytvářejí Smluvní strany Smíšenou komisi pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci (dále jen „Smíšená komise“).

2. Způsob práce Smíšené komise bude upraven Statutem Smíšené komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci (dále jen „Statut Smíšené komise“).

3. Statut Smíšené komise bude schválen předsedy Smíšené komise na jejím prvním zasedání.

Článek 3

Smíšená komise bude zasedat podle potřeby, avšak nejméně jedenkrát ročně střídavě v České republice a Běloruské republice.

Článek 4

1. Hlavní úkoly Smíšené komise jsou:

a) projednání programů hospodářské, průmyslové a vědeckotechnické spolupráce v oblastech, které jsou předmětem společného zájmu;

b) napomáhání vytváření příznivých podmínek pro poskytnutí vývozních úvěrů a zabezpečení financování hospodářské, průmyslové a vědeckotechnické spolupráce podnikatelským subjektům;

c) účast v přípravě a realizaci přijatých programů podpory malého a středního podnikání;

d) vytvoření podmínek pro účast subjektů obou stran na mezinárodních výstavách a veletrzích, konaných na území státu kterékoli ze Smluvních stran, a také pro spolupráci obchodně průmyslových komor států obou Smluvních stran;

e) příprava návrhů na rozšíření spolupráce v oblasti ekologicky bezpečných systémů infrastruktury, a to zejména v oblastech:

– energetiky;

– silniční a železniční infrastruktury;

– letecké dopravy;

– sběru a zpracování průmyslového a domácího odpadu;

– zavlažovacích systémů a meliorace;

f) vypracování doporučení na organizaci společné činnosti v různých oblastech hospodářství s cílem zavádění ekologicky bezpečných technologií, racionálního využívání přírodních zdrojů, zabránění vyčerpání přírodního bohatství, rozšíření ekologicky čistých provozů v souladu s globálními a regionálními programy trvale udržitelného rozvoje;

g) porovnání statistických údajů Smluvních stran. 2. Smíšená komise bude napomáhat rozvoji vzájemných kooperačních vztahů a jiných forem výrobní spolupráce.

Článek 5

1. Spolupráce Smluvních stran se bude uskutečňovat v souladu s mezinárodními závazky států Smluvních stran včetně závazků, které pro každou ze Smluvních stran vyplývají z mezinárodních smluv, uzavřených mezi Evropskými společenstvími nebo mezi Evropskými společenstvími a členskými státy Evropské unie na straně jedné a Běloruskou republikou na straně druhé.

2. Spoluprací Smluvních stran v rámci této dohody nejsou dotčeny závazky Smluvních stran vyplývajících z jiných mezinárodních dohod, které uzavřely, jakož i z členství České republiky v Evropské unii a členství Běloruské republiky v mezinárodních seskupeních.

Článek 6

Na základě vzájemného souhlasu Smluvních stran do této dohody mohou být přijaty změny a doplňky formou jednotlivých protokolů, které jsou nedílnou součástí této dohody.

Článek 7

Smluvní strany budou řešit vzájemnými konzultacemi a/anebo vyjednáváním jakékoliv spory nebo rozdílnosti, vyplývající z výkladu nebo provádění této dohody.

Článek 8

Tato dohoda vstoupí v platnost dnem doručení pozdější nóty potvrzující splnění všech příslušných vnitrostátních postupů Smluvních stran.

Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou a její platnost končí uplynutím šestého měsíce po obdržení písemného oznámení jedné ze Smluvních stran druhé Smluvní straně o úmyslu vypovědět platnost této smlouvy.


Dáno v Minsku dne 22. ledna 2009, ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a ruském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky
Ing. Milan Hovorka v. r.
náměstek ministra průmyslu a obchodu

Za vládu Běloruské republiky
Vasily Markovich v. r.
chargé d’affaires a. i.
Velvyslanectví Běloruské republiky v České republice

Přesunout nahoru