Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 74/2008 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání o školských výměnách mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Čínské lidové republiky na léta 2008 – 2011

Datum vyhlášení 20.11.2008
Uzavření smlouvy 08.07.2008
Platnost od 08.07.2008
Platnost do 31.12.2011
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

74

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. července 2008 bylo v Pekingu podepsáno Ujednání o školských výměnách mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Čínské lidové republiky na léta 2008 – 2011.

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 7 dnem podpisu a zůstane v platnosti do 31. prosince 2011.

České znění Ujednání a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


Ujednání

o školských výměnách mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Čínské lidové republiky na léta 2008-2011

V zájmu upevnění spolupráce a rozvoje školských výměn, na principu rovnosti a vzájemných výhod, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvo školství Čínské lidové republiky (dále jen „smluvní strany“) se dohodly takto:

Článek 1

1. Smluvní strany budou podporovat výměny stipendistů ke studijním a výzkumným pobytům ve státu druhé smluvní strany na základě následujících podmínek:

a) Celkový počet vyměňovaných osob v každém ze států smluvních stran nepřesáhne 20 osob ročně.

b) Délka každého studijního pobytu ve státě přijímající smluvní strany je nejvýše jeden akademický rok.

c) Stipendisté jsou nejčastěji přijímáni k výzkumným pobytům (tj. v závislosti na své kvalifikaci a preferencích buď absolvují kurzy dle vlastního výběru v rámci programů celoživotního vzdělávání, nebo se na hostitelských institucích věnují samostatné výzkumné činnosti).

d) Kurzy, které stipendisté navštěvují, nevedou k získání akademického titulu.

e) Navrhovaní stipendisté musí mít dokončené minimálně dva roky vysokoškolského studia v příslušném studijním oboru ve vysílající zemi.

f) Stipendisté (s výjimkou studentů čínského nebo českého jazyka) musí prokázat pokročilou znalost anglického jazyka (na úrovni, která jim umožní navštěvovat bez problémů vysokoškolské přednášky a konzultace v anglickém jazyce).

g) Stipendisté (s výjimkou studentů čínského nebo českého jazyka) mohou, se souhlasem přijímající strany, studovat ve státě přijímající smluvní strany prostřednictvím anglického jazyka.

2. Vysílající smluvní strana předloží nominaci kandidátů (včetně dokladů o jejich kvalifikaci a praxi) přijímající smluvní straně nejpozději do 30. dubna každého roku.

3. Přijímající smluvní strana oznámí vysílající smluvní straně rozhodnutí o přijetí navržených osob nejpozději do 30. července každého roku.

4. Vysílající smluvní strana uhradí svým vysílaným osobám náklady na mezinárodní dopravu do místa jejich působení ve státě přijímající smluvní strany a zpět a poskytne jim finanční částku (stipendium) podle platných vnitrostátních předpisů vysílající smluvní strany.

5. Přijímající smluvní strana uhradí přijatým kandidátům studium, ubytování ve vysokoškolských zařízeních a poskytne jim lékařskou péči v nezbytně nutném rozsahu v případě náhlého onemocnění nebo úrazu po dobu jejich pobytu v přijímající zemi.

6. Smluvní strana bude vysílat osoby, které si na dobu pobytu ve státě druhé smluvní strany sjednají pojištění nákladů zdravotní péče v souladu s právními předpisy přijímající smluvní strany.

7. Přijímající smluvní strana umožní podle svých možností osobám přijatým na základě tohoto Ujednání stravování ve vysokoškolských zařízeních.

8. Přijímající smluvní strana umožní podle svých možností docentům, profesorům a stipendistům se srovnatelným akademickým statusem, vyslaným druhou smluvní stranou, ubytování v jednolůžkových pokojích.

Článek 2

1. Smluvní strany budou nadále podporovat výuku českého jazyka v Čínské lidové republice a výuku čínského jazyka v České republice. Za tím účelem česká strana vyšle a čínská strana přijme učitele, který bude na Univerzitě pro zahraniční studia v Pekingu vyučovat český jazyk. Čínská strana vyšle a česká strana přijme učitele k výuce čínského jazyka na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
Smluvní strany požádají o vyslání učitelů jazyka pro příští akademický rok do konce února běžného roku.
Vysílající smluvní strana předloží doklady o kvalifikaci a praxi navrhovaných kandidátů přijímající smluvní straně nejdéle do konce března příslušného roku. Přijímající smluvní strana sdělí stanovisko k návrhu na přijetí učitele jazyka nejdéle do konce dubna příslušného roku.
Vysílající smluvní strana uhradí učiteli jazyka mezinárodní cestovné do místa působení ve státě přijímající smluvní strany a zpět.
Přijímající smluvní strana poskytne učiteli jazyka měsíční plat podle platových předpisů státu přijímající smluvní strany s ohledem na kvalifikaci a délku jeho pedagogické praxe.
Přijímající smluvní strana napomůže při zajištění bezplatného ubytování učitele jazyka ve vybaveném bytě.
Přijímající smluvní strana poskytne učiteli jazyka nezbytnou lékařskou péči v souladu s předpisy státu přijímající smluvní strany.

