Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 70/2008 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Vnitřní dohody mezi zástupci vlád členských států, zasedajícími v Radě, o financování pomoci Společenství v rámci víceletého finančního rámce pro období 2008 – 2013 v souladu s Dohodou o partnerství AKT-ES a o přídělu finanční pomoci zámořským zemím a územím, na které se vztahuje část čtvrtá Smlouvy o ES, podepsané dne 17. července 2006 v Bruselu

Datum vyhlášení 13.10.2008
Uzavření smlouvy 17.07.2006
Platnost od 01.05.2008
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

70

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 17. července 2006 byla v Bruselu podepsána Vnitřní dohoda mezi zástupci vlád členských států, zasedajícími v Radě, o financování pomoci Společenství v rámci víceletého finančního rámce pro období 2008 – 2013 v souladu s Dohodou o partnerství AKT-ES1) a o přídělu finanční pomoci zámořským zemím a územím, na které se vztahuje část čtvrtá Smlouvy o ES.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dohodu ratifikoval.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 13 odst. 2 dne 1. května 2008 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Českou republiku.

České znění Dohody ve znění uveřejněném v Úředním věstníku Evropských společenství se vyhlašuje současně.


VNITŘNÍ DOHODA

mezi zástupci vlád členských států, zasedajícími v Radě, o financování pomoci Společenství v rámci víceletého finančního rámce pro období 2008-2013 v souladu s dohodou o partnerství AKT-ES a o přídělu finanční pomoci zámořským zemím a územím, na které se vztahuje část čtvrtá Smlouvy o ES

ZÁSTUPCI VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ, ZASEDAJÍCÍ V RADĚ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

po konzultaci s Komisí,

po konzultaci s Evropskou investiční bankou,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) V příloze Ia odstavci 3 Dohody o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsané v Cotonou dne 23. června 20001) (dále jen „dohoda o partnerství AKT-ES“), se stanoví, že „o požadovaných změnách víceletého finančního rámce nebo částí dohody, které se jej týkají, rozhodne Rada ministrů odchylně od článku 95 této dohody“.

(2) Rada ministrů AKT-ES na svém zasedání v Port Moresby (Papua Nová Guinea) ve dnech 1. a 2. června 2006 přijala přílohu Ib dohody o partnerství AKT-ES a souhlasila s tím, že celková částka pomoci Společenství státům AKT v rámci víceletého finančního rámce pro období 2008-2013, podle dohody o partnerství AKT-ES, se stanoví ve výši 21966 milionů EUR poskytnutých z 10. Evropského rozvojového fondu (dále jen „10. ERF“), do něhož přispívají členské státy.

(3) Rozhodnutí Rady 2001/822/ES ze dne 27. listopadu 2001 o přidružení zámořských zemí a území k Evropskému společenství2) (dále jen „rozhodnutí o přidružení“) je použitelné do 31. prosince 2011. Před uvedeným dnem by mělo být přijato nové rozhodnutí na základě článku 187 Smlouvy. Do 31. prosince 2007 by Rada měla jednomyslně na návrh Komise stanovit částku 286 milionů EUR jako částku, která bude z 10. ERF použita v období 2008-2013 jako finanční pomoc zámořským zemím a územím (dále jen „ZZÚ“), na které se vztahuje část čtvrtá Smlouvy.

(4) Podle rozhodnutí zástupců vlád členských států, zasedajících v Radě, 2005/446/ES ze dne 30. května 2005 o stanovení konečného data pro závazky z 9. Evropského rozvojového fondu3) se datum, po kterém již nebudou poskytovány prostředky z 9. ERF spravované Komisí, úrokové příspěvky spravované Evropskou investiční bankou (EIB) a úrokové výnosy z uvedených přídělů, stanoví na 31. prosince 2007. Toto datum může být případně přezkoumáno.

(5) Za účelem provádění dohody o partnerství AKT-ES a rozhodnutí o přidružení je třeba zřídit 10. ERF a stanovit postup pro přidělování prostředků a pro příspěvky členských států na tyto prostředky.

(6) Na základě zprávy Komise by měl být v letech 2008-2009 proveden přezkum týkající se všech aspektů výdajů a zdrojů Evropské unie.

(7) Zástupci vlád členských států, zasedající v Radě, souhlasili s vyčleněním částky 430 milionů EUR z 10. ERF na podporu výdajů Komise vzniklých při plánování a provádění ERF.

