Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 67/2008 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Vnitřní dohody mezi zástupci vlád členských států, zasedajícími v Radě, o opatřeních, která mají být přijata, a o postupech, které mají být dodrženy při provádění Dohody o partnerství AKT-ES, podepsané dne 18. září 2000 v Bruselu

Datum vyhlášení 13.10.2008
Uzavření smlouvy 18.09.2000
Platnost od 01.04.2003
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

67

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 18. září 2000 byla v Bruselu podepsána Vnitřní dohoda mezi zástupci vlád členských států, zasedajícími v Radě, o opatřeních, která mají být přijata, a o postupech, které mají být dodrženy při provádění Dohody o partnerství AKT-ES1).

Česká republika se stala smluvním státem Dohody na základě článku 5 odst. 1 Aktu o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie2).

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 8 dne 1. dubna 2003. Pro Českou republiku vstoupila v platnost na základě článku 5 odst. 1 Aktu o podmínkách přistoupení dne 1. května 2004.

České znění Dohody ve znění uveřejněném v Úředním věstníku Evropských společenství se vyhlašuje současně.


VNITŘNÍ DOHODA

mezi zástupci vlád členských států, zasedajícími v Radě, o opatřeních, která mají být přijata, a o postupech, které mají být dodrženy při provádění dohody o partnerství AKT-ES

ZÁSTUPCI VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ, ZASEDAJÍCÍ V RADĚ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, dále jen „Smlouva“,

s ohledem na dohodu o partnerství AKT-ES uzavřenou v Cotonou (Benin) dne 23. června 2000, dále jen „dohoda AKT-ES“,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Zástupci Společenství musí přijímat společné postoje v Radě ministrů, zřízené dohodou AKT-ES, dále jen „Rada ministrů AKT-ES“. Kromě toho může provádění rozhodnutí, doporučení a stanovisek této rady v jednotlivých případech vyžadovat akci ze strany Společenství, společnou akci členských států nebo akci členského státu.

(2) Proto je nutné, aby členské státy stanovily podmínky, za kterých v oblastech, pro které jsou kompetentní, určí společné postoje, které mají přijmout zástupci Společenství v rámci Rady ministrů AKT-ES. Ve stejných oblastech je rovněž jejich úkolem přijímat opatření k provádění těchto rozhodnutí, doporučení a stanovisek Rady, které mohou vyžadovat akci ze strany Společenství, společnou akci členských států nebo akci členského státu.

(3) Ve věcech upravených dohodou AKT-ES, které spadají do jejich pravomoci, členské státy musí zmocnit Radu, aby přijímala vhodná rozhodnutí dle článků 9 6 a 9 7 dohody AKT-ES.

(4) Podobně se má určit ustanovení, podle kterého členské státy informují samy sebe navzájem a Komisi o jakékoli smlouvě, úmluvě, dohodě nebo ujednání a jakékoli části smlouvy, úmluvy, dohody nebo ujednání, které se týkají záležitostí řešených v dohodě AKT-ES a které byly nebo budou uzavřeny mezi jedním nebo více členskými státy a jedním nebo více státy AKT.

(5) Je třeba také stanovit postupy, kterými mohou členské státy řešit veškeré spory, které by mezi nimi vznikly ohledně dohody AKT-ES,

SE DOHODLI NA TOMTO:

Článek 1

Společné postoje, které mají přijímat zástupci Společenství v Radě ministrů AKT-ES a Výboru velvyslanců při posuzování záležitostí, ve kterých náleží pravomoc členským státům, přijímá jednomyslně Rada na návrh Komise nebo na návrh členského státu po konzultaci s Komisí.

Článek 2

Rozhodnutí a doporučení přijímaná Radou ministrů AKT-ES nebo Výborem velvyslanců v oblastech, ve kterých náleží pravomoc členským státům, se provádějí prostřednictvím aktů přijímaných členskými státy.