2. V případě, že v době trvání platnosti tohoto Ujednání dojde k oboustranné dohodě o zahájení výuky českého jazyka také na jiné čínské univerzitě, česká strana vyšle a čínská strana přijme dalšího učitele českého jazyka.

3. Smluvní strany podporují založení Institutu Konfucia na Univerzitě Palackého v Olomouci a v dalších příslušných institucích.

Článek 3

1. Česká strana poskytne každoročně 2 místa ke studiu českého jazyka na Letní škole slovanských studií pořádané veřejnými vysokými školami v různých místech České republiky.

2. Česká strana uhradí zápisné, exkurze, ubytování a stravování a poskytne přijatým účastníkům z Číny lékařskou péči v nezbytně nutném rozsahu v případě náhlého onemocnění nebo úrazu. Vysílající smluvní strana hradí mezinárodní cestovné do místa pobytu ve státě přijímající smluvní strany a zpět.

3. Čínská strana poskytne každoročně 2 místa ke studiu v krátkodobých jazykových kurzech čínštiny. Délka studia v kurzech trvá čtyři týdny. Studium je určeno pro učitele čínštiny.

4. Čínská strana poskytne přijatým účastníkům z České republiky stipendium k pokrytí jejich životních nákladů, bezplatné ubytování, uhradí studijní cesty v rámci jazykových kurzů a lékařskou péči v nezbytně nutném rozsahu v případě náhlého onemocnění nebo úrazu. Vysílající strana hradí mezinárodní cestovné do místa pobytu a zpět.

5. Smluvní strana bude vysílat osoby, které si na dobu pobytu ve státě druhé smluvní strany sjednají pojištění nákladů zdravotní péče v souladu s právními předpisy přijímající smluvní strany.

Článek 4

1. Smluvní strany v době platnosti tohoto Ujednání vyšlou a přijmou dvě školské delegace k týdenní návštěvě státu druhé smluvní strany. Počet členů jedné delegace nepřevýší pět osob.

2. Vysílající smluvní strana bude informovat o záměru vyslat školskou delegaci včetně jejího složení nejpozději 2 měsíce před plánovaným zahájením pobytu.
Přijímající smluvní strana oznámí své rozhodnutí o přijetí delegace do 20 dnů od data obdržení informace o zájmu druhé smluvní strany vyslat delegaci.

3. Vysílající smluvní strana potvrdí přesné datum a způsob příjezdu delegace nejméně s dvoutýdenním předstihem.

4. Vysílající smluvní strana uhradí náklady na mezinárodní cestovné do hlavního města státu přijímající smluvní strany a zpět.

5. Přijímající smluvní strana uhradí ubytování, stravování, vnitrostátní přepravu a lékařskou péči v případě náhlého onemocnění či úrazu v průběhu pobytu delegace ve státě druhé smluvní strany.

Článek 5

Smluvní strany se budou informovat o významných mezinárodních akcích v oblasti vysokého školství a budou vytvářet podmínky k účasti školských odborníků na nich.

Článek 6

Smluvní strany budou podporovat navazování přímých kontaktů a rozvoj akademických výměn a spolupráce mezi vysokými školami.

Článek 7

Toto Ujednání vstupuje v platnost dnem podpisu a zůstane v platnosti do 31. prosince 2011.


Dáno v Pekingu dne 8. července 2008 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, čínském a anglickém. V případě rozdílností ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
PhDr. Ivana GROLLOVÁ v. r.
chargé ďaffaires a. i.
Velvyslanectví České republiky v Čínské lidové republice

Za Ministerstvo školství Čínské lidové republiky
ZHANG Xinsheng v. r.
náměstek ministra školství Čínské lidové republiky

AGREEMENT ON EDUCATIONAL EXCHANGES BETWEEN THE MINISTRY OF EDUCATION, YOUTH AND SPORT OF THE CZECH REPUBLIC AND THE MINISTRY OF EDUCATION OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA FOR THE YEARS 2008 - 2011

Přesunout nahoru