Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 10/2009 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 86/2007 Sb. m. s.

Datum vyhlášení 19.02.2009
Uzavření smlouvy 06.03.2008
Platnost od 06.03.2008
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

10

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí,

kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 86/2007 Sb. m. s.

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 6. března 2008 a 21. října 2008 byla v Mnichově přijata Rozhodnutí správní rady měnící Prováděcí předpis k Úmluvě o udělování evropských patentů1).

Rozhodnutí ze dne 6. března 2008 vstoupilo v platnost na základě svého ustanovení dne 6. března 2008 a tímto dnem vstoupilo v platnost i pro Českou republiku.

Pravidla 45(1), 71(6) a 162(1) Prováděcího předpisu k Úmluvě změněná tímto Rozhodnutím vstoupila v platnost na základě článku 2 Rozhodnutí dne 1. dubna 2008 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Českou republiku.

Rozhodnutí ze dne 21. října 2008 vstoupilo v platnost na základě svého ustanovení dne 21. října 2008 a tímto dnem vstoupilo v platnost i pro Českou republiku.

Pravidla 49(3) a (10), 51(1), 57(j), anglická verze pravidla 68(4), 71(8), anglická verze pravidla 77(1), 82(2), 92(1), 95(3), nadpis pravidla 153, francouzské znění pravidla 153(1), anglická verze pravidla 155(3) a 163(2) změněná tímto Rozhodnutím vstoupí v platnost na základě článku 2 odst. 1 Rozhodnutí dne 1. dubna 2009 a tímto dnem vstoupí v platnost i pro Českou republiku.

Pravidla 17(3), 36(4), 38, 39, 71(3), (5), (7) a (10), 159(1)(d) a 160 změněná tímto Rozhodnutím vstoupí v platnost na základě článku 2 odst. 2 Rozhodnutí dne 1. dubna 2009 a tímto dnem vstoupí v platnost i pro Českou republiku, a použijí se na evropské patentové přihlášky podané k tomuto dni nebo později stejně jako na mezinárodní přihlášky vstupující do regionální fáze k tomuto dni nebo později.

Anglická znění Rozhodnutí a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍ RADY ZE DNE 6. BŘEZNA 2008 MĚNÍCÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS K ÚMLUVĚ O UDĚLOVÁNÍ EVROPSKÝCH PATENTŮ

SPRÁVNÍ RADA EVROPSKÉ PATENTOVÉ ORGANIZACE,

S ohledem na Úmluvu o udělování evropských patentů, a zejména článek 33(1)(c),

S ohledem na rozhodnutí CA/D 15/07 a CA/D 16/07 ze dne 14. prosince 2007 měnící Poplatkový řád,

Na návrh prezidenta Evropského patentového úřadu, S ohledem na stanovisko Výboru pro patentové právo,

ROZHODLA NÁSLEDOVNĚ:

ČLÁNEK 1

Prováděcí předpis k Úmluvě o udělování evropských patentů se mění takto:

1. Pravidlo 45(1) Úmluvy o udělování evropských patentů se mění takto:

(1) Obsahuje-li evropská patentová přihláška více než patnáct patentových nároků, šestnáctý a každý další nárok je zpoplatněn, jak je stanoveno v Poplatkovém řádu.“.

2. Pravidlo 71(6) Úmluvy o udělování evropských patentů se mění takto:

(6) Jestliže evropská patentová přihláška ve znění, ve kterém má být udělen evropský patent, obsahuje více než patnáct patentových nároků, vyzve průzkumové oddělení přihlašovatele, aby ve lhůtě uvedené v odstavci 3 a případně v odstavci 5 zaplatil poplatky za nároky za každý další nárok, pokud nebyly tyto poplatky již zaplaceny v souladu s pravidlem 45 nebo 162.“.

3. Pravidlo 162(1) Úmluvy o udělování evropských patentů se mění takto:

(1) Obsahují-li podlohy přihlášky, z nichž má vycházet řízení o udělení evropského patentu, více než patnáct nároků, platí se poplatky za nároky za šestnáctý a každý další nárok, jak je stanoveno v Poplatkovém řádu, a to ve lhůtě stanovené v pravidle 159 odst. 1.“.

ČLÁNEK 2

Pravidla 45(1), 71(6) a 162(1) Úmluvy o udělování evropských patentů změněná tímto rozhodnutím vstoupí v platnost dne 1. dubna 2008.


