Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 89/2008 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Peruánské republiky o hospodářské a průmyslové spolupráci

Datum vyhlášení 30.12.2008
Uzavření smlouvy 06.12.2007
Platnost od 12.09.2008
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

89

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 6. prosince 2007 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Peruánské republiky o hospodářské a průmyslové spolupráci.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 8 dne 12. září 2008.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Peruánské republiky o hospodářské a průmyslové spolupráci

Vláda České republiky a vláda Peruánské republiky (dále jen „Strany“),

přejíce si posílit vzájemnou hospodářskou a průmyslovou spolupráci ve prospěch ekonomického a sociálního rozvoje obou států;

vedeny zájmem stanovit vhodný rámec pro stálý dialog mezi Stranami, který by umožnil analyzovat a přijímat opatření směřující k podpoře hospodářské, průmyslové a investiční spolupráce, se zvláštní pozorností věnovanou rozvoji malých a středních podniků;

respektujíce závazky, které vyplývají z členství České republiky v Evropské unii a z členství Peruánské republiky v Andském společenství,

se dohodly na následujícím:

ČLÁNEK 1

Všeobecná ustanovení

1. Cílem této dohody je podpora a rozvoj hospodářských, průmyslových a investičních vztahů mezi Českou republikou a Peruánskou republikou v souladu s příslušnými platnými vnitrostátními právními řády a s ustanoveními této dohody.

2. Za tímto účelem budou Strany podporovat spolupráci mezi osobami, veřejnými a soukromými podniky a institucemi obou států s cílem zvýšit úroveň hospodářských vztahů, s důrazem na rozvoj malých a středních podniků.

ČLÁNEK 2

Oblasti spolupráce

Strany se zavazují podporovat hospodářskou spolupráci v oblastech a způsoby, které budou upřesněny vzájemnou dohodou, a to především v následujících oblastech:

a) Energetika (výstavba a modernizace elektráren, distribučních sítí a elektrického vedení: hydroenergetické projekty; dodávky zařízení, příslušenství a náhradních dílů, mimo jiné);

b) Zemědělsko-průmyslový rozvoj;

c) Strojírenství (automobilový průmysl, obráběcí a textilní stroje, elektromotory, traktory, zemědělská technika, mimo jiné);

d) Technologie na ochranu životního prostředí (zalesňování, úprava vody, zpracování odpadu, mimo jiné);

e) Podpora udržitelného rozvoje lesů;

f) Průzkum a využívání přírodních zdrojů, zejména souvisejících s důlním průmyslem;

g) Systémy městské dopravy a infrastruktury;

h) Technické normy, certifikace a metrologie;

i) Další oblasti společného zájmu.

ČLÁNEK 3

Způsoby spolupráce

1. Strany se budou vhodným způsobem informovat o národních hospodářských programech, jakož i o perspektivách a prioritách uvedených v těchto programech, které budou mít vliv na hospodářské vztahy mezi oběma státy.

2. Strany budou podporovat investiční příležitosti a možnosti hospodářské spolupráce mezi fyzickými a právnickými osobami obou států formou vzájemné výměny informací a zkušeností, posilováním spolupráce mezi agenturami a institucemi na podporu obchodu, průmyslu a investic. Stejně tak budou podporovat spolupráci mezi podnikatelskými sdruženími obou států.

3. Strany budou podporovat uskutečňování podnikatelských misí, organizaci a/nebo účast na mezinárodních veletrzích a výstavách, sympoziích, konferencích a jiné aktivity, které přispějí k rozvoji vzájemných hospodářských vztahů a ke vzniku nových podnikatelských příležitostí.

4. Strany budou podporovat intenzivnější účast malých a středních podniků na rozvoji vzájemných hospodářských vztahů.

5. Strany budou podporovat spolupráci mezi českými a peruánskými fyzickými a právnickými osobami v oblastech společného zájmu ve třetích zemích.

ČLÁNEK 4

Smíšená česko-peruánská komise pro hospodářskou a průmyslovou spolupráci

1. S cílem usnadnit aplikaci této dohody a ve snaze posílit hospodářskou a průmyslovou spolupráci mezi oběma státy Strany zakládají Smíšenou česko-peruánskou komisi pro hospodářskou a průmyslovou spolupráci, dále jen „Komise“.

