Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 102/2009 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Jihoafrické republiky o vzájemné pomoci v celních otázkách

Datum vyhlášení 16.10.2009
Uzavření smlouvy 20.09.2000
Platnost od 15.04.2006
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

102

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 20. září 2000 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Jihoafrické republiky o vzájemné pomoci v celních otázkách.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 20 odst. 1 dne 15. dubna 2006.

Anglické znění Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU JIHOAFRICKÉ REPUBLIKY O VZÁJEMNÉ POMOCI V CELNÍCH OTÁZKÁCH

PREAMBULE

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDA JIHOAFRICKÉ REPUBLIKY (dále společně nazývány „smluvní strany“ a v jednotném čísle „smluvní strana“);

BEROUCE v úvahu, že delikty proti celním předpisům působí negativně na hospodářské, finanční, sociální a obchodní zájmy jejich států, a taktéž na oprávněné zájmy obchodu;

BEROUCE v úvahu důležitost zajištění přesného vyměřování cel, daní, poplatků nebo dávek v souvislosti s dovozem a vývozem zboží, a taktéž odpovídajícího uplatňování ustanovení o zákazech a omezeních a o kontrole;

PŘESVĚDČENY, že úsilí zaměřené na předcházení deliktům proti celním předpisům a úsilí zaměřené na přesné vyměřování dovozních a vývozních cel, daní, poplatků nebo dávek by bylo možno vynakládat účinněji vzájemnou spoluprací jejich celních orgánů;

RESPEKTUJÍCE Doporučení Rady pro celní spolupráci o vzájemné administrativní pomoci ze dne 5. prosince 1953;

RESPEKTUJÍCE TAKÉ ustanovení Jednotné úmluvy o omamných látkách z roku 1961 upravené Protokolem z roku 1972 a Úmluvy o psychotropních látkách z roku 1971 vypracované pod záštitou Organizace spojených národů, jakož i Úmluvu Organizace spojených národů proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami z roku 1988;

SE DOHODLY TAKTO:

DEFINICE

ČLÁNEK 1

Není-li stanoveno jinak, pro účely této dohody se rozumí:

a) „celními předpisy“ ustanovení obsažená v zákonech nebo v právních předpisech týkajících se dovozu, vývozu, tranzitu zboží nebo jiného celního režimu, ať ve vztahu ke clům, daním, poplatkům nebo dávkám, které vybírají celní orgány, nebo k opatřením týkajícím se zákazů, omezení či kontroly;

b) „deliktem“ jakékoli porušení celních předpisů a taktéž pokus o porušení těchto předpisů;

c) „celním orgánem“ v České republice Ministerstvo financí - Generální ředitelství cel, v Jihoafrické republice Finanční služba Jihoafrické republiky;

d) „dožadujícím celním orgánem“ příslušný celní orgán smluvní strany, který žádá o pomoc v celních záležitostech;

e) „dožádaným celním orgánem“ příslušný celní orgán smluvní strany, který obdržel žádost o pomoc v celních záležitostech;

f) „osobou“ jakákoliv fyzická nebo právnická osoba;

g) „informací“ údaje v jakékoliv formě, dokumenty, zprávy nebo jejich ověřené nebo potvrzené kopie a jiná sdělení;

h) „omamnou a psychotropní látkou“ výrobky a látky takto vymezené v Úmluvě Organizace spojených národů proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami ze dne 20. prosince 1988;

i) „látkami obvykle používanými k nedovolené výrobě omamných a psychotropních látek“ látky uvedené v příloze Úmluvy Organizace spojených národů proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami ze dne 20. prosince 1988;

j) „sledovanou zásilkou“ postup, kdy celní orgány smluvních stran, v souladu s vnitrostátními právními předpisy svých států, provádějí dohled nad omamnými a psychotropními látkami nebo látkami obvykle používanými k nedovolené výrobě omamných a psychotropních látek nebo umožní pohyb těchto látek přes území jejich států s cílem odhalit delikty spojené s dovozem nebo vývozem těchto látek a zjistit totožnost osob, které se účastní těchto deliktů.

PŮSOBNOST DOHODY

ČLÁNEK 2

1. Smluvní strany si prostřednictvím svých celních orgánů a podle ustanovení této dohody poskytnou vzájemnou pomoc:

a) za účelem zajištění řádného dodržování celních předpisů svých států;

b) za účelem předcházení, vyšetřování a potírání deliktů proti celním předpisům;

c) v případech doručování nebo oznámování dokladů týkajících se uplatňování celních předpisů.

