Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 88/2008 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňují sdělení č. 296/1991 Sb., č. 529/1992 Sb., č. 105/1993 Sb., č. 26/1994 Sb., č. 10/1998 Sb., č. 11/1998 Sb., č. 340/1999 Sb., č. 23/2002 Sb. m. s., č. 44/2002 Sb. m. s., č. 20/2004 Sb. m. s., č. 21/ /2004 Sb. m. s., č. 22/2004 Sb. m. s., č. 41/2005 Sb. m. s., č. 36/2006 Sb. m. s. a č. 41/2008 Sb. m. s. o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu ke Smlouvě

Datum vyhlášení 30.12.2008
Uzavření smlouvy 03.10.2007
Platnost od 01.01.2009
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

88

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí,

kterým se mění a doplňují sdělení č. 296/1991 Sb., č. 529/1992 Sb., č. 105/1993 Sb., č. 26/1994 Sb., č. 10/1998 Sb., č. 11/1998 Sb., č. 340/1999 Sb., č. 23/2002 Sb. m. s., č. 44/2002 Sb. m. s., č. 20/2004 Sb. m.s., č. 21/2004 Sb. m. s., č. 22/2004 Sb. m. s., č. 41/2005 Sb. m. s., č. 36/2006 Sb. m. s. a č. 41/2008 Sb. m. s. o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu ke Smlouvě1)

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že rozhodnutím Shromáždění Mezinárodní unie pro patentovou spolupráci byly přijaty následující Změny Prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci:

– Změny pravidel 45bis a 48 Prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci, přijaté dne 3. října 2007 v Ženevě, které vstupují v platnost na základě rozhodnutí Shromáždění dne 1. ledna 2009 a tímto dnem vstupují v platnost i pro Českou republiku,

– Změny pravidel 45bis, 90, 90bis Prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci, přijaté dne 29. září 2008 v Ženevě, které vstupují v platnost na základě rozhodnutí Shromáždění dne 1. ledna 2009 a tímto dnem vstupují v platnost i pro Českou republiku.

Anglické znění Změn Prováděcího předpisu ke Smlouvě a jejich český překlad se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

Změny prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci přijaté dne 3. října 2007

(vstupující v platnost dne 1. ledna 2009)

Pravidlo 45bis

Doplňkové mezinárodní rešerše

45bis.1 Žádost o doplňkovou rešerši

(a) Přihlašovatel může kdykoliv před uplynutím 19 měsíců od data priority požádat, aby byla provedena u mezinárodní přihlášky doplňková mezinárodní rešerše orgánem pro mezinárodní rešerši, který je k tomu příslušný podle pravidla 45bis.9. Tyto žádosti mohou být podány k více než jednomu takovému orgánu.

(b) Žádost podle odstavce (a) („žádost o doplňkovou rešerši“) se předloží Mezinárodnímu úřadu a musí uvádět:

(i) jméno a adresu přihlašovatele a zástupce (pokud je ustanoven), název vynálezu, datum mezinárodního podání a číslo mezinárodní přihlášky;

(ii) orgán pro mezinárodní rešerši, který je žádán o provedení doplňkové mezinárodní rešerše („orgán jmenovaný pro doplňkovou rešerši“); a

(iii) pokud je mezinárodní přihláška podána v jazyce, který není pro tento orgán přípustný, zda překlad doručený přijímacímu úřadu podle pravidla 12.3 nebo 12.4, je základem pro doplňkovou mezinárodní rešerši.

(c) Žádost o doplňkovou rešerši bude, kde je to vhodné, doplněna o:

(i) pokud ani jazyk, ve kterém byla mezinárodní přihláška podána, ani jazyk překladu (pokud existuje), který byl dodán podle pravidla 12.3 nebo 12.4, není přijatelný pro orgán jmenovaný pro doplňkovou rešerši, pak o překlad mezinárodní přihlášky do jazyka, který je pro tento orgán přípustný;

(ii) výhodně kopii seznamu sekvencí v elektronické podobě vyhovující standardu stanovenému Administrativní směrnicí, pokud je to požadováno orgánem jmenovaným pro doplňkovou rešerši.

(d) Pokud orgán pro mezinárodní rešerši zjistí, že mezinárodní přihláška nevyhovuje požadavku jednotnosti vynálezu, pak žádost o doplňkovou rešerši může obsahovat údaj o přání přihlašovatele omezit doplňkovou mezinárodní rešerši najeden z vynálezů, jak byly stanoveny orgánem pro mezinárodní rešerši, jiný než je hlavní vynález podle článku 17(3)(a).