Článek 3

V případě, že se záležitost týká otázek, ve kterých náleží pravomoc členským státům, přijímá postoj členských států k provádění článků lIb, 96 a 97 dohody AKT-ES Rada, která jedná v souladu s postupy uvedenými v příloze.

Pokud se plánovaná opatření týkají záležitostí spadajících do pravomoci členských států, může Rada rovněž jednat z podnětu členského státu.

Článek 4

Jakákoli smlouva, úmluva, dohoda nebo ujednání nebo jakákoli část smlouvy, úmluvy, dohody nebo ujednání v jakékoli podobě nebo jakékoli povahy, které byly nebo budou uzavřeny mezi jedním nebo více členskými státy a jedním nebo více státy AKT a které se týkají záležitostí řešených v dohodě AKT-ES, se při nejbližší příležitosti oznámí dotyčným členským státem nebo členskými státy jiným členským státům a Komisi. Na žádost členského státu nebo Komise se jakékoli takto oznámené texty projednají v Radě.

Článek 5

V případě, že členský stát považuje za nutné použít článek 98 dohody AKT-ES v záležitostech, ve kterých náleží pravomoc členským státům, konzultuje nejprve ostatní členské státy a Komisi.

Pokud musí Rada ministrů AKT-ES dojít k rozhodnutí o akci členského státu uvedené v prvním odstavci, prosazuje Společenství postoj dotyčného členského státu, pokud zástupci vlád členských států, zasedající v Radě, nerozhodnou jinak.

Článek 6

Spory vzniklé mezi členskými státy ohledně dohody AKT-ES, příloh a protokolů této dohody nebo vnitřních dohod uzavřených k provádění uvedené dohody AKT-ES, se na žádost prvního navrhovatele předloží Soudnímu dvoru Evropských společenství způsobem stanoveným ve Smlouvě a v protokolu o statutu Soudního dvora Evropských společenství, který je přílohou Smlouvy.

Článek 7

Zástupci vlád členských států, zasedající v Radě, mohou po konzultaci s Komisí kdykoli jednomyslným rozhodnutím změnit tuto dohodu na návrh Komise nebo návrh členského státu.

Článek 8

Tuto dohodu schvaluje každý členský stát v souladu s vlastními ústavními předpisy. Vláda každého členského státu informuje generální sekretariát Rady o dokončení postupů nutných pro vstup této dohody v platnost.

Za předpokladu, že ustanovení prvního odstavce byla splněna, vstupuje tato dohoda v platnost ve stejný okamžik jako dohoda AKT-ES1). Zůstává v platnosti po dobu trvání uvedené dohody.

Článek 9

Tato dohoda, sepsaná v jediném vyhotovení v jazyce anglickém, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském, přičemž každé z těchto dvaceti znění má stejnou platnost, bude uložena v archivu generálního sekretariátu Rady, který předá její ověřený opis všem vládám signatářských států.


Hecho en Bruselas, el dieciocho de septiembre del año dos mil.

Udfæerdiget i Bruxelles den attende september to tusind.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten September zweitausend.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Σεπτεμβρίου δύο χιλιάδες.

Done at Brussels on the eighteenth day of September in the year two thousand.

Fait à Bruxelles, le dix-huit septembre deux mille.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto settembre duemila.

Gedaan te Brussel, de achttiende september tweeduizend.

Feito em Bruxelas, em dezoito de Setembro de dois mil.

Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista páiváná syyskuuta vuonna kaksituhatta.

Som skedde i Bryssel den artonde september tjugohundra.

