Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 100/2009 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách

Datum vyhlášení 16.10.2009
Uzavření smlouvy 13.11.1998
Platnost od 16.03.2003
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

100

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. listopadu 1998 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 23 odst. 1 dne 16. března 2003.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU MONGOLSKA O SPOLUPRÁCI A VZÁJEMNÉ POMOCI V CELNÍCH OTÁZKÁCH

Vláda České republiky a vláda Mongolska, dále označované jako „smluvní strany“;

ve snaze rozvíjet přátelské styky obou zemí prostřednictvím spolupráce v celní oblasti;

ve snaze rozvíjet a podporovat pohyb zboží a osob mezi oběma zeměmi prostřednictvím spolupráce svých celních orgánů;

berouce v úvahu skutečnost, že delikty proti celním předpisům působí negativně na společenské, hospodářské, obchodní a finanční zájmy jejich zemí, stejně jako na oprávněné zájmy obchodu;

berouce v úvahu skutečnost, že nezákonný obchod s omamnými a psychotropními látkami a radioaktivními látkami vytváří nebezpečí pro zdraví lidí a pro společnost;

berouce v úvahu důležitost zajištění přesného vyměřování a vybírání cel, daní a dalších dovozních nebo vývozních poplatků, stejně jako odpovídajícího uplatňování ustanovení o zákazech, omezeních a o kontrole;

přesvědčeny, že úsilí zaměřené na předcházení deliktům proti celním předpisům a úsilí zaměřené na přesné vybírání dovozních a vývozních cel a daní by bylo možno vynakládat účinněji vzájemnou spoluprací jejich celních orgánů;

uznávajíce Doporučení Rady pro celní spolupráci o vzájemné administrativní pomoci z 5. prosince 1953;

se dohodly takto:

DEFINICE

Článek 1

Pro účely této dohody se rozumí:

1. „Celními předpisy“ ustanovení obsažená v zákonech a předpisech, které se týkají dovozu, vývozu a tranzitu zboží nebo jiných celních režimů, ať ve vztahu ke clům, daním a jiným poplatkům, které vybírají celní orgány, nebo k opatřením týkajícím se zákazů, omezení nebo kontroly.

2. „Dožadujícím celním orgánem“ celní orgán smluvní strany, který žádá o pomoc v celních otázkách.

3. „Dožádaným celním orgánem“ celní orgán smluvní strany, který obdrží žádost o pomoc v celních otázkách.

4. „Deliktem“ jakékoliv porušení nebo pokus o porušení celních předpisů.

5. „Celními orgány“ v České republice Ministerstvo financí - Generální ředitelství cel, a v Mongolsku Ústřední celní správa.

ROZSAH SMLOUVY

Článek 2

1. Smluvní strany, prostřednictvím svých celních orgánů a podle ustanovení této dohody:

a) podniknou kroky ke zjednodušení a urychlení pohybu zboží;

b) budou spolupracovat a navzájem si pomáhat při předcházení, šetření a potírání deliktů;

c) na požádání si budou navzájem poskytovat informace týkající se správy a uplatňování celních předpisů;

d) se budou snažit o spolupráci v oblasti výzkumu, vývoje a zkoušení nových celních postupů, při školení a výměně zaměstnanců a v jiných oblastech, ve kterých se objeví nutnost vzájemné spolupráce;

e) budou usilovat o sjednocení a zjednodušení celních režimů.

2. Pomoc uvedenou pod písmeny b) a c) odst. 1 tohoto článku lze poskytovat ve všech druzích řízení.

3. Vzájemná pomoc podle této dohody se poskytne v souladu s vnitrostátními právními předpisy platnými na území státu smluvní strany dožádaného celního orgánu a v rámci pravomoci a možností dožádaného celního orgánu. V případě potřeby může dožádaný celní orgán zařídit, aby v souladu s vnitrostátními právními předpisy platnými na území státu smluvní strany dožádaného celního orgánu poskytl pomoc jiný příslušný orgán.

FORMY SPOLUPRÁCE A VZÁJEMNÉ POMOCI

Článek 3

1. Celní orgány si navzájem poskytnou, a to z vlastního podnětu nebo na požádání, veškeré nezbytné informace v souladu s ustanoveními této dohody.

2. Celní orgány:

a) si budou vyměňovat zkušenosti o své činnosti a celních technikách, informace o nových prostředcích a metodách páchání deliktů, jež mohou být pro ně vzájemně užitečné;

b) budou se navzájem informovat o podstatných změnách ve svých celních předpisech i o používání nejnovějších celních zařízení a budou také projednávat další otázky společného zájmu.