2. Pomoc v rámci této dohody se poskytuje v souladu s právními předpisy platnými na území státu dožádané smluvní strany a v rámci pravomoci a možností dožádaného celního orgánu. V případě potřeby může celní orgán zajistit poskytnutí pomoci jiným příslušným orgánem v souladu s právními předpisy platnými na území státu dožádané smluvní strany.

3. Dohoda neupravuje vymáhání cel, daní a ostatních dávek, které vznikly na uzemí státu dožadující smluvní strany, na území státu dožádané smluvní strany.

4. Tato dohoda se uplatňuje na celních územích států obou smluvních stran.

VÝMĚNA INFORMACÍ

ČLÁNEK 3

1. Celní orgány si z vlastního podnětu nebo na žádost vzájemně poskytnou všechny informace, jež mohou pomoci zajistit přesnost při:

a) vyměřování cel, daní, poplatků nebo dávek vybíraných celními orgány, a zvláště pak informace, které umožní stanovení celní hodnoty zboží a zjištění jeho sazebního zařazení;

b) uplatňování dovozních a vývozních zákazů a omezení;

c) použití vnitrostátních pravidel původu zboží, která nejsou obsahem jiné smluvní úpravy sjednané jednou či oběma smluvními stranami.

2. Pokud dožádaný celní orgán nemá požadovanou informaci, pokusí se ji získat všemi dostupnými prostředky v souladu s právními předpisy platnými na území státu dožádané smluvní strany.

3. Při získávání informací jedná dožádaný celní orgán svým jménem.

ČLÁNEK 4

Celní orgány si na žádost vzájemně poskytnou jakékoli informace o tom, zda:

a) zboží dovezené na území státu jedné smluvní strany bylo vyvezeno z území státu druhé smluvní strany v souladu s právními předpisy;

b) zboží vyvezené z území státu jedné smluvní strany bylo dovezeno na území státu druhé smluvní strany v souladu s právními předpisy a do jakého celního režimu bylo případně propuštěno;

c) zboží, kterému byla poskytnuta výhoda při vývozu z území státu jedné smluvní strany, bylo řádně dovezeno na území státu druhé smluvní strany, přičemž se rozumí, že budou také poskytnuty informace o jakýchkoliv celních kontrolních opatřeních, kterým bylo toto zboží podrobeno.

ČLÁNEK 5

Celní orgán jedné smluvní strany poskytne celnímu orgánu druhé smluvní strany z vlastního podnětu nebo na žádost veškeré informace související s delikty proti celním předpisům, které by mu mohly být užitečné a které se týkají zejména:

a) osob, o kterých je známo, že spáchaly delikt, nebo o nichž existuje takové podezření;

b) zboží, o kterém je známo, že je předmětem nedovoleného obchodu;

c) dopravních prostředků a kontejnerů, o nichž existuje podezření, že jsou používány při páchání deliktů na území státu druhé smluvní strany;

d) nových metod a prostředků používaných při páchání deliktů.

ČLÁNEK 6

1. Celní orgán jedné smluvní strany poskytne z vlastního podnětu nebo na žádost celnímu orgánu druhé smluvní strany zprávy, důkazní záznamy nebo ověřené kopie dokladů obsahujících veškeré dostupné informace o činnostech jak zjištěných, tak připravovaných, které jsou nebo by mohly být delikty proti platným celním předpisům na území státu této smluvní strany.

2. Originály záznamů a dokladů se vyžadují pouze v případech, kde by ověřené kopie byly nedostačující. Originály, které byly předány, se bezodkladně vrátí, jakmile pomine důvod jejich poskytnutí celnímu orgánu druhé smluvní strany.

ČLÁNEK 7

Doklady, o nichž se hovoří v této dohodě, mohou být nahrazeny elektronickými informacemi zpracovanými v jakékoliv formě ke stejnému účelu. Současně by měly být poskytnuty veškeré podstatné informace k výkladu či využití těchto materiálů.

