Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 62/2008 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o partnerství mezi africkými, karibskými a tichomořskými státy na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé

Datum vyhlášení 12.09.2008
Uzavření smlouvy 23.06.2000
Platnost od 01.04.2003
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

ČÁST I - OBECNÁ USTANOVENÍ (Čl. 1 - Čl. 13)
HLAVA III - ÚZEMNÍ POŽADAVKY (Čl. 11 - Čl. 13)
HLAVA IV - DOKLAD O PŮVODU (Čl. 14 - Čl. 30)
Článek 3 (Čl. 3 - Čl. 10)
Článek 2 (Čl. 2 - Čl. 6)
Druhý protokol o banánech (Čl. 1 - Čl. 4)
VNITROZEMSKÉ STÁTY AKT (Čl. 2 - Čl. 3)
OSTROVNÍ STÁTY AKT (Čl. 4 - Čl. 5)

62

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 23. června 2000 byla v Cotonou podepsána Dohoda o partnerství mezi africkými, karibskými a tichomořskými státy na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé.

Česká republika se stala smluvním státem Dohody na základě článku 6 odst. 4 Aktu o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie1).

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 93 odst. 3 dne 1. dubna 2003. Pro Českou republiku vstoupila v platnost na základě článku 6 odst. 4 Aktu o podmínkách přistoupení dne 1. května 2004.

České znění Dohody ve znění uveřejněném v Úředním věstníku Evropských společenství se vyhlašuje současně.


DOHODA O PARTNERSTVÍ

mezi africkými, karibskými a tichomořskými státy na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsaná v Cotonou dne 23. června 2000

OBSAH

strana
PREAMBULE5
ČÁST 1:OBECNÁ USTANOVENÍ6
Hlava ICíle, zásady a aktéři6
Kapitola 1:Cíle a zásady6
Kapitola 2:Aktéři partnerství7
Hlava IIPolitický rozměr8
ČÁST 2:INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ11
ČÁST 3:STRATEGIE SPOLUPRÁCE13
Hlava IRozvojové strategie13
Kapitola 1:Obecný rámec13
Kapitola 2:Oblasti podpory14
Oddíl 1:Hospodářský rozvoj14
Oddíl 2:Sociální a lidský rozvoj16
Oddíl 3:Regionální spolupráce a integrace17
Oddíl 4:Tematické a průřezové otázky18
Hlava IIHospodářská a obchodní spolupráce20
Kapitola 1:Cíle a zásady20
Kapitola 2:Nové obchodní dohody20
Kapitola 3:Spolupráce na mezinárodních fórech22
Kapitola 4:Obchod službami22
Kapitola 5:Oblasti související s obchodem23
Kapitola 6:Spolupráce v ostatních oblastech26
ČÁST 4:ROZVOJOVÁ FINANČNÍ SPOLUPRÁCE27
Hlava IObecná ustanovení27
Kapitola 1:Cíle, zásady, pokyny a způsobilost27
Kapitola 2:Rozsah a povaha financování28
Hlava IIFinanční spolupráce29
Kapitola 1:Finanční prostředky29
Kapitola 2:Podpora v zadluženosti a podpora strukturálních úprav30
Kapitola 3:Podpora v případech krátkodobých výkyvů příjmů z vývozu31
Kapitola 4:Podpora odvětvových politik32
Kapitola 5:Mikroprojekty a decentralizovaná spolupráce32
Kapitola 6:Humanitární pomoc a pomoc při mimořádných událostech33
Kapitola 7:Podpora investic a rozvoje soukromého sektoru33
Hlava IIITechnická spolupráce35
Hlava IVPostupy a systémy řízení36
ČÁST 5:OBECNÁ USTANOVENÍ PRO NEJMÉNĚ ROZVINUTÉ, VNITROZEMSKÉ A OSTROVNÍ STÁTY AKT37
Kapitola 1:Obecná ustanovení37
Kapitola 2:Nejméně rozvinuté státy AKT37
Kapitola 3:Vnitrozemské státy AKT38
Kapitola 4:Ostrovní státy AKT38
ČÁST 6ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ38

PREAMBULE

S OHLEDEM na Smlouvu o založení Evropského společenství na jedné straně a na dohodu z Georgetownu, zakládající skupinu afrických, karibských a tichomořských států (AKT) na straně druhé;

POTVRZUJÍCE svůj závazek společně pracovat na dosažení cílů vymýcení chudoby, udržitelného rozvoje a postupné integrace států AKT do světové ekonomiky;

PROHLAŠUJÍCE své rozhodnutí formou spolupráce podstatně přispět k hospodářskému, sociálnímu a kulturnímu rozvoji států AKT a k většímu blahobytu jejich obyvatel, pomoci jim čelit výzvám globalizace a upevnit partnerství AKT-EU ve snaze dát procesu globalizace silnější sociální rozměr;

ZNOVU POTVRZUJÍCE svou ochotu oživit svůj zvláštní vztah a provádět souhrnný a integrovaný přístup k posílenému partnerství založenému na politickém dialogu, rozvojové spolupráci a hospodářských a obchodních vztazích;

UZNÁVAJÍCE, že politické prostředí zaručující mír, bezpečnost a stabilitu, úctu k lidským právům, demokratickým zásadám a právnímu státu, a řádnou správu věcí veřejných je nedílnou součástí dlouhodobého rozvoje; uznávajíce, že odpovědnost za vybudování takového prostředí spočívá zejména na zúčastněných zemích;

UZNÁVAJÍCE, že zdravá a udržitelná hospodářská politika je předpokladem rozvoje;

S ODVOLÁNÍM na zásady Charty Organizace spojených národů a připomínajíce Všeobecnou deklaraci lidských práv, závěry Vídeňské konference o lidských právech z roku 1993, úmluvy o občanských a politických právech a hospodářských, sociálních a kulturních právech, Úmluvu o právech dítěte, Úmluvu o odstranění všech forem diskriminace žen, Mezinárodní úmluvu o odstranění všech forem rasové diskriminace, Ženevské úmluvy z roku 1949 a další nástroje mezinárodního humanitárního práva, Úmluvu o právním postavení osob bez státní příslušnosti z roku 1954, Ženevskou úmluvu o právním postavení uprchlíků z roku 1951a Newyorský protokol o právním postavení uprchlíků z roku 1967;

S OHLEDEM na úmluvu Rady Evropy na ochranu lidských práv a základních svobod, Africkou chartu o ochraně lidských práv a práv národů a Americkou úmluvu o lidských právech jako pozitivní regionální příspěvky k dodržování lidských práv v Evropské unii a státech AKT;

ZNOVU POTVRZUJÍCE, že nejzávažnější zločiny, které znepokojují mezinárodní společenství, nesmějí být ponechávány bez trestu a že jejich účinné stíhání musí být zajištěno přijetím opatření na vnitrostátní úrovni a zlepšením celosvětové spolupráce;

MAJÍCE NA VĚDOMÍ, že zřízení a účinné fungování Mezinárodního trestního soudu představuje významný prvek vývoje směrem k míru a mezinárodní spravedlnosti;

PŘIPOMÍNAJÍCE deklarace hlav států a předsedů vlád států AKT z vrcholných schůzek v Libreville a Santo Domingu v letech 1997 a 1999;

MAJÍCE NA VĚDOMÍ, že rozvojové cíle tisíciletí vycházející z prohlášení přijatého Valným shromážděním Organizace spojených národů v roce 2000 u příležitosti Summitu tisíciletí, zejména vymýcení extrémní chudoby a hladu, a rovněž rozvojové cíle a zásady dohodnuté na konferencích Organizace spojených národů poskytují jasnou vizi a musí být oporou spolupráce AKT-EU v rámci této dohody;

VĚNUJÍCE obzvláštní pozornost slibům učiněným na konferencích OSN v Riu, Vídni, Káhiře, Kodani, Pekingu, Istanbulu a Římě a uznávajíce potřebu podniknout další kroky pro dosažení cílů a provádění akčních programů, jež byly na těchto fórech vypracovány;

ODHODLÁNY dodržovat základní pracovní práva, s přihlédnutím k zásadám stanoveným v příslušných úmluvách Mezinárodní organizace práce;

PŘIPOMÍNAJÍCE závazky v rámci Světové obchodní organizace,

SE ROZHODLY UZAVŘÍT TUTO DOHODU:

ČÁST I

OBECNÁ USTANOVENÍ

HLAVA I

CÍLE, ZÁSADY A AKTÉŘI

KAPITOLA 1

Cíle a zásady

Článek 1

Cíle partnerství

Společenství a jeho členské státy na jedné straně a státy AKT na straně druhé (dále jen „strany“) uzavírají tuto dohodu s cílem podpořit a urychlit hospodářský kulturní a sociální rozvoj států AKT, s cílem přispět k míru a bezpečnosti a podpořit stabilní a demokratické politické prostředí.

Partnerství se zaměří na cíl omezení a případného vymýcení chudoby v souladu s cíli udržitelného rozvoje a postupné integrace států AKT do světové ekonomiky.

Tyto cíle a mezinárodní závazky stran jsou zdrojem všech rozvojových strategií a dosahuje se jich prostřednictvím integrovaného přístupu, současně s ohledem na současné politické, hospodářské, sociální, kulturní a environmentální aspekty rozvoje. Partnerství poskytuje souvislý podpůrný rámec pro rozvojové strategie přijaté každým státem AKT.

Součástí tohoto rámce je udržitelný hospodářský růst, rozvoj soukromého sektoru, zvýšení zaměstnanosti a zlepšení přístupu k výrobním prostředkům. Podporuje se úcta k právům jednotlivce a uspokojování základních potřeb, povzbuzování sociálního rozvoje a podmínek spravedlivé distribuce plodů růstu. Povzbuzují a podporují se regionální a subregionální integrační procesy podporující integraci států AKT do světové ekonomiky, pokud jde o obchod a soukromé investice. Nedílnou součástí tohoto přístupu je budování kapacit aktérů při rozvoji a zlepšování institucionálního rámce nezbytného pro sociální soudržnost, pro fungování demokratické společnosti a tržního hospodářství a pro vznik aktivní a organizované občanské společnosti. Systematická pozornost se věnuje situaci žen a otázkám rovnosti mužů a žen ve všech oblastech - politické, hospodářské a sociální. Zásady udržitelného rozvoje přírodních zdrojů a životního prostředí se používají a integrují na všech úrovních partnerství.

Článek 2

Základní zásady

Spolupráce AKT-ES, založená na právně závazném systému a existenci společných orgánů, se uskutečňuje v souladu s těmito základními zásadami:

- rovnost partnerů a vlastnictví rozvojových strategií: pro účely provádění cílů partnerství státy AKT určují rozvojové strategie pro své ekonomiky a společnosti s veškerou svrchovaností a s náležitým zřetelem k podstatným prvkům uvedeným v článku 9; partnerství podporuje vlastnictví rozvojových strategií dotyčnými zeměmi a obyvateli;

- účast: kromě ústřední vlády jako hlavního partnera je partnerství otevřeno různým druhům ostatních aktérů s cílem podpořit integraci všech částí společnosti, včetně soukromého sektoru a organizací občanské společnosti, do hlavního proudu politického, hospodářského a společenského života;

- klíčová úloha dialogu a plnění vzájemných závazků: závazky přijaté stranami v rámci jejich dialogu jsou ústředním bodem jejich vztahů partnerství a spolupráce;

- diferenciace a regionalizace: dohody o spolupráci a priority se liší podle úrovně rozvoje partnera, jeho potřeb, výkonů a dlouhodobé rozvojové strategie. Zvláštní důraz je kladen na regionální rozměr. Nejméně rozvinutým zemím se poskytuje zvláštní zacházení. Vezme se v úvahu zranitelnost vnitrozemských a ostrovních států.

Článek 3

Dosažení cílů této dohody

Strany podniknou, každá do té míry, do jaké je zapojena v rámci této dohody, veškerá vhodná opatření, obecná či konkrétní, k zajištění plnění závazků vyvstávajících z této dohody a k usnadnění dosažení jejích cílů. Zdrží se všech opatření, která by mohla tyto cíle ohrozit.

KAPITOLA 2

Aktéři partnerství

Článek 4

Obecný přístup

Státy AKT určují své rozvojové zásady, strategie a modely svých ekonomik a společností s veškerou svrchovaností. Se Společenstvím zakládají programy spolupráce podle této dohody. Strany však uznávají doplňkovou úlohu nestátních účastníků a místních decentralizovaných orgánů a jejich potenciál přispět k procesu rozvoje. Za tímto účelem a za podmínek stanovených v této dohodě případně nestátní účastníci a místní decentralizované orgány:

- jsou informováni a zapojeni v konzultacích o politikách a strategiích spolupráce, o prioritách spolupráce zejména v oblastech, které se jich týkají nebo je přímo ovlivňují, a o politickém dialogu,

- obdrží finanční prostředky za podmínek stanovených v této dohodě s cílem podpořit místní rozvojové procesy,

- jsou zapojeni do provádění projektů a programů spolupráce v oblastech, které se jich týkají nebo ve kterých mají tito aktéři komparativní výhodu,

- obdrží podporu při budování kapacit v kritických oblastech s cílem posílit schopnosti těchto aktérů, zejména pokud jde o organizaci a zastupování, a zřizování konzultačních mechanismů včetně kanálů komunikace a dialogu, a podpořit strategická partnerství.

Článek 5

Informace

Spolupráce podporuje operace pro poskytování více informací a vytváření větší informovanosti o základních rysech partnerství AKT-EU. Spolupráce rovněž:

- povzbuzuje partnerství a buduje vazby mezi aktéry AKT a EU,

- posiluje síťovou spolupráci a výměnu zkušeností mezi aktéry.

Článek 6

Definice

1. Aktéři spolupráce jsou:

a) státní (místní, vnitrostátní a regionální);

b) nestátní:

- soukromý sektor,

- hospodářští a sociální partneři, včetně odborových organizací,

- občanská společnost ve všech svých podobách podle národních vlastností.

2. Uznání nevládních aktérů stranami závisí na rozsahu, ve kterém řeší potřeby obyvatel, na jejich specifických schopnostech a na tom, zda jsou organizováni a řízeni demokraticky a transparentně.

Článek 7

Budování kapacit

Příspěvek občanské společnosti k rozvoji lze zvýšit posílením komunitních organizací a neziskových nevládních organizací ve všech oblastech spolupráce. To vyžaduje:

- povzbuzení a podporu vytváření a rozvoje takových organizací,

- tvorbu režimů pro zapojení těchto organizací do navrhování, provádění a hodnocení rozvojových strategií a programů.

HLAVA II

POLITICKÝ ROZMĚR

Článek 8

Politický dialog

1. Strany se pravidelně účastní souhrnného, vyváženého a hlubokého politického dialogu vedoucího k závazkům na obou stranách.

2. Cílem tohoto dialogu je výměna informací, podpora vzájemného porozumění a usnadnění zavádění dohodnutých priorit a společných agend, zejména uznáváním existujících vazeb mezi různými aspekty vztahů mezi stranami a různými oblastmi spolupráce stanovenými v této dohodě. Dialog usnadňuje konzultace mezi stranami na mezinárodních fórech. Cíle dialogu rovněž zahrnují prevenci vzniku situací, v nichž by jedna strana mohla považovat za nezbytné využít konzultační postupy podle článků 96 a 97.

3. Dialog zahrnuje veškeré cíle stanovené v této dohodě, stejně jako otázky společného, obecného, regionálního nebo subregionálního zájmu. Prostřednictvím dialogu strany přispívají k míru, bezpečnosti a stabilitě a podporují stabilní a demokratické politické prostředí. Dialog zahrnuje strategie spolupráce, stejně jako globální a odvětvové politiky, včetně životního prostředí, rovnosti mužů a žen, migrace a otázek souvisejících s kulturním dědictvím.

4. Dialog se mimo jiné zaměřuje na specifické politické problémy společného zájmu nebo obecného významu pro dosažení cílů této dohody, jako je obchod se zbraněmi, nadměrné vojenské výdaje, drogy a organizovaný zločin nebo etnická, náboženská či rasová diskriminace. Dialog rovněž zahrnuje pravidelné posouzení vývoje ohledně dodržování lidských práv, demokratických zásad, právního státu a řádné správy věcí veřejných.

5. Významnou úlohu v tomto dialogu hrají široce založené politiky na podporu míru a předcházení, řízení a řešení násilných konfliktů, stejně jako potřeba brát při definování prioritních oblastí spolupráce plně v úvahu cíl míru a demokratické stability.

6. Dialog je veden pružně. Dialog je podle potřeby formální nebo neformální a je veden uvnitř nebo vně institucionálního rámce včetně skupiny AKT, Společného parlamentního shromáždění, ve vhodném formátu a na vhodné úrovni včetně úrovně regionální, subregionální nebo celostátní.

6a. Za účelem předcházení vzniku situací, v nichž by jedna strana mohla považovat za nezbytné využít konzultační postup podle článku 96, je případně dialog zahrnující podstatné prvky systematický a formalizovaný v souladu s postupy uvedenými v příloze VII.

7. K tomuto dialogu se přidružují regionální a subregionální organizace, stejně jako zástupci organizací občanské společnosti.

Článek 9

Podstatné prvky týkající se lidských práv, demokratických zásad a právního státu a základní prvek týkající se dobrého vládnutí

1. Spolupráce se orientuje na udržitelný rozvoj zaměřený na člověka, jenž je hlavním protagonistou a příjemcem rozvoje; to zahrnuje dodržování a podporu veškerých lidských práv.
Dodržování veškerých lidských práv a základních svobod, včetně dodržování základních sociálních práv, demokracie založené na právním státu a transparentní a odpovědné správě věcí veřejných, je nedílnou součástí udržitelného rozvoje.

2. Strany se odvolávají na své mezinárodní závazky ohledně dodržování lidských práv. Znovu vyjadřují svou hlubokou oddanost lidské důstojnosti a lidským právům, jež jsou legitimním cílem jednotlivců i národů. Lidská práva jsou univerzální, nedělitelná a vzájemně spolu souvisí. Strany se zavazují podporovat a chránit veškeré základní svobody a lidská práva, ať už občanská a politická, nebo hospodářská, sociální a kulturní. V tomto kontextu strany znovu zdůrazňují rovnost mužů a žen.
Strany znovu zdůrazňují, že demokratizace, rozvoj a ochrana základních svobod a lidských práv spolu vzájemně souvisí a posilují se. Demokratické zásady jsou univerzálně uznávanými zásadami, na nichž je založena organizace státu k zajištění legitimity jeho autority, zákonnost jeho činnosti odrážející se v jeho ústavním, právním a správním systému, a existence participačních mechanismů. Na základě univerzálně uznávaných zásad každá země rozvíjí svou demokratickou kulturu.
Struktura vlády a působnost různých složek státní moci jsou založeny na právním státu, který zejména zahrnuje účinné a dostupné prostředky právní nápravy, nezávislý právní systém zaručující rovnost před zákonem, a výkonnou moc, jež je plně podřízena zákonu.
Dodržování lidských práv, demokratických zásad a právního státu, které jsou základem partnerství AKT-EU, jsou základem domácích a mezinárodních politik stran a představují podstatné prvky této dohody.

3. V kontextu politického a institucionálního prostředí, které podporuje lidská práva, demokratické zásady a právní stát, znamená řádná správa věcí veřejných transparentní a odpovědné řízení lidských, přírodních, hospodářských a finančních zdrojů pro účely spravedlivého a udržitelného rozvoje. Zahrnuje jasné rozhodovací postupy na úrovni orgánů veřejné moci, transparentní a odpovědné instituce, nadřazenost práva při řízení a distribuci zdrojů, a budování kapacit pro tvorbu a provádění opatření, jejichž cílem je zejména předcházení korupci a její potírání.
Řádná správa věcí veřejných, která je základem partnerství AKT-EU, je základem domácích a mezinárodních politik stran a představuje základní prvek této dohody. Strany se dohodly, že porušení tohoto prvku představují pouze vážné případy korupce včetně úplatkářství vedoucího k takové korupci, jak je definováno v článku 97.

4. Partnerství aktivně podporuje lidská práva, demokratizační procesy, konsolidaci právního státu a řádnou správu věcí veřejných.
Tyto oblasti budou významným tématem politického dialogu. V kontextu tohoto dialogu přikládají strany obzvláštní význam probíhajícím změnám a kontinuitě dosaženého pokroku. Toto pravidelné posuzování bere v úvahu hospodářský, sociální, kulturní a historický kontext každé země.
Tyto oblasti budou rovněž cílem podpory pro rozvojové strategie. Společenství poskytuje podporu politickým, institucionálním a právním reformám a budování kapacit veřejných a soukromých aktérů a občanské společnosti v rámci strategií společně dohodnutých mezi dotyčným státem a Společenstvím.

Článek 10

Ostatní prvky politického prostředí

1. Strany považují za prvky přispívající k uchování a konsolidaci stabilního a demokratického politického prostředí tyto prvky:

- udržitelný a spravedlivý rozvoj, zahrnující mimo jiné přístup k výrobním prostředkům, podstatným službám a spravedlnosti,

- větší zapojení aktivní a organizované občanské společnosti a soukromého sektoru.

2. Strany uznávají, že zásady tržního hospodářství, podporované transparentními pravidly hospodářské soutěže a zdravými hospodářskými a sociálními politikami, přispívají k dosahování cílů partnerství.

Článek 11

Politiky budování míru, předcházení konfliktům a jejich řešení

1. Strany v rámci partnerství sledují aktivní, souhrnnou a integrovanou politiku budování míru a předcházení konfliktům a jejich řešení. Tato politika je založena na zásadě vlastnictví. Soustřeďuje se zejména na budování regionálních, subregionálních a vnitrostátních kapacit a na předcházení násilným konfliktům v raném stadiu cíleným řešením jejich základních příčin a vhodnou kombinací veškerých dostupných nástrojů.

2. Aktivity v oblasti budování míru, předcházení konfliktům a jejich řešení zahrnují zejména podporu vyvažování politických, hospodářských, sociálních a kulturních příležitostí mezi všemi segmenty společnosti, posilování demokratické legitimity a účinnosti správy věcí veřejných, zřizování účinných mechanismů mírového řešení skupinových zájmů, překonávání hranic mezi různými segmenty společnosti, stejně jako podporu aktivní a organizované občanské společnosti.

3. Příslušné činnosti rovněž mimo jiné zahrnují podporu snah o zprostředkování, vyjednávání a usmiřování, účinného regionálního řízení sdílených vzácných přírodních zdrojů, demobilizace a opětovného začlenění bývalých bojovníků do společnosti, řešení problému dětských vojáků, stejně jako vhodných akcí pro stanovení odpovědných limitů vojenských výdajů a obchodu se zbraněmi, včetně podpory používání dohodnutých norem a kodexů chování. V tomto kontextu bude kladen zvláštní důraz na boj proti protipěchotním minám, stejně jako na řešení nadměrného a nekontrolovaného šíření a hromadění ručních palných zbraní a lehkých zbraní a nedovoleného obchodu s nimi.

3a. Strany se rovněž zavazují spolupracovat při předcházení žoldnéřským aktivitám v souladu se svými závazky v rámci mezinárodních úmluv a nástrojů a svých příslušných právních předpisů.

4. V situacích násilných konfliktů přijímají strany veškerá vhodná opatření s cílem předejít zintenzivnění násilí, omezit jeho územní rozšíření a usnadnit mírové urovnání stávajících sporů. Zvláštní pozornost se věnuje zajištění toho, aby finanční prostředky pro spolupráci byly užívány v souladu se zásadami a cíli partnerství a aby se předešlo jejich zneužití k válečným účelům.

5. V situacích po skončení konfliktu strany přijmou veškerá vhodná opatření k usnadnění návratu k nenásilné, stabilní a udržitelné situaci. Strany zajistí vytvoření nezbytných vazeb mezi mimořádnými opatřeními, rehabilitací a rozvojovou spoluprací.

6. Při podpoře posilování míru a mezinárodní spravedlnosti strany znovu potvrzují své odhodlání:

- sdílet zkušenosti při přijímání právních úprav potřebných pro umožnění ratifikace a provádění Římského statutu Mezinárodního trestního soudu, a

- bojovat proti mezinárodnímu zločinu v souladu s mezinárodním právem, s patřičným ohledem na Římský statut.

Strany usilují o přijetí kroků směřujících k ratifikaci a provedení Římského statutu a souvisejících nástrojů.

Článek 11a

Boj proti terorismu

Strany opakují své pevné odsouzení všech teroristických činů a zavazují se bojovat proti terorismu prostřednictvím mezinárodní spolupráce v souladu s Chartou OSN a mezinárodním právem, příslušnými úmluvami a nástroji a zejména úplným provedením rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1373 (2001) a 1456 (2003) a ostatních příslušných rezolucí OSN. Za tímto účelem strany souhlasí s výměnou:

- informací o teroristických skupinách a jejich podpůrných sítích, a

- názorů na prostředky a metody boje proti teroristickým činům, mimo jiné v technických oblastech a odborné přípravě, a zkušeností souvisejících s předcházením terorismu.

Článek 11b

Spolupráce v boji proti šíření zbraní hromadného ničení

1. Strany mají za to, že šíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů do rukou státních i nestátních subjektů představuje jednu z nejzávažnějších hrozeb mezinárodní stabilitě a bezpečnosti.
Strany proto souhlasí s tím, že budou spolupracovat a přispívat k boji proti šíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů prostřednictvím úplného dodržování a vnitrostátního provádění svých stávajících závazků podle mezinárodních smluv a dohod o odzbrojení a nešířeni zbraní hromadného ničení a ostatních příslušných mezinárodních závazků.
Strany souhlasí s tím, že toto ustanovení představuje podstatný prvek této dohody.

2. Strany dále souhlasí s tím, že budou spolupracovat a přispívat k cíli nešířeni zbraní hromadného ničení:

- přijetím kroků k podpisu či ratifikaci veškerých ostatních příslušných mezinárodních nástrojů nebo případně přistoupení k nim a k jejich plnému provádění,

- vytvořením účinného systému vnitrostátních kontrol vývozu, v jehož rámci budou probíhat kontroly vývozu a tranzitu zboží souvisejícího se zbraněmi hromadného ničení, včetně kontrol koncového použití technologií dvojího použití, pokud jde o zbraně hromadného ničení, a který bude zahrnovat účinné sankce za porušení kontrol vývozu.

Finanční a technická pomoc v oblasti spolupráce v boji proti šíření zbraní hromadného ničení bude financována zvláštními nástroji, odlišnými od nástrojů určených na financování spolupráce AKT-ES.

3. Strany souhlasí se zavedením pravidelného politického dialogu, který bude doprovázet a upevňovat jejich spolupráci v této oblasti.

4. Pokud se strana po vedení posíleného politického dialogu domnívá, a to zejména na základě zpráv Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA), Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) a dalších příslušných mnohostranných institucí, že druhá strana nesplnila povinnost, která vyplývá z odstavce 1, předá s výjimkou zvláště naléhavých případů druhé straně, Radě ministrů AKT a Radě ministrů ES příslušné informace, které jsou nezbytné pro důkladné prošetření situace, aby bylo nalezeno pro strany přijatelné řešení. Za tímto účelem vyzve druhou stranu ke konzultacím, které se zaměří na opatření, která dotyčná strana přijala nebo hodlá přijmout pro nápravu situace.

5. Konzultace jsou vedeny na takové úrovni a takovou formou, které se pro nalezení řešení považují za nejvhodnější.
Konzultace začnou nejpozději do 30 dnů po výzvě a budou pokračovat po dobu stanovenou vzájemnou dohodou podle povahy a závažnosti porušení povinnosti. V žádném případě netrvá dialog v rámci konzultačního postupu déle než 120 dnů.

6. Nevedou-li konzultace k řešení přijatelnému pro obě strany, jsou-li konzultace odmítnuty nebo ve zvláště naléhavých případech mohou být přijata vhodná opatření. Tato opatření se zruší, jakmile pominou důvody, které vedly k jejich přijetí.

Článek 12

Soudržnost politik Společenství a jejich dopad na provádění této dohody

Aniž je dotčen článek 96, v případě, že Společenství hodlá při výkonu svých pravomocí přijmout opatření, které by mohlo mít vliv na zájmy států AKT, pokud jde o cíle této dohody, dotyčným státům své záměry včas oznámí. Za tímto účelem Komise současně sdělí sekretariátu států AKT svůj návrh na taková opatření. Tam, kde je to nezbytné, může být z iniciativy států AKT vznesena žádost o informace.

Na žádost těchto států se budou neprodleně konat konzultace tak, aby bylo možné vzít v úvahu jejich zájmy ohledně dopadu těchto opatření před přijetím jakéhokoli konečného rozhodnutí.

Kromě toho poté, co se uskuteční tyto konzultace, mohou státy AKT co nejdříve písemně oznámit Společenství své zájmy a předložit návrhy změn uvádějící, jak by mělo být vyhověno jejich zájmům.

Pokud Společenství návrhy států AKT nepřijme, co nejdříve je informuje s uvedením důvodů.

Státy AKT rovněž obdrží přiměřené informace o vstupu takových rozhodnutí v platnost, a to předem, kdykoli to bude možné.

Článek 13

Migrace

1. Problém migrace je v rámci partnerství AKT-EU předmětem prohloubeného dialogu.
Strany znovu potvrzují své stávající závazky v rámci mezinárodního práva zajistit dodržování lidských práv a odstranit veškeré formy diskriminace založené zejména na původu, pohlaví, rase, jazyce a náboženství.

2. Strany mají za to, že partnerství v souvislosti s migrací znamená spravedlivé zacházení se státními příslušníky třetích států, kteří se legálně zdržují na jejich území, integrační politiku zaměřenou na to, aby jim byla poskytnuta práva a povinnosti srovnatelné s právy a povinnostmi jejich občanů, posilování nediskriminace v hospodářském, sociálním a kulturním životě, a rozvoj opatření proti rasismu a xenofobii.

3. Zacházení poskytované každým členským státem pracovníkům států AKT legálně zaměstnaným na jeho území bude prostý jakékoli diskriminace založené na státní příslušnosti, pokud jde o pracovní podmínky, odměňování a propouštění, ve srovnání s jeho vlastními státními příslušníky. V tomto ohledu dále každý stát AKT poskytne srovnatelné nediskriminační zacházení pracovníkům, kteří jsou státními příslušníky členského státu.

4. Strany se domnívají, že strategie zaměřené na snížení chudoby, zlepšení životních a pracovních podmínek, vytváření pracovních míst a rozvoj odborné přípravy dlouhodobě přispívají k normalizaci migračních toků.
Strany v rámci rozvojových strategií a vnitrostátního a regionálního programování vezmou v úvahu strukturální omezení spojená s migračními toky za účelem podpory hospodářského a sociálního rozvoje regionů, ze kterých pocházejí migranti, a snížení chudoby.
Společenství prostřednictvím vnitrostátních a regionálních programů spolupráce podporuje odbornou přípravu státních příslušníků států AKT v zemi jejich původu, v jiném státě AKT nebo v členském státě Evropské unie. Pokud jde o odbornou přípravu ve členském státě, strany zajistí, aby tato činnost byla zaměřena na odbornou integraci státních příslušníků států AKT v jejich zemích původu.
Strany rozvíjejí programy spolupráce pro usnadnění přístupu studentů ze států AKT ke vzdělávání, zejména prostřednictvím použití nových komunikačních technologií.

5.

a) V rámci politického dialogu přezkoumá Rada ministrů problémy způsobené nedovoleným přistěhovalectvím, s cílem vytvořit ve vhodných případech prostředky preventivní politiky.

b) V tomto kontextu se strany zejména dohodly zajistit dodržování práv a respektování důstojnosti jednotlivců při všech postupech zahajovaných pro návrat ilegálních imigrantů do zemí jejich původu. V této souvislosti jim příslušné orgány poskytnou správní prostředky nezbytné pro jejich návrat.

c) Strany se dále dohodly, že:

i) každý členský stát Evropské unie akceptuje návrat a zpětné přebírání kterýchkoli svých státních příslušníků, kteří se ilegálně zdržují na území státu AKT, na žádost tohoto státu a bez dalších formalit;

každý ze států AKT akceptuje návrat a zpětné přebírání kterýchkoli svých státních příslušníků, kteří se ilegálně zdržují na území členského státu Evropské unie, na žádost tohoto členského státu a bez dalších formalit.

Pro tyto účely členské státy a státy AKT poskytnou svým státním příslušníkům vhodné doklady totožnosti.

Pokud jde o členské státy Evropské unie, závazky v tomto odstavci se použijí pouze u osob, které se mají považovat za jejich státní příslušníky pro účely Společenství podle prohlášení č. 2 ke Smlouvě o založení Evropského společenství. Pokud jde o státy AKT, závazky v tomto odstavci se použijí pouze u osob, které jsou považovány za jejich státní příslušníky podle jejich příslušného právního systému;

ii) na žádost jedné ze stran budou zahájena jednání se státy AKT s cílem uzavřít v dobré víře a s náležitým ohledem na příslušná pravidla mezinárodního práva dvoustranné dohody upravující specifické závazky při zpětném přebírání a navracení jejich státních příslušníků. V případě, že to některá ze stran bude považovat za nutné, budou tyto dohody rovněž obsahovat režim zpětného přebírání státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti. Tyto dohody stanoví podrobnosti o kategoriích osob podléhajících tomuto režimu, stejně jako opatření pro jejich zpětné přebírání a navracení.

Státům AKT bude pro provádění těchto dohod poskytována přiměřená pomoc;

iii) pro účely tohoto písmene c) se pojmem „strany“ rozumí Společenství, kterýkoli jeho členský stát a kterýkoli stát AKT.

ČÁST 2

INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ

Článek 14

Společné orgány

Orgány této dohody jsou Rada ministrů, Výbor velvyslanců a Společné parlamentní shromáždění.

Článek 15

Rada ministrů

1. Rada ministrů se skládá ze členů Rady Evropské unie a členů Komise Evropských společenství na jedné straně a člena vlády každého státu AKT na straně druhé.
Úřad předsedy Rady ministrů zastává střídavě člen Rady Evropské unie a člen vlády státu AKT.
Rada se zpravidla schází jednou ročně z iniciativy předsedy a kdykoli se to zdá nezbytné, ve formě a zeměpisném složení přiměřeném problémům, jež se mají řešit.

2. Rada ministrů má za úkol:

a) vést politický dialog;

b) přijímat politické pokyny a rozhodnutí nezbytná pro provádění ustanovení této dohody, zejména pokud jde o rozvojové strategie ve specifických oblastech stanovených touto dohodou, nebo v jakékoli jiné oblasti, která se ukáže relevantní, a pokud jde o postupy;

c) přezkoumat a vyřešit jakýkoli problém, který by mohl zabránit účinnému a účelnému provádění této dohody, nebo který by mohl představovat překážku v dosažení jejích cílů;

d) zajistit hladké fungování konzultačních mechanismů.

3. Rada ministrů přijímá rozhodnutí společnou dohodou stran. Řízení Rady ministrů je platné pouze v případě, že je přítomna polovina členů Rady Evropské unie, jeden člen Komise a dvě třetiny členů zastupujících vlády států AKT. Každý člen Rady ministrů, který se nemůže zúčastnit, se může nechat zastoupit. Zástupce vykonává veškerá práva tohoto člena.
Rada může přijímat rozhodnutí závazná pro strany, rámcová usnesení, doporučení a stanoviska. Přezkoumává a bere v úvahu usnesení a doporučení přijatá Společným parlamentním shromážděním.
Rada ministrů vede pokračující dialog se zástupci sociálních a hospodářských partnerů a ostatních aktérů občanské společnosti v AKT a EU. Za tímto účelem se mohou souběžně s jejími zasedáními konat konzultace.

4. Rada ministrů může delegovat pravomoci na Výbor velvyslanců.

5. Rada ministrů přijme svůj jednací řád do šesti měsíců od vstupu této dohody v platnost.

Článek 16

Výbor velvyslanců

1. Výbor velvyslanců tvoří stálí zástupci každého členského státu při Evropské unii a zástupce Komise na jedné straně a vedoucí mise každého státu AKT při Evropské unii na straně druhé.
Úřad předsedy Výboru velvyslanců zastává střídavě stálý zástupce členského státu určený Společenstvím, a vedoucí mise zastupující stát AKT, určený státy AKT.

2. Výbor je Radě ministrů nápomocen při plnění jejích úkolů a plní jakýkoli mandát, který mu Rada svěří. V tomto kontextu sleduje provádění této dohody a pokrok při dosahování cílů v ní stanovených.
Výbor velvyslanců se schází pravidelně, zejména s cílem připravit se na zasedání Rady, a kdykoli je to nezbytné.

3. Výbor přijme svůj jednací řád do šesti měsíců od vstupu této dohody v platnost.

Článek 17

Společné parlamentní shromáždění

1. Společné parlamentní shromáždění se skládá ze stejného počtu zástupců EU a AKT. Členy Společného parlamentního shromáždění jsou na jedné straně členové Evropského parlamentu a na straně druhé členové parlamentu nebo, pokud to není možné, zástupci určení parlamentem, každého ze států AKT. Za neexistence parlamentu podléhá účast zástupce dotyčného státu AKT předchozímu souhlasu Společného parlamentního shromáždění.

2. Úlohou Společného parlamentního shromáždění jako poradního orgánu je:

- podporovat demokratické procesy prostřednictvím dialogu a konzultací,

- usnadnit lepší porozumění mezi národy Evropské unie a národy států AKT a zlepšit veřejnou informovanost o rozvojových problémech,

- projednávat problémy související s rozvojem a partnerstvím AKT-EU,

- přijímat usnesení a vydávat doporučení pro Radu ministrů za účelem dosažení cílů této dohody.

3. Společné parlamentní shromáždění se schází dvakrát ročně na plenárním zasedání, střídavě v Evropské unii a v jednom ze států AKT. S cílem posílit regionální integraci a podpořit spolupráci mezi národními parlamenty lze sjednávat schůzky mezi členy parlamentů z EU a AKT na regionální nebo subregionální úrovni.
Společné parlamentní shromáždění organizuje pravidelné kontakty se zástupci hospodářských a sociálních partnerů AKT-EU a ostatními aktéry občanské společnosti s cílem získat jejich názory na dosahování cílů této dohody.

4. Společné parlamentní shromáždění přijme svůj jednací řád do šesti měsíců od vstupu této dohody v platnost.

ČÁST 3

STRATEGIE SPOLUPRÁCE

Článek 18

Strategie spolupráce jsou založeny na rozvojových strategiích a hospodářské a obchodní spolupráci, jež jsou vzájemně propojeny a vzájemně se doplňují. Strany zajistí, aby se snahy podnikané v obou uvedených oblastech vzájemně posilovaly.

HLAVA I

ROZVOJOVÉ STRATEGIE

KAPITOLA 1

Obecný rámec

Článek 19

Zásady a cíle

1. Ústředním cílem spolupráce AKT-ES je snížení chudoby a nakonec její vymýcení; udržitelný rozvoj a postupná integrace států AKT do světové ekonomiky. V tomto kontextu jsou rámec a zaměření spolupráce přizpůsobeny individuálním okolnostem každého státu AKT, podporují místní vlastnictví hospodářských a sociálních reforem a integraci aktérů soukromého sektoru a občanské společnosti do rozvojového procesu.

2. Spolupráce vychází ze závěrů konferencí Organizace spojených národů a z cílů a akčních programů sjednaných na mezinárodní úrovni a z jejich pokračování jako ze základů rozvojových zásad. Spolupráce rovněž vychází z cílů mezinárodní rozvojové spolupráce a přikládá zvláštní význam provedení kvalitativních a kvantitativních ukazatelů pokroku.

3. Vlády a nestátní aktéři v každém státě AKT iniciují konzultace ohledně rozvojových strategií země a jejich komunitní podpory.

Článek 20

Přístup

1. Cíle rozvojové spolupráce AKT-ES se uskutečňují prostřednictvím integrovaných strategií, které zahrnují hospodářské, sociální, kulturní, environmentální a institucionální prvky, které musí být v místním vlastnictví. Spolupráce tak poskytuje soudržný rámec podpory vlastních rozvojových strategií AKT a zajišťuje doplňkovost a interakci mezi různými prvky. V tomto kontextu a v rámci rozvojových politik a reforem prováděných státy AKT se strategie spolupráce AKT-ES zaměřují na:

a) dosahování rychlého a udržitelného hospodářského růstu vytvářejícího pracovní místa, rozvoj soukromého sektoru, zvyšování zaměstnanosti, zlepšování přístupu k výrobním hospodářským činnostem a prostředkům, a podporu regionální spolupráce a integrace;

b) podporu lidského a sociálního rozvoje, jenž napomůže zajistit široké a spravedlivé využívání plodů růstu a podpoří rovnost mužů a žen;

c) podporu kulturních hodnot společenství a specifických interakcí s hospodářskými, politickými a sociálními prvky;

d) podporu institucionálních reforem a rozvoje, posilování institucí nezbytných pro konsolidaci demokracie, řádnou správu věcí veřejných, a pro účinné a konkurenceschopné tržní ekonomiky; budování kapacit pro rozvoj a partnerství a

e) podporu udržitelného životního prostředí, regenerace a nejlepší praxe, a zachování základny přírodních zdrojů.

2. Systematická pozornost se věnuje těmto tematickým nebo průřezovým tématům s cílem integrovat je do všech oblastí spolupráce: problémy rovnosti mužů a žen, problémy životního prostředí a institucionální rozvoj a budování kapacit. Tyto oblasti jsou rovněž způsobilé pro podporu Společenství.

3. Podrobné texty ohledně cílů a strategií rozvojové spolupráce, zejména odvětvových politik a strategií, jsou začleněny do kompendia poskytujícího provozní pokyny ve specifických oblastech nebo odvětvích spolupráce. Rada ministrů může tyto texty přezkoumat a/nebo pozměnit na základě doporučení Výboru pro rozvojovou finanční spolupráci AKT-ES.

KAPITOLA 2

Oblasti podpory

ODDÍL 1

Hospodářský rozvoj

Článek 21

Investice a rozvoj soukromého sektoru

1. Spolupráce podporuje nezbytné hospodářské a institucionální reformy a politiky na vnitrostátní a/nebo regionální úrovni s cílem vytvořit příznivé prostředí pro soukromé investice a rozvoj dynamického, životaschopného a konkurenceschopného soukromého sektoru. Spolupráce dále podporuje:

a) povzbuzování dialogu a spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem;

b) rozvoj podnikatelských dovedností a podnikatelské kultury;

c) privatizaci a reformu podniků a

d) rozvoj a modernizaci systémů zprostředkování a rozhodčího řízení.

2. Spolupráce rovněž podporuje zlepšování jakosti, dostupnosti a přístupnosti formálních i neformálních finančních a nefinančních služeb soukromým podnikům pomocí:

a) urychlení a směrování toků soukromých domácích i zahraničních úspor do financování soukromých podniků podporou politik rozvoje moderního finančního odvětví včetně kapitálového trhu, finančních institucí a udržitelných mikrofinančních operací;

b) rozvoje a posilování obchodních institucí a zprostředkovatelských organizací, sdružení, obchodních komor a místních poskytovatelů ze soukromého sektoru, poskytujících podnikům podporu a nefinanční služby, jako jsou odborné, technické, řídící a školicí služby a služby obchodní podpory a

c) podpory institucí, programů, činností a iniciativ, které přispívají rozvoji a přenosu technologií a know-how a nejlepší praxe ve všech aspektech obchodního řízení.

3. Spolupráce podporuje rozvoj obchodu prostřednictvím poskytování financí, záručních prostředků a technické podpory s cílem povzbudit a podpořit tvorbu, zřizování, rozšiřování, diverzifikaci, obnovu, restrukturalizaci, modernizaci nebo privatizaci dynamických, životaschopných a konkurenceschopných podniků ve všech hospodářských odvětvích, stejně jako finančních zprostředkovatelů, jako jsou instituce poskytující rozvojové financování a rizikový kapitál a leasingové společnosti, prostřednictvím:

a) tvorby a/nebo posilování finančních nástrojů ve formě investičního kapitálu;

b) zlepšování přístupu k základním vstupům, jako jsou obchodní informace a poradenské a konzultační služby nebo služby technické pomoci;

c) zvyšování vývozních aktivit, zejména prostřednictvím budování kapacit ve všech oblastech souvisejících s obchodem a

d) povzbuzování vazeb, sítí a spolupráce mezi podniky, včetně těch, které zahrnují přenos technologie a know-how na úrovni vnitrostátní, regionální a AKT-ES, a partnerství se soukromými zahraničními investory, slučitelná s cíli a pokyny rozvojové spolupráce AKT-ES.

4. Spolupráce podporuje rozvoj mikropodniků prostřednictvím lepšího přístupu k finančním a nefinančním službám; vhodné politiky a regulačního rámce pro jejich rozvoj; a poskytuje odbornou přípravu a informační služby o nejlepší praxi v mikrofinancování.

5. Podpora investic a rozvoje soukromého sektoru integruje akce a iniciativy na makroekonomické, mezoekonomické a mikroekonomické úrovni.

Článek 22

Makroekonomické a strukturální reformy a politiky

1. Spolupráce podporuje úsilí AKT provádět:

a) makroekonomický růst a stabilizaci prostřednictvím disciplinovaných fiskálních a měnových politik, které vedou ke snížení inflace a zlepšují vnější a fiskální bilance, prostřednictvím posílení fiskální disciplíny, zvyšování rozpočtové transparentnosti a účinnosti, zlepšování jakosti, spravedlnosti a složení fiskální politiky a

b) strukturální politiky určené k posílení úlohy různých aktérů, zejména soukromého sektoru, a ke zlepšení prostředí pro růst obchodu, investic a zaměstnanosti, stejně jako pro:

i) liberalizaci obchodních a devizových režimů a směnitelnost běžného účtu s ohledem na zvláštní okolnosti každé země;

ii) posílení pracovních a produktových reforem;

iii) povzbuzení reforem finančních systémů, jež napomáhají rozvoji životaschopných bankovních a nebankovních systémů, kapitálových trhů a finančních služeb, včetně mikrofinancí;

iv) zlepšení jakosti soukromých a veřejných služeb a

v) povzbuzení regionální spolupráce a postupné integrace makroekonomických a měnových politik.

2. Návrhy makroekonomických politik a programů strukturálního přizpůsobení odrážejí sociálně-politické pozadí a institucionální kapacity dotyčných zemí, zajišťují kladný dopad na snižování chudoby a přístup k sociálním službám, a vycházejí z těchto zásad:

a) státy AKT nesou primární odpovědnost za analýzu problémů, které mají být řešeny, za návrh a provádění reforem;

b) podpůrné programy se přizpůsobují různým situacím v každém státě AKT a jsou citlivé k sociálním podmínkám, kultuře a životnímu prostředí těchto států;

c) je uznáváno a respektováno právo států AKT určit směr a načasování svých rozvojových strategií a priorit;

d) tempo reforem je realistické a slučitelné s kapacitami a zdroji každého ze států AKT a

e) posilují se komunikační a informační mechanismy pro obyvatele ohledně hospodářských a sociálních reforem a politik.

Článek 23

Rozvoj hospodářského odvětví

Spolupráce podporuje udržitelnou politiku a institucionální reformy a investice nezbytné pro spravedlivý přístup k hospodářským činnostem a výrobním prostředkům, zejména:

a) rozvoj systémů odborné přípravy napomáhajících zvyšování produktivity ve formálním i neformálním sektoru;

b) kapitál, úvěry, pozemky, zejména pokud jde o vlastnická práva a užívání;

c) rozvoj strategií venkova zaměřených na vybudování rámce pro participační decentralizované plánování, přidělování a řízení zdrojů;

d) strategie zemědělské produkce, vnitrostátní a regionální politiky bezpečnosti potravin, udržitelný rozvoj vodních zdrojů a rybolovu, stejně jako mořských zdrojů v rámci výlučných hospodářských zón států AKT. Každá dohoda o rybolovu, která bude sjednána mezi Společenstvím a státy AKT, bude konzistentní s rozvojovými strategiemi v této oblasti;

e) hospodářská a technologická infrastruktura a služby včetně dopravy, telekomunikačních systémů, komunikačních služeb a rozvoje informační společnosti;

f) rozvoj konkurenceschopných odvětví průmyslu, těžby a energetiky za podpory zapojení a rozvoje soukromého sektoru;

g) rozvoj obchodu, včetně podpory poctivého obchodu;

h) rozvoj obchodu, financí a bankovnictví; a jiná odvětví služeb;

i) rozvoj cestovního ruchu a

j) rozvoj vědecké, technologické a výzkumné infrastruktury a služeb; včetně zlepšování, přenosu a přijímání nových technologií;

k) posilování kapacit ve výrobních oblastech, zejména ve veřejném a soukromém sektoru.

l. podpora tradičních vědomostí.

Článek 24

Cestovní ruch

Spolupráce se zaměří na udržitelný rozvoj odvětví cestovního ruchu ve státech a subregionech AKT, přičemž se uznává jeho rostoucí význam pro růst odvětví služeb ve státech AKT a pro rozšíření jejich celkového obchodu, jeho schopnost stimulovat ostatní odvětví hospodářské činnosti, a úloha, kterou může sehrát při potírání chudoby.

Programy a projekty spolupráce podporují úsilí států AKT vybudovat a zlepšit svůj právní a institucionální rámec a zdroje pro rozvoj a provádění politik a programů udržitelného cestovního ruchu, stejně jako, mimo jiné, zlepšování soutěžního postavení odvětví, zejména malých a středních podniků (MSP), investiční podporu, vývoj produktů včetně rozvoje původních kultur ve státech AKT, a posilování vazeb mezi cestovním ruchem a ostatními odvětvími hospodářské činnosti.

ODDÍL 2

Sociální a lidský rozvoj

Článek 25

Rozvoj sociálního sektoru

1. Spolupráce podporuje úsilí států AKT při rozvoji obecných a odvětvových politik a reforem, které zlepšují pokrytí, jakost a přístup k základní sociální infrastruktuře a službám, berou v úvahu místní potřeby a specifické požadavky nejzranitelnějších a nejvíce znevýhodněných, a snižují tak nerovnost přístupu k těmto službám. Zvláštní pozornost je věnována zajištění přiměřené úrovně veřejných výdajů v sociálním sektoru. V tomto kontextu se spolupráce zaměřuje na:

a) zlepšování vzdělávání a odborné přípravy a budování technických kapacit a dovedností;

b) zlepšování systémů zdravotnictví a výživy, odstranění hladu a podvýživy, zajištění přiměřených dodávek a bezpečnosti potravin;

c) integraci problémů souvisejících s obyvatelstvem do rozvojových strategií s cílem zlepšit reprodukční zdraví, primární zdravotní péči a plánované rodičovství; a předcházení mrzačení ženských genitálií;

d) podporu boje proti:

- HIV/AIDS, při zajištění ochrany pohlavního a reprodukčního zdraví a práv žen,

- jiným nemocem souvisejícím s chudobou, zejména malárii a tuberkulóze,

e) zvyšování bezpečnosti vody v domácnostech a zlepšování přístupu k bezpečné vodě a přiměřené hygieně;

f) zlepšování nabídky cenově dostupných a přiměřených obydlí pro každého prostřednictvím podpory nízkonákladových a nízkopříjmových stavebních programů a zlepšování rozvoje měst a

g) podporu participačních metod sociálního dialogu, stejně jako dodržování základních lidských práv.

2. Spolupráce rovněž podporuje budování kapacit v sociálních oblasti, jako jsou programy odborné přípravy pro navrhování sociálních politik a moderních metod řízení sociálních projektů a programů; politiky vedoucí k technologickým inovacím a výzkumu; budování místních odborných zkušeností a podpora partnerství; a diskuse u kulatého stolu na vnitrostátní a/nebo regionální úrovni.

3. Spolupráce povzbuzuje a podporuje rozvoj a provádění politik a systémů sociální ochrany a zabezpečení s cílem zvýšit sociální soudržnost a podpořit svépomoc a komunitní solidaritu. Podpora je mimo jiné zaměřena na rozvíjející se iniciativy založené na hospodářské solidaritě, zejména zakládáním fondů sociálního rozvoje přizpůsobených místním potřebám a aktérům.

Článek 26

Problémy mládeže

Spolupráce rovněž podporuje tvorbu souvislé a souhrnné politiky pro uplatňování potenciálu mládeže, aby se lépe integrovala do společnosti a dosáhla svého plného potenciálu. V tomto kontextu spolupráce podporuje politiky, opatření a operace zaměřené na:

a) ochranu práv dětí a mládeže, zejména dívek;

b) podporu dovedností, činorodosti, inovací a potenciálu mládeže s cílem zvýšit jejich hospodářské, sociální a kulturní příležitosti a rozšířit jejich pracovní příležitostí v produktivním sektoru;

c) pomoc společenským institucím s cílem poskytnout dětem příležitost rozvíjet svůj fyzický, psychologický, sociální a hospodářský potenciál;

d) znovuzačlenění dětí v postkonfliktních situacích do společnosti prostřednictvím rehabilitačních programů; a

e) podporu aktivní účasti mladých občanů na veřejném životě a podporu studentských výměn a vzájemných vazeb mezi mládežnickými organizacemi AKT a EU.

Článek 27

Rozvoj kultury

Spolupráce v oblasti kultury se zaměřuje na:

a) integraci kulturního rozměru do všech úrovní rozvojové spolupráce;

b) uznání, zachování a podporu kulturních hodnot a identit pro umožnění mezikulturního dialogu;

c) uznání, zachování a podporu hodnoty kulturního dědictví; podporu rozvoje kapacit v tomto odvětví a

d) rozvoj kulturních odvětví a zvyšování příležitostí přístupu kulturního zboží a služeb na trh.