Toto rozhodnutí vstoupí v platnost ke dni 6. března 2008.

V Mnichově, 6. března 2008

Za správní radu
Předseda
Roland GROSSENBACHER

Poznámky pod čarou

1) Úmluva o udělování evropských patentů byla přijata v Mnichově dne 5. října 1973 a ve znění platném k 13. prosinci 2007 byla vyhlášena pod č. 86/2007 Sb. m. s.


ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍ RADY ZE DNE 21. ŘÍJNA 2008¨MĚNÍCÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS K ÚMLUVĚ O UDĚLOVÁNÍ EVROPSKÝCH PATENTŮ

SPRÁVNÍ RADA EVROPSKÉ PATENTOVÉ ORGANIZACE,

S ohledem na Úmluvu o udělování evropských patentů, a zejména článek 33(1)(c),

S ohledem na rozhodnutí CA/D 15/07 ze dne 14. prosince 2007 měnící Poplatkový řád,

Na návrh prezidenta Evropského patentového úřadu,

S ohledem na stanovisko Výboru pro patentové právo a Rozpočtový a finanční výbor,

ROZHODLA NÁSLEDOVNĚ:

ČLÁNEK 1

Prováděcí předpis k Úmluvě o udělování evropských patentů se mění takto:

1. Pravidlo 17(3) Úmluvy o udělování evropských patentů se mění takto:

(3) Lhůta pro uhrazení poplatku za určení je šest měsíců od data, kdy bylo v Evropském patentovém věstníku oznámeno zveřejnění zprávy o evropské rešerši pořízené kvůli nové přihlášce. Platí pravidlo 39 odstavec 2 a 3.“.

2. Pravidlo 36(4) Úmluvy o udělování evropských patentů se mění takto:

(4) Lhůta pro uhrazení poplatku za určení je šest měsíců od data, kdy bylo v Evropském patentovém věstníku oznámeno zveřejnění zprávy o evropské rešerši rozdělené přihlášky. Platí pravidlo 39 odst. 2 a 3.“.

3. Pravidlo 38 Úmluvy o udělování evropských patentů se mění takto:

(1) Lhůta pro uhrazení poplatku za podání a poplatku za rešerši je jeden měsíc od podání evropské patentové přihlášky.

(2) Pokud přihláška obsahuje více než 35 stran, může Poplatkový řád stanovit příplatek jako součást poplatku za podání.

(3) Lhůta pro uhrazení příplatku uvedeného v odstavci 2 je jeden měsíc od podání evropské patentové přihlášky nebo jeden měsíc od podání prvního souboru nároků nebo jeden měsíc od podání úředně ověřené kopie uvedeného v pravidle 40 odst. 3 podle toho, která lhůta uplyne nejpozději.“.

4. Pravidlo 39 Úmluvy o udělování evropských patentů se mění takto:

(1) Lhůta pro uhrazení poplatku za určení je šest měsíců od data, kdy bylo v Evropském patentovém věstníku oznámeno zveřejnění zprávy o evropské rešerši.

(2) Pokud není ve lhůtě uhrazen poplatek za určení nebo v případě zpětvzetí určení všech smluvních států, evropská patentová přihláška se považuje za vzatou zpět.

(3) Poplatek za určení se nevrací, aniž je tím dotčena druhá věta odstavce 2 pravidla 37.“.

5. Pravidlo 49(3) a (10) Úmluvy o udělování evropských patentů se mění takto:

(3) Podlohy přihlášky se předkládají na ohebném, silném, bílém, hladkém, matném a trvanlivém papíru formátu A 4 (29,7 cm x 21 cm). S výhradou ustanovení odstavce 9 a pravidla 46 odst. 2 (h) se každý list použije tak, aby krátké strany byly nahoře a dole (formát na výšku).

(10) Hodnoty se vyjadřují v mezinárodně uznávaných jednotkách, pokud možno v metrickém systému s použitím jednotek SI. Všechny údaje, které neodpovídají těmto požadavkům, se vyjádří navíc i v mezinárodně uznávaných jednotkách. Používají se jen technické termíny, vzorce, značky a symboly, které jsou v dané odborné oblasti obecně uznávány.“.

