Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 101/2009 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Českým statistickým úřadem, Generálním ředitelstvím cel České republiky, Státní celní službou Ukrajiny a Státním výborem Ukrajiny pro statistiku o spolupráci v oblasti výměny celních a statistických informací

Datum vyhlášení 16.10.2009
Uzavření smlouvy 17.09.2009
Platnost od 17.09.2009
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

101

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 17. září 2009 byl v Kyjevě podepsán Protokol mezi Českým statistickým úřadem, Generálním ředitelstvím cel České republiky, Státní celní službou Ukrajiny a Státním výborem Ukrajiny pro statistiku o spolupráci v oblasti výměny celních a statistických informací.

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 10 dnem podpisu.

České znění Protokolu a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


PROTOKOL mezi Českým statistickým úřadem, Generálním ředitelstvím cel České republiky, Státní celní službou Ukrajiny a Státním výborem Ukrajiny pro statistiku o spolupráci v oblasti výměny celních a statistických informací

Český statistický úřad a Generální ředitelství cel České republiky na straně jedné a Státní celní služba Ukrajiny a Státní výbor Ukrajiny pro statistiku na straně druhé (dále jen „smluvní strany“),

řídíce se ustanoveními Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o vzájemné pomoci v celních otázkách z 19. března 1997 a Protokolu o vzájemné pomoci mezi správními orgány v celních záležitostech v rámci Dohody o partnerství a spolupráci mezi Ukrajinou a Evropskými společenstvími a jejími členskými státy ze dne 14. června 1994,

uznávajíce důležitost řádného vybírání cel, daní, poplatků a ostatních plateb při dovozu nebo vývozu zboží, jakož i přesného dodržování ustanovení právních předpisů států smluvních stran týkajících se kontroly pohybu zboží, dodání zboží do země určení, uvádění údajů o celní hodnotě, údajů o zemi původu zboží a deklarování zboží pod správným názvem,

berouce v úvahu skutečnost, že pravidelná výměna údajů celní statistiky zahraničního obchodu, srovnávání takovýchto údajů a odhalování příčin nesrovnalostí v těchto údajích bude napomáhat zvýšení věrohodnosti celní statistiky zahraničního obchodu států smluvních stran, jakož i předcházení, odhalování a stíhání porušování celních předpisů států smluvních stran,

se dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany si vyměňují celní a statistické údaje o vzájemném obchodu pro celní a statistické účely, jakož i za účelem srovnávání údajů o vzájemném obchodu. Celní a statistické údaje si jedenkrát za pololetí vyměňují na úrovni šesti znaků Kombinované nomenklatury v členění používaném státem smluvní strany, která údaje poskytuje. Celoroční výsledky si vyměňují podle struktury uvedené v příloze 1 tohoto Protokolu.

Článek 2

Výměnu celních a statistických údajů dle ustanovení článku 1 provádí z české strany Český statistický úřad a z ukrajinské strany Státní celní služba Ukrajiny.

Při výměně celních a statistických údajů je dodržována zásada důvěrnosti celních a statistických údajů a ochrany osobních údajů odpovídající ustanovením právních předpisů států smluvních stran.

Článek 3

Na základě obdržených údajů provádějí Český statistický úřad, Státní celní služba Ukrajiny a Státní výbor Ukrajiny srovnávací analýzu.

Další postup v případě zjištění nesrovnalostí upravují ustanovení uvedená v příloze 2 tohoto Protokolu.

Článek 4

Organizačně-metodické a technické podmínky, jakož i způsob a podmínky předávání údajů, sjednají smluvní strany prostřednictvím zmocněných osob, jejichž seznam je uveden v příloze 3 tohoto Protokolu, nebo jimi zmocněných zástupců (dále jen „zmocněné osoby“).

Článek 5

Zmocněné osoby se budou setkávat alespoň jedenkrát ročně za účelem dvoustranných jednání k vyřešení nesrovnalostí a projednání otázek souvisejících s prováděním ustanovení tohoto Protokolu v případě, že si smluvní strany navzájem nepředají informaci o tom, že takové setkání není nutné.

Článek 6

Zmocněné osoby naváží a budou udržovat přímé kontakty za účelem plnění ustanovení tohoto Protokolu. V případě nutnosti může být seznam osob zmocněných k realizaci přímých kontaktů v rámci tohoto Protokolu uvedený v příloze 3 měněn nebo doplňován příslušnou smluvní stranou za podmínky, že druhé smluvní straně to bude oznámeno diplomatickou cestou.

Článek 7

Smluvní strany se zavazují používat získané celní a statistické údaje pouze ke statistickým účelům, včetně srovnávací analýzy.

Článek 8

Smluvní strany začnou prostřednictvím zmocněných osob v termínu do jednoho měsíce po podepsání tohoto Protokolu provádět ustanovení článku 1 tohoto Protokolu a dohodnou následující:

1. zařazování zboží a seznam celních režimů, které jsou používány při vytváření statistických údajů o zahraničním obchodě,

2. metodologické zásady pro vytváření informací, které jsou předávány.

Článek 9

Změny a doplňky tohoto Protokolu budou prováděny po písemné dohodě smluvních stran. Přílohy tohoto Protokolu jsou jeho nedílnou součástí.