Článek 4

1. Celní orgány si ze svého vlastního podnětu nebo na požádání navzájem poskytnou informace, které mohou pomoci zlepšit:

a) vybírání cel, daní a dalších poplatků, které vyměřují celní orgány, zvláště pak informace, které mohou napomoci při zjišťování celní hodnoty zboží a určení jeho tarifního zařazení;

b) dodržování dovozních, vývozních a tranzitních zákazů a omezení nebo osvobození od cla, daní a jiných poplatků;

c) provádění pravidel o původu zboží.

2. Pokud nemá dožádaný celní orgán požadovanou informaci k dispozici, pokusí se tuto informaci zjistit v souladu s vnitrostátními právními předpisy platnými na území státu dožádaného celního orgánu.

Článek 5

Celní orgány mohou spolupracovat a poskytovat si informace při zajišťování nebo vymáhání nároků týkajících se vybírání cel, daní a jiných poplatků.

DOHLED NAD OSOBAMI, ZBOŽÍM A DOPRAVNÍMI PROSTŘEDKY

Článek 6

Celní orgán jedné smluvní strany, z vlastního podnětu nebo na požádání celního orgánu druhé smluvní strany, provádí dohled nad:

a) pohybem osob, zvláště pak vstupem na území jeho státu a výstupem z tohoto území, o kterých je známo nebo které jsou podezřelé ze spáchání deliktu proti celním předpisům platným na území druhé smluvní strany;

b) pohybem zboží, které by mohlo být na základě oznámení celního orgánu druhé smluvní strany předmětem nezákonného obchodu na území nebo z území jeho státu, nebo existuje takové podezření;

c) dopravními prostředky a kontejnery, o nichž je známo nebo o kterých existuje podezření, že jsou používány k páchání deliktů proti celním předpisům platným na území druhé smluvní strany;

d) místy používanými pro skladování zboží, které může být předmětem nezákonného obchodu na území státu druhé smluvní strany.

SLEDOVANÁ ZÁSILKA

Článek 7

1. Celní orgány mohou po vzájemné dohodě používat metodu sledované zásilky nezákonného zboží, zvláště u omamných a psychotropních látek a radioaktivních látek, s cílem zjistit totožnost osob zapojených do nezákonného obchodu s takovým zbožím.

2. Zboží, u kterého se metoda sledované zásilky podle dohody provádí, lze na základě souhlasu obou celních orgánů zadržet a ponechat k další přepravě s tím, že toto zboží zůstane v neporušené formě nebo bude přemístěno nebo částečně nebo úplně vyměněno.

3. Rozhodnutí o použití metody sledované zásilky budou činěna případ od případu. Přitom mohou být vzata v úvahu dosažená finanční ujednání a dohody, jestliže je to nezbytné a je to prováděno v souladu s vnitrostátními právními předpisy smluvních stran.

BOJ PROTI NEZÁKONNÉMU OBCHODU S CITLIVÝM ZBOŽÍM

Článek 8

Celní orgány si z vlastního podnětu nebo na požádání bezodkladně navzájem poskytnou veškeré důležité informace o činnostech, ať zjištěných nebo zamýšlených, které naplňují nebo mohou naplňovat skutkovou podstatu deliktu proti celním předpisům platným na území státu kterékoli smluvní strany, v oblastech:

a) pohybu zbraní, munice, výbušnin a výbušných zařízení;

b) pohybu uměleckých a starožitných předmětů, které mají pro kteroukoli smluvní stranu významnou historickou, kulturní nebo archeologickou hodnotu;

c) pohybu jedů i látek škodlivých pro prostředí a lidské zdraví;

d) pohybu zboží, na které je stanovena vysoká sazba cla nebo daně;

e) pohybu citlivého zboží a zboží strategického významu, které je předmětem netarifních omezení, podle seznamu, který si celní orgány vzájemně vymění.

Článek 9

Celní orgán jedné smluvní strany, z vlastního podnětu nebo na požádání, poskytne celnímu orgánu druhé smluvní strany následující informace o tom, zda:

a) zboží dovezené na území státu jedné smluvní strany bylo zákonným způsobem vyvezeno z území státu druhé smluvní strany;

b) zboží vyvezené z území státu jedné smluvní strany bylo zákonným způsobem dovezeno na území státu druhé smluvní strany a jakému celnímu režimu bylo toto zboží případně podrobeno.