ODDÍL 3

Regionální spolupráce a integrace

Článek 28

Obecný přístup

Spolupráce poskytuje účinnou pomoc pro dosahování cílů a priorit, které si státy AKT samy stanovily v rámci regionální a subregionální spolupráce a integrace, včetně meziregionální spolupráce a spolupráce v rámci AKT. Regionální spolupráce může rovněž zahrnovat rozvojové země, které nepatří ke státům AKT, a zámořské země a území a nejvzdálenější regiony. V této souvislosti je cílem podpory spolupráce:

a) podporovat postupnou integraci států AKT do světové ekonomiky;

b) urychlit hospodářskou spolupráci a rozvoj uvnitř regionů států AKT i mezi nimi;

c) podpořit volný pohyb osob, zboží, služeb, kapitálu, pracovních sil a technologie mezi státy AKT;

d) urychlit rozšíření ekonomik států AKT; koordinaci a harmonizaci politik regionální a subregionální spolupráce a

e) podpořit a rozšířit obchod uvnitř AKT, mezi státy AKT a se třetími zeměmi.

Článek 29

Regionální hospodářská integrace

V oblasti regionální hospodářské integrace spolupráce podporuje:

a) rozvoj a posilování kapacit:

i) regionálních integračních institucí a organizací, jež zřídily státy AKT, a regionálních integračních institucí a organizací, jichž se státy AKT účastní, které podporují regionální spolupráci a integraci, a

ii) národních vlád a parlamentů v záležitostech regionální integrace;

b) účast nejméně rozvinutých zemí (NRZ) ze států AKT při budování regionálních trhů a sdílení jejich výhod;

c) provádění odvětvových reformních politik na regionální úrovni;

d) liberalizaci obchodu a plateb;

e) podporu zahraničních i domácích přeshraničních investic a jiných regionálních nebo subregionálních iniciativ hospodářské integrace a

f) zohledňování vlivů čistých přechodných nákladů regionální integrace na příjmy státního rozpočtu a platební bilanci.

Článek 30

Regionální spolupráce

1. V oblasti regionální spolupráce se podpora spolupráce zaměřuje na širokou škálu funkčních a tematických oblastí, které specificky řeší společné problémy a využívají úspor z rozsahu, včetně:

a) infrastruktury, zejména dopravy a spojů a jejich bezpečnosti a služeb, včetně rozvoje regionálních příležitostí v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT);

b) životního prostředí; hospodaření s vodními zdroji a energií;

c) zdravotnictví, vzdělávání a odborné přípravy;

d) výzkumu a technologického rozvoje;

e) regionálních iniciativ pro připravenost na katastrofy a zmirňování jejich následků a

f) jiných oblastí, včetně kontroly zbraní, zásahů proti drogám, organizovanému zločinu, praní peněz, úplatkářství a korupci.

2. Spolupráce rovněž podporuje systémy a iniciativy spolupráce v rámci AKT a mezi státy AKT, včetně těch, do nichž jsou zapojeny rozvojové země nepatřící ke státům AKT.

3. Spolupráce napomáhá podpoře a rozvoji regionálního politického dialogu v oblastech předcházení a řešení konfliktů; lidských práv a demokratizace; výměny, síťové spolupráce a podpoře mobility mezi různými aktéry rozvoje, zejména v občanské společnosti.

ODDÍL 4

Tematické a průřezové problémy

Článek 31

Problémy rovnosti mužů a žen

Spolupráce napomáhá posilování politik a programů, které zlepšují, zajišťují a rozšiřují rovnou účast mužů a žen ve všech oblastech politického, hospodářského, sociálního a kulturního života. Spolupráce pomáhá zlepšovat přístup žen ke všem zdrojům nezbytným k plnému uplatnění jejich základních práv. Spolupráce konkrétně vytváří příslušný rámec pro:

a) integraci přístupu citlivému k rovnosti mužů a žen na všech úrovních rozvojové spolupráce včetně makroekonomických politik, strategií a operací a

b) podporu přijímání specifických pozitivních opatření ve prospěch žen, jako je:

i) účast na vnitrostátní a místní politice;

ii) podpora ženských organizací;

iii) přístup k základním sociálním službám, zejména ke vzdělání a odborné přípravě, zdravotní péči a plánovanému rodičovství;

iv) přístup k výrobním prostředkům, zejména k pozemkům a úvěrům a na trh práce a

v) zvláštní zohlednění žen během pomoci při mimořádných událostech a operací obnovy.

Článek 32

Životní prostředí a přírodní zdroje

1. Spolupráce při ochraně životního prostředí a udržitelném využívání a řízení přírodních zdrojů je zaměřena na:

a) začlenění udržitelnosti životního prostředí do všech aspektů rozvojové spolupráce a podporu programů a projektů prováděných různými aktéry;

b) budování a/nebo posilování vědeckých a technických, lidských a institucionálních kapacit pro řízení životního prostředí u všech aktérů zapojených do ochrany životního prostředí;

c) podporu specifických opatření a programů zaměřených na řešení kritických problémů udržitelného řízení a týkajících se rovněž současných a budoucích regionálních a mezinárodních závazků ohledně nerostných a přírodních zdrojů, jako jsou:

i) tropické lesy, vodní zdroje, pobřežní, mořské a rybolovné zdroje, planě rostoucí rostliny a volně žijící živočichové, půdy, biologická rozmanitost,

ii) ochrany křehkých ekosystémů (např. korálové útesy),

iii) obnovitelné zdroje energie, zejména solární energie, a energetická účinnost,

iv) udržitelný rozvoj venkova a měst,

v) desertifikace, sucho a odlesňování,

vi) rozvoj inovativních řešení problémů životního prostředí ve městech a

vii) podpora udržitelného cestovního ruchu;

d) zohlednění problémů spojených s přepravou a zneškodňováním nebezpečných odpadů.

2. Spolupráce rovněž vezme v úvahu:

a) zranitelnost malých ostrovních států AKT, zejména vůči hrozbě změn klimatu;

b) zhoršování problémů sucha a desertifikace, zvláště v nejméně rozvinutých a vnitrozemských státech a

c) institucionální rozvoj a budování kapacit.

Článek 33

Institucionální rozvoj a budování kapacit

1. Spolupráce věnuje systematickou pozornost institucionálním aspektům a v tomto kontextu podporuje snahy států AKT rozvíjet a posilovat struktury, instituce a postupy napomáhající:

a) podporovat a udržovat demokracii, lidskou důstojnost, sociální spravedlnost a pluralismus s plným respektem pro rozmanitost v rámci společností a mezi nimi;

b) podporovat a udržovat univerzální a plné respektování, dodržování a ochranu veškerých lidských práv a základních svobod;

c) rozvíjet a posilovat právní stát; zlepšovat přístup ke spravedlnosti při současném zaručení odbornosti a nezávislosti soudních systémů a

d) zajišťovat transparentní a odpovědnou správu věcí veřejných ve všech veřejných institucích.

2. Strany společně bojují proti úplatkářství a korupci ve všech svých společnostech.

3. Spolupráce podporuje úsilí států AKT rozvíjet své veřejné instituce jako pozitivní síly růstu a rozvoje, a dosahovat významných zlepšení účinnosti veřejných služeb při ovlivňování života občanů. V tomto kontextu spolupráce napomáhá reformě, racionalizaci a modernizaci veřejného sektoru. Podpora spolupráce se specificky zaměřuje na:

a) reformu a modernizaci státní služby;

b) právní a soudní reformy a modernizaci soudních systémů;

c) zlepšení a posílení řízení veřejných financí;

d) urychlení reforem bankovního a finančního sektoru;

e) zlepšování správy veřejného majetku a reformy postupů veřejných zakázek a

f) politickou, správní, hospodářskou a finanční decentralizaci.

4. Spolupráce rovněž napomáhá obnovit a/nebo zvyšovat nejdůležitější kapacity veřejného sektoru a podporovat nezbytné podpůrné instituce tržního hospodářství, zejména podporovat:

a) rozvoj právních a regulatorních schopností nezbytných pro zvládnutí provozu tržního hospodářství včetně politiky hospodářské soutěže a spotřebitelské politiky;

b) zlepšování kapacit pro analýzu, plánování, formulování a provádění politik, zejména v oblasti hospodářské, sociální, oblasti životního prostředí, výzkumu, vědy a techniky a inovace;

c) modernizaci, posilování a reformu finančních a měnových institucí a zlepšování postupů;

d) budování kapacit na místní a komunální úrovni, nezbytných pro provádění politiky decentralizace a zvýšení účasti obyvatel na rozvojovém procesu a

e) rozvoj kapacit v jiných kritických oblastech, jako jsou:

i) mezinárodní jednání a

ii) řízení a koordinace vnější podpory.

5. Spolupráce pokrývá všechny oblasti a odvětví spolupráce s cílem podpořit vznik nestátních aktérů a rozvoj jejich kapacit; a posílit struktury vzájemné informovanosti, dialogu a konzultací mezi nimi a vnitrostátními orgány, včetně regionální úrovně.

HLAVA II

HOSPODÁŘSKÁ A OBCHODNÍ SPOLUPRÁCE

KAPITOLA 1

Cíle a zásady

Článek 34

Cíle

1. Hospodářská a obchodní spolupráce se zaměřuje na podporu hladké a postupné integrace států AKT do světové ekonomiky, s náležitým ohledem k jejich politickým volbám a prioritám rozvoje, a podněcuje tak jejich udržitelný rozvoj a přispívá k vymýcení chudoby ve státech AKT.

2. Konečným cílem hospodářské a obchodní spolupráce je umožnit státům AKT plné uplatnění v mezinárodním obchodu. V tomto kontextu se zvláštní pozornost věnuje potřebě států AKT aktivně se účastnit mnohostranných obchodních jednání. Při současné úrovni rozvoje států AKT je hospodářská a obchodní spolupráce zaměřena na to, aby státům AKT umožnila řídit výzvy globalizace, postupně se přizpůsobit novým podmínkám mezinárodního obchodu, a usnadnit si tak přechod k liberalizované globální ekonomice.

3. Za tímto účelem se hospodářská a obchodní spolupráce zaměřuje na zvyšování výrobních, dodavatelských a obchodních kapacit zemí států AKT, stejně jako jejich kapacit k přilákání investic. Dále se zaměřuje na vytváření nové obchodní dynamiky mezi stranami, posilování obchodních a investičních politik států AKT a zlepšování kapacit států AKT pro zvládnutí veškerých problémů spojených s obchodem.

4. Hospodářská a obchodní spolupráce se provádí v plné shodě s ustanoveními WTO, včetně zvláštního a diferencovaného zacházení, s ohledem na vzájemné zájmy stran a jejich příslušné úrovně rozvoje.

Článek 35

Zásady

1. Hospodářská a obchodní spolupráce je založena na poctivém, pevném a strategickém partnerství. Dále je založena na souhrnném přístupu založeném na silných stránkách a výsledcích předchozích úmluv AKT-ES za použití všech dostupných prostředků k dosažení výše stanovených cílů řešením nabídkových a poptávkových omezení. V tomto kontextu bude zvláštní pozornost věnována opatřením pro rozvoj obchodu jako prostředku zvyšování konkurenceschopnosti států AKT. Rozvoj obchodu bude tudíž mít příslušnou váhu v rámci rozvojových strategií států AKT, které Společenství podporuje.

2. Hospodářská a obchodní spolupráce je budována na iniciativách regionální integrace států AKT s vědomím toho, že regionální integrace je klíčovým nástrojem integrace států AKT do světové ekonomiky.

3. Hospodářská a obchodní spolupráce bere v úvahu různé potřeby a úrovně rozvoje států a regionů AKT. V tomto kontextu strany znovu potvrzují svůj závazek zajišťovat zvláštní a diferencované zacházení pro všechny státy AKT, udržovat zvláštní zacházení pro nejméně rozvinuté země AKT, a brát náležitě v úvahu zranitelnost malých, vnitrozemských a ostrovních států.

KAPITOLA 2

Nové obchodní dohody

Článek 36

Pravidla

1. S ohledem na výše uvedené cíle a zásady se strany dohodly uzavřít nové obchodní dohody slučitelné s pravidly Světové obchodní organizace (WTO), odstraňující postupně překážky jejich vzájemného obchodu a zlepšující spolupráci ve všech oblastech souvisejících s obchodem.

2. Strany se dohodly, že nové obchodní dohody se zavedou postupně, a uznávají tudíž potřebu přípravného období.

3. S cílem usnadnit přechod na nové obchodní dohody se během přípravného období pro všechny státy AKT zachovají nevzájemné obchodní preference používané podle čtvrté úmluvy AKT-ES za podmínek definovaných v příloze V této dohody.

4. V tomto kontextu strany znovu potvrzují význam protokolů o komoditách, připojených k příloze V této dohody. Shodují se na potřebě přezkoumat je v kontextu nových obchodních dohod, zejména pokud jde o jejich slučitelnost s pravidly WTO, s cílem chránit výhody z nich vyplývající, přičemž se vezme v úvahu zvláštní právní statut protokolu o cukru.

Článek 37

Postupy

1. Dohody o hospodářském partnerství se sjednávají během přípravného období, které skončí nejpozději 31. prosince 2007. Formální jednání o nových obchodních dohodách budou zahájena v září 2002 a nové obchodní dohody vstoupí v platnost do

1. ledna 2008, pokud se strany nedohodnou na dřívějších datech.

2. Přijmou se veškerá nezbytná opatření k tomu, aby byla jednání během přípravného období úspěšně uzavřena. Za tímto účelem se období do zahájení formálních jednání o nových obchodních dohodách aktivně využije pro počáteční přípravy k těmto jednáním.

3. Přípravné období se rovněž využívá k budování kapacit ve veřejném a soukromém sektoru států AKT, včetně opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti, k posílení regionálních organizací, a k podpoře regionálních iniciativ obchodní integrace, tam, kde je to vhodné, s pomocí při úpravách rozpočtu a fiskální reformě, stejně jako i k modernizaci a rozvoji infrastruktury a podpoře investic.

4. Strany budou pravidelně přezkoumávat postup příprav a jednání a v roce 2006 provedou formální a souhrnný přezkum dohod plánovaných pro všechny země, aby bylo zajištěno, že není nutná další doba pro přípravy nebo jednání.

5. Jednání o dohodách o hospodářském partnerství probíhají se státy AKT, které je dle své úvahy jsou schopny vést, na úrovni, kterou považují za vhodnou, a v souladu s postupy dohodnutými skupinou AKT, přičemž se vezme v úvahu proces regionální integrace v rámci AKT.

6. V roce 2004 Společenství posoudí situaci zemí, které nepatří k nejméně rozvinutým zemím, a které se po konzultacích se Společenstvím rozhodnou, že nejsou schopny uzavřít dohody o hospodářském partnerství, a přezkoumá veškeré alternativní možnosti, s cílem poskytnout těmto zemím nový obchodní rámec přiměřený jejich stávající situaci a v souladu s pravidly WTO.

7. Jednání o dohodách o hospodářském partnerství jsou zaměřena zejména na stanovení harmonogramu postupného odstraňování překážek obchodu mezi stranami v souladu s příslušnými pravidly WTO. Na straně Společenství se liberalizace obchodu buduje na základě acquis a zaměřuje se na zlepšování současného přístupu na trh pro státy AKT, mimo jiné prostřednictvím přezkoumání pravidel původu. Jednání berou v úvahu úroveň rozvoje a sociálně-hospodářský dopad obchodních opatření na státy AKT a jejich schopnost přizpůsobit a upravit své ekonomiky pro liberalizační proces. Jednání budou tudíž co nejpružnější při stanovení doby trvání dostatečného přechodného období, konečného zahrnutí produktů, přičemž se vezmou v úvahu citlivá odvětví, a stupně asymetrie, pokud jde o harmonogram odstranění cel při zachování souladu s aktuálně platnými pravidly WTO.

8. Strany úzce spolupracují ve WTO s cílem bránit dosažené dohody, zejména s ohledem na dostupnou míru pružnosti.

9. Společenství do roku 2000 zahájí proces, který do konce mnohostranných obchodních jednání a nejpozději do roku 2005 umožní bezcelní přístup téměř pro všechny produkty ze všech nejméně rozvinutých zemí na základě stávajících obchodních ustanovení čtvrté úmluvy AKT-ES, a který zjednoduší a přezkoumá pravidla původu, včetně ustanovení o kumulaci, jež se vztahují na jejich vývozy.

Článek 38

Smíšený ministerský výbor pro obchod

1. Zřizuje se smíšený ministerský výbor pro obchod AKT-ES.

2. Ministerský výbor pro obchod věnuje zvláštní pozornost současným mnohostranným obchodním jednáním a přezkoumá dopad iniciativ širší liberalizace na obchod AKT-ES a rozvoj ekonomik AKT. Vydá veškerá nezbytná doporučení s cílem zachovat výhody obchodních dohod AKT-ES.

3. Ministerský výbor pro obchod se schází nejméně jednou ročně. Jeho jednací řád stanoví Rada ministrů. Skládá se ze zástupců států AKT a Společenství.

KAPITOLA 3

Spolupráce na mezinárodních fórech

Článek 39

Obecná ustanovení

1. Strany zdůrazňují význam své aktivní účasti ve WTO, stejně jako v jiných relevantních mezinárodních organizacích, tím, že se stávají členy těchto organizací a úzce sledují jejich agendu a činnost.

2. Strany souhlasí, že budou úzce spolupracovat při určování a prosazování svých společných zájmů v mezinárodní hospodářské a obchodní spolupráci, zejména ve WTO, včetně účasti na stanovení a provádění agendy budoucích mnohostranných obchodních jednání. V tomto kontextu je zvláštní pozornost věnována zlepšení přístupu na trhy Společenství a ostatní trhy pro produkty a služby pocházející ze států AKT.

3. Strany se rovněž shodují na významu pružnosti pravidel WTO za účelem zohlednění úrovně rozvoje států AKT, stejně jako obtíží, se kterými se tyto státy setkávají při plnění svých povinností. Strany se dále dohodly na potřebě technické pomoci, která má státům AKT umožnit provádění jejich závazků.

4. Společenství souhlasí, že bude v souladu s ustanoveními uvedenými v této dohodě státům AKT nápomocno v jejich úsilí stát se aktivními členy těchto organizací rozvíjením jejich nezbytné kapacity pro vyjednávání, efektivní účast, sledování a provádění těchto dohod.

Článek 40

Komodity

1. Strany uznávají potřebu zajistit lepší fungování mezinárodních komoditních trhů a zvýšit transparentnost trhů.

2. Potvrzují svou ochotu zintenzívnit vzájemné konzultace na mezinárodních fórech a v organizacích zabývajících se komoditami.

3. Za tímto účelem se na žádost kterékoli ze stran uskuteční výměna stanovisek:

- ohledně fungování stávajících mezinárodních dohod nebo specializovaných mezivládních pracovních skupin s cílem zlepšit je a zvýšit jejich efektivitu v souladu s tržními trendy,

- v případě, že je navrhováno uzavření nebo obnovení mezinárodní dohody nebo zřízení mezivládní pracovní skupiny.

Cílem těchto výměn stanovisek je vzít v úvahu příslušné zájmy každé ze stran. V případě nutnosti se mohou konat v rámci ministerského výboru pro obchod.

KAPITOLA 4

Obchod službami

Článek 41

Obecná ustanovení

1. Strany zdůrazňují vzrůstající význam služeb v mezinárodním obchodu a jejich velký přínos hospodářskému a sociálnímu rozvoji.

2. Strany znovu potvrzují své příslušné závazky podle Všeobecné dohody o obchodu službami (GATS) a zdůrazňují potřebu zvláštního a diferencovaného zacházení s poskytovateli služeb z AKT.

3. V rámci jednání o postupné liberalizaci obchodu a služeb podle článku XIX GATS se Společenství zavazuje příznivě posoudit priority států AKT pro zlepšení v seznamu ES s cílem vyhovět jejich specifickým zájmům.

4. Strany se v rámci dohod o hospodářském partnerství, poté, co získají určité zkušenosti v používání doložky nejvyšších výhod (DNV) podle GATS, dále dohodly na cíli rozšíření svého partnerství tak, aby zahrnovalo liberalizaci služeb v souladu s ustanoveními GATS a zejména s ustanoveními týkajícími se účasti rozvojových zemí na liberalizačních dohodách.

5. Společenství podporuje úsilí států AKT posílit své kapacity pro poskytování služeb. Zvláštní pozornost je věnována službám souvisejícím s pracovními silami, podnikáním, distribucí, financováním, cestovním ruchem, kulturou a výstavbou a souvisejícími inženýrskými službami s cílem zvýšit jejich konkurenceschopnost a tím zvýšit jejich hodnotu a objem jejich obchodu zbožím a službami.

Článek 42

Námořní doprava

1. Strany uznávají význam účelných a nákladově efektivních služeb námořní dopravy v bezpečném a čistém mořském prostředí jako hlavního způsobu dopravy usnadňujícího mezinárodní obchod a představujícího tak jednu ze sil stojících za hospodářským rozvojem a rozvojem obchodu.

2. Zavazují se podporovat liberalizaci námořní dopravy a za tímto účelem účinně používat zásadu neomezeného přístupu k trhu mezinárodní námořní dopravy na nediskriminačním a obchodním základě.

3. Každá ze stran mimo jiné poskytne lodím provozovaným státními příslušníky nebo společnostmi druhé strany a lodím registrovaným na území druhé strany ohledně přístupu do přístavů, užívání infrastruktury a pomocných námořních služeb těchto přístavů, stejně jako souvisejících poplatků, celních zařízení a přidělení přístavišť a zařízení pro nakládku a vykládku zacházení ne méně výhodné, než jaké poskytuje svým vlastním lodím.

4. Společenství podporuje úsilí států AKT rozvíjet a podporovat účelné a nákladově efektivní služby námořní dopravy ve státech AKT s cílem zvýšit účast provozovatelů z AKT na službách mezinárodní námořní dopravy.

Článek 43

Informační a komunikační technologie a informační společnost

1. Strany uznávají významnou úlohu informačních a komunikačních technologií, stejně jako aktivní účasti na informační společnosti, jako předpoklad úspěšné integrace států AKT do světové ekonomiky.

2. Proto znovu potvrzují své příslušné závazky v rámci stávajících mnohostranných dohod, zejména přílohy o jednáních o základních telekomunikacích připojené ke GATS, a vyzývají ty státy AKT, které dosud nejsou členy těchto dohod, aby k nim přistoupily.

3. Dále souhlasí s tím, že se budou plně a aktivně účastnit veškerých budoucích mezinárodních jednání, která mohou být vedena v této oblasti.

4. Strany proto přijmou opatření, která obyvatelům států AKT umožní snadný přístup k informačním a komunikačním technologiím, mimo jiné prostřednictvím těchto opatření:

- rozvoj a podpora užívání dostupných obnovitelných zdrojů energie,

- rozvoj a využívání širších nízkonákladových bezdrátových sítí.

- rozvoj a podpora využívání místního obsahu pro informační a komunikační technologie.

5. Strany se rovněž dohodly na urychlení vzájemné spolupráce v oblasti informačních a komunikačních technologií a informační společnosti. Tato spolupráce je zejména zaměřena na větší doplňkovost a harmonizaci komunikačních systémů na vnitrostátní, regionální a mezinárodní úrovni a jejich přizpůsobení novým technologiím.

KAPITOLA 5

Oblasti související s obchodem

Článek 44

Obecná ustanovení

1. Strany uznávají rostoucí význam nových oblastí souvisejících s obchodem při usnadňování postupné integrace států AKT do světové ekonomiky. Proto se dohodly posílit svou spolupráci v těchto oblastech pomocí plné a koordinované účasti na relevantních mezinárodních fórech a dohodách.

2. V souladu s ustanoveními této dohody a rozvojovými strategiemi, které strany sjednaly, podporuje Společenství úsilí států AKT posílit své kapacity pro zvládnutí všech oblastí souvisejících s obchodem, včetně, tam kde je to nezbytné, zlepšení a podpory institucionálního rámce.

Článek 45

Politika hospodářské soutěže

1. Strany se dohodly, že zavedení a provádění účinných a zdravých politik a pravidel hospodářské soutěže má zásadní význam pro zlepšení a zabezpečení prostředí příznivého pro investice, udržitelný proces industrializace a transparentnost přístupu k trhům.

2. Aby odstranily narušení zdravé hospodářské soutěže a s náležitým ohledem k různým úrovním rozvoje a hospodářských potřeb každého ze států AKT, zavazují se provádět vnitrostátní nebo regionální pravidla a politiky včetně kontroly a za určitých okolností zákazu dohod mezi podniky, rozhodnutí sdružení podniků a jednání podniků ve vzájemné shodě, jejichž cílem nebo důsledkem je předcházení, omezení nebo narušení hospodářské soutěže. Strany se dále shodly zakázat zneužívání dominantního postavení na společném trhu Společenství nebo na území států AKT jedním nebo více podniky.

3. Strany se rovněž dohodly posílit spolupráci v této oblasti s cílem formulovat a podpořit účinné politiky hospodářské soutěže s příslušnými vnitrostátními agenturami pro hospodářskou soutěž, jež postupně zajistí účinné používání pravidel hospodářské soutěže ze strany soukromých i státních podniků. Spolupráce v této oblasti zejména zahrnuje pomoc při vypracování vhodného právního rámce a jeho správního vynucování se zvláštním ohledem na zvláštní postavení nejméně rozvinutých zemí.

Článek 46

Ochrana práv duševního vlastnictví

1. Aniž je dotčeno postavení stran v mnohostranných jednáních, uznávají strany potřebu zajistit přiměřenou a účinnou úroveň ochrany práv duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví a ostatních práv zahrnutých v TRIPS, včetně ochrany zeměpisných označení, v souladu s mezinárodními normami a s cílem snížit narušení a překážky dvoustranného obchodu.

2. V tomto kontextu zdůrazňují význam dodržování Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS), Dohody o WTO a Úmluvy o biologické rozmanitosti (CBD).

3. Rovněž se dohodly na potřebě přistoupit ke všem relevantním mezinárodním úmluvám o duševním, průmyslovém a obchodním vlastnictví uvedeným v části I dohody TRIPS v souladu s jejich úrovní rozvoje.

4. Společenství, jeho členské státy a státy AKT mohou považovat uzavření dohod zaměřených na ochranu ochranných známek a zeměpisných označení produktů za zvláštní zájem každé ze stran.

5. Pro účely této dohody zahrnuje duševní vlastnictví zejména autorská práva včetně autorských práv k počítačovým programům a práva příbuzná, včetně uměleckých návrhů, a průmyslové vlastnictví zahrnující užitné vzory, patenty včetně patentů na biotechnologické vynálezy a odrůdy rostlin nebo jiné účinné systémy sui generis, průmyslové vzory, zeměpisná označení včetně označení původu, ochranné známky zboží a služeb, topografie integrovaných obvodů, stejně jako právní ochranu databází a ochranu proti nekalé hospodářské soutěži podle čl. 10a Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví a ochranu nezveřejněných důvěrných informací o know-how.

6. Strany se dále dohodly posílit svou spolupráci v této oblasti. Na vyžádání a za vzájemně dohodnutých podmínek se mimo jiné rozšíří na tyto oblasti: příprava právních předpisů na ochranu a vynucování práv duševního vlastnictví, předcházení zneužívání těchto práv držiteli práv a porušování těchto práv soutěžiteli, zřízení a posílení státních a regionálních úřadů a jiných agentur včetně podpory regionálních organizací duševního vlastnictví zapojených do vynucování a ochrany, včetně odborné přípravy personálu.

Článek 47

Normalizace a certifikace

1. Strany se dohodly, že budou těsněji spolupracovat na poli normalizace, certifikace a zabezpečování jakosti s cílem odstranit zbytečné technické překážky, snížit vzájemné rozdíly v těchto oblastech a usnadnit tak obchodování.
V tomto kontextu znovu potvrzují svůj závazek v rámci Dohody o technických překážkách obchodu, připojené k Dohodě o WTO (dohoda TBT).

2. Spolupráce na normalizaci a certifikaci je zaměřena na podporu slučitelných systémů mezi stranami a zejména zahrnuje:

- opatření v souladu s dohodou TBT na podporu většího využívání mezinárodních technických předpisů, norem a postupů posuzování shody, včetně specifických odvětvových opatření, v souladu s úrovní hospodářského rozvoje států AKT,

- spolupráci v oblasti řízení a zabezpečování jakosti ve vybraných odvětvích důležitých pro státy AKT,

- podporu iniciativ pro budování kapacit ve státech AKT v oblasti posuzování shody, metrologie a normalizace,

- rozvoj funkčních vazeb mezi institucemi pro normalizaci, posuzování shody a certifikaci v AKT a Evropě.

3. Strany se zavazují náležitě zvážit vyjednání dohod o vzájemném uznávání v odvětvích společného hospodářského zájmu.

Článek 48

Hygienická a rostlinolékařská opatření

1. Strany uznávají právo každé ze stran přijímat nebo vynucovat hygienická a rostlinolékařská opatření nezbytná k ochraně života nebo zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, za předpokladu, že tato opatření obecně nepředstavují prostředek svévolné diskriminace nebo skrytého omezování obchodu. Za tímto účelem strany znovu potvrzují své závazky v rámci Dohody o používání hygienických a rostlinolékařských opatření, připojené k Dohodě o WTO (dohoda SPS), s ohledem na svou příslušnou úroveň rozvoje.

2. Dále se strany zavazují posílit koordinaci, konzultace a informovanost ohledně oznamování a používání navrhovaných hygienických a rostlinolékařských opatření v souladu s dohodou SPS, kdykoli by tato opatření mohla ovlivnit zájmy jedné ze stran. Dohodly se rovněž na předběžných rozhovorech a koordinaci v rámci Codex Alimentarius, Mezinárodního úřadu pro nákazy zvířat a Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin s cílem prosazovat své společné zájmy.

3. Strany se dohodly posílit svou spolupráci s cílem posílit kapacity veřejného a soukromého sektoru států AKT v této oblasti.

Článek 49

Obchod a životní prostředí

1. Strany znovu potvrzují svůj závazek podporovat rozvoj mezinárodního obchodu tak, aby zajistily udržitelné a zdravé řízení životního prostředí v souladu s mezinárodními úmluvami a závazky v této oblasti a s náležitým ohledem k jejich příslušné úrovni rozvoje. Strany se dohodly, že by se při navrhování a provádění environmentálních opatření měly vzít v úvahu zvláštní potřeby a požadavky států AKT.

2. Majíce na mysli zásady z Ria a s cílem posílit vzájemnou podporu obchodu a životního prostředí, se strany dohodly na zlepšení své spolupráce v této oblasti. Spolupráce se zejména zaměřuje na zřízení soudržných vnitrostátních, regionálních a mezinárodních politik, posílení kontrol jakosti zboží a služeb ve vztahu k životnímu prostředí, a zlepšování výrobních metod šetrných k životnímu prostředí v příslušných odvětvích.

Článek 50

Obchod a pracovní normy

1. Strany znovu potvrzují svůj závazek dodržovat mezinárodně uznávané základní pracovní normy definované v příslušných úmluvách Mezinárodní organizace práce (MOP), zejména svobodu sdružování a právo na kolektivní vyjednávání, zrušení nucené práce, odstranění nejhorších forem dětské práce a nediskriminaci s ohledem na zaměstnávání.

2. Strany se dohodly v této oblasti zlepšit spolupráci, zejména v těchto oblastech:

- výměna informací o příslušných právních a pracovních předpisech,

- formulování vnitrostátních pracovněprávních předpisů a posílení stávajících právních předpisů,

- programy vzdělávání a zvyšování informovanosti,

- vynucování vnitrostátních právních a pracovních předpisů.

3. Strany se dohodly, že pracovní normy by neměly být užívány k účelům ochrany obchodu.

Článek 51

Spotřebitelská politika a ochrana zdraví spotřebitelů

1. Strany se dohodly urychlit vzájemnou spolupráci v oblasti spotřebitelské politiky a ochrany zdraví spotřebitelů, přičemž se bere náležitý ohled na domácí právní předpisy k zamezení překážkám obchodu.

2. Spolupráce se zejména zaměří na zlepšování institucionálních a technických kapacit v této oblasti, zavádění systémů rychlé výstrahy pro vzájemnou informovanost o nebezpečných produktech, výměnu informací a zkušeností ohledně zřizování a provádění následného dozoru nad produkty a bezpečností produktů, zlepšování informovanosti spotřebitelů o cenách a vlastnostech nabízených produktů a služeb, podporu rozvoje nezávislých sdružení spotřebitelů a kontaktů mezi zástupci zájmů spotřebitelů, zvyšování slučitelnosti spotřebitelských politik a systémů, oznamování vynucování právních předpisů a podporu spolupráce při vyšetřování škodlivých nebo nekalých obchodních postupů a provádění zákazů vývozu v obchodu mezi stranami ohledně zboží a služeb, jejichž uvádění na trh bylo v zemi jejich výroby zakázáno.

Článek 52

Doložka o vyjmutí daní

1. Aniž jsou dotčena ustanovení článku 31 přílohy IV, zacházení v rámci doložky nejvyšších výhod poskytované v souladu s ustanoveními této dohody nebo jakýkoli jiný režim přijatý podle této dohody se nepoužije na daňové výhody, které strany poskytují nebo by mohly v budoucnosti poskytovat na základě dohod o zamezení dvojího zdanění nebo jiných daňových režimů nebo domácích daňových předpisů.

2. Žádné ustanovení této dohody ani kteréhokoli režimu přijatého podle této dohody nelze vykládat jako ustanovení bránící přijetí nebo vynucování jakéhokoli opatření s cílem zamezit vyhýbání se daňové povinnosti nebo daňovým únikům podle daňových ustanovení dohod o zamezení dvojího zdanění nebo jiných daňových režimů nebo vnitrostátních daňových předpisů.

3. Žádné ustanovení této dohody ani kteréhokoli režimu přijatého podle této dohody nelze vykládat jako ustanovení bránící stranám rozlišovat při používání příslušných ustanovení svých daňových předpisů mezi plátci daně, kteří nejsou ve stejné situaci, zejména s ohledem na jejich místo pobytu nebo s ohledem na místo, kde je investován jejich kapitál.

KAPITOLA 6

Spolupráce v ostatních oblastech

Článek 53

Dohody o rybolovu

1. Strany prohlašují svou ochotu vyjednat dohody o rybolovu s cílem zaručit udržitelné a vzájemně uspokojivé podmínky pro rybolovné činnosti ve státech AKT.

2. Při uzavírání nebo provádění takových dohod státy AKT neprovádějí diskriminaci proti Společenství nebo mezi členskými státy, aniž jsou dotčeny zvláštní režimy mezi rozvojovými státy v rámci stejné zeměpisné oblasti včetně vzájemných dohod o rybolovu, a rovněž Společenství neprovádí diskriminaci proti státům AKT.

Článek 54

Bezpečnost potravin

1. S ohledem na dostupné zemědělské produkty se Společenství zavazuje zajistit, aby bylo možné pro všechny státy AKT předem stanovit vývozní náhrady pro rozsah produktů určený podle potravinových požadavků, které tyto státy oznámí.

2. Stanovení náhrad předem kryje jeden rok a použije se každý rok po celou dobu platnosti této dohody, přičemž se rozumí, že úroveň náhrady se určí v souladu s metodami, které obvykle používá Komise.

3. Je možné uzavírat specifické dohody s těmi státy AKT, které o to požádají v kontextu svých politik bezpečnosti potravin.

4. Specifické dohody uvedené v odstavci 3 neohrozí produkci a obchodní toky v regionech AKT.

ČÁST 4

ROZVOJOVÁ FINANČNÍ SPOLUPRÁCE

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

KAPITOLA 1

Cíle, zásady, pokyny a způsobilost

Článek 55

Cíle

Cílem rozvojové finanční spolupráce je prostřednictvím poskytování přiměřených finančních prostředků a vhodné technické pomoci a na základě společného zájmu a v duchu vzájemné závislosti podporovat úsilí států AKT o dosažení cílů stanovených v této dohodě.

Článek 56

Zásady

1. Rozvojová finanční spolupráce se provádí na základě rozvojových cílů, strategií a priorit stanovených státy AKT, a v souladu s nimi, na vnitrostátní i regionální úrovni. Vezmou se v úvahu jejich příslušné zeměpisné, sociální a kulturní vlastnosti, stejně jako jejich specifický potenciál. Spolupráce bude navíc:

a) podporovat místní vlastnictví na všech úrovních rozvojového procesu;

b) odrážet partnerství založené na vzájemných právech a povinnostech;

c) zdůrazňovat význam předvídatelnosti a bezpečnosti toků prostředků, poskytovaných za vysoce liberálních podmínek a plynule;

d) pružná a přiměřená situaci v každém státě AKT, stejně jako přizpůsobená specifické povaze dotyčného projektu nebo programu a

e) zajišťovat účelnost, koordinaci a důslednost.

2. Spolupráce zajišťuje zvláštní zacházení pro nejméně rozvinuté země AKT a bere náležitě v úvahu zranitelnost vnitrozemských a ostrovních států AKT. Kromě toho jsou řešeny i specifické potřeby postkonfliktních zemí.

Článek 57

Pokyny

1. Operace financované v rámci této dohody provádí státy AKT a Společenství v úzké spolupráci, přičemž se uznává rovnost partnerů.

2. Státy AKT odpovídají za:

a) definování cílů a priorit, na nichž jsou založeny orientační programy;

b) volbu projektů a programů;

c) přípravu a předkládání dokumentace projektů a programů;

d) přípravu, vyjednání a uzavření zakázek;

e) provádění a řízení projektů a programů a

f) udržování projektů a programů.

3. Aniž jsou dotčena výše uvedená ustanovení, způsobilí nestátní aktéři mohou rovněž odpovídat za navrhování a provádění programů a projektů v oblastech, které se jich týkají.

4. Státy AKT a Společenství společně odpovídají za:

a) vypracování pokynů pro rozvojovou finanční spolupráci v rámci společných orgánů;

b) přijetí orientačních programů;

c) hodnocení projektů a programů;

d) zajištění rovných podmínek účasti v nabídkových řízeních a na zakázkách;

e) sledování a hodnocení účinků a výsledků projektů a programů a

f) zajištění řádného, rychlého a účinného provádění projektů a programů.

5. Společenství odpovídá za rozhodnutí ohledně financování projektů a programů.

6. Nestanoví-li tato dohoda jinak, všechna rozhodnutí, která vyžadují souhlas jedné ze stran, se schvalují nebo považují za schválená do 60 dnů od oznámení druhou stranou.

Článek 58

Způsobilost pro financování

1. Pro finanční podporu poskytovanou podle této dohody jsou způsobilé tyto subjekty nebo orgány:

a) státy AKT;

b) regionální nebo mezistátní orgány, k nimž patří jeden nebo více států AKT, včetně orgánů, jejichž členy jsou i státy, které nepatří ke státům AKT, a které jsou těmito státy AKT zmocněny a

c) společné orgány založené státy AKT a Společenstvím pro plnění určitých zvláštních cílů.

2. S výhradou souhlasu dotyčného státu nebo států AKT jsou pro finanční podporu způsobilé rovněž:

a) státní a/nebo regionální veřejné či poloveřejné agentury a útvary států AKT včetně parlamentů, a zejména jejich finanční instituce a rozvojové banky;

b) společnosti, podniky a jiné soukromé organizace a soukromé hospodářské subjekty států AKT;

c) podniky členského státu Společenství, kterým má kromě jejich vlastního příspěvku podpora umožnit provádění podnikatelských projektů na území státu AKT;

d) finanční zprostředkovatelé AKT nebo Společenství, kteří poskytují, podporují a financují soukromé investice ve státech AKT;

e) místní decentralizované orgány ze států AKT a ze Společenství a

f) rozvojové země, které nejsou součástí skupiny AKT, pokud se podílí na společné iniciativě nebo regionální organizaci se státy AKT.

3. Nestátní subjekty ze států AKT a ze Společenství, kteří mají místní charakter, jsou způsobilé pro finanční podporu poskytovanou podle této dohody v souladu s pravidly dohodnutými v celostátních a regionálních indikativních programech.

KAPITOLA 2

Rozsah a povaha financování

Článek 59

V rámci priorit stanovených dotyčným státem nebo státy AKT na vnitrostátní i regionální úrovni je možné poskytnout podporu projektům, programům a jiným formám činností přispívajících k cílům stanoveným v této dohodě.

Článek 60

Rozsah financování

Rozsah financování může mimo jiné zahrnovat, v závislosti na potřebách a druzích činností považovaných za nejvhodnější, podporu:

a) opatření, která přispívají ke zmírnění břemene zadluženosti a problémů platební bilance států AKT;

b) makroekonomických a strukturálních reforem a politik;

c) zmírnění nepříznivých vlivů nestability příjmů z vývozu;

d) odvětvových politik a reforem;

e) institucionálního rozvoje a budování kapacit;

f) programů technické spolupráce a

g) humanitární pomoci a pomoci při mimořádných událostech včetně pomoci uprchlíkům a vysídleným osobám, krátkodobých opatření pro obnovu a připravenost na katastrofy.

Článek 61

Povaha financování

1. Povaha financování mimo jiné zahrnuje:

a) projekty a programy;

b) úvěrové linky, záruční programy a kapitálovou účast;

c) rozpočtovou podporu, buď přímou pro státy AKT, jejichž měny jsou směnitelné a volně převoditelné, nebo nepřímou z doplňkových fondů vytvořených pomocí různých nástrojů Společenství;

d) lidské a materiální zdroje nezbytné pro efektivní správu a dohled nad projekty a programy;

e) odvětvové a obecné programy podpory dovozu, které mohou nabývat podoby:

i) odvětvových dovozních programů prostřednictvím přímých zakázek včetně financování vstupů do výrobního systému a dodávek ke zlepšení sociálních služeb,

ii) odvětvových dovozních programů ve formě deviz uvolňovaných ve splátkách na financování odvětvových dovozů a

iii) obecných dovozních programů ve formě deviz uvolňovaných ve splátkách na financování obecných dovozů zahrnujících široké spektrum produktů.

2. Přímá rozpočtová pomoc na podporu makroekonomických nebo odvětvových reforem se poskytuje tam, kde:

a) řízení veřejných výdajů je dostatečně transparentní, odpovědné a efektivní;

b) existují dobře definované makroekonomické nebo odvětvové politiky vytvořené samotnou zemí a schválené jejími hlavními dárci a

c) veřejné zakázky jsou otevřené a transparentní.

3. Podobná přímá rozpočtová pomoc se poskytuje postupně odvětvovým politikám jako náhrada za jednotlivé projekty.

4. Výše definované nástroje dovozních programů nebo rozpočtové podpory lze rovněž použít k podpoře způsobilých států AKT, provádějících reformy zaměřené na vnitroregionální hospodářskou liberalizaci, které vytvářejí čisté transformační náklady.

5. V rámci dohody bude pro financování projektů, programů a jiných forem činností přispívajících k dosažení cílů této dohody využíván Evropský rozvojový fond (dále jen „fond“) včetně doplňkových fondů, nevyčerpaný zůstatek z předchozích fondů, vlastní prostředky Evropské investiční banky (dále jen „banka“), a tam, kde to bude vhodné, prostředky čerpané z rozpočtu Evropského společenství.

6. Prostředky poskytované dle této dohody mohou být použity pro krytí celkových nákladů místních i zahraničních výdajů na projekty a programy, včetně financování opakovaných nákladů.

HLAVA II

FINANČNÍ SPOLUPRÁCE

KAPITOLA 1

Finanční prostředky

Článek 62

Celková částka

1. Pro účely uvedené v této dohodě jsou celková částka finanční pomoci Společenství a podrobné podmínky financování uvedeny v přílohách k této dohodě.

2. Pokud jeden ze států AKT tuto dohodu neratifikuje nebo ji vypoví, strany upraví částky poskytovaných prostředků uvedené v příloze I finančního protokolu. Úprava finančních prostředků se rovněž použije na:

a) přistoupení nových států AKT, které se neúčastnily vyjednávání této dohody, k této dohodě a

b) rozšíření Společenství.

Článek 63

Způsoby financování

Způsoby financování každého projektu nebo programu určují společně dotyčný stát nebo státy AKT a Společenství s ohledem na:

a) úroveň rozvoje, zeměpisnou situaci a hospodářské a finanční okolnosti těchto států;

b) povahu projektu nebo programu, jeho hospodářskou a finanční návratnost, stejně jako jeho sociální a kulturní dopad a

c) v případě půjček faktory zaručující jejich dluhovou službu.

Článek 64

Půjčování vypůjčených peněz

1. Finanční pomoc může být zpřístupněna dotyčným státům AKT nebo jejich prostřednictvím nebo, s výhradou podmínek této dohody, prostřednictvím způsobilých finančních institucí nebo přímo jakémukoli jinému způsobilému příjemci. Tam, kde se finanční pomoc poskytuje konečnému příjemci prostřednictvím zprostředkovatele nebo přímo konečnému příjemci v soukromém sektoru:

a) jsou podmínky, ze kterých může být pomoc zpřístupněna prostřednictvím zprostředkovatele konečnému příjemci nebo přímo konečnému příjemci v soukromém sektoru, stanoveny v dohodě o financování nebo v úvěrové smlouvě a

b) jakýkoli finanční přínos vzniklý zprostředkovateli z transakce půjčování vypůjčených peněz nebo vyplývající z přímých půjček konečnému příjemci v soukromém sektoru se použije na rozvojové účely za podmínek uvedených v dohodě o financování nebo úvěrové smlouvě, po započtení správních nákladů, devizového a finančního rizika a nákladů na technickou pomoc poskytnutou konečnému příjemci.

2. Tam, kde financování probíhá prostřednictvím subjektu půjčujícího vypůjčené peníze, usazeného a/nebo podnikajícího ve státech AKT, zodpovídá tento subjekt za výběr a hodnocení jednotlivých projektů a za správu prostředků, jež má k dispozici, za podmínek stanovených v této dohodě a na základě vzájemné dohody mezi stranami.

Článek 65

Spolufinancování

1. Na žádost států AKT mohou být finanční prostředky stanovené v této dohodě použity na spolufinancování prováděné zejména rozvojovými agenturami a institucemi, členskými státy Společenství, státy AKT, třetími zeměmi nebo mezinárodními či soukromými finančními institucemi, podniky nebo vývozními úvěrovými agenturami.

2. Zvláštní pozornost je věnována možnosti spolufinancování v případech, kdy účast Společenství povzbudí účast jiných zdrojů financování a kdy toto financování může pro dotyčný stát AKT vytvořit výhodný finanční balíček.

3. Spolufinancování může probíhat v podobě společného nebo paralelního financování. V každém případě se dává přednost řešení, které je vhodnější z hlediska efektivnosti nákladů. Navíc jsou přijímána opatření pro koordinaci a harmonizaci činnosti Společenství a ostatních spolufinancujících subjektů, s cílem minimalizovat počet postupů, které státy AKT provádějí, a tyto postupy zpružnit.

4. Proces konzultace a koordinace s ostatními dárci a spolufinancujícími subjekty by měl být posílen a rozvinut tam, kde je to možné, prostřednictvím uzavírání rámcových dohod o spolufinancování, a politiky a postupy spolufinancování by měly být kontrolovány pro zajištění efektivnosti a nejlepších možných podmínek.

KAPITOLA 2

Zadluženost a podpora strukturálního přizpůsobení

Článek 66

Podpora úlev v zadluženosti

1. S cílem zmírnit břemeno zadluženosti států AKT a problémy jejich platební bilance se strany dohodly využít prostředky stanovené v této dohodě k přispění na iniciativy úlev v zadluženosti, schválené na mezinárodní úrovni ve prospěch států AKT. Navíc se případ od případu užití prostředků, které nebyly přiděleny v rámci předchozích orientačních programů, urychlí prostřednictvím nástrojů pro rychlé výplaty, stanovených v této dohodě. Společenství se dále zavazuje přezkoumat, jak by bylo možné v dlouhodobém výhledu pro podporu mezinárodně schválených iniciativ úlev v zadluženosti mobilizovat jiné zdroje než ERF.

2. Na žádost jednoho ze států AKT může Společenství poskytnout:

a) pomoc při studiu a hledání praktických řešení zadluženosti včetně domácího zadlužení, obtíží dluhové služby a problémů platební bilance;

b) odbornou přípravu ohledně řízení zadluženosti a mezinárodních finančních jednání, stejně jako podporu workshopů odborné přípravy, kurzů a seminářů v těchto oborech a

c) pomoc při rozvoji pružných technik a nástrojů řízení zadluženosti.

3. S cílem přispět na dluhovou službu vyplývající z půjček poskytnutých z vlastních prostředků banky, zvláštních půjček a rizikového kapitálu mohou státy AKT v souladu s dohodami, které případ od případu uzavřou s Komisí, použít pro tuto službu dostupnou cizí měnu uvedenou v této dohodě v okamžiku splatnosti splátek dluhu a do výše částky vyžadované pro platby v národní měně.

4. Vzhledem k vážnosti problému mezinárodní zadluženosti a jeho dopadu na hospodářský růst strany prohlašují svou připravenost pokračovat v kontextu mezinárodních rozhovorů ve výměně stanovisek ohledně obecného problému zadluženosti, a aniž jsou dotčeny specifické rozhovory konané na relevantních fórech.

Článek 67

Podpora strukturálního přizpůsobení

1. Dohoda stanoví podporu pro makroekonomické a odvětvové reformy prováděné státy AKT. V tomto rámci strany zajistí, aby přizpůsobení bylo hospodářsky životaschopné a sociálně a politicky únosné. Podpora se poskytuje v kontextu společného posouzení mezi Společenstvím a dotyčným státem AKT ohledně prováděných nebo zamýšlených reformních opatření buď na makroekonomické nebo odvětvové úrovni, a umožňuje celkové hodnocení reformního úsilí. Významnou vlastností podpůrných programů je rychlá výplata.

2. Státy AKT a Společenství uznávají nutnost povzbudit reformní programy na regionální úrovni a zajistit tak, aby byl při přípravě a provádění vnitrostátních programů brán náležitý ohled na regionální aktivity, které ovlivňují vnitrostátní rozvoj. Za tímto účelem podpora strukturálního přizpůsobení rovněž usiluje o:

a) začlenění opatření povzbuzujících regionální integraci již od počátku určení stavu a o zohlednění důsledků přeshraničního přizpůsobení;

b) podporu harmonizace a koordinace makroekonomických a odvětvových politik včetně daňové a celní oblasti, s cílem dosáhnout dvojího cíle regionální integrace a strukturální reformy na vnitrostátní úrovni a

c) zohlednění vlivů čistých transformačních nákladů regionální integrace na příjmy státního rozpočtu a platební bilanci buď prostřednictvím obecných dovozních programů nebo rozpočtové podpory.

3. Státy AKT provádějící nebo zamýšlející reformy na makroekonomické nebo odvětvové úrovni jsou způsobilé pro pomoc při strukturálním přizpůsobení s ohledem na regionální kontext, jejich efektivitu a pravděpodobný dopad na hospodářský, sociální a politický rozměr rozvoje a na aktuální hospodářské a sociální obtíže.

4. Státy AKT provádějící reformní programy uznávané a podporované přinejmenším hlavními mnohostrannými dárci, nebo které se s těmito dárci dohodly, ale nemusejí jimi nutně být podporovány, se považují za státy, které automaticky splnily požadavky na pomoc při přizpůsobení.

5. Podpora strukturálního přizpůsobení je mobilizována pružně ve formě odvětvových a obecných dovozních programů nebo rozpočtové podpory.

6. Rozhodování o přípravě, hodnocení a financování programů strukturálního přizpůsobení provádí podle ustanovení o prováděcích postupech této dohody s náležitým ohledem na vlastnost rychlé výplaty programů strukturálního přizpůsobení. Případ od případu může být přípustné financování omezené části dovozů pocházejících z AKT-ES se zpětnou platností.

7. Provádění každého podpůrného programu zajistí, aby způsobilost hospodářských subjektů AKT pro přístup k prostředkům z programu byla co nejširší a nejtransparentnější a aby postupy při veřejných zakázkách byly v souladu se správní a obchodní praxí dotyčného státu, přičemž bude zajištěn nejlepší poměr ceny a jakosti pro dovážené zboží a nezbytný soulad s pokrokem dosaženým na mezinárodní úrovni při harmonizaci postupů na podporu strukturálního přizpůsobení.

KAPITOLA 3

Podpora v případech krátkodobých výkyvů příjmů z vývozu

Článek 68

1. Strany uznávají, že nestabilita příjmů z vývozu, zejména v zemědělském a těžebním odvětví, může nepříznivě ovlivnit rozvoj států AKT a ohrozit dosažení jejich rozvojových požadavků. Proto se v rámci finanční obálky pro podporu dlouhodobého rozvoje zakládá systém dodatečné podpory s cílem zmírnit nepříznivé důsledky nestability příjmů z vývozu, včetně vlivů v zemědělském a těžebním odvětví.

2. Účelem podpory v případech krátkodobých výkyvů příjmů z vývozu je ochrana socioekonomických reforem a politik, které by mohly být negativně ovlivněny v důsledku poklesu příjmů, a náprava nepříznivých důsledků nestability příjmů z vývozu zejména u zemědělských produktů a produktů těžebního průmyslu.

3. Při rozdělování zdrojů v roce použití je brána v úvahu mimořádná závislost hospodářství států AKT na vývozu, zejména v odvětvích zemědělství a těžebního průmyslu. V tomto ohledu se poskytuje příznivější zacházení nejméně rozvinutým, vnitrozemským a ostrovním státům AKT a státům AKT, v nichž došlo ke konfliktu nebo k přírodní pohromě.

4. Dodatečné prostředky se poskytují v souladu se specifickými ustanoveními podpůrného mechanismu, jak je uvedeno v příloze II o podmínkách financování.

5. Společenství rovněž poskytuje podporu tržním pojistným programům navrženým pro státy AKT, které se chtějí chránit proti riziku výkyvů příjmů z vývozu.

KAPITOLA 4

Podpora odvětvových politik

Článek 69

1. Prostřednictvím různých nástrojů a ustanovení uvedených v dohodě spolupráce podporuje:

a) sociální a hospodářské odvětvové politiky a reformy;

b) opatření pro zvýšení aktivity výrobního sektoru a konkurenceschopnosti vývozu;

c) opatření pro rozšíření služeb sociálního sektoru a

d) tematické a průřezové problémy.

2. Tato podpora se poskytuje vhodným způsobem prostřednictvím:

a) odvětvových programů;

b) rozpočtové podpory;

c) investic;

d) obnovy;

e) odborné přípravy;

f) technické pomoci a

g) institucionální podpory.