(e) Žádost o doplňkovou rešerši bude považována za nepodanou a Mezinárodní úřad ji za takovou prohlásí:

(i) pokud ji obdrží po uplynutí lhůty stanovené v odstavci (a); nebo

(ii) pokud orgán jmenovaný pro doplňkovou rešerši neuvedl v příslušné dohodě podle článku 16(3)(b), zeje připraven provádět takové rešerše, nebo není příslušný tak činit podle pravidla 45bis.9(b).

45bis.2 Jednací poplatek za doplňkovou rešerši

(a) Žádost o doplňkovou rešerši podléhá poplatku ve prospěch Mezinárodního úřadu („jednací poplatek za doplňkovou rešerši“), jak je stanoven v Sazebníku poplatků.

(b) Jednací poplatek za doplňkovou rešerši je splatný v měně, ve které je stanoven v Sazebníku poplatků nebo v některé z měn předepsaných Mezinárodním úřadem. Částka v takovéto jiné měně bude odpovídat, v zaokrouhlených číslech, částce stanovené Mezinárodním úřadem v Sazebníku poplatků, a bude uveřejněna ve Věstníku.

(c) Jednací poplatek za doplňkovou rešerši je splatný Mezinárodnímu úřadu do jednoho měsíce od data obdržení žádosti o doplňkovou rešerši. Splatná částka bude částka platná v den platby.

(d) Mezinárodní úřad vrátí jednací poplatek za doplňkovou rešerši přihlašovateli pokud předtím, než jsou dokumenty uvedené v pravidle 45bis.4(e)(i) až (iv) předány orgánu jmenovanému pro doplňkovou rešerši, je žádost o doplňkovou rešerši vzata zpět nebo je považována za nepředloženou.

45bis.3 Poplatek za doplňkovou rešerši

(a) Každý orgán pro mezinárodní rešerši, který provádí doplňkové mezinárodní rešerše, může požadovat, aby přihlašovatel zaplatil v jeho prospěch poplatek („poplatek za doplňkovou rešerši“) za provedení této rešerše.

(b) Poplatek za doplňkovou rešerši bude vybírán Mezinárodním úřadem. Pravidla 16.1(b) až (e) se použijí přiměřeně.

(c) Pro stanovení lhůty k zaplacení poplatku za doplňkovou rešerši a splatné částky se použijí ustanovení pravidla 45bis.2(c) přiměřeně.

(d) Mezinárodní úřad vrátí poplatek za doplňkovou rešerši přihlašovateli, pokud předtím, než jsou dokumenty uvedené v pravidle 45bis.4(e)(i) až (iv) předány orgánu jmenovanému pro doplňkovou rešerši, je žádost o doplňkovou rešerši vzata zpět nebo je považována za nepředloženou.

(e) Orgán jmenovaný pro doplňkovou rešerši v rozsahu a za podmínek stanovených příslušnou dohodou podle článku 16(3)(b) vrátí poplatek za doplňkovou rešerši, pokud předtím, než zahájil doplňkovou mezinárodní rešerši v souladu s pravidlem 45bis.5(a), je žádost o doplňkovou rešerši považována za nepředloženou.

45bis.4 Kontrola žádosti o doplňkovou rešerši; oprava závad; poplatky za pozdní platbu; předání orgánu pro mezinárodní rešerši

(a) Ihned po přijetí žádosti o doplňkovou rešerši Mezinárodní úřad zkontroluje, zda splňuje požadavky pravidla 45bis.1(b) a (c)(i) a vyzve přihlašovatele k opravě vad ve lhůtě jednoho měsíce od data výzvy.

(b) Pokud v době splatnosti podle pravidla 45bis.2(c) a 45bis.3(c) Mezinárodní úřad zjistí, že jednací poplatek za doplňkovou rešerši a poplatek za doplňkovou rešerši nebyly zaplaceny v plné výši, vyzve přihlašovatele, aby zaplatil částku požadovanou k pokrytí těchto poplatků, společně s poplatkem za pozdní platbu podle odstavce (c) ve lhůtě jednoho měsíce od data výzvy.

(c) Zaplacení poplatků na základě výzvy podle odstavce (b) bude podmíněno platbou poplatku za pozdní platbu ve prospěch Mezinárodního úřadu, jehož výše bude 50 % jednacího poplatku za doplňkovou rešerši.

