Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 86/2008 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání o provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými

Datum vyhlášení 30.12.2008
Uzavření smlouvy 07.09.2007
Platnost od 01.01.2009
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

86

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 7. září 2007 bylo v Praze podepsáno Správní ujednání o provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými1).

Správní ujednání vstoupí v platnost na základě svého článku 11 dne 1. ledna 2009.

České znění Správního ujednání se vyhlašuje současně.


SPRÁVNÍ UJEDNANÍ

O PROVÁDĚNÍ SMLOUVY O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI

Příslušný úřad České republiky a

příslušný úřad Spojených států amerických,

v souladu s čl. 13 písm. a) Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými ze dne 7. září 2007, dále jen „Smlouva“, se dohodly takto:

ČÁST I

Obecná ustanovení

Článek 1

Výrazy použité v tomto správním ujednání mají stejný význam jako ve Smlouvě.

Článek 2

1. Institucemi uvedenými v čl. 1 odst. 1 písm. d) Smlouvy jsou:

a) za Spojené státy - the Social Security Administration (Správa sociálního zabezpečení);

b) za Českou republiku - Česká správa sociálního zabezpečení.

2. Instituce uvedené v odstavci 1 tohoto článku se dohodnou na společných postupech a formulářích nezbytných k provádění Smlouvy a tohoto správního ujednání.

ČÁST II

Ustanovení o pojištění

Článek 3

1.

a) Pokud osoba podléhá právním předpisům jednoho smluvního státu v souladu s částí II Smlouvy, instituce tohoto smluvního státu vydá na žádost zaměstnavatele nebo osoby samostatně výdělečně činné osvědčení stanovující, že daná osoba podléhá těmto právním předpisům, a obsahující údaj o době platnosti tohoto osvědčení.

b) Je-li to možné, bude zaměstnavatelem nebo osobou samostatně výdělečně činnou osvědčení vyžádáno předem.

c) Osvědčení dokládá, že se na danou osobu nevztahují právní předpisy druhého smluvního státu o povinném pojištění ve vztahu k danému zaměstnání nebo samostatně výdělečné činnosti.

2. Osvědčení uvedené v odstavci 1 tohoto článku vydávají a výjimky podle článku 10 Smlouvy udělují instituce uvedené v článku 2 tohoto správního ujednání.

3. Zaměstnavatel a zaměstnanec nebo osoba samostatně výdělečně činná předloží, bude-li možno předem, žádost o výjimku podle článku 10 Smlouvy instituci smluvního státu, podle jehož právních předpisů je pojištění požadováno.

4. Instituce smluvního státu, která vydává osvědčení uvedené v odstavci 1 tohoto článku, poskytne podle potřeby kopii osvědčení nebo dohodnuté informace z tohoto osvědčení instituci druhého smluvního státu.

ČÁST III

Ustanovení o dávkách

Článek 4

1. Žádosti o dávky na základě Smlouvy se podávají na formulářích dohodnutých institucemi obou smluvních států.

2. Instituce smluvního státu, u níž je žádost o dávky podle Smlouvy podána jako první, postoupí žádost instituci druhého smluvního státu, s vyznačením data přijetí této žádosti. Instituce prvního smluvního státu rovněž poskytne na dohodnutých formulářích doklad o průběhu dob pojištění získaných podle jeho právních předpisů a další informace, jež má k dispozici, které mohou být požadovány institucí druhého smluvního státu k dokončení řízení o dávce.

3. Instituce smluvního státu, která obdrží žádost, jež byla jako první podána u instituce druhého smluvního státu, neprodleně poskytne instituci druhého smluvního státu tytéž informace uvedené v odst. 2 tohoto článku, které jsou vyžadovány k ukončení řízení o dávce v prvním smluvním státě.

4. Instituce smluvního státu, u které byla žádost o dávky podána, ověří informace týkající se žadatele a jeho rodinných příslušníků. Druh informací, které podléhají ověření, bude dohodnut institucemi obou smluvních států.

ČÁST IV

Různá ustanovení

Článek 5

Za účelem provádění Smlouvy poskytne instituce jednoho smluvního státu na žádost instituci druhého smluvního státu dostupné informace týkající se nároku každé určené osoby v souladu s opatřeními dohodnutými podle čl. 2 odst. 2 tohoto správního ujednání.

Článek 6

Pro zjednodušení provádění Smlouvy a tohoto správního ujednání se instituce mohou dohodnout na opatřeních pro poskytování a výměnu dat elektronickou cestou v souladu s článkem 15 Smlouvy.

Článek 7

1. Je-li administrativní pomoc požadována na základě článku 14 Smlouvy, bude bezplatná. Výdaje jiné než standardní personální a provozní náklady instituce poskytující tuto pomoc budou refundovány, nebude-li mezi příslušnými úřady nebo institucemi smluvních států dohodnuto jinak.

2. Instituce jednoho smluvního státu poskytne na žádost bezplatně instituci druhého smluvního státu veškeré lékařské informace a dokumentaci, které má k dispozici, týkající se invalidity žadatele nebo příjemce dávky.

3. Vyžaduje-li instituce jednoho smluvního státu, aby se osoba na území druhého smluvního státu, která pobírá nebo žádá o dávky na základě Smlouvy, podrobila lékařskému vyšetření, zajistí toto vyšetření, pokud je uvedenou institucí požadováno, instituce druhého smluvního státu v souladu s pravidly instituce, která vyšetření provádí, a na náklady instituce, která si vyšetření vyžádala.

4. Instituce jednoho smluvního státu uhradí částky dlužné na základě odstavců 1 nebo 3 tohoto článku po předložení výkazu výdajů institucí druhého smluvního státu.

Článek 8

1. Dávky se vyplácí přímo oprávněným osobám v souladu s právními předpisy smluvních států.

2. Instituce smluvních států neprovádí při výplatě dávek podle Smlouvy žádné srážky na své administrativní výdaje.

Článek 9

Instituce obou smluvních států si vymění statistické údaje o počtu osvědčení vydaných na základě článku 3 tohoto správního ujednání a o platbách provedených ve prospěch příjemců na základě Smlouvy. Uvedené statistické údaje budou poskytovány každoročně v dohodnuté formě.

Článek 10

Příslušné úřady si mohou vzájemně písemně oznámit změny v názvech institucí bez potřeby měnit toto správní ujednání.

Článek 11

Toto správní ujednání vstupuje v platnost dnem, kdy vstupuje v platnost Smlouva, a platí po stejnou dobu.


Dáno v Praze dne 7. září 2007 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a anglickém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Českou republiku
RNDr. Petr Nečas v. r.
místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

Za Spojené státy americké
Richard W. Graber v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Spojených států amerických v České republice

Poznámky pod čarou

1) Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými podepsaná dne 7. září 2007 v Praze byla vyhlášena pod č. 85/2008 Sb. m. s.

Přesunout nahoru