Článek 10

Tento Protokol vstupuje v platnost dnem jeho podpisu a uzavírá se na dobu neurčitou.

Platnost Protokolu může být ukončena každou ze smluvních stran písemným oznámením zaslaným diplomatickou cestou. Protokol pozbude platnosti uplynutím tří měsíců ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně.


Dáno v Kyjevě dne 17. září 2009 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém, ukrajinském a anglickém jazyce, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílností ve výkladu tohoto Protokolu je rozhodující znění v anglickém jazyce.

Za Český statistický úřad
Ing. Jiří Křovák, CSc. v. r.
1. místopředseda Českého statistického úřadu

Za Generální ředitelství cel České republiky
JUDr. Ing. Pavel Novotný v. r.
generální ředitel Generálního ředitelství cel

Za Státní celní službu Ukrajiny
Anatolij Makarenko v. r.
předseda Státní celní služby Ukrajiny

Za Státní výbor Ukrajiny pro statistiku
Vadim Piščejko v. r.
1. místopředseda Státního výboru Ukrajiny pro statistiku


Příloha 1

Dovoz / Vývoz

Název poleObsahPoznámky
G 37_1Kód základního celního režimu
G 37_2Kód předchozího celního režimu
G 1Směr pohybu (IM/EX)IM - dovoz
EX - vývoz
YEARRok
T_INTERVALPololetí
G 15*Kód země odeslání
G 17**Kód země určení
G 34Kód země původu
G 33Kód zboží6-znakový kód zboží
G 38Hmotnost zboží netto, kg
G 41Množství zboží v doplňkové měrné jednotce
G 41AKód doplňkové měrné jednotkyPokud je k dispozici
G 46Hodnota, USD

* Údaje se vytvářejí v případě, že zemí původu, odeslání nebo obchodující zemí je Česká republika (Ukrajina).

** Údaje se vytvářejí v případě, že zemí určení nebo obchodující zemí je Česká republika (Ukrajina).

Příloha 2

Na základě výsledků srovnávací analýzy si Český statistický úřad a Státní celní služba Ukrajiny vyměňují výsledky provedené analýzy v písemné podobě a určují zbožové položky, u nichž jsou nesrovnalosti ve statistických údajích a u nichž je nezbytná podrobnější analýza za účelem určení příčin příslušných nesrovnalostí.

Pro získání informací o těch zbožových položkách, u nichž jsou nezbytné podrobnější informace pro stanovení příčin nesrovnalostí ve statistických údajích, je zasílána písemná žádost

- z české strany

Generálním ředitelstvím cel České republiky na adresu Státní celní služby Ukrajiny.

- z ukrajinské strany

Státní celní službou Ukrajiny na adresu Generálního ředitelství cel České republiky;

Informace jsou poskytovány podle následujícího schématu:

Dovoz / Vývoz

Název poleObsahPoznámky
G 37_lKód základního celního režimu
G 37_2Kód předchozího celního režimu
G 15*Kód země odeslání
G 17**Kód země určení
G 34Kód země původu
G 33Kód zbožíÚplný kód zboží uvedený v celním prohlášení.
G 31Popis zboží dle kódu KN uvedeném v celním prohlášení
G 35Hmotnost zboží brutto, kg
G 38Hmotnost zboží netto, kg
G 41Množství zboží v doplňkové měrné jednotce
G 41AKód doplňkové měrné jednotkyPokud je k dispozici.
G 46Hodnota, USD
G 25Druh dopravy na hranici
G 44AČíslo smlouvyVyplňuje se, pokud je údaj k dispozici.
G 44BČíslo CMR
G 44CČíslo faktury
G D1Datum potvrzení celního prohlášení

Informace vyměňované podle tohoto Protokolu nesmí obsahovat údaje, které by mohly vést ke zjištění totožnosti fyzických nebo právnických osob.

* Údaje se vytvářejí v případě, že zemí původu, odeslání nebo obchodující zemí je Česká republika (Ukrajina).

** Údaje se vytvářejí v případě, že zemí určení nebo obchodující zemí je Česká republika (Ukrajina).

Příloha 3

SEZNAM OSOB ZMOCNĚNÝCH K REALIZACI PŘÍMÝCH KONTAKTŮ V RÁMCI TOHOTO PROTOKOLU

Český statisticky úřad

Karel Král
ředitel odboru statistiky zahraničního obchodu

Věra Petrásková
odbor statistiky zahraničního obchodu

Generální ředitelství cel České republiky

Michael Lojda
ředitel odboru informatiky

Jaroslav Stědronský
vedoucí oddělení správy datového skladu

Státní celní služba Ukrajiny

Ovdienko Natalia Trohymivna
ředitelka odboru celní statistky

Lytvyn Sergij Mechyslavovych
zástupce ředitelky odboru celní statistiky -vedoucí oddělení metodologie a statistiky zahraničního obchodu

Státní výbor Ukrajiny pro statistiku

Fryzorenko Anatolyi Olexandrovič
ředitel odboru obchodní statistiky

Matronič Larysa Mikolajivna
zástupce ředitele departamentu, vedoucí oddělení statistiky zahraničního obchodu se zbožím

Přesunout nahoru