Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 73/2008 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o provádění bilaterálních mezinárodních smluv mezi Českou republikou a Slovenskou republikou po zahájení plné aplikace schengenského acquis oběma státy

Datum vyhlášení 20.11.2008
Uzavření smlouvy 05.08.2008
Platnost od 20.11.2008
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

73

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že na základě ukončení jednání mezi Českou republikou a Slovenskou republikou bylo výměnou nót ze dne 5. srpna 2008 a 25. srpna 2008 potvrzeno, že bilaterální mezinárodní smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou jsou aplikovány pouze v rozsahu slučitelném se schengenským acquis1) ve smyslu článku 3 odst. 2 Aktu o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie2).

České znění české nóty a slovenské znění slovenské nóty a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


Č.j.: 656/2008

Velvyslanectví České republiky v Bratislavě projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí Slovenské republiky a má čest potvrdit výsledky jednání zástupců obou států o dalším provádění bilaterálních smluv mezi Českou republikou a Slovenskou republikou po zahájení plné aplikace schengenského acquis oběma státy, které se uskutečnilo ve dnech 2. a 3. srpna 2007 v Praze.

Shodně s výsledky jednání konstatuje, že od okamžiku zahájení plné aplikace schengenského acquis oběma státy ve smyslu článku 3 odst. 2 Aktu o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie, jsou na základě článku 30 Vídeňské úmluvy o smluvním právu z 23. května 1969 mezinárodní smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou prováděny pouze v rozsahu, v němž jsou v souladu se schengenským acquis.

Dotčeny jsou následující mezinárodní smlouvy, respektive jejich ustanovení:

Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o úpravě režimu a o spolupráci na společných státních hranicích (Praha, 29. října 1992) ve znění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, kterou se mění a doplňuje Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o úpravě režimu a o spolupráci na společných státních hranicích (Praha, 18. srpna 1997), konkrétně její

- článek 4 odstavec 2 písmeno b),

- článek 13 odstavec 3,

- článek 14 odstavec 2,

- článek 15a odstavec 1 a odstavec 2 písmeno b),

- článek 15b odstavec 1,

- článek 15c odstavec 1 písmeno c), pokud se jedná o zemědělskou a lesní techniku a jiné prostředky určené k obdělávání,

- článek 15d,

- článek 15e,

- článek 15f,

- článek 15g odstavec 1.

Česká strana zároveň konstatuje, že od data přistoupení obou států k Evropské unii nejsou prováděna následující ustanovení této smlouvy

- článek 9 písmeno c),

- článek 15a odstavec 2 písmena a), c) a d),

- článek 15b odstavec 2,

- článek 15c odstavec 1 s výjimkou písmena c), pokud se jedná o zemědělskou a lesní techniku a jiné prostředky určené k obdělávání,

- článek 15g odstavec 2,

- poslední věta článku 18 odstavce 5, pokud se týká občanů Evropské unie a osob požívajících právo volného pohybu rovnocenné právu občanů Evropské unie.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o hraničních přechodech na společných státních hranicích (Praha, 28. března 2000) jako celek.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o zrušení vízové povinnosti (Praha, 29. října 1992), konkrétně její

- článek 3,

- článek 6.

Česká strana zároveň konstatuje, že od data přistoupení obou států k Evropské unii nejsou prováděna následující ustanovení této dohody

- článek 1,

- článek 2.

Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společných státních hranicích (Židlochovice, 4. ledna 1996), konkrétně její

- článek 30 v rozsahu, v němž se týká překračování státních hranic.

Česká strana zároveň konstatuje, že od data přistoupení obou států k Evropské unii není prováděn článek 31 této smlouvy.

Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci při mimořádných událostech (Bratislava, 23. listopadu 1998), konkrétně její

- článek 5 odstavec 2,

- článek 11 odstavec 1.

Česká strana zároveň konstatuje, že od data přistoupení obou států k Evropské unii není prováděn článek 6 odstavce 1 až 4 této smlouvy.

Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování v silniční, železniční a vodní dopravě (Bratislava, 24. května 1999) jako celek.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o předávání a přebírání osob na společných státních hranicích (Bratislava, 2. července 2002), konkrétně její

- článek 2 odstavec 3 písmena a) a b).

Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a při ochraně státních hranic (Bratislava, 27. ledna 2004), konkrétně její

- článek 15 odstavec 1 písmeno a),

- článek 18 odstavec 2.

