Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 69/2008 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Vnitřní dohody mezi zástupci vlád členských států, zasedajícími v Radě, kterou se mění Vnitřní dohoda ze dne 18. září 2000 o opatřeních, která mají být přijata, a o postupech, které mají být dodrženy při provádění Dohody o partnerství AKT-ES, podepsané v Lucemburku dne 10. dubna 2006

Datum vyhlášení 13.10.2008
Uzavření smlouvy 10.04.2006
Platnost od 01.07.2008
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

69

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 10. dubna 2006 byla v Lucemburku podepsána Vnitřní dohoda mezi zástupci vlád členských států, zasedajícími v Radě, kterou se mění Vnitřní dohoda ze dne 18. září 2000 o opatřeních, která mají být přijata, a o postupech, které mají být dodrženy při provádění Dohody o partnerství AKT-ES1),2).

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dohodu ratifikoval.

Dohoda se na základě čl. 1 Rozhodnutí zástupců vlád členských států, zasedajících v Radě, ze dne 10. dubna 2006 o prozatímním uplatňování Vnitřní dohody, kterou se mění Vnitřní dohoda ze dne 18. září 2000 o opatřeních, která mají být přijata, a o postupech, které mají být dodrženy při provádění Dohody o partnertství AKT-ES3), předběžně prováděla od 25. června 2005. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 2 dne 1. července 2008 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Českou republiku.

České znění Dohody ve znění uveřejněném v Úředním věstníku Evropských společenství se vyhlašuje současně.


VNITŘNÍ DOHODA

mezi zástupci vlád členských států, zasedajícími v Radě, kterou se mění vnitřní dohoda ze dne 18. září 2000 o opatřeních, která mají být přijata, a o postupech, které mají být dodrženy při provádění dohody o partnerství AKT-ES

ZÁSTUPCI VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ, ZASEDAJÍCÍ V RADĚ,

S OHLEDEM NA Smlouvu o založení Evropského společenství,

S OHLEDEM NA dohodu o partnerství AKT-ES podepsanou v Cotonou (Benin) dne 23. června 2000 (dále jen „dohoda AKT-ES“),

S OHLEDEM NA návrh Komise,

VZHLEDEM K TĚMTO DŮVODŮM:

(1) Rada svým rozhodnutím ze dne 27. dubna 2004 pověřila Komisi, aby zahájila jednání se státy AKT s cílem změnit dohodu AKT-ES. Tato jednání byla uzavřena v Bruselu dne 23. února 2005. Dohoda, kterou se mění dohoda AKT-ES, byla podepsána v Lucemburku dne 25. června 2005.

(2) Z toho důvodu by Vnitřní dohoda mezi zástupci vlád členských států, zasedajícími v Radě, ze dne 18. září 2000 o opatřeních, která mají být přijata, a o postupech, které mají být dodrženy při provádění dohody o partnerství AKT-ES1), měla být změněna.

(3) Postup podle vnitřní dohody je třeba změnit s ohledem na změny článků 96 a 97, jak jsou stanoveny v dohodě, kterou se mění dohoda AKT-ES. Tento postup by se měl též změnit s ohledem na nový článek lib, jehož odstavec 1 představuje podstatný prvek dohody, kterou se mění dohoda AKT-ES,

SE DOHODLI TAKTO:

Článek 1

Vnitřní dohoda mezi zástupci vlád členských států, zasedajícími v Radě, ze dne 18. září 2000 o opatřeních, která mají být přijata, a o postupech, které mají být dodrženy při provádění dohody o partnerství AKT-ES, se mění takto:

1. Článek 3 se nahrazuje tímto:

„Článek 3

V případě, že se záležitost týká otázek, ve kterých náleží pravomoc členským státům, přijímá postoj členských států k provádění článků lib, 96 a 97 dohody AKT-ES Rada, která jedná v souladu s postupy uvedenými v příloze.

Pokud se plánovaná opatření týkají záležitostí spadajících do pravomoci členských států, může Rada rovněž jednat z podnětu členského státu.“

2. Článek 9 se nahrazuje tímto:

„Článek 9

Tato dohoda, sepsaná v jediném vyhotovení v jazyce anglickém, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském, přičemž každé z těchto dvaceti znění má stejnou platnost, bude uložena v archivu generálního sekretariátu Rady, který předá její ověřený opis všem vládám signatářských států.“

3. Příloha se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA

1. S výjimkou zvláště naléhavých případů vyčerpá Společenství a jeho členské státy před zahájením konzultací podle článku 96 dohody AKT-ES veškeré možnosti politického dialogu se státem AKT podle článku 8 dohody AKT-ES. Dialog podle článku 8 je systematický a formální v souladu s podmínkami stanovenými v článku 2 přílohy VII dohody AKT-ES. Jestliže se dialogu vedeného na národní, regionální a subregionální úrovni účastní Společné parlamentní shromáždění, zastupují ho jeho úřadující spolupředsedové nebo určený zástupce.

2. Domnívá-li se Rada na základě podnětu Komise nebo členského státu po vyčerpání všech možností dialogu podle článku 8 dohody AKT-ES, že stát AKT neplní závazky týkající se některého z podstatných prvků uvedených v článcích 9 nebo lib dohody AKT-ES, nebo dojde-li k vážnému případu korupce, vyzve dotčený stát AKT, s výjimkou zvláště naléhavých případů, ke konzultacím podle článků lib, 96 nebo 97 dohody AKT-ES.
Rada se usnese kvalifikovanou většinou.
Při konzultacích zastupují Společenství předsednictví Rady a Komise, přičemž usilují o to, aby zajistily zastupování na stejné úrovni. Konzultace se zaměřují na opatření, která má dotčená strana přijmout, a odehrávají se v souladu s podmínkami stanovenými v příloze VII dohody AKT-ES.