Pour le gouvernement du Royaume de Belgique

Voor de Regering van het Koninkrijk België

Für die Regierung des Königreichs Belgien

Podpis001

For regeringen for Kongeriget Danmark

Podpis002

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

Podpis003

Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας

Podpis004

Por el Gobierno del Reino de España

Podpis005

Pour le gouvernement de la République française

Podpis006

Thar ceann Rialtas na hÉireann

For the Government of Ireland

Podpis007

Per il Governo della Repubblica italiana

Podpis008

Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

Podpis009

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

Podpis010

Für die Regierung der Republik Österreich

Podpis011

Pelo Governo da República Portuguesa

Podpis012

Suomen hallituksen puolesta

På finska regeringens vägnar

Podpis013

På svenska regeringens vägnar

Podpis014

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Podpis015


PŘÍLOHA

1. S výjimkou zvláště naléhavých případů vyčerpá Společenství a jeho členské státy před zahájením konzultací podle článku 96 dohody AKT-ES veškeré možnosti politického dialogu se státem AKT podle článku 8 dohody AKT-ES. Dialog podle článku 8 je systematický a formální v souladu s podmínkami stanovenými v článku 2 přílohy VII dohody AKT-ES. Jestliže se dialogu vedeného na národní, regionální a subregionální úrovni účastní Společné parlamentní shromáždění, zastupují ho jeho úřadující spolupředsedové nebo určený zástupce.

2. Domnívá-li se Rada na základě podnětu Komise nebo členského státu po vyčerpání všech možností dialogu podle článku 8 dohody AKT-ES, že stát AKT neplní závazky týkající se některého z podstatných prvků uvedených v článcích 9 nebo lib dohody AKT-ES, nebo dojde-li k vážnému případu korupce, vyzve dotčený stát AKT, s výjimkou zvláště naléhavých případů, ke konzultacím podle článků lib, 96 nebo 97 dohody AKT-ES.
Rada se usnese kvalifikovanou většinou.
Při konzultacích zastupují Společenství předsednictví Rady a Komise, přičemž usilují o to, aby zajistily zastupování na stejné úrovni. Konzultace se zaměřují na opatření, která má dotčená strana přijmout, a odehrávají se v souladu s podmínkami stanovenými v příloze VII dohody AKT-ES.

3. Nepodaří-li se ve lhůtě stanovené pro konzultace v článcích lib, 96 nebo 97 dohody AKT-ES přes veškeré úsilí nalézt řešení, nebo okamžitě, jedná-li se o zvláště naléhavý případ nebo jsou-li konzultace odmítnuty, může Rada na návrh Komise přijmout kvalifikovanou většinou vhodná opatření podle těchto článků, včetně částečného pozastavení použitelnosti. O úplném pozastavení použitelnosti dohody AKT-ES vůči příslušnému státu AKT rozhodne Rada jednomyslně.
Tato opatření zůstávají v platnosti, dokud Rada příslušným postupem uvedeným v prvním pododstavci nepřijme rozhodnutí, kterým se mění nebo odvolává dříve přijaté opatření, nebo případně po dobu uvedenou v rozhodnutí.
Pro tento účel Rada výše uvedená opatření pravidelně přezkoumá, a to nejméně jednou za šest měsíců.
Předseda Rady oznámí takto přijatá opatření před jejich vstupem v platnost dotčenému státu AKT a Radě ministrů AKT-ES.
Rozhodnutí Rady se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie. V případě, že se opatření přijímají okamžitě, je oznámení o těchto opatřeních zasláno státu AKT a Radě ministrů AKT-ES ve stejný okamžik jako výzva ke konzultacím.

4. O všech rozhodnutích přijatých podle bodů 2 a 3 je neprodleně a úplně informován Evropský parlament.

Poznámky pod čarou

1) Dohoda o partnerství mezi africkými, karibskými a tichomořskými státy na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsaná dne 23. června 2000 v Cotonou byla vyhlášena pod č. 62/2008 Sb. m. s.

2) Akt o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litev-ské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie, přijatý dne 16. dubna 2003 v Athénách byl vyhlášen pod č. 44/2004 Sb. m. s.

1) Generální sekretariát Rady zveřejní datum vstupu dohody v platnost v Úředním věstníku Evropských společenství.

Přesunout nahoru