Česká strana zároveň konstatuje, že od data přistoupení obou států k Evropské unii nejsou prováděna následující ustanovení této smlouvy

- článek 15 odstavec 1 písmeno a) v rozsahu, v němž se týká celních kontrol,

- článek 20.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o železniční dopravě přes státní hranice (Bratislava, 22. února 1996), konkrétně její

- článek 1 písmeno a) a v rozsahu týkajícím se provádění pohraničního odbavování také ustanovení písmen b) a d),

- článek 9,

- článek 10 odstavec 1.

Česká strana zároveň konstatuje, že od data přistoupení obou států k Evropské unii není prováděn článek 7 této dohody.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci na hraničních vodách (Židlochovice, 16. prosince 1999), konkrétně její

- článek 16 v rozsahu, v němž se týká překračování státních hranic.

Česká strana zároveň konstatuje, že od data přistoupení obou států k Evropské unii není prováděn článek 17 této dohody.

Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o železniční privilegované peážní dopravě v mimořádných situacích (Ostrava, 20. listopadu 2001), konkrétně její

- článek 6 v rozsahu, v němž se týká překračování státních hranic.

Výše uvedená dotčená ustanovení, respektive smlouvy jako celek, nejsou prováděny od okamžiku zahájení plné aplikace schengenského acquis, avšak přiměřeně se použijí v případě dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic podle článku 23 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex). Pokud jde o ustanovení týkající se překračování státních hranic, přiměřeně se použijí v případě, že dočasná ochrana vnitřních hranic bude zahrnovat zavedení ostrahy vnitřních hranic, tj. zákaz překračování státních hranic na jiných než stanovených místech.

Velvyslanectví České republiky v Bratislavě očekává potvrzení výsledků vzájemných jednání slovenskou stranou.

Velvyslanectví České republiky v Bratislavě využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstvo zahraničních věcí Slovenské republiky o své nejhlubší úctě.

V Bratislavě dne 5. srpna 2008

Ministerstvo zahraničních věcí Slovenské republiky
Mezinárodně právní odbor
Bratislava

Poznámky pod čarou

1) Oznámení o zahájení plné aplikace schengenského acquis bylo vyhlášeno pod č. 42/2008 Sb. m. s.

2) Akt o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie, přijatý dne 16. dubna 2003 v Athénách, byl vyhlášený pod č. 44/2004 Sb. m. s.


PŘEKLAD

No. 74/2008

Velvyslanectví Slovenské republiky v Praze projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí České republiky a má čest potvrdit přijetí nóty s výsledky jednání zástupců obou států o dalším provádění bilaterálních smluv mezi Slovenskou republikou a Českou republikou po zahájení plné aplikace schengenského acquis oběma státy, které se uskutečnilo ve dnech 2. a 3. srpna 2007 v Praze.

Shodně s výsledky jednání konstatuje, že od zahájení plné aplikace schengenského acquis oběma státy ve smyslu článku 3 odst. 2 Aktu o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie, jsou na základě článku 30 Vídeňské úmluvy o smluvním právu z 23. května 1969 mezinárodní smlouvy mezi Slovenskou republikou a Českou republikou prováděny pouze v rozsahu, v němž jsou v souladu se schengenským acquis.

Dotčeny jsou následující mezinárodní smlouvy, respektive jejich ustanovení:

Smlouva mezi Slovenskou republikou a Českou republikou o úpravě režimu a o spolupráci na společných státních hranicích (Praha, 29. října 1992), ve znění Smlouvy mezi Slovenskou republikou a Českou republikou, kterou se mění a doplňuje Smlouva mezi Slovenskou republikou a Českou republikou o úpravě režimu a o spolupráci na společných státních hranicích (Praha, 18. srpna 1997), konkrétně její

- článek 4 odstavec 2 písmeno b),

- článek 13 odstavec 3,

- článek 14 odstavec 2,

- článek 15a odstavec 1 a odstavec 2 písmeno b),

- článek 15b odstavec 1,

- článek 15c odstavec 1 písmeno c), pokud se jedná o zemědělskou a lesní techniku a jiné prostředky určené k obdělávání,

- článek 15d,

- článek 15e,

- článek 15f,

- článek 15g odstavec 1.