DOHLED NAD OSOBAMI, ZBOŽÍM A DOPRAVNÍMI PROSTŘEDKY

ČLÁNEK 8

Celní orgán jedné smluvní strany z vlastního podnětu či na žádost celního orgánu druhé smluvní strany provádí v rámci svých pravomocí a možností dohled nad:

a) pohybem osob, zvláště pak vstupem na území svého státu a výstupem z tohoto území, o kterých je známo, že spáchaly delikt, nebo o nichž existuje takové podezření;

b) podezřelým pohybem zboží a platebních prostředků, kterými by podle oznámení dožadujícího celního orgánu mohl vzniknout závažný nedovolený obchod na území jeho státu;

c) místy používanými ke skladování zboží, která mohou být použita v souvislosti se závažným nedovoleným obchodem na území státu dožadující smluvní strany;

d) dopravními prostředky a kontejnery, o nichž existuje podezření, že jsou používány při páchání deliktů na území státu dožadující smluvní strany.

SLEDOVANÁ ZÁSILKA

ČLÁNEK 9

1. V mezích vnitrostátních právních předpisů každé smluvní strany spolupracují celní orgány smluvních stran podle potřeby při mezinárodních sledovaných zásilkách omamných a psychotropních látek a látek obvykle používaných k nedovolené výrobě omamných a psychotropních látek s cílem odhalit delikty vztahující se k takovému zboží a zjistit totožnost osob, které páchají takové delikty.

2. Na základě vzájemné dohody příslušných orgánů smluvních stran mohou být nedovolené zásilky, které jsou předmětem sledované zásilky, zadrženy a následně ponechány, aby pokračovaly dále buď v nezměněném stavu, nebo poté, kdy látky uvedené v odstavci 1 tohoto článku byly vyjmuty či nahrazeny v celém rozsahu nebo částečně.

3. Rozhodnutí o použití sledované zásilky se přijímají případ od případu a mohou, pokud to je nezbytné, brát v úvahu finanční dohody a ujednání mezi příslušnými orgány obou smluvních stran.

ŠETŘENÍ

ČLÁNEK 10

1. Na žádost zahájí dožádaný celní orgán úřední šetření týkající se operací, které jsou nebo které mohou být v rozporu s platnými celními předpisy na území státu dožadující smluvní strany. Výsledky takového šetření bezodkladně sdělí dožadujícímu celnímu orgánu.

2. Tato šetření se provádějí podle vnitrostátních právních předpisů platných na území státu dožádané smluvní strany. Dožádaný celní orgán postupuje, jako by jednal svým jménem.

3. Dožádaný celní orgán může povolit, aby úředníci dožadujícího celního orgánu byli přítomni při takovém šetření.

4. Pokud jsou zástupci celního orgánu jedné ze smluvních stran podle této dohody přítomni na území státu druhé smluvní strany, musí být kdykoliv schopni poskytnout důkaz svého úředního oprávnění. Nesmí být v uniformě ani nosit zbraně.

ZNALCI A SVĚDCI

ČLÁNEK 11

1. Pokud o to soudy nebo orgány jedné smluvní strany požádají v souvislosti s delikty proti celním předpisům, které projednávají, může celní orgán druhé smluvní strany zmocnit své úředníky, aby vystoupili jako svědci nebo jako znalci u těchto soudů nebo orgánů. Tito úředníci poskytnou svědectví o skutečnostech, které zjistili při výkonu svých povinností. Požadavek k vystoupení úředníka jako svědka nebo znalce musí jasně stanovit, o jaký případ jde a v jaké úloze má tento úředník vystoupit.

2. Úředník, který má vystoupit jako svědek nebo znalec, má právo odmítnout poskytnutí svědectví nebo prohlášení, pokud je zmocněn nebo povinen tak učinit na základě zákonů svého státu nebo zákonů dožadující smluvní strany.

3. Pokud úředník, který má vystoupit jako svědek, požívá diplomatické nebo konsulární imunity, dožádaná smluvní strana s pochopením zváží zproštění imunity za podmínek, které považuje za přiměřené.

POUŽITÍ INFORMACÍ

ČLÁNEK 12

1. Informace získané na základě této dohody nesmějí být použity k jiným účelům než uvedeným v této dohodě bez písemného souhlasu celního orgánu, který je poskytl. Toto ustanovení se nevztahuje na informace, které se týkají deliktů vztahujících se k omamným a psychotropním látkám. Takové informace se předají orgánům dožadující smluvní strany, které jsou přímo zodpovědné za boj proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami.

2. Jakékoliv informace sdělené v jakékoliv formě podle této dohody jsou důvěrné povahy. Jsou předmětem služebního tajemství a jsou chráněny jako stejný druh informací podle platných vnitrostátních právních předpisů na území státu smluvní strany, která je přijala.

3. Ustanovení odstavce 1 nebrání použití informací při jakémkoliv soudním nebo správním řízení zahájeném následně na základě porušení celních předpisů.