KAPITOLA 5

Mikroprojekty a decentralizovaná spolupráce

Článek 70

S cílem reagovat na potřeby místních společenství ohledně rozvoje a povzbudit veškeré agentury decentralizované spolupráce, které mohou přispět k autonomnímu rozvoji států AKT, aby předkládaly a prováděly iniciativy, podporuje spolupráce v rámci stanoveném pravidly a vnitrostátními právními předpisy dotyčných států AKT a ustanoveními orientačního programu takové rozvojové operace. V tomto kontextu spolupráce podporuje:

a) mikroprojekty na místní úrovni, které mají hospodářský a sociální dopad na život obyvatel, splňují prokázané a sledované prioritní potřeby, a provádějí se z iniciativy a za aktivní účasti místního společenství, jež z nich má prospěch a

b) decentralizovanou spolupráci, zejména tam, kde tyto operace kombinují úsilí a prostředky decentralizovaných agentur ze států AKT a jejich protějšků ze Společenství. Tato forma spolupráce umožňuje mobilizaci kapacit, inovativních provozních metod a prostředků decentralizovaných agentur pro rozvoj státu AKT.

Článek 71

1. Mikroprojekty a operace decentralizované spolupráce mohou být podporovány z finančních prostředků dohody. Projekty nebo programy v rámci této formy spolupráce mohou nebo nemusí být spojeny s programy v odvětvích koncentrace orientačních programů, ale mohou být způsobem dosažení specifických cílů orientačního programu nebo výsledků iniciativ místních společenství nebo decentralizovaných agentur.

2. Příspěvky pro financování mikroprojektů a decentralizované spolupráce vyplácí fond, a v tomto případě příspěvek obvykle nepřesáhne tři čtvrtiny celkových nákladů každého projektu a nesmí přesáhnout limit stanovený v orientačním programu. Zbývající část poskytují:

a) dotyčné místní společenství v případě mikroprojektů (buď v naturáliích nebo ve formě služeb nebo hotovosti a přizpůsobené jeho kapacitě pro přispívání);

b) agentury decentralizované spolupráce za předpokladu, že finanční, technické, materiální a ostatní prostředky dodané těmito agenturami obvykle nejsou nižší než 25 % odhadovaných nákladů na projekt/program a

c) výjimečně dotyčný stát AKT buď ve formě finančního příspěvku nebo prostřednictvím využití veřejného zařízení nebo dodávky služeb.

3. Postupy platné pro projekty a programy financované v rámci mikroprojektů nebo decentralizované spolupráce jsou postupy stanovené v dohodě, zejména postupy uvedené ve víceletých programech.

KAPITOLA 6

Humanitární pomoc a pomoc při mimořádných událostech

Článek 72

1. Humanitární pomoc a pomoc při mimořádných událostech se poskytuje obyvatelům států AKT, které čelí vážným hospodářským a sociálním obtížím výjimečné povahy, které jsou důsledkem přírodních katastrof, krizí zaviněných člověkem, jako jsou války a jiné konflikty, nebo mimořádných okolností se srovnatelnými důsledky. Humanitární pomoc a pomoc při mimořádných událostech se poskytuje po dobu nezbytnou ke zvládnutí mimořádných potřeb vyplývajících z těchto situací.

2. Humanitární pomoc a pomoc při mimořádných událostech se poskytuje výhradně podle potřeb a zájmů obětí katastrof a v souladu se zásadami mezinárodního humanitárního práva. Zejména se zakazuje diskriminace mezi oběťmi na základě rasy, etnického původu, náboženství, pohlaví, věku, státní nebo politické příslušnosti, a zaručuje se volný přístup k obětem a jejich ochrana, stejně jako bezpečnost humanitárních pracovníků a zařízení.

3. Cílem humanitární pomoci a pomoci při mimořádných událostech je:

a) chránit lidské životy v krizových a těsně postkrizových situacích způsobených přírodními katastrofami, konflikty nebo válkou;

b) přispět k financování a poskytování humanitární pomoci a k přímému přístupu zamýšlených příjemců k této pomoci všemi dostupnými logistickými prostředky;

c) provádět krátkodobou obnovu a rekonstrukci s cílem umožnit postižené části obyvatel znovu těžit z minimální sociálně-hospodářské integrace a co nejdříve vytvořit podmínky pro obnovu rozvoje na základě dlouhodobých cílů stanovených dotyčným státem AKT;

d) řešit potřeby plynoucí z vysídlení obyvatel (uprchlíci, vysídlené osoby a navrátilci) po přírodní nebo člověkem zaviněné katastrofě s cílem plnit po nezbytně dlouhou dobu veškeré potřeby uprchlíků a vysídlených osob (ať se nacházejí kdekoli) a usnadnit opatření pro jejich dobrovolné navracení a opětovnou integraci v zemi jejich původu a

e) pomoci státu AKT vybudovat mechanismy předcházení katastrofám a připravenosti na ně, včetně systémů předpovědí a včasného varování, s cílem zmenšit následky katastrof.

4. Podobná pomoc, jaká je uvedena výše, může být poskytnuta státům AKT, které přijímají uprchlíky nebo navrátilce, pro řešení okamžitých potřeb neřešených pomocí při mimořádných událostech.

5. Při zdůraznění rozvojové povahy pomoci, poskytované v souladu s tímto článkem, může být pomoc na žádost dotyčného státu výjimečně využita společně s orientačním programem.

6. Operace humanitární pomoci a pomoci při mimořádných událostech se provádějí buď na žádost státu AKT postiženého krizovou situací, Komise, mezinárodních organizací nebo místních nebo mezinárodních nestátních organizací. Tato pomoc je spravována a prováděna podle postupů umožňujících rychlé, pružné a efektivní operace. Společenství přijme přiměřené kroky k usnadnění rychlého zásahu nutného pro splnění okamžitých potřeb, pro něž je třeba pomoc při mimořádných událostech.

Článek 73

1. Zásah po mimořádné události, zaměřený na fyzickou a sociální obnovu vyvolanou důsledky přírodních katastrof nebo mimořádných okolností se srovnatelnými důsledky se může v rámci této dohody provádět s pomocí Společenství. Takovýto zásah, využívající účinné a pružné mechanismy, musí usnadnit přechod z nouzové do rozvojové fáze, podporovat opětovnou sociálně-hospodářskou integraci postižených částí obyvatel, v nejvyšší možné míře odstranit příčiny krize a posílit instituce a vlastnictví místních a vnitrostátních aktérů úlohy formulování politiky udržitelného rozvoje pro dotyčný stát AKT.

2. Krátkodobý zásah při mimořádné události je z fondu financován pouze za výjimečných okolností tam, kde tuto pomoc nelze financovat z rozpočtu Společenství.

KAPITOLA 7

Investice a podpora rozvoje soukromého sektoru

Článek 74

Spolupráce prostřednictvím finanční a technické pomoci podporuje politiky a strategie pro investice a rozvoj soukromého sektoru, jak je uvedeno v této dohodě.

Článek 75

Podpora investic

Státy AKT, Společenství a jeho členské státy v rámci své příslušné působnosti, uznávajíce význam soukromých investic pro podporu jejich rozvojové spolupráce, a uznávajíce potřebu podnikat kroky k podpoře těchto investic:

a) provádějí opatření k podpoře účasti soukromých investorů, kteří splňují cíle a priority rozvojové spolupráce AKT-ES a dodržují příslušné právní předpisy svých příslušných států, na jejich rozvojovém úsilí;

b) podnikají opatření a kroky, které pomáhají vytvářet a udržovat předvídatelné a bezpečné investiční prostředí, a vstupují do jednání o dohodách, které toto prostředí zlepšují;

c) povzbuzují soukromý sektor EU, aby investoval a poskytoval specifickou pomoc svým protějškům v zemích AKT v rámci vzájemné obchodní spolupráce a partnerství;

d) usnadňují vznik partnerství a společných podniků podporou spolufinancování;

e) sponzorují odvětvová investiční fóra pro podporu partnerství a zahraničních investic;

f) podporují snahy států AKT přilákat finance, se zvláštním důrazem na soukromé financování, na investice do infrastruktury a infrastruktury vytvářející příjmy, klíčové pro soukromý sektor;

g) podporují budování kapacit pro agentury pro podporu domácích investic a institucí zapojených do podpory a usnadňování zahraničních investic;

h) rozšiřují informace o investičních příležitostech a podmínkách podnikání ve státech AKT a

i) podporují obchodní dialog, spolupráci a partnerství na vnitrostátní a regionální úrovni a na úrovni soukromého sektoru AKT-EU, zejména prostřednictvím obchodního fóra soukromého sektoru AKT-EU. Podpora činnosti obchodního fóra soukromého sektoru AKT-EU se poskytuje v zájmu dosažení těchto cílů:

i) zprostředkovat dialog v rámci soukromého sektoru AKT-EU a mezi soukromým sektorem AKT-EU a subjekty zřízenými podle této dohody,

ii) analyzovat a pravidelně poskytovat relevantním subjektům informace o celé řadě problémů ohledně vztahů mezi soukromým sektorem v AKT a v EU v kontextu dohody nebo, obecněji, ohledně hospodářských vztahů mezi Společenstvím a státy AKT a

iii) analyzovat a pravidelně poskytovat relevantním subjektům informace ohledně specifických problémů odvětvové povahy, týkajících se mimo jiné výrobních odvětví nebo druhů produktů na regionální nebo subregionální úrovni.

Článek 76

Investiční financování a podpora

1. Spolupráce poskytuje dlouhodobé finanční prostředky, včetně rizikového kapitálu, pro podporu růstu v soukromém sektoru, a pomoc pro mobilizaci domácího a zahraničního kapitálu pro tento účel. Za tímto účelem spolupráce poskytuje zejména:

a) granty pro finanční a technickou pomoc na podporu reforem politiky, rozvoje lidských zdrojů, budování institucionálních kapacit nebo jiných forem institucionální podpory týkající se specifické investice, opatření pro zvýšení konkurenceschopnosti podniků a posílení kapacit soukromých finančních a nefinančních zprostředkovatelů, usnadnění a podporu investic a činnosti vedoucí ke zvyšování konkurenceschopnosti;

b) poradenské a konzultační služby na pomoc při tvorbě vstřícného investičního prostředí a informační základny pro vedení a povzbuzení kapitálového toku;

c) rizikový kapitál pro kapitálové nebo kvazikapitálové investice, záruky na podporu domácích a zahraničních soukromých investic a půjček nebo úvěrových linek za podmínek stanovených v příloze II „Podmínky financování“ této dohody a

d) půjčky z vlastních prostředků banky.

2. Půjčky z vlastních prostředků banky se poskytují v souladu s jejími stanovami a za podmínek stanovených v příloze II této dohody.

Článek 77

Investiční záruky

1. Investiční záruky jsou stále významnějším nástrojem rozvojového financování, jelikož přispívají ke snižování rizika projektů a přilákání toků soukromého kapitálu. Spolupráce tudíž zajistí zvyšující se dostupnost a využití rizikového pojištění jako mechanismu zmírňujícího riziko s cílem zvýšit důvěru investorů ve státy AKT.

2. Spolupráce nabízí záruky a poskytuje pomoc se záručními fondy kryjícími rizika způsobilých investic. Konkrétně poskytuje spolupráce podporu:

a) systémům zajištění pro pokrytí přímých zahraničních investic způsobilých investorů; proti právním nejistotám a hlavním rizikům vyvlastnění, omezení převodu měny, války a občanských nepokojů a porušení smlouvy. Investoři mohou projekty pojistit na jakoukoli kombinaci těchto čtyř druhů krytí;

b) záručním programům pro pokrytí rizika ve formě částečných záruk financování dluhů. Je k dispozici částečná záruka rizika i částečná záruka úvěru a

c) vnitrostátním a regionálním záručním fondům, které zahrnují zejména domácí finanční instituce nebo investory, za účelem podpory rozvoje finančního sektoru.

3. Spolupráce poskytuje rovněž podporu budování kapacit, institucionální podporu a účast na hlavním financování vnitrostátních a/nebo regionálních iniciativ ke snížení obchodních rizik investorů (mimo jiné záruční fondy, regulatorní orgány, rozhodčí mechanismy a soudní systémy pro zvýšení ochrany investic zlepšujících systémy vývozních úvěrů).

4. Spolupráce tuto podporu poskytuje na základě doplňkové a přidané hodnoty, s ohledem na soukromé a/nebo veřejné iniciativy a, kdykoli je to proveditelné, v partnerství se soukromými a ostatními veřejnými organizacemi. AKT a ES v rámci Výboru pro rozvojovou finanční spolupráci AKT-ES vypracují společnou studii o návrhu na zřízení záruční agentury AKT-ES, která by poskytovala a řídila programy investičních záruk.

Článek 78

Ochrana investic

1. Státy AKT a Společenství a jeho členské státy v rámci své příslušné působnosti potvrzují potřebu podporovat a chránit investice každé ze stran na jejich příslušných územích, a v tomto kontextu ve vzájemném zájmu potvrzují význam uzavírání dohod o podpoře a ochraně investic, které by mohly rovněž poskytnout základ pro systémy pojištění a záruk.

2. S cílem povzbudit evropské investice do rozvojových projektů, které mají zvláštní význam pro státy AKT a které tyto státy podporují, mohou Společenství a členské státy na jedné straně a státy AKT na straně druhé rovněž uzavírat dohody týkající se specifických projektů vzájemného zájmu, u nichž podniky ze Společenství a z Evropy přispějí k financování.

3. Strany se rovněž dohodly, že v rámci dohod o hospodářském partnerství, a respektujíce příslušnou působnost Společenství a jeho členských států, zavedou obecné zásady ochrany a podpory investic, které potvrdí nejlepší výsledky dohodnuté na příslušných mezinárodních fórech nebo na dvoustranném základě.

HLAVA III

TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE

Článek 79

1. Technická spolupráce je státům AKT nápomocna při rozvoji vnitrostátních a regionálních zdrojů pracovních sil, udržitelném rozvoji institucí klíčových pro úspěch rozvoje, mimo jiné včetně posilování poradenských podniků a organizací AKT, stejně jako při výměnných dohodách zahrnujících poradce podniků z AKT i EU.

2. Navíc je technická spolupráce efektivní z hlediska nákladů a relevantní pro potřeby, pro které je zamýšlena, a podporuje přenos know-how a zvyšování vnitrostátních a regionálních kapacit. Technická spolupráce přispívá k dosažení projektových a programových cílů, včetně úsilí o posílení řídících kapacit vnitrostátních a regionálních schvalujících osob. Technická pomoc:

a) se řídí poptávkou a proto je poskytována pouze na žádost dotyčného státu nebo států AKT a přizpůsobuje se potřebám příjemce;

b) doplňuje a podporuje úsilí států AKT definovat své vlastní požadavky;

c) je sledována a kontrolována s cílem zaručit efektivitu;

d) povzbuzuje účast odborníků, poradenských podniků a vzdělávacích a výzkumných institucí AKT na zakázkách financovaných z fondu, a identifikuje způsoby zaměstnání kvalifikovaného národního a regionálního personálu na projektech fondu;

e) povzbuzuje vysílání národních odborníků AKT jako poradců u instituce v jejich vlastní nebo sousední zemi nebo u regionální organizace;

f) je zaměřena na rozvíjení znalostí ohledně omezení a potenciálu vnitrostátních a regionálních pracovních sil a vytváření registru odborníků, poradců a poradenských podniků AKT vhodných pro zaměstnání na projektech a programech financovaných z fondu;

g) podporuje technickou pomoc v rámci AKT s cílem podpořit výměnu technické pomoci, řízení a odborných zkušeností mezi státy AKT;

h) vyvíjí akční programy pro dlouhodobé budování institucí a rozvoj personálu jako nedílnou součást plánování projektů a programů, přičemž se bere ohled na nezbytné finanční požadavky;

i) podporuje opatření zvyšující kapacitu států AKT vybudovat si své vlastní odborné zkušenosti a

j) věnuje zvláštní pozornost rozvoji kapacit států AKT při plánování, provádění a hodnocení projektů, stejně jako řízení rozpočtů.

3. Technická pomoc může být poskytována ve všech oblastech spolupráce a v rámci limitů mandátu této dohody. Zahrnuté činnosti se liší rozsahem i povahou a přizpůsobí se na míru potřebám států AKT.

4. Technická spolupráce může mít specifickou či obecnou povahu. Výbor pro rozvojovou finanční spolupráci AKT-ES stanoví pokyny pro provádění technické spolupráce.

Článek 80

S cílem zvrátit odliv mozků ze států AKT je Společenství státům AKT, které o to požádají, nápomocno při usnadňování návratu kvalifikovaných státních příslušníků států AKT, kteří jsou rezidenty vyspělých zemí, prostřednictvím vhodných pobídek k návratu.

HLAVA IV

POSTUPY A SYSTÉMY ŘÍZENÍ

Článek 81

Postupy

Řídící postupy jsou transparentní, snadno použitelné a umožňují decentralizaci úkolů a odpovědnosti směrem k aktérům v terénu. Provádění rozvojové spolupráce AKT-EU je otevřeno nestátním aktérům v oblastech, které se jich týkají. Podrobná procedurální ustanovení pro programování, přípravu, provádění a řízení finanční a technické spolupráce jsou uvedena v příloze IV o prováděcích a řídících postupech. Rada ministrů může tato ustanovení přezkoumat, revidovat a měnit na základě doporučení Výboru pro rozvojovou finanční spolupráci AKT-ES.

Článek 82

Výkonné agentury

K provádění finanční a technické spolupráce podle této dohody jsou určeny výkonné agentury. Podrobná ustanovení o odpovědnosti výkonných agentur jsou uvedena v příloze IV o prováděcích a řídících postupech.

Článek 83

Výbor pro rozvojovou finanční spolupráci AKT-ES

1. Rada ministrů nejméně jednou ročně přezkoumá, zda je dosahováno cílů rozvojové finanční spolupráce, a přezkoumá obecné a specifické problémy vyplývající z provádění této spolupráce. Za tímto účelem se v rámci Rady ministrů zřizuje Výbor pro rozvojovou finanční spolupráci AKT-ES (dále jen „výbor AKT-ES“).

2. Výbor AKT-ES mimo jiné:

a) zajišťuje celkové dosahování cílů a zásad rozvojové finanční spolupráce a stanoví obecné pokyny pro jejich účinné a včasné provádění;

b) přezkoumává problémy vzniklé z provádění činností rozvojové spolupráce a navrhuje vhodná opatření;

c) přezkoumává přílohy dohody, aby zajistil jejich stálou relevantnost, a doporučuje jakékoli vhodné změny Radě ministrů ke schválení a

d) přezkoumává operace užívané v rámci dohody k dosahování cílů podpory rozvoje a investic soukromého sektoru a operace investiční facility.

3. Výbor AKT-ES se schází čtvrtletně a skládá se na paritním základě ze zástupců států AKT a Společenství nebo jejich zmocněných zástupců. Na úrovni ministrů se schází vždy, když o to jedna ze stran požádá, a nejméně jednou ročně.

4. Rada ministrů stanoví jednací řád výboru AKT-ES, zejména podmínky zastoupení a počet členů výboru, podrobná ustanovení pro jejich jednání a podmínky předsednictví.

5. Výbor AKT-ES může svolávat schůze odborníků pro zkoumání příčin jakýchkoli obtíží a překážek, které by mohly bránit účinnému provádění rozvojové spolupráce. Tito odborníci výboru doporučují možné způsoby odstranění těchto obtíží a překážek.

ČÁST 5

OBECNÁ USTANOVENÍ PRO NEJMÉNĚ ROZVINUTÉ, VNITROZEMSKÉ A OSTROVNÍ STÁTY AKT

KAPITOLA 1

Obecná ustanovení

Článek 84

1. Aby mohly nejméně rozvinuté, vnitrozemské a ostrovní státy plně využít příležitostí, které tato dohoda nabízí, a urychlit tak tempo svého rozvoje, spolupráce nejméně rozvinutým státům AKT zajistí zvláštní zacházení a bere ohled na zranitelnost vnitrozemských a ostrovních států AKT. Rovněž bere ohled na potřeby zemí v postkonfliktních situacích.

2. Nezávisle na specifických opatřeních a ustanoveních pro nejméně rozvinuté, vnitrozemské a ostrovní státy v různých kapitolách této dohody se věnuje zvláštní pozornost skupinám a zemím v postkonfliktních situacích ohledně:

a) posílení regionální spolupráce;

b) dopravní a komunikační infrastruktury;

c) účinného využívání mořských zdrojů a uvádění takto vyrobených produktů na trh a v případě vnitrozemských států vnitrozemského rybolovu;

d) strukturálního přizpůsobení, kdy se bere ohled na úroveň rozvoje těchto zemí, stejně jako, v prováděcí etapě, na sociální rozměr přizpůsobení a

e) provádění potravinových strategií a integrovaných rozvojových programů.

KAPITOLA 2

Nejméně rozvinuté státy AKT

Článek 85

1. Nejméně rozvinutým státům AKT se poskytuje zvláštní zacházení s cílem umožnit jim překonat vážné hospodářské a sociální obtíže, které brání jejich rozvoji, a urychlit tak tempo jejich rozvoje.

2. Seznam nejméně rozvinutých států je uveden v příloze VI. Seznam může být změněn rozhodnutím Rady ministrů v případě, že:

a) k této dohodě přistoupí třetí stát ve srovnatelné situaci a

b) hospodářská situace státu AKT se podstatně a trvale změní tak, že jej bude nutné začlenit do kategorie nejméně rozvinutých nebo jeho začlenění do této kategorie přestane být odůvodněné.

Článek 86

Ustanovení přijatá ohledně nejméně rozvinutých států AKT jsou uvedena v těchto článcích: 2, 29, 32, 35, 37, 56, 68, 84, 85.

KAPITOLA 3

Vnitrozemské státy AKT

Článek 87

1. Na podporu úsilí vnitrozemských států AKT při překonávání zeměpisných obtíží a jiných překážek bránících jejich rozvoji se přijmou specifická ustanovení a opatření s cílem umožnit jim urychlení tempa jejich rozvoje.

2. Seznam vnitrozemských států AKT je uveden v příloze VI. Seznam může být změněn rozhodnutím Rady ministrů v případě, že k této dohodě přistoupí třetí stát ve srovnatelné situaci.

Článek 88

Ustanovení přijatá ohledně vnitrozemských států AKT jsou uvedena v těchto článcích: 2, 32, 35, 56, 68, 84, 87.

KAPITOLA 4

Ostrovní státy AKT

Článek 89

1. Na podporu úsilí ostrovních států AKT zaměřeného na zastavení a zvrácení své rostoucí zranitelnosti způsobené novými a obtížnými hospodářskými, sociálními a ekologickými výzvami se provádějí zvláštní opatření. Tato opatření usilují o pokrok při provádění priorit malých ostrovních rozvojových států týkajících se udržitelného rozvoje a zároveň podporují harmonizovaný přístup k jejich hospodářskému růstu a lidskému rozvoji.

2. Seznam ostrovních států AKT je uveden v příloze VI. Seznam může být změněn rozhodnutím Rady ministrů v případě, že k této dohodě přistoupí třetí stát ve srovnatelné situaci.

Článek 90

Ustanovení přijatá ohledně ostrovních států AKT jsou uvedena v těchto článcích: 2, 32, 35, 56, 68, 84, 89.

ČÁST 6

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 91

Konflikt mezi touto dohodou a ostatními smlouvami

Žádná smlouva, úmluva, dohoda nebo ujednání jakéhokoli druhu mezi jedním nebo více členskými státy Společenství a jedním nebo více státy AKT nesmí narušit provádění této dohody.

Článek 92

Rozsah územní platnosti

S výhradou zvláštních ustanovení ohledně vztahů mezi státy AKT a francouzskými zámořskými departementy uvedených v této dohodě se tato dohoda na jedné straně vztahuje na území, na něž se vztahuje Smlouva o založení Evropského společenství, a to za podmínek stanovených v této smlouvě, a na druhé straně na území států AKT.

Článek 93

Ratifikace a vstup v platnost

1. Tuto dohodu ratifikují nebo schválí signatářské strany v souladu se svými příslušnými ústavními pravidly a postupy.

2. Ratifikační nebo schvalovací listiny této dohody jsou v případě států AKT uloženy u generálního sekretariátu Rady Evropské unie a v případě Společenství a členských států u generálního sekretariátu států AKT. Sekretariáty neprodleně uvědomí signatářské státy a Společenství.

3. Tato dohoda vstupuje v platnost prvním dnem druhého měsíce po datu uložení ratifikačních listin členských států a nejméně dvou třetin států AKT a schvalovacích listin této dohody Společenstvím.

4. Signatářský stát AKT, který nedokončil postupy uvedené v odstavcích 1 a 2 do data, kdy dohoda vstoupí v platnost podle odstavce 3, tak může učinit pouze během dvanácti měsíců po tomto datu, aniž jsou dotčena ustanovení odstavce 6.
Pro tyto státy je dohoda účinná prvním dnem druhého měsíce po dokončení těchto postupů. Tyto státy uznávají platnost jakéhokoli opatření přijatého k provedení dohody po datu jejího vstupu v platnost.

5. Jednací řády společných orgánů zřízených podle této dohody stanoví podmínky, za nichž se zástupci signatářských států uvedených v odstavci 4 mohou účastnit práce těchto orgánů jako pozorovatelé.

6. Rada ministrů může rozhodnout o poskytnutí zvláštní podpory státům AKT, jež jsou stranami předchozích úmluv AKT-ES, a které z důvodu neexistence vládních institucí zřízených obvyklým způsobem nebyly schopny tuto dohodu podepsat nebo ratifikovat. Tato podpora se může týkat budování institucí a aktivit hospodářského a sociálního rozvoje se zvláštním ohledem na potřeby nejzranitelnějších částí obyvatel. V tomto kontextu budou tyto země moci čerpat prostředky stanovené v části 4 této dohody pro finanční a technickou spolupráci.
Odchylně od odstavce 4 mohou dotyčné země, které jsou signatáři této dohody, dokončit ratifikační postupy do dvanácti měsíců od obnovení vládních institucí.
Dotyčné země, které dohodu ani nepodepsaly ani neratifikovaly, k ní mohou přistoupit prostřednictvím postupu přistoupení podle článku 94.

Článek 94

Přistoupení

1. Každá žádost o přistoupení k této dohodě vznesená nezávislým státem, jehož strukturální vlastnosti a hospodářská a sociální situace jsou srovnatelné s vlastnostmi a situací států AKT, se předloží Radě ministrů.
Pokud Rada ministrů žádost schválí, přistoupí dotyčný stát k této dohodě uložením aktu o přistoupení u generálního sekretariátu Rady Evropské unie, jenž zašle ověřenou kopii sekretariátu AKT a uvědomí členské státy. Rada ministrů může stanovit jakákoli nezbytná pozměňovací opatření.
Dotyčný stát má stejná práva a stejné povinnosti jako státy AKT. Jeho přistoupení nenaruší výhody, které požívají státy AKT, jež jsou signatáři této dohody, podle ustanovení o financování rozvojové spolupráce. Rada ministrů může stanovit podmínky a specifická opatření pro přistoupení jednotlivého státu ve zvláštním protokolu, který tvoří nedílnou součást dohody.

2. Rada ministrů je informována o každé žádosti třetího státu, který si přeje stát se členem hospodářského seskupení států AKT.

3. Rada ministrů je informována o každé žádosti třetího státu, který si přeje stát se členem Evropské unie. Během vyjednávání mezi Unií a kandidátským státem poskytne Společenství státům AKT veškeré důležité informace a tyto státy naopak uvědomí Společenství o svých zájmech, aby je Společenství mohlo vzít plně v úvahu. Společenství uvědomí sekretariát AKT o každém přistoupení k Evropské unii.
Každý nový členský stát Evropské unie se stává stranou této dohody od data svého přistoupení prostřednictvím doložky s takovým účinkem v aktu o přistoupení. Pokud akt o přistoupení k Unii nestanoví toto automatické přistoupení členského státu k této dohodě, přistoupí dotyčný členský stát uložením aktu o přistoupení u generálního sekretariátu Rady Evropské unie, jenž zašle ověřenou kopii sekretariátu AKT a uvědomí členské státy.
Strany přezkoumají vliv přistoupení nových členských států na tuto dohodu. Rada ministrů může rozhodnout o jakýchkoli přechodných nebo pozměňovacích opatřeních, jež mohou být nezbytné.

Článek 95

Trvání dohody a revizní doložka

1. Tato dohoda se uzavírá na dobu dvaceti let počínaje dnem 1. března 2000.

2. Finanční protokoly se definují pro každé pětileté období.

3. Společenství a členské státy na jedné straně a státy AKT na straně druhé uvědomí druhou stranu nejpozději do dvanácti měsíců před uplynutím každého pětiletého období o jakémkoli přezkoumání ustanovení, které si přejí provést s cílem možné změny dohody. To však neplatí pro ustanovení o hospodářské a obchodní spolupráci, pro něž je stanoven zvláštní postup pro přezkoumání. Bez ohledu na tento časový limit, pokud si jedna strana vyžádá přezkoumání kteréhokoli ustanovení dohody, má druhá strana lhůtu dvou měsíců na žádost o rozšíření přezkoumání na další ustanovení související s těmi, jež byla předmětem původní žádosti.
Deset měsíců před vypršením tohoto pětiletého období zahájí strany jednání s cílem přezkoumat možné změny ustanovení, jež byla předmětem oznámení.
Článek 93 se rovněž vztahuje na provedené změny.
Rada ministrů přijme jakákoli přechodná opatření, jež mohou být nezbytná ohledně změněných ustanovení do doby jejich vstupu v platnost.

4. Osmnáct měsíců před koncem celkové doby platnosti dohody zahájí strany jednání s cílem přezkoumat, kterými ustanoveními se budou následně řídit jejich vztahy.
Rada ministrů přijme jakákoli přechodná opatření, jež mohou být nezbytná ohledně změněných ustanovení do doby vstupu nové dohody v platnost.

Článek 96

Podstatné prvky: konzultační postupy a vhodná opatření ohledně lidských práv, demokratických zásad a právního státu

1. Ve smyslu tohoto článku se pojmem „strana“ rozumí Společenství a členské státy Evropské unie na jedné straně a každý stát AKT na straně druhé.

1a. Obě strany souhlasí s tím, že před zahájením konzultací uvedených v odst. 2 písm. a) tohoto článku vyčerpají veškeré možnosti dialogu podle článku 8, s výjimkou zvláště naléhavých případů.

2.

a) Pokud se strana i přes politický dialog o podstatných prvcích podle článku 8 a odstavce la tohoto článku domnívá, že druhá strana neplní povinnost, která vyplývá z dodržování lidských práv, demokratických zásad a právního státu podle čl. 9 odst. 2, předá s výjimkou zvláště naléhavých případů druhé straně a Radě ministrů příslušné informace, které jsou nezbytné pro důkladné prošetření situace, aby bylo nalezeno pro strany přijatelné řešení. Za tímto účelem vyzve druhou stranu ke konzultacím, které se zaměří na opatření, která dotyčná strana přijala nebo hodlá přijmout pro nápravu situace v souladu s přílohou VII.
Konzultace jsou vedeny na takové úrovni a takovou formou, které se pro nalezení řešení považují za nejvhodnější.
Konzultace začnou nejpozději do 30 dnů po výzvě a budou pokračovat po dobu stanovenou vzájemnou dohodou podle povahy a závažnosti porušení povinnosti. V žádném případě netrvá dialog v rámci konzultačního postupu déle než 120 dnů.
Nevedou-li konzultace k řešení přijatelnému pro obě strany, jsou-li konzultace odmítnuty nebo ve zvláště naléhavých případech mohou být přijata vhodná opatření. Tato opatření se zruší, jakmile pominou důvody, které vedly k jejich přijetí.

b) Pojem „zvláště naléhavé případy“ označuje výjimečné případy zvláště vážného a těžkého porušení jednoho z podstatných prvků uvedených v čl. 9 odst. 2, které vyžadují okamžitou reakci.
Strana, která se uchyluje k postupu pro zvláště naléhavé případy, o tom informuje zvlášť druhou stranu a Radu ministrů, pokud jí v tom nebrání nedostatek času.

c) „Vhodná opatření“ uvedená v tomto článku jsou opatření přijímaná v souladu s mezinárodním právem a jsou úměrná porušení. Při výběru těchto opatření musí být dána přednost těm, která co nejméně naruší používání této dohody.
Rozumí se, že nejzazším opatřením je pozastavení platnosti.
Pokud se přijímají opatření ve zvláště naléhavých případech, budou okamžitě oznámena druhé straně a Radě ministrů. Na žádost dotyčné strany mohou být pak svolány konzultace s cílem důkladně situaci přezkoumat a pokud to bude možné, nalézt řešení. Tyto konzultace se vedou podle ustanovení uvedených ve druhém a třetím pododstavci písmene a).

Článek 97

Konzultační postup a vhodná opatření ohledně korupce

1. Strany se domnívají, že pokud je Společenství významným partnerem při finanční podpoře hospodářských a odvětvových politik a programů, měly by vážné případy korupce být důvodem pro konání konzultací mezi stranami.

2. V takových případech může kterákoli strana vyzvat druhou stranu k zahájení konzultací. Tyto konzultace začnou nejpozději do 30 dnů po výzvě a dialog v rámci konzultačního postupu netrvá déle než 120 dnů.

3. Pokud konzultace nevedou k řešení přijatelnému pro obě strany nebo pokud jsou konzultace odmítnuty, přijmou strany vhodná opatření. Ve všech případech je především na straně, u které došlo k vážným případům korupce, aby okamžitě přijala opatření nutná k nápravě situace. Opatření přijatá kteroukoli ze stran musí být úměrná vážnosti situace. Při výběru těchto opatření musí být dána přednost těm, která co nejméně naruší používání této dohody. Rozumí se, že nejzazším opatřením je pozastavení platnosti.

4. Ve smyslu tohoto článku se pojmem „strana“ rozumí Společenství a členské státy Evropské unie na jedné straně a každý stát AKT na straně druhé.

Článek 98

Řešení sporů

1. Každý spor vyvstávající z výkladu nebo používání této dohody mezi jedním nebo více členskými státy nebo Společenstvím na jedné straně a jedním nebo více státy AKT na straně druhé se předloží Radě ministrů.
Mezi schůzemi Rady ministrů se tyto spory předloží Výboru velvyslanců.

2.

a) Pokud Rada ministrů při řešení sporu neuspěje, může kterákoli ze stran požádat o řešení sporu v rozhodčím řízení. Za tímto účelem každá strana do třiceti dnů od žádosti o rozhodčí řízení jmenuje rozhodce. Pokud tak neučiní, může kterákoli ze stran požádat generálního tajemníka Stálého rozhodčího soudu, aby jmenoval druhého rozhodce.

b) Tito dva rozhodci poté do třiceti dnů jmenují třetího rozhodce. Pokud tak neučiní, může kterákoli ze stran požádat generálního tajemníka Stálého rozhodčího soudu, aby jmenoval třetího rozhodce.

c) Pokud rozhodci nerozhodnou jinak, použije se postup stanovený dobrovolným řádem Stálého rozhodčího soudu pro rozhodčí řízení s mezinárodními organizacemi a státy. Rozhodnutí rozhodců se přijímá většinou hlasů do tří měsíců.

d) Každá strana sporu je povinna přijmout opatření nezbytná k provedení rozhodnutí rozhodců.

e) Pro účely používání tohoto postupu se Společenství a členské státy považují za jednu stranu sporu.

Článek 99

Vypovězení

Společenství a jeho členské státy mohou vůči každému ze států AKT a každý stát AKT může vůči Společenství a jeho členským státům tuto dohodu vypovědět se šestiměsíční výpovědní lhůtou.

Článek 100

Status textů

Protokoly a přílohy připojené k této dohodě tvoří její nedílnou součást. Rada ministrů může revidovat, přezkoumat nebo změnit přílohy 1a, II, III, IV a VI na základě doporučení Výboru AKT-ES pro spolupráci při financování rozvoje.

Tato dohoda, sepsaná ve dvojím vyhotovení v jazyce anglickém, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost, bude uložena v archivech generálního sekretariátu Rady Evropské unie a sekretariátu států AKT, které předají její ověřený opis vládě každého ze signatářských států.


Hecho en Cotonú, el veintitrés de junio del año dos mil.

Udfæerdiget i Cotonou den treogtyvende juni to tusind.

Geschehen zu Cotonou am dreiundzwanzigsten Juni zweitausend.

Έγινε στην Κοτονού, στις είκοσι τρεις Ιουνίου δύο χιλιάδες.

Done at Cotonou on the twenty-third day of June in the year two thousand.

Fait à Cotonou, le vingt-trois juin deux mille.

Fatto a Cotonou, addì ventitré giugno duemila.

Gedaan te Cotonou, de drieëntwintigste juni tweeduizend.

Feito em Cotonu, em vinte e três de Junho de dois mil.

Tehty Cotonoussa kahdentenakymmenentenäkolmantena päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhatta.

Som skedde i Cotonou den tjugotredje juni tjugohundra.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Beigen

Für Seine Majestät den König der Belgier

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

For Hendes Majestaet Danmarks Dronning

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

Por Su Majestad el Rey de España

Pour le Président de la République française

Thar ceann Uachtarán na hÉireann

For the President of Ireland

Per il Présidente délia Repubblica italiana

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

Pelo Présidente da República Portuguesa

Suomen Tasavallan Presidentin puolesta

För Republiken Finlands President

På svenska regeringens vägnar

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Pour le Président de la République ďAngola

For Her Majesty the Queen of Antigua and Barbuda

For the Head of State of the Commonwealth of the Bahamas

For the Head of State of Barbados

For the Government of Belize

Pour le Président de la République du Bénin

For the President of the Republic of Botswana

Pour le Président du Burkina Faso

Pour le Président de la République du Burundi

Pour le Président de la République du Cameroun

Pour le Président de la République du Cap-Vert

Pour le Président de la République Centrafricaine

Pour le Président de la République Fédérale Islamique des Comores

Pour le Président de la République démocratique du Congo

Pour le Président de la République du Congo

For the Government of the Cook Islands

Pour le Président de la République de Côte ďIvoire

Pour le Président de la République de Djibouti

For the Government of the Commonwealth of Dominica

For the President of the Dominican Republic

For the President of the State of Eritrea

For the President of the Fédéral Republic of Ethiopia

For the President of the Sovereign Démocratie Republic of Fiji

Pour le Président de la République gabonaise

For the President and Head of State of the Republic of The Gambia

For the President of the Republic of Ghana

For Her Majesty the Queen of Grenada

Pour le Président de la République de Guinée

Pour le Président de la République de Guinée-Bissau

Pour le Président de la République de Guinée équatoriale

For the President of the Republic of Guyana

Pour le Président de la République ďHaïti

For the Head of State of Jamaica

For the President of the Republic of Kenya

For the President of the Republic of Kiribati

For His Majesty the King of the Kingdom of Lesotho

For the President of the Republic of Liberia

Pour le Président de la République de Madagascar

For the President of the Republic of Malawi

Pour le Président de la République du Mali

For the Government of the Republic of the Marshall Islands

Pour le Président de la République Islamique de Mauritanie

For the President of the Republic of Mauritius

For the Government of the Federated States of Micronesia

Pour le Président de la République du Mozambique

For the President of the Republic of Namibia

For the Government of the Republic of Nauru

Pour le Président de la République du Niger

For the President of the Fédéral Republic of Nigeria

For the Government of Niue

For the Government of the Republic of Palau

For Her Majesty the Queen of the Independent State of Papua New Guinea

Pour le Président de la République Rwandaise

For Her Majesty the Queen of Saint Kitts and Nevis

For Her Majesty the Queen of Saint Lucia

For Her Majesty the Queen of Saint Vincent and the Grenadines

For the Head of State of the Independent State of Samoa

Pour le Président de la République démocratique de São Tome et Principe

Pour le Président de la République du Sénégal

Pour le Président de la République des Seychelles

For the President of the Republic of Sierra Leone

For Her Majesty the Queen of the Solomon Islands

For the President of the Republic of South Africa

For the President of the Republic of the Sudan

For the President of the Republic of Suriname

For His Majesty the King of the Kingdom of Swaziland

For the President of the United Republic of Tanzania

Pour le Président de la République du Tchad

Pour le Président de la République togolaise

For His Majesty King Taufa’ahau Tupou IV of Tonga

For the President of the Republic of Trinidad and Tobago

For Her Majesty the Queen of Tuvalu

For the President of the Republic of Uganda

For the Government of the Republic of Vanuatu

For the President of the Republic of Zambia

For the Government of the Republic of Zimbabwe

Poznámky pod čarou

1) Akt o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie, přijatý dne 16. dubna 2003 v Athénách byl vyhlášen pod č. 44/2004 Sb. m. s.


PŘÍLOHY K DOHODĚ

OBSAH

OBSAH

PŘÍLOHA I

FINANČNÍ PROTOKOL

1. Pro účely uvedené v této dohodě a pro pětileté období počínající 1. březnem 2000 činí celková částka finanční pomoci Společenství státům AKT 15 200 milionů EUR.

2. Finanční pomoc Společenství zahrnuje částku do výše 13 500 milionů EUR z 9. Evropského rozvojového fondu (ERF).

3. 9. ERF se rozděluje mezi tyto nástroje spolupráce:

a) 10 000 milionů EUR ve formě grantů je vyhrazeno pro obálku na podporu dlouhodobého rozvoje. Tato obálka se používá k financování vnitrostátních orientačních programů v souladu s články 1 až 5 přílohy IV „Prováděcí a řídící postupy“ této dohody. Z obálky na podporu dlouhodobého rozvoje:

i) je 90 milionů EUR vyhrazeno pro financování rozpočtu Střediska rozvoje podnikání (CDE);

ii) 70 milionů EUR je vyhrazeno pro financování rozpočtu Střediska pro rozvoj zemědělství (CTA) a

iii) částka nepřesahující 4 miliony EUR je vyhrazena pro účely uvedené v článku 17 této dohody (Společné parlamentní shromáždění).

b) 1 300 milionů v podobě grantů je vyhrazeno pro financování podpory regionální spolupráce a integrace států AKT v souladu s články 6 až 14 přílohy IV „Prováděcí a řídící postupy“ této dohody.

c) 2 200 milionů EUR je přiděleno na financování investiční facility podle podmínek stanovených v příloze II „Podmínky financování“ této dohody, aniž je dotčeno financování úrokových subvencí, stanovené v článcích 2 a 4 přílohy II této dohody, financované z prostředků uvedených v odst. 3 písm. a) této přílohy.

4. Částka do výše 1 700 milionů EUR se poskytuje z Evropské investiční banky v podobě půjček z jejích vlastních prostředků. Tyto prostředky se poskytují pro účely uvedené v příloze II „Podmínky financování" této dohody v souladu s podmínkami stanovenými jejími stanovami a příslušnými ustanoveními podmínek investičního financování, které jsou uvedeny v uvedené příloze. Banka může z prostředků, které spravuje, přispět na financování regionálních projektů a programů.

5. Veškeré zůstatky z předchozích ERF k datu vstupu tohoto finančního protokolu v platnost, stejně jako veškeré částky, které budou v rámci těchto fondů vráceny z probíhajících projektů k pozdějšímu datu, se převádějí do 9. ERF a používají se v souladu s podmínkami stanovenými v této dohodě. Veškeré prostředky takto převedené do 9. ERF, které byly předtím přiděleny orientačnímu programu státu nebo regionu AKT, zůstávají přiděleny tomuto státu nebo regionu. Celková částka tohoto finančního protokolu, doplněná převedenými zůstatky z předchozích fondů ERF, bude krýt období 2000-2007.

6. Banka spravuje půjčky ze svých vlastních prostředků, stejně jako operace financované v rámci investiční facility. Veškeré ostatní finanční prostředky této dohody spravuje Komise.

7. Před uplynutím lhůty platnosti tohoto finančního protokolu zhodnotí strany stupeň uskutečňování závazků a plateb. Toto posouzení představuje základ pro opětovné ohodnocení celé částky prostředků, stejně jako hodnocení potřeby nových prostředků na podporu finanční spolupráce dle této dohody.

8. V případě, že budou prostředky poskytované v rámci kteréhokoli nástroje této dohody vyčerpány před uplynutím lhůty tohoto finančního protokolu, přijme společná Rada ministrů AKT-ES vhodná opatření.

9. Odchylně od článku 58 této dohody se do souboru pro spolupráci ve státech AKT v rámci 9. ERF převede částka 90 milionů EUR. Tato částka může být přidělena na financování decentralizace pro období 2006-2007 a je spravována přímo Komisí.

PŘÍLOHA 1a

Víceletý finanční rámec spolupráce podle této dohody

1. Pro účely uvedené v této dohodě a pro období počínající dnem 1. března 2005 pokrývá víceletý finanční rámec spolupráce závazky od 1. ledna 2008 na období pěti nebo šesti let.

2. V tomto novém období zachová Evropská unie výši své pomoci státům AKT alespoň na stejné úrovni jako v případě 9. ERF, bez započtení zůstatků; k tomu se na základě odhadů Společenství připočítají účinky inflace, růstu v rámci Evropské unie a rozšíření o deset nových členských států v roce 2004.

3. O požadovaných změnách víceletého finančního rámce nebo částí dohody, které se jej týkají, rozhodne Rada ministrů odchylně od článku 95 této dohody.

PŘÍLOHA II

PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ

KAPITOLA 1

INVESTIČNÍ FINANCOVÁNÍ

Článek I

Podmínky financování související s operacemi investiční facility (dále jen „facilita“), půjčkami z vlastních prostředků Evropské investiční banky (dále jen ,,banka“) a se zvláštními operacemi stanoví tato kapitola. Tyto prostředky lze směrovat ke způsobilým podnikům přímo či nepřímo, prostřednictvím způsobilých investičních fondů a/nebo finančních zprostředkovatelů.

Článek 2

Prostředky investiční facility

1. Prostředky investiční facility lze mimo jiné použít pro:

a) poskytování rizikového kapitálu ve formě:

i) kapitálové účasti v podnicích AKT včetně finančních institucí,

ii) kvazikapitálové pomoci podnikům AKT včetně finančních institucí a

iii) záruk a jiných podpor úvěrů, které mohou být použity pro krytí politických a jiných rizik souvisejících s investicemi, pro zahraniční i místní investory nebo půjčovatele;

b) poskytování běžných půjček.

2. Kapitálová účast se obvykle týká nekontrolního menšinového podílu a bude odměňována na základě výsledků dotyčného projektu.

3. Kvazikapitálová pomoc může zahrnovat zálohy akcionářů, konvertibilní dluhopisy, podmíněné, podřízené a účastnické půjčky a podobné formy pomoci. Tato pomoc může zahrnovat zejména:

a) podmíněné půjčky, jejichž služba a/nebo trvání jsou spojeny s plněním určitých podmínek ohledně výsledků projektu; ve specifickém případě podmíněných půjček na předinvestiční studie nebo jinou projektovou technickou pomoc lze službu prominout, pokud k investici nedojde;

b) účastnické půjčky, jejichž služba a/nebo trvání jsou spojeny s finanční návratností projektu a

c) podřízené půjčky, které se splácejí až po uspokojení ostatních pohledávek.

4. Odměna za každou operaci se určí při poskytnutí půjčky. Nicméně:

a) v případě podmíněných nebo účastnických půjček odměna obvykle zahrnuje pevnou úrokovou sazbu nepřesahující 3 % a proměnnou složku vázanou na výsledky projektu a

b) v případě podřízených půjček je úroková sazba vázána na trh.

5. Záruky se oceňují tak, aby odrážely pojištěná rizika a zvláštní vlastnosti operace.

6. Úroková sazba běžných půjček zahrnuje referenční sazbu, kterou banka používá pro srovnatelné půjčky se stejnými podmínkami pro lhůty odkladu a splátek, a z přirážky, kterou banka určí.

7. Běžné půjčky lze poskytovat za zvýhodněných podmínek v těchto případech:

a) na projekty infrastruktury, které jsou nutnou podmínkou rozvoje soukromého sektoru, v nejméně rozvinutých zemích nebo v zemích, v nichž došlo ke konfliktu nebo k přírodní pohromě, vyjma země uvedené v písmeni aa). V těchto případech se úroková sazba půjčky sníží o 3 %.

aa) na projekty infrastruktury obchodně provozovaných veřejných subjektů, které jsou nutnou podmínkou rozvoje soukromého sektoru v zemích podléhajících omezujícím podmínkám pro poskytování půjček podle iniciativy pro chudé vysoce zadlužené země nebo jiného mezinárodně dohodnutého rámce udržitelnosti zadlužení. V takových případech banka usiluje o snížení průměrných nákladů na financování prostřednictvím vhodného spolufinancování s dalšími dárci. Pokud by toto nebylo považováno za možné, může být úroková sazba půjčky snížena o částku, která je zapotřebí za účelem dodržení úrovně vyplývající z iniciativy pro chudé vysoce zadlužené země nebo z jiného mezinárodně dohodnutého rámce udržitelnosti zadlužení.

b) u projektů, které zahrnují restrukturalizační operace v rámci privatizace nebo u projektů s podstatným a jasně prokazatelným sociálním nebo environmentálním přínosem. V těchto případech lze půjčky poskytovat s úrokovým příspěvkem, o jehož výši a formě se rozhodne s ohledem na konkrétní charakteristiky projektu. Úrokový příspěvek však nepřesáhne 3 %.

Konečná sazba půjček podle písmene a) nebo b) nebude nikdy nižší než 50 % referenční sazby.

8. Prostředky, jež mají být poskytnuty pro tato zvýhodnění, se zpřístupní z investiční facility a nepřesáhnou 5 % celkové částky přidělené pro investiční financování investiční facilitou a bankou z jejích vlastních prostředků.

9. Úrokové příspěvky lze kapitalizovat nebo je lze použít v podobě grantů. Až 10 % rozpočtu pro úrokové příspěvky lze použít na podporu projektové technické pomoci v zemích AKT.

Článek 3

Operace investiční facility

1. Investiční nástroj působí ve všech hospodářských odvětvích a podporuje investice soukromých subjektů a obchodně provozovaných veřejných subjektů, včetně hospodářské a technologické infrastruktury vytvářející výnosy, která je nezbytná pro soukromý sektor. Nástroj:

a) je řízen jako revolvingový fond a jeho cílem je být finančně udržitelný. Jeho operace jsou založeny na tržních podmínkách a nenarušují místní trhy a nevytlačují soukromé zdroje financování;

b) podporuje finanční odvětví AKT a působí jako katalyzátor povzbuzováním mobilizace dlouhodobých místních zdrojů a lákáním soukromých investorů a půjčovatelů do projektů ve státech AKT;

c) nese část rizika projektů, které financuje, přičemž jeho finanční udržitelnost je zajištěna prostřednictvím portfolia jako celku a nikoliv prostřednictvím jednotlivých intervencí a

d) usiluje o směrování prostředků přes celostátní a regionální instituce a programy AKT, které podporují rozvoj malých a středních podniků.

1a. Banka bude za náklady vzniklé při řízení investičního nástroje odměňována. První dva roky po vstupu druhého finančního protokolu v platnost bude tato odměna činit nejvýše 2 % ročně z celkového počátečního vkladu investičního nástroje. Poté bude odměna banky zahrnovat pevnou složku 0,5 % ročně z počátečního vkladu a proměnlivou složku nejvýše 1,5 % ročně z portfolia investičního nástroje, které je investováno do projektů v zemích AKT. Odměna bude financována z investičního nástroje.

2. Po uplynutí doby platnosti finančního protokolu a za neexistence specifického rozhodnutí Rady ministrů se kumulativní čisté zpětné toky do investiční facility převedou do dalšího protokolu.

Článek 4

Půjčky z vlastních prostředků banky

1. Banka:

a) prostřednictvím prostředků, které spravuje, přispívá k hospodářskému a průmyslovému rozvoji států AKT na vnitrostátním a regionálním základě; a za tímto účelem přednostně financuje výrobní projekty a programy nebo jiné investice zaměřené na podporu soukromého sektoru ve všech hospodářských odvětvích;

b) buduje vazby úzké spolupráce s vnitrostátními a regionálními rozvojovými bankami a s bankovními a finančními institucemi států AKT a EU a

c) za konzultací s dotyčným státem AKT v nutných případech přizpůsobuje režimy a postupy provádění rozvojové finanční spolupráce podle této dohody s cílem vzít v úvahu povahu projektů a programů a jednat v souladu s cíli této dohody v rámci postupů uvedených v jejích stanovách.

2. Půjčky z vlastních prostředků banky se poskytují za těchto podmínek:

a) referenční úroková sazba je sazba, kterou banka používá pro půjčku se stejnými podmínkami ohledně měny a doby splatnosti ke dni podepsání zakázky nebo k datu výplaty;

b) avšak:

i) projekty ve veřejném sektoru mají v zásadě nárok na úrokovou subvenci ve výši 3 %,

ii) projekty v soukromém sektoru, které spadají do kategorií uvedených v čl. 2 odst. 7 písm. b), jsou způsobilé pro úrokové subvence za stejných podmínek, jaké jsou uvedeny v čl. 2 odst. 7 písm. b).

Konečná úroková sazba nebude nikdy nižší než 50 % referenční sazby;

c) výše úrokové subvence vypočtená na základě její hodnoty v době výplaty půjčky se započítává proti přidělení úrokové subvence z investiční facility definované v čl. 2 odst. 8 a 9, a vyplácí se přímo bance; a

d) doba splatnosti půjčky, kterou banka poskytne ze svých vlastních prostředků, se určuje na základě hospodářských a finančních vlastností projektu, ale nesmí přesáhnout 25 let. Tyto půjčky obvykle obsahují lhůtu odkladu, stanovenou s odkazem na dobu výstavby projektu.

3. Pro investice financované bankou z vlastních prostředků ve společnostech veřejného sektoru mohou být od dotyčného státu AKT požadovány zvláštní záruky nebo závazky související s projektem.