(8) Je třeba určit pravidla řízení finanční spolupráce.

(9) Dne 12. září 2000 přijali zástupci vlád členských států, zasedající v Radě, vnitřní dohodu o financování a správě pomoci Společenství v rámci finančního protokolu k dohodě o partnerství AKT-ES a o přidělení finanční pomoci zámořským zemím a územím, na které se vztahuje část čtvrtá Smlouvy o ES1) (dále jen „vnitřní dohoda pro 9. ERF“).

(10) Při Komisi by měl být zřízen výbor zástupců vlád členských států (dále jen „výbor ERF“) a podobný výbor by měl být zřízen také při EIB. Je třeba sladit práci Komise a EIB při uplatňování dohody o partnerství AKT-ES a odpovídajících ustanovení rozhodnutí o přidružení.

(11) Předpokládá se, že Bulharsko a Rumunsko přistoupí k EU do 1. ledna 2008 a že tyto země v souladu se svým závazkem podle smlouvy o přistoupení Bulharska a Rumunska a podle jejího protokolu přistoupí k dohodě o partnerství AKT-ES a k této vnitřní dohodě.

(12) Rada a zástupci vlád členských států, zasedající v Radě, se v závěrech ze dne 24. května 2005 o urychlení procesu směřujícího k dosažení rozvojových cílů tisíciletí zavázali včas provést a sledovat Pařížskou deklaraci Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) o účinnosti pomoci, přijatou na Pařížském fóru na vysoké úrovni dne 2. března 2005.

(13) Rovněž by měly být připomenuty cíle veřejné rozvojové pomoci (VRP) uvedené ve zmíněných závěrech. Při předkládání zpráv o výdajích v rámci ERF členským státům a Výboru pro rozvojovou pomoc OECD by Komise měla rozlišovat mezi činnostmi týkajícími se VRP a jinými činnostmi.

(14) Dne 22. prosince 2005 přijali Rada a zástupci vlád členských států, zasedající v Radě, Evropský parlament a Komise společné prohlášení o rozvojové politice Evropské unie: Evropský konsensus2).

(15) ERF by i nadále měl upřednostňovat podporu nejméně rozvinutých zemí a jiných zemí s nízkými příjmy.

(16) Dne 11. dubna 2006 schválila Rada zásadu financování mírového nástroje pro Afriku z vnitřních prostředků AKT do výše 300 milionů EUR pro počáteční období 2008-2010. V průběhu třetího roku bude provedeno komplexní hodnocení, v jehož rámci budou přezkoumána jeho pravidla a možnosti alternativních budoucích zdrojů financování, včetně financování SZBP,

SE DOHODLI NA TĚCHTO USTANOVENÍCH:

KAPITOLA 1

Finanční zdroje

Článek 1

Zdroje 10. ERF

1. Členské státy zřizují 10. Evropský rozvojový fond (dále jen „10. ERF“).

2. 10. ERF je tvořen:

a) částkou do výše 22682 milionů EUR, která se skládá z těchto příspěvků členských států:

Členský státKlíč pro příspěvkyPříspěvek v EUR
Belgie3,53800 674 600
Bulharsko0,1431 754 800
Česká republika0,51115 678 200
Dánsko2,00453 640 000
Německo20,504 649 810 000
Estonsko0,0511 341 000
Řecko1,47333 425 400
Španělsko7,851 780 537 000
Francie19,554 434 331 000
Irsko0,91206 406 200
Itálie12,862 916 905 200
Kypr0,0920 413 800
Lotyšsko0,0715 877 400
Litva0,1227 218 400
Lucembursko0,2761 241 400
Maďarsko0,55124 751 000
Malta0,036 804 600
Nizozemsko4,851 100 077 000
Rakousko2,41546 636 200
Polsko1,30294 866 000
Portugalsko1,15260 843 000
Rumunsko0,3783 923 400
Slovinsko0,1840 827 600
Slovensko0,2147 632 200
Finsko1,47333 425 400
Švédsko2,74621 486 800
Spojené království14,823 361 472 400
22 682 000 000