(d) Pokud přihlašovatel nedodá požadovanou opravu nebo nezaplatí poplatky v plné výši včetně poplatku za pozdní platbu před uplynutím lhůty stanovené podle odstavců (a) nebo (b), bude žádost o doplňkovou rešerši považována za nepředloženou a Mezinárodní úřad v tomto smyslu vydá usnesení a informuje příslušně přihlašovatele.

(e) Při zjištění, že požadavky pravidla 45bis.1(b) a (c)(i), 45bis.2(c) a 45bis.3(c) byly splněny, Mezinárodní úřad ihned, ale ne před datem přijetí zprávy o mezinárodní rešerši nebo uplynutím 17 měsíců od data priority, podle toho, co nastane dříve, předá orgánu jmenovanému pro doplňkovou rešerši kopii každého z následujících dokumentů:

(i) žádosti o doplňkovou rešerši;

(ii) mezinárodní přihlášky;

(iii) seznamu sekvencí dodaného podle pravidla 45bis.1(c)(ii); a

(iv) každého překladu dodaného podle pravidla 12.3, 12.4 nebo 45bis.1(c)(i), který bude použit jako základ pro doplňkovou mezinárodní rešerši;

a současně, nebo ihned po jejich pozdějším přijetí Mezinárodním úřadem:

(v) zprávu o mezinárodní rešerši a písemný posudek vyhotovené podle pravidla 43bis. 1;

(vi) každou výzvu orgánu pro mezinárodní rešerši k platbě dalších poplatků podle článku 17(3)(a); a

(vii) každou stížnost přihlašovatele podle pravidla 40.2(c) a rozhodnutí o ní kontrolním orgánem ustaveným v rámci orgánu pro mezinárodní rešerši.

(f) Na základě žádosti orgánu jmenovaného pro doplňkovou rešerši bude písemný posudek uvedený v odstavci (e)(v), pokud není v angličtině nebo jazyku přípustném pro tento orgán, přeložen do angličtiny Mezinárodním úřadem nebo na jeho odpovědnost. Mezinárodní úřad předá kopii překladu tomuto orgánu do dvou měsíců od data přijetí žádosti o překlad a zároveň předá kopii přihlašovateli.

45bis.5 Zahájení, základ a rozsah doplňkové mezinárodní rešeršní zprávy

(a) Orgán jmenovaný pro doplňkovou rešerši zahájí doplňkovou mezinárodní rešerši ihned po přijetí dokumentů stanovených v pravidle 45bis.4(e)(i) až (iv), s tím, že orgán může, dle své volby, pozdržet zahájení rešerše do doby, kdy také obdrží dokumenty stanovené v pravidle 45bis.4(e)(v) nebo do uplynutí 22 měsíců od data priority podle toho, které nastane první.

(b) Doplňková mezinárodní rešerše bude provedena na základě mezinárodní přihlášky, jak byla podána, nebo překladu podle pravidla 45bis.1(b)(iii) nebo 45bis.1(c)(i), přičemž se bere v úvahu zpráva o mezinárodní rešerši a písemný posudek vyhotovený podle pravidla 43bis.1, pokud jsou dostupné orgánu jmenovanému pro doplňkovou rešerši předtím, než zahájí rešerši. Pokud žádost o doplňkovou rešerši obsahuje údaj podle pravidla 45bis.1(d), může být doplňková mezinárodní rešerše omezena na vynález specifikovaný přihlašovatelem podle pravidla 45bis.1(d) a na ty části mezinárodní přihlášky, které se vztahují k tomuto vynálezu.

(c) Pro účely doplňkové mezinárodní rešerše se článek 17(2) a pravidla 13ter.1, 33 a 39 použijí přiměřeně.

(d) Pokud je zpráva o mezinárodní rešerši dostupná orgánu jmenovanému pro doplňkovou rešerši předtím, než zahájí rešerši podle odstavce (a), může tento orgán vyloučit z doplňkové rešerše veškeré nároky, které nebyly předmětem mezinárodní rešerše.

(e) Pokud orgán pro mezinárodní rešerši vydal usnesení v souladu s článkem 17(2)(a) a toto usnesení je dostupné orgánu jmenovanému pro doplňkovou rešerši předtím, než zahájí rešerši podle odstavce (a), může tento orgán rozhodnout o tom, že nevypracuje doplňkovou mezinárodní rešerši a v tomto případě o tom vydá usnesení a bez odkladu o tom uvědomí přihlašovatele a zároveň Mezinárodní úřad.