Článek 5

Podmínky rizika směnných kurzů

S cílem minimalizovat vlivy výkyvů směnných kurzů se problémy rizika směnných kurzů řeší takto:

a) v případě kapitálové účasti, která má posílit vlastní zdroje podniku, nese obecně riziko směnných kurzů investiční facilita;

b) v případě běžných půjček a financování rizikovým kapitálem pro malé a střední podniky sdílí kurzové riziko zpravidla Společenství na jedné straně a ostatní zúčastněné strany na straně druhé. V průměru by se kurzové riziko mělo sdílet rovnoměrně a

c) pokud je to proveditelné a přiměřené, zejména v zemích, jímž je vlastní makroekonomická a finanční stabilita, facilita usiluje poskytovat půjčky v místních měnách AKT, a tím fakticky přebírá riziko směnných kurzů.

Článek 6

Podmínky převodu deviz

Dotyčné státy AKT u operací dle této dohody a u operací, které písemně schválily v rámci této dohody:

a) poskytnou osvobození od veškerých vnitrostátních nebo místních cel, daňových poplatků z úroků, provizí a amortizace splatných půjček v souladu s právem dotyčného státu nebo států AKT;

b) dají příjemcům k dispozici měnu nutnou k platbě úroků, provize a amortizace splatných půjček, pokud jde o podmínky financování zakázek poskytovaných pro provádění projektů a programů na svých územích a

c) dají bance k dispozici cizí měnu nutnou k převodu všech částek přijatých bankou v národní měně při směnném kurzu platném mezi eurem nebo jinými převodními měnami a národní měnou k datu převodu. Tyto částky zahrnují všechny formy odměny, jakou jsou mimo jiné úroky, dividendy, provize a poplatky, stejně jako amortizace půjček a příjmy z prodeje splatných akcií, pokud jde o financování zakázek poskytovaných pro provádění projektů a programů na svých územích.

Článek 6a

Výroční zpráva o investičním nástroji

Zástupci členských států EU odpovědní za investiční nástroj, zástupci států AKT a rovněž Evropská investiční banka, Evropská komise, sekretariát Rady EU a sekretariát AKT se každoročně scházejí za účelem projednání operací investičního nástroje, jeho činnosti a s ním spojených otázek politiky.

Článek 6b

Přezkum činnosti investičního nástroje

Celková činnost investičního nástroje podléhá v polovině a na konci doby trvání finančního protokolu společnému přezkumu. Tento přezkum může zahrnovat doporučení, jak zlepšit provádění nástroje.

KAPITOLA 2

ZVLÁŠTNÍ OPERACE

Článek 7

1. Z přidělených grantů spolupráce podporuje:

a) levné bydlení v zájmu podpory dlouhodobého rozvoje odvětví bydlení, včetně sekundárních hypotéčních facilit;

b) mikrofinancování na podporu MSP a mikropodniků a

c) budování kapacit pro posílení a usnadnění efektivní účasti soukromého sektoru na sociálním a hospodářském rozvoji.

2. Rada ministrů AKT-ES po podpisu této dohody a na návrh Výboru pro rozvojovou finanční spolupráci AKT-ES rozhodne o opatřeních a výši prostředků přidělených z obálky dlouhodobého rozvoje pro dosažení těchto cílů.

KAPITOLA 3

FINANCOVÁNÍ U KRÁTKODOBÝCH VÝKYVŮ PŘÍJMŮ Z VÝVOZU

Článek 8

1. Strany uznávají, že ztráty příjmů z vývozu vzniklé v důsledku krátkodobých výkyvů mohou ohrozit požadavky rozvojového financování a provádění makroekonomických a odvětvových politik. Stupeň závislosti ekonomiky státu AKT na vývozu zboží a zejména zemědělských produktů a produktů těžebního průmyslu je proto kritériem přidělování prostředků dlouhodobého rozvoje.

2. S cílem zmírnit nepříznivé důsledky nestability příjmů z vývozu a ochránit rozvojový program ohrožený poklesem příjmů je možné mobilizovat dodatečnou finanční podporu z programovatelných prostředků pro dlouhodobý rozvoj země na základě článků 9 a 10.

Článek 9

Kritéria způsobilosti

1. Způsobilost pro dodatečné prostředky zakládá:

a) desetiprocentní (dvouprocentní u nejméně rozvinutých zemí) ztráta příjmů z vývozu zboží ve srovnání s aritmetickým průměrem příjmů v prvních třech letech z prvních čtyř let předcházejících roku žádosti

nebo

desetiprocentní (dvouprocentní u nejméně rozvinutých zemí) ztráta příjmů z vývozu celkového množství zemědělských produktů nebo produktů těžebního průmyslu ve srovnání s aritmetickým průměrem příjmů v prvních třech letech z prvních čtyř let předcházejících roku žádosti u zemí, kde příjmy z vývozu zemědělských produktů nebo produktů těžebního průmyslu představují více než 40 % celkových příjmů z vývozu zboží a

b) 10 % zhoršení plánovaného schodku veřejných financí pro daný rok nebo předpovědi na další rok.

2. Oprávnění k dodatečné podpoře je omezeno na čtyři po sobě následující roky.

3. Dodatečné prostředky se odrazí v účtování veřejných financí dotyčné země. Jsou užívány v souladu s pravidly a metodami programování včetně specifických ustanovení v příloze IV „Prováděcí a řídící postupy“, na základě dohod předem uzavřených mezi Společenstvím a dotyčným státem AKT v roce následujícím po žádosti. Po dohodě obou stran mohou být prostředky využity k financování programů zahrnutých do vnitrostátního rozpočtu. Část dodatečných prostředků však může být také vyčleněna pro specifická odvětví.

Článek 10

Zálohy

Systém přidělování dodatečných prostředků stanoví zálohy, které mají krýt jakákoli zpoždění při získávání konsolidovaných obchodních statistik a zajistit, aby příslušné prostředky mohly být zahrnuty do rozpočtu roku následujícího po roce žádosti. Zálohy lze mobilizovat na základě prozatímních vývozních statistik, které vypracuje vláda a předloží Komisi před vypracováním konečných úředních konsolidovaných statistik. Nejvyšší záloha činí 80 % odhadované částky dodatečných prostředků pro rok žádosti. Takto mobilizované částky se přizpůsobí společnou dohodou mezi Komisí a vládou v kontextu konečných konsolidovaných vývozních statistik a konečných údajů o schodku veřejných financí.

Článek 11

Ustanovení v této kapitole podléhají přezkoumání nejpozději po dvou letech a následně na žádost kterékoli ze stran.

KAPITOLA 4

OSTATNÍ USTANOVENÍ

Článek 12

Běžné platby a pohyb kapitálu

1. Aniž je dotčen odstavec 3 níže, zavazují se strany, že na žádné platby ve volně směnitelné měně na běžném účtu platební bilance mezi rezidenty Společenství a státy AKT neuvalí žádná omezení.

2. Ohledně transakcí na kapitálovém účtu platební bilance se strany zavazují neuvalit žádná omezení na volný pohyb kapitálu souvisejícího s přímými investicemi prováděnými ve společnostech založených v souladu s právními předpisy hostitelské země, na investice prováděné v souladu s touto dohodou, a na likvidaci či repatriaci těchto investic a veškerých z nich plynoucích zisků.

3. Pokud se jeden nebo více států AKT nebo jeden nebo více členských států Společenství octne ve vážných obtížích ohledně platební bilance nebo mu takové obtíže hrozí, může stát AKT, členský stát nebo Společenství v souladu s podmínkami stanovenými v rámci GATT, GATS a článku VIII a XIV stanov Mezinárodního měnového fondu přijmout omezení běžných transakcí, která budou mít časově omezenou platnost a nepřekročí rámec toho, co je nezbytné k nápravě stavu platební bilance. Strana přijímající tato opatření okamžitě informuje ostatní strany a co nejdříve jim předloží harmonogram odstranění dotyčných opatření.

Článek 13

Kvalifikace a zacházení s podnikatelskými subjekty

Pokud jde o opatření, která lze použít v záležitostech usazování a poskytování služeb, budou státy AKT na jedné straně a členské státy na straně druhé zacházet se státními příslušníky a společnostmi nebo podniky států AKT, a se státními příslušníky a společnostmi nebo podniky členských států, v uvedeném pořadí, na základě nediskriminace. Pokud však u určité činnosti není stát AKT či členský stát schopen takové zacházení poskytnout, není tento stát AKT či členský stát povinen pro tuto činnost takové zacházení státním příslušníkům a společnostem nebo podnikům dotyčného státu poskytovat.

Článek 14

Definice „společností a podniků“

1. Pro účely této dohody se pojmem „společnosti nebo podniky členského státu nebo státu AKT“ rozumějí společnosti nebo podniky založené podle občanského nebo obchodního práva, včetně kapitálových společností veřejných či jiných, družstev a ostatních právnických osob a osobních společností, podléhajících právu veřejnému nebo soukromému, kromě těch, které jsou neziskové, zřízené v souladu s právními předpisy členského státu nebo státu AKT a jejichž sídlo, správní ústředí nebo hlavní místo podnikání se nachází v členském státě nebo státě AKT.

2. Společnost nebo podnik, která má v členském státě nebo státě AKT pouze své sídlo, však musí být zapojena do činnosti, která má efektivní a trvalou vazbu na ekonomiku tohoto členského státu nebo státu AKT.

KAPITOLA 5

DOHODY O OCHRANĚ INVESTIC

Článek 15

1. Při provádění ustanovení článku 78 této dohody strany berou v úvahu tyto zásady:

a) smluvní stát může v oprávněných případech žádat o sjednání dohody o podpoře a ochraně investic s jiným smluvním státem;

b) státy, jež jsou stranami takových dohod, neuplatňují ve vztahu ke třetím zemím při zahajování jednání o uzavření, používání a výkladu dvoustranných nebo mnohostranných dohod o podpoře a ochraně investic žádnou diskriminaci mezi smluvními státy, jež jsou stranami této dohody, nebo vůči sobě navzájem;

c) smluvní státy mají právo žádat o změnu nebo přizpůsobení nediskriminačního zacházení uvedeného výše, pokud to vyžadují mezinárodní závazky nebo změněné okolnosti;

d) používání výše uvedených zásad nemá za cíl a nemůže ve skutečnosti způsobit porušení svrchovanosti kterékoli ze stran této dohody; a

e) s ohledem na výše uvedená ustanovení se v uvedené dohodě uvede vztah mezi datem vstupu jakékoli sjednané dohody v platnost, ustanoveními pro řešení sporů a datem dotyčných investic. Smluvní strany potvrzují, že zpětná platnost se nepoužije jako obecná zásada, pokud smluvní státy nestanoví jinak.

2. S cílem usnadnit sjednávání dvoustranných dohod o podpoře a ochraně investic se smluvní strany dohodly prostudovat hlavní ustanovení vzorové dohody o ochraně. Studie, jež vychází z ustanovení stávajících dvoustranných dohod mezi smluvními státy, věnuje zvláštní pozornost těmto problémům:

a) právní záruky pro zajištění rovného a spravedlivého zacházení se zahraničními investory a jejich ochrany;

b) doložka nejvíce zvýhodněného investora;

c) ochrana v případě vyvlastnění a znárodnění;

d) převod kapitálu a zisku a

e) mezinárodní rozhodčí řízení v případě sporů mezi investorem a hostitelským státem.

3. Strany se dohodly prostudovat schopnost systémů záruk poskytnout pozitivní odpověď na specifické potřeby malých a středních podniků ohledně pojištění svých investic ve státech AKT. Výše uvedené studie budou zahájeny co nejdříve po podpisu dohody. Výsledek těchto studií bude po dokončení předložen Výboru pro rozvojovou finanční spolupráci AKT-ES ke zvážení a podniknutí příslušných kroků.

PŘÍLOHA III

INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA - CDE A CTA

Článek I

Spolupráce podporuje institucionální mechanismy, které pomáhají společnostem a podnikům a podporují zemědělství a rozvoj venkova. V tomto kontextu spolupráce napomáhá:

a) posilovat a zvyšovat úlohu Střediska pro rozvoj podnikání (CDE), aby poskytovalo soukromému sektoru AKT nezbytnou podporu při povzbuzování rozvojových činností soukromého sektoru a

b) posilovat úlohu Střediska pro rozvoj zemědělství (CTA) při rozvoji institucionální kapacity AKT, zejména řízení informací, s cílem zlepšit přístup k technologiím pro vyšší produktivitu zemědělství, uvádění na trh, bezpečnost potravin a rozvoj venkova.

Článek 2

CDE

1. CDE podporuje provádění strategií rozvoje soukromého sektoru v zemích AKT tím, že poskytuje nefinanční služby společnostem a podnikům z AKT a podporuje společné iniciativy hospodářských subjektů ze Společenství a států AKT.

2. CDE se snaží pomáhat soukromým podnikům z AKT, aby se staly konkurenceschopnějšími ve všech odvětvích ekonomiky. CDE zejména:

a) usnadňuje a podporuje obchodní spolupráci a partnerství mezi podniky z AKT a EU;

b) pomáhá při rozvoji podpůrných obchodních služeb prostřednictvím podpory budování kapacit organizací vlastněných soukromým sektorem nebo podpory poskytovatelům technických, odborných, řídících, obchodních a vzdělávacích podpůrných služeb;

c) poskytuje pomoc při povzbuzování investic prostřednictvím organizací pro podporu investic, organizováním investičních konferencí, programů odborné přípravy, strategických work-shopů a následných aktivit podpory investic a

d) podporuje iniciativy přispívající k rozvoji a přenosu technologií a know-how a nejlepší praxe ve všech aspektech obchodního řízení.

3. CDE rovněž:

a) informuje soukromý sektor AKT o ustanoveních této dohody;

b) v rámci místního soukromého sektoru AKT šíří informace o jakosti produktů a normách vyžadovaných na vnějších trzích a

c) poskytuje informace evropským společnostem a organizacím v soukromém sektoru o podnikatelských příležitostech ve státech AKT.

4. CDE provádí svou podporu podniků prostřednictvím kvalifikovaných a způsobilých vnitrostátních a/nebo regionálních zprostředkovatelů poskytujících služby.

5. Činnost CDE je založena na koncepci koordinace, doplňkovosti a přidané hodnoty pro jakékoli rozvojové iniciativy v soukromém sektoru, které podnikají soukromé nebo veřejné subjekty. Při plnění svých úkolů CDE uplatňuje selektivní přístup.

6. Orgánem dohledu nad střediskem je Výbor velvyslanců. Po podpisu této dohody výbor:

a) vypracuje stanovy a jednací řád střediska včetně jeho orgánů dohledu;

b) vypracuje statuty pro zaměstnance, finanční a pracovní předpisy;

c) dohlíží nad prací orgánů střediska a

d) vypracuje provozní řád a postupy pro přijetí rozpočtu střediska.

7. Výbor velvyslanců v souladu s postupy a kritérii, které určí, jmenuje členy orgánů střediska.

8. Rozpočet střediska je financován v souladu s pravidly stanovenými v této dohodě v souvislosti s rozvojovou finanční spoluprací.

Článek 3

CTA

1. Úkolem CTA je posilovat rozvoj politických a institucionálních kapacit a kapacit řízení informací a komunikace zemědělských organizací a organizací pro rozvoj venkova v AKT. Napomáhá těmto organizacím při formulování a provádění politik a programů pro snížení chudoby, podporuje udržitelnou bezpečnost potravin, chrání základnu přírodních zdrojů, a přispívá tak k budování samostatnosti v rozvoji zemědělství a venkova v AKT.

2. CTA:

a) rozvíjí a poskytuje informační služby a zajišťuje lepší přístup k výzkumu, odborné přípravě a inovacím v oblasti rozvoje zemědělství a venkova s cílem povzbudit rozvoj zemědělství a venkova a

b) rozvíjí a posiluje kapacity AKT s cílem:

i) zlepšit formulování a řízení politik a strategií rozvoje zemědělství a venkova na vnitrostátní a regionální úrovni včetně zlepšené kapacity pro sběr údajů, výzkum, analýzu a formulaci politik;

ii) zlepšit řízení informací a komunikace, zejména v rámci národní zemědělské strategie;

iii) podporovat efektivní vnitroinstitucionální řízení informací a komunikace (ICM) pro sledování výsledků, stejně jako konsorcia s regionálními a mezinárodními partnery;

iv) podporovat decentralizované ICM na místní a vnitrostátní úrovni;

v) posilovat iniciativy prostřednictvím regionální spolupráce a

vi) rozvíjet přístupy pro hodnocení dopadu politiky na rozvoj zemědělství a venkova.

3. Středisko podporuje regionální iniciativy a sítě a postupně sdílí programy rozvoje kapacit s příslušnými organizacemi AKT. Za tímto účelem středisko podporuje decentralizované regionální informační sítě. Tyto sítě jsou budovány postupně a účinně.

4. Orgánem dohledu nad střediskem je Výbor velvyslanců. Po podpisu této dohody výbor:

a) vypracuje stanovy a jednací řád střediska včetně jeho orgánů dohledu;

b) vypracuje statuty pro zaměstnance, finanční a pracovní předpisy;

c) dohlíží nad prací orgánů střediska a

d) vypracuje provozní řád a postupy pro přijetí rozpočtu střediska.

5. Výbor velvyslanců v souladu s postupy a kritérii, které určí, jmenuje členy orgánů střediska.

6. Rozpočet střediska je financován v souladu s pravidly stanovenými v této dohodě v souvislosti s rozvojovou finanční spoluprací.

PŘÍLOHA IV

PROVÁDĚCÍ A ŘÍDÍCÍ POSTUPY

KAPITOLA 1

PROGRAMOVÁNÍ (VNITROSTÁTNÍ)

Článek 1

Operace financované z grantů v rámci této dohody se programují na začátku období pokrytého finančním protokolem. Pro tento účel se programováním rozumí:

a) příprava a rozvoj strategie podpory země (CSS) založené na vlastních střednědobých rozvojových cílech a strategiích země;

b) jasné uvedení orientačního programovatelného finančního přídělu, který může země využívat během tohoto pětiletého období, stejně jako jakýchkoli dalších důležitých informací, ze strany Společenství;

c) přípravu a přijetí orientačního programu pro provádění CSS a

d) proces přezkoumání zahrnující CSS, orientační program a objem pro něj přidělených prostředků.

Článek 2

Strategie podpory země

CSS vypracovává dotyčný stát AKT a EU po konzultacích s širokým spektrem aktérů rozvojového procesu, přičemž se vychází ze získaných zkušeností a nejlepší praxe. Každá CSS je přizpůsobena potřebám a specifické situaci každého státu AKT. CSS je nástrojem stanovení prioritních činností a budování místního vlastnictví programů spolupráce. Vezmou se v úvahu jakékoli odchylky mezi vlastní analýzou dané země a analýzou Společenství. CSS zahrnuje tyto standardní prvky:

a) analýzu politického, hospodářského a společenského kontextu země, omezení, kapacit a vyhlídek včetně hodnocení základních potřeb, jako je příjem na obyvatele, počet obyvatel, sociální ukazatelé a zranitelnost;

b) podrobný nástin střednědobé rozvojové strategie země, jasně definované priority a očekávané finanční požadavky;

c) nástin relevantních plánů a akcí ostatních dárců, působících v zemi, zejména včetně těch ze členských států EU, kteří vystupují jako dvoustranní dárci;

d) responsní strategie specifikující příspěvek, který může EU poskytnout. Tyto strategie v mezích možného umožňují doplňkovost s operacemi financovanými samotným státem AKT a jinými dárci působícími v zemi a

e) definice povahy a rozsahu nejvhodnějších mechanismů podpory, jež se mají použít při provádění výše uvedených strategií.

Článek 3

Přidělování prostředků

1. Přidělování prostředků vychází z potřeb a výsledků, jak je definováno v této dohodě. V tomto kontextu:

a) potřeby hodnotí na základě kritérií příjmu na obyvatele, počtu obyvatel, sociálních ukazatelů a úrovně zadluženosti, ztrát příjmů z vývozu a závislosti na příjmech z vývozu, zejména u sektoru zemědělství a těžebního průmyslu. Zvláštní zacházení je poskytováno nejméně rozvinutým státům AKT a přihlíží se ke zranitelnosti ostrovních a vnitrozemských států. Navíc se přihlíží ke konkrétním obtížím zemí čelících následkům konfliktů a přírodních pohrom a

b) výsledky se posuzují objektivně a transparentně na základě těchto parametrů: pokrok při provádění institucionálních reforem, výsledky země při využívání prostředků, efektivní provádění aktuálních operací, zmírňování nebo snižování chudoby, opatření pro udržitelný rozvoj a výsledky makroekonomické a odvětvové politiky.

2. Přidělené prostředky se skládají ze dvou prvků:

a) příděl pro krytí makroekonomické podpory, odvětvových politik, programů a projektů podporujících ústřední nebo vedlejší oblasti pomoci Společenství a

b) příděl pro krytí nepředvídaných potřeb, jako je pomoc při mimořádných událostech v případech, kdy tato pomoc nemůže být financována z rozpočtu EU, příspěvky na mezinárodně schválené iniciativy snižování zadluženosti a podpory zmírnění nepříznivých následků nestability příjmů z vývozu.

3. Tato orientační částka usnadňuje dlouhodobé programování pomoci Společenství pro dotyčnou zem. Tyto příděly jsou Spolu s nevyčerpanými zůstatky prostředků přidělených dané zemi v rámci předchozího ERF, a kdykoli to bude možné, s prostředky z rozpočtu Společenství, základem přípravy orientačního programu pro dotyčnou zem.

4. Přijme se ustanovení pro země, které z důvodu mimořádných okolností nemají přístup k obvyklým programovatelným prostředkům.

5. Aniž je dotčeno ustanovení čl. 5 odst. 7 o přezkumech, může Společenství zvýšit množství prostředků přidělených dané zemi s ohledem na zvláštní potřeby či mimořádné výsledky.

Článek 4

Příprava a přijetí orientačního programu

1. Po obdržení výše uvedených informací každý stát AKT vypracuje a předloží Společenství návrh indikativního programu na základě svých rozvojových cílů a priorit vyjádřených v CSS a v souladu s nimi. Návrh indikativního programu obsahuje:

a) ústřední odvětví nebo oblasti, na které by se podpora měla soustředit;

b) nejvhodnější opatření a operace pro dosažení cílů v ústředních odvětvích nebo oblastech;

c) prostředky vyhrazené pro programy a projekty mimo ústřední odvětví nebo široký nástin takových činností, jakož i uvedení zdrojů, které se mají pro každý z těchto prvků použít;

d) druhy nestátních subjektů způsobilých pro financování v souladu s kritérii stanovenými Radou ministrů, zdroje přidělené nestátním subjektům, a druhy podporovaných činností, jež musí být neziskové povahy;

e) návrhy regionálních programů a projektů a;

f) rezervu na pojištění proti možným nárokům a na krytí zvýšených nákladů a nepředvídaných položek.

2. Návrh orientačního programu obsahuje podle potřeby prostředky vyhrazené pro posílení lidské, materiálové a institucionální kapacity AKT pro přípravu a provádění vnitrostátních a regionálních orientačních programů a pro zlepšení řízení projektového cyklu veřejných investic států AKT.

3. Návrh indikativního programu podléhá výměně stanovisek mezi dotyčným státem AKT a Společenstvím. Indikativní program se přijímá společnou dohodou mezi Komisí jménem Společenství a dotyčným státem AKT. Po přijetí je závazný pro Společenství i pro daný stát. Tento indikativní program je přílohou CSS a dále obsahuje:

a) konkrétní a jasně určené operace, zvláště ty, které lze provést do dalšího přezkumu;

b) harmonogram provádění a přezkumu indikativního programu, včetně závazků a výplat zdrojů a

c) parametry a kritéria pro přezkumy.

4. Společenství a dotyčný stát AKT přijmou veškerá nezbytná opatření s cílem zajistit dokončení programovacího procesu v nejkratší možné době a to, kromě výjimečných okolností, do dvanácti měsíců od podepsání finančního protokolu. V tomto kontextu musí být příprava CSS a orientačního programu součástí soustavného procesu vedoucího k přijetí jednotného dokumentu.

5. Pokud stát AKT čelí krizové situaci způsobené válkou či jiným konfliktem nebo mimořádnými okolnostmi se srovnatelnými důsledky a tato krizová situace znemožňuje vnitrostátní schvalující osobě plnit své povinnosti, může Komise sama spravovat zdroje přidělené tomuto státu v souladu s článkem 3 a použít je pro zvláštní podporu. Zvláštní podpora se může týkat politik budování míru, řízení a řešení konfliktů, podpory po skončení konfliktu, včetně budování institucí, a činností hospodářského a sociálního rozvoje, a to se zvláštním ohledem na potřeby nejzranitelnějších skupin obyvatelstva. Komise a dotyčný stát AKT se vrátí k běžnému provádění a řídícím postupům, jakmile budou příslušné orgány znovu schopny spolupráci řídit.

Článek 5

Přezkumný proces

1. Finanční spolupráce mezi státem AKT a Společenstvím je dostatečně pružná, aby zajistila trvalý soulad operací s cíli této dohody a aby brala v úvahu veškeré změny, ke kterým dojde v hospodářské situaci, prioritách a cílích dotyčného státu AKT. V tomto kontextu vnitrostátní schvalující osoba a Komise:

a) každoročně provedou operační přezkum orientačního programu a

b) provedou přezkum CSS a orientačního programu v polovině a na konci období v kontextu aktuálních potřeb a výsledků.

2. Za výjimečných okolností uvedených v ustanovení o humanitární pomoci a pomoci při mimořádných událostech lze přezkum provést na žádost kterékoli ze stran.

3. Vnitrostátní schvalující osoba a Komise:

a) podniknou veškerá nezbytná opatření s cílem zajistit dodržování ustanovení orientačního programu, včetně dodržení harmonogramu závazků a výplat dohodnutý v době programování a

b) určí veškeré příčiny zpoždění při provádění a navrhnou vhodná opatření k nápravě situace.

4. Roční operační přezkum orientačního programu spočívá ve společném posouzení provádění programu a bere v úvahu výsledky relevantních činností sledování a hodnocení. Tento přezkum se provádí místně a vnitrostátní schvalující osoba a Komise jej dokončí ve lhůtě 60 dnů. Přezkum obsahuje zejména posouzení:

a) výsledků dosažených v ústředním odvětví (odvětvích), měřených vůči určeným cílům a ukazatelům dopadu a závazkům odvětvové politiky;

b) programů a projektů mimo ústřední odvětví;

c) využití prostředků vyčleněných pro nestátní aktéry;

d) efektivnosti provádění aktuálních operací a rozsahu, v jakém byl dodržen harmonogram závazků a výplat a

e) rozšíření programovací perspektivy na další roky.

5. Vnitrostátní schvalující osoba a Komise předkládají zprávu o uzavření výročního přezkumu Výboru pro rozvojovou finanční spolupráci do 30 dnů od dokončení operačního přezkumu. Výbor zprávu přezkoumá v souladu se svými povinnostmi a pravomocemi podle této dohody.

6. V kontextu výročních operačních přezkumů mohou vnitrostátní schvalující osoba a Komise při přezkumech v polovině a na konci období a v rámci výše uvedených časových lhůt přezkoumat a přizpůsobit CSS:

a) pokud operační přezkumy uvádějí specifické problémy; a/nebo

b) v kontextu změněných okolností ve státě AKT.

Tyto přezkumy budou dokončeny během lhůty dalších 30 dnů od dokončení přezkumů v polovině a na konci období. Konec přezkumu finančního protokolu rovněž zahrnuje přizpůsobení pro nový finanční protokol ve smyslu přidělování prostředků i přípravy na další program.

7. Po dokončení přezkumů v polovině a na konci období může Komise jménem Společenství revidovat přidělování zdrojů podle aktuálních potřeb a výsledků dotyčného státu AKT.

KAPITOLA 2

PROGRAMOVÁNÍ A PŘÍPRAVA (REGIONÁLNÍ)

Článek 6

Účast

1. Regionální spolupráce zahrnuje operace, ze kterých mají prospěch a kterých se účastní:

a) dva nebo více nebo všechny státy AKT, jakož i rozvojové země, které nejsou státy AKT a účastní se těchto operací a/nebo

b) regionální orgán, jehož členy jsou alespoň dva státy AKT, včetně orgánů, jejichž členy jsou i země, které nejsou státy AKT.

2. Regionální spolupráce může rovněž zahrnovat zámořské země a území a nejvzdálenější regiony. Prostředky, které umožní účast těchto území, jsou poskytovány nad rámec prostředků přidělených pro státy AKT podle této dohody.

Článek 7

Regionální programy

Dotyčné státy AKT rozhodují o definování zeměpisných regionů. Regionální integrační programy by v nejvyšší možné míře měly odpovídat programům stávajících regionálních organizací, které mají mandát pro hospodářskou integraci. Pokud se členství v několika relevantních regionálních organizacích překrývá, měl by regionální integrační program v zásadě odpovídat kombinovanému členství v těchto organizacích. V tomto kontextu Společenství poskytne specifickou podporu z regionálních programů skupinám států AKT, které jsou odhodlány vyjednat s EU dohody o hospodářském partnerství.

Článek 8

Regionální programování

1. Programování se uskutečňuje na úrovni každého regionu. Programování je výsledkem výměny stanovisek mezi Komisí a dotyčnou regionální organizací (organizacemi) s náležitým mandátem, a, za neexistence takového mandátu, mezi Komisí a vnitrostátními schvalujícími osobami zemí daného regionu. Tam, kde je to vhodné, může programování zahrnout konzultace se způsobilými nestátními aktéry.

2. Programováním se pro tento účel rozumí:

a) příprava a vývoj strategie regionální podpory (RSS) založené na vlastních střednědobých rozvojových cílech a strategiích regionu;

b) jasné sdělení orientačního přídělu prostředků, ze kterých může region během pětiletého období čerpat, stejně jako ostatní důležité informace;

c) příprava a přijetí regionálního orientačního programu (RIP) pro provádění RSS a

d) přezkumný proces zahrnující RSS, RIP a objem prostředků přidělených každému regionu.

3. RSS vypracuje Komise a regionální organizace s náležitým mandátem ve spolupráci se státy AKT v dotyčném regionu. RSS je nástrojem stanovení prioritních činností a vybudování místního vlastnictví podporovaných programů. RSS zahrnuje tyto standardní prvky:

a) analýzu politického, hospodářského a sociálního kontextu regionu;

b) posouzení procesu a vyhlídek regionální hospodářské integrace a integrace do světové ekonomiky;

c) nástin regionálních strategií a sledovaných priorit a očekávaných finančních požadavků;

d) nástin relevantních činností ostatních vnějších partnerů v regionální spolupráci a

e) nástin specifického příspěvku EU k dosažení úkolů regionální spolupráce a integrace, v nejvyšší možné míře doplňujícího operace financované samotnými státy AKT a jinými vnějšími partnery, zejména členskými státy EU.

Článek 9

Přidělování zdrojů

1. Na počátku období, které zahrnuje finanční protokol, obdrží každý region od Společenství informaci o objemu zdrojů, které může během pětiletého období využít. Indikativní přidělení zdrojů je založeno na odhadu potřeb a pokroku a výhledech v procesu regionální spolupráce a integrace. Pro dosažení odpovídajícího rozsahu a zvýšení účinnosti lze pro financování regionálních operací s jasnou vnitrostátní složkou směšovat regionální a vnitrostátní prostředky.

2. Aniž jsou dotčena ustanovení článku 11 o přezkumech, může Společenství zvýšit množství prostředků přidělených danému regionu s ohledem na nové potřeby či mimořádné výsledky.

Článek 10

Regionální orientační program

1. Na základě výše uvedeného přidělení prostředků regionální organizace s náležitým mandátem, a za neexistence takového mandátu vnitrostátní schvalující osoby zemí v regionu, vypracují návrh regionálního orientačního programu. Návrh programu zejména stanoví:

a) ústřední odvětví a témata podpory Společenství;

b) nejvhodnější opatření a operace pro dosažení cílů stanovených pro tato odvětví a témata a

c) programy a projekty, které umožní dosažení těchto cílů, pokud byly jasně určeny, jakož i zdroje, které mají být použity pro každý z těchto prvků, a harmonogram jejich provádění.

2. Regionální orientační programy se přijímají společnou dohodou mezi Společenstvím a dotyčnými státy AKT.

Článek 11

Přezkumný proces

Finanční spolupráce mezi každým regionem AKT a Společenstvím je dostatečně pružná k zajištění trvalého souladu operací s cíli této dohody a k tomu, aby vzala v úvahu veškeré změny, ke kterým dojde v hospodářské situaci, prioritách a cílích dotyčného regionu. Uskutečňují se přezkumy regionálních orientačních programů v polovině a na konci období s cílem přizpůsobit orientační program vyvíjejícím se okolnostem a zajistit správné provádění programů. Po dokončení přezkumů v polovině a na konci období může Společenství revidovat přidělování prostředků v kontextu aktuálních potřeb a výsledků.

Článek 12

Spolupráce v rámci AKT

1. Na počátku období, které zahrnuje finanční protokol, Společenství sdělí Radě ministrů AKT část prostředků vyčleněných pro regionální operace, které budou vyhrazeny na operace prospěšné pro mnoho nebo všechny státy AKT. Tyto operace mohou přesahovat koncept zeměpisného umístění.

2. S ohledem na nové potřeby pro větší dopad činností v rámci AKT může Společenství zvýšit množství prostředků přidělených na spolupráci v rámci AKT.

Článek 13

Žádosti o financování

1. Žádosti o financování regionálních programů podávají:

a) řádně zmocněný regionální orgán nebo organizace, nebo

b) řádně zmocněný subregionální orgán, organizace nebo stát AKT v dotyčném regionu ve fázi programování, pokud byla operace uvedena v RIP.

2. Žádost o financování programů v rámci AKT podávají:

a) nejméně tři řádně zmocněné regionální orgány nebo organizace příslušející k různým zeměpisným regionům nebo nejméně 2 státy AKT z každého z těchto tří regionů, nebo

b) Rada ministrů AKT nebo Výbor velvyslanců AKT, nebo

c) mezinárodní organizace jako například Africká unie, které provádějí operace přispívající k cílům regionální spolupráce a integrace, s výhradou předchozího souhlasu Výboru velvyslanců AKT.

Článek 14

Prováděcí postupy

1. [zrušen]

2. [zrušen]

3. S přihlédnutím k cílům a nedílným vlastnostem regionální spolupráce, včetně spolupráce v rámci AKT, se operace prováděné v této oblasti případně řídí postupy stanovenými pro spolupráci při financování rozvoje.

4. S výhradou odstavců 5 a 6 se v případě každého regionálního programu nebo projektu financovaného z fondu uzavírá:

a) buď dohoda o financování podle článku 17 mezi Komisí a některým z orgánů uvedených v článku 13, přičemž v takovém případě určí dotyčný orgán regionální schvalující osobu, jejíž úkoly přiměřeně odpovídají úkolům vnitrostátní schvalující osoby;

b) nebo grantová smlouva ve smyslu článku 19a mezi Komisí a některým z orgánů uvedených v článku 13, v závislosti na povaze činnosti a v případě, že dotyčný orgán, který není státem AKT, odpovídá za provádění programu nebo projektu.

5. V případě programů a projektů financovaných z fondu, pro něž podaly žádost o financování mezinárodní organizace podle čl. 13 odst. 2 písm. c), se uzavírá grantová smlouva.

6. Programy a projekty financované z fondu, pro něž podaly žádost o financování Rada ministrů AKT nebo Výbor velvyslanců AKT, provádí buď sekretariát AKT, přičemž v takovém případě se uzavírá dohoda o financování mezi Komisí a sekretariátem v souladu s článkem 17, nebo Komise v závislosti na povaze operace.

KAPITOLA 3

HODNOCENÍ A FINANCOVÁNÍ

Článek 15

Určení, příprava a hodnocení programů a projektů

1. Programy a projekty, které dotyčný stát AKT předložil, podléhají společnému zhodnocení. Výbor AKT-ES pro spolupráci při financování rozvoje vypracuje obecné směry a kritéria pro hodnocení programů a projektů. Tyto programy a projekty jsou obvykle víceleté a mohou obsahovat soubory opatření omezeného rozsahu v určité oblasti.

2. Vypracovaná dokumentace programů nebo projektů předkládaná k financování musí obsahovat všechny informace nutné pro zhodnocení programů nebo projektů, nebo pokud programy a projekty dosud nebyly plně definovány, musí uvádět širší nástin nutný pro jejich zhodnocení.

3. Zhodnocení programu a projektu bere řádně v úvahu omezení vnitrostátních lidských zdrojů a zajišťuje strategii příznivou pro podporu těchto zdrojů. Bere rovněž v úvahu zvláštní charakteristiky a omezení každého státu AKT.

4. Programy a projekty, které budou provádět nestátní subjekty, které jsou způsobilé v souladu s touto dohodou, mohou být zhodnoceny pouze Komisí a v takovém případě může být mezi Komisí a nestátními subjekty uzavřena grantová smlouva podle článku 19a. Toto zhodnocení musí splňovat čl. 4 odst. 1 písm. d), pokud jde o druhy subjektů, jejich způsobilost a druhu podporovaných činností. Komise prostřednictvím vedoucího delegace oznámí vnitrostátní schvalující osobě takto udělené granty.

Článek 16

Návrh na financování a rozhodnutí o financování

1. Závěry zhodnocení se shrnou v návrhu na financování, jehož konečnou verzi vypracuje Komise v úzké součinnosti s dotyčným státem AKT.

2. [zrušen]

3. [zrušen]

4. Komise jménem Společenství sdělí své rozhodnutí o financování dotyčnému státu AKT do 90 dnů od vypracování konečné verze návrhu na financování.

5. Pokud Komise jménem Společenství návrh na financování nepřijme, dotyčný stát AKT bude ihned informován o důvodech tohoto rozhodnutí. V takovém případě mohou zástupci státu AKT do 60 dnů poté žádat:

a) aby byla věc předložena Výboru AKT-ES pro spolupráci při financování rozvoje zřízenému podle této dohody, nebo

b) aby jim bylo umožněno slyšení před zástupci Společenství.

6. Po tomto slyšení přijme Komise jménem Společenství konečné rozhodnutí o přijetí či zamítnutí návrhu na financování, přičemž jí dotyčný stát AKT může před přijetím rozhodnutí předložit veškeré údaje, jež se mohou zdát nezbytné pro doplnění informací, které již má k dispozici.

Článek 17

Dohoda o financování

1. Není-li v této dohodě stanoveno jinak, vypracují Komise a dotyčný stát AKT pro každý program nebo projekt financovaný z fondu dohodu o financování.

2. Komise a dotyčný stát AKT vypracují dohodu o financování do 60 dnů ode dne rozhodnutí Komise jménem Společenství. Dohoda o financování:

a) specifikuje zejména podrobnosti finančního příspěvku Společenství, režim a podmínky financování a obecná a zvláštní ustanovení týkající se dotyčného programu nebo projektu;

b) obsahuje ustanovení o položkách na krytí zvýšeních nákladů a nepředvídaných událostí.

3. Jakýkoli nevynaložený zůstatek zbývající po uzavření účtů programů a projektů připadá ve prospěch dotyčného státu nebo států AKT.

Článek 18

Překročení nákladů

1. Jakmile je zřejmé, že vzniknou náklady překračující množství prostředků dostupné podle dohody o financování, uvědomí o tom vnitrostátní schvalující osoba Komisi a požádá ji o předběžný souhlas s opatřeními, která hodlá přijmout pro pokrytí těchto nákladů, buď omezením rozsahu programu nebo projektu nebo využitím vnitrostátních zdrojů nebo jiných zdrojů mimo Společenství.

2. Pokud není možné omezit rozsah programu nebo projektu nebo pokrýt překračující náklady z jiných prostředků, může Komise jménem Společenství na základě odůvodněné žádosti vnitrostátní schvalující osoby přijmout dodatečné rozhodnutí o financování ze zdrojů vnitrostátního indikativního programu.

Článek 19

Zpětné financování

1. Aby zajistily včasné zahájení projektu, zabránily prodlevám mezi následnými projekty a předešly zpožděním, mohou státy AKT po dokončeném zhodnocení projektu a před přijetím rozhodnutí o financování předběžně financovat činnosti spojené se zahájením programů, předběžné a sezónní práce, objednávky zařízení s dlouhou dodací lhůtou i určité probíhající operace. Tyto výdaje musí splňovat postupy stanovené v této dohodě.

2. Výdaje podle odstavce 1 se uvedou v návrhu na financování a není jimi dotčeno rozhodnutí o financování přijaté Komisí jménem Společenství.

3. Výdaje, které stát AKT vynaloží podle tohoto článku, budou zpětně financovány v rámci programu nebo projektu ihned po podpisu dohody o financování.

KAPITOLA 4

PROVÁDĚNÍ

Článek 19a

Prováděcí pravidla

1. Programy a projekty financované z fondu, jejichž finanční plnění zajišťuje Komise, se provádějí zejména prostřednictvím:

a) zadávání zakázek;

b) udělování grantů;

c) přímých zakázek;

d) přímých plateb jako podpor rozpočtů, podpor odvětvových programů, podpor snižování zadluženosti a podpor v případech krátkodobých výkyvů příjmů z vývozu.

2. V rámci této přílohy se zakázkami rozumí úplatné smlouvy uzavřené písemně za účelem získání dodávky movitého majetku, provedení stavebních prací nebo poskytnutí služeb proti zaplacení ceny.

3. Granty jsou v rámci této přílohy rozumí přímé finanční příspěvky udělované bezúplatně za účelem financování:

a) buď činnosti zaměřené na podporu dosažení cíle této dohody či programu nebo projektu přijatého podle této dohody, nebo

b) provozu subjektu, který takový cíl sleduje.

O grantech se uzavírají písemné smlouvy.

Článek 19b

Nabídková řízení s doložkou o pozastavení

S cílem zajistit včasné zahájení projektu mohou státy AKT v řádně odůvodněných případech a po dohodě s Komisí oznámit po dokončeném zhodnocení projektu a před přijetím rozhodnutí o financování nabídková řízení pro všechny druhy zakázek, s doložkou o pozastavení. Toto ustanovení musí být uvedeno v návrhu na financování.

Článek 20

Způsobilost

Pokud není udělena výjimka v souladu s článkem 22 a aniž je dotčen článek 26:

1. postupů zadávání zakázek a udělování grantů financovaných z fondu se mohou účastnit fyzické a právnické osoby ze států AKT a z členských států Společenství;

2. dodávky a materiál získané na základě zakázek financovaných z fondu musí pocházet ze státu způsobilého podle bodu 1. V této souvislosti se definice pojmu ,původní produkty‘ či ,produkty pocházející z‘ posuzuje s ohledem na příslušné mezinárodní dohody a za produkty pocházející ze Společenství se považují též produkty pocházející ze zámořských zemí a území;

3. postupů zadávání zakázek a udělování grantů financovaných z fondu se mohou účastnit mezinárodní organizace;

4. pokud je z fondu financována operace, kterou provádí mezinárodní organizace, mohou se postupů zadávání zakázek a udělování grantů účastnit fyzické a právnické osoby způsobilé podle bodu 1 a také fyzické a právnické osoby způsobilé podle předpisů dané organizace, přičemž musí být zajištěno rovné zacházení se všemi dárci. Tatáž pravidla se vztahují na dodávky a materiál;

5. pokud je z fondu financována operace, která se provádí v rámci regionální iniciativy, mohou se postupů zadávání zakázek a udělování grantů účastnit fyzické a právnické osoby způsobilé podle bodu 1 a také fyzické a právnické osoby ze země, která se dané iniciativy účastní. Tatáž pravidla se vztahují na dodávky a materiál;

6. pokud je z fondu financována operace, kterou spolufinancuje třetí země, mohou se postupů zadávání zakázek a udělování grantů účastnit fyzické a právnické osoby způsobilé podle bodu 1 a také fyzické a právnické osoby způsobilé podle předpisů dané třetí země. Tatáž pravidla se vztahují na dodávky a materiál.

Článek 21

Účast za rovných podmínek

Státy AKT a Komise přijmou nezbytná opatření k zajištění co nejširší rovnoprávné účast v nabídkových řízeních na stavební práce, dodávky a služby, včetně případných opatření, která mají:

a) zajistit vyhlášení nabídkového řízení v Úředním věstníku Evropských společenství, na internetu, v úředních věstnících všech států AKT a na jiných vhodných informačních nosičích;

b) odstranit diskriminační postupy nebo technické specifikace, které by mohly stát v cestě široké účasti za rovných podmínek;

c) povzbudit spolupráci mezi společnostmi a podniky členských států a států AKT;

d) zajistit, aby byla kritéria zadávání zakázek uvedena v dokumentaci nabídkového řízení a

e) zajistit, aby zvolené nabídkové řízení splňovalo požadavky na dokumentaci nabídkového řízení a kritéria zadávání zakázek tam uvedená.

Článek 22

Výjimky

1. Ve výjimečných a řádně odůvodněných případech může být účast na postupech zadávání zakázek a udělování grantů financovaných Společenstvím povolena fyzickým nebo právnickým osobám z třetích zemí, které nejsou způsobilé podle článku 20, na základě odůvodněné žádosti dotyčných států AKT. Dotyčné státy AKT poskytnou Komisi ke každému případu informace potřebné k přijetí rozhodnutí o takovéto výjimce, přičemž se zvláštní pozornost věnuje:

a) zeměpisné poloze dotyčného státu AKT;

b) konkurenceschopnosti stran smlouvy, dodavatelů a poradců z členských států a států AKT;

c) potřebě vyhnout se nadměrnému zvýšení nákladů plnění zakázky;

d) dopravním obtížím nebo prodlevám z důvodu dodacích lhůt nebo ostatních podobných problémů;

e) technologii, která je nejvhodnější a nejlepší pro místní podmínky;

f) případům krajní naléhavosti;

g) dostupnosti produktů a služeb na daných trzích.

2. Na projekty financované investičním nástrojem se použijí pravidla banky pro zadávání zakázek.

Článek 23

Hospodářská soutěž

1. Pro zjednodušení a usměrnění obecných pravidel a předpisů pro hospodářskou soutěž a preference operací financovaných z ERF se zakázky vybírají prostřednictvím otevřených a omezených postupů, stejně jako rámcových zakázek, zakázek zadaných přímou dohodou a přímého najímání pracovních sil:

a) otevřené mezinárodní nabídkové řízení během nebo po vyhlášení veřejné zakázky v souladu s ustanoveními této dohody;

b) otevřené místní nabídkové řízení, kdy se vyhlášení veřejné zakázky zveřejňuje výlučně v přijímajícím státě AKT;

c) omezené mezinárodní nabídkové řízení, kdy zadavatel vyzve omezený počet kandidátů, aby se účastnili nabídkového řízení po uveřejnění předběžného oznámení;

d) zakázky zadané přímou dohodou, což zahrnuje zjednodušený postup, kdy se nevyžaduje vyhlášení veřejné zakázky a zadavatel vyzve omezený počet poskytovatelů služeb, aby předložili své nabídky a

e) přímé najímání pracovních sil, kdy se zakázky provádějí prostřednictvím veřejných nebo poloveřejných agentur a útvarů dotyčných přijímajících států.

2. Zakázky financované z fondu se uzavírají v souladu s těmito ustanoveními:

a) zakázky na stavební práce v hodnotě:

i) vyšší než 5 000 000 EUR se udělují v otevřeném mezinárodním nabídkovém řízení,

ii) mezi 300 000 EUR a 5 000 000 EUR se udělují v otevřeném místním nabídkovém řízení a

iii) nižší než 300 000 EUR se udělují zakázkami zadanými přímou dohodou, což zahrnuje zjednodušený postup bez vyhlášení veřejné zakázky;

b) zakázky na dodávky v hodnotě:

i) vyšší než 150 000 EUR se udělují prostřednictvím otevřeného mezinárodního nabídkového řízení,

ii) mezi 30 000 EUR a 150 000 EUR se udělují prostřednictvím otevřeného místního nabídkového řízení a

iii) nižší než 30 000 EUR se udělují zakázkami zadanými přímou dohodou, což zahrnuje zjednodušený postup bez vyhlášení veřejné zakázky;

c) zakázky na služby v hodnotě:

i) vyšší než 200 000 EUR se udělují prostřednictvím omezeného mezinárodního nabídkového řízení po vyhlášení veřejné zakázky a

ii) nižší než 200 000 EUR se udělují zakázkami zadanými přímou dohodou, což zahrnuje zjednodušený postup, nebo rámcovou zakázkou.

3. Zakázky na stavební práce, dodávky a služby v hodnotě 5 000 EUR nebo nižší lze zadat přímo bez soutěže.

4. V případě omezeného nabídkového řízení sestaví dotyčný stát nebo státy AKT po dohodě s vedoucím delegace seznam perspektivních uchazečů, popřípadě pro vyhlášení předběžného výběru nabídek na základě vyhlášení veřejné zakázky.

5. V případě zakázek zadávaných přímou dohodou může stát AKT dle svého uvážení neomezeně vstupovat do jednání s perspektivními uchazeči, které zahrne do užšího výběru v souladu s články 20 až 22, a zadat zakázku účastníkům, které vybere.

6. Státy AKT mohou Komisi požádat, aby vyjednala, vypracovala, uzavřela a prováděla zakázky na služby přímo jejich jménem nebo prostřednictvím své příslušné agentury.

Článek 24

Přímé zakázky

1. V případě přímých zakázek se programy a projekty provádějí prostřednictvím veřejných či poloveřejných subjektů nebo útvarů dotyčného státu nebo států AKT nebo právnické osoby odpovědné za provedení operace.

2. Společenství přispívá na krytí nákladů dotčeného útvaru tím, že poskytuje vybavení nebo materiály, které tomuto útvaru chybějí, nebo prostředky, které mu umožní získat další požadované pracovníky, např. odborníky z dotyčných států AKT nebo z ostatních států AKT. Účast Společenství se vztahuje pouze na náklady vzniklé v souvislosti s doplňkovými opatřeními a na dočasné výdaje, které jsou přísně omezené na provádění daných programů a projektů.

3. Odhady programů zapojujících přímé zakázky musí dodržovat pravidla, postupy a standardní dokumenty Společenství stanovené Komisí, které jsou použitelné v době schválení daných odhadů programů.

Článek 25

Zakázky na pomoc při mimořádných událostech

Smlouvy v rámci pomoci při mimořádných událostech jsou uzavírány tak, aby odrážely naléhavost situace. Proto může u všech operací, týkajících se pomoci při mimořádných událostech, stát AKT po dohodě s vedoucím delegace povolit:

a) uzavření zakázky přímou dohodou;

b) provedení zakázky přímo najatými pracovními silami;

c) provedení zakázky prostřednictvím specializovaných agentur a

d) přímé provedení zakázky Komisí.

Článek 26

Zvýhodnění

1. Přijmou se opatření, která mají povzbudit co nejširší účast fyzických a právnických osob ze států AKT na provádění zakázek financovaných fondem, aby bylo možné optimalizovat fyzické a lidské zdroje z těchto států. Za tímto účelem:

a) u zakázek na stavební práce v hodnotě nižší než 5000000 EUR se uděluje účastníkům nabídkového řízení ze států AKT cenové zvýhodnění ve výši 10 % při porovnávání nabídek obdobné ekonomické, technické a správní kvality, pokud nejméně jedna čtvrtina základního kapitálu a vedoucích pracovníků pochází z jednoho nebo více států AKT;

b) u zakázek na dodávky bez ohledu na hodnotu dodávek se uděluje účastníkům nabídkového řízení ze států AKT cenové zvýhodnění ve výši 15 % při porovnávání nabídek obdobné ekonomické, technické a správní kvality, pokud nabídnou dodávky pocházející z AKT alespoň ve výši 50 % hodnoty zakázky;

c) u zakázek na služby se při porovnávání nabídek obdobné hospodářské, technické a správní kvality uděluje zvýhodnění:

i) odborníkům, institucím nebo poradenským společnostem nebo podnikům ze států AKT s požadovanou způsobilostí,

ii) nabídkám předloženým podniky z AKT, a to buď jednotlivě nebo v konsorciu s evropskými partnery, a

iii) nabídkám předloženým evropskými účastníky nabídkového řízení se subdodavateli nebo odborníky z AKT;

d) pokud se předpokládají subdodávky, udělí úspěšný účastník nabídkového řízení zvýhodnění fyzickým osobám, společnostem a podnikům ze států AKT, schopným provést požadovanou zakázku za podobných podmínek a

e) stát AKT může ve výzvě k podávání nabídek navrhnout potenciálním účastníkům nabídkového řízení pomoc společností či podniků nebo národních odborníků či poradců z jiných států AKT, vybraných po vzájemné dohodě. Tato spolupráce může mít podobu společného podniku, subdodávky nebo odborné přípravy praktikantů.

2. Pokud jsou podle výše uvedených kritérií uznány dvě nabídky za rovnocenné, udělí se zvýhodnění:

a) účastníkovi nabídkového řízení ze státu AKT, nebo

b) pokud se taková nabídka nevyskytne, účastníkovi, který:

i) umožňuje nejlepší využití fyzických a lidských zdrojů států AKT,

ii) nabízí největší možnosti subdodávek společnostem, podnikům nebo fyzickým osobám ze států AKT, nebo

iii) je konsorciem fyzických osob, společností a podniků ze států AKT a Společenství.

Článek 27

Zadávání zakázek

1. Aniž je dotčen článek 24, zadává stát AKT zakázku účastníkovi nabídkového řízení:

a) jehož nabídka odpovídá dokumentaci nabídkového řízení;

b) který u zakázek na stavební práce nebo dodávky předložil nejvýhodnější nabídku, posuzovanou mimo jiné na základě:

i) ceny, provozních nákladů a nákladů na údržbu,

ii) kvalifikace a záruk nabízených účastníky nabídkového řízení, stejně jako technické jakosti nabídky, včetně nabídky poprodejního servisu ve státě AKT a

iii) povahy, podmínek a lhůty provedení zakázek a přizpůsobení místním podmínkám;

c) který u zakázek na služby předložil nejvýhodnější nabídku mimo jiné s ohledem na cenu, technickou hodnotu nabídky, organizaci a metody navrhované pro poskytování služeb, stejně jako způsobilost, nezávislost a dostupnost navrhovaných pracovníků.