Částka 22682 milionů EUR je k dispozici od vstupu v platnost víceletého finančního rámce, přičemž z této částky se:

i) 21966 milionů EUR přidělí skupině států AKT,

ii) 286 milionů EUR přidělí ZZÚ,

iii) 430 milionů EUR přidělí Komisi na podporu výdajů uvedených v článku 6, které jsou spojené s plánováním a prováděním ERF Komisí;

b) finančními prostředky uvedenými v příloze I dohody o partnerství AKT-ES a v příloze II A rozhodnutí o přidružení a přidělenými v rámci 9. ERF na financování zdrojů investičního nástroje uvedeného v příloze II C rozhodnutí o přidružení (dále jen „investiční nástroj“), které nejsou dotčeny rozhodnutím 2005/446/ES, jímž se stanoví datum, po němž již nelze poskytovat prostředky z 9. ERF. Tyto prostředky se převedou do 10. ERF a jsou spravovány v souladu s prováděcími pravidly 10. ERF ode dne vstupu v platnost víceletého finančního rámce pro období 2008-2013 podle dohody o partnerství AKT-ES a ode dne vstupu v platnost rozhodnutí Rady týkajících se finanční pomoci pro ZZÚ pro období 2008-2013.

3. Po 31. prosinci 2007 nebo po dni vstupu víceletého finančního rámce pro období 2008-2013 v platnost, pokud tento den nastane později, se již neposkytují žádné zůstatky 9. ERF nebo předcházejících ERF, s výjimkou zůstatků a prostředků, které byly uvolněny po tomto dni vstupu v platnost podle systému pro stabilizaci výnosů z vývozu základních zemědělských produktů (STABEX) v rámci ERF předcházejících 9. ERF, a s výjimkou prostředků uvedených v odst. 2 písm. b). Uvedené prostředky, které lze případně poskytnout v období od 31. prosince 2007 do dne vstupu této dohody v platnost, jak je uvedeno výše, budou použity výhradně k zajištění funkčnosti správy EU a k úhradě průběžných nákladů na zabezpečení probíhajících projektů až do doby, než vstoupí v platnost 10. ERF.

4. Finanční prostředky uvolněné z projektů v rámci 9. ERF nebo předcházejících ERF po 31. prosinci 2007 se již neposkytují, nerozhodne-li Rada na návrh Komise jednomyslně jinak, s výjimkou prostředků uvolněných po uvedeném datu vstupu v platnost podle systému pro stabilizaci výnosů z vývozu základních zemědělských produktů (STABEX) v rámci ERF předcházejících 9. ERF, které se automaticky převedou do příslušných národních indikativních programů uvedených v čl. 2 písm. a) bodu i) a čl. 3 odst. 1, a s výjimkou prostředků uvedených v odst. 2 písm. b).

5. Celková částka zdrojů 10. ERF pokrývá období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2013. Po 31. prosinci 2013 již nebudou prostředky 10. ERF dále poskytovány, nerozhodne-li Rada na návrh Komise jednomyslně jinak.

6. Úrokové výnosy z operací financovaných podle závazků učiněných v rámci předchozích ERF a z prostředků 10. ERF, které spravuje Komise a jsou uloženy u platebních zprostředkovatelů v Evropě uvedených v čl. 37 odst. 1 přílohy IV dohody o partnerství AKT-ES, se připisují na jeden nebo více bankovních účtů otevřených jménem Komise a používají se v souladu s podmínkami uvedenými v článku 6. Používání úrokových výnosů plynoucích z prostředků 10. ERF, které spravuje EIB, bude určeno v rámci finančního nařízení uvedeného v čl. 10 odst. 2.

7. Přistoupí-li k EU nový stát, změní se rozdělení příspěvků podle odst. 2 písm. a) jednomyslným rozhodnutím Rady na návrh Komise.

8. Finanční zdroje mohou být upraveny jednomyslným rozhodnutím Rady v souladu s čl. 62 odst. 2 dohody o partnerství AKT-ES.

9. Aniž jsou dotčena rozhodovací pravidla a postupy uvedené v článku 8, může každý členský stát poskytnout Komisi nebo EIB dobrovolný příspěvek na podporu cílů dohody o partnerství AKT-ES. Členské státy mohou rovněž spolufinancovat projekty nebo programy, například v rámci zvláštních iniciativ řízených Komisí nebo EIB. Musí být zaručeno vlastnictví AKT na vnitrostátní úrovni těchto iniciativ.
Nezbytná ustanovení týkající se spolufinancování ERF, jakož i spolufinancování činností prováděných členskými státy, jsou obsažena v prováděcím a finančním nařízení uvedených v článku 10. Členské státy předem informují Radu o svých dobrovolných příspěvcích.