4. Celní orgány smluvních stran mohou v souladu s cílem a v rozsahu působnosti této dohody použít získané informace jako důkazy:

a) ve svých záznamech, zprávách a svědectvích; a

b) při řízeních a žalobách u soudů.

Využití takových informací jako důkazů u soudů a význam, který jim je přisouzen, se řídí vnitrostátními právními předpisy.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ČLÁNEK 13

1. Pro účely této dohody se „osobními údaji“ rozumí jakékoliv údaje, které se mohou vztahovat ke konkrétní fyzické osobě, a taktéž jakýkoliv poznatek o této osobě, který může být získán z údajů výše uvedených.

2. V souladu s vnitrostátními právními předpisy států smluvních stran podléhá ochrana osobních údajů minimálně následujícím podmínkám:

a) Osobní údaje nesmějí být předány, pokud existuje opodstatněný důvod domnívat se, že předání údajů nebo jejich využití by bylo v rozporu se základními právními zásadami jednoho ze států smluvních stran, a zejména pokud by dotčená osoba utrpěla nepřiměřenou újmu. Na žádost celního orgánu poskytujícího osobní údaje celní orgán, který je obdržel, informuje poskytující celní orgán o využití získaných informací a o dosažených výsledcích.

b) Osobní údaje mohou být předány pouze celním orgánům a ostatním donucovacím orgánům a případně, pokud by byly potřebné pro účely trestního řízení, také státním zástupcům a soudním orgánům. Takové informace se sdělují pouze těm osobám, které je mají použít pro tyto účely, jiným osobám pouze v případě, že s tím poskytující orgán výslovně souhlasí a právní předpisy závazné pro orgány, které takové informace získají, to dovolují.

c) Dožádaný celní orgán se musí ujistit o platnosti a správnosti osobních údajů, které mají být předány. V případě, že dožádaný celní orgán zjistí, že byly předány nesprávné údaje nebo údaje, které vzhledem ke své povaze neměly být předány, musí o této skutečnosti neprodleně informovat dožadující celní orgán. Dožadující orgán opraví, zničí nebo vymaže tyto osobní údaje, pokud o to bude požádán.

d) Dožádaný celní orgán poskytne společně s osobními údaji informaci o lhůtě, ve které mají být tyto údaje vymazány podle právních předpisů jeho státu. Osobní údaje budou vymazány, pokud přestane existovat potřeba pro jejich využití.

e) Celní orgány smluvních stran povedou evidenci předaných nebo obdržených osobních údajů a budou účinně chránit všechny osobní údaje před neoprávněným přístupem k nim, pozměňováním, zveřejněním, poškozením nebo zničením.

DORUČOVÁNÍ A OZNAMOVÁNÍ

ČLÁNEK 14

1. Dožádaný celní orgán v souladu s vnitrostátními právními předpisy platnými na území státu dožádané smluvní strany na žádost doručí nebo oznámí dotčeným osobám majícím bydliště nebo sídlo na území státu dožádané smluvní strany veškeré doklady a rozhodnutí v rozsahu působnosti této dohody vydané dožadující smluvní stranou.

2. Na přání dožadujícího celního orgánu může být doručení provedeno nebo zaznamenáno určitým způsobem, pokud vyžadovaný postup může být použit v souladu s vnitrostátními právními předpisy a postupy dožádané smluvní strany. Záznam o doručení může být proveden formou datovaného a ověřeného potvrzení přijetí dotčenou osobou nebo potvrzení vydaného příslušným orgánem dožádané smluvní strany označujícího způsob a datum doručení.

FORMA A OBSAH ŽÁDOSTI O SPOLUPRÁCI

ČLÁNEK 15

1. Žádosti podle této dohody se podávají písemně. Doklady nezbytné pro splnění takové žádosti musí být k žádosti přiloženy. Pokud je situace naléhavá, lze přijmout i ústní žádosti, které však musí být neprodleně potvrzeny písemně.

2. Žádosti podané podle odstavce 1 tohoto článku obsahují tyto údaje:

a) dožadující celní orgán;

b) požadované opatření;

c) předmět a důvod žádosti;

d) právní předpisy a jiné příslušné právní normy;

e) co nejpřesnější a nejpodrobnější údaje o fyzických nebo právnických osobách, které jsou předmětem šetření;

f) přehled důležitých skutečností s výjimkou případů podle článku 14.