(f) Doplňková mezinárodní rešerše bude pokrývat alespoň dokumentaci, která je k tomuto účelu uvedena v příslušné dohodě podle článku 16(3)(b).

(g) Pokud orgán jmenovaný pro doplňkovou rešerši zjistí, že provedení rešerše je vyloučeno omezením nebo podmínkami obsaženými v pravidle 45bis.9(a), bude se žádost o doplňkovou rešerši považovat za nepředloženou a orgán o tom vydá usnesení a bez odkladu o tom uvědomí přihlašovatele a zároveň Mezinárodní úřad.

45bis.6 Jednotnost vynálezu

(a) Pokud orgán jmenovaný pro doplňkovou rešerši zjistí, že mezinárodní přihláška nevyhovuje požadavku na jednotnost vynálezu, pak:

(i) vyhotoví zprávu o doplňkové mezinárodní rešerši k těm částem mezinárodní přihlášky, které se vztahují k vynálezu, který je v nárocích uveden jako první (“hlavní vynález“);

(ii) oznámí přihlašovateli své stanovisko, že mezinárodní přihláška nevyhovuje požadavků na jednotnost vynálezu a uvede důvody k tomuto stanovisku; a

(iii) informuje přihlašovatele o možnosti požádat ve lhůtě uvedené v odstavci (c) o přezkoumání stanoviska.

(b) Při zvažování, zda mezinárodní přihláška vyhovuje požadavku na jednotnost vynálezu, vezme orgán řádně v úvahu všechny dokumenty, které obdržel podle pravidla 45bis.4(e)(vi) a (vii) předtím, než zahájí doplňkovou mezinárodní rešerši.

(c) Přihlašovatel může do jednoho měsíce od data oznámení podle odstavce (a)(ii) požádat orgán, aby přezkoumal stanovisko uvedené v odstavci (a). Požadavek na přezkoumání může být podmíněn orgánem platbou v jeho vlastní prospěch poplatku za přezkoumání, jehož výše bude stanovena tímto orgánem.

(d) Pokud přihlašovatel požádá ve lhůtě podle odstavce (c) o přezkoumání stanoviska orgánem a zaplatí případný poplatek za přezkoumání, pak bude stanovisko orgánem přezkoumáno. Přezkoumání nebude provedeno pouze osobou, která učinila rozhodnutí, jež je předmětem přezkoumání. Jestliže orgán:

(i) zjistí, že stanovisko bylo zcela opodstatněné, uvědomí o tom ihned přihlašovatele;

(ii) zjistí, že stanovisko bylo částečně neopodstatněné, ale stále zastává názor, že mezinárodní přihláška nevyhovuje požadavku na jednotnost vynálezu, uvědomí o tom přihlašovatele a, pokud je to nezbytné, postupuje podle ustanovení odstavce (a)(i);

(iii) zjistí, že stanovisko bylo zcela neopodstatněné, uvědomí o tom přihlašovatele, vyhotoví zprávu o doplňkové mezinárodní rešerši na všechny části mezinárodní přihlášky a vrátí přihlašovateli poplatek za přezkoumání.

(e) Na žádost přihlašovatele je jak text žádosti o přezkoumání, tak rozhodnutí o ní sdělen určeným úřadům spolu se zprávou o doplňkové mezinárodní rešerši. Přihlašovatel předloží každý překlad uvedeného s předložením překladu mezinárodní přihlášky požadovaným podle článku 22.

(f) Odstavce (a) až (e) se použijí přiměřeně jestliže se orgán jmenovaný pro doplňkovou rešerši rozhodne omezit doplňkovou mezinárodní rešerši v souladu s druhou větou pravidla 45bis.5(b), za předpokladu, že jakýkoliv odkaz v uvedených odstavcích na „mezinárodní přihlášku“ bude vykládán jako odkaz na ty části mezinárodní přihlášky, které se vztahují k vynálezu specifikovanému přihlašovatelem podle pravidla 45bis.1(d).

45bis.7 Zpráva o doplňkové mezinárodní rešerši

(a) Orgán jmenovaný pro doplňkovou rešerši vyhotoví ve lhůtě 28 měsíců od data priority zprávu o doplňkové mezinárodní rešerši nebo vydá usnesení ve smyslu článku 17(2)(a) platném s odkazem na pravidlo 45bis.5(c), že nebude vyhotovena žádná zpráva o doplňkové mezinárodní rešerši.