10. V souladu s odstavcem 7 finančního protokolu dohody o partnerství AKT-ES posoudí Rada společně se státy AKT dosažené výsledky, přičemž zhodnotí stupeň plnění závazků a plateb, jakož i výsledky a dopady poskytnuté pomoci. Tento přezkum se provede na základě návrhu vypracovaného Komisí v roce 2010. Tento přezkum výsledků přispěje k rozhodnutí o částce finanční spolupráce po roce 2013.

Článek 2

Zdroje přidělené státům AKT

Částka 21966 milionů EUR uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. a) bodu i) se rozdělí mezi nástroje spolupráce takto:

a) 17766 milionů EUR na financování státních a regionálních indikativních programů. Tato přidělená částka bude použita k financování:

i) národních indikativních programů států AKT v souladu s články 1 až 5 přílohy IV dohody o partnerství AKT-ES,

ii) regionálních indikativních programů na podporu regionální a meziregionální spolupráce a integrace států AKT v souladu s články 6 až 11, čl. 13 odst. 1 a článkem 14 přílohy IV dohody o partnerství AKT-ES;

b) 2700 milionů EUR na financování spolupráce uvnitř AKT a meziregionální spolupráce s mnoha nebo všemi státy AKT v souladu s článkem 12, čl. 13 odst. 2 a článkem 14 přílohy IV dohody o partnerství AKT-ES o prováděcích a řídicích postupech. Tento soubor zahrnuje strukturální pomoc společným institucím: Středisku pro rozvoj podnikání (CDE) a Středisku pro rozvoj zemědělství (CTA) uvedeným v příloze III dohody o partnerství AKT-ES, nad nimiž je vykonáván dohled v souladu s pravidly a postupy stanovenými v příloze III uvedené dohody, a Společnému parlamentnímu shromáždění uvedenému v článku 17 dohody o partnerství AKT-ES. Tento soubor také pokrývá pomoc na úhradu provozních výdajů sekretariátu AKT podle bodů 1 a 2 protokolu 1 připojeného k dohodě o partnerství AKT-ES;

c) část zdrojů uvedených v písmenech a) a b) může být použita v případě vnějších otřesů a na pokrytí nepředvídaných potřeb, včetně případné doplňkové krátkodobé humanitární pomoci a pomoci při mimořádných událostech v případech, kdy tuto pomoc nelze financovat z rozpočtu Společenství, na zmírnění nepříznivých účinků krátkodobých výkyvů příjmů z vývozu;

d) 1500 milionů EUR ve formě přídělu pro EIB na financování investičního nástroje podle podmínek stanovených v příloze II dohody o partnerství AKT-ES, přičemž tato částka zahrnuje dodatečný příspěvek ve výši 1100 milionů EUR na zdroje investičního nástroje řízeného jako revolvingový fond a 400 milionů EUR ve formě grantů na financování úrokového příspěvku podle článků 2 a 4 přílohy II dohody o partnerství AKT-ES po dobu trvání 10. ERF.

Článek 3

Zdroje přidělené ZZÚ

1. Částka 286 milionů EUR uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. a) bodě ii) se přidělí v souladu s rozhodnutím Rady o změně rozhodnutí o přidružení podle článku 187 Smlouvy, jež má být přijato před 31. prosincem 2007, z čehož je 256 milionů EUR určeno na financování národních a regionálních indikativních programů a 30 milionů EUR ve formě přídělu pro EIB je určeno na financování investičního nástroje v souladu s rozhodnutím o přidružení.

2. Získá-li některá ZZÚ nezávislost a přistoupí-li k dohodě o partnerství AKT-ES, částky uvedené v odstavci 1 se sníží a částky uvedené v čl. 2 písm. a) bodě i) se odpovídajícím způsobem zvýší jednomyslným rozhodnutím Rady na návrh Komise.

Článek 4

Půjčky z vlastních zdrojů EIB

1. K částce přidělené investičnímu nástroji v rámci 9. ERF podle čl. 1 odst. 2 písm. b) a částce uvedené v čl. 2 písm. d) se přidává orientační částka až do výše 2030 milionů EUR ve formě půjček, které poskytne EIB z vlastních zdrojů. Tyto zdroje se přidělí do výše 2000 milionů EUR pro účely uvedené v příloze II dohody o partnerství AKT-ES a do výše 30 milionů EUR pro účely uvedené v rozhodnutí o přidružení, v souladu s podmínkami stanovenými statutem EIB a příslušnými ustanoveními o podmínkách investičního financování, stanovenými v příloze II dohody o partnerství AKT-ES a rozhodnutí o přidružení.