3. Žádosti se podávají buď v angličtině nebo v jiném jazyce přijatelném pro dožádaný celní orgán.

4. Pokud žádost neodpovídá formálním požadavkům, může být vyžadována její oprava nebo doplnění. Přijetí předběžných opatření tím však není dotčeno.

VÝJIMKY Z POVINNOSTI POSKYTNOUT POMOC

ČLÁNEK 16

1. Pokud dožádaný celní orgán dojde k závěru, že by požadovaná spolupráce mohla narušit suverenitu, veřejný pořádek, bezpečnost či jiné zásadní zájmy státu dožádané smluvní strany, nebo by došlo k porušení průmyslového, obchodního tajemství nebo profesního tajemství na území státu této smluvní strany, může odmítnout poskytnutí takové pomoci, poskytnout ji částečně nebo její poskytnutí podmínit splněním určitých podmínek nebo požadavků.

2. Pokud žádost o pomoc nemůže být splněna, dožadující celní orgán je o tom bezodkladně uvědomen a informován o důvodech odmítnutí poskytnutí pomoci.

3. Pokud celní orgán jedné smluvní strany požádá o pomoc, kterou by sám nebyl schopen poskytnout, pokud by o to byl požádán celním orgánem druhé smluvní strany, upozorní na tuto skutečnost ve své žádosti. Vyhovění takové žádosti je na úvaze dožádaného celního orgánu.

NÁKLADY

ČLÁNEK 17

1. Celní orgány smluvních stran nebudou uplatňovat nárok na úhradu nákladů, které vznikly prováděním této dohody, s výjimkou výdajů na znalce, svědky, tlumočníky a překladatele.

2. Pokud splnění žádosti vyžaduje nebo bude vyžadovat náklady značného nebo mimořádného rozsahu, celní orgány se vzájemně dohodnou na stanovení podmínek, na jejichž základě bude žádost splněna, jakož i o způsobu, jakým budou tyto náklady uhrazeny.

PROVÁDĚNÍ

ČLÁNEK 18

1. Pomoc podle této dohody se poskytuje přímo mezi celními orgány smluvních stran. Za účelem usnadnění této pomoci mohou celní orgány zajistit, aby jejich vyšetřovací služby byly ve vzájemném přímém styku.

2. Celní orgány smluvních stran se vzájemně dohodnou na vypracování směrnic potřebných pro provádění této dohody. Tyto směrnice budou také obsahovat seznam osob odpovědných za provádění Dohody.

3. Celní orgány budou vzájemně usilovat o vyřešení jakýchkoliv problémů nebo otázek, které vzniknou na základě výkladu či provádění této dohody.

4. Neshody, u kterých nelze nalézt řešení, budou urovnány diplomatickou cestou.

PŘEZKOUMÁNÍ A ZMĚNY

ČLÁNEK 19

1. Celní orgány smluvních stran se na žádost jednoho z nich mohou dohodnout na schůzce za účelem přezkoumání této dohody nebo projednání jakýchkoliv dalších celních záležitostí, které mohou vyplynout z provádění této dohody.

2. Dohoda může být změněna, pokud smluvní strany vyjádří s touto změnou písemný souhlas.

3. Ustanovení článku 20 odstavce 1 se použijí obdobně pro vstup takových změn v platnost.

VSTUP V PLATNOST A UKONČENÍ PLATNOSTI

ČLÁNEK 20

1. Každá smluvní strana oznámí diplomatickou cestou druhé smluvní straně, že byly splněny všechny požadavky vnitrostátních právních předpisů pro vstup této dohody v platnost. Dohoda vstoupí v platnost šedesát dní po dni doručení posledního oznámení.

2. Dohoda může být vypovězena každou smluvní stranou písemným oznámením druhé smluvní straně diplomatickou cestou.

3. Platnost Dohody skončí devadesát dní ode dne doručení takového oznámení. Řízení, která budou probíhat v době ukončení platnosti Dohody, však budou dokončena v souladu s ustanoveními Dohody.


NA DŮKAZ TOHO podepsaní, plně k tomu zmocněni svými příslušnými vládami, podepsali tuto dohodu. Dáno v Praze dne 20. září 2000 ve dvou původních vyhotoveních v anglickém jazyce.

Za vládu České republiky
JUDr. Pavel Vošalík v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky v Jihoafrické republice

Za vládu Jihoafrické republiky
Jacob Zuma v. r.
viceprezident Jihoafrické republiky

Přesunout nahoru