(b) Každá zpráva o doplňkové mezinárodní rešerši, každé usnesení podle článku 17(2)(a) platného s odkazem na pravidlo 45bis.5(c) a každé usnesení podle pravidla 45bis.5(e) bude v jazyce zveřejnění.

(c) Pro účely vyhotovení zprávy o doplňkové mezinárodní rešerši se pravidla 43.1, 43.2, 43.5, 43.6, 43.6bis, 43.8 a 43.10, s výhradou odstavců (d) a (e), použijí přiměřeně. Pravidlo 43.9 se použije přiměřeně s výjimkou odkazů, které jsou zde uvedeny, na pravidla 43.3, 43.7 a 44.2 a tyto budou považovány za neexistující. Článek 20(3) a pravidlo 44.3 se použijí přiměřeně.

(d) Zpráva o doplňkové mezinárodní rešerši nemusí obsahovat citace z dokumentu uvedeného v mezinárodní rešeršní zprávě s výjimkou, kdy je dokument třeba citovat v souvislosti s dalšími dokumenty, které nebyly citovány v mezinárodní rešeršní zprávě.

(e) Zpráva o doplňkové mezinárodní rešerši může obsahovat vysvětlení:

(i) týkající se citací dokumentů, které jsou považovány za relevantní;

(ii) týkající se rozsahu doplňkové mezinárodní rešerše.

45bis.8 Předání a účinek zprávy o doplňkové mezinárodní rešerši

(a) Orgán jmenovaný pro doplňkovou rešerši předá, ve stejný den, jednu kopii zprávy o doplňkové mezinárodní rešerši nebo usnesení, že žádná zpráva o doplňkové mezinárodní rešerši nebude vyhotovena, podle okolností, Mezinárodnímu úřadu a jednu kopii přihlašovateli.

(b) S výhradou odstavce (c), se článek 20(1) a pravidla 45.1, 47.1(d) a 70.7(a) použijí, jestliže zpráva o doplňkové mezinárodní rešerši byla částí mezinárodní rešeršní zprávy.

(c) Orgán pro mezinárodní předběžný průzkum nemusí brát v úvahu zprávu o doplňkové mezinárodní rešerši pro účely vyhotovení písemného posudku nebo zprávy o mezinárodním předběžném průzkumu, pokud je tento orgán obdržel poté, co začal sestavovat posudek nebo zprávu.

45bis.9 Orgány pro mezinárodní rešerši příslušné provést doplňkovou mezinárodní rešerši

(a) Orgán pro mezinárodní rešerši je příslušný k provádění doplňkových mezinárodních rešerší, jestliže je jeho připravenost k této činnosti uvedena v příslušné dohodě podle článku 16(3)(b) a podléhá omezením a podmínkám stanoveným touto dohodou.

(b) Orgán pro mezinárodní rešerši provádějící mezinárodní rešerši podle článku 16(1) vzhledem k mezinárodní přihlášce nebude příslušný k provádění doplňkové mezinárodní rešerše k této přihlášce.

(c) Omezení uvedená v odstavci (a) mohou například zahrnovat omezení předmětu, ke kterému mají být doplňkové mezinárodní rešerše provedeny, navíc k omezením, která vyplývají z aplikace článku 17(2) na mezinárodní rešerši a omezení týkajících se celkového počtu doplňkových mezinárodních rešerší, které budou provedeny ve stanoveném období.

Pravidlo 48

Mezinárodní zveřejnění

48.1 a 48.2 [Žádná změna]

48.3 Jazyky zveřejnění

(a) Pokud je mezinárodní přihláška podána v arabštině, čínštině, angličtině, francouzštině, němčině, japonštině, korejštině, portugalštině, ruštině nebo španělštině („jazyky zveřejnění“), tato přihláška bude zveřejněna v jazyce, ve kterém byla podána.

(b) a (c) [Žádná změna]

48.4 až 48.6 [Žádná změna]

Poznámky pod čarou

1) Smlouva o patentové spolupráci, přijatá ve Washingtonu dne 19. června 1970, změněná v roce 1979 a 1984, byla vyhlášena pod č. 296/1991 Sb.