6. Pravidlo 51(1) Úmluvy o udělování evropských patentů se mění takto:

(1) Udržovací poplatek za evropskou patentovou přihlášku za nadcházející rok je splatný poslední den v měsíci, který se pojmenováním shoduje s měsícem, v němž došlo k podání evropské patentové přihlášky. Udržovací poplatky lze řádně zaplatit nejdříve tři měsíce před splatností.“.

7. Pravidlo 57(j) Úmluvy o udělování evropských patentů se mění takto:

(j) zda přihláška splňuje požadavky podle pravidla 30.“.

8. Anglická verze pravidla 68(4) Úmluvy o udělování evropských patentů se mění takto:

(4) Nejsou-li patentové nároky podány v den podání přihlášky, uvede se to při jejím zveřejnění. Pokud před ukončením technických příprav ke zveřejnění přihlášky došlo podle pravidla 137 odst. 2 k opravě patentových nároků, nové či změněné nároky se společně s nároky tak, jak byly podány, zveřejní také.“.

9. Pravidlo 71(3), (5), (7) a (10) Úmluvy o udělování evropských patentů se mění takto:

(3) Předtím, než průzkumové oddělení rozhodne o udělení evropského patentu, sdělí přihlašovateli znění, ve kterém hodlá evropský patent udělit, a vyzve jej, aby ve lhůtě čtyř měsíců uhradil poplatek za udělení patentu a za zveřejnění a aby podal překlad nároků do dvou dalších úředních jazyků Evropského patentového úřadu, které nejsou jazykem řízení. Pokud přihlašovatel v této lhůtě uhradí poplatky a podá překlad, je to považováno za souhlas se zněním, ve kterém má být patent udělen.

(5) Pokud průzkumové oddělení nesouhlasí s úpravou nebo s opravou navrhovanou podle odstavce 4, umožní před přijetím rozhodnutí přihlašovateli předložit ve stanovené lhůtě poznámky a úpravy, které průzkumové oddělení považuje za nezbytné, a pokud jsou upraveny patentové nároky, podat překlad upravených patentových nároků. Jestliže přihlašovatel předloží takové úpravy, je to považováno za souhlas s udělením patentu v upraveném znění. Pokud je evropská patentová přihláška zamítnuta nebo vzata zpět nebo pokud je považována za vzatou zpět, budou poplatky za udělení a za zveřejnění a všechny poplatky za patentové nároky, uhrazené podle odstavce 6, vráceny zpět.

(7) Není-li včas zaplacen poplatek za udělení patentu, poplatek za zveřejnění nebo poplatky za nároky nebo není-li včas podán překlad, považuje se evropská patentová přihláška za vzatou zpět.

(10) Ve sdělení podle odstavce 3 se uvede odkaz na internetovou stránku Evropského patentového úřadu, na níž je zveřejněn údaj týkající se požadavků na překlad ve smluvních státech podle článku 65 odst. 1.“.

10. Pravidlo 71(8) Úmluvy o udělování evropských patentů se mění takto:

(8) Nastane-li splatnost poplatku za určení až po sdělení podle odstavce 3, nebude oznámení o udělení evropského patentu zveřejněno, dokud nebude zaplacen poplatek za určení. Přihlašovatel bude v tomto smyslu informován.“.

11. Anglická verze pravidla 77(1) Úmluvy o udělování evropských patentů se mění takto:

(1) Zjistí-li odporové oddělení, že odpor nevyhovuje článku 99 odst. 1 nebo pravidlu 76 odst. 2(c), nebo že neoznačuje dostatečně patent, proti němuž je odpor podán, zamítne odpor jako nepřípustný, pokud nejsou tyto nedostatky odstraněny do uplynutí lhůty k podání odporu.“.

12. Pravidlo 82(2) Úmluvy o udělování evropských patentů se mění takto:

(2) V případě nesouhlasu se zněním, které bylo sděleno odporovým oddělením, může projednávání odporu pokračovat. V opačném případě odporové oddělení po uplynutí lhůty uvedené v odstavci 1 vyzve majitele evropského patentu, aby do tří měsíců zaplatil předepsaný poplatek a podal překlad pozměněných patentových nároků do úředních jazyků Evropského patentového úřadu, které nebyly jazykem řízení. Tato výzva obsahuje odkaz na internetovou stránku Evropského patentového úřadu, na níž je zveřejněn údaj týkající se požadavků na překlad ve smluvních státech podle článku 65 odst. 1.“.