2. Členské státy se ve vztahu k veškerým finančním závazkům, které vznikly věřitelům ze smluv uzavřených EIB o půjčkách, které poskytla z vlastních zdrojů podle článku 1 přílohy II dohody o partnerství AKT-ES a odpovídajících ustanovení rozhodnutí o přidružení, zavazují jednat jako ručitel EIB v poměru ke svým příspěvkům upsaným na její základní kapitál a vzdávají se všech práv na námitky.

3. Záruka uvedená v odstavci 2 je omezena na 75 % celkové výše úvěrů otevřených EIB v rámci všech smluv o půjčkách, ale kryje veškerá rizika.

4. Na závazky uvedené v odstavci 2 se vztahují záruční smlouvy mezi každým členským státem a EIB.

Článek 5

Operace tíztné EIB

1. Platby zaslané EIB v souvislosti se zvláštními půjčkami poskytnutými státům AKT, ZZÚ a francouzským zámořským departementům spolu se ziskem a příjmy z operací rizikového kapitálu v rámci ERF předcházejících 9. ERF se připisují ve prospěch členských států v poměru k jejich příspěvkům do ERF, kterého se tyto částky týkají, nerozhodne-li Rada na návrh Komise jednomyslně o jejich převedení do rezerv nebo o jejich přidělení na jiné účely.

2. Jakákoliv provize EIB za řízení půjček a operací uvedených v odstavci 1 se předem odečte z částek připisovaných členským státům.

3. Zisky a příjmy EIB plynoucí z operací v rámci investičního nástroje podle 9. a 10. ERF se použijí pro další operace v rámci tohoto nástroje v souladu s článkem 3 přílohy II dohody o partnerství AKT-ES po odečtení mimořádných výdajů a závazků vzniklých v souvislosti s investičním nástrojem.

4. EIB je v plné výši odměňována za řízení operací investičního nástroje uvedených v odstavci 3 v souladu s čl. 3 odst. la přílohy II dohody o partnerství AKT-ES.

Článek 6

Zdroje vyhrazené na podporu výdajů souvisejících s ERF

1. Zdroje ERF kryjí náklady na podpůrná opatření. Zdroje uvedené v čl. 1 odst. 2 písm. a) bodu iii) a v čl. 1 odst. 5 kryjí náklady spojené s plánováním a prováděním ERF, na které se nezbytně nevztahují dokumenty o strategické podpoře a víceleté indikativní programy podle prováděcího nařízení uvedeného v čl. 10 odst. 1.

2. Zdroje na podpůrná opatření mohou být použity na krytí výdajů spojených s:

a) činnostmi v oblasti přípravy, dalšího provádění, sledování, účetního zpracování, auditu a vyhodnocení, které jsou přímo nezbytné pro plánování a provádění zdrojů z ERF spravovaných Komisí;

b) dosažením těchto cílů prostřednictvím činností v oblasti výzkumu rozvojové politiky, studií, jednání, informací, zvyšování povědomí, odborného vzdělávání a publikační činnosti a

c) počítačovými sítěmi pro výměnu informací a jakýchkoliv dalších výdajů na administrativní nebo technickou pomoc, které mohou Komisi vzniknout při řízení ERF.

Tyto zdroje se rovněž použijí na krytí výdajů ústředí Komise a jejích delegací na administrativní podporu potřebnou pro řízení operací financovaných v rámci dohody o partnerství AKT-ES a rozhodnutí o přidružení.

Nesmí být poskytovány na klíčové úkoly evropské veřejné služby, tj. stálým zaměstnancům Komise.

KAPITOLA II

Prováděcí a závěrečná ustanovení

Článek 7

Příspěvky do 10. ERF

1. S přihlédnutím k prognózám EIB týkajícím se řízení a operací investičního nástroje Komise každoročně vypracuje a do 15. října předloží Radě výkaz závazků, plateb a roční výše výzvy k poskytnutí příspěvků, které mají být provedeny v běžném a dvou následujících rozpočtových obdobích. Tyto částky vycházejí ze schopnosti skutečně poskytnout navrhovanou výši zdrojů.