Článek 10

Celní orgán jedné smluvní strany, z vlastního podnětu nebo na požádání, poskytne celnímu orgánu druhé smluvní strany veškeré informace o deliktech, které by mohly mít význam pro druhou smluvní stranu, a to se zvláštním zřetelem:

a) k osobám, o nichž je známo nebo které jsou podezřelé, že spáchaly delikt proti celním předpisům platným na území druhé smluvní strany;

b) ke zboží, o kterém je známo nebo o kterém existuje podezření, že je předmětem nezákonného obchodu;

c) k dopravním prostředkům a kontejnerům, o kterých je známo nebo existuje podezření, že se používají při páchání deliktů proti celním předpisům platným na území druhé smluvní strany.

Článek 11

1. Celní orgán jedné smluvní strany, z vlastního podnětu nebo na požádání, poskytne celnímu orgánu druhé smluvní strany záznamy z evidence nebo ověřené kopie dokumentů poskytujících veškeré dostupné údaje o činnostech, ať zjištěných nebo plánovaných, které naplňují nebo mohou naplňovat skutkovou podstatu deliktu proti celním předpisům platným na území této smluvní strany.

2. Původní záznamy a dokumenty budou vyžadovány pouze v případech, kdy by ověřené kopie byly nedostačující. Zaslané originály budou neodkladně vráceny, jakmile odpadne důvod, pro který byly druhé smluvní straně poskytnuty.

Článek 12

Dokumenty, zmiňované v této dohodě, mohou být k stejnému účelu poskytnuty elektronickou cestou v jakékoliv formě. Současně by měly být poskytnuty veškeré podstatné informace sloužící k výkladu nebo využití tohoto materiálu.

ŠETŘENÍ

Článek 13

1. Pokud o to celní orgán jedné smluvní strany požádá, celní orgán druhé smluvní strany zahájí úřední šetření týkající se operací, které jsou nebo mohou být v rozporu s celními předpisy platnými na území státu dožadujícího celního orgánu. Výsledky takového šetření sdělí dožadujícímu celnímu orgánu.

2. Toto šetření se provádí podle zákonů platných na území státu dožádaného celního orgánu. Dožádaný celní orgán bude postupovat jako by jednal svým jménem.

3. Zaměstnanci celního orgánu jedné smluvní strany mohou v konkrétních případech být se souhlasem celního orgánu druhé smluvní strany přítomni šetření vedeného na území této druhé smluvní strany, které se provádí podle tohoto článku.

4. Pokud jsou za okolností vyplývajících z této dohody zaměstnanci celního orgánu jedné smluvní strany přítomni na území druhé smluvní strany, musejí být kdykoli schopni předložit důkaz o svém úředním pověření.

ZNALCI A SVĚDCI

Článek 14

1. Pokud o to soudní nebo správní orgány jedné smluvní strany požádají v souvislosti s delikty proti celním předpisům, které projednávají, může celní orgán druhé smluvní strany pověřit své zaměstnance, aby vystoupili jako znalci nebo jako svědci před těmito soudními nebo správními orgány. Tito zaměstnanci poskytnou svědectví o skutečnostech, které zjistili při plnění svých povinností. Žádost musí jasně uvádět, o jaký případ jde a v jaké úloze má daný zaměstnanec vystupovat.

2. Zaměstnanec, který byl požádán, aby vystoupil jako svědek nebo jako znalec, má právo odmítnout poskytnout svědectví nebo znalecký posudek, pokud je daný zaměstnanec k tomu oprávněn nebo zavázán z hlediska vnitrostátních právních předpisů svého státu nebo státu dožadující strany.

Článek 15

1. Informace, dokumenty a sdělení, získané podle této dohody, nebudou použity bez písemného souhlasu orgánu, který je poskytl, k jiným účelům než k těm, které jsou uvedeny v dohodě. Tato ustanovení se nevztahují na informace, dokumenty a jiná sdělení o deliktech týkajících se omamných a psychotropních látek a radioaktivních látek.

2. Veškeré informace sdělené v jakékoliv formě podle této dohody jsou důvěrné povahy. Platí pro ně povinnost zachování služebního tajemství a budou chráněny jako stejný druh informací a dokumentů podle zákonů platných na území smluvní strany, která je přijala.

3. V souladu s účelem a v rámci rozsahu této dohody mohou ovšem celní orgány smluvních stran použít jako důkaz informace a dokumenty získané:

a) ve svých záznamech, zprávách a svědectvích; a

b) v řízeních a žalobách u soudů.

Použití těchto informací a dokumentů jako důkazů u soudu a význam, který jim bude přisouzen, budou určeny v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

DORUČOVÁNÍ/OZNAMOVÁNÍ

Článek 16

Dožádaný celní orgán na požádání doručí nebo oznámí příslušným fyzickým nebo právnickým osobám majícím bydliště nebo sídlo na území dožádané smluvní strany veškeré dokumenty a rozhodnutí v rozsahu této dohody vydané dožadujícím celním orgánem.