13. Pravidlo 92(1) Úmluvy o udělování evropských patentů se mění takto:

(1) Návrh na omezení nebo zrušení evropského patentu se podává písemně v jednom z úředních jazyků Evropského patentového úřadu. Může být podán také v úředním jazyku smluvního státu za předpokladu, že překlad je podán v jednom z úředních jazyků Evropského patentového úřadu ve lhůtě předepsané v pravidle 6 odst. 2. Pro doklady podané v řízení o omezení nebo zrušení přiměřeně platí část III Prováděcího předpisu.“.

14. Pravidlo 95(3) Úmluvy o udělování evropských patentů se mění takto:

(3) Je-li podle odstavce 2 návrh na omezení oprávněn, průzkumové oddělení to sdělí navrhovateli a vyzve jej, aby ve lhůtě tří měsíců zaplatil předepsaný poplatek a podal překlad pozměněných patentových nároků v úředních jazycích evropského patentového úřadu, které nebyly jazykem řízení. Pravidlo 82 odst. 3 první věta platí přiměřeně. Pokud navrhovatel učiní uvedené kroky ve stanovené lhůtě, průzkumové oddělení patent omezí. Výzva obsahuje odkaz na internetovou stránku Evropského patentového úřadu, na níž je zveřejněn údaj týkající se požadavků na překlad ve smluvních státech podle článku 65 odst. 1.“.

15. Nadpis pravidla 153 Úmluvy o udělování evropských patentů se mění takto:

„Pravidlo 153 - Právo zástupce nezveřejnit komunikaci s klientem“.

16. Tento odstavec se netýká anglického znění pravidla 153(1) Úmluvy o udělování evropských patentů a jeho překladu do českého jazyka publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR Sdělením (č. 86) Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Reviznímu aktu Úmluvy o udělování evropských patentů (Evropské patentové úmluvy) dne 28. prosince 2007 v částce 48.

17. Anglická verze pravidla 155(3) Úmluvy o udělování evropských patentů se mění takto:

(3) Pokud žádost o konverzi uvedená v článku 135 odst. 1(a) a 2 není postoupena před uplynutím lhůty dvaceti měsíců ode dne podání nebo v případě uplatnění práva přednosti před dnem vzniku tohoto práva, platí článek 135 odst. 4.“.

18. Pravidlo 159(1)(d) Úmluvy o udělování evropských patentů se mění takto:

(d) uhradí poplatek za určení, jestliže lhůta podle pravidla 39 uplynula dříve;“.

19. Pravidlo 160 Úmluvy o udělování evropských patentů se mění takto:

(1) Není-li včas podán překlad mezinárodní přihlášky nebo žádost o průzkum nebo není-li včas zaplacen poplatek za podání, poplatek za rešerši nebo poplatek za určení, považuje se evropská patentová přihláška za vzatou zpět.

(2) Zjistí-li Evropský patentový úřad, že se podle odstavce 1 přihláška považuje za vzatou zpět, sdělí to přihlašovateli. Pravidlo 112 odst. 2 platí přiměřeně.“.

20. Pravidlo 163(2) Úmluvy o udělování evropských patentů se mění takto:

(2) Je-li uplatněno právo přednosti z dřívější přihlášky a ve lhůtě stanovené pravidlem 159 odst. 1 nebylo předloženo podací číslo nebo kopie dřívější přihlášky stanovené pravidlem 52 odst. 1 a pravidlem 53, vyzve Evropský patentový úřad přihlašovatele, aby poskytl číslo nebo kopii dřívější přihlášky ve lhůtě dvou měsíců. Použije se pravidlo 53 odst. 2.“.

ČLÁNEK 2

(1) Ustanovení Prováděcího předpisu uvedená a změněná v článku 1 odst. 5 až 8, 10 až 17 a 20 tohoto rozhodnutí vstoupí v platnost dne 1. dubna 2009.

(2) Ustanovení Prováděcího předpisu uvedená a změněná v článku 1 odst. 1 až 4, 9, 18 a 19 tohoto rozhodnutí vstoupí v platnost dne 1. dubna 2009 a použijí se na evropské patentové přihlášky podané k tomuto dni nebo později stejně jako na mezinárodní přihlášky vstupující do regionální fáze k tomuto dni nebo později.


Toto rozhodnutí vstoupí v platnost ke dni 21. října 2008. V Mnichově, 21. října 2008.

Za správní radu
Předseda
Roland GROSSENBACHER

Přesunout nahoru