3. Nepodaří-li se ve lhůtě stanovené pro konzultace v článcích lib, 96 nebo 97 dohody AKT-ES přes veškeré úsilí nalézt řešení, nebo okamžitě, jedná-li se o zvláště naléhavý případ nebo jsou-li konzultace odmítnuty, může Rada na návrh Komise přijmout kvalifikovanou většinou vhodná opatření podle těchto článků, včetně částečného pozastavení použitelnosti. O úplném pozastavení použitelnosti dohody AKT-ES vůči příslušnému státu AKT rozhodne Rada jednomyslně.
Tato opatření zůstávají v platnosti, dokud Rada příslušným postupem uvedeným v prvním pododstavci nepřijme rozhodnutí, kterým se mění nebo odvolává dříve přijaté opatření, nebo případně po dobu uvedenou v rozhodnutí.
Pro tento účel Rada výše uvedená opatření pravidelně přezkoumá, a to nejméně jednou za šest měsíců.
Předseda Rady oznámí takto přijatá opatření před jejich vstupem v platnost dotčenému státu AKT a Radě ministrů AKT-ES.
Rozhodnutí Rady se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie. V případě, že se opatření přijímají okamžitě, je oznámení o těchto opatřeních zasláno státu AKT a Radě ministrů AKT-ES ve stejný okamžik jako výzva ke konzultacím.

4. O všech rozhodnutích přijatých podle bodů 2 a 3 je neprodleně a úplně informován Evropský parlament.“

Článek 2

Tuto dohodu schvaluje každý členský stát v souladu s vlastními ústavními předpisy. Vláda každého členského státu informuje generální sekretariát Rady o dokončení postupů nutných pro vstup této dohody v platnost.

Za předpokladu, že ustanovení prvního pododstavce byla splněna, vstupuje tato dohoda v platnost ve stejný okamžik jako dohoda, kterou se mění dohoda AKT-ES1). Zůstává v platnosti po dobu trvání uvedené dohody.


Hecho en Luxemburgo, el diez de abril de dos mil seis.

V Lucemburku dne desátého dubna dva tisíce šest.

Udfæsrdiget i Luxembourg den tiende apríl to tusind og seks.

Geschehen zu Luxemburg am zehnten Apríl zweitausendsechs.

Kahe tuhande kuuenda aasta aprillikuu kümnendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις δέκα Απριλίου δύο χιλώδες έξι.

Done at Luxembourg on the tenth day of Apríl in the year two thousand and six.

Fait à Luxembourg, le dix avril deux mille six.

Fatto a Lussemburgo, addì dieci apríle duemilasei.

Luksemburgā, divtkūstoš sestā gada desmitajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai šeštų metų balandžio dešimtą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer hatodik év április tizedik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fl-għaxar jum ta' Apríl tas-sena elfejn u sitta.

Gedaan te Luxemburg, de tiende apríl tweeduizend zes.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dziesiątego kwietnia roku dwa tysiące szóstego.

Feito no Luxemburgo, em dez de Abril de dois mil e seis.

V Luxemburgu dňa desiateho apríla dvetisícšesť.

V Luxembourgu, desetega aprila leta dva tisoč šest.

Tehty Luxemburgissa kymmenentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakuusi.

Som skedde i Luxemburg den tionde apríl tjugohundrasex.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk Belgie

Für das Königreich Belgien

Podpis001

Cette signature engage également la Communauté française, la Commimauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallone, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Haupt-stadt.

Za Českou republiku

Podpis002

På Kongeriget Danmarks vegne

Podpis003

Für die Bundesrepublik Deutschland

Podpis004

Eesti Vabariigi nimel

Podpis005

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Podpis006

Por el Reino de España

Podpis007

Pour la République française

Podpis008

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Podpis009

Per la Repubblica italiana

Podpis010

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Podpis011

Latvijas Republikas vārdā

Podpis012

Lietuvos Respublikos vardu

Podpis013

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Podpis014

A Magyar Köztársaság részéről

Podpis015

Ghar-Repubblika ta' Malta

Podpis016

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Podpis017

Für die Republik Österreich

Podpis018

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Podpis019

Pěla República Portuguesa

Podpis020

Za Republiko Slovenijo

Podpis021

Za Slovenskú republiku

Podpis022

Suomen tasavallan puolesta

For Republiken Finland

Podpis023

För Konungariket Sverige

Podpis024

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Podpis025

Poznámky pod čarou

1) Vnitřní dohoda mezi zástupci vlád členských států, zasedajícími v Radě, o opatřeních, která mají být přijata, a o postupech, které mají být dodrženy při provádění Dohody o partnerství AKT-ES, podepsaná dne 18. září 2000 v Bruselu, byla vyhlášena pod č. 67/2008 Sb. m. s.

2) Dohoda o partnerství mezi africkými, karibskými a tichomořskými státy na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsaná dne 23. června 2000 v Cotonou byla vyhlášena pod č. 62/2008 Sb. m. s.

3) Úř. věstník L 247, 9. 9. 2006, s. 46.

1) Úř. věst. L 317, 15.12.2000, s. 376.

1) Generální sekretariát Rady zveřejní datum vstupu této dohody v platnost v Úředním věstníku Evropské unie.

Přesunout nahoru