PŘEKLAD

Změny prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci přijaté dne 29. září 2008

(vstupující v platnost dne 1. ledna 2009)

Pravidlo 45bis

Doplňkové mezinárodní rešerše

45bis.1 [Žádná změna]

45bis.2 Jednací poplatek za doplňkovou rešerši

(a) až (c) [Žádná změna]

(d) Mezinárodní úřad vrátí jednací poplatek za doplňkovou rešerši přihlašovateli, pokud předtím, než jsou dokumenty uvedené v pravidle 45bis.4(e)(i) až (iv) předány orgánu jmenovanému pro doplňkovou rešerši, je mezinárodní přihláška vzata zpět nebo je považovaná za vzatou zpět, nebo je žádost o doplňkovou rešerši vzata zpět nebo je považována za nepředloženou.

45bis.3 Poplatek za doplňkovou rešerši

(a) až (c) [Žádná změna]

(d) Mezinárodní úřad vrátí poplatek za doplňkovou rešerši přihlašovateli, pokud předtím, než jsou dokumenty uvedené v pravidle 45bis.4(e)(i) až (iv) předány orgánu jmenovanému pro doplňkovou rešerši, je mezinárodní přihláška vzata zpět nebo je považovaná za vzatou zpět, nebo je žádost o doplňkovou rešerši vzata zpět nebo je považována za nepředloženou.

(e) [Žádná změna]

45bis.4 až 45bis.9 [Žádná změna]

Pravidlo 90

Zástupci a společní zmocněnci

90.1 Ustanovení zástupce

(a) Osoba, která má právo vystupovat před národním úřadem, u kterého je podána mezinárodní přihláška, nebo, je-li mezinárodní přihláška podána u Mezinárodního úřadu, osoba, která má právo vystupovat, pokud jde o mezinárodní přihlášku, před Mezinárodním úřadem činným jako přijímací úřad, smí být ustanovena přihlašovatelem jako jeho zástupce k zastupování před přijímacím úřadem, Mezinárodním úřadem, orgánem pro mezinárodní rešerši, orgánem jmenovaným pro doplňkovou rešerši a orgánem pro mezinárodní předběžný průzkum.

(b) [Žádná změna]

(b-bis) Osoba, která má právo vystupovat před národním úřadem nebo před mezivládní organizací, která působí jako orgán jmenovaný pro doplňkovou rešerši, smí být ustanovena přihlašovatelem jako jeho zástupce k zastupování výslovně před tímto orgánem.

(c) [Žádná změna]

(d) Zástupce ustanovený podle odstavce (a) smí, není-li něco jiného uvedeno v dokumentu, kterým byl ustanoven, stanovit dalšího nebo několik dalších zástupců, aby zastupovali přihlašovatele jako zástupci přihlašovatele:

(i) před přijímacím úřadem, Mezinárodním úřadem, orgánem pro mezinárodní rešerši, orgánem jmenovaným pro doplňkovou rešerši a orgánem pro mezinárodní předběžný průzkum s podmínkou, že osoba takto ustanovená jako další zástupce má právo vystupovat před národním úřadem, u kterého byla mezinárodní přihláška podána, nebo co se týče mezinárodní přihlášky, před Mezinárodním úřadem činným jako přijímací úřad, podle toho, o který případ jde;

(ii) výslovně před orgánem pro mezinárodní rešerši, orgánem jmenovaným pro doplňkovou rešerši nebo před orgánem pro mezinárodní předběžný průzkum s podmínkou, že osoba takto ustanovená jako další zástupce má právo vystupovat před národním úřadem nebo mezivládní organizací, která působí jako orgán pro mezinárodní rešerši, orgán jmenovaný pro doplňkovou rešerši nebo orgán pro mezinárodní předběžný průzkum, podle toho, o který případ jde.

90.2 a 90.3 [Žádná změna]

90.4 Způsob ustanovení zástupce nebo společného zmocněnce

(a) [Žádná změna]

(b) S výhradou pravidla 90.5, samostatná plná moc se předloží buď přijímacímu úřadu nebo Mezinárodnímu úřadu s podmínkou, že je-li plnou mocí ustanoven zástupce podle pravidla 90.1(b), (b-bis), (c) nebo (d)(ii), bude plná moc předložena orgánu pro mezinárodní rešerši, orgánu jmenovanému pro doplňkovou rešerši nebo orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum, podle toho, o který případ jde.