2. Tam, kde se uzná, že dvě nabídky jsou podle výše uvedených kritérií rovnocenné, poskytne se preference:

a) účastníkovi nabídkového řízení ze státu AKT; nebo

b) pokud se taková nabídka nevyskytne, účastníkovi, který:

i) umožňuje nejlepší využití fyzických a lidských zdrojů států AKT;

ii) nabízí největší možnosti subdodávek společnostem, podnikům nebo fyzickým osobám ze států AKT; nebo

iii) je konsorciem fyzických osob, společností a podniků ze států AKT a Společenství.

Článek 28

Obecné předpisy pro zakázky

1. Zadávání zakázek financovaných z prostředků fondu se řídí touto přílohou a postupy přijatými rozhodnutím Rady ministrů na prvním zasedání po podpisu této dohody na základě doporučení Výboru pro rozvojovou finanční spolupráci AKT-ES. Tyto postupy dodržují ustanovení této přílohy a pravidla Společenství pro veřejné zakázky ohledně spolupráce s třetími zeměmi.

2. Do přijetí těchto postupů platí současná pravidla ERF v podobě uvedené v aktuálních obecných předpisech a obecných podmínkách pro zakázky.

Článek 29

Obecné podmínky pro zakázky

Provádění zakázek na stavební práce, dodávky a služby, financovaných z prostředků fondu, se řídí:

a) obecnými podmínkami platnými pro zakázky financované fondem, které se přijmou rozhodnutím Rady ministrů na prvním zasedání po podpisu této dohody na doporučení Výboru pro rozvojovou finanční spolupráci AKT-ES; nebo

b) v případě spolufinancovaných projektů a programů či v případě poskytnuté odchylky pro třetí strany nebo při zrychlených řízeních nebo v jiných vhodných případech jinými obecnými podmínkami, na kterých se dohodne dotyčný stát AKT a Společenství, tj.:

i) obecnými podmínkami pro zakázky, předepsanými vnitrostátními právními předpisy dotyčného státu AKT nebo jeho zavedenou praxí ohledně mezinárodních zakázek; nebo

ii) jakýmikoli jinými mezinárodními obecnými podmínkami pro zakázky.

Článek 30

Řešení sporů

Jakýkoli spor vzniklý mezi orgány státu AKT a účastníkem nabídkového řízení, dodavatelem nebo poskytovatelem služeb během provádění zakázky financované fondem:

a) se v případě vnitrostátní zakázky řeší v souladu s vnitrostátními právními předpisy dotyčného státu AKT a

b) v případě nadnárodní zakázky se řeší buď:

i) pokud se tak strany zakázky dohodnou, v souladu s vnitrostátními právními předpisy dotyčného státu AKT nebo s jeho zavedenou mezinárodní praxí; nebo

ii) rozhodčím řízením podle procesních pravidel přijatých rozhodnutím Rady ministrů na prvním zasedání po podpisu této dohody na doporučení Výboru pro rozvojovou finanční spolupráci AKT-ES.

Článek 31

Daňové a celní režimy

1. Na zakázky financované Společenstvím používají státy AKT daňové a celní režimy nejméně tak výhodné, jaké používají vůči státům s doložkou nej vyšších výhod nebo mezinárodním rozvojovým organizacím, se kterými udržují vztahy. Pro účely určení zacházení doložky nejvyšších výhod (DNV) se neberou v úvahu režimy používané dotyčným státem AKT vůči jiným státům AKT nebo jiným rozvojovým zemím.

2. S výhradou výše uvedených ustanovení platí pro zakázky financované Společenstvím toto:

a) zakázka ve státě AKT, který je příjemcem, nepodléhá žádnému kolkovnému ani registračním poplatkům či daňovým poplatkům s rovnocenným účinkem bez ohledu na to, zda takové poplatky již existují nebo mají být zřízeny v budoucnosti; takovéto zakázky však musí být registrovány podle platných právních předpisů státu AKT a může za ně být vyžadován poplatek, který odpovídá poskytnuté službě;

b) zisky a/nebo příjmy vznikající z provádění zakázek se zdaňují podle vnitřních daňových úprav dotyčného státu AKT za předpokladu, že fyzická nebo právnická osoba, která takový zisk a/nebo příjem realizuje, má v daném státě stálou provozovnu, nebo že provádění smlouvy trvá déle než šest měsíců;

c) podniky, které musí pro provádění zakázek na stavební práce dovézt profesionální zařízení, využijí pro uvedené zařízení systém dočasného dovozu podle vnitrostátních právních předpisů přijímajícího státu AKT, pokud o to požádají;

d) profesionální zařízení potřebné pro provádění úkolů stanovených v zakázce na služby musí být dočasně vpuštěno do přijímajícího státu AKT podle jeho vnitrostátních právních předpisů, osvobozené od cel, daní nebo daňových poplatků s rovnocenným účinkem, jestliže takováto cla, daně a poplatky nepředstavují odměnu za poskytnuté služby;

e) dovozy na základě zakázek na dodávky musí být vpuštěny do přijímajících států AKT osvobozené od cel, daní nebo daňových poplatků s rovnocenným účinkem. Zakázky na dodávky pocházející z dotyčných států AKT musí být uzavírány na základě cen dodávek ze závodu, k nimž mohou být přičteny takové vnitřní daňové poplatky, jaké mohou být používány pro takové dodávky ve státě AKT;

f) paliva, maziva a uhlovodíková pojiva a všechny materiály použité v plnění zakázek na stavební práce se považují za zakoupené na místním trhu a podléhají daňovým pravidlům použitelným na základě platných vnitrostátních právních předpisů v přijímajícím státě AKT a

g) spotřební zboží dovezené pro potřebu fyzických osob jiných než zaměstnaných v místě, které se zabývají prováděním úkolů stanovených v zakázce na služby, jakož i jejich rodinných příslušníků, se osvobozuje od dovozního cla, daní a ostatních daňových poplatků s rovnocenným účinkem v rámci limitu daného platnými vnitrostátními předpisy přijímajícího státu AKT.

3. Jakákoli záležitost, na kterou se nevztahují výše uvedená ustanovení o daňových a celních režimech, podléhá i nadále vnitrostátním právním předpisům dotyčného státu AKT.

KAPITOLA 5

SLEDOVÁNÍ A HODNOCENÍ

Článek 32

Cíle

Cíle sledování a hodnocení spočívají v pravidelném posuzování rozvojových operací (příprava, provádění a následné operace) s cílem zlepšit rozvojovou efektivnost probíhajících a budoucích operací.

Článek 33

Postupy

1. Aniž jsou dotčena hodnocení, která provádí státy AKT nebo Komise, tuto práci provádí společně stát(y) AKT a Společenství. Výbor pro rozvojovou finanční spolupráci AKT-ES zajišťuje společnou povahu operací sledování a hodnocení. S cílem napomoci Výboru pro rozvojovou finanční spolupráci AKT-ES Komise a generální sekretariát AKT připravují a provádějí společné sledování a hodnocení a podávají výboru zprávy. Výbor na svém prvním zasedání po podepsání této dohody určí provozní postupy, které mají zajistit společnou povahu operací, a každoročně schvaluje pracovní program.

2. Činnosti sledování a hodnocení zejména:

a) poskytují pravidelné a objektivní posouzení operací a činností fondu srovnáváním výsledků s cíli; a tím

b) umožňují státům AKT, Komisi a společným orgánům, aby využily poučení a zkušeností pro návrhy a provádění budoucích politik a operací.

KAPITOLA 6

SPRÁVA ZDROJŮ FONDU A VÝKONNÍ ZÁSTUPCI

Článek 34

Komise

1. Komise zajišťuje finanční plnění operací financovaných ze zdrojů fondu, s výjimkou investičního nástroje a úrokových příspěvků, za využití těchto hlavních metod řízení:

a) centralizovaného řízení;

b) decentralizovaného řízení.

2. Finanční plnění ze zdrojů fondu vykonává Komise zpravidla decentralizované. V takovém případě zajišťují výkonné funkce státy AKT v souladu s článkem 35.

3. Pro zajištění finančního plnění ze zdrojů fondu deleguje Komise své výkonné pravomoci v rámci svých útvarů. Komise o takovém delegování pravomocí informuje státy AKT a Výbor AKT-ES pro spolupráci při financování rozvoje.

Článek 35

Vnitrostátní schvalující osoba

1. Vláda každého státu AKT jmenuje vnitrostátní schvalující osobu, aby ji zastupovala ve všech operacích financovaných ze zdrojů fondu spravovaných Komisí a bankou. Vnitrostátní schvalující osoba jmenuje jednu nebo více zastupujících vnitrostátních schvalujících osob, které ji nahradí, pokud by nemohla vykonávat svou funkci, a uvědomí o takovém jmenování Komisi. Vnitrostátní schvalující osoba může za předpokladu splnění podmínek institucionální kapacity a řádného finančního řízení delegovat své funkce v oblasti provádění daných programů a projektů na příslušný subjekt v rámci orgánů státní správy. O každém takovém delegování informuje Komisi.
Jestliže se Komise dozví o problémech při provádění postupů spojených se správou zdrojů fondu, naváže ve spolupráci s vnitrostátní schvalující osobou veškeré kontakty potřebné k nápravě situace a podnikne veškeré nezbytné kroky.
Vnitrostátní schvalující osoba nese finanční odpovědnost jen za výkonné úkoly, které jí byly svěřeny.
V rámci decentralizovaného řízení zdrojů fondu a s výhradou dodatečných pravomocí, které by mohla Komise udělit, vnitrostátní schvalující osoba:

a) odpovídá za koordinaci, programování, pravidelné sledování a roční přezkumy, přezkumy v polovině a na konci období provádění spolupráce, jakož i za koordinaci s dárci;

b) v úzké spolupráci s Komisí odpovídá za přípravu, předkládání a hodnocení programů a projektů;

c) připravuje zadávací dokumentaci a případně dokumentaci k výzvám k předkládání návrhů;

d) před zveřejněním výzev k podávání nabídek a případně výzev k předkládání návrhů předkládá Komisi ke schválení zadávací dokumentaci a případně dokumentaci k výzvám k předkládání návrhů;

e) v úzké spolupráci s Komisí zveřejňuje výzvy k podávání nabídek a případně výzvy k předkládání návrhů;

f) přijímá nabídky a případně návrhy a předává kopie nabídek Komisi; předsedá jejich posuzování a stanovuje výsledky tohoto posouzení ve lhůtě jejich platnosti s ohledem na čas potřebný ke schválení zakázky;

g) vyzývá Komisi k posuzování nabídek a případně návrhů a oznamuje Komisi výsledek posouzení nabídek a návrhů za účelem schválení návrhů na zadání zakázek a udělení grantů;

h) předkládá Komisi ke schválení zakázky a odhady programů a dodatky k nim;

i) podepisuje Komisí schválené zakázky a dodatky k nim;

j) zúčtuje a schvaluje výdaje v mezích jí přidělených zdrojů a

k) během provádění operací činí veškeré úpravy nutné k tomu, aby bylo zajištěno správné provádění schválených programů a projektů z hospodářského a technického hlediska.

2. Vnitrostátní schvalující osoba během provádění operací a s výhradou povinnosti informovat Komisi rozhoduje o:

a) technických úpravách a změnách podrobností programů a projektů, pokud neovlivňují přijaté technické řešení a zůstávají v rámci rezerv pro úpravy stanovených v dohodě o financování;

b) změnách místa u vícečetných programů nebo projektů, pokud jsou odůvodněny technickými, hospodářskými nebo sociálními důvody;

c) uložení nebo prominutí pokut za prodlení;

d) zproštění ručitelů;

e) nákupu zboží na místním trhu bez ohledu na jeho původ;

f) použití stavebního zařízení a strojů, které nepocházejí z členských států nebo států AKT, pokud v členských státech nebo státech AKT neexistuje výroba srovnatelného zařízení a strojů;

g) subdodávkách;

h) konečném převzetí za předpokladu, že Komise je přítomna při předběžném převzetí, potvrdí odpovídající zápis a případně je přítomna při konečném převzetí, zejména pokud rozsah výhrad zaznamenaných při předběžném převzetí vyžaduje rozsáhlé dodatečné práce a

i) najímání poradců a dalších odborníků na technickou pomoc.

Článek 36

Vedoucí delegace

1. Komise je v každém státě AKT nebo v každém regionálním uskupení, které o to výslovně požádá, zastoupena delegací řízenou vedoucím delegace, se souhlasem dotyčného státu nebo států AKT. Pokud je vedoucí delegace jmenován pro skupinu států AKT, přijmou se odpovídající opatření. Vedoucí delegace zastupuje Komisi ve všech oblastech její působnosti a ve všech jejích činnostech.

2. Vedoucí delegace je hlavní kontaktní osobou pro státy AKT a subjekty nebo organizace způsobilé pro finanční podporu poskytovanou podle dohody. Úzce spolupracuje s vnitrostátní schvalující osobou.

3. Vedoucí delegace má nezbytné pokyny a delegované pravomoci k tomu, aby usnadňoval a urychloval veškeré operace podle dohody.

4. Vedoucí delegace pravidelně informuje vnitrostátní orgány o činnostech Společenství, které se mohou přímo dotýkat spolupráce mezi Společenstvím a státy AKT.

Článek 37

Platby

1. Pro účely provádění plateb v národních měnách států AKT může Komise svým jménem ve státech AKT otevřít u vnitrostátní veřejné nebo poloveřejné finanční instituce, zvolené po dohodě státu AKT a Komise, účty vedené v měnách členských států nebo v euru. Tato instituce vykonává funkci vnitrostátního platebního zprostředkovatele.

2. Vnitrostátní platební zprostředkovatel za své služby nezískává žádnou odměnu a z uložených prostředků mu není vyplácen žádný úrok. Komise doplňuje místní účty v měně jednoho z členských států nebo v euru na základě odhadů budoucích požadavků na hotovost, které se provádějí s dostatečným předstihem tak, aby nebylo nutné předfinancování ze strany států AKT a aby se předešlo zpožděným platbám.

3. [zrušen]

4. Platby provádí Komise v souladu s pravidly stanovenými Společenstvím a Komisí po případném zúčtování a schválení výdajů vnitrostátní schvalující osobou.

5. [zrušen]

6. Postupy zúčtování, schvalování a plateb musí být dokončeny ve lhůtě 90 dnů od data splatnosti. Vnitrostátní schvalující osoba zpracuje a předloží schválení platby vedoucímu delegace nejpozději 45 dnů před datem splatnosti.

7. Nároky z opožděné platby nese dotyčný stát nebo státy AKT a Komise z vlastních zdrojů, a to za tu část zpoždění, za kterou daná strana odpovídá podle výše uvedených postupů.

PŘÍLOHA V

OBCHODNÍ REŽIM POUŽITELNÝ BĚHEM PŘÍPRAVNÉHO OBDOBÍ UVEDENÉHO

V ČL. 37 ODST. 1

KAPITOLA 1

OBECNÉ OBCHODNÍ REŽIMY

Článek 1

Produkty pocházející ze států AKT se do Společenství dovážejí osvobozené od cla a poplatků s rovnocenným účinkem.

a) U produktů pocházejících ze států AKT:

uvedených v příloze I Smlouvy, které spadají do společné organizace trhu ve smyslu článku 34 Smlouvy, nebo

podléhajících při dovozu do Společenství specifickým pravidlům zavedeným v důsledku provádění společné zemědělské politiky;

přijme Společenství opatření nezbytná k tomu, aby těmto státům zajistilo výhodnější zacházení, než je poskytováno třetím zemím, které pro tyto produkty využívají doložky nejvyšších výhod.

b) Pokud během používání této přílohy státy AKT požádají, aby těchto opatření mohly využívat nové druhy zemědělské výroby nebo zemědělských produktů, které v době vstupu této přílohy v platnost specifickým opatřením nepodléhaly, přezkoumá Společenství tyto požadavky v konzultacích se státy AKT.

c) Bez ohledu na výše uvedené, Společenství v kontextu zvláštních vztahů a zvláštní povahy spolupráce AKT-ES přezkoumá případ od případu žádosti států AKT o preferenční přístup jejich zemědělských produktů na trh Společenství, a pokud možno oznámí své rozhodnutí o těchto odůvodněných žádostech do čtyř měsíců, v každém případě nejpozději šest měsíců po datu jejich předložení.

V kontextu písmene a) přijme Společenství svá rozhodnutí zejména s odkazem na koncese udělené rozvojovým třetím zemím. Vezme v úvahu možnosti mimosezónního trhu.

d) Režim uvedený v písmenu a) vstupuje v platnost současně s touto dohodou a platí po dobu trvání přípravného období stanoveného v čl. 37 odst. 1 této dohody.

Pokud však během tohoto období Společenství:

podrobí jeden nebo více produktů společné organizaci trhu nebo specifickým pravidlům zavedeným v důsledku provádění společné zemědělské politiky, vyhrazuje si právo po konzultacích v Radě ministrů přizpůsobit dovozní zacházení s těmito produkty pocházejícími ze států AKT. V takových případech platí ustanovení písmene a),

změní společnou organizaci trhu určitého produktu nebo specifická pravidla zavedená v důsledku provádění společné zemědělské politiky, vyhrazuje si právo po konzultacích v Radě ministrů změnit režimy stanovené pro produkty pocházející ze států AKT. Společenství se v těchto případech zavazuje zajistit, aby produkty pocházející ze států AKT i nadále požívaly výhod srovnatelných s výhodami, kterých dříve požívaly ve vztahu k produktům pocházejícím ze třetích zemí a využívajícím doložku nejvyšších výhod.

e) Pokud Společenství hodlá uzavřít preferenční dohodu se třetími zeměmi, informuje o tom státy AKT. Pokud o to státy AKT požádají s cílem chránit své zájmy, povede s nimi Společenství konzultace.

Článek 2

1. Společenství nepoužije na dovozy produktů pocházejících ze států AKT žádná množstevní omezení nebo opatření s rovnocenným účinkem.

2. Odstavec 1 nevylučuje zákazy nebo omezení dovozů, vývozů nebo tranzitu zboží na základě veřejné morálky, veřejného pořádku nebo veřejné bezpečnosti, ochrany zdraví a života lidí, zvířat a rostlin, ochrany národních kulturních pokladů s uměleckou, historickou nebo archeologickou hodnotou, uchování vyčer-patelných přírodních zdrojů, pokud jsou tato opatření zavedena v souvislosti s omezením domácí výroby nebo spotřeby nebo s ochranou průmyslového a obchodního vlastnictví.

3. Tyto zákazy nebo omezení v žádném případě nepředstavují prostředek svévolné nebo neodůvodněné diskriminace nebo skrytého omezení obchodu obecně.

V případech, kdy provádění opatření uvedených v odstavci 2 ovlivní zájmy jednoho či více států AKT, budou se na žádost těchto států konat konzultace podle ustanovení článku 12 této dohody s cílem dosáhnout uspokojivého řešení.

Článek 3

1. V případě, že by nová opatření nebo opatření stanovená v programech přijatých Společenstvím pro sbližování právních a správních předpisů s cílem usnadnit pohyb zboží mohla ovlivnit zájmy jednoho nebo více států AKT, informuje o tom Společenství před přijetím těchto opatření státy AKT prostřednictvím Rady ministrů.

2. Aby mohlo Společenství vzít v úvahu zájmy dotyčného státu AKT, budou se na žádost tohoto státu konat konzultace podle ustanovení článku 12 této dohody s cílem dosáhnout uspokojivého řešení.

Článek 4

1. V případě, že stávající pravidla nebo předpisy Společenství přijaté s cílem usnadnit pohyb zboží ovlivní zájmy jednoho nebo více států AKT, nebo v případě, že tyto zájmy jsou ovlivněny výkladem, používáním či administrací takových pravidel nebo předpisů, budou se na žádost těchto států konat konzultace s cílem dosáhnout uspokojivého řešení.

2. S cílem nalézt uspokojivé řešení mohou státy AKT rovněž předložit Radě ministrů jakékoli jiné problémy týkající se pohybu zboží, které by případně vznikly v důsledku opatření přijatých nebo plánovaných členskými státy.

3. Příslušné orgány Společenství v nejvyšší možné míře o takových opatřeních informují Radu ministrů s cílem zajistit efektivní konzultace.

Článek 5

1. Státy AKT nejsou povinny ohledně dovozu produktů pocházejících ze Společenství přijímat povinnosti odpovídající závazku, který přijalo Společenství podle této přílohy ohledně dovozu produktů pocházejících ze států AKT.

a) Ve svém obchodě se Společenstvím státy AKT neprovádějí diskriminaci mezi členskými státy a poskytnou Společenství zacházení nejméně tak výhodné, jako je zacházení doložky nejvyšších výhod.

b) Zacházení podle doložky nejvyšších výhod podle písmene a) se nepoužije v souvislosti s obchodními nebo hospodářskými vztahy mezi státy AKT nebo mezi jedním či více státy AKT a ostatními rozvojovými zeměmi.

Článek 6

Každá ze stran do tří měsíců od vstupu této přílohy v platnost oznámí svůj celní sazebník Radě ministrů. Každá ze stran rovněž oznámí veškeré následné změny svého sazebníku v okamžiku jejich vstupu v platnost.

Článek 7

1. Pojem „původní produkty“ či „produkty pocházející z“ pro účely provádění této přílohy a související způsoby správní spolupráce jsou definovány v připojeném protokolu.

2. Rada ministrů může přijmout jakoukoli změnu protokolu 1.

3. Pokud nebyl pro určitý produkt dosud definován pojem „původních produktů“ podle odstavců 1 nebo 2, používá každá strana nadále svá vlastní pravidla.

Článek 8

1. Pokud se jakýkoliv produkt dováží do Společenství v takových zvětšených množstvích nebo za takových podmínek, které způsobují nebo hrozí způsobit vážnou újmu domácím výrobcům obdobných nebo přímo soutěžících produktů nebo vážné narušení jakéhokoli hospodářského odvětví nebo obtíže, jež by mohly způsobit vážné zhoršení hospodářské situace regionu, může Společenství podniknout nezbytná opatření v souladu s podmínkami a postupy stanovenými v článku 9.

2. Společenství se zavazuje nepoužívat jiné prostředky pro ochranářské účely nebo omezovat strukturální rozvoj. Společenství se zdrží využití ochranných opatření s totožným účinkem.

3. Ochranná opatření se omezí na taková, která co nejméně naruší obchod mezi stranami při provádění cílů této dohody, a nesmějí přesáhnout rozsah nezbytně nutný pro nápravu vzniklých obtíží.

4. Pokud se ochranná opatření použijí, vezmou v úvahu stávající úroveň dotyčných vývozů ze států AKT do Společenství a jejich rozvojový potenciál. Zvláštní pozornost se věnuje zájmům nejméně rozvinutých, vnitrozemských a ostrovních států AKT.

Článek 9

1. Ohledně použití ochranné doložky se budou konat předběžné konzultace jak při prvním přijetí takovýchto opatření, tak při jejich prodloužení. Společenství poskytne státům AKT veškeré informace nezbytné pro takové konzultace, stejně jako údaje, na jejichž základě bude určeno, v jakém rozsahu dovozy konkrétního produktu ze státu AKT způsobily následky uvedené v čl. 8 odst. 1.

2. V případě, že dojde ke konzultacím, vstoupí ochranná opatření nebo režimy dohodnuté společně dotyčnými státy AKT a Společenstvím v platnost po jejich skončení.

3. Předběžné konzultace podle odstavců 1 a 2 však nebrání žádnému okamžitému rozhodnutí, které by Společenství přijalo v souladu s čl. 8 odst. 1, pokud by si taková rozhodnutí vynutily zvláštní faktory.

4. S cílem usnadnit přezkoumání faktorů, které by mohly způsobit narušení trhu, se zřizuje mechanismus statistického dohledu nad určitými vývozy AKT do Společenství.

5. Strany se zavazují vést pravidelné konzultace s cílem nalézt uspokojivá řešení problémů, které by mohly vzejít z použití ochranné doložky.

6. Předběžné konzultace, pravidelné konzultace a mechanismus dohledu podle odstavců 1 až 5 se provádějí v souladu s protokolem 2 připojeným k této příloze.

Článek 10

Rada ministrů na žádost kterékoli ze zúčastněných stran zváží hospodářské a sociální důsledky použití ochranné doložky.

Článek 11

V případě přijetí, změny nebo odstranění ochranných opatření se věnuje zvláštní pozornost zájmům nejméně rozvinutých, vnitrozemských a ostrovních států AKT.

Článek 12

S cílem zajistit účinné provádění této přílohy se strany dohodly, že se budou vzájemně informovat a konzultovat.

Kromě případů stanovených v článcích 2 až 9 této přílohy se budou konzultace rovněž konat na žádost Společenství nebo států AKT a v souladu s podmínkami stanovenými v procesních pravidlech v článku 12 této dohody, zejména v těchto případech:

1. pokud strany hodlají přijmout obchodní opatření ovlivňující zájmy jedné nebo více stran dle této přílohy, informují o tom Radu ministrů. Konzultace se budou konat, pokud o ně dotyčné strany požádají, s cílem zohlednit jejich zájmy;

2. pokud během používání této přílohy státy AKT dojdou k názoru, že na zemědělské produkty uvedené v čl. 1 odst. 2 písm. a), na něž se nevztahuje zvláštní zacházení, by se mělo vztahovat zvláštní zacházení, mohou se v Radě ministrů konat konzultace;

3. v případě, že jedna ze stran dojde k názoru, že v důsledku stávajících pravidel druhé strany či výkladu, používání nebo administrace těchto pravidel vznikly překážky pohybu zboží;

4. v případě, že Společenství přijme ochranná opatření podle ustanovení článku 8, mohou se v Radě ministrů, pokud o to dotyčné strany požádají, o těchto opatřeních konat konzultace, zejména s cílem zajistit dodržování čl. 8 odst. 3.

Tyto konzultace musí skončit do tří měsíců.

KAPITOLA 2

ZVLÁŠTNÍ ZÁVAZEK O CUKRU A HOVĚZÍM A TELECÍM MASE

Článek 13

1. V souladu s článkem 25 Loméské úmluvy AKT-EHS, pode-psané dne 28. února 1975, a s protokolem 3 připojeným k této úmluvě se Společenství na neurčitou dobu zavázalo, bez ohledu na ostatní ustanovení této přílohy, nakupovat a dovážet za zaručené ceny specifická množství surového či bílého třtinového cukru, který pochází ze států AKT vyrábějících a vyvážejících třtinový cukr, a který se tyto státy zavázaly do Společenství dodávat.

2. Podmínky provádění uvedeného článku 25 stanoví protokol 3 uvedený v odstavci 1. Text protokolu je přiložen k této příloze jako protokol 3.

3. Článek 8 této přílohy se v rámci uvedeného protokolu nepoužije.

4. Pro účely článku 8 uvedeného protokolu se mohou v době platnosti této dohody využít orgány zřízené dle této dohody.

5. V případě, že tato dohoda ztratí platnost, platí čl. 8 odst. 2 uvedeného protokolu.

6. Prohlášení obsažená v přílohách XIII, XXI a XXII závěrečného aktu Loméské úmluvy AKT-EHS, podepsané dne 28. února 1975, se znovu potvrzují a jejich ustanovení nadále platí. Tato prohlášení jsou připojena k protokolu 3.

7. Tento článek a protokol 3 se nepoužijí na vztahy mezi státy AKT a francouzskými zámořskými departementy.

Článek 14

Použije se zvláštní závazek ohledně hovězího a telecího masa, definovaný v protokolu 4, který je připojen k této příloze.

KAPITOLA 3

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 15

Protokoly připojené k této příloze tvoří její nedílnou součást.


PROTOKOL 1

o definici pojmu „povodní produkty“ či „produkty pocházející z“ a způsobech správní spolupráce

OBSAH

HLAVA I: OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1 Definice

HLAVA II: DEFINICE POJMU „PŮVODNÍ PRODUKTY“ ČI „PRODUKTY POCHÁZEJÍCÍ Z“

Článek 2 Obecné požadavky

Článek 3 Zcela získané produkty

Článek 4 Dostatečně opracované nebo zpracované produkty

Článek 5 Nedostatečné opracování nebo zpracování

Článek 6 Kumulace původu

Článek 7 Určující jednotka

Článek 8 Příslušenství, náhradní díly a nástroje

Článek 9 Soupravy

Článek 10 Neutrální prvky

HLAVA III: ÚZEMNÍ POŽADAVKY

Článek 11 Zásada teritoriality

Článek 12 Přímá přeprava

Článek 13 Výstavy

HLAVA IV: DOKLAD O PŮVODU

Článek 14 Obecné požadavky

Článek 15 Postup pro vydání průvodního osvědčení EUR.1

Článek 16 Dodatečně vydaná průvodní osvědčení EUR.1

Článek 17 Vydání duplikátu průvodního osvědčení EUR.1

Článek 18 Vydání průvodního osvědčení EUR.1 na základě dříve vydaného nebo vyhotoveného dokladu o původu

Článek 19 Podmínky pro vystavení prohlášení na faktuře

Článek 20 Schválený vývozce

Článek 21 Platnost dokladu o původu

Článek 22 Tranzitní postup

Článek 23 Předložení dokladu o původu

Článek 24 Dovoz po částech

Článek 25 Osvobození od dokladu o původu

Článek 26 Informační postup pro účely kumulace

Článek 27 Podpůrné doklady

Článek 28 Uchovávání dokladu o původu a podpůrných dokladů

Článek 29 Odchylky a formální chyby

Článek 30 Částky vyjádřené v eurech

HLAVA V: REŽIMY SPRÁVNÍ SPOLUPRÁCE

Článek 31 Vzájemná pomoc

Článek 32 Ověřování dokladů o původu

Článek 33 Ověřování prohlášení dodavatelů

Článek 34 Řešení sporů

Článek 35 Sankce

Článek 36 Svobodná celní pásma

Článek 37 Výbor pro celní spolupráci

Článek 38 Odchylky

HLAVA VI: CEUTA A MELILLA

Článek 39 Zvláštní podmínky

HLAVA IV: ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 40 Revize pravidel původu

Článek 41 Přílohy

Článek 42 Provádění protokolu

PŘÍLOHY

Příloha I protokolu 1: Úvodní poznámky k seznamu v příloze II

Příloha II protokolu 1: Seznam operací opracování nebo zpracování, které musí být provedeny na nepůvodních materiálech, aby konečný produkt mohl získat status původu

Příloha III protokolu 1: Zámořské země a území

Příloha IV protokolu 1: Formulář průvodního osvědčení Příloha V protokolu 1: Prohlášení na faktuře

Příloha VIA protokolu 1: Prohlášení dodavatele o produktech se statusem preferenčního zacházení

Příloha VIB protokolu 1: Prohlášení dodavatele o produktech bez statusu preferenčního zacházení

Příloha VII protokolu 1: Osvědčení údajů

Příloha VIII protokolu 1: Formulář žádosti o odchylku

Příloha IX protokolu 1: Seznam operací opracování nebo zpracování, které udělují status původu z AKT produktům získaným opracováním nebo zpracováním textilních materiálů pocházejících z rozvojových zemí uvedených v čl. 6 odst. 11 tohoto protokolu

Příloha X protokolu 1: Textilní výrobky vyjmuté z procesu kumulace u určitých rozvojových zemí uvedených v čl. 6 odst. 11 tohoto protokolu

Příloha XI protokolu 1: Produkty, pro které platí ujednání o kumulaci s Jihoafrickou republikou podle čl. 6 odst. 3 po třech letech od prozatímního provádění dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou

Příloha XII protokolu 1: Produkty, pro které platí ujednání o kumulaci s Jihoafrickou republikou dle čl. 6 odst. 3 po šesti letech od prozatímního provádění dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou

Příloha XIII protokolu 1: Produkty, na něž se nevztahuje čl. 6 odst. 3

Příloha XIV protokolu 1: Produkty rybolovu, na něž se dočasně nevztahuje čl. 6 odst. 3

Příloha XV protokolu 1: Společné prohlášení o kumulaci

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto protokolu se rozumí:

a) „výrobou“ každé opracování nebo zpracování včetně sestavování nebo zvláštních postupů;

b) „materiálem“ jakékoli příměsi, suroviny, komponenty, části apod., které jsou používány při výrobě;

c) „produktem“ vyráběný produkt, i když je zamýšleno jeho pozdější využití v jiné výrobní operaci;

d) „zbožím“ jak materiály, tak produkty;

e) „celní hodnotou“ hodnota určená v souladu s Dohodou o provádění článku VII Všeobecné dohody o clech a obchodu z roku 1994 (dohoda WTO o celní hodnotě);

f) „cenou ze závodu“ cena zaplacená za produkt ze závodu výrobci, v jehož podniku došlo k poslednímu opracování nebo zpracování, pokud tato cena zahrnuje hodnotu veškerého použitého materiálu při výrobě po odečtení případných vnitřních daní, které se vracejí nebo mohou být vráceny při vývozu produktu;

g) „hodnotou materiálů“ celní hodnota v okamžiku dovozu použitých nepůvodních materiálů, a není-li známa nebo nemůže-li být určena, první zjistitelná cena zaplacená za tyto materiály na dotyčném území;

h) „hodnotou původních materiálů“ hodnota těchto materiálů stanovená podle písmene g), která se použije obdobně;

i) „přidanou hodnotou“ cena ze závodu snížená o celní hodnotu materiálů ze třetích zemí dovezených do Společenství, států AKT nebo zámořských zemí a území;

j) „kapitolami“ a „čísly“ kapitoly a čísla (čtyřmístné kódy) používané v nomenklatuře harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží (v tomto protokolu dále jen „harmonizovaný systém“ nebo ,,HS“);

k) „zařazením“ zařazení produktu nebo materiálu do příslušného čísla;

l) „zásilkou“ produkty, které buď zasílá současně jeden vývozce jednomu příjemci, nebo které jsou dopravovány na podkladě jediného přepravního dokladu od vývozce k příjemci, a pokud tento doklad neexistuje, na podkladě jediné faktury;

m) „územím“ území včetně teritoriálních vod.

HLAVA II

DEFINICE POJMU „PŮVODNÍ PRODUKTY“ ČI „PRODUKTY POCHÁZEJÍCÍ Z“

Článek 2

Obecné požadavky

1. Pro účely provádění ustanovení o obchodní spolupráci přílohy

V se za produkty pocházející ze států AKT považují:

a) produkty zcela získané ve státech AKT ve smyslu článku 3 tohoto protokolu;

b) produkty získané ve státech AKT, s použitím materiálů, které zde nebyly zcela získány, za předpokladu, že tyto materiály byly ve státech AKT dostatečně zpracovány nebo opracovány ve smyslu článku 4 tohoto protokolu.

2. Pro účely provádění odstavce 1 se území států AKT považují za jedno území.

Původní produkty vyrobené z materiálů zcela získaných nebo dostatečně opracovaných nebo zpracovaných ve dvou nebo více státech AKT se považují za produkty pocházející ze státu AKT, kde došlo k poslednímu opracování nebo zpracování, za předpokladu, že toto opracování nebo zpracování přesahuje rámec uvedený v článku 5 tohoto protokolu.

Článek 3

Zcela získané produkty

1. Za produkty zcela získané ve státech AKT, ve Společenství nebo v zámořských zemích a územích definovaných v příloze III (dále jen ,,ZZÚ“) se považují:

a) nerostné produkty tam těžené z půdy nebo z mořského dna;

b) rostlinné produkty tam sklízené;

c) živá zvířata tam narozená a chovaná;

d) produkty z živých zvířat tam chovaných;

e) produkty tamního lovu a rybolovu;

f) produkty mořského rybolovu a jiné produkty získané jejich plavidly z moře mimo teritoriální vody;

g) produkty zhotovené na jejich výrobních plavidlech výhradně z produktů uvedených v písmenu f);

h) upotřebené předměty tam sebrané, které lze využít pouze pro získání surovin, včetně použitých pneumatik vhodných pouze na protektorování nebo jako odpad;

i) odpad a šrot pocházející z výrobních operací tam prováděných;

j) produkty vytěžené z mořského dna nebo podmořské půdy mimo teritoriální vody těchto států za předpokladu, že tyto státy mají výhradní práva je využívat;

k) zboží tam vyráběné výhradně z produktů uvedených v písmenech a) až j).

2. Pojmy „jejich plavidla“ a „jejich výrobní plavidla“ v odst. 1 písm. f) a g) se vztahují pouze na plavidla a výrobní plavidla:

a) která jsou registrována nebo přihlášena v členském státě ES, ve státě AKT nebo v ZZÚ;

b) která plují pod vlajkou členského státu ES, státu AKT nebo ZZÚ;

c) která alespoň z 50 % vlastní státní příslušníci států, jež jsou stranami této dohody, ZZÚ nebo společnost se sídlem v jednom z těchto států nebo v ZZÚ, jejíž ředitel nebo ředitelé, předseda správní nebo dozorčí rady a většina členů těchto rad je státními příslušníky členských států, jež jsou stranami této dohody nebo ZZÚ, a v případě osobních společností nebo společností s ručením omezeným navíc alespoň polovinu základního kapitálu této společnosti vlastní státy, jež jsou stranami této dohody, veřejné subjekty nebo státní příslušníci uvedených států nebo ZZÚ;

d) jejichž posádku včetně velitele a důstojníků tvoří nejméně z 50 % státní příslušníci států, jež jsou stranami této dohody, nebo ZZÚ.

3. Bez ohledu na ustanovení odstavce 2 Společenství na žádost státu AKT uzná plavidla pronajatá státem AKT jako „jejich plavidla“ pro provádění rybolovu v jeho výlučné hospodářské zóně za těchto podmínek:

stát AKT nabídl Společenství příležitost sjednat dohodu o rybolovu a Společenství tuto nabídku nepřijalo,

posádku včetně velitele a důstojníků tvoří nejméně z 50 % státní příslušníci států, jež jsou stranami této dohody, nebo ZZÚ,

Výbor pro celní spolupráci AKT-ES uznal, že smlouva o pronájmu poskytuje přiměřené možnosti rozvoje kapacity státu AKT provádět rybolov na svůj vlastní účet, a zejména že státu AKT uděluje zodpovědnost za námořní a obchodní řízení plavidla, které má k dispozici na významně dlouhou dobu.

Článek 4

Dostatečně opracované nebo zpracované produkty

1. Pro účely tohoto protokolu se produkty, které nejsou zcela získány, považují za dostatečně opracované nebo zpracované ve státech AKT, Společenství nebo ZZÚ, pokud jsou splněny podmínky uvedené v seznamu v příloze II.

Výše uvedené podmínky stanovují pro všechny produkty, na které se vztahuje tato dohoda, opracování nebo zpracování, které musí být provedeno na nepůvodních materiálech použitých při výrobě, a vztahují se pouze na tyto materiály. Z toho vyplývá, že pokud je produkt, který získal status původu na základě splnění

podmínek stanovených pro něj v seznamu, použit při výrobě jiného produktu, nevztahují se na něj podmínky použitelné pro produkt, ve němž je obsažen, a neberou se v úvahu ani nepůvodní materiály, které se mohly použít při jeho výrobě.

2. Bez ohledu na odstavec 1 se mohou použít nepůvodní materiály, které by se podle podmínek uvedených v seznamu neměly při výrobě produktu použít, za předpokladu, že:

a) jejich celková hodnota nepřesáhne 15 % ceny produktu ze závodu;

b) použitím tohoto odstavce není překročeno žádné procentní vyjádření nejvyšší hodnoty nepůvodních materiálů uvedené v seznamu.

3. Odstavce 1 a 2 se použijí s výjimkou ustanovení článku 5.

Článek 5

Nedostatečné opracování nebo zpracování

1. Aniž je dotčen odstavec 2, následující zpracování nebo opracování se považují za nedostatečné pro udělení statusu původních produktů, bez ohledu na to, zda jsou splněny požadavky článku 4:

a) operace k zajištění dobrého stavu produktů během dopravy a skladování (větrání, rozložení, sušení, chlazení, naložení do soli, oxidu siřičitého nebo jiných vodných roztoků, odstranění poškozených částí a podobné operace);

b) jednoduché operace sestávající z odstranění prachu, prosévání nebo prohazování, třídění, zařazování, sdružování (včetně tvorby souprav předmětů), mytí, natírání, řezání;

c)

i) změny balení, rozebrání a sestavování zásilek,

ii) jednoduché uložení do láhví, baněk, pytlů, beden, krabic, upevnění na kartách nebo deskách atd. a všechny jiné jednoduché balící operace;

d) připojování značek, štítků a jiných rozlišovacích označení na produkty nebo jejich obaly;

e) jednoduché míšení produktů, též odlišného druhu, pokud jedna nebo více složek směsi nesplňují podmínky stanovené tímto protokolem, které by umožnily považovat je za pocházející ze státu AKT, Společenství nebo ZZÚ;

f) jednoduché sestavování částí za účelem vytvoření úplného produktu;

g) kombinace dvou nebo více úkonů uvedených v písmenech a) až f);

h) porážení zvířat.

2. Při určování toho, zda má být provedené opracování nebo zpracování daného produktu považováno za nedostatečné ve smyslu odstavce 1, se berou v úvahu všechny operace použité společně na daný produkt buď ve státě AKT, Společenství nebo ZZÚ.

Článek 6

Kumulace původu

Kumulace se ZZÚ a Společenstvím

1. Materiály pocházející ze Společenství nebo ZZÚ se považují za materiály pocházející ze států AKT, pokud jsou součástí produktu tam získaného. Není nutné, aby tyto materiály byly dostatečně opracovány nebo zpracovány za předpokladu, že byly opracovány nebo zpracovány nad rámec uvedený v článku 5.

2. Opracování a zpracování prováděné ve Společenství nebo ZZÚ se považuje za provedené ve státech AKT, pokud jsou materiály následně opracovány ve státech AKT.

Kumulace s Jihoafrickou republikou

3. S výhradou ustanovení odstavců 4, 5, 6, 7 a 8 se materiály pocházející z Jihoafrické republiky považují za materiály pocházející ze států AKT, pokud jsou součástí produktu tam získaného. Není nutné, aby tyto materiály byly dostatečně opracovány nebo zpracovány.

4. Produkty, které získaly status původu podle odstavce 3, se nadále považují za produkty pocházející ze států AKT pouze v případě, že zde přidaná hodnota přesáhne hodnotu použitých původních materiálů z Jihoafrické republiky. Pokud tomu tak není, považují se příslušné produkty za produkty pocházející z Jihoafrické republiky. Při určování původu se nebere ohled materiály pocházející z Jihoafrické republiky, které byly dostatečně opracovány nebo zpracovány ve státech AKT.

5. Kumulaci podle odstavce 3 lze u produktů uvedených v seznamu v příloze XI použít až po třech letech a u produktů uvedených v seznamu v příloze XII po šesti letech od začátku prozatímního provádění dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou. Kumulace podle odstavce 3 se nepoužije na produkty uvedené v seznamu v příloze XIII.

6. Bez ohledu na odstavec 5 lze kumulaci podle odstavce 3 na žádost států AKT použít na produkty uvedené v seznamech v přílohách XI a XII. O žádostech ze strany AKT rozhoduje Výbor velvyslanců AKT-ES pro každý produkt jednotlivě na základě zprávy, kterou vypracovává Výbor pro celní spolupráci AKT-ES v souladu s článkem 37. Při zkoumání žádostí se bere v úvahu riziko obcházení obchodních ustanovení dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou.

7. Kumulace podle odstavce 3 se použije na produkty uvedené v seznamu v příloze XIV pouze za předpokladu, že byla odstraněna cla na tyto produkty v rámci dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou. Evropská komise společenství v Úředním věstníku Evropských společenství (řada C) zveřejní datum, kdy budou podmínky tohoto odstavce splněny.

8. Kumulaci podle odstavce 3 lze použít pouze tehdy, pokud použité jihoafrické materiály získaly status původních produktů podle pravidel původu shodných s pravidly tohoto protokolu. Státy AKT poskytnou Společenství podrobnosti o dohodách uzavřených s Jihoafrickou republikou a příslušných pravidlech původu. Evropská komise v Úředním věstníku Evropských společenství (řada C) zveřejní datum, kdy státy AKT splní podmínky tohoto odstavce.

9. Aniž jsou dotčeny odstavce 5 a 7, považuje se opracování a zpracování prováděné v Jihoafrické republice za opracování a zpracování prováděné v jiném členském státě Celní unie Jižní Afriky (SACU), pokud byl materiál následně opracován nebo zpracován v daném členském státě Celní unie Jižní Afriky.

10. Aniž jsou dotčeny odstavce 5 a 7, na žádost států AKT se opracování a zpracování prováděné v Jihoafrické republice považuje za opracování a zpracování prováděné ve státech AKT, pokud byl materiál následně opracován nebo zpracován ve státě AKT v kontextu dohody o regionální hospodářské integraci.

Pokud některá ze stran nepodá zvláštní žádost, aby bylo rozhodování předloženo Radě ministrů AKT-ES, rozhoduje o žádostech AKT Výbor pro celní spolupráci AKT-ES v souladu s článkem 37.

Kumulace se sousedními rozvojovými zeměmi

11. Na žádost států AKT se materiály pocházející ze sousední rozvojové země, která není státem AKT a která je součástí souvislého zeměpisného celku, posuzují jako materiály pocházející ze států AKT, pokud jsou součástí produktu tam získaného. Tyto materiály nemusí být dostatečně opracovány nebo zpracovány, pokud:

opracování nebo zpracování prováděné ve státě AKT přesahuje operace uvedené v článku 5. Produkty kapitol 50 až 63 harmonizovaného systému však navíc musí ve státě AKT projít alespoň opracováním nebo zpracováním, v jehož důsledku je získaný produkt zařazen do čísla odlišného od toho, do něhož jsou zařazeny materiály pocházející z rozvojové země, která není státem AKT, použité při jeho výrobě. Na produkty uvedené v seznamu přílohy IX tohoto protokolu se použije pouze zvláštní zpracování uvedené ve sloupci 3 bez ohledu na to, zda zahrnuje změnu čísla,

státy AKT, Společenství a jiné zúčastněné země uzavřely dohodu o přiměřených správních postupech, které zajistí správné provádění tohoto odstavce.

Tento odstavec se nepoužije na produkty z tuňáka zařazené v kapitolách 3 nebo 16 harmonizovaného systému, produkty z rýže kódu HS 1006 nebo textilní výrobky uvedené v příloze X tohoto protokolu.

Pro účely určení, zda produkty pocházejí z rozvojové země, která není státem AKT, se použijí ustanovení tohoto protokolu.

Pokud některá ze stran nepodá zvláštní žádost, aby bylo rozhodování předloženo Radě ministrů AKT-ES, rozhoduje o žádostech AKT Výbor pro celní spolupráci AKT-ES v souladu s článkem 37.

Článek 7

Určující jednotka

1. Určující jednotkou pro použití tohoto protokolu je produkt, který je považován za základní jednotku při svém zařazení do nomenklatury založené na harmonizovaném systému.

Z toho vyplývá, že

pokud je produkt skládající se ze soupravy nebo sady předmětů zařazen podle harmonizovaného systému do jednoho čísla, je určující jednotkou tento celek,

pokud se zásilka skládá z více stejných produktů zařazených do stejného čísla harmonizovaného systému, použije se tento protokol na každý produkt samostatně.

2. Pokud je podle všeobecného pravidla 5 harmonizovaného systému zařazen s produktem i obal, je zařazen do stejného čísla také pro účely určení původu.

Článek 8

Příslušenství, náhradní díly a nástroje

Příslušenství, náhradní díly a nástroje dodávané spolu se zařízením, strojem, přístrojem nebo vozidlem se považují zajeden celek se zařízením, strojem, přístrojem nebo vozidlem, pokud jsou součástí jejich běžného vybavení a jsou zahrnuty v ceně nebo nejsou fakturovány zvlášť.

Článek 9

Soupravy

Soupravy zboží ve smyslu všeobecného pravidla 3 harmonizovaného systému se považují za původní produkty, jestliže jsou původními produkty všechny součásti, z nichž se skládají. Soupravy, které se skládají z původních i nepůvodních produktů, se nicméně jako celek považují za původní produkt, pokud hodnota nepůvodních produktů nepřesahuje 15 % ceny soupravy ze závodu.

Článek 10

Neutrální prvky

Při určování, zda je produkt původní, se nezjišťuje původ těchto prvků, jež mohou být použity při jeho výrobě:

a) energie a palivo;

b) zařízení a vybavení;

c) stroje a nástroje;

d) zboží, které se nestává a nemá stát součástí konečného složení produktu.

HLAVA III

ÚZEMNÍ POŽADAVKY

Článek 11

Zásada teritoriality

1. Podmínky pro získání statusu původu uvedené v hlavě II musí být ve státech AKT plněny bez přerušení, s výjimkou ustanovení článku 6.

2. Pokud se původní zboží vyvezené ze států AKT, Společenství nebo ZZÚ do jiné země vrací, musí být s výjimkou ustanovení článku 6 považováno za nepůvodní, pokud není možné celním orgánům věrohodně prokázat, že:

a) zpět dovážené zboží je totožné s vyvezeným a

b) nebylo podrobeno jiné operaci než operaci nezbytné pro jeho uchování v dobrém stavu v dané zemi nebo při vývozu.

Článek 12

Přímá přeprava

1. Preferenční zacházení podle ustanovení o obchodní spolupráci přílohy V se použije pouze na produkty splňující požadavky tohoto protokolu, které jsou přepravovány přímo mezi územím států AKT, Společenství, ZZÚ nebo Jihoafrické republiky pro účely článku 6, aniž by vstoupily na jiné území. Produkty tvořící jedinou zásilku však mohou být přepravovány přes jiná území též s překládkou nebo dočasným uskladněním na takových územích, jestliže zůstaly v zemi tranzitu nebo uskladnění pod celním dohledem a nebyly podrobeny jiným operacím než vykládce, překládce nebo operacím, jejichž účelem je zachování jejich původního stavu.

Původní produkty mohou být přepravovány potrubím přes jiná území než území státu AKT, Společenství nebo ZZÚ.

2. Splnění podmínek stanovených v odstavci 1 se příslušným celním orgánům země dovozu prokazuje předložením:

a) jednotného přepravního dokladu, na jehož základě se uskutečňuje přeprava ze země vývozu přes zemi tranzitu; nebo

b) osvědčení vydaného celními orgány země tranzitu, které obsahuje:

i) přesný popis produktů;

ii) data vykládky nebo překládky produktů a případně označení plavidel nebo jiných použitých dopravních prostředků a

iii) potvrzení podmínek, za kterých produkty zůstaly v zemi tranzitu; nebo

c) jinými průkaznými doklady, pokud není možné předložit doklady uvedené výše.

Článek 13

Výstavy

1. Původní produkty zaslané ze státu AKT na výstavu do země neuvedené v článku 6 a po skončení výstavy prodané za účelem dovozu do Společenství získají při dovozu výhody plynoucí z ustanovení přílohy V za předpokladu, že je příslušným celním orgánům věrohodně prokázáno, že:

a) vývozce zaslal tyto produkty ze státu AKT do země konání výstavy a vystavoval je tam;

b) vývozce tyto produkty prodal nebo přenechal příjemci ze Společenství;

c) produkty byly zaslány během výstavy nebo bezprostředně po ní ve stejném stavu, v jakém byly odeslány na výstavu a

d) produkty nebyly od okamžiku odeslání na výstavu použity k jinému účelu než k předvedení na této výstavě.

2. Doklad o původu musí být vystaven nebo vyhotoven v souladu s ustanoveními hlavy IV a předložen obvyklým způsobem celním orgánům země dovozu. Musí v něm být uvedeny název a adresa výstavy. Je-li to nezbytné, mohou být požadovány dodatečné doklady o podmínkách, za kterých byly produkty vystaveny.

3. Odstavec 1 platí pro všechny výstavy, veletrhy a podobné veřejné akce obchodní, průmyslové, zemědělské nebo řemeslné, v jejichž průběhu produkty zůstávají pod celním dohledem, s výjimkou výstav pořádaných soukromě v prodejnách nebo obchodních místnostech s úmyslem prodat zahraniční produkty.

HLAVA IV

DOKLAD O PŮVODU

Článek 14

Obecné požadavky

1. Produkty pocházející ze států AKT při dovozu do Společenství požívají výhod přílohy V po předložení:

a) průvodního osvědčení EUR.1, jehož vzor je uveden v příloze IV; nebo

b) v případech uvedených v čl. 19 odst. 1, prohlášení, jehož znění je uvedeno v příloze V tohoto protokolu, uvedeného vývozcem na faktuře, dodacím listu nebo jakémkoli jiném obchodním dokladu, který popisuje dotyčné produkty dostatečně podrobně, aby je bylo možno ztotožnit (dále jen „prohlášení na faktuře“).

2. Bez ohledu na odstavec 1 mají původní produkty ve smyslu tohoto protokolu v případech uvedených v článku 25 nárok na výhody přílohy V, aniž by bylo nezbytné předkládat jakékoliv doklady uvedené výše.

Článek 15

Postup pro vydání průvodního osvědčení EUR.1

1. Průvodní osvědčení EUR.1 vydávají celní orgány vyvážející země na základě písemné žádosti podané vývozcem nebo, na zodpovědnost vývozce, jeho pověřeným zástupcem.

2. Vývozce nebo jeho pověřený zástupce vyplní za tímto účelem tiskopis průvodního osvědčení EUR.1 a tiskopis žádosti, jejichž vzory jsou uvedeny v příloze IV. Tyto tiskopisy se vyplňují v souladu s ustanoveními tohoto protokolu. Jsou-li vyplněny rukou, údaje se zapisují inkoustem a hůlkovým písmem. Popis produktů musí být uveden v kolonce vyhrazené pro tento účel, bez vynechání prázdných řádků. Není-li tato kolonka vyplněna celá, musí být poslední řádek popisu podtržen vodorovnou čarou a prázdný prostor proškrtnut.

3. Vývozce žádající o vydání průvodního osvědčení EUR.1 musí kdykoliv na žádost celních orgánů země vývozu, kde je průvodní osvědčení EUR.1 vydáváno, předložit všechny příslušné doklady prokazující status původu dotyčných produktů a splnění ostatních požadavků tohoto protokolu.