2. Komise bude, mimo jiné, vykonávat následující funkce:

a) hodnotit vývoj a perspektivy dvoustranné hospodářské, průmyslové a investiční spolupráce;

b) navrhovat, vyhodnocovat a určovat prioritní oblasti, v nichž by bylo možné uskutečňovat konkrétní projekty hospodářské a podnikatelské spolupráce, náležitosti potřebné pro jejich uskutečňování, jakož i projekty a programy spolupráce zahrnující stanovení strategických cílů a směrů činnosti;

c) věnovat zvláštní pozornost intenzivnější účasti malých a středních podniků na rozvoji dvoustranných hospodářských vztahů;

d) podporovat rozvoj průmyslové, technické a technologické spolupráce, jakož i spolupráce v oblasti certifikací, licencí a metrologie, včetně výměny informací z těchto oblastí;

e) napomáhat spolupráci mezi agenturami specializovanými na podporu investic za účelem rozvoje společných programů zaměřených na posilování toku investic mezi oběma státy;

f) hodnotit plnění této dohody a sjednaných projektů a programů spolupráce;

g) být poradním orgánem Stran pro oblast hospodářské, průmyslové a investiční spolupráce.

3. Komisi budou společně předsedat představitelé Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstva produkce Peru na úrovni náměstků ministrů, nebo jejich zástupci, nebo náměstky ministra určení funkcionáři.

4. Komise se budou zúčastňovat představitelé různých orgánů a institucí veřejného sektoru obou států a Komise bude moci ke své činnosti přizvat zástupce soukromého sektoru, kteří budou mít zájem o rozvoj vzájemné spolupráce.

5. Komise bude moci vytvářet skupiny expertů ad hoc či trvalé povahy a přenášet na ně úkoly. Zprávy a doporučení těchto skupin, stejně jako dalších státních orgánů, osob a institucí uvedených v odstavci 4, budou předkládány k posouzení Komisi.

6. Komise se bude scházet když to Strany uznají za vhodné, střídavě v Praze a v Limě v dohodnutých termínech, přičemž takové schůzky bude možné uskutečňovat též prostřednictvím videokonferencí.

ČLÁNEK 5

Konzultace

Strany mohou na žádost kterékoliv z nich přímo nebo prostřednictvím Komise kdykoliv uskutečnit konzultace o jakékoliv otázce, která ovlivňuje nebo by mohla ovlivnit výklad nebo provádění této dohody.

ČLÁNEK 6

Zvláštní ustanovení

1. Ustanovení této dohody budou prováděna tak, aby nebyla v rozporu se závazky vyplývajícími z členství České republiky v Evropské unii a z členství Peruánské republiky v Andském společenství.

2. Tuto dohodu nelze provádět ani vykládat způsobem, který by měnil nebo ovlivňoval závazky vyplývající z následujících právních dokumentů:

- Dohoda z Cartageny;

- Dohoda o zřízení a statutu Soudu Andského společenství a dalších nástrojích, které podle článku 1 Dohody o Soudu tvoří právní uspořádání Andského společenství;

- Dohoda o spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím na straně jedné a Cartagenskou dohodou a jejími členskými státy, Bolívií, Kolumbií, Ekvádorem, Peru a Venezuelou, na straně druhé (Cartagena, 1983);

- Rámcová dohoda o spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím a Cartagenskou dohodou a jejími členskými státy, Bolívijskou republikou, Kolumbijskou republikou, Ekvádorskou republikou, Peruánskou republikou a Venezuelskou republikou (Kodaň, 1993);

- Dohoda o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Andským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé (Řím, 2003);

- Jakákoli jiná dohoda, která bude uzavřena mezi Evropským společenstvím nebo Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Peruánskou republikou nebo Andským společenstvím na straně druhé.

ČLÁNEK 7

Změny

Na žádost jedné ze Stran lze tuto dohodu měnit po vzájemné dohodě obou Stran.

ČLÁNEK 8

Vstup v platnost

Tato dohoda vstoupí v platnost dnem přijetí pozdější diplomatické nóty, která potvrdí splnění veškerých vnitřních formálních požadavků státu příslušné Strany, nezbytných pro vstup této dohody v platnost.

ČLÁNEK 9

Doba platnosti

Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou a může být kdykoli vypovězena jednou ze Stran prostřednictvím písemného oznámení zaslaného diplomatickou cestou druhé Straně 6 (šest) měsíců předem, po jejichž uplynutí její platnost skončí.

ČLÁNEK 10

Ukončení platnosti

V případě ukončení platnosti této dohody budou nadále prováděna její ustanovení týkající se nesplněných závazků vyplývajících z činností vykonávaných na jejím základě.


Podepsáno ve městě Praze dne 6. měsíce prosince roku 2007, ve dvou původních vyhotoveních v jazyce českém a španělském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky
Ing. Martin Říman v. r.
ministr průmyslu a obchodu

Za vládu Peruánské republiky
José Antonio García Belaúnde v. r.
ministr zahraničních věcí

Přesunout nahoru