Slovenská strana souhlasí, že od data přistoupení obou států k Evropské unii nejsou prováděna následující ustanovení této smlouvy

- článek 9 písmeno c),

- článek 15a odstavec 2 písmena a), c) a d),

- článek 15b odstavec 2,

- článek 15c odstavec 1 s výjimkou písmena c), pokud se jedná o zemědělskou a lesní techniku a jiné prostředky určené k obdělávání,

- článek 15g odstavec 2,

- poslední věta článku 18 odstavce 5, pokud se týká občanů Evropské unie a osob požívajících právo volného pohybu rovnocenné právu občanů Evropské unie.

Dohoda mezi vládou Slovenské republiky a vládou České republiky o hraničních přechodech na společných státních hranicích (Praha, 28. března 2000) jako celek.

Dohoda mezi vládou Slovenské republiky a vládou České republiky o zrušení vízové povinnosti (Praha, 29. října 1992), konkrétně její

- článek 3,

- článek 6.

Slovenská strana souhlasí, že od data přistoupení obou států k Evropské unii nejsou prováděna následující ustanovení této dohody

- článek 1,

- článek 2.

Smlouva mezi Slovenskou republikou a Českou republikou o společných státních hranicích (Židlochovice, 4. ledna 1996), konkrétně její

- článek 30 v rozsahu, v němž se týká překračování státních hranic.

Slovenská strana souhlasí, že od data přistoupení obou států k Evropské unii není prováděn článek 31 této smlouvy.

Smlouva mezi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci při mimořádných událostech (Bratislava, 23. listopadu 1998), konkrétně její

- článek 5 odstavec 2,

- článek 11 odstavec 1.

Slovenská strana souhlasí, že od data přistoupení obou států k Evropské unii není prováděn článek 6 odstavce 1 až 4 této smlouvy.

Smlouva mezi Slovenskou republikou a Českou republikou o ulehčení pohraničního odbavování v silniční, železniční a vodní dopravě (Bratislava, 24. května 1999) jako celek.

Dohoda mezi vládou Slovenské republiky a vládou České republiky o předávání a přebírání osob na společných státních hranicích (Bratislava, 2. července 2002), konkrétně její

- článek 2 odstavec 3 písmena a) a b).

Smlouva mezi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a při ochraně státních hranic (Bratislava, 27. ledna 2004), konkrétně její

- článek 15 odstavec 1 písmeno a), článek 18 odstavec 2.

Slovenská strana souhlasí, že od data přistoupení obou států k Evropské unii nejsou prováděna následující ustanovení této smlouvy

- článek 15 odstavec 1 písmeno a) v rozsahu, v němž se týká celních kontrol,

- článek 20.

Dohoda mezi vládou Slovenské republiky a vládou České republiky o železniční dopravě přes státní hranice (Bratislava, 22. února 1996), konkrétně její

- článek 1 písmeno a) a v rozsahu týkajícím se provádění pohraničního odbavování také ustanovení písmen b) a d),

- článek 9,

- článek 10 odstavec 1.

Slovenská strana souhlasí, že od data přistoupení obou států k Evropské unii není prováděn článek 7 této dohody.

Dohoda mezi vládou Slovenské republiky a vládou České republiky o spolupráci na hraničních vodách (Židlochovice, 16. prosince 1999), konkrétně její

- článek 16 v rozsahu, v němž se týká překračování státních hranic.

Slovenská strana souhlasí, že od data přistoupení obou států k Evropské unii není prováděn článek 17 této dohody.

Smlouva mezi Slovenskou republikou a Českou republikou o železniční privilegované peážní dopravě v mimořádných situacích (Ostrava, 20. listopadu 2001), konkrétně její

- článek 6 v rozsahu, v němž se týká překračování státních hranic.

Výše uvedená dotčená ustanovení, respektive smlouvy jako celek, nebudou prováděny od okamžiku zahájení plné aplikace schengenského acquis, avšak přiměřeně se použijí v případě dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic podle článku 23 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex). Pokud jde o ustanovení týkající se překračování státních hranic, přiměřeně se použijí v případě, že dočasné obnovení ochrany vnitřních hranic bude zahrnovat zavedení ostrahy vnitřních hranic, tj. zákaz překračování státních hranic na jiných než stanovených místech.

Velvyslanectví Slovenské republiky v Praze touto odpovědní nótou potvrzuje výsledky vzájemných jednání a využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstvo zahraničních věcí České republiky o své hluboké úctě.

Praha, 25. srpna 2008

Diplomatický protokol
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
Praha

Přesunout nahoru