4. Průvodní osvědčení EUR.1 vydávají celní orgány vyvážejícího státu AKT, pokud lze dotyčné produkty považovat za produkty pocházející ze států AKT nebo z některé jiné země uvedené v článku 6, a pokud jsou splněny ostatní požadavky tohoto protokolu.

5. Vydávající celní orgány přijmou všechna nezbytná opatření k ověření statusu původu produktů a splnění ostatních požadavků tohoto protokolu. Za tím účelem mají právo požadovat jakékoli důkazy a provádět jakékoliv kontroly účetnictví vývozce nebo další kontroly, které považují za vhodné. Celní orgány, které vydávají osvědčení, také zajistí, aby tiskopisy uvedené v odstavci 2 byly řádně vyplněny. Zejména kontrolují, je-li prostor určený pro popis produktů vyplněn způsobem, který vylučuje všechny možnosti dodatečného podvodného doplnění.

6. Datum vydání průvodního osvědčení EUR.1 se uvede v kolonce 11 osvědčení.

7. Celní orgány vydají průvodní osvědčení EUR.1 a zpřístupní ho vývozci, jakmile byl vývoz uskutečněn nebo zajištěn.

Článek 16

Dodatečně vydaná průvodní osvědčení EUR.1

1. Bez ohledu na čl. 15 odst. 7 může být výjimečně vydáno průvodní osvědčení EUR.1 po vývozu produktů, kterých se osvědčení týká, pokud:

a) nebylo vydáno při vývozu v důsledku omylu, nezaviněného opomenutí nebo zvláštních okolností, nebo

b) bylo celním orgánům věrohodně prokázáno, že průvodní osvědčení EUR.1 bylo vydáno, ale nebylo při dovozu přijato z technických důvodů.

2. V případech podle odstavce 1 musí vývozce ve své žádosti uvést místo a datum vývozu produktů, na které se vztahuje průvodní osvědčení EUR.1, a důvody své žádosti.

3. Celní orgány mohou dodatečně vydat průvodní osvědčení EUR.1 pouze poté, co ověřily, že údaje uvedené v žádosti vývozce souhlasí s příslušnými podklady.

4. Průvodní osvědčení EUR.1 vydaná dodatečně musí obsahovat jedno z těchto potvrzení:

„NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT“, „DELIVRÉ A POSTERIORI“, „RILASCIATO A POSTERIORI“, „AFGEGEVEN A POSTERIORI“, „ISSUED RETROSPECTIVELY“, „UDSTEDT EFTERFØLGENDE“, „ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ“, „EXPEDIDO A POSTERIORI“, „EMITIDO A POSTERIORI“, „ANNETTU JÄLKIKÄTEENN“, „UTFÄRDAT I EFTERHAND“.

5. Potvrzení uvedené v odstavci 4 se zapíše do kolonky „Poznámky“ průvodního osvědčení EUR.1.

Článek 17

Vystavení duplikátu průvodního osvědčení EUR.1

1. V případě krádeže, ztráty nebo zničení průvodního osvědčení EUR.1 může vývozce požádat celní orgány, které ho vydaly, o vystavení duplikátu na základě vývozních dokladů, které vlastní.

2. Takto vydaný duplikát musí obsahovat jedno z následujících slov:

„DUPLIKÁT“, „DUPLICATA“, „DUPLICATO“, „DUPLICAAT“, „DUPLICATE“, „ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ“, „DUPLICADO“, „SEGUNDA VIA“, „KAKSOISKAPPALE“.

3. Potvrzení uvedené v odstavci 2 se zapíše do kolonky „Poznámky“ duplikátu průvodního osvědčení EUR.1.

4. Duplikát, na kterém musí být uvedeno datum vydání původního průvodního osvědčení EUR.1, nabývá tímto datem účinku.

Článek 18

Vydání průvodních osvědčení EUR.1 na základě dříve vydaného nebo vyhotoveného dokladu o původu

Pokud jsou původní produkty pod celním dohledem ve státě AKT nebo ve Společenství, je možné nahradit původní doklad o původu jedním nebo více průvodními osvědčeními EUR.1 pro účely zaslání všech nebo některých produktů na jiná celní místa ve státech AKT nebo ve Společenství. Náhradní průvodní osvědčení EUR.1 vydá celní orgán, pod jehož dohledem se produkty nacházejí.

Článek 19

Podmínky pro vystavení prohlášení na faktuře

1. Prohlášení na faktuře uvedené v čl. 14 odst. 1 písm. b) může učinit:

a) schválený vývozce ve smyslu článku 20, nebo

b) kterýkoli vývozce pro jakoukoli zásilku obsahující jedno nebo více balení původních produktů, jejichž celková hodnota nepřesahuje 6 000 EUR.

2. Prohlášení na faktuře může být učiněno, jestliže je možné dotyčné produkty považovat za produkty pocházející ze států AKT nebo z jiné země uvedené v článku 6, a pokud jsou splněny ostatní podmínky tohoto protokolu.

3. Vývozce činící prohlášení na faktuře musí být kdykoliv připraven na žádost celních orgánů země vývozu předložit všechny příslušné doklady prokazující status původu dotyčných produktů a splnění ostatních podmínek tohoto protokolu.

4. Prohlášení na faktuře vystaví vývozce na psacím stroji, razítkem nebo tiskem na faktuře, dodacím listu nebo jiném obchodním dokladu, přičemž se prohlášení, jehož znění je uvedeno v příloze V tohoto protokolu, vystaví v jednom z jazyků stanovených v uvedené příloze a v souladu s vnitrostátními právními předpisy země vývozu. Pokud je prohlášení psáno rukou, musí být napsáno inkoustem a hůlkovým písmem.

5. Prohlášení na faktuře podepisuje vlastnoručně vývozce. Schválený vývozce ve smyslu článku 20 však není povinen takové prohlášení podepisovat za předpokladu, že se celním orgánům země vývozu písemně zaváže, že přebírá plnou odpovědnost za jakékoli prohlášení na faktuře, které jej identifikuje, jako by je vlastnoručně podepsal.

6. Prohlášení na faktuře může vývozce učinit při vývozu produktů, na které se osvědčení vztahuje, nebo po vývozu za předpokladu, že je prohlášení předloženo v zemi dovozu do dvou let po uskutečnění dovozu příslušných produktů.

Článek 20

Schválený vývozce

1. Celní orgány země vývozu mohou povolit kterémukoli vývozci, který často vyváží produkty, na které se vztahují ustanovení o obchodní spolupráci přílohy V, aby mohl vystavit prohlášení na faktuře bez ohledu na hodnotu těchto produktů. Vývozce, který žádá o takové povolení, musí celním orgánům poskytnout dostatečné záruky nezbytné k ověření statusu původu produktů a splnění ostatních podmínek tohoto protokolu.

2. Celní orgány mohou podmínit poskytnutí statusu schváleného vývozce splněním jakýchkoliv podmínek, které považují za vhodné.

3. Celní orgány přidělí schválenému vývozci číslo celního povolení, které musí být uvedeno v prohlášení na faktuře.

4. Celní orgány dohlížejí na využívání povolení schváleným vývozcem.

5. Celní orgány mohou povolení kdykoliv odejmout. Jsou povinny tak učinit, pokud schválený vývozce již dále neposkytuje záruky uvedené v odstavci 1, nesplňuje podmínky uvedené v odstavci 2 nebo udělené povolení jinak nepřípustně zneužívá.

Článek 21

Platnost dokladu o původu

1. Doklad o původu je platný deset měsíců od data jeho vystavení v zemi vývozu a musí být v uvedené lhůtě předložen celním orgánům země dovozu.

2. Doklady o původu předkládané celním orgánům země dovozu po uplynutí lhůty stanovené v odstavci 1 lze přijmout pro poskytnutí preferenčního zacházení, pokud lhůta nemohla být dodržena na základě mimořádných okolností.

3. V jiných případech opožděného předložení mohou celní orgány země dovozu přijmout doklad o původu, jestliže jim byly produkty předloženy před uplynutím této lhůty.

Článek 22

Tranzitní postup

Při vstupu produktů do státu AKT nebo ZZÚ jiných než země původu započne další lhůta platnosti v délce čtyř měsíců ode dne, kdy celní orgány tranzitní země v kolonce 7 osvědčení EUR.1 vyplní tyto údaje:

slovo „tranzit“,

název tranzitní země,

úřední razítko, jehož vzor byl předložen Komisi podle článku 31,

datum těchto potvrzení.

Článek 23

Předložení dokladu o původu

Doklady o původu se předkládají celním orgánům země dovozu v souladu s postupy platnými v této zemi. Tyto orgány mohou požadovat překlad dokladu o původu a mohou také požadovat, aby k dovoznímu prohlášení bylo přiloženo prohlášení dovozce o tom, že produkty splňují podmínky vyžadované pro provádění přílohy V.

Článek 24

Dovoz po částech

Jsou-li na žádost dovozce a za podmínek stanovených celními orgány země dovozu dováženy po částech rozložené nebo nesložené produkty ve smyslu všeobecného pravidla 2 písm. a) harmonizovaného systému oddílů XVI a XVII nebo čísel 7308 a

9406 harmonizovaného systému, prokazuje se jejich původ celním orgánům pouze při dovozu první části.

Článek 25

Osvobození od dokladu o původu

1. Produkty, které jsou zasílány v malých zásilkách soukromými osobami soukromým osobám nebo které se nacházejí v osobních zavazadlech cestujících, se považují za původní produkty bez předložení dokladu o původu, za předpokladu, že nejsou dováženy pro obchodní účely a byly prohlášeny za produkty splňující požadavky tohoto protokolu, a že neexistuje žádná pochybnost o pravdivosti takového prohlášení. Pokud jsou produkty zasílány poštou, může být toto prohlášení uvedeno na celním prohlášení CN22/CN23 nebo na listu papíru přiloženém k uvedenému dokladu.

2. Dovozy, které jsou příležitostné a sestávají výlučně z produktů pro osobní potřebu adresátů, cestujících nebo jejich rodin, se nepovažují za dovozy obchodní povahy, pokud je z povahy a množství produktů zřejmé, že neslouží žádnému obchodnímu účelu.

3. Celková hodnota těchto produktů nesmí u malých zásilek přesáhnout 500 EUR a u produktů, které se nacházejí v osobních zavazadlech cestujících, 1 200 EUR.

Článek 26

Informační postupy pro účely kumulace

1. Při použití čl. 2 odst. 2 a čl. 6 odst. 1 se status původu ve smyslu tohoto protokolu u materiálů pocházejících z jiných států AKT, Společenství nebo ZZÚ prokazuje průvodním osvědčením EUR.1 nebo prohlášením dodavatele, jehož vzor je uveden v příloze VI A tohoto protokolu, a které podává vývozce ve státě nebo ZZÚ, ze kterého materiály pocházejí.

2. Při použití čl. 2 odst. 2, čl. 6 odst. 2 a 9 se opracování nebo zpracování provedené v jiných státech AKT, Společenství nebo ZZÚ nebo Jižní Africe prokazuje průvodním osvědčením EUR.1 nebo prohlášením dodavatele, jehož vzor je uveden v příloze VI B tohoto protokolu a které podává vývozce ve státě nebo ZZÚ, ze kterého materiály pocházejí.

3. Dodavatel vyhotoví pro každou zásilku materiálu zvláštní prohlášení dodavatele na obchodní faktuře týkající se této zásilky nebo na příloze k této faktuře nebo na dodacím listu či jiném obchodním dokladu týkajícím se dané zásilky, který dostatečně podrobně popisuje příslušné materiály tak, aby je bylo možné ztotožnit.

4. Prohlášení dodavatele lze vyhotovit na předtištěném formuláři.

5. Prohlášení dodavatele se podepisují rukou. Pokud jsou však faktura a prohlášení dodavatele zhotoveny pomocí metod elektronického zpracování údajů, nemusí být prohlášení dodavatele podepsáno rukou za předpokladu, že odpovědný vedoucí pracovník dodavatelské společnosti je určen ke spokojenosti celních orgánů ve státě, kde se prohlášení dodavatele podávají. Uvedené celní orgány mohou stanovit podmínky pro provádění tohoto odstavce.

6. Prohlášení dodavatele se předkládají příslušnému celnímu úřadu ve vývozním státě AKT, který se žádá o vystavení průvodního osvědčení EUR.1.

7. Vyhotovená prohlášení dodavatele a osvědčení údajů vystavená před datem vstupu tohoto protokolu v platnost v souladu s článkem 23 protokolu 1 čtvrté úmluvy AKT-ES zůstávají v platnosti.

Článek 27

Podpůrné doklady

Za doklady uvedené v čl. 15 odst. 3 a čl. 19 odst. 3, které prokazují, že produkty uvedené v průvodním osvědčení EUR.1 nebo v prohlášení na faktuře mohou být považovány za produkty pocházející ze státu AKT nebo z jiné země uvedené v článku 6, a že splňují ostatní požadavky tohoto protokolu, mohou být pokládány mimo jiné:

a) přímý důkaz o činnostech prováděných vývozcem nebo dodavatelem při získávání dotyčného zboží, například na základě jeho účtů nebo účetnictví;

b) doklady prokazující status původu použitých materiálů, vydané nebo vystavené ve státě AKT nebo v jiné zemi uvedené v článku 6, kde jsou tyto doklady použity v souladu s vnitrostátními právními předpisy;

c) doklady prokazující opracování nebo zpracování materiálů ve státě AKT, Společenství nebo v ZZÚ, vydané nebo vystavené ve státě AKT, Společenství nebo v ZZÚ, kde jsou tyto doklady použity v souladu s vnitrostátními právními předpisy;

d) průvodní osvědčení EUR.1 nebo prohlášení na faktuře prokazující status původu použitých materiálů, vydané nebo vystavené ve státech AKT nebo v jiné zemi uvedené v článku 6 v souladu s tímto protokolem.

Článek 28

Uchování dokladu o původu a podpůrných dokladů

1. Vývozce žádající o vydání průvodního osvědčení EUR.1 je povinen uchovat doklady uvedené v čl. 15 odst. 3 po dobu nejméně tří let.

2. Vývozce, který činí prohlášení na faktuře, je povinen uchovat kopii tohoto prohlášení a kopie dokladů uvedených v čl. 19 odst. 3 po dobu nejméně tří let.

3. Celní orgány země vývozu, které vydávají průvodní osvědčení EUR. 1, jsou povinny uchovat žádosti uvedené v čl. 15 odst. 2 po dobu nejméně tří let.

4. Celní orgány země dovozu jsou povinny uchovat průvodní osvědčení EUR.1 a prohlášení na faktuře, která jim byla předložena, po dobu nejméně tří let.

Článek 29

Odchylky a formální chyby

1. Zjištění drobných rozporů mezi údaji uvedenými v dokladu o původu a údaji v dokladech předložených celnímu úřadu za účelem splnění celních formalit při dovozu produktů samo o sobě nezbavuje doklad o původu ipso facto platnosti, pokud je řádně prokázáno, že tento doklad skutečně odpovídá předloženým produktům.

2. Zjevné formální chyby, jako jsou překlepy v dokladu o původu, nejsou důvodem pro jeho odmítnutí, nejsou-li tyto chyby takové povahy, že vyvolávají pochybnosti o správnosti údajů uvedených v tomto dokladu.

Článek 30

Částky vyjádřené v eurech

1. Částky, které mají být používány v kterékoli dané národní měně členského státu, jsou v této národní měně ekvivalentem částek vyjádřených v eurech k prvnímu pracovnímu dni měsíce října roku 1999.

2. V případě nutnosti může Společenství částky vyjádřené v eurech a jejich ekvivalenty v národních měnách některých členských států ES přezkoumat a oznámí tyto částky Výboru pro celní spolupráci nejpozději jeden měsíc před jejich vstupem v platnost. Při provádění tohoto přezkumu Společenství zajistí, aby nedošlo k poklesu užívaných částek v žádné národní měně a dále zváží, zda je žádoucí zachovat vlivy příslušných limitů v reálném vyjádření. Pro tento účel se může rozhodnout změnit částky vyjádřené v eurech.

3. Pokud jsou produkty fakturovány v měně jiného členského státu ES, uzná dovozní země částku, kterou dotyčný členský stát oznámí.

HLAVA V

ZPŮSOBY SPRÁVNÍ SPOLUPRÁCE

Článek 31

Vzájemná pomoc

1. Státy AKT zašlou Komisi vzory používaných razítek společně s adresami celních orgánů oprávněných vydávat průvodní osvědčení EUR.1 a provádět následné ověřování průvodních osvědčení EUR.1 a prohlášení na fakturách.

Průvodní osvědčení EUR.1 a prohlášení na fakturách se přijímají pro účely používání preferenčního zacházení od data, kdy Komise tyto informace obdrží.

Komise tyto informace zašle celním orgánům členských států.

2. S cílem zajistit správné používání tohoto protokolu si Společenství, ZZÚ a státy AKT vzájemně poskytují pomoc prostřednictvím příslušných celních správ při kontrole pravosti průvodních osvědčení EUR.1 nebo prohlášení na faktuře a při kontrole správnosti údajů uvedených v těchto dokladech.

Konzultované orgány poskytují příslušné informace o podmínkách, za kterých byl produkt vyroben, a zejména uvádějí podmínky, za kterých byla dodržena pravidla původu v dotyčných různých státech AKT, členských státech a ZZÚ.

Článek 32

Ověřování dokladů o původu

1. Dodatečné ověřování dokladů o původu se provádí namátkou nebo kdykoliv mají celní orgány země dovozu důvodné pochybnosti o pravosti těchto dokladů, o statusu původu dotyčných produktů nebo o splnění jiných podmínek tohoto protokolu.

2. Pro účely provádění odstavce 1 celní orgány země dovozu vrátí průvodní osvědčení EUR.1 a fakturu, pokud byla předložena, prohlášení na faktuře, nebo kopii těchto dokladů celním orgánům země vývozu, podle potřeby s uvedením důvodů šetření. Společně se žádostí o ověření se zašlou všechny doklady a získané informace, které naznačují, že údaje uvedené v dokladu o původu jsou nesprávné.

3. Ověření provádějí celní orgány země vývozu. Pro tento účel mají právo žádat jakékoliv důkazy a provádět jakékoliv kontroly účtů vývozce nebo jakékoliv další kontroly, které považují za vhodné.

4. Pokud se celní orgány země dovozu rozhodnou pozastavit preferenční zacházení pro dotyčné produkty až do výsledku ověření, nabídnou dovozci uvolnění produktu, avšak stanoví taková opatření předběžné opatrnosti, jaká považují za nezbytná.

5. Celní orgány požadující ověření jsou informovány o výsledcích tohoto ověření co nejdříve. Z výsledků musí být zřejmé, zda jsou doklady pravé a zda dotyčné produkty mohou být považovány za produkty pocházející ze států AKT nebo z jedné ze zemí uvedených v článku 6, a zda splňují ostatní požadavky tohoto protokolu.

6. Pokud v případech důvodných pochybností nedojde do deseti měsíců od data žádosti o ověření žádná odpověď, nebo pokud odpověď neobsahuje dostatečné informace pro určení pravosti uvedeného dokladu nebo pro určení skutečného původu produktů, zamítnou celní orgány, které podaly žádost o ověření, nárok na preference, s výjimkou mimořádných okolností.

7. V případě, že ověřovací postup nebo jiné dostupné údaje naznačují, že zřejmě došlo k porušení ustanovení tohoto protokolu, provedou státy AKT ze své vlastní iniciativy nebo na žádost Společenství dostatečně rychle příslušné šetření nebo zařídí příslušné šetření, aby byla tato porušení zjištěna a aby jim bylo zabráněno, a pro tento účel může dotyčný stát AKT požádat o účast Společenství v těchto šetřeních.

Článek 33

Ověřování prohlášení dodavatelů

1. Ověřování prohlášení dodavatelů se provádí namátkou nebo kdykoliv mají celní orgány země dovozu důvodné pochybnosti o pravosti těchto dokladů nebo o správnosti nebo úplnosti údajů o skutečném původu příslušných materiálů.

2. Celní orgány, jimž se prohlášení dodavatele předkládá, mohou požádat celní orgány státu, kde bylo prohlášení vydáno, aby vystavily osvědčení údajů, jehož vzor je uveden v příloze VII tohoto protokolu. Případně mohou celní orgány, jimž se předkládá prohlášení dodavatele, požádat vývozce, aby předložil osvědčení údajů vystavené celními orgány státu, kde bylo prohlášení vydáno.

Úřad, který osvědčení údajů vystavil, jej uchová po dobu nejméně tří let.

3. Dožadující celní orgány budou informovány o výsledcích tohoto ověření co nejdříve. Z výsledků musí být zřejmé, zda je prohlášení o statusu materiálů správné.

4. Pro účely ověření uchovávají dodavatelé nejméně po dobu tří let kopii dokladu s prohlášením spolu s nezbytnými důkazy o skutečném statusu materiálů.

5. Celní orgány ve státě, kde je vydáno prohlášení dodavatele, mají právo požádat o jakékoli důkazy nebo provést jakoukoli kontrolu, kterou považují za vhodnou, s cílem ověřit správnost kteréhokoli prohlášení dodavatele.

6. Každé průvodní osvědčení EUR.1 nebo prohlášení na faktuře vystavené nebo vyhotovené na základě nesprávného prohlášení dodavatele je od počátku neplatné.

Článek 34

Řešení sporů

Pokud nastanou spory ohledně ověřovacích postupů uvedených v článku 32 a 33, které nelze mezi celními orgány žádajícími o ověření a celními orgány odpovědnými za provedení tohoto ověření vyřešit, nebo pokud tyto orgány vznesou otázku týkající se výkladu tohoto protokolu, předloží se tyto spory nebo otázky Výboru pro celní spolupráci.

Řešení všech sporů mezi dovozcem a celními orgány země dovozu se řídí vnitrostátními právními předpisy uvedené země.

Článek 35

Sankce

Každé osobě, která vystaví nebo nechá vystavit doklad obsahující nesprávné údaje s cílem získat pro produkty preferenční zacházení, bude uložena sankce.

Článek 36

Svobodná celní pásma

1. Státy AKT učiní veškerá nezbytná opatření nezbytná k zajištění toho, aby produkty provázené dokladem o původu, které během přepravy využívají svobodné celní pásmo umístěné na jejich území, nebyly nahrazeny jiným zbožím a nebylo s nimi zacházeno jinak, než je obvyklé pro jejich zachování v dobrém stavu.

2. Odchylně od odstavce 1 vydají příslušné celní orgány na žádost vývozce nové osvědčení EUR.1, pokud jsou původní produkty dovezeny do svobodného celního pásma s dokladem o původu a jsou zde podrobeny určitému zacházení nebo zpracování, pokud je provedené zacházení nebo zpracování v souladu s tímto protokolem.

Článek 37

Výbor pro celní spolupráci

1. Zřizuje se Výbor pro celní spolupráci (dále jen ,,výbor“), určený k provádění správní spolupráce za účelem správného a jednotného používání tohoto protokolu a pro provádění všech dalších úkolů v celní oblasti, které mu budou svěřeny.

2. Výbor pravidelně přezkoumává vliv používání pravidel původu na státy AKT a zejména na nejméně rozvinuté státy AKT a doporučuje Radě ministrů vhodná opatření.

3. Výbor přijímá rozhodnutí o kumulaci podle podmínek uvedených v článku 6.

4. Výbor přijímá rozhodnutí o odchylkách od tohoto protokolu podle podmínek uvedených v článku 38.

5. Výbor se schází pravidelně, zejména aby připravoval rozhodnutí Rady ministrů podle článku 40.

6. Výbor se skládá z odborníků z členských států a úředníků Komise odpovědných za celní otázky na jedné straně a z odborníků zastupujících státy AKT a úředníků regionálních seskupení států AKT odpovědných za celní otázky. V nezbytných případech může výbor žádat o vhodné odborné posudky.

Článek 38

Odchylky

1. Výbor může přijmout odchylky od tohoto protokolu, pokud jsou odůvodněny rozvojem stávajících odvětví nebo vznikem nových.

Příslušný stát nebo státy AKT oznámí Společenství, buď při předložení věci výboru nebo předem svou žádost o odchylku spolu s důvody v souladu s odstavcem 2.

Společenství odpoví kladně na všechny žádosti AKT, které jsou řádně odůvodněny v souladu s tímto článkem, a které nemohou způsobit vážnou újmu stávajícímu odvětví Společenství.

2. S cílem usnadnit přezkoumání žádostí o odchylku výborem předloží stát AKT, který žádost vznáší, prostřednictvím formuláře uvedeného v příloze VIII tohoto protokolu na podporu své žádosti co nejúplnější údaje, které zahrnou zejména tyto informace:

popis dokončeného produktu,

povahu a množství materiálů pocházejících ze třetí země,

povahu a množství materiálů pocházejících ze států AKT, Společenství nebo ZZÚ nebo materiálů, které zde byly zpracovány,

výrobní procesy,

přidanou hodnotu,

počet zaměstnanců v dotyčném podniku,

předpokládaný objem vývozu do Společenství,

ostatní možné zdroje dodávek surovin,

důvody požadovaného trvání v kontextu snah najít nové zdroje dodávek,

ostatní zjištění.

Stejná pravidla platí pro veškeré žádosti o prodloužení.

Výbor může formulář změnit.

3. Při přezkoumání žádostí se bere ohled zejména na:

a) úroveň rozvoje nebo zeměpisnou situaci dotyčného státu nebo států AKT;

b) případy, kdy by používání stávajících pravidel původu značně postihlo schopnost stávajícího odvětví státu AKT pokračovat ve vývozu do Společenství, se zvláštním ohledem na případy, které by mohly vyústit v ukončení jeho činnosti;

c) specifické případy, kdy lze jasně prokázat, že pravidla původu by mohla odrazovat od významných investic v některém z odvětví, a kde by odchylka ve prospěch uskutečnění investičního programu umožnila plnit tato pravidla po etapách.

4. V každém případě se ověří, zda řešením daného problému nejsou pravidla o kumulaci původu.

5. Kromě toho, pokud se žádost o odchylku týká nejméně rozvinutého nebo ostrovního státu AKT, přezkoumá se vstřícně, zejména s ohledem na:

a) hospodářský a sociální dopad rozhodnutí zvláště s ohledem na zaměstnanost;

b) potřebu použít odchylku pro určité období s ohledem na konkrétní situaci dotyčného státu AKT a jeho obtíže.

6. Při přezkoumání žádostí se v jednotlivých případech bere zvláštní ohled na možnost udělení statusu původu produktům, které obsahují materiály pocházející ze sousedních rozvojových zemí, nejméně rozvinutých zemí nebo rozvojových zemí, se kterými má jeden nebo více států AKT zvláštní vztahy, za předpokladu, že je možné zřídit uspokojivou správní spolupráci.

7. Aniž jsou dotčeny odstavce 1 až 6, poskytne se odchylka v případě, kdy přidaná hodnota nepůvodních produktů použitých v dotyčném státě nebo státech AKT činí nejméně 45 % hodnoty konečného produktu, za předpokladu, že tato odchylka nezpůsobí vážnou újmu hospodářskému odvětví Společenství nebo jednoho z jeho členských států.

8. Bez ohledu na odstavce 1 až 7 lze odchylky ohledně konzervovaného tuňáka a hřbetů z tuňáka poskytnout pouze v rámci roční kvóty 8 000 tun pro konzervovaného tuňáka a 2 000 tun pro hřbety z tuňáka.

Žádosti o takové odchylky v souladu s výše uvedenou kvótou předkládají státy AKT výboru, který je poskytuje automaticky a uvádí je v platnost prostřednictvím rozhodnutí.

9. Výbor podnikne kroky nezbytné k tomu, aby bylo rozhodnutí přijato co nejrychleji, v žádném případě ne později než do 75 pracovních dnů poté, co žádost přijme spolupředseda ES výboru. Pokud Společenství neinformuje státy AKT o svém postoji k žádosti během této lhůty, považuje se žádost za schválenou. V případě, že výbor rozhodnutí nepřijme, Výbor velvyslanců bude vyzván, aby rozhodl do jednoho měsíce od data, kdy mu bude žádost předložena.

10.

a) Odchylka platí po období, které určí výbor, obvykle pět let.

b) Rozhodnutí o odchylce může stanovit obnovování odchylky bez nutnosti nového rozhodnutí výboru za předpoldadu, že dotyčný stát nebo státy AKT tři měsíce před koncem každého období předloží důkaz o tom, že stále nejsou schopny plnit ty podmínky tohoto protokolu, na které se odchylka vztahuje.

Pokud je proti prodloužení vznesena námitka, výbor ji co nejdříve přezkoumá a rozhodne, zda má být odchylka prodloužena. Výbor postupuje podle odstavce 9. Přijmou se veškerá nezbytná opatření, aby se zabránilo přerušení používání odchylky.

c) V obdobích uvedených v písmenech a) a b) může výbor přezkoumat podmínky provádění odchylky, pokud zjistí podstatnou změnu v důvodech rozhodnutí poskytnout odchylku. Na základě přezkoumání se výbor může rozhodnout změnit podmínky svého rozhodnutí ohledně rozsahu odchylky nebo jakékoli jiné dříve stanovené podmínky.

HLAVA VI

CEUTA A MELILLA

Článek 39

Zvláštní podmínky

1. Pojem „Společenství“ užívaný v tomto protokolu nezahrnuje Ceutu a Melillu. Pojem „produkty pocházející ze Společenství“ nezahrnuje produkty pocházející z Ceuty a Melilly.

2. Ustanovení tohoto protokolu platí obdobně při určování, zda je při dovozu do Ceuty a Melilly možné produkty považovat za produkty pocházející ze států AKT.

3. Pokud jsou produkty zcela získané v Ceutě a Melille, ZZÚ nebo Společenství opracovány a zpracovány ve státech AKT, považují se za produkty zcela získané ve státech AKT.

4. Opracování nebo zpracování prováděné v Ceutě a Melille, ZZÚ nebo Společenství se považuje za provedené ve státech AKT v případě, že materiály byly ve státech AKT dále opracovány nebo zpracovány.

5. Pro účely provádění odstavců 3 a 4 nejsou nedostatečné operace uvedené v článku 5 považovány za opracování nebo zpracování.

6. Ceuta a Melilla se považují za jediné území.

HLAVA VII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 40

Přezkoumání pravidel původu

Rada ministrů v souladu s článkem 7 přílohy V každoročně nebo na žádost států AKT nebo Společenství přezkoumává používání ustanovení tohoto protokolu a jejich hospodářské dopady s cílem provést veškeré nezbytné změny nebo úpravy.

Rada ministrů bere v úvahu mimo jiné dopady technologického rozvoje na pravidla původu.

Přijatá rozhodnutí se provádějí co nejdříve.

Článek 41

Přílohy

Přílohy tohoto protokolu tvoří jeho nedílnou součást.

Článek 42

Provádění protokolu

Společenství i státy AKT přijmou kroky nezbytné k provedení tohoto protokolu.

Příloha I protokolu 1

ÚVODNÍ POZNÁMKY K SEZNAMU V PŘÍLOZE II

Poznámka 1:

Seznam stanoví pro každý produkt podmínky, které musí být splněny, aby tento produkt mohl být považován za dostatečně opracovaný nebo zpracovaný ve smyslu článku 4 tohoto protokolu.

Poznámka 2:

1. První dva sloupce seznamu popisují získaný produkt. První sloupec obsahuje číslo nebo kapitolu harmonizovaného systému, ve druhém sloupci je uveden popis zboží odpovídající v tomto systému danému číslu nebo kapitole. Ke každému záznamu uvedenému v prvních dvou sloupcích je ve sloupci 3 nebo 4 stanoveno pravidlo. Je-li před záznamem v prvním sloupci uvedeno „ex“, znamená to, že se pravidla ve sloupci 3 nebo 4 týkají pouze té části čísla, která je uvedena ve sloupci 2.

2. Pokud je ve sloupci 1 uvedena skupina čísel nebo číslo kapitoly a popis produktů ve sloupci 2 je tedy obecný, příslušná pravidla ve sloupcích 3 nebo 4 platí pro všechny produkty, které jsou podle harmonizovaného systému zařazeny v kterémkoli čísle uvedené kapitoly nebo v kterémkoli čísle seskupeném ve sloupci 1.

3. Jsou-li v seznamu uvedena různá pravidla pro různé produkty patřící do téhož čísla, obsahuje každá odrážka popis té části čísla, které odpovídá příslušné pravidlo ve sloupci 3 nebo 4.

4. Jsou-li pro záznam v prvních dvou sloupcích uvedena pravidla ve sloupci 3 i 4, může si vývozce zvolit, zda uplatní pravidlo uvedené ve sloupci 3 nebo ve sloupci 4. Pokud není ve sloupci 4 uvedeno žádné pravidlo, musí být použito pravidlo stanovené ve sloupci 3.

Poznámka 3:

1. Ustanovení článku 4 tohoto protokolu, týkající se produktů, které získaly status původu a které se používají při výrobě jiných produktů, platí bez ohledu na to, zda tento status byl získán v závodě, kde se tyto produkty používají, nebo v jiném závodě ve Společenství nebo ve státech AKT.

Příklad:

Motor čísla 8407, u něhož pravidlo stanoví, že hodnota použitých nepůvodních materiálů nesmí přesáhnout 40 % ceny ze závodu, je vyroben z „ostatní legované oceli nahrubo tvarované kováním“ čísla ex 7224.

Pokud byl tento výkovek zhotoven ve Společenství z nepůvodního ingotu, získal již status původu na základě pravidla uvedeného v seznamu pro číslo ex 7224 seznamu. Tento výkovek pak bude při výpočtu hodnoty motoru považován za původní produkt, bez ohledu na to, zda byl vyroben ve stejném podniku, nebo v jiném podniku ve Společenství. Hodnota nepůvodního ingotu se tedy při sčítání hodnoty použitých nepůvodních materiálů nebere v úvahu.

2. Pravidlo v seznamu stanoví minimální požadovaný stupeň opracování nebo zpracování; vyšším stupněm opracování nebo zpracování se rovněž získá status původu; naopak nižší stupeň opracování nebo zpracování nemůže dát produktu status původu. Jestliže tedy pravidlo stanoví, že lze v určitém stupni výroby použít nepůvodní materiál, může se použít materiál nižšího stupně zpracování, ne však vyššího.

3. Aniž je dotčena poznámka 3.2, pokud pravidlo stanoví, že lze použít „materiály kteréhokoli čísla“, lze také použít materiály stejného čísla, jako je číslo produktu, avšak s podmínkou zvláštních omezení, která mohou být v tomto pravidle také obsažena. Avšak výraz „výroba z materiálů jakéhokoli čísla, včetně jiných materiálů čísla ...“ znamená, že je možno použít pouze materiály zařazené ve stejném čísle jako produkt, jehož popis se liší od popisu produktu uvedeného ve sloupci 2 seznamu.

4. Pokud pravidlo v seznamu určuje, že produkt může být vyroben z více než jednoho materiálu, znamená to, že se může použít jeden nebo více z uvedených materiálů. Nepožaduje se, aby se použily všechny materiály.

Příklad:

Pravidlo pro tkaniny čísel 5208 až 5212 stanoví, že mohou být použita přírodní vlákna a mezi jinými i materiály chemické. To neznamená, že musí být použity oba druhy; je možné použít jeden nebo druhý nebo oba materiály.

5. Pokud pravidlo v seznamu určuje, že produkt musí být vyroben z určitého materiálu, pak tato podmínka samozřejmě nebrání použití jiných materiálů, které v důsledku své přirozené povahy nemohou tomuto pravidlu odpovídat, (pokud jde o textilní produkty, viz též poznámku 6.3)

Příklad:

Pravidlo pro upravené potraviny čísla 1904, které vylučuje použití obilovin nebo produktů z nich, nevylučuje použití minerálních solí, chemických a jiných přísad, které nejsou vyrobeny z obilovin.

To ovšem neplatí pro produkty, které, ačkoliv nemohou být vyrobeny z určitého materiálu uvedeného v seznamu, mohou být vyrobeny z materiálu stejné povahy v dřívějším stadiu výroby.

Příklad:

Jestliže je u oděvů ex kapitoly 62, vyrobených z netkaných materiálů, povoleno použít pouze nepůvodní přízi, není možné použít jako výchozí materiál netkané textilie, přestože netkané textilie nelze obvykle vyrobit z příze. V takovém případě musí být výchozí materiál obvykle ve stavu zpracování předcházejícím přízi, tedy v podobě vláken.

6. Jestliže jsou v pravidle v seznamu uvedeny dvě procentní sazby, které stanoví nejvyšší možný podíl hodnoty použitých nepůvodních materiálů, pak tyto procentní sazby nelze sčítat. Jinak řečeno, maximální hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nesmí nikdy přesáhnout nejvyšší z daných procentních sazeb. Jednotlivé procentní sazby nesmějí být překročeny ani hodnotou konkrétních materiálů, na něž se vztahují.

Poznámka 4

1. Pojmem „přírodní vlákna“ se v seznamu rozumějí vlákna jiná než umělá nebo syntetická. Tento pojem je omezen na fáze zpracování před spřádáním, včetně odpadu, a není-li uvedeno jinak, zahrnuje vlákna mykaná, česaná nebo jinak zpracovaná, avšak nespředená.

2. Pojem „přírodní vlákna“ zahrnuje koňské žíně čísla 0503, hedvábí čísel 5002 a 5003, vlněná vlákna a jemné nebo hrubé zvířecí chlupy čísel 5101 až 5105, bavlněná vlákna čísel 5201 až 5203 a ostatní rostlinná vlákna čísel 5301 až 5305.

3. Pojmy „rozvlákněný textilní materiál“; „chemické materiály“ a „papírenské materiály“ se v seznamu používají pro označení materiálů nezařazených do kapitol 50 až 63, které lze použít k výrobě umělých, syntetických nebo papírových vláken a příze.

4. Pojem „umělá střižová vlákna“ se v seznamu používá pro označení syntetických nebo umělých vláken, střižových vláken nebo odpadu čísel 5501 až 5507.

Poznámka 5

1. Jestliže je u určitého produktu odkaz na tuto poznámku, nepoužijí se podmínky pravidla ve sloupci 3 na základní textilní materiály použité při výrobě daného produktu, které dohromady představují 10 % nebo méně celkové hmotnosti všech použitých základních textilních materiálů (viz též poznámky 5.3 a 5.4 níže).

2. Tolerance uvedená v poznámce 5.1 však může být použita pouze na směsové produkty vyrobené ze dvou nebo více základních textilních materiálů.

Základními textilní materiály se rozumí:

hedvábí,

vlna,

hrubé zvířecí chlupy,

jemné zvířecí chlupy,

koňské žíně,

bavlna,

papírenské materiály a papír,

len,

pravé konopí,

juta a jiná textilní lýková vlákna,

sisalová a jiná textilní vlákna rodu Agave,

kokosová, abaková, ramiová a ostatní rostlinná textilní vlákna,

syntetická vlákna,

umělá vlákna,

elektricky vodivá vlákna,

syntetická střižová vlákna z polypropylenu,

syntetická střižová vlákna z polyesteru,

syntetická střižová vlákna z polyamidu,

syntetická střižová vlákna z polyakrylonitrilu,

syntetická střižová vlákna z polyimidu,

syntetická střižová vlákna z polytetrafluoretylenu,

syntetická střižová vlákna z polyfenylensulfidu,

syntetická střižová vlákna z polyvinylchloridu,

jiná syntetická střižová vlákna,

viskózová syntetická střižová vlákna,

ostatní umělá střižová vlákna,

polyurethanové nitě s pružnými segmenty z polyetheru, též opředené,

polyurethanové nitě s pružnými segmenty z polyesteru, též opředené,

produkty čísla 5605 (metalizované nitě) s páskem, jehož jádro je z hliníkové fólie nebo plastové fólie, též potažených hliníkovým práškem, o šířce nepřesahující 5 mm, upevněným průhledným nebo barevným lepidlem mezi dvě vrstvy plastové fólie,

ostatní produkty čísla 5605.

Příklad:

Příze čísla 5205 vyrobená z bavlněných vláken čísla 5203 a syntetických střižových vláken čísla 5506 je směsová příze. Nepůvodní syntetická střižová vlákna, která nesplňují pravidlo původu (vyžadující výrobu z chemických materiálů nebo textilní vlákniny), mohou být proto použita do hmotnosti 10 % příze.

Příklad:

Vlněné vlákno čísla 5112 vyrobené z vlněné příze čísla 5107 a syntetické příze ze střižových vláken čísla 5509 je směsové vlákno. Syntetická příze, která nesplňuje pravidlo původu (vyžadující výrobu z chemických materiálů nebo textilní vlákniny), nebo vlněná příze, která nesplňuje pravidlo původu (vyžadující výrobu z přírodních vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak neupravovaných pro spřádání), nebo jejich kombinace, může být proto použita, pouze pokud její celková hmotnost nepřesáhne 10 % hmotnosti tkaniny.

Příklad:

Smyčková textilie čísla 5802 vyrobená z bavlněné příze čísla 5205 a bavlněné tkaniny čísla 5210 je směsovým výrobkem pouze tehdy, jestliže bavlněná tkanina sama je směsovou tkaninou vyrobenou z příze zařazené do dvou různých čísel, nebo jestliže je bavlněná příze sama je směsovou přízí.

Příklad:

Jestliže je výše zmíněná smyčková textilie vyrobena z bavlněné příze čísla 5205 a syntetické tkaniny čísla 5407, pak je samozřejmě použitá příze ze dvou různých základních textilních materiálů a smyčková textilie je proto směsovým výrobkem.

3. Jestliže produkt obsahuje „polyurethanové nitě s pružnými segmenty z polyetheru, též opředené“, činí tato tolerance 20 %.

4. Jestliže produkt obsahuje „pásky s jádrem z hliníkové fólie nebo plastové fólie, též potažené hliníkovým práškem, o šířce nepřesahující 5 mm, upevněné průhledným nebo barevným lepidlem mezi dvě vrstvy plastové fólie“,činí tato tolerance 30 %.

Poznámka 6

1. V případě textilních výrobků, které jsou v seznamu vyznačeny poznámkou pod čarou s odkazem na tuto úvodní poznámku, lze použít textilní ozdoby a doplňky, které nesplňují pravidlo dle seznamu ve sloupci 3 pro příslušné produkty, pouze za předpokladu, že jejich podíl nepřesahuje 10 % celkové hmotnosti všech obsažených textilních materiálů.

Textilní ozdoby a doplňky jsou produkty, které jsou zařazeny v kapitolách 50 až 63. Podšívky a výplně se nepovažují za ozdoby a doplňky.

2. Jakékoliv použité netextilní ozdoby a doplňky nebo jiné použité materiály, které obsahují jakékoli textilní materiály, nemusí splňovat podmínky stanovené ve sloupci 3, i když spadají mimo rozsah poznámky 3.5.

3. V souladu s poznámkou 3,5 se mohou jakékoliv nepůvodní netextilní ozdoby a doplňky nebo jiné produkty, které neobsahují žádný textilní materiál, volně používat tam, kde je nelze vyrobit z materiálů uvedených ve sloupci 3.

Například (1) jestliže pravidlo v seznamu říká, že pro určitý textilní výrobek (např. pro halenku) se musí použít příze, pak toto nebrání použití kovových předmětů (např. knoflíků), protože je nelze zhotovit z textilních materiálů.

4. V případě, že se použije procentuální pravidlo, musí se při výpočtu hodnoty použitých nepůvodních materiálů brát v úvahu hodnota ozdob a doplňků.

Poznámka 7

1. Pro účely čísel ex 2707, 2713 až 2715, ex 2901, ex 2902 a ex 3403 se „specifickými postupy“ rozumí tyto operace:

a) vakuová destilace;

b) redestilace při velice pečlivém dělení do frakcí (2);

c) krakování;

d) reformování;

e) extrakce pomocí selektivních rozpouštědel;

f) proces zahrnující všechny následující operace: reakce s koncentrovanou kyselinou sírovou, oleem nebo oxidem sírovým; neutralizace pomocí alkalických činidel; odbarvování a čištění přírodní aktivní zeminou, aktivovanou zeminou, aktivovaným dřevěným uhlím nebo bauxitem;

g) polymerizace;

h) alkylace;

i) izomerace.

2. Pro účely čísel 2710, 2711 a2712 se „specifickými postupy“ rozumí následující operace:

a) vakuová destilace;

b) redestilace při velice pečlivém dělení do frakcí (2);

c) krakování;

d) reformování;

e) extrakce pomocí selektivních rozpouštědel;

f) proces zahrnující všechny následující operace: reakce s koncentrovanou kyselinou sírovou, oleem nebo oxidem sírovým; neutralizace pomocí alkalických činidel; odbarvování a čištění přírodní aktivní zeminou, aktivovanou zeminou, aktivovaným dřevěným uhlím nebo bauxitem;

g) polymerizace;

h) alkylace;

i) izomerace;

j) pouze pro těžké oleje čísla ex 2710, odsiřování vodíkem vedoucí k redukci nejméně 85 % obsahu síry ze zpracovávaného produktu (metoda ASTM D 1266-59 T);

k) pouze pro produkty čísla 2710, odstraňování parafinů jinou metodou než filtrací;

l) pouze pro těžké oleje čísla ex 2710, zpracování produktů pomocí vodíku při tlaku více než 20 bar a teplotě více než 250 °C s použitím katalyzátorů, ale jiného než používaného při odsiřování, kde vodík v chemické reakci představuje aktivní prvek. Další zpracování mazacích olejů čísla ex 2710 pomocí vodíku (např. dokončovací úpravy s vodou nebo odbarvování) se záměrem zejména zlepšit barvu nebo stálost, však není považováno za specifický proces;

m) pouze pro topné oleje čísla ex 2710, atmosférická destilace (metoda ASTMD 86), při níž se do 300 °C destiluje méně než 30 % objemu produktů včetně ztrát;

n) pouze pro těžké oleje jiné než plynné oleje a topné oleje čísla ex 2710, zpracování pomocí elektrického vysokofrekvenčního koronového výboje.

3. Pro účely čísel ex 2707, 2713 až 2715, ex 2901, ex 2902 a ex 3403 nejsou jednoduché operace jako čištění, dekantace, odsolení, oddělení vody, filtrace, barvení, značení, dosahování obsahu síry v důsledku smíchání produktů s různým obsahem síry nebo jakákoli kombinace těchto operací nebo podobných operací dostačující pro získání původu.

(1) Tento příklad je uveden pouze pro účely vysvětlení. Není právně závazný.

(2) Viz doplňková poznámka 4 b) ke kapitole 27 kombinované nomenklatury.

Příloha II protokolu 1

Seznam operací opracování nebo zpracování, které musí být provedeny na nepůvodních materiálech, aby konečný produkt mohl získat status původu

Na některé produkty uvedené v seznamu se tato dohoda nevztahuje. Je tedy třeba nahlédnout do ostatních částí této dohody.