2. Na návrh Komise, upřesňující část náležející Komisi a část náležející EIB, rozhodne Rada kvalifikovanou většinou podle článku 8 o stropu roční výše příspěvku pro druhý rok následující po předložení návrhu Komise (n+2) a v rámci stropu, o němž bylo rozhodnuto v předchozím roce, o roční výši výzvy k poskytnutí příspěvku pro první rok následující po předložení návrhu Komise (n+1).

3. Pokud se příspěvky, o nichž bylo rozhodnuto podle odstavce 2, liší od skutečných potřeb ERF v daném rozpočtovém období, předloží Komise Radě návrhy na změnu výše příspěvků v rámci stropu uvedeného v odstavci 2 a Rada rozhodne kvalifikovanou většinou podle článku 8.

4. Výzvy k poskytnutí příspěvku nemohou překročit strop uvedený v odstavci 2, ani nemůže být tento strop zvýšen, ledaže tak rozhodne Rada kvalifikovanou většinou podle článku 8 v případech zvláštních potřeb vyplývajících z mimořádných nebo nepředvídaných okolností, jako jsou například situace po krizích. V tom případě Komise a Rada zajistí, aby příspěvky odpovídaly očekávaným platbám.

5. S přihlédnutím k prognózám EIB sdělí Komise každý rok do 15. října Radě své odhady závazků, plateb a příspěvků pro každý rok tříletého období následujícího po letech uvedených v odstavci 1.

6. Pokud jde o prostředky převedené z předchozích ERF do 10. ERF v souladu s čl. 1 odst. 2 písm. b) a čl. 1 odst. 3, vypočítají se příspěvky každého členského státu v poměru k příspěvku každého členského státu do dotyčného ERF.
Pokud jde o prostředky 9. ERF a předcházejících ERF, které nejsou převedeny do 10. ERF, vypočítá se dopad na příspěvek každého členského státu v poměru k příspěvku každého členského státu do 9. ERF.

7. Prováděcí pravidla pro platby příspěvků členských států určí finanční nařízení uvedené v čl. 10 odst. 2.

Článek 8

Výbor Evropského rozvojového fondu

1. Při Komisi se pro zdroje 10. ERF, které Komise spravuje, zřizuje výbor (dále jen „výbor ERF“) složený ze zástupců vlád členských států. Výboru ERF předsedá zástupce Komise a jeho sekretariát zajišťuje Komise. Na práci výboru se podílí zástupce EIB.

2. Ve výboru ERF je hlasům členských států přidělena tato váha:

Členský státHlasy EU-27
Belgie35
Bulharsko1
Česká republika5
Dánsko20
Německo205
Estonsko1
Řecko15
Španělsko79
Francie196
Irsko9
Itálie129
Kypr1
Lotyšsko1
Litva1
Lucembursko3
Maďarsko6
Malta1
Nizozemsko49
Rakousko24
Polsko13
Portugalsko12
Rumunsko4
Slovinsko2
Slovensko2
Finsko15
Švédsko27
Spojené království148
Celkem EU-271004

3. Výbor ERF rozhoduje kvalifikovanou většinou 724 hlasů z celkového počtu 1004, vyjadřujících kladný postoj alespoň 14 členských států. Blokační menšinu tvoří 281 hlasů.

4. Přistoupí-li k EU nový stát, změní se váha hlasů stanovená odstavcem 2 a kvalifikovaná většina uvedená v odstavci 3 jednomyslným rozhodnutím Rady.

5. Rada jednomyslně přijme jednací řád výboru ERF.

Článek 9

Výbor pro investiční nástroj

1. Pod záštitou EIB se zřizuje výbor (dále jen „výbor pro investiční nástroj“) složený ze zástupců vlád členských států a zástupce Komise. EIB zajišťuje tomuto výboru sekretariát a podpůrné služby. Předseda výboru pro investiční nástroj je volen členy dotyčného výboru a z jejich řad.