FORMA A OBSAH ŽÁDOSTI O POMOC

Článek 17

1. Žádosti podle této dohody se podávají písemně. Je k nim nutno připojit dokumenty nezbytné pro splnění takové žádosti. Pokud je situace naléhavá, lze přijmout i ústní žádost, která však musí být bezprostředně potvrzena písemně.

2. Žádosti podané podle odstavce 1 tohoto článku budou obsahovat následující informace:

a) celní orgán předkládající žádost;

b) požadované opatření;

c) předmět a důvod žádosti;

d) zákony a jiné právní předpisy, které byly porušeny nebo kterých se žádost týká;

e) co nejpřesnější a nejúplnější údaje o fyzických nebo právnických osobách, které jsou cílem šetření;

f) přehled podstatných skutečností.

3. Žádosti se podávají v úředním jazyce smluvní strany dožádaného celního orgánu, v angličtině nebo v jiném jazyce přijatelném pro dožádaný celní orgán.

4. Pokud žádost nesplňuje formální požadavky, lze vyžadovat jejich opravu či doplnění, což ale nesmí pozdržet jakékoli kroky, které je nutno podniknout okamžitě.

VÝJIMKY Z POVINNOSTI POSKYTNOUT POMOC

Článek 18

1. Pokud se celní orgán jedné smluvní strany domnívá, že splněním žádosti by došlo k porušení suverenity, bezpečnosti, veřejného pořádku nebo jiného zásadního zájmu státu této smluvní strany, může odmítnout poskytnout tuto pomoc dožádanou podle této dohody, a to zcela či částečně, nebo ji poskytnout za určitých podmínek nebo požadavků.

2. Dojde-li k odmítnutí pomoci, je nutno takové rozhodnutí a jeho zdůvodnění bezodkladně zaslat písemně dožadujícímu celnímu orgánu.

3. Pokud žádá celní orgán jedné smluvní strany o pomoc, kterou by sám nemohl poskytnout, uvede tuto skutečnost ve své žádosti. Splnění takové žádosti je pak na úvaze dožádaného celního orgánu.

TECHNICKÁ POMOC

Článek 19

Celní orgány si navzájem poskytnou technickou pomoc, včetně:

a) výměny celních úředníků v případech, kdy je to vzájemně výhodné pro účely lepšího pochopení technik používaných oběma stranami;

b) školení a pomoci při rozvíjení speciálních dovedností celních úředníků;

c) výměny informací a zkušeností při používání zařízení pro potírání a zjišťování celních podvodů;

d) výměny odborníků na celní problematiku.

NÁKLADY

Článek 20

Smluvní strany se zřeknou veškerých nároků na náhradu nákladů vzniklých při provádění této dohody, kromě výdajů na svědky, znalce a tlumočníky, kteří nejsou státními zaměstnanci.

Vypořádání výdajů vzniklých při provádění článku 19 může být celními orgány zvlášť dohodnuto.

PLNĚNÍ DOHODY

Článek 21

1. Plněním této dohody se pověřují celní orgány smluvních stran. Za tím účelem se celní orgány vzájemně dohodnou na podrobnější úpravě.

2. Celní orgány smluvních stran mohou zařídit, aby jejich vyšetřovací orgány byly ve vzájemném přímém styku.

ÚZEMNÍ PLATNOST

Článek 22

Tato dohoda se bude uplatňovat na území států obou smluvních stran.

PLATNOST DOHODY

Článek 23

1. Tato dohoda vstoupí v platnost třicátý den od data posledního písemného oznámení o tom, že smluvní strany splnily veškeré požadavky nezbytné podle vnitrostátních právních předpisů pro vstup v platnost.

2. Tuto dohodu lze měnit na základě písemného souhlasu obou smluvních stran.

3. Tato dohoda se sjednává na dobu neurčitou a zůstane v platnosti ještě 6 měsíců poté, kdy jedna ze smluvních stran oznámí písemně svůj úmysl dohodu vypovědět.


Dáno v Praze dne 13. listopadu 1998 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém, mongolském a anglickém jazyce, přičemž všechna znění jsou autentická.

V případě rozdílnosti ve výkladu je rozhodující anglické znění.

Za vládu České republiky
JUDr. Miroslav Kárník v. r.
generální ředitel Generálního ředitelství cel

Za vládu Mongolska
Zanabazaryn Munkhbat v. r.
generální ředitel Ústřední celní správy

Přesunout nahoru