Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 81/2008 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Korejskou republikou

Datum vyhlášení 15.12.2008
Uzavření smlouvy 01.07.2008
Platnost od 01.11.2008
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

81

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 1. července 2008 bylo v Soulu podepsáno Správní ujednání k provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Korejskou republikou1).

Správní ujednání vstupilo v platnost na základě svého článku 12 dne 1. listopadu 2008.

České znění Správního ujednání a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


SPRÁVNÍ UJEDNANÍ

K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A KOREJSKOU REPUBLIKOU

Příslušné úřady,

podle článku 15 odst. 1 Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Korejskou republikou, podepsané v Praze dne 14. prosince 2007, (dále jen „Smlouva“),

se dohodly takto:

ČÁST I

Všeobecná ustanovení

Článek 1

Definice

Výrazy v tomto Správním ujednání (dále jen „Ujednání“) se používají ve stejném smyslu jako ve Smlouvě.

Článek 2

Styčná místa

1. Styčnými místy podle článku 15 odst. 2 Smlouvy jsou určeny:

(a) v Korejské republice

Národní penzijní služba;

(b) v České republice

Česká správa sociálního zabezpečení.

2. Styčná místa usnadňují styk mezi institucemi smluvních států a plní povinnosti uvedené v tomto ujednání. Při provádění Smlouvy mohou komunikovat přímo mezi sebou, jakož i s dotčenými osobami nebo jejich zástupci. Při provádění Smlouvy si vzájemně pomáhají.

Článek 3

Formuláře a podrobné postupy

1. Na základě tohoto ujednání dohodnou společně styčná místa obou smluvních států formuláře a podrobné postupy potřebné pro provádění Smlouvy.

2. Instituce nebo styčná místa obou smluvních států mohou odmítnout přijmout žádost o dávku nebo jakoukoli jinou žádost nebo potvrzení, nebudou-li předloženy v dohodnuté formě.

ČÁST II

Ustanovení o používání právních předpisů

Článek 4

Potvrzení o používání právních předpisů a výjimky

1. V případech uvedených v části II Smlouvy je časově omezené potvrzení uvádějící, že na osobu se v rámci dané pracovní činnosti vztahují právní předpisy smluvního státu, vydáno na žádost zaměstnance, zaměstnavatele nebo osoby samostatně výdělečně činné, v dohodnuté formě:

- v České republice

Českou správou sociálního zabezpečení;

- v Korejské republice

Národní penzijní službou.

Vydané potvrzení je předáno osobě, které se žádost týká, a v případech uvedených v článcích 8-10 Smlouvy je stejnopis potvrzení zaslán výše uvedené instituci druhého smluvního státu.

2.

(a) K dohodnutí výjimek podle článku 10 z ustanovení článků 7 až 9 Smlouvy jsou pověřeny následující instituce:

- v České republice

Česká správa sociálního zabezpečení;

- v Korejské republice

Národní penzijní služba.

(b) Zaměstnanec a zaměstnavatel předkládají společnou žádost o výjimku v písemné formě pověřené instituci smluvního státu, jehož právní předpisy mají být podle žádosti používány. Obdobně uplatňuje žádost osoba samostatně výdělečně činná.
Žádost o výjimku z používání právních předpisů smluvního státu zaměstnání u vyslaných pracovníků uvedených v článku 8 Smlouvy, kteří jsou již v tomto smluvním státě zaměstnáni a jejichž lhůta pro vyslání končí, bude předložena před koncem probíhající doby vyslání.

(c) Dohoda pověřených institucí smluvních států o výjimce se dokládá potvrzením vystaveným a předaným podle odstavce 1 tohoto článku.

ČÁST III

Poskytování dávek

Článek 5

Přepočet dob pojištění

V případě potřeby bude přepočet nezbytný pro účely sčítání ve smyslu článku 11 odst. 1 Smlouvy prováděn podle následujících pravidel:

(a) 365 dní získaných podle českých právních předpisů bude odpovídat 12 měsícům podle korejských právních předpisů a každých 30 dní bude odpovídat jednomu měsíci. Pokud přepočet podle předchozí věty povede ke zbytkovému počtu dní, budou tyto zbytkové dny považovány za dodatečný měsíc pojištění. Celková doba pojištění získaná v jednom kalendářním roce nemůže přesáhnout 12 měsíců.

(b) 12 měsíců získaných podle korejských právních předpisů bude odpovídat 365 dnům podle českých právních předpisů a jeden měsíc bude odpovídat 30 dnům. Celková doba pojištění získaná v jednom kalendářním roce nemůže přesáhnout 365 dní.

Článek 6

Zohlednění dob pojištění třetího státu

Jestliže pro nárok na dávku smluvního státu bylo přihlédnuto k dobám pojištění získaným podle právních předpisů třetího státu ve smyslu článku 11 odst. 2 Smlouvy, vezmou se tyto doby pojištění obdobně v úvahu pro výpočet dávek podle článku 12 odst. 2 Smlouvy.