(c) [Žádná změna]

(d) S výhradou odstavce (e), přijímací úřad, orgán pro mezinárodní rešerši, orgán oprávněný provádět doplňkové rešerše, orgán pro mezinárodní předběžný průzkum a Mezinárodní úřad se mohou vzdát požadavku podle odstavce (b), že mu musí být předložena samostatná plná moc; v tom případě neplatí odstavec (c).

(e) [Žádná změna]

90.5 Všeobecná plná moc

(a) [Žádná změna]

(b) Všeobecná plná moc se uloží u přijímacího úřadu s podmínkou, že ustanovuje-li zástupce podle pravidla 90.1(b), (b-bis), (c) nebo (d)(ii), bude uložena u orgánu pro mezinárodní rešerši, orgánu jmenovaného pro doplňkovou rešerši nebo orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum, podle okolností.

(c) Přijímací úřad, orgán pro mezinárodní rešerši, orgán oprávněný provádět doplňkové rešerše a orgán pro mezinárodní předběžný průzkum se mohou vzdát požadavku podle odstavce (a)(ii), že kopie všeobecné plné moci musí být přiložena k žádosti, návrhu nebo samostatnému oznámení, podle okolností.

(d) Bez ohledu na odstavec (c), jestliže zástupce předloží přijímacímu úřadu, orgánu pro mezinárodní rešerši, orgánu jmenovanému pro doplňkovou rešerši nebo orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum, podle okolností, oznámení o vzetí zpět uvedené v pravidlech 90bis.1 až 90bis.4, musí být předložena tomuto úřadu či orgánu kopie všeobecné plné moci.

90.6 [Žádná změna]

Pravidlo 90bis

Vzetí zpět

90bis.1 až 90bis.3 [Žádná změna]

90bis.3bis Vzetí zpět žádosti o doplňkovou mezinárodní rešerši

(a) Přihlašovatel může vzít zpět žádost o doplňkovou mezinárodní rešerši kdykoli před datem předání zprávy o doplňkové rešerši nebo usnesení, že taková zpráva nebude vydána, přihlašovateli a Mezinárodnímu úřadu podle pravidla 45bis.8(a).

(b) Vzetí zpět nabude účinnosti přijetím oznámení, adresovaného přihlašovatelem ve lhůtě podle odstavce (a) podle jeho volby orgánu jmenovanému pro doplňkovou rešerši nebo Mezinárodnímu úřadu s podmínkou, že neobdrží-li orgán jmenovaný pro doplňkovou rešerši oznámení v čase dostatečném na to, aby bylo možno zabránit předání zprávy nebo usnesení uvedeného v odstavci (a), bude sdělení této zprávy nebo usnesení podle článku 20(1), jak jej lze použít na základě pravidla 45bis.8(b), přesto provedeno.

90bis.4 [Žádná změna]

90bis.5 Podpis

(a) [Žádná změna]

(b) Pokud dva nebo více přihlašovatelů podají mezinárodní přihlášku, kterou se určuje stát, jehož národní zákonodárství vyžaduje, aby byly národní přihlášky podávány vynálezcem a jestliže přihlašovatel pro tento určený stát, který je vynálezcem, nemůže být nalezen či dosažen po vynaložení značného úsilí, nemusí být oznámení o vzetí zpět podle pravidel 90bis.1 až 90bis.4 tímto přihlašovatelem („dotyčný přihlašovatel“) podepsáno, jestliže je podepsáno alespoň jedním přihlašovatelem a

(i) přijímacímu úřadu, Mezinárodnímu úřadu, orgánu provádějícímu doplňkovou mezinárodní rešerši nebo orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum, podle okolností, je poskytnuto uspokojivé vysvětlení týkající se chybějícího podpisu dotyčného přihlašovatele, nebo

(ii) v případě oznámení o vzetí zpět podle pravidla 90bis.1(b), 90bis.2(d), 90bis.3(c) nebo 90bis.3bis(b), dotyčný přihlašovatel nepodepsal žádost, ale požadavkům podle pravidla 4.15(b) bylo vyhověno, nebo

(iii) [Žádná změna]

90bis.6 Účinek vzetí zpět

(a) a (b) [Žádná změna]

(b-bis) Byla-li žádost o doplňkovou mezinárodní rešerši vzata zpět podle pravidla 90bis.3bis, bude doplňková mezinárodní rešerše prováděná příslušným orgánem přerušena.

(c) [Žádná změna]

90bis.7 [Žádná změna]

Přesunout nahoru