2. Rada jednomyslně přijme jednací řád výboru pro investiční nástroj.

3. Výbor pro investiční nástroj rozhoduje kvalifikovanou většinou stanovenou v čl. 8 odst. 2 a 3.

Článek 10

Prováděcí ustanovení

1. Aniž je dotčen článek 8 této dohody a hlasovací práva členských států podle této dohody, všechna příslušná ustanovení článků 14 až 30 vnitřní dohody pro 9. ERF zůstávají v platnosti až do rozhodnutí Rady o prováděcím nařízení pro 10. ERF. O tomto prováděcím nařízení rozhodne Rada jednomyslně na návrh Komise a po konzultaci s EIB.
Prováděcí nařízení obsahuje úpravy a zlepšení postupů plánování a rozhodování a v nejvyšší možné míře slaďuje postupy Společenství a ERF, včetně postupů týkajících se aspektů spolufinancování. Dále stanoví také zvláštní řídicí postupy pro mírový nástroj. Vzhledem k tomu, že finanční a technická pomoc pro provádění čl. 11 odst. 6, článků 11a a 11b dohody o partnerství AKT-ES bude financována zvláštními nástroji, které jsou jiné než nástroje určené k financování spolupráce AKT-ES, musí být činnosti prováděné podle těchto ustanovení schváleny na základě předem stanovených postupů pro plnění rozpočtu.

2. Před vstupem dohody o partnerství AKT-ES v platnost přijme Rada kvalifikovanou většinou podle článku 8 na návrh Komise a po vydání stanoviska EIB k ustanovením, která se jí týkají, a stanoviska Účetního dvora finanční nařízení.

3. Komise předloží návrhy nařízení uvedených v odstavcích 1 a 2, v nichž se mimo jiné stanoví možnost pověřit prováděním úkolů třetí strany.

Článek 11

Finanční provádění, účetnictví, audit a absolutorium

1. Komise provádí finanční plnění jí spravovaných souborů prostředků na základě čl. 1 odst. 8, čl. 2 písm. a), b) a c), čl. 3 odst. 1 a článku 6 a financování projektů a programů v souladu s finančním nařízením uvedeným v čl. 10 odst. 2. Při vymáhání nesprávně vyplacených částek jsou rozhodnutí Komise vykonatelná v souladu s článkem 256 Smlouvy o ES.

2. EIB řídí investiční nástroj a provádí operace podle tohoto nástroje jménem Společenství v souladu s pravidly stanovenými ve finančním nařízením uvedeném v čl. 10 odst. 2. Při této činnosti EIB jedná jménem Společenství a na jeho riziko. Veškerá práva vyplývající z těchto operací, zejména práva věřitele nebo vlastníka, náleží členským státům.

3. V souladu se svým statutem a osvědčenými bankovními postupy provádí EIB finanční plnění operací realizovaných prostřednictvím půjček z jejích vlastních zdrojů, uvedených v článku 4, případně v kombinaci s úrokovými příspěvky čerpanými z grantových zdrojů ERF.

4. Pro každé rozpočtové období Komise sestaví a schválí účty ERF a zašle je Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru.

5. Komise zpřístupní informace uvedené v článku 10 Účetnímu dvoru, aby mohl na základě listinných důkazů provést kontroly pomoci poskytované ze zdrojů ERF.

6. EIB každoročně zašle Komisi a Radě výroční zprávu o provádění operací financovaných ze zdrojů ERF, které spravuje.

7. S výhradou odstavce 9 tohoto článku vykonává Účetní dvůr v souvislosti s operacemi ERF pravomoci, které mu svěřuje článek 248 Smlouvy o ES. Podmínky, za kterých Účetní dvůr své pravomoci vykonává, stanoví finanční nařízení uvedené v čl. 10 odst. 2.

8. Absolutorium za finanční řízení ERF, s výjimkou operací řízených EIB, udělí Komisi Evropský parlament na doporučení Rady, která rozhoduje kvalifikovanou většinou podle článku 8.

9. Operace financované ze zdrojů ERF spravovaných EIB se kontrolují a schvalují postupy stanovenými statutem EIB pro všechny její operace.

Článek 12

Ustanovení o přezkumu

Ustanovení čl. 1 odst. 3 a článků obsažených v kapitole II, s výjimkou změn článku 8, mohou být změněna jednomyslným rozhodnutím Rady na návrh Komise. EIB se k návrhu Komise připojí v záležitostech týkajících se jejích činností a investičního nástroje.

Článek 13

Ratifikace, vstup v platnost a doba platnosti

1. Každý členský stát schválí tuto dohodu v souladu se svými ústavními požadavky. Vláda každého členského státu oznámí Generálnímu sekretariátu Rady Evropské unie dokončení postupů nezbytných pro vstup této dohody v platnost.