Článek 7

Vyřizování žádostí

1. Jestliže instituce jednoho smluvního státu obdrží žádost osoby, která získala doby pojištění podle právních předpisů druhého nebo obou smluvních států, zašle tato instituce žádost prostřednictvím styčných míst instituci druhého smluvního státu s uvedením data, kdy žádost obdržela.
Spolu s žádostí zašle též instituci druhého smluvního státu:

- veškerou dostupnou dokumentaci, která může být pro instituci druhého smluvního státu potřebná pro stanovení nároku na dávku,

- formulář, v němž uvede zejména doby pojištění získané podle právních předpisů prvního smluvního státu,

- a případně kopii svého rozhodnutí o dávce, pokud bylo učiněno.

2. Instituce druhého smluvního státu poté rozhodne o nároku žadatele a prostřednictvím styčných míst oznámí své rozhodnutí instituci prvního smluvního státu.
Spolu s rozhodnutím též zašle, v případě potřeby nebo na žádost, instituci prvního smluvního státu:

- veškerou dostupnou dokumentaci, která může být pro instituci prvního smluvního státu potřebná pro stanovení nároku žadatele na dávku,

- formulář, v němž uvede zejména doby pojištění získané podle právních předpisů, které provádí.

3. Instituce smluvního státu, ve kterém byla podána žádost o dávku, ověří údaje týkající se žadatele a jeho rodinných příslušníků. Styčná místa smluvních států se dohodnou, které údaje mají být ověřovány.

Článek 8

Lékařské prohlídky

1. Instituce smluvního státu poskytne na žádost instituce druhého smluvního státu dostupné lékařské informace a dokumentaci, jež se týkají zdravotního postižení žadatele nebo příjemce dávky. Žádost o informace a dokumentaci a jejich předání se uskuteční prostřednictvím styčných míst smluvních států.

2. Jestliže instituce smluvního státu požaduje, aby se žadatel nebo příjemce dávky bydlící na území druhého smluvního státu podrobil lékařské prohlídce, instituce druhého smluvního státu zařídí na žádost styčného místa prvního smluvního státu provedení této prohlídky podle svých pravidel a na náklady instituce, která o lékařskou prohlídku požádala.

3. Po obdržení podrobného sestavení vzniklých nákladů bude částka dlužná v důsledku aplikace ustanovení odstavce 2 tohoto článku bez odkladu uhrazena prostřednictvím styčných míst smluvních států.

ČÁST IV

Různá a závěrečná ustanovení

Článek 9

Výplata dávek

1. Peněžité dávky se vyplácí přímo oprávněným osobám.

2. Instituce smluvních států neprovádí při výplatě dávek podle Smlouvy žádné srážky na své administrativní výdaje.

3. Pokud instituce jednoho smluvního státu vyplácí dávky ve volně směnitelné měně podle článku 23 odst. 1 Smlouvy, pak se pro přepočet použije směnný kurz platný v den realizace platby.

Článek 10

Výměna statistických údajů

Styčná místa smluvních států si budou k 31. prosinci vyměňovat roční statistické údaje o počtu potvrzení vystavených na základě článku 4 tohoto ujednání a o platbách příjemcům vyplacených na základě Smlouvy. Tyto statistické údaje budou zahrnovat údaje o počtu příjemců a celkové částce dávek s rozdělením podle jednotlivých druhů dávek vyplacených na základě Smlouvy. Tyto statistické údaje budou vyhotoveny ve formě dohodnuté styčnými místy.

Článek 11

Spolupráce styčných míst

K projednání otázek souvisejících s prováděním Smlouvy se uskuteční setkání zástupců styčných míst střídavě v obou smluvních státech.

Článek 12

Vstup v platnost

Toto ujednání vstupuje v platnost ve stejný den jako Smlouva a bude se používat po stejnou dobu.

ADMINISTRATIVĚ ARRANGEMENT FOR THEIMPLEMENTATION OF THE AGREEMENT ON SOCIÁL SECURITY BETWEEN THE CZECH REPUBLIC AND THE REPUBLIC OF KOREA


Dáno v Soulu dne 1. července 2008 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, korejském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická.

V případě rozdílností ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Za příslušný úřad České republiky
JUDr. Petr Šimerka v. r.
státní tajemník - náměstek ministra práce a sociálních věcí

Za příslušný úřad Korejské republiky
Soung-Yee Kim v. r.
ministr zdravotnictví, sociální péče a rodinných záležitostí

Poznámky pod čarou

1) Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Korejskou republikou podepsaná dne 14. prosince 2007 v Praze byla vyhlášena pod č. 80/2008 Sb. m. s.

Přesunout nahoru