Číslo HSPopis produktuOpracování nebo zpracování provedené u nepůvodních materiálů, jímž vzniká status původu
(1)(2)(3) nebo (4)
kapitola 01Živá zvířataVeškerá zvířata kapitoly 1 musí být zcela získána
kapitola 02Maso a poživatelné drobyVýroba, ve které musí být všechny materiály kapitol 1 a 2 zcela získány
kapitola 03Ryby a korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlíVýroba, ve které musí být všechny materiály kapitoly 3 zcela získány
ex kapitola 04Mléko a mléčné výrobky; ptačí vejce;
přírodní med; jedlé výrobky živočišného
původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté;
kromě:
Výroba, ve které musí být všechny materiály kapitoly 4 zcela získány
0403Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt,
kefír a jiné fermentované (kysané) nebo
okyselené mléko a smetana, též zahuštěné
nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná
sladidla nebo ochucené nebo obsahující
přidané ovoce, ořechy nebo kakao
Výroba, ve které:

— všechny použité materiály kapitoly 4 musí být zcela získány

— všechny použité ovocné šťávy (kromě ananasové, citrónové nebo grapefruitové) čísla 2009 již musí být původní

— hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu
ex kapitola 05Produkty živočišného původu, jinde neuvedené nebo nezahrnuté; kromě:Výroba, ve které musí být všechny materiály kapitoly 5 zcela získány
ex 0502Zpracované štětiny a chlupy domácích a divokých prasatČištění, dezinfikování, třídění a rovnání štětin a chlupů
kapitola 06Dřeviny a jiné rostliny; hlízy, kořeny apod.; řezané květiny a dekorativní zeleňVýroba, ve které:

— všechny použité materiály kapitoly 6 musí být zcela získány

— hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu
kapitola 07Jedlá zelenina, některé kořeny a hlízyVýroba, ve které musí být všechny materiály kapitoly 7 zcela získány
kapitola 08Jedlé ovoce a ořechy; kůra citrusových plodů nebo slupky melounůVýroba, ve které:

— všechny použité ořechy a ovoce musí být zcela získány

— hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu
ex kapitola 09Káva, čaj, maté a kořeníVýroba, ve které musí být všechny materiály kapitoly 9 zcela získány
0901Káva, též pražená či bez kofeinu; kávové slupky a dužina kávového plodu; kávové náhražky s jakýmkoliv obsahem kávy:Výroba z materiálů kteréhokoli čísla
0902Čaj, též aromatizovanýVýroba z materiálů kteréhokoli čísla
ex
0910
Kořenící směsiVýroba z materiálů kteréhokoli čísla
kapitola 10ObilovinyVýroba , ve které musí být všechny materiály kapitoly 10 zcela získány
ex kapitola 11Mlýnské produkty; slad; škroby; inulin; pšeničný lepek; kromě:Výroba, ve které musí být všechny obiloviny, materiály, jedlá zelenina, kořeny a hlízy čísla 0714 zcela získány
ex
1106
Mouka, krupice a prášek ze sušených luštěnin čísla 0713Sušení a loupání luštěnin čísla
0708
kapitola 12Olejnatá semena a olejnaté plody; různá zrna, semena a plody; průmyslové nebo léčivé rostliny; sláma a pícninyVýroba, ve které musí být všechny použité materiály kapitoly 12 zcela získány
1301Šelak; přírodní gumy, pryskyřice, klejopryskyřice a přírodní pryskyřičné oleje (např. balzámy)Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů čísla 1301 nesmí přesáhnout 50 % ceny produktu ze závodu
1302Rostlinné šťávy a výtažky; pektinové látky, pektináty a pektany; agar-agar a ostatní slizy a zahušťovadla získané z rostlin, též upravené
— Slizy a zahušťovadla získané z rostlinných produktů, upravenéVýroba z nepůvodních slizů a zahušťovadel
— OstatníVýroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu
kapitola 14Rostlinné pletací materiály a jiné produkty rostlinného původu, jinde neuvedené nebo nezahrnutéVýroba, ve které musí být všechny použité materiály kapitoly 14 zcela získány
ex kapitola 15Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje; produkty vzniklé jejich štěpením; upravené jedlé tuky; živočišné nebo rostlinné vosky; kromě:Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt
1501Vepřový tuk (včetně sádla), drůbeží tuk, jiné než čísla
0209 nebo 1503
— Loje z kostí nebo odpaduVýroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě materiálů čísel 0203, 0206 nebo 0207 nebo kostí čísla 0506
— OstatníVýroba z masa či poživatelných vepřových drobů čísla 0203 nebo 0206 nebo masa či poživatelných drůbežích drobů čísla 0207
1502Lůj hovězí, ovčí nebo kozí, jiný než čísla 1503
— Loje z kostí nebo odpaduVýroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě materiálů čísel 0201, 0202, 0204 nebo 0206 nebo kostí čísla 0506
— OstatníVýroba, ve které musí být všechny použité materiály kapitoly 2 zcela získány
1504Tuky a oleje a jejich frakce z ryb nebo mořských savců, též rafinované, ale chemicky neupravené
— Pevné frakceVýroba z materiálů kteréhokoli čísla včetně jiných materiálů čísla 1504
— OstatníVýroba, ve které musí být všechny použité materiály kapitol 2 a 3 zcela získány
ex 1505Rafinovaný lanolinVýroba ze surového tuku z ovčí vlny čísla 1505
1506Ostatní živočišné tuky a oleje a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené
— Pevné frakceVýroba z materiálů kteréhokoli čísla včetně jiných materiálů čísla 1506
— OstatníVýroba, ve které musí být všechny použité materiály kapitoly 2 zcela získány
1507 až
1515
Rostlinné oleje a jejich frakce:
— Sojový olej, podzemnicový olej, kokosový olej (kopra), olej z jader palmy olejové, babassuový olej, tonkový a ojticikový olej, myrtový vosk a japonský vosk, frakce jojobového oleje a olejů pro technické nebo průmyslové účely jiné než pro výrobu potravin pro lidskou výživuVýroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt
— Pevné frakce, kromě jojobového olejeVýroba z jiných materiálů čísel 1507 až 1515
— OstatníVýroba, ve které musí být všechny použité rostlinné materiály zcela získány
1516Tuky a oleje živočišné nebo rostlinné a jejich frakce, částečně nebo úplně hydrogenované interesterifikované, reesterifikované nebo elaidinizované, též rafinované, ale jinak neupravenéVýroba, ve které:

— všechny použité materiály kapitoly 2 musí být zcela získány

— všechny použité rostlinné materiály musí být zcela získány

Lze však použít materiály čísel
1507, 1508, 1511 a 1513
1517Margarin; přípravky nebo směsi jedlých živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jiné než jedlé tuky nebo oleje nebo jejich frakce čísla
1516
Výroba, ve které:

— všechny použité materiály kapitol 2 a 4 musí být zcela získány

— všechny použité rostlinné materiály musí být zcela získány

Lze však použít materiály čísel
1507, 1508, 1511 a 1513
kapitola 16Přípravky z masa, ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlýchVýroba ze zvířat kapitoly 1.
Všechny použité materiály kapitoly 3 musí být zcela získány
ex kapitola 17Cukr a cukrovinky; kromě:Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt
ex
1701
Třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharosa v pevném stavu, s přísadou aromatických přípravků nebo barvivaVýroba, ve které hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu
1702Ostatní cukry včetně chemicky čisté laktosy, maltosy, glukosy a fruktosy, v pevném stavu; cukerné sirupy bez přísad aromatických přípravků nebo barviva; umělý med, též smíšený s přírodním medem; karamel
— Chemicky čistá maltosa a fruktosaVýroba z materiálů kteréhokoli čísla včetně jiných materiálů čísla
1702
— Ostatní cukry v pevném stavu, s přísadou aromatických přípravků nebo barvivaVýroba, ve které hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu
— OstatníVýroba, ve které musí být všechny použité materiály zcela získány
ex 1703Melasy získané extrahováním nebo rafinací cukru, s přísadou aromatických přípravků nebo barvivaVýroba, ve které hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu
1704Cukrovinky (včetně bílé čokolády), neobsahující kakaoVýroba, ve které:

— jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

— hodnota všech použitých materiálů z kapitoly 17 nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu
kapitola 18Kakao a kakaové přípravkyVýroba, ve které:

— jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

— hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu
1901Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupice, škrobu nebo sladových výtažků, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 40 % hmotnostních kakaa měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté; potravinové přípravky čísel 0401 až 0404, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 5 % hmotnostních měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté
— Sladový výtažekVýroba z obilovin kapitoly 10
— OstatníVýroba, ve které:

— jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

— hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu
1902Těstoviny, též vařené nebo nadívané (masem nebo jinými nádivkami) nebo jinak upravené, jako špagety, makarony, nudle, lasagne, noky, ravioli, cannelloni; kuskus, též upravený
— neobsahující více než 20 % hmotnostních masa, drobů, ryb, korýšů nebo měkkýšů
— obsahující více než 20 % hmotnostních masa, drobů, ryb, korýšů nebo měkkýšů
Výroba, ve které musí být všechny použité obiloviny a deriváty (kromě tvrdé pšenice a jejích derivátů) zcela získány

Výroba, ve které:

— musí být všechny použité obiloviny a deriváty (kromě tvrdé pšenice a jejích derivátů) zcela získány

— všechny použité materiály kapitol 2 a 3 musí být zcela získány
1903Tapioka a její náhražky ze škrobu, ve tvaru vloček, zrn, perel, prachu a v podobných tvarechVýroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě bramborového škrobu čísla 1108
1904Produkty z obilí získané bobtnáním nebo pražením (např. pražené kukuřičné vločky); obiloviny (jiné než kukuřice) v zrnech, ve formě vloček nebo jinak zpracovaná zrna (kromě mouky a krupice) předvařené nebo jinak připravené, jinde neuvedené ani nezahrnutéVýroba:

— z materiálů nezařazených do čísla
1806

— ve které musí být všechny použité obiloviny a mouka (kromě tvrdé pšenice a jejích derivátů a kukuřice Zea indurata) zcela získány (1)

— ve které hodnota všech použitých materiálů z kapitoly 17 nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu
1905Pekařské zboží, jemné nebo trvanlivé pečivo, též s přidáním kakaa; hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky, sušené těsto z mouky, škrobu v listech a podobné produktyVýroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě materiálů čísel kapitoly 11
ex kapitola 20Přípravky ze zeleniny, ovoce, ořechů nebo jiných částí rostlin; kromě:Výroba, ve které musí být veškeré ovoce, ořechy nebo zelenina zcela získány
ex
2001
Hlízy smldince (jam), brambory sladké a podobné jedlé části rostlin s obsahem škrobu 5 % hmotnostních nebo více, připravené nebo konzervované v octě nebo kyselině octovéVýroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt
ex
2004 a ex
2005
Brambory ve formě mouky, šrotu nebo vloček, připravené nebo konzervované jinak než v octě nebo kyselině octovéVýroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt
2006Zelenina, ovoce, ořechy, ovocné kůry a slupky a jiné části rostlin, konzervované cukrem (máčením, glazováním nebo kandováním)Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů z kapitoly 17 nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu
2007Džemy, ovocná želé, marmelády, ovocné pomazánky, ovocné a ořechové protlaky (pyré) a pasty připravené vařením, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidelVýroba, ve které:

— jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

— hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu
ex
2008
— Ořechy bez přídavku cukru nebo přísady alkoholuVýroba, ve které hodnota použitých původních ořechů a olejných semen čísel 0801, 0802 a 1202 až 1207 přesahuje 60 % ceny produktu ze závodu
— Máslo arašídové; směsi na základě obilovin; palmová jádra; kukuřiceVýroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt
— Ostatní kromě ovoce a ořechů vařených jinak než v páře nebo ve vodě, bez přídavku cukru, zmrazenéVýroba, ve které:

— jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

— hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu
2009Ovocné šťávy (včetně vinného moštu) a zeleninové šťávy nezkvašené, bez přísady alkoholu, též s přidaným cukrem nebo jinými sladidlyVýroba, ve které:

— jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

— hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu
ex kapitola 21Různé jedlé přípravky, kromě:Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt
2101Výtažky, tresti a koncentráty z kávy, čaje nebo maté a přípravky na bázi těchto produktů nebo na bázi kávy, čaje nebo maté; pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky a výtažky, tresti a koncentráty z nichVýroba, ve které:

— jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

— veškerá použitá cikorka musí být zcela získána
2103Omáčky a přípravky pro omáčky; směsi koření a směsi přísad pro ochucení; hořčičná moučka a připravená hořčice
— Omáčky a přípravky pro omáčky, směsi koření a směsi přísad pro ochucení Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt
Lze však použít hořčičnou moučku nebo připravenou hořčici
— Hořčičná moučka a připravená hořčice Výroba z materiálů kteréhokoli čísla
ex 2104Polévky a bujóny, přípravky pro polévky a bujónyVýroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě připravené nebo konzervované zeleniny čísel.
2002 až
2005
2106 Potravinové přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté Výroba, ve které:

— jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt,

— hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu
ex kapitola 22Nápoje, lihoviny a ocet; kromě:Výroba, ve které:

— jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

— všechny použité hrozny nebo jakékoli materiály vyrobené z hroznů musí být zcela získány
2202Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná a jiné nealkoholické nápoje, kromě ovocné nebo zeleninové šťávy čísla
2009
Výroba, ve které:

— jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

— hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

— všechny ovocné šťávy (kromě ananasové, citrónové nebo grapefruitové) již musí být původní
2207Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu 80 % vol. nebo více; ethylalkohol a ostatní destiláty denaturované, s jakýmkoliv obsahem alkoholuVýroba:

— používající materiály nezařazené do čísel 2207 nebo 2208,

— ve které všechny použité hrozny nebo jiné materiály vyrobené z hroznů musí být zcela získány nebo pokud jsou všechny ostatní materiály původní, lze použít arak do 5 % objemu
2208Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu menším než 80 % vol.; destiláty, likéry a jiné lihové nápojeVýroba:

— z materiálů nezařazených do čísel 2207 nebo 2208,

— ve které všechny použité hrozny nebo jiné materiály vyrobené z hroznů musí být zcela získány nebo pokud jsou všechny ostatní materiály původní, lze použít arak do 5 % objemu
ex kapitola 23Zbytky a odpady potravinářského průmyslu; připravené krmivo; kroměVýroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt
ex 2301Moučky, šroty a pelety z masa, drobů, ryb a korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých, nevhodné k lidské výživěVýroba, ve které musí být všechny použité materiály kapitol 2 a 3 zcela získány
ex 2303Zbytky z výroby kukuřičného škrobu (kromě koncentrované vody z máčení) s obsahem proteinu, počítáno v sušině, převyšujícím 40 % hmotnostníchVýroba, ve které musí být veškerá použitá kukuřice zcela získána
ex 2306Olivové pokrutiny a jiné zbytky po extrakci olivového oleje s obsahem olivového oleje 3 % hmotnostní nebo víceVýroba, ve které musí být všechny použité olivy zcela získány
2309Přípravky používané k výživě zvířatVýroba, ve které:

— všechny použité obiloviny, cukr nebo melasy, maso nebo mléko musí již být původní

— všechny použité materiály kapitoly 3 musí být zcela získány
ex kapitola 24Tabák a tabákové náhražky; kromě:Výroba, ve které musí být všechny použité materiály kapitoly 24 zcela získány
2402Doutníky (též s odříznutými konci), doutníčky (cigarillos) a cigarety z tabáku nebo tabákových náhražekVýroba, ve které nejméně 70 % hmotnosti nezpracovaného tabáku nebo tabákového odpadu čísla
2401 musí již být původní
ex
2403
Tabák ke kouřeníVýroba, ve které nejméně 70 % hmotnosti nezpracovaného tabáku nebo tabákového odpadu čísla
2401 musí již být původní
ex kapitola 25Sůl; síra; zeminy a přírodní kameny; sádrovcové materiály, vápno a cement; kromě:Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt
ex 2504Přírodní tuha (grafit), obohacená uhlíkem, čištěná a mletáObohacení uhlíkem, čištění a mletí surového krystalického grafitu
ex 2515Mramor a travertin surový nebo zhruba opracovaný, rozřezaný pilou nebo jinak pouze do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru, o tloušťce nepřesahující 25 cmŘezání mramoru (též rozřezaného) o tloušťce přesahující 25 cm, pilou nebo jinak
ex 2516Žula, porfyr, čedič, pískovec a jiné kameny pro výtvarné nebo stavební účely, též hrubě opracované, rozřezané do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru, o tloušťce nepřesahující 25 cmŘezání kamene (též rozřezaného) o tloušťce přesahující 25 cm, pilou nebo jinak
ex 2518Dolomit kalcinovanýKalcinace nekalcinovaného dolomitu
ex 2519Drcený přírodní uhličitan hořečnatý (magnezit) v hermeticky uzavřených nádobách; magnézie (oxid hořečnatý), též čistý, jiná než tavená nebo přepálená (slinutá) magnézieVýroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít přírodní uhličitan hořečnatý (magnezit)
ex 2520Sádry speciálně upravené pro zubní lékařstvíVýroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu
ex 2524Přírodní azbestová vláknaVýroba z koncentrátu azbestu
ex 2525Slídový prachMletí slídy nebo slídového odpadu
ex 2530Hlinky, pálené nebo drcenéPálení nebo drcení hlinek
kapitola 26Rudy kovů, strusky a popílkyVýroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt
ex kapitola 27Nerostná paliva, minerální oleje a produkty jejich destilace; živičné látky; minerální parafíny a vosky; kromě:Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt
ex 2707Oleje, ve kterých hmotnost aromatických složek převažuje nad hmotností nearomatických složek. Tyto oleje jsou podobné minerálním olejům získaných destilací vysokoteplotního černouhelného dehtu, u kterých více než 65 % objemových destiluje při teplotách do 250 °C (včetně směsí lakového benzinu a benzolu) k použití jako energetická nebo topná palivaRafinační operace a/nebo jeden nebo více specifických procesů (1)

nebo

jiné operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, pokud jejich hodnota nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu
ex 2709Ropné oleje a oleje získané z živičných nerostůDestruktivní destilace živičných nerostů
2710Ropné oleje a oleje ze živičných nerostů, jiné než surové; přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté, obsahující nejméně 70 % hmotnostních nebo více ropných olejů nebo olejů ze živičných nerostů, jsou-li tyto oleje podstatnou složkou těchto přípravkůRafinační operace a/nebo jeden nebo více specifických procesů (2)

nebo

jiné operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, pokud jejich hodnota nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu
2711Zemní plyn a jiné plynné uhlovodíkyRafinační operace a/nebo jeden nebo více specifických procesů (2)

nebo

jiné operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, pokud jejich hodnota nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu
2712Vazelína, parafin, mikrokrystalický parafin, parafínový gáč, ozokerit, montánní vosk, rašelinový vosk, ostatní minerální vosky a podobné produkty, získané synteticky nebo jiným způsobem, též barvenéRafinační operace a/nebo jeden nebo více specifických procesů (2)

nebo

jiné operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, pokud jejich hodnota nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu
2713Petrolejový koks, petrolejové živice a jiné zbytky ropných olejů nebo olejů ze živičných nerostůRafinační operace a/nebo jeden nebo více specifických procesů (1)

nebo

jiné operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, pokud jejich hodnota nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu
2714Přírodní živice (bitumen) a přírodní asfalt; živičné a ropné břidlice a živičné písky; asfaltity a asfaltové horninyRafinační operace a/nebo jeden nebo více specifických procesů (1)

nebo

jiné operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, pokud jejich hodnota nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu
2715Živičné směsi na bázi přírodního asfaltu nebo přírodní živice, petrolejové (naftové) živice, zemního dehtu nebo smoly ze zemního dehtu (např. asfaltový tmel, ředěné a podobné produkty)Rafinační operace a/nebo jeden nebo více specifických procesů (1)

nebo

jiné operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, pokud jejich hodnota nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu
ex kapitola 28Anorganické chemikálie; anorganické nebo organické sloučeniny drahých kovů, kovů vzácných zemin, radioaktivních prvků nebo izotopů; kromě:Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závoduVýroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
ex 2805Smíšené kovyVýroba elektrolytickou nebo termální cestou, při které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu
ex 2811Oxid sírovýVýroba z oxidu siřičitéhoVýroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
ex 2833Síran hlinitýVýroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu
ex 2840Tetraboritan sodnýVýroba z pentahydrátu tetraboritanu sodnéhoVýroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
ex kapitola 29Organické chemikálie, kromě:Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závoduVýroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
ex 2901Acyklické uhlovodíky k použití jako energetická nebo topná palivaRafinační operace a/nebo jeden nebo více specifických procesů (1)

nebo

jiné operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, pokud jejich hodnota nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu
ex 2902Cykloalkany a cykloalkeny (jiné než azuleny), benzen, toluen, xyleny, k použití jako energetická nebo topná palivaRafinační operace a/nebo jeden nebo více specifických procesů (1)

nebo

jiné operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, pokud jejich hodnota nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu
ex
2905
Alkoholáty kovů odvozené z alkoholů této položky a z etanoluVýroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závoduVýroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně jiných materiálů čísla
2905. Lze však použít alkoholáty kovů odvozené z alkoholů této položky, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu
2915Nasycené acyklické monokarboxylové kyseliny a jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderivátyVýroba z materiálů kteréhokoli čísla. Hodnota všech použitých materiálů čísel 2915 a 2916 nesmí přesáhnout 20 % ceny produktu ze závoduVýroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
ex 2932 — Vnitřní étery a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty Výroba z materiálů kteréhokoli čísla. Hodnota všech použitých materiálů čísla 2909 nesmí přesáhnout 20 % ceny produktu ze závodu Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
— Cyklické acetaly a vnitřní hemiacetaly vnitřní poloacetaly a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty Výroba z materiálů kteréhokoli čísla Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
2933 Heterocyklické sloučeniny pouze s dusíkatým(i) heteroatomem (heteroatomy) Výroba z materiálů kteréhokoli čísla. Hodnota všech použitých materiálů čísel 2932 a 2933 nesmí přesáhnout 20 % ceny produktu ze závodu Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
2934 Nukleové kyseliny a jejich soli; ostatní heterocyklické sloučeniny Výroba z materiálů kteréhokoli čísla. Hodnota všech použitých materiálů čísel 2932, 2933 a 2934 nesmí přesáhnout 20 % ceny produktu ze závodu Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
ex kapitola 30 Farmaceutické výrobky; kromě: Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu
3002Lidská krev; zvířecí krev připravená pro terapeutické, profylaktické nebo diagnostické účely; antiséra a ostatní krevní složky a modifikované imunologické produkty, též získané biotechnologickými procesy; očkovací látky, toxiny, kultury mikroorganismů (kromě kvasnic) a podobné produkty
— Léky sestávající ze dvou nebo více složek smíchaných pro terapeutické nebo profylaktické účely, nebo nesmíchané složky pro tytéž účely, které jsou v odměřených dávkách nebo upravené pro maloobchodní prodej Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně jiných materiálů čísla 3002. Materiály z tohoto popisu lze použít, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu
— Ostatní
— — lidská krev Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně jiných materiálů čísla 3002. Materiály z tohoto popisu lze použít, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu
— — zvířecí krev připravená pro terapeutické nebo profylaktické účelyVýroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně jiných materiálů čísla 3002. Materiály z tohoto popisu lze použít, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu
— — krevní frakce jiné než antiséra, hemoglobin, krevní globuliny a sérové globulinyVýroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně jiných materiálů čísla 3002. Materiály z tohoto popisu lze použít, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu
— — hemoglobin, krevní globuliny a sérové globulinyVýroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně jiných materiálů čísla 3002. Materiály z tohoto popisu lze použít, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu
— — ostatníVýroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně jiných materiálů čísla 3002. Materiály z tohoto popisu lze použít, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu
3003 a 3004Léky (kromě zboží čísel 3002, 3005 nebo 3006)
— Získané z amikacinu čísla 2941Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály čísel 3003 nebo 3004, pokud jejich celková hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu
— OstatníVýroba, ve které:

— jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály čísel 3003 nebo 3004, pokud jejich celková hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu

— hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu
ex kapitola 31Hnojiva; kromě:Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závoduVýroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
ex
3105
Minerální nebo chemická hnojivá obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík; jiná hnojivá; produkty této kapitoly v tabletách nebo v podobné úpravě nebo v balení nepřesahujícím celkovou hmotnost 10 kg, kromě:

— dusičnan sodný

— kyanamid vápenný

— síran draselný — síran hořečnato-draselný
Výroba, ve které:

— jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály stejného čísla, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu

— hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu
Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
ex kapitola 32Tříslicí nebo barvířské výtažky; taniny a jejich deriváty; barviva, pigmenty a jiné barvicí látky; nátěrové barvy a laky; nátěrové hmoty, tmely; inkousty, kromě:Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály stejného čísla, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závoduVýroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
ex
3201
Taniny a jejich soli, ethery, estery a ostatní derivátyVýroba z taninových extraktů rostlinného původu.Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu
ze závodu
3205Barevné laky; přípravky založené na barevných lacích specifikované poznámkou 3 k této kapitole (1)Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě čísel 3203, 3204 a 3205. Materiály čísel 3205 však lze použít, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závoduVýroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
ex kapitola 33Silice a pryskyřice; voňavkářské, kosmetické nebo toaletní přípravky; kromě:Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály stejného čísla, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závoduVýroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
3301Silice (též deterpenované), včetně konkrétních a absolutních; pryskyřice; extrahované pryskyřice; koncentráty silic v tucích, ve ztužených olejích, voscích nebo podobných látkách, získané enfleuráží nebo macerací; vedlejší terpenické produkty vznikající při deterpenaci silic; vodné destiláty a vodné roztoky silicVýroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně materiálů jiné „skupiny“ (2) tohoto čísla. Materiály ze stejné skupiny však lze použít, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závoduVýroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
ex kapitola 34Mýdlo, organické povrchově aktivní prostředky, prací a čisticí prostředky, mazací prostředky, umělé vosky, připravené vosky, leštící nebo cídící přípravky, svíčky a podobné produkty, modelovací pasty, „dentální vosky“ a dentální přípravky na bázi sádry; kroměVýroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály stejného čísla, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závoduVýroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
ex 3403Mazací prostředky obsahující minerální oleje nebo oleje z živičných nerostů, pokud tvoří méně než 70 % hmotnostníchRafinační operace a/nebo jeden nebo více specifických procesů (1)

nebo

jiné operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, pokud jejich hodnota nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu
3404Umělé vosky a připravené vosky
— Se základem parafínů, vosků získaných z živičných nerostů, parafínového gáče nebo šupinového parafínuVýroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály stejného čísla, pokud jejich hodnota nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu
— OstatníVýroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě:

— hydrogenovaných olejů charakteru vosků čísla
1516

— mastných kyselin chemicky nedefinovaných nebo průmyslových mastných alkoholů charakteru vosků čísla
3823

— materiálů čísla 3404

Tyto materiály však lze použít, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu
Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
ex kapitola 35Albuminoidní látky; modifikované škroby; klihy; enzymy; kromě:Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály stejného čísla, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závoduVýroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
3505Dextriny a jiné modifikované škroby (např. předželatinované nebo esterifikované škroby); klihy na bázi škrobů nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů
— Estherifikované a etherifikované škrobyVýroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně materiálů čísla
3505
Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
— OstatníVýroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů čísla
1108
Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
ex 3507Připravené enzymy jinde neuvedené nebo nezahrnutéVýroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu
kapitola 36Výbušniny; pyrotechnické produkty; zápalky; pyroforické slitiny; některé hořlavé přípravkyVýroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály stejného čísla, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závoduVýroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
ex kapitola 37Fotografické nebo kinematografické zboží, kromě:Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály stejného čísla, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závoduVýroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
3701Fotografické desky a ploché filmy, citlivé, neexponované, z jakéhokoliv materiálu jiného z než je papír, kartón, lepenka nebo textilie; ploché filmy pro okamžitou fotografii, citlivé, neexponované, též v kazetách
— Film pro okamžitou barevnou fotografii, v kazetáchVýroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než 3701 nebo 3702. Materiály čísla 3702 však lze použít, pokud jejich hodnota nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závoduVýroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
— OstatníVýroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než 3701 nebo 3702. Materiály čísel 3701 a 3702 však lze použít, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závoduVýroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
3702Fotografické filmy ve svitcích, citlivé, neexponované, z jakéhokoliv materiálu jiného než je papír, kartón, lepenka nebo textilie; filmy pro okamžitou fotografii ve svitcích, citlivé, neexponovanéVýroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než 3701 nebo 3702Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
3704Fotografické desky, filmy, papír, kartón, lepenka nebo textilie, exponované, ale nevyvolanéVýroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než 3701 až 3704Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
ex kapitola 38Různé chemické výrobky; kromě:Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály stejného čísla, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závoduVýroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
ex 3801— Koloidní grafit v olejové suspenzi a polokoloidní grafit; uhlíkaté pasty pro elektrodyVýroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu
— Grafit ve formě pasty, směs více než 30 % hmotnosti grafitu s minerálními olejiVýroba, ve které hodnota všech použitých materiálů čísla 3403 nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závoduVýroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
ex 3803Rafinovaný taliový olejRafinace surového taliového olejeVýroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
ex 3805Sulfátová terpentinová silice, purifikovanáČištění destilací nebo rafinací surové silice sulfátového terpentýnuVýroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
ex 3806Estery pryskyřicVýroba z pryskyřičných kyselinVýroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
ex 3807Dřevný dehetDestilace dřevného dehtuVýroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
3808Insekticidy, rodenticidy, fungicidy, herbicidy, přípravky proti klíčení a regulátory růstu rostlin, dezinfekční prostředky a podobné produkty, v úpravě nebo v balení pro drobný prodej nebo jako přípravky nebo produkty (např. sirné pásy, knoty a svíčky a mucholapky)Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu
3809Přípravky k úpravě povrchu, k apretování, přípravky ke zrychlení barvení nebo ustálení barviv a jiné produkty a přípravky (např. apretury a mořidla) používané v textilním, papírenském, kožedělném nebo podobném průmyslu, jinde neuvedené ani nezahrnutéVýroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu
3810Přípravky k čištění kovových povrchů; tavidla a jiné pomocné přípravky pro pájení na měkko, pájení natvrdo nebo svařování; prášky a pasty k pájení nebo svařování sestávající z kovu a jiných materiálů; přípravky používané k potažení nebo pro výplň svářecích elektrod nebo tyčíVýroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu
3811Antidetonační přípravky (proti klepání motoru), oxidační inhibitory, pryskyřičné inhibitory, zlepšovače viskozity, antikorozní přípravky a jiná připravená aditiva pro minerální oleje (včetně benzinu) nebo pro jiné kapaliny používané pro stejné účely jako minerální oleje
— Připravená aditiva pro mazací oleje, obsahující minerální oleje nebo oleje získané z živičných nerostůVýroba, ve které hodnota všech použitých materiálů čísla 3811 nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu
— OstatníVýroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu
3812Připravené urychlovače vulkanizace; směsné plastifikátory pro kaučuk nebo plasty, jinde neuvedené ani nezahrnuté; antioxidační přípravky a jiné směsné stabilizátory pro kaučuk nebo plastyVýroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu
3813Přípravky, náplně pro hasicí přístroje; naplněné hasicí granáty a bombyVýroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu
3814Složená organická rozpouštědla a ředidla, jinde neuvedená ani nezahrnutá; připravené odstraňovače nátěrů nebo lakůVýroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu
3818Chemické prvky dopované pro použití v elektronice, ve tvaru disků, destiček nebo v podobných tvarech; chemické sloučeniny dopované pro použití v elektroniceVýroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu
3819Kapaliny pro hydraulické brzdy a jiné připravené kapaliny pro hydraulické převody, neobsahující žádné nebo obsahující méně než 70 % hmotnostních minerálních olejů nebo olejů získaných ze živičných nerostůVýroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu
3820Přípravky proti zamrzání a připravené kapaliny k odmrazováníVýroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu
3822Diagnostické nebo laboratorní reagencie na podložce a připravené diagnostické nebo laboratorní reagencie, též na podložce, jiné než čísel 3002 nebo 3006Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu
3823Technické monokarboxylové mastné kyseliny; kyselé oleje z rafinace; technické mastné alkoholy
— Technické monokarboxylové mastné kyseliny; kyselé oleje z rafinaceVýroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiné položky nežli daný produkt
— Technické mastné alkoholyVýroba z materiálů kteréhokoli čísla včetně jiných materiálů čísla
3823
3824Připravená pojidla pro licí formy nebo jádra; chemické produkty a přípravky chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví (včetně sestávajících ze směsí přírodních produktů), jinde neuvedené ani nezahrnuté; odpadní produkty chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví, jinde neuvedené ani nezahrnuté
— Následující materiály z této položky:

Připravená pojidla pro licí formy nebo jádra na bázi přírodních pryskyřičných produktů

Kyseliny naftenové, jejich ve vodě nerozpustné soli a jejich estery

Sorbitol jiný než čísla 2905

Ropné sulfonáty, s výjimkou ropných sulfonátů alkalických kovů, amonia nebo ethanolaminů; thiofenické sulfonované kyseliny z olejů, získaných ze živičných nerostů a jejich soli

Iontoměniče

Getry (pohlcovače plynů) pro vakuové trubice

Alkalický oxid železa pro čištění plynu

Čpavková voda a opotřebená železitá čisticí hmota při čištění svítiplynu

Sulfonaftenové kyseliny, jejich ve vodě nerozpustné soli a jejich estery

Přiboudlina a Dippelův olej

Směsi solí s různými anionty

Kopírovací pasty se základem želatiny, na papírovém nebo textilním podkladě nebo bez něj
Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály stejného čísla, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závoduVýroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
— OstatníVýroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu
3901 až 3915Plasty v primárních formách, odpad, odřezky a zmetky, kromě čísel ex
3907 a 3912, pro která jsou pravidla stanovena níže
— Produkty adiční homopolymerace, ve kterých jednotlivý monomer představuje více než 99 % hmotnostních celkového obsahu polymeruVýroba, ve které:

— hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu
Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu
— hodnota všech použitých materiálů kapitoly 39 nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu (1)
— OstatníVýroba, ve které hodnota použitých materiálů kapitoly 39 nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu (1)Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu
ex
3907
— Kopolymer vyrobený z polykarbonátu a kopolymeru akrylonitril-butadien-styren (ABS)Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály stejného čísla, pokud jejich hodnota nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu (1)
— PolyesterVýroba, ve které hodnota použitých materiálů kapitoly 39 nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu a/nebo výroba z polykarbonátu tetrabromo-(bisfenolu A)
3912Celulosa a její chemické deriváty, jinde neuvedené ani nezahrnuté, v primárních formáchVýroba, ve které hodnota kterýchkoli materiálů zařazených ve stejném čísle jako produkt nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu
3916 až 3921Polotovary a produkty z plastických hmot; kromě čísel ex 3916, ex 3917, ex
3920 a ex 3921, pro která jsou pravidla uvedena níže
— Ploché produkty dále zpracovávané jinak než povrchově nebo řezané do tvarů jiných než pravoúhlých (včetně čtverce); jiné produkty dále zpracovávané jinak než pouze povrchově

— Ostatní:
Výroba, ve které hodnota použitých materiálů kapitoly 39 nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závoduVýroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu
— — Produkty adiční homopolymerace, ve kterých jednotlivý monomer představuje více než 99 % hmotnostních celkového obsahu polymeruVýroba, ve které:

— hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

— hodnota všech použitých materiálů kapitoly 39 nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu (1)
Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu
— — OstatníVýroba, ve které hodnota použitých materiálů kapitoly 39 nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu (1)Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu
ex 3916 a ex 3917Profily a trubkyVýroba, ve které:

— hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

— hodnota použitých materiálů zařazených ve stejném čísle jako produkt nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu
Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu
ex
3920
— Ionomerní fólie nebo filmVýroba z termoplastické parciální soli, která je kopolymerem etylénu a kyseliny metakrylové částečně neutralizované kovovými ionty, hlavně zinkem a sodíkemVýroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu
— Fólie z regenerované celulózy, polyamidů nebo polyetylénuVýroba, ve které hodnota kterýchkoli materiálů zařazených ve stejném čísle jako produkt nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu
ex 3921Plastové fólie pokovenéVýroba z vysoce transparentních polyesterových fólií o tloušťce méně než 2 3 mikronů (1)Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu
3922 až 3926Produkty z plastických hmotVýroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu
ex kapitola 40Kaučuk a výrobky z kaučuku; kromě:Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiné položce nežli produkt
ex 4001Vrstvené desky přírodního kaučuku na obuvLaminování plátů přírodního kaučuku
4005Kaučukové plasty, nevulkanizované, v primárních formách nebo v deskách, listech nebo pásechVýroba, ve které hodnota všech použitých materiálů kromě přírodního kaučuku nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu
4012Protektorované nebo použité pneumatiky z kaučuku; komorové (plné) obruče nebo nízkotlaké pláště, vyměnitelné běhouny pláště pneumatiky a ochranné vložky do ráfku pneumatiky, z kaučuku
— Protektorované pneumatiky; komorové (plné) obruče nebo nízkotlaké pláště, z kaučuku Protektorování použitých pneumatik
— Ostatní Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě čísel 4011 nebo 4012
ex 4017Produkty z tvrdé pryžeVýroba z tvrdé pryže
ex kapitola 41Surové kůže a kožky (jiné než kožešiny) a usně; kromě:Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt
ex 4102Surové kůže ovčí nebo jehněčí, bez vlnyOdstranění vlny z ovčích či jehněčích kůží
4104 až 4107Kůže, bez chlupů či vlny, kromě kůže čísla 4108 nebo 4109Přečinění předčiněné kůže

nebo

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt
4109Lakové nebo lakové-laminované usně; metalizované usněVýroba z kůže čísel 4104 až 4107, pokud její hodnota nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu
kapitola 42Kožené zboží; sedlářské a řemenářské produkty; cestovní potřeby, kabelky a podobné schránky; produkty ze střev (jiných než z housenek bource morušového)Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt
ex kapitola 43Kožešiny a umělé kožešiny; produkty z nich; kromě:Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt
ex 4302Vyčiněné nebo upravené kožešiny, spojené
— Pláty, kříže a podobné formyBělení nebo barvení jako doplněk ke stříhání a scelování nescelených vyčiněných nebo zušlechtěných kožešin
— OstatníVýroba z nescelených vyčiněných nebo zušlechtěných kožešin
4303Oděvy, oděvní doplňky a jiné produkty z kožešinVýroba z nescelených vyčiněných nebo zušlechtěných kožešin čísla 4302
ex kapitola 44Dřevo a dřevěné výrobky; dřevěné uhlí; kromě:Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt
ex 4403Nahrubo hraněné dřevoVýroba ze surového dřeva, i odkorněného, nebo pouze hrubě opracovaného
ex 4407Dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, o tloušťce větší než 6 mm, hoblované, broušené nebo spojované klínovým ozubemHoblování, broušení, spojování klínovým ozubem
ex 4408Dýhové listy a listy na překližky, o tloušťce nejvýše 6 mm, spojené, a jiné dřevo rozřezané podélně, krájené nebo loupané, o tloušťce nejvýše 6 mm, hoblované, broušené nebo spojované klínovým ozubemLepení, hoblování, broušení nebo spojování klínovým ozubem
4409Dřevo souvisle profilované podél jakékoliv z jeho hran nebo ploch, též hoblované, broušené nebo spojované klínovým ozubem
— broušené nebo spojované klínovým ozubemBroušení nebo spojování ozuby
— přířezy, latěVýroba přířezů nebo latí
ex
4410 až ex 4413
Přířezy, latě, včetně lištových soklů a jiných lištových prkenVýroba přířezů nebo latí
ex 4415Bedny, krabice, laťové bedny, bubny a podobné dřevěné obalyVýroba z prken nepřiřezaných do velikosti
ex 4416Sudy, barely, kádě, nádrže a jiné bednářské produkty a jejich části, ze dřevaVýroba ze štípaných skruží, pouze přiřezaných na dvou hlavních plochách
ex
4418
— Produkty stavebního truhlářstvíVýroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt. Lze však použít lehčené dřevěné panely a šindele
— Přířezy a latěVýroba přířezů nebo latí
ex 4421Spojovací prkna; dřevěné klíny nebo kolíky pro obuvVýroba ze dřeva kteréhokoli čísla, kromě protahovaného dřeva čísla 4409
ex kapitola 45Korek a korkové výrobky; kromě:Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt
4503Výrobky z přírodního korkuVýroba z korku čísla 4501
kapitola 46Výrobky ze slámy, esparta nebo jiných pletacích materiálů; košíkářské a proutěné výrobkyVýroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt
kapitola 47Buničina ze dřeva nebo z jiných celulózových vláknovin; sběrový papír, kartón nebo lepenka (též odpad a výmět)Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt
ex kapitola 48Papír a lepenka; výrobky z papírenských vláknin, papíru a lepenky; kromě:Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt
ex 4811Papír, lepenka, v arších, linkované nebo čtverečkovanéVýroba z materiálů pro produkci papíru kapitoly 47
4816Karbonový papír, samokopírovací papír a jiné kopírovací nebo přetiskové papíry (jiné než čísla 4809), rozmnožovací blány nebo ofsetové desky, z papíru, též v krabicíchVýroba z materiálů pro produkci papíru kapitoly 47
4817Obálky, zálepky, neilustrované dopisnice a korespondenční lístky, z papíru nebo lepenky; krabice, tašky, brašny a psací soupravy obsahující potřeby pro korespondenci, z papíru, kartónu nebo lepenkyVýroba, ve které:

— jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt,

— hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu
ex 4818Toaletní papírVýroba z materiálů pro produkci papíru kapitoly 47
ex 4819Kartóny, bedny, krabice, pytle a jiné obalové schránky z papíru, kartónu, lepenky, buničité vaty nebo z pásů zplstěných buničinových vlákenVýroba, ve které:

— jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt,

— hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu
ex 4820Bloky dopisních papírůVýroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu
ex 4823Ostatní papír, lepenka, buničitá vata a pásy zplstěných buničinových vláken, nařezané do určité velikosti nebo tvaruVýroba z materiálů pro produkci papíru kapitoly 47
ex kapitola 49Tištěné knihy, noviny, obrazy a jiné produkty polygrafického průmyslu; rukopisy, strojopisy a plány; kromě:Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt
4909Tištěné nebo ilustrované dopisnice nebo pohlednice; tištěné karty s osobními pozdravy, zprávami nebo oznámeními, též ilustrované, případně též s obálkami nebo ozdobamiVýroba z materiálů nezařazených do čísel 4909 nebo
4911
4910Kalendáře všech druhů, tištěné, včetně kalendářů ve formě trhacích bloků
— „věčné“ kalendáře nebo s vyměnitelnými bloky na jiném než papírovém nebo kartonovém základěVýroba, ve které:

— jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

— hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu
— OstatníVýroba z materiálů nezařazených do čísel 4909 nebo
4911
ex kapitola 50Hedvábí; kromě:Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt
ex 5003Hedvábný odpad (včetně zámotků nezpůsobilých k smotávání, přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) mykaný nebo česanýMykání nebo česání odpadového hedvábí
5004 až ex 5006Hedvábné příze a příze spředené z hedvábného odpadu
Tkaniny z hedvábí nebo z hedvábného odpadu
Výroba ze (1):
— surového hedvábí nebo odpadového hedvábí, mykaného nebo česaného či
— jinak zpracovaného pro spřádání, jiných přírodních vláken nemykaných nebo nečesaných či jinak nezpracovaných pro spřádání
— chemických materiálů nebo textilní vlákniny
— materiálů na produkci papíru
5007— S obsahem pryžové nitěVýroba z jedné příze (1)
— OstatníVýroba z (1):

— kokosové příze

— přírodních vláken

— umělých střižových vláken nemykaných nebo nečesaných či jinak nezpracovaných pro spřádání

— chemických materiálů nebo textilní vlákniny

— papíru

nebo

Tisk spojený nejméně se dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (například praní, bělení, mercerace, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, protisrážlivá úprava, apretace, dekatování, impregnace, vyšívání a nopování), kdy hodnota nepotištěné látky nepřesáhne 47,5 % hodnoty produktu ze závodu
ex kapitola 51Vlna, jemné nebo hrubé zvířecí chlupy; žíněné příze a tkaniny; kromě:Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt
5106 až 5110Příze z vlny, jemných nebo hrubých zvířecích chlupů nebo koňských žíníVýroba ze (1):

— surového hedvábí nebo odpadového hedvábí, mykaného nebo česaného či jinak zpracovaného pro spřádání

— přírodních vláken nemykaných nebo nečesaných či jinak nezpracovaných pro spřádání

— chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo

— materiálů na produkci papíru
5111 až 5113Tkaniny z vlny, jemných nebo hrubých zvířecích chlupů nebo koňských žíní
— S obsahem pryžové nitěVýroba z jedné příze (1)
— OstatníVýroba z (1):

— kokosové příze

— přírodních vláken

— umělých střižových spřadatelných vláken nemykaných nebo nečesaných či jinak nezpracovaných pro spřádání

— chemických materiálů nebo textilní vlákniny

— papíru nebo

Tisk spojený nejméně se dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (například praní, bělení, mercerace, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, protisrážlivá úprava, apretace, dekatování, impregnace, vyšívání a nopování), kdy hodnota nepotištěné látky nepřesáhne 47,5 % hodnoty produktu ze závodu
ex kapitola 52Bavlna; kromě:Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt
5204 až
5207
Bavlněné příze a nitěVýroba ze (1):

— surového hedvábí nebo odpadového hedvábí, mykaného nebo česaného či jinak zpracovaného pro spřádání

— jiných přírodních vláken nemykaných nebo nečesaných či jinak nezpracovaných pro spřádání

— chemických materiálů nebo textilní vlákniny

— materiálů na produkci papíru
5208 až
5212
Bavlněné tkaniny
— S obsahem pryžové nitěVýroba z jedné příze (1)
— OstatníVýroba z (1):

— kokosové příze

— přírodních vláken

— umělých střižových vláken nemykaných nebo nečesaných či jinak nezpracovaných pro spřádání

— chemických materiálů nebo textilní vlákniny

— papíru

nebo

Tisk spojený nejméně se dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (například praní, bělení, mercerace, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, protisrážlivá úprava, apretace, dekatování, impregnace, vyšívání a nopování), kdy hodnota nepotištěné látky nepřesáhne 47,5 % hodnoty produktu ze závodu
ex kapitola 53Jiná rostlinná textilní vlákna; papírové nitě a tkaniny z papírových nití; kromě:Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt
5306 až
5308
Nitě z ostatních rostlinných textilních vláken; papírové nitěVýroba ze (1):

— surového hedvábí nebo odpadového hedvábí, mykaného nebo česaného či jinak zpracovaného pro spřádání

— jiných přírodních vláken nemykaných nebo nečesaných či jinak nezpracovaných pro spřádání

— chemických materiálů nebo textilní vlákniny

— materiálů na produkci papíru
5309 až
5311
Tkaniny z ostatních rostlinných textilních vláken; tkaniny z papírových nití
— S obsahem pryžové nitěVýroba z jedné příze (1)
— OstatníVýroba z (1):

— kokosové příze
— přírodních vláken

— umělých střižových vláken nemykaných nebo nečesaných či jinak nezpracovaných pro spřádání — chemických materiálů nebo textilní vlákniny

— papíru

nebo

Tisk spojený nejméně se dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (například praní, bělení, mercerace, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, protisrážlivá úprava, apretace, dekatování, impregnace, vyšívání a nopování), kdy hodnota nepotištěné látky nepřesáhne 47,5 % hodnoty produktu ze závodu
5401 až 5406Příze, nekonečná vlákna (monofilamenty) a nitě z umělých vlákenVýroba ze (1):

— surového hedvábí nebo odpadového hedvábí, mykaného nebo česaného či jinak zpracovaného pro spřádání

— přírodních vláken nemykaných nebo nečesaných či jinak nezpracovaných pro spřádání

— chemických materiálů nebo textilní vlákniny

— materiálů na produkci papíru
5407 a
5408
Tkaniny z umělých vláken
— S obsahem pryžové nitě Výroba z jedné příze (1)
— OstatníVýroba z (1):

— kokosové příze

— přírodních vláken

— umělých střižových vláken nemykaných nebo nečesaných či jinak nezpracovaných pro spřádání

— chemických materiálů nebo textilní vlákniny

— papíru

nebo

Tisk spojený nejméně se dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (například praní, bělení, mercerace, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, protisrážlivá úprava, apretace, dekatování, impregnace, vyšívání a nopování), kdy hodnota nepotištěné látky nepřesáhne 47,5 % hodnoty produktu ze závodu
5501 až 5507Umělá střižová vláknaVýroba z chemických materiálů nebo textilní vlákniny
5508 až
5511
Příze a šicí nitě z umělých střižových vláken Výroba ze (1):

— surového hedvábí nebo odpadového hedvábí, mykaného nebo česaného či jinak zpracovaného pro spřádání

— přírodních vláken nemykaných nebo nečesaných či jinak nezpracovaných pro spřádání

— chemických materiálů nebo textilní vlákniny

— materiálů na produkci papíru
5512 až
5516
Tkaniny z umělých střižových vláken
— S obsahem pryžové nitě Výroba z jedné příze (1)
— Ostatní Výroba z (1):

— kokosové příze

— přírodních vláken

— umělých střižových vláken nemykaných nebo nečesaných či jinak nezpracovaných pro spřádání

— chemických materiálů nebo textilní vlákniny

— papíru

nebo

Tisk spojený nejméně se dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (například praní, bělení, mercerace, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, protisrážlivá úprava, apretace, dekatování, impregnace, vyšívání a nopování), kdy hodnota nepotištěné látky nepřesáhne 47,5 % hodnoty produktu ze závodu
ex kapitola 56Vata, plsť a netkané textilie; speciální příze; motouzy, šňůry, provazy a lana a výrobky z nich; kromě:Výroba z (1):

— kokosového vlákna

— přírodních vláken

— chemických materiálů nebo textilní vlákniny

— materiálů na produkci papíru
5602Plsť, též impregnovaná, povrstvená, potažená nebo laminovaná
— Vpichovaná plsťVýroba z (1):

— přírodních vláken

— chemických materiálů nebo textilní vlákniny

Ale:

— lze použít polypropylenové vlákno čísla 5402

— polypropylenová vlákna čísel 5503 nebo 5506

— polypropylenový kabel z nekonečných vláken čísla 5501, u kterých je označení jednotlivého vlákna či nitě ve všech případech nižší než 9 decitex, pokud jejich hodnota nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
— OstatníVýroba z (1):

— přírodních vláken

— umělých střižových vláken vyrobených z kaseinu

— chemických materiálů nebo textilní vlákniny
5604Nitě a kaučukové nitě, pokryté textilem; textilní nitě a pásky a podobné tvary čísel
5404 nebo 5405, impregnované, povrstvené, potažené nebo opláštěné kaučukem nebo plasty
— Pryžová nit a příze, pokrytá textilemVýroba z pryžové niti nebo příze nepovrstvené textilem
— OstatníVýroba z (1):

— přírodních vláken nemykaných nebo nečesaných či jinak nezpracovaných pro spřádání

— chemických materiálů nebo textilní vlákniny

— materiálů na produkci papíru
5605Kovové nitě a metalizované nitě, též ovinuté, s určením jako textilní nitě, nebo pásek nebo podobný tvar čísel 5404 nebo 5405, kombinované s kovem ve formě vláken, pásků nebo prášků nebo pokryté kovemVýroba z (1):

— přírodních vláken

— umělých střižových vláken nemykaných nebo nečesaných či jinak nezpracovaných pro spřádání

— chemických materiálů nebo textilní vlákniny

— materiálů na produkci papíru
5606Ovinuté nitě, pásky a podobné tvary čísel 5404 nebo 5405, ovinuté (jiné než čísla 5605 a jiné než ovinuté žíněné nitě), žinylkové nitě (včetně povločkované žinylkové nitě); nitě nazývané řetízkovéVýroba z (1):

— přírodních vláken

— umělých střižových vláken nemykaných nebo nečesaných či jinak nezpracovaných pro spřádání

— chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo

— materiálů na produkci papíru
kapitola 57Koberce a jiné textilní podlahové krytiny
— z vpichované plstiVýroba z (1):

— přírodních vláken

— chemických materiálů nebo textilní vlákniny

Ale:

— lze použít polypropylenové vlákno čísla 5402

— polypropylenová vlákna čísel 5503 nebo 5506

— nebo polypropylenový kabel z nekonečných vláken čísla 5501, u kterých je označení jednotlivého vlákna či nitě ve všech případech nižší než 9 decitex, pokud jejich hodnota nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

— jako výztuhu lze použít jutovou textilii
— z jiné plsti Výroba z (1):

— přírodních vláken nemykaných nebo nečesaných či jinak nezpracovaných pro spřádání

— chemických materiálů nebo textilní vlákniny
— Ostatní Výroba z (1):

— kokosové nebo jutové příze

— příze ze syntetického nebo umělého vlákna

— přírodních vláken

— umělých střižových spřadatelných vláken nemykaných nebo nečesaných či jinak nezpracovaných pro spřádání

Jako výztuhu lze použít jutovou textilii
ex kapitola 58Speciální tkaniny; všívané textilie; krajky; tapisérie; prýmkařské produkty; výšivky; s výjimkou:
— Kombinované s pryžovou nitíVýroba z jedné příze (1)
— OstatníVýroba z (1):

— přírodních vláken

— umělých střižových spřadatelných vláken nemykaných nebo nečesaných či jinak nezpracovaných pro spřádání

— chemických materiálů nebo textilní vlákniny

nebo

Tisk spojený nejméně se dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (například praní, bělení, mercerace, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, protisrážlivá úprava, apretace, dekatování, impregnace, vyšívání a nopování), kdy hodnota nepotištěné látky nepřesáhne 47,5 % hodnoty produktu ze závodu
5805Ručně tkané tapiserie typu Goblén, Flanderský goblén, Aubusson, Beauvais a podobné, a jehlou vypracované tapiserie (např. stehem zvaným petit point nebo křížovým stehem), též nedohotovenéVýroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt
5810Výšivky v metráži, v pásech nebo jako motivyVýroba, ve které:
— jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt

— hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu
5901Textilie povrstvené lepidlem nebo škrobovými látkami, používané pro vnější obaly knih a pro podobné účely; kopírovací nebo průsvitná plátna na výkresy; připravené malířské plátno; ztužené plátno a podobné ztužené textilie používané jako kloboučnické podložkyVýroba z příze
5902Pneumatikové kordové textilie z vysokopevnostních nití z nylonu nebo jiných polyamidů, polyesterů nebo viskózových nekonečných vláken
— Obsahující ne více než 90 % hmotnosti textilních materiálůVýroba z příze
— OstatníVýroba z chemických materiálů nebo textilní vlákniny
5903Textilie impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované plasty, jiné než čísla
5902
Výroba z příze

nebo

Tisk spojený nejméně se dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (například praní, bělení, mercerace, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, protisrážlivá úprava, apretace, dekatování, impregnace, vyšívání a nopování), kdy hodnota nepotištěné látky nepřesáhne 47,5 % hodnoty produktu ze závodu
5904Linoleum, též přiříznuté do tvaru; podlahové krytiny sestávající z vrstvy nebo povlaku na textilním podkladě, též přiříznuté do tvaruVýroba z příze (1)
5905Textilní tapety
— Impregnované, povrstvené, povlečené nebo laminované kaučukem, plastem nebo jinými materiályVýroba z příze
— OstatníVýroba z (1):

— kokosového vlákna

— přírodních vláken

— chemických střižových vláken nemykaných nebo nečesaných či jinak nezpracovaných pro spřádání

— chemických materiálů nebo textilní buničiny

nebo

Tisk spojený nejméně se dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (například praní, bělení, mercerace, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, protisrážlivá úprava, apretace, dekatování, impregnace, vyšívání a nopování), kdy hodnota nepotištěné látky nepřesáhne 47,5 % hodnoty produktu ze závodu
5906Pogumované textilie, jiné než textilie čísla 5902
— Pletené nebo háčkované textilieVýroba z (1):

— přírodních vláken

— chemických střižových vláken nemykaných nebo nečesaných či jinak nezpracovaných pro spřádání

— chemických materiálů nebo textilní buničiny
— Jiné látky ze syntetického vlákna, obsahující více než 90 % hmotnosti textilních materiálůVýroba z chemických materiálů
— OstatníVýroba z příze
5907Textilie jiným způsobem impregnované, povrstvené nebo povlečené; malované plátno pro divadelní scénu, textilie pro pozadí ve studiích nebo podobnéVýroba z příze

nebo

Tisk spojený nejméně se dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (například praní, bělení, mercerace, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, protisrážlivá úprava, apretace, dekatování, impregnace, vyšívání a nopování), kdy hodnota nepotištěné látky nepřesáhne 47,5 % hodnoty produktu ze závodu
5908Textilní knoty tkané, splétané nebo pletené pro lampy, vařiče, zapalovače, svíčky nebo podobné produkty; žárové punčošky a duté úplety sloužící k jejich produkci, též impregnované
— Žárové plynové punčošky, impregnovanéVýroba z trubicové tkaniny na plynové punčošky
— OstatníVýroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiné položce nežli produkt
5909 až
5911
Textilní produkty pro technické účely
— Leštící kotouče nebo kruhy, kromě vyrobených z plsti čísla 5911Výroba z příze nebo odpadové textilie nebo hadrů čísla 6310
— Tkaniny běžně užívané při výrobě papíru nebo pro jiné technické účely, i plstěné, impregnované nebo povrstvené, trubicové nebo nekonečné s jednou nebo více osnovami a/nebo útky, nebo ploché tkaniny s více osnovami a/nebo útky čísla
5911
Výroba z (1):

— kokosového vlákna

— následujících materiálů:

— příze z polytetrafluoroetylenu (2)

— vícečetné příze z polyamidu, povrstvené nebo impregnované nebo povrstvené fenolovou pryskyřicí

— příze ze syntetických textilních vláken z aromatických polyamidů, získaných polykondenzací fenylendiaminu a kyseliny isoftalové

— monofilu z polytetrafluoroetylenu (2)

— příze ze syntetických textilních vláken z poly-p-fenylen tereftalamidu

— příze ze skelného vlákna, povrstvené fenolovou pryskyřicí a opředené akrylovou přízí (2)

— kopolyesterových monofilů z polyesteru a pryskyřice kyseliny tereftalové a 1,4 cyklohexandietanolu a kyseliny isoftalové

— přírodních vláken

— umělých střižových spřadatelných vláken nemykaných nebo nečesaných nebo jinak zpracovaných pro spřádání, nebo

— chemických materiálů nebo textilní buničiny
Ostatní Výroba z: (1)

— kokosového vlákna

— přírodních vláken

— umělých střižových vláken nemykaných nebo nečesaných či jinak nezpracovaných pro spřádání

— chemických materiálů nebo textilní buničiny
kapitola 60Pletené nebo háčkované textilieVýroba z (1):

— přírodních vláken

— umělých střižových spřadatelných vláken nemykaných nebo nečesaných či jinak nezpracovaných pro spřádání

— chemických materiálů nebo textilní buničiny
kapitola 61Oděvy a oděvní doplňky pletené nebo háčkované
Získané sešíváním nebo jiným scelováním dvou či více dílů pletené nebo háčkované textilie, přiříznuté do tvaru či přímo tvarované Výroba z příze (1) (2)
Ostatní Výroba z (1):

— přírodních vláken

— umělých střižových spřadatelných vláken nemykaných nebo nečesaných či jinak nezpracovaných pro spřádání

— chemických materiálů nebo textilní buničiny
ex kapitola 62Oděvy a oděvní doplňky, jiné než pletené nebo háčkované; kromě:Výroba z příze (1) (2)
ex
6202, ex
6204, ex
6206, ex
6209 a ex
6211
Oděvy dámské, dívčí a kojenecké a oděvní doplňky pro kojence, vyšívanéVýroba z příze (2)

nebo


Výroba z nevyšívaných látek, pokud hodnota použité nevyšívané látky nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu (2)
ex
6210 a ex 6216
Ohnivzdorné vybavení z látky povrstvené fólií aluminizovaného polyesteruVýroba z příze (2) nebo
Výroba z nepotažených látek, pokud hodnota použité nepovrstvené látky nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu (2)
6213 a 6214 Kapesníky, přehozy, šátky, šály, mantily, závoje apod.
Vyšívané Výroba z nebělené jednotlivé příze (1) (2)

nebo

Výroba z nevyšívaných látek, pokud hodnota použité nevyšívané látky nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu (2)
OstatníVýroba z nebělené jednotlivé příze (1) (2)
nebo

Výroba, po které následuje tisk spojený nejméně se dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (například praní, bělení, mercerace, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, protisrážlivá úprava, apretace, dekatování, impregnace, vyšívání a nopování), kdy hodnota použitého nepotištěného materiálu čísel 6213 a 6214 látky nepřesáhne 47,5 % hodnoty produktu ze závodu
6217 Ostatní zcela zhotovené oděvní doplňky; části oděvů nebo oděvních doplňků, jiné než čísla 6212
Vyšívané Výroba z příze (1)

nebo

Výroba z nevyšívaných látek, pokud hodnota použité nevyšívané látky nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu (1)
— Ohnivzdorné vybavení z látky povrstvené fólií aluminizovaného polyesteru Výroba z příze (1)

nebo

Výroba z nepotažených látek, pokud hodnota použité nepovrstvené látky nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu (1)
— Výztuhy límců a manžet, vystříhané Výroba, ve které:

— jsou všechny použité materiály zařazeny v jiné položce nežli produkt

— hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
— Ostatní Výroba z příze (1)
ex kapitola 63Ostatní zhotovené textilní výrobky; soupravy; obnošené oděvy a použité textilní výrobky; hadry; kroměVýroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiné položce nežli produkt
6301 až
6304
Přikrývky a cestovní koberečky, ložní prádlo atd.; záclony atd.; jiné bytové textilie
— Z plsti nebo netkaných textiliíVýroba z (1):

— přírodních vláken

— chemických materiálů nebo textilní buničiny
— Ostatní
— — VyšívanéVýroba z nebělené jednotlivé příze (2) (3)

nebo

Výroba z nevyšívaných látek (kromě pletených nebo háčkovaných), pokud hodnota použité nevyšívané látky nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
— — OstatníVýroba z nebělené jednotlivé příze (2) (3)
6305Pytle a pytlíky k balení zbožíVýroba z: (1)

— přírodních vláken nebo

— umělých střižových vláken nemykaných nebo nečesaných nebo jinak nezpracovaných ke spřádání

— chemických materiálů nebo textilní buničiny
6306Nepromokavé plachty, ochranné a stínící plachty; stany; lodní plachty pro čluny, pro prkna k plachtění na vodě nebo na souši; kempinkové výrobky
Z netkaných textiliíVýroba z (1) (2):

— přírodních vláken nebo

— chemických materiálů nebo textilní buničiny
OstatníVýroba z nebělené jednotlivé příze (1) (2)
6307Ostatní zcela dokončené produkty, včetně střihových šablonVýroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
6308Soupravy sestávající z tkanin a nití, též s doplňky, pro produkci koberečků, tapiserií, vyšívaných stolních ubrusů nebo servítků nebo podobných textilních produktů, v balení pro drobný prodejKaždá položka soupravy musí splňovat pravidlo, které by pro ni platilo, kdyby nebyla zařazena do soupravy. Lze však použít nepůvodní předměty, za předpokladu, že jejich souhrnná hodnota nepřesahuje 15 % ceny soupravy ze závodu
ex kapitola 64Obuv, kamaše a podobné výrobky, kromě:Výroba z materiálů kterékoli položky mimo soubory svršků, připevněných ke stélkám nebo jiným částem podešví čísla
6406
6406Části a součásti obuvi (včetně svršků, též spojených s podešví jinou než zevní podešví); vyměnitelné vložky do bot, pružné podpatěnky a podobné výrobky; kamaše, kožené kamaše a podobné výrobky, a jejich součástiVýroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt
ex kapitola 65Pokrývky hlavy a jejich části a součásti, kromě:Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt
6503Klobouky a jiné pokrývky hlavy z plsti, zhotovené ze šišáků nebo šišákových plochých kotoučů čísla 6501, též s podšívkou nebo obroubenéVýroba z příze nebo textilních vláken (1)
6505Klobouky a jiné pokrývky hlavy, pletené nebo háčkované nebo zhotovené z krajek, plsti nebo jiných textilních látek, v metráži (ne však v pásech), též pod-šívané nebo zdobené; síťky na vlasy z jakýchkoliv materiálů, též podšívané nebo zdobenéVýroba z příze nebo textilních vláken (1)
ex kapitola 66Deštníky, slunečníky, vycházkové hole, sedací hole, biče, jezdecké bičíky a jejich části a součásti, kromě:Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt
6601Deštníky a slunečníky (včetně deštníků v holi, zahradních deštníků a podobných deštníků)Výroba, ve které hodnota použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu
kapitola 67Upravená péra a prachové peří a výrobky z nich; umělé květiny; produkty z vlasůVýroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt
ex kapitola 68Výrobky z kamene, sádry, cementu, azbestu, slídy nebo podobných materiálů; kromě:Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt
ex 6803Výrobky z břidlice nebo aglomerované břidliceVýroba z opracované břidlice
ex 6812Výrobky z osinku; výrobky ze směsí na bázi osinku nebo ze směsí na bázi osinku a uhličitanu hořečnatéhoVýroba z materiálů kteréhokoli čísla
ex 6814Výrobky ze slídy, včetně aglomerované nebo rekonstituované slídy, na podložce z papíru, kartonu nebo jiných materiálůVýroba ze zpracované slídy (včetně aglomerované nebo rekonstituované)
kapitola 69Keramické výrobkyVýroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt
ex kapitola 70Sklo a skleněné výrobky, kromě:Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt
ex 7003, ex 7004 a ex 7005Sklo s nereflexní vrstvouVýroba z materiálů čísla 7001
7006Sklo čísel 7003, 7004 nebo 7005, ohýbané, s opracovanými hranami, ryté, vrtané, smaltované nebo jinak opracované, avšak nezarámované ani nespojované s jinými materiály
sklo ploché, s tenkou dielektrickou vrstvou, polovodičového stupně, podle norem SEMII (1) Výroba z materiálů čísla 7006
— ostatní Výroba z materiálů čísla 7001
7007Bezpečnostní sklo, vyrobené z tvrzeného nebo vrstveného sklaVýroba z materiálů čísla 7001
7008Izolační jednotky z několika skleněných tabulíVýroba z materiálů čísla 7001
7009Skleněná zrcadla, též zarámovaná, včetně zpětných zrcátekVýroba z materiálů čísla 7001
7010Demižony, lahve, baňky, sklenice, kelímky, lékovky, ampule a jiné nádoby ze skla používané pro dopravu nebo balení zboží; zavařovací sklenice ze skla; zátky, víčka a jiné uzávěry ze sklaVýroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt

nebo

řezání skla, pokud hodnota neřezaného skla nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu
7013Stolní, kuchyňské, toaletní, kancelářské skleněné produkty, skleněné produkty pro vnitřní výzdobu nebo pro podobné účely (jiné než čísel 7010 nebo 7018)Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt

nebo

řezání skla, pokud hodnota neřezaného skla nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

nebo

ruční zdobení (kromě sítotisku) ručně foukaného skla, pokud hodnota nefoukaného skla nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu
ex
7019
Výrobky ze skleněných vláken (kromě příze)Výroba z:

— nebarvených štěpin, pramenů, příze nebo sekaných pramenů

— skelné vaty
ex kapitola 71Přírodní nebo uměle pěstované perly, drahokamy nebo polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovy a výrobky z nich; bižuterie; mince, kromě:Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiné položce nežli produkt
ex 7101Perly přírodní nebo uměle pěstované, tříděné, dočasně navlečené pro usnadnění jejich dopravyVýroba, ve které hodnota použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu
ex 7102, ex 7103 a ex 7104Drahokamy nebo polodrahokamy opracované (přírodní, syntetické nebo rekonstituované)Výroba z neopracovaných drahokamů nebo polodrahokamů
7106, 7108 a 7110Drahé kovy
— netepanéVýroba z materiálů nezařazených do čísel 7106, 7108 nebo 7110

nebo

elektrolytická, tepelná nebo chemická separace drahých kovů čísel 7106, 7108 nebo 7110

nebo

legování drahých kovů čísel 7106, 7108 nebo 7110 navzájem nebo s obecnými kovy
ve formě polotovaru nebo ve formě prachuVýroba z nelegovaných drahých kovů
ex 7107, ex 7109 a ex 7111Kovy obecné plátované drahými kovy, opracované pouze do formy polotovarůVýroba z kovů plátovaných drahými kovy, nelegovaných
7116Produkty z přírodních nebo uměle pěstovaných perel, drahokamů nebo polodrahokamů (přírodních, syntetických nebo rekonstituovaných)Výroba, ve které hodnota použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu
7117BižuterieVýroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt

nebo

Výroba ze základních kovových součástí, neplátovaných nebo nepotažených drahými kovy, pokud hodnota použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu
ex kapitola 72Železo a ocel, kromě:Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt
7207Polotovary ze železa nebo nelegované oceliVýroba z materiálů čísel 7201, 7202, 7203, 7204 nebo 7205
7208 až
7216
Ploché válcované výrobky, tyče a pruty, úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo nelegované oceliVýroba z ingotů nebo jiných primárních forem čísla 7206
7217Dráty ze železa nebo nelegované oceliVýroba z polotovarů čísla
7207
ex
7218,
7219 až
Polotovary, ploché válcované produkty,Výroba z ingotů nebo jiných primárních
7222tyče, pruty, profily, úhelníky, tvarovky ze železa, z nerezavějící oceliforem čísla 7218
7223Dráty z nerezavějící oceliVýroba z polotovarů čísla 7218
ex
7224,
7225 až 7228
Polotovary, ploché válcované produkty, tyče, pruty válcované za tepla, v nepravidelně vinutých svitcích; profily, úhelníky, tvarovky ze železa, z ostatní legované oceli; tyče, pruty duté vrtné, z legované nebo nelegované oceliVýroba z ingotů nebo jiných primárních forem čísla 7206, 7218 nebo 7224
7229Dráty z ostatní legované oceliVýroba z polotovarů čísla 7224
ex kapitola 73Výrobky ze železa nebo oceli; kromě:Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt
ex 7301ŠtětovniceVýroba z materiálů čísla 7206
7302Materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí, ze železa nebo oceli: kolejnice, přídržné kolejnice a ozubnice, hrotnice, srdcovky, výhybky, přestavné tyče výměny a ostatní přejezdová zařízení, pražce (příčné pražce), kolejnicové spojky, kolejnicové stoličky a klíny kolejnicových stoliček, podkladnice (podkladní desky), přídržky, podpěrné desky, kleštiny (táhla) a jiné dílce speciálně uzpůsobené pro kladení, spojování nebo upevňování kolejnicVýroba z materiálů čísla 7206
7304, 7305 a 7306Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, ze železa (jiného než litiny) nebo z oceliVýroba z materiálů čísel 7206,
7207,
7218 nebo
7224
ex
7307
Příslušenství pro trouby a trubky z nerezavějící oceli (ISO X5CrNiMo 1712) sestávající z několika částíKroužení, vrtání, vystružování, řezání, odjehlování a broušení kovaných polotovarů, jejichž hodnota nepřesáhne 35 % ceny produktu ze závodu
7308Konstrukce (kromě montovaných staveb čísla
9406) a části konstrukcí (např. mosty a části mostů, stavidla, věže, stožáry, sloupy, pilíře, střechy a střešní rámové konstrukce, dveře a okna a jejich rámy, dveřní prahy, okenice, sloupková zábradlí), ze železa nebo oceli; desky, tyče, pruty, úhelníky, tvarovky, profily, trubky a podobné produkty připravené pro použití v konstrukcích, ze železa nebo oceli
Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt. Nelze použít svářené úhelníky, tvarovky a profily čísla 7301
ex
7315
Protismykové řetězyVýroba, ve které hodnota použitých materiálů čísla.
7315 nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu
ex kapitola 74Měď a výrobky z mědi, kromě:Výroba, ve které:

— jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt

— hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu
7401Měděný kamínek (měděný lech); cementová měď (srážená měď)Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt
7402Nerafinovaná měď; měděné anody pro elektrolytickou rafinaciVýroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt
7403 Rafinovaná měď a slitiny, netvářené
— Rafinovaná měď Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt
— Slitiny mědi a rafinovaná měď s obsahem jiných prvků Výroba z rafinované mědi, surové mědi nebo měděného odpadu či šrotu
7404 Měděný odpad a šrot Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt
7405 Předslitiny mědi Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt
ex kapitola 75Nikl a výrobky z niklu, kromě:Výroba, ve které:

— jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt

— hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu
7501 až 7503Niklový kamínek (lech), slinuté výrobky oxidu nikelnatého a jiné meziprodukty metalurgie niklu; surový (neopracovaný) nikl; niklový odpad a šrotVýroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt
ex kapitola 76Hliník a výrobky z hliníku, kromě:Výroba, ve které:

— jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než daný produkt

— hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu
7601Surový (neopracovaný) hliníkVýroba, ve které:

— jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt

— hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

nebo

Výroba tepelnou nebo elektrolytickou cestou ze surového hliníku nebo hliníkového odpadu či šrotu
7602 Hliníkový odpad a šrotVýroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt
ex
7616
Výrobky z hliníku jiné než gáza, tkaniny, mřížovina, síťovina, pletivo, ztužující tkaniny a podobné materiály (včetně nekonečných pásů) z hliníkového drátu, a lehčený hliník Výroba, ve které:

— jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt. Lze však použít síta, tkaniny, rošty, síťoviny, pletiva, výztuhy a podobné materiály (včetně nekonečných pásů) z hliníkového drátu a hliníkové mřížkoviny

— hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu
kapitola 77Určeno pro případnou budoucí potřebu harmonizovaného systému
ex kapitola 78 Olovo a výrobky z olova, kromě:Výroba, ve které:

— jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt

— hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu
7801 Surové (neopracované) olovo
— Rafinované olovo Výroba ze slitiny zlata a stříbra nebo surového olova
— Ostatní Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt. Nelze však použít odpad a šrot čísla 7802
7802Olověný odpad a šrotVýroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt
ex kapitola 79Zinek a výrobky ze zinku; kromě:Výroba, ve které:

— jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt

— hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu
7901Surový zinekVýroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt. Nelze však použít odpad a šrot čísla 7902
7902Zinkový odpad a šrotVýroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt
ex kapitola 80Cín a výrobky z cínu, kromě:Výroba, ve které:

— jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle nežli produkt

— hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu
8001Surový cínVýroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt. Nelze však použít odpad a šrot čísla 8002
8002 a 8007Cínový odpad a šrot; ostatní výrobky z cínuVýroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt
kapitola 81Ostatní obecné kovy; cermety; výrobky z nich
— Ostatní obecné kovy, opracované; výrobky z nichVýroba, ve hodnota všech použitých materiálů zařazených ve stejné položce jako produkt nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu
— OstatníVýroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt
ex kapitola 82Nástroje a nářadí, nožířské výrobky a příbory, z obecných kovů; jejich části a součásti z obecných kovů; kromě:Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt
8206Sady nástrojů obsahující dva nebo několik nástrojů čísel 8202 až 8205, sestavené v soubory pro maloobchodVýroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiných čísel než 8202 až 8205. Do sady však lze začlenit nástroje čísel 8202 až 8205, pokud jejich hodnota nepřesáhne 15 % ceny sady ze závodu
8207Vyměnitelné nástroje pro ruční nářadí, též mechanicky poháněné nebo pro obráběcí stroje (např. na lisování, ražení, děrování, řezání vnějších a vnitřních závitů, vrtání, vyvrtávání, protahování, frézování, soustružení, upevňování šroubů), včetně nástrojů na tažení nebo vytlačování kovů a vrtání nebo sondáž při zemních pracíchVýroba, ve které:

— jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt

— hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
8208Nože a břitové destičky pro stroje nebo mechanická zařízeníVýroba, ve které:

— jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt

— hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
ex 8211Nože s hladkou nebo zoubkovanou řeznou čepelí (včetně zahradnických žabek), jiné než nože čísla 8208 a jejich čepeleVýroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt. Lze však použít střenky a břity z obecných kovů
8214Jiné nožířské zboží (např. strojky na stříhání vlasů, řeznické a kuchyňské sekáčky, štípací sekery a kolíbací nože, nože na papír); soupravy a náčiní na manikúru nebo pedikúru (včetně pilníčků na nehty)Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt. Lze však použít střenky z obecných kovů
8215Lžíce, vidličky, sběračky, naběračky, cukrářské lžíce, nože, nože na krájení másla, kleštičky na cukr a podobné kuchyňské nebo jídelní produktyVýroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt. Lze však použít střenky z obecných kovů
ex kapitola 83Různé výrobky z obecných kovů, kromě:Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt
ex 8302Úchytky, kování a podobné pro stavby a zařízení pro automatické zavírání dveříVýroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt. Lze však použít ostatní materiály čísla 8302, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu
ex 8306Sošky a ostatní dekorační předměty z obecných kovůVýroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt. Lze však použít ostatní materiály čísla 8306, pokud jejich hodnota nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu
ex kapitola 84Jaderné reaktory, kotle, stroje a mechanická zařízení; jejich části a součásti; kromě:Výroba, ve které:

— jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt

— hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu
ex
8401
Palivové články pro reaktoryVýroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt (1)Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu
8402Parní kotle (jiné než kotle k ústřednímu vytápění schopné dodávat jak teplou, tak i nízkotlakou páru); kotle zvané „na přehřátou vodu“Výroba, ve které:

— jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt

— hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu
8403 a ex 8404Kotle k ústřednímu topení, kromě kotlů čísla 8402 a pomocná zařízení ke kotlům k ústřednímu topeníVýroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než 8403 nebo 8404Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
8406Parní turbíny a ostatní turbínyVýroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
8407Vratné nebo rotační zážehové spalovací pístové motory s vnitřním spalovánímVýroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
8408Pístové vznětové motory s vnitřním spalováním (dieselové motory nebo motory s žárovou hlavou)Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
8409Části a součásti učené převážně nebo výhradně pro motory čísel 8407 nebo 8408Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
8411Proudové motory, turbovrtulové pohony a ostatní plynové turbinyVýroba, ve které:

— jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt

— hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu
8412Ostatní motory a pohonyVýroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
ex 8413Rotační objemová čerpadlaVýroba, ve které:

— jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt

— hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu
ex
8414
Průmyslové ventilátory a dmychadla, apod.Výroba, ve které:

— jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt

— hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu
8415Klimatizační zařízení, skládající se z ventilátoru s vestavěným motorem a ze zařízení pro změnu teploty a vlhkosti vzduchu, včetně zařízení, ve kterých nemůže být vlhkost vzduchu regulována odděleněVýroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
8418Chladničky, mrazicí boxy a jiná chladicí nebo mrazicí zařízení, elektrické nebo jiné; tepelná čerpadla, jiná než klimatizační zařízení čísla 8415Výroba, ve které:

— jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt

— hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

— hodnota nepůvodních materiálů nepřesáhne hodnotu původních materiálů
Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu
ex 8419Stroje pro dřevařský, papírenský průmysl nebo průmysl zpracovávající dřevovinuVýroba, ve které:

— hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

— kde v rámci výše uvedeného limitu jsou materiály zařazené ve stejném čísle jako produkt použity pouze do výše 25 % hodnoty produktu ze závodu
Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu
8420Kalandry nebo jiné válcovací stroje, kromě strojů pro válcování kovů nebo skla, válce pro tyto strojeVýroba, ve které:

— hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

— kde v rámci výše uvedeného limitu jsou materiály zařazené ve stejném čísle jako produkt použity pouze do výše 25 % hodnoty produktu ze závodu
Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu
8423Přístroje a zařízení k určování hmotnosti (kromě vah o citlivosti 50 mg nebo citlivější), včetně vah spojených s počítacími nebo kontrolními přístroji; závaží pro váhy všech druhůVýroba, ve které:

— jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt

— hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu
8425 až 8428Zdvihací, manipulační, nakládací či vykládací zařízeníVýroba, ve které:

— hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

— kde v rámci výše uvedeného limitu jsou materiály zařazené do čísla 8431 použity pouze do výše 10 % hodnoty produktu ze závodu
Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu
8429Buldozery, angldozery, srovnávače (grejdry), stroje na vyrovnávání terénu (nivelátory), škrabače (skrejpry), mechanické lopaty, rypadla a lopatové nakladače, dusadla a silniční válce, s vlastním pohonem
— Silniční válceVýroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
— OstatníVýroba, ve které:

— hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

— kde v rámci výše uvedeného limitu jsou materiály zařazené do čísla 8431 použity pouze do výše 10 % hodnoty produktu ze závodu
Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu
8430Ostatní stroje a přístroje srovnávací, vyrovnávací (nivelační), škrabací, hloubící, pěchovací, zhutňovací, těžební (dobývací) nebo vrtací pro zemní práce, těžbu rud nebo nerostů; beranidla a vytahovače pilot; sněhové pluhy a sněžné frézyVýroba, ve které:

— hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

— kde v rámci výše uvedeného limitu jsou materiály zařazené do čísla 8431 použity pouze do výše 10 % hodnoty produktu ze závodu
Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu
ex 8431Části a součásti určené převážně nebo výhradně pro silniční válceVýroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
8439Stroje a přístroje pro produkci buničiny (papíroviny) z celulózových vláken nebo pro produkci nebo konečnou úpravu papíru, kartónu nebo lepenkyVýroba, ve které:

— hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

— kde v rámci výše uvedeného limitu jsou materiály zařazené ve stejném čísle použity pouze do výše 25 % hodnoty produktu ze závodu
Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu
8441Ostatní stroje a přístroje pro zpracování buničiny (papíroviny), papíru, kartónu nebo lepenky, včetně řezaček všech druhůVýroba, ve které:

— hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
— kde v rámci výše uvedeného limitu jsou materiály zařazené ve stejném čísle použity pouze do výše 25 % hodnoty produktu ze závodu
Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu
8444 až 8447Stroje z těchto položek pro textilní průmyslVýroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
ex 8448Pomocná zařízení pro stroje čísel 8444 a 8445Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
8452Šicí stroje, kromě strojů pro vazbu a sešívání knih čísla 8440; nábytek, podstavce a kryty zvlášť upravené k šicím strojům; jehly do šicích strojů
— Šicí stroje (pouze s prošívacím stehem) s hlavami o hmotnosti nepřesahující 16 kg bez motoru nebo 17 kg včetně motoruVýroba, ve které:

— hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

— hodnota všech nepůvodních materiálů použitých při produkci hlavy (bez motoru) nepřesáhne hodnotu původních použitých materiálů

— použité mechanismy pro napětí nitě, křížkový a klikatý steh jsou již původní
— OstatníVýroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
8456 až 8466Obráběcí stroje a přístroje a jejich části a příslušenství čísel 8456 až 8466Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
8469 až 8472Kancelářské stroje (např. psací stroje, kalkulačky, stroje na automatické zpracování dat, kopírovací, spínací)Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
8480Formovací rámy pro slévárny kovů; formovací základny; modely pro formy; formy na kovy (jiné než ingotové formy), karbidy kovů, sklo, nerostné materiály, kaučuk nebo plastyVýroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu
8482Valivá ložiska (kuličková, válečková, jehlová apod.)Výroba, ve které:

— jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt

— hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu
8484Kovoplastická těsnění; soubory a sestavy těsnění různého složení uložené v sáčcích, obálkách, vacích, pouzdrech nebo v podobných obalech; mechanické ucpávkyVýroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
8485Části a součásti strojů a přístrojů neobsahující elektrické svorky, izolace, cívky, kontakty nebo jiné elektrické prvky, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnutéVýroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
ex kapitola 85Elektrické stroje, přístroje a zařízení a jejich části a součásti; přístroje pro záznam a reprodukci zvuku, přístroje pro záznam a reprodukci televizního obrazu a zvuku, části a součásti a příslušenství k těmto přístrojům; kromě:Výroba, ve které:
— jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt
— hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu
8501Elektrické motory a generátory (kromě generátorových soustrojí)Výroba, ve které:

— hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

— kde v rámci výše uvedeného limitu jsou materiály zařazené v čísle 8503 použity pouze do výše 10 % hodnoty produktu ze závodu
Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu
8502Elektrická generátorová soustrojí a rotační měničeVýroba, ve které:

— hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

— kde v rámci výše uvedeného limitu jsou materiály zařazené do čísel 8501 nebo 8503 použity celkem pouze do výše 10 % hodnoty produktu ze závodu
Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu
ex 8504Napájecí zdroje k zařízením pro automatizované zpracování datVýroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
ex 8518Mikrofony, jejich stojany; reproduktory, též vestavěné; elektrické nízkofrekvenční zesilovače, elektrické zesilovače zvukuVýroba, ve které:

— hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

— hodnota všech nepůvodních materiálů nepřesáhne hodnotu původních materiálů
Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu
ex
8519
Gramofonová chassis, gramofony, kazetové přehrávače a jiné zvukové reprodukční přístroje, bez zařízení pro záznam zvukuVýroba, ve které:

— hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

— hodnota všech nepůvodních materiálů nepřesáhne hodnotu původních materiálů
Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu
8520Magnetofony a jiné přístroje pro záznam zvuku, též s reprodukčním zařízenímVýroba, ve které:

— hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

— hodnota všech nepůvodních materiálů nepřesáhne hodnotu původních materiálů
Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu
8521Přístroje pro videofonní záznam nebo jeho reprodukci, též s vestavěným videotuneremVýroba, ve které:

— hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

— hodnota všech nepůvodních materiálů nepřesáhne hodnotu původních materiálů
Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu
8522Části, součásti a příslušenství vhodné pro použití výhradně nebo zejména s přístroji čísel
8519 až
8521
Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
8523Hotová nenahraná média pro záznam zvuku nebo podobný záznam, kromě produktů kapitoly 37Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
8524Gramofonové desky, magnetické pásky a jiná nahraná média pro záznam zvuku nebo pro podobné záznamy, včetně matric a galvanických otisků pro produkci desek, avšak kromě produktů kapitoly 3 7
— Matrice pro výrobu desekVýroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
— Ostatní Výroba, ve které:

— hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

— kde v rámci výše uvedeného limitu jsou materiály zařazené do čísla 8523 použity celkem pouze do výše 10 % hodnoty produktu ze závodu
Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu
8525Vysílací přístroje pro radiotelefonu, radiotelegrafii, rozhlasové nebo televizní vysílání, též s přijímacím zařízením nebo se zařízením pro záznam nebo reprodukci zvuku; televizní kamery; stabilní videokamery a ostatní videokamery se záznamem obrazu i zvuku (kamkordéry)Výroba, ve které:

— hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

— hodnota všech nepůvodních materiálů nepřesáhne hodnotu původních materiálů
Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu
8526Radiolokační a radiosondážní přístroje (radary), radionavigační přístroje a radiové přístroje pro dálkové řízeníVýroba, ve které:

— hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

— hodnota všech nepůvodních materiálů nepřesáhne hodnotu původních materiálů
Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu
8527Přijímací přístroje pro radiotelefonii, radiotelegrafii nebo rozhlasové vysílání, též kombinované v jednom uzavření s přístrojem pro záznam nebo reprodukci zvuku nebo s hodinamiVýroba, ve které:

— hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

— hodnota všech nepůvodních materiálů nepřesáhne hodnotu původních materiálů
Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu
8528Televizní přijímací přístroje, též s vestavěnými rozhlasovými přijímači nebo s přístroji pro záznam nebo reprodukci nebo obrazu; videomonitory a videoprojektoryVýroba, ve které:

— hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

— hodnota všech nepůvodních materiálů nepřesáhne hodnotu původních materiálů
Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu
8529Části a součásti vhodné výhradně nebo zejména k přístrojům čísel 8525 až
8528
— Vhodné k použití výhradně nebo zejména s přístroji pro video záznam či reprodukciVýroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
— OstatníVýroba, ve které:

— hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

— hodnota všech nepůvodních materiálů nepřesáhne hodnotu původních materiálů
Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu
8535 a 8536Elektrické přístroje k vypínání nebo k ochraně elektrických obvodů, k zapojování, spojování a připojování v elektrických obvodechVýroba, ve které:

— hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

— kde v rámci výše uvedeného limitu jsou materiály zařazené do čísla 8538 použity celkem pouze do výše 10 % hodnoty produktu ze závodu
Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu
8537Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně a jiné základny, vybavené dvěma nebo více zařízeními čísel 8535 nebo 8536, pro elektrické řídící zařízení nebo rozvod elektrického proudu, včetně zabudovaných nástrojů nebo přístrojů kapitoly 90, a číslicově řízené přístroje, jiné než spínací přístroje čísla 8517Výroba, ve které:
— hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
— kde v rámci výše uvedeného limitu jsou materiály zařazené do čísla 8538 použity celkem pouze do výše 10 % hodnoty produktu ze závodu
Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu
ex
8541
Diody, tranzistory a podobná polovodičová zařízení, kromě plátků ještě nerozřezaných na čipyVýroba, ve které:

— jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt

— hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu
8542Elektronické integrované obvody a mikrosoustavyVýroba, ve které:

— hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

— kde v rámci výše uvedeného limitu jsou materiály zařazené do čísel
8541 nebo 8542 celkem použity celkem pouze do výše 10 % hodnoty produktu ze závodu
Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu
8544Dráty, kabely (včetně koaxiálních kabelů) izolované (též lakovým povrchem nebo anodickým okysličením) a ostatní izolované elektrické vodiče, též s přípojkami; kabely z optických vláken vyrobené z jednotlivě opláštěných vláken, též spojené s elektrickými vodiči nebo s přípojkamiVýroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
8545Uhlíkové elektrody, uhlíkové kartáčky, osvětlovací uhlíky, uhlíky pro elektrické baterie a ostatní produkty zhotovené z grafitu nebo z jiného uhlíku, též spojené s kovem, pro elektrické účelyVýroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
8546Elektrické izolátory z jakéhokoliv materiáluVýroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
8547Izolační části a součásti pro elektrické stroje, přístroje nebo zařízení, vyrobené zcela z izolačních materiálů nebo jen s jednoduchými, do materiálu vlisovanými drobnými kovovými součástmi (např. s objímkami se závitem), sloužícími výhradně k připevňování, kromě izolátorů čísla 8546; elektrické instalační trubky a jejich spojky z obecných kovů, s vnitřní izolacíVýroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
8548Odpad a zbytky galvanických článků, baterií a elektrických akumulátorů; nepoužitelné galvanické články, baterie a elektrické akumulátory; elektrické části a součásti strojů nebo přístrojů, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnutéVýroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
ex kapitola 86Železniční nebo tramvajové lokomotivy; kolejová vozidla a jejich části a součásti; kolejový svrškový upevňovací materiál a jeho části a součásti; mechanická (též elektromechanická) dopravní signalizační zařízení všeho druhu; kromě:Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
8608Kolejový svrškový upevňovací materiál a upevňovací zařízení; mechanické (též elektromechanické) přístroje návěstní, bezpečnostní, kontrolní, ovládací, pro železniční nebo jinou kolejovou dopravu, pro dopravu silniční nebo říční, pro parkoviště, pro přístavní nebo letištní zařízení; jejich částiVýroba, ve které:

— jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt

— hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu
ex kapitola 87Vozidla jiná než kolejová, jejich části, součásti a příslušenství; kromě:Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
8709Vozíky s vlastním pohonem bez zdvihacího nebo manipulačního zařízení, typů používaných v továrnách, skladech, přístavech nebo na letištích k přepravě zboží na krátké vzdálenosti; malé tahače používané na železničních nástupištích; jejich části a součástiVýroba, ve které:

— jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt

— hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu
ze závodu
8710Tanky a jiná obrněná bojová vozidla, motorová, též se zbraněmi; jejich části a součástiVýroba, ve které:

— jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt

— hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu
8711Motocykly (včetně mopedů) a jízdní kola s pomocným motorem, též s přívěsnými vozíky; přívěsné vozíky
— s pístovým motorem o obsahu:
— — nepřesahujícím 50 cm3Výroba, ve které:

— hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

— hodnota všech nepůvodních materiálů nepřesáhne hodnotu původních materiálů
Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu
— — přesahujícím 50 cm3Výroba, ve které:

— hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

— hodnota všech nepůvodních materiálů nepřesáhne hodnotu původních materiálů
Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu
— OstatníVýroba, ve které:

— hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

— hodnota všech nepůvodních materiálů nepřesáhne hodnotu původních materiálů
Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu
ex
8712
Jízdní kola bez kuličkových ložisekVýroba z materiálů nezařazených do čísla 8714Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu
8715Dětské kočárky a jejich části a součástiVýroba, ve které:

— jsou všechny použité materiály zařazeny v jiné položce nežli produkt

— hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu
8716Přívěsy a návěsy; ostatní vozidla bez mechanického pohonu; jejich části a součástiVýroba, ve které:

— jsou všechny použité materiály zařazeny v jiné položce nežli produkt

— hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu
ex kapitola 88Letadla, kosmické lodě a jejich části a součásti, kromě:Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiné položce nežli produktVýroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
ex 8804Rotující padákyVýroba z materiálů kterékoli položky včetně jiných materiálů čísla 8804Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
8805Letecké katapulty a podobné přístroje a zařízení; a zařízení pro přistání aerodynů na letadlové lodi a podobné přístroje a zařízení; pozemní přístroje pro letecký výcvik; jejich části a součástiVýroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produktVýroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu
kapitola 89Lodě, čluny a technická plavidlaVýroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt; nelze použít trupy čísla 8906Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
ex kapitola 90Nástroje a přístroje optické, fotografické, kinematografické, měřicí, kontrolní, přesné, lékařské nebo chirurgické; jejich části, součásti a příslušenství; kromě:Výroba, ve které:

— jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt

— hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu
9001Optická vlákna a svazky optických vláken; kabely z optických vláken, jiné než čísla
8544; polarizační materiál ve tvaru listů nebo desek; čočky, též kontaktní, hranoly, zrcadla a jiné optické články, z jakéhokoliv materiálu, nezasažené, jiné než z opticky neopracovaného skla
Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
9002Čočky, hranoly, zrcadla a jiné optické články z jakéhokoliv materiálu, zasazené, pro nástroje nebo přístroje, jiné než z opticky neopracovaného sklaVýroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
9004Brýle (korekční, ochranné nebo jiné) a podobné produktyVýroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
ex 9005Binokulární i monokulární dalekohledy a ostatní optické teleskopy, jejich podstavce a rámy; kromě astronomických refrakčních teleskopů a jejich podstavců a rámůVýroba, ve které:

— jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt

— hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

— hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesáhne hodnotu použitých původních materiálů
Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu
ex 9006Fotografické přístroje (jiné než kinematografické); přístroje a žárovky pro bleskové světlo k fotografickým účelům, kromě elektricky zažíhaných bleskových žárovekVýroba, ve které:

— jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt

— hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

— hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesáhne hodnotu použitých původních materiálů
Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu
9007Kinematografické kamery a promítací přístroje, též s vestavěnými přístroji pro záznam nebo reprodukci zvukuVýroba, ve které:

— jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt

— hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

— hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesáhne hodnotu použitých původních materiálů
Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu
9011Sdružené optické mikroskopy, včetně mikroskopů pro mikrofotografii, mikrokinematografii nebo mikroprojekciVýroba, ve které:

— jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt;

— hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

— hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesáhne hodnotu použitých původních materiálů
Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu
ex 9014Ostatní navigační přístroje a nástrojeVýroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
9015Geodetické, topografické, zeměměřičské, nivelační, fotogrammetrické, hydrografické, oceánografické, hydrologické, meteorologické nebo geofyzikální nástroje a přístroje, kromě kompasů; dálkoměrůVýroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
9016Váhy o citlivosti 50 mg nebo citlivější, též se závažímiVýroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
9017Kreslicí, rýsovací nebo počítací nástroje a přístroje (např. kreslicí stroje, pantografy, úhloměry, rýsovadla, logaritmická pravítka a počítací kotouče); ruční délková měřidla (např. měřicí tyče, měřicí pásma, mikrometry, posuvná měřítka a kalibry), jinde v této kapitole neuvedená ani nezahrnutáVýroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
9018Lékařské, chirurgické, zubolékařské nebo zvěrolékařské nástroje a přístroje, včetně scintigrafických přístrojů, ostatní elektroléčebné přístroje, jakož i přístroje ke zkoušení zraku
— Zubolékařská křesla obsahující zubolékařské přístroje nebo plivátkaVýroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně jiných materiálů čísla 9018Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
— OstatníVýroba, ve které:

— jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt

— hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu
9019Přístroje pro mechanoterapii; masážní přístroje; psychotechnické přístroje; přístroje pro léčbu ozónem, kyslíkem, aerosolem, dýchací přístroje oživovací nebo jiné léčebné dýchací přístrojeVýroba, ve které:

— jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt

— hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu
9020Ostatní dýchací přístroje a plynové masky, kromě ochranných masek bez mechanických částí a vyměnitelných filtrůVýroba, ve které:

— jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt

— hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu
9024Stroje a přístroje pro zkoušení tvrdosti, pevnosti v tahu, stlačitelnosti či zhustitelnosti, pružnosti nebo jiných mechanických vlastností materiálů (např. kovů, dřeva, textilií, papíru, plastů)Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
9025Hydrometry a podobné plovoucí přístroje, teploměry, žároměry, tlakoměry, vlhkoměry a psychrometry, též registrační a navzájem kombinovanéVýroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
9026Přístroje a nástroje na měření nebo kontrolu průtoku, hladiny, tlaku nebo jiných proměnných charakteristik kapalin nebo plynů (např. průtokoměry, hladinoměry, manometry, měřiče spotřeby tepla), kromě přístrojů a nástrojů čísel 9014, 9015, 9028 nebo 9032Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
9027Přístroje a nástroje pro fyzikální nebo chemické rozbory (např. polarimetry, refraktometry, spektrometry, plynů nebo kouře); přístroje a nástroje pro měření nebo kontrolu viskozity, pórovitosti, povrchového napětí nebo podobné; přístroje a nástroje ke kalorimetrickým, akustickým nebo fotometrickým měřením (včetně expozimetrů); mikrotomyVýroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
9028Měřiče dodávky a spotřeby plynů, kapalin a elektrické energie, včetně jejich kalibračních přístrojů
— Části a součástiVýroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
— OstatníVýroba, ve které:

— hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

— hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesáhne hodnotu použitých původních materiálů
Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu
9029Otáčkoměry, počítače produktů, taxametry, měřiče ujeté vzdálenosti, krokoměry a podobné přístroje; rychloměry a tachometry, jiné než čísel 9014 nebo 9015; stroboskopyVýroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
9030Osciloskopy, analyzátory spektra a ostatní přístroje a nástroje na měření nebo kontrolu elektrických veličin, kromě měřičů čísla 9028; přístroje a nástroje na měření nebo detekci záření alfa, beta, gama, rentgenového, kosmického nebo jiného ionizujícího zářeníVýroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
9031Měřicí nebo kontrolní přístroje, nástroje a stroje, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté; projektory na kontrolu profilůVýroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
9032Automatické regulační nebo kontrolní přístroje a nástrojeVýroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
9033Části, součásti a příslušenství, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté, pro stroje, nástroje a přístroje kapitoly 90Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
ex kapitola 91Hodiny a hodinky a jejich části a součásti; kromě:Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
9105Ostatní hodinyVýroba, ve které:

— hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

— hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesáhne hodnotu použitých původních materiálů
Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu
9109Hodinové stroje, úplné a smontovanéVýroba, ve které:

— hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

— hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesáhne hodnotu použitých původních materiálů
Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu
9110Hodinové nebo hodinkové strojky úplné, nesmontované nebo částečně smontované (soupravy); hodinové nebo hodinkové strojky neúplné, smontované; neúplné, nedokončené hodinové nebo hodinkové strojkyVýroba, ve které:

— hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

— kde v rámci výše uvedeného limitu jsou materiály zařazené do čísla 9114 použity pouze do výše 10 % hodnoty produktu ze závodu
Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu
9111Hodinková pouzdra a jejich částiVýroba, ve které:

— jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt

— hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu
9112Kryty a skříňky k hodinářským produktům a jejich části a součástiVýroba, ve které:

— jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt

— hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu
9113Hodinkové řemínky, pásky, náramky a jejich části a součásti
— z obecných kovů, též pozlacené, postříbřené nebo plátované drahými kovyVýroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
— ostatníVýroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu
kapitola 92Hudební nástroje; části, součásti a příslušenství těchto nástrojůVýroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
kapitola 93Zbraně a střelivo; jejich části, součásti a příslušenstvíVýroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu
ex kapitola 94Nábytek; lůžkoviny, matrace, vložky do postelí, polštáře a čalouněné produkty; svítidla a osvětlovací zařízení, jinde neuvedená nebo nezahrnutá; světelné znaky, světelné ukazatele a podobné produkty; montované stavby; kromě:Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produktVýroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
ex
9401 a ex
9403
Nábytek z obecných kovů, obsahující nevycpané bavlněné plátno o váze do 300 g/m2Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt

nebo

Výroba z bavlněného plátna již zpracovaného k použití, čísel 9401 nebo
9403, pokud:

— jeho hodnota nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu

— všechny ostatní použité materiály jsou skutečně původní a jsou zařazeny v jiném čísle než 9401 nebo 9403
Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
9405Svítidla (včetně světlometů) a jejich části a součásti, jinde neuvedené ani nezahrnuté; světelné reklamy, světelné znaky, světelné ukazatele a podobné produkty s nesnímatelným pevným osvětlovacím zdrojem a jejich části a součásti, jinde neuvedené ani nezahrnutéVýroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu
9406Montované stavbyVýroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu
ex kapitola 95Hračky, hry a sportovní potřeby; jejich části, součásti a příslušenství; kromě:Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt
9503Ostatní hračky; zmenšené modely a podobné modely na hraní, též mechanické; skládanky všech druhůVýroba, ve které:

— jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt

— hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu
ex 9506Golfové hole a jejich částiVýroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt. Lze však použít hrubě opracované bloky pro produkci hlav holí
ex kapitola 96Různé výrobky, kromě:Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt
ex 9601 a ex 9602Živočišný, rostlinný nebo nerostný řezbářský materiálVýroba z „opracovaných“ řezbářských materiálů stejného čísla
ex
9603
Košťata a kartáče (kromě košťat apod. a kartáčů z chlupů veverek či kun), ruční kartáče zametači, bez motoru, polštářky a válečky malířské, stěrky a mopyVýroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu
9605Cestovní soupravy pro osobní toaletu, šití nebo čištění obuvi nebo oděvůKaždá součást soupravy musí splňovat pravidlo, které by pro ni platilo, kdyby nebyla součástí soupravy. Lze však použít nepůvodní zboží, pokud jeho celková hodnota nepřesáhne 15 % ceny soupravy ze závodu
9606Knoflíky a stiskací knoflíky; formy na knoflíky a ostatní části a součásti knoflíků nebo stiskacích knoflíků; knoflíkové polotovaryVýroba, ve které:

— jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt

— hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu
9608Kuličková pera; popisovače, značkovače a zvýrazňovače s plstěným hrotem nebo jiným pórovitým hrotem; plnicí pera s perem a jiná plnicí pera; rydla pro rozmnožovače; patentní tužky; násadky na pero, držátka na tužku a podobné produkty; části a součásti těchto produktů, včetně ochranných krytů a příchytek, vyjma produktů čísla 9609Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt
Lze však použít pera nebo hroty ze stejné položky
9612Pásky do psacích strojů a podobné barvicí pásky napuštěné tiskařskou černí nebo jinak připravené k předávání otisků, též na cívkách nebo v kazetách; razítkové polštářky, též napuštěné, též v krabičkáchVýroba, ve které:

— jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt

— hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu
ex 9613Zapalovače s elektrickým zapalovacím systémemVýroba, ve které hodnota použitých materiálů čísla 9613 nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu
ex 9614Dýmky a dýmkové hlavyVýroba z hrubě opracovaných bloků
kapitola 97Umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnostiVýroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt

(1) Výjimka týkající se kukuřice Zea indurata je platná do 31. 12. 2002.

(1) Zvláštní podmínky týkající se „specifických procesů“ viz úvodní poznámky 7.1 a 7.3.

(2) Zvláštní podmínky týkající se „specifických procesů“ viz úvodní poznámka 7.2.

(1) Podle poznámky 3 ke kapitole 32 se jedná o přípravky používané pro barvení materiálů nebo používané jako přísady při výrobě barvících přípravků za předpokladu, že nejsou zařazeny v jiném čísle kapitoly 32.

(2) „Skupinou“ se rozumí jakákoliv část čísla oddělená od zbytku středníkem.

(1) V případě produktů složených z materiálů zařazených v číslech 3901 až 3906 na jedné straně a v číslech 3907 až 3911 na straně druhé platí toto omezení pouze pro tu skupinu materiálů, jejichž hmotnostní podíl ve výrobku převládá.

(1) Za vysoce transparentní se považují tyto fólie: fólie, jejichž optický útlum - měřený podle ASTM-D 1003-16 Gardnerovým hazemetrem (tj. faktor zákalu) - je menší než 2 %.

(1) Zvláštní podmínky týkající se výrobků ze směsi textilních materiálů viz úvodní poznámka 5.

(2) Použití tohoto materiálu je omezeno na výrobu tkanin používaných v papírenských strojích.

(1) Viz úvodní poznámka 6

(2) Viz úvodní poznámka 6

(2) Zvláštní podmínky týkající se výrobků ze směsi textilních materiálů viz úvodní poznámka 5.

(3) U pletených nebo háčkovaných výrobků, neelastických nebo nepogumovaných, zhotovených sešitím nebo sestavením kusů pletené nebo háčkované látky (nastřihané nebo upletené přímo na konečný tvar), viz úvodní poznámka 6.

(1) SEMII - Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated (Ústav pro polovodičová zařízení a materiály).

(1) Toto pravidlo platí do 31. prosince 2005.

Příloha III protokolu 1

ZÁMOŘSKÉ ZEMĚ A ÚZEMÍ

Ve smyslu tohoto protokolu se „zámořskými zeměmi a územími“ rozumějí země a území uvedené v části čtyři Smlouvy o založení Evropského společenství, uvedené níže:

(Tento seznam neprejudikuje status těchto zemí a území ani budoucí změny jejich statusu.)

1. Země, jež má zvláštní vztahy s Dánským královstvím:

Grónsko.

2. Zámořská území Francouzské republiky:

Nová Kaledonie,

Francouzská Polynésie,

Francouzská jižní a antarktická území,

ostrovy Wallis a Futuna.

3. Územní celky Francouzské republiky:

Mayotte,

Saint-Pierre a Miquelon.

4. Zámořské země Nizozemského království:

Araba,

Nizozemské Antily:

Bonaire,

Curacao,

Saba,

Sint Eustatius,

Sint Maarten.

5. Britské zámořské země a území:

Anguilla,

Kajmanské ostrovy,

Falklandy,

Jižní Georgie a Jižní Sandwichovy ostrovy,

Montserrat,

Pitcairn,

Svatá Helena a závislá území,

Britské území v Antarktidě,

Britské indickooceánské území,

Turks a Caicos,

Britské Panenské ostrovy.

Příloha IV protokolu 1

FORMULÁŘ PRŮVODNÍHO OSVĚDČENÍ

1. Průvodní osvědčení EUR.1 se vydává na formuláři, jehož vzor je uveden v této příloze. Formulář je vytištěn v jednom nebo více jazycích, v nichž je vypracována dohoda. Osvědčení se vyhotovují v jednom z těchto jazyků a v souladu s vnitrostátními právními předpisy vyvážejícího státu. Jsou-li vyplňovány rukou, musí být napsány inkoustem a hůlkovým písmem.

2. Každé osvědčení má rozměry 210 × 297 mm s maximální přípustnou odchylkou do -5 mm nebo do +8 mm na délku. Použitý papír musí být bílý, klížený pro psaní, bez dřevoviny a o hmotnosti nejméně 25 g/m2. Musí mít pozadí s tištěným zeleným gilošovaným vzorem, na němž je patrné jakékoli padělání mechanickými nebo chemickými prostředky.

3. Vyvážející státy si mohou vyhradit právo tisknout osvědčení samy nebo je nechat tisknout schválenými tiskárnami. Ve druhém případě musí každé osvědčení obsahovat odkaz na příslušné schválení. Každé osvědčení musí nést jméno a adresu tiskárny nebo značku, podle níž lze tiskárnu identifikovat. Musí také obsahovat pořadové číslo, předtištěné nebo nepředtištěné, pro účely identifikace.

formulář 001

Příloha V protokolu 1

PROHLÁŠENÍ NA FAKTUŘE

formulář 002

Příloha VIa protokolu 1

PROHLÁŠENÍ DODAVATELE PRO PRODUKTY S PREFERENČNÍM STATUSEM PŮVODU

formulář 003

Příloha VIb protokolu 1

PROHLÁŠENÍ DODAVATELE PRO PRODUKTY BEZ PREFERENČNÍHO STATUSU PŮVODŮ

formulář 004

Příloha VII protokolu 1

OSVĚDČENÍ ÚDAJŮ

1. Formulář osvědčení údajů uvedeného v této příloze je používán a vytištěn v jednom nebo více úředních jazycích, v nichž je vypracována dohoda, a v souladu s vnitrostátními právními předpisy vyvážejícího státu. Osvědčení údajů se vyplňují v jednom z těchto jazyků; jsou-li vyplňovány rukou, musí být napsány inkoustem a hůlkovým písmem. Nesou pořadové číslo, předtištěné nebo nepředtištěné, pro účely identifikace.

2. Osvědčení údajů má rozměry 210 × 297 mm s maximální přípustnou odchylkou do -5 mm nebo do +8 mm na délku. Použitý papír musí být bílý, klížený pro psaní, bez dřevoviny a o hmotnosti nejméně 25 g/m2.

3. Vnitrostátní správní orgány si mohou vyhradit právo tisknout osvědčení samy nebo je nechat tisknout schválenými tiskárnami. Ve druhém případě musí každé osvědčení obsahovat odkaz na příslušné schválení. Každé osvědčení musí nést jméno a adresu tiskárny nebo značku, podle níž lze tiskárnu identifikovat.

formulář 005

Příloha VIII protokolu 1

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O ODCHYLKU

formulář 006

POZNÁMKY

1. Pokud kolonky ve formuláři nestačí pro všechny důležité informace, lze k formuláři připojit další strany. V takovém případě se do příslušné kolonky uvede „viz příloha“.

2. Pokud je to možné, formulář se doplní vzorky konečného produktu a materiálů nebo jiným ilustrativním materiálem (obrázky, nákresy, katalogy, atd.).

3. Formulář se vyplní pro každý produkt, který je v žádosti uveden.

Kolonky 3, 4, 5, 7: „Třetí zemí“ se rozumí země, která není státem AKT, členským státem Společenství nebo ZZÚ

Kolonka 12: Pokud byly materiály ze třetí země před svým zpracováním ve státě AKT, který žádá o odchylku, opracovány nebo zpracovány ve Společenství nebo ZZÚ, aniž získaly status původních produktů, uvede se opracování nebo zpracování provedené ve Společenství nebo ZZÚ.

Kolonka 13: Uvede se počáteční a konečné datum období, pro které smějí být vydávána osvědčení EUR.1 v rámci odchylky.

Kolonka 18: Uvede se buď procento přidané hodnoty z ceny produktu ze závodu nebo peněžní částka přidané hodnoty na jednotku produktu.

Kolonka 19: Pokud existují alternativní zdroje materiálů, uvede se jaké, a pokud je to možné, i důvody nákladů nebo jiné důvody, proč nejsou využívány.

Kolonka 20: Uvedou se možné další investice nebo rozlišení dodavatelů, jež činí odchylku nutnou pouze na omezenou dobu.

Příloha IX protokolu 1

SEZNAM OPERACÍ OPRACOVÁNÍ NEBO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ UDĚLUJÍ STATUS PŮVODU Z AKT PRODUKTŮM ZÍSKANÝM OPRACOVÁNÍM NEBO ZPRACOVÁNÍM TEXTILNÍCH MATERIÁLŮ POCHÁZEJÍCÍCH Z ROZVOJOVÝCH ZEMÍ UVEDENÝCH V ČL. 6 ODST. 11 TOHOTO PROTOKOLU

Textil a textilní výrobky spadající do oddílu XI

Kód KNPopis produktuOpracování nebo zpracování prováděné na nepůvodních materiálech,
které uděluje status původních produktů
(1)(2)(3)
ex 5101Vlna, nemykaná ani nečesaná
- odtučněná, nekarbonizovanáVýroba z potní vlny, včetně prané na hřbetě, jejíž hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
- karbonizovanáVýroba z odtučněné, nekarbonizované vlny, jejíž hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
ex 5103Odpad z vlny nebo jemných nebo hrubých zvířecích chlupů, karbonizovanýVýroba z nekarbonizovaného odpadu, jehož hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
ex 5201Bavlna nemykaná ani nečesaná, bělenáVýroba ze surové bavlny, jejíž hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
5501 až 5507Chemická vlákna střižová
- nečesaná ani nemykaná či jinak zpracovaná ke spřádání Výroba z chemických materiálů nebo textilní buničiny
- mykaná nebo česaná či ostatní Výroba z chemických materiálů nebo textilní buničiny nebo odpadu z kódu KN 5505
ex kapitola 50 až kapitola 55Příze, nekonečná vlákna (monofilamenty) a nitě, kromě papírové přízeVýroba z:
- přírodních vláken nemykaných nebo nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,
- chemických materiálů nebo textilní buničiny,
- materiálů pro výrobu papíru
- potištěné nebo barvenéVýroba z:
- přírodních vláken nemykaných nebo nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,
- surového hedvábí nebo hedvábného odpadu,
- chemických materiálů nebo textilní buničiny, nebo chemických střižových spřadatelných vláken, spřádacích kabelů nebo odpadu vláken, nemykaných ani nečesaných nebo jinak připravených ke spřádání

nebo

Potisk nebo barvení příze nebo monofilamentu, nebělených nebo předbělených (1), doprovázený přípravnými nebo dokončovacími operacemi kromě skaní nebo tvarování, pokud hodnota nepůvodního materiálu (včetně příze) nepřesáhne 48 % ceny produktu ze závodu
- ostatní Výroba z:
- přírodních vláken nemykaných nebo nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,
- surového hedvábí nebo hedvábného odpadu,
- chemických materiálů nebo z textilní buničiny nebo chemických střižových spřadatelných vláken, spřádacích kabelů nebo odpadu vláken, nemykaných ani nečesaných nebo jinak připravených ke spřádání
Tkaniny, kromě textilií z papírové příze
- potištěné nebo barvenéVýroba z příze

nebo

Potisk nebo barvení nebělených nebo předbělených textilií, doprovázený přípravnými nebo dokončovacími operacemi (1) (2)
- ostatní Výroba z příze
5601Vata z textilních materiálů a výrobky z ní; textilní vlákna o délce nepřesahující 5 mm (postřižek), textilní prach a nopkyVýroba z vláken
5602Plsť, též impregnovaná, povrstvená, potažená nebo laminovaná
- potisknutá nebo barvenáVýroba z vláken

nebo

Potisk nebo barvení nebělených nebo předbělených textilií, doprovázený přípravnými nebo dokončovacími operacemi (1) (2)
- impregnovaná, povrstvená, potažená nebo laminovanáImpregnace, povrstvování, povlékání nebo laminování netkaných textilií, nebělených (3)
- ostatníVýroba z vláken
5603Netkané textilie, též impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované
- potisknuté nebo barvenéVýroba z vláken

nebo

Potisk