2. Tato dohoda vstupuje v platnost prvním dnem druhého měsíce následujícího po oznámení o schválení této dohody posledním členským státem.

3. Tato dohoda se uzavírá na stejnou dobu platnosti jako víceletý finanční rámec přílohy Ib dohody o partnerství AKT-ES. Bez ohledu na čl. 1 odst. 4 však tato dohoda zůstává v platnosti po dobu nutnou pro úplné provedení všech operací financovaných v rámci dohody o partnerství AKT-ES, rozhodnutí o přidružení a uvedeného víceletého finančního rámce.

Článek 14

Závazná znění

Tato dohoda, sepsaná v jediném vyhotovení v jazyce anglickém, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, nizozemském, německém, polském, portugalském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost, bude uložena v archivu Generálního sekretariátu Rady Evropské unie, který předá její ověřený opis všem vládám signatářských států.


Hecho en Bruselas, el diecisiete de julio de dos mil seis.

V Bruselu dne sedmnáctého července dva tisíce šest.

Udfæsrdiget i Bruxelles den syttende juli to tusind og seks.

Geschehen zu Briissel am siebzehnten Juli zweitausendsechs.

Kahe tuhande kuuenda aasta juulikuu seitsmeteistkümnendal páeval Brüsselis.

Έγινε σπς Βρυξέλλες, σπς δέκα επτά Ιουλίου δύο χιλιάδες έξι.

Done at Brussels on the seventeenth day of July in the year two thousand and six.

Fait à Bruxelles, le dix-sept juillet deux mille six.

Fatto a Bruxelles, addì diciassette luglio duemilasei.

Briselē, divtūkstoš sestā gada septiņpadsmitajā jūlijā.

Priimta du tūkstančiai šeštų metų liepos septynioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kettőzer hatodik év július tizenhetedik napján.

Magħmul fi Brussel, fis-sbatax jum ta’ Lulju tas-sena elfejn u sitta.

Gedaan te Brussel, de zeventiende juli tweeduizend zes.

Sporządzono w Brukseli, dnia siedemnastego lipca roku dwa tysiące szóstego.

Feito em Bruxelas, em dezassete de Julho de dois mil e seis.

V Bruseli dňa sedemnásteho júla dvetisícšesť.

V Bruslju, sedemnajstega julija léta dva tisoč šest.

Tehty Brysselissä seitsemäntenätoista päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakuusi.

Som skedde i Bryssel den sjuttonde juli tjugohundrasex.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Für Seině Majestät den König der Belgier

Podpis001

Za prezidenta České republiky

Podpis002

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

Podpis003

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Podpis004

Eesti Vabariigi Presidendi nimel

Podpis005

Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

Podpis006

Por Su Majestad el Rey de España

Podpis007

Pour le Président de la République française

Podpis008

Thar ceann Uachtarán na hÉireann

For the President of Ireland

Podpis009

Per il Presidente della Repubblica italiana

Podpis010

Για τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας

Podpis011

Latvijas Republikas Valsts prezidentes vārdā

Podpis012

Lietuvos Respublikos Prezidento vardu

Podpis013

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

Podpis014

A Magyar Köztársaság Elnöke részéről

Podpis015

Għall-President ta’ Malta

Podpis016

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

Podpis017

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

Podpis018

Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Podpis019

Pelo Presidente da República Portuguesa

Podpis020

Za predsednika Republike Slovenije

Podpis021

Za prezidenta Slovenskej republiky

Podpis022

Suomen Tasavallan Presidentin puolesta

För Republiken Finlands President

Podpis023

För Konungariket Sveriges regering

Podpis024

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Podpis025

Poznámky pod čarou

1) Dohoda o partnerství mezi africkými, karibskými a tichomořskými státy na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsaná dne 23. června 2000 v Cotonou byla vyhlášena pod č. 62/2008 Sb. m. s.

1) Úř. věst. L 317, 15.12.2000, s. 3. Dohoda ve znění dohody podepsané v Lucemburku dne 25. června 2005 (Úř. věst. L 287, 28.10.2005, s. 4).

2) Úř. věst. L 314, 30.11.2001, s. 1.

3) Úř. věst. L 156, 18.6.2005, s. 19.

1) Úř. věst. L 317, 15.12.2000, s. 355.

2) Úř. věst. C 46, 24.2.2006, s. 1.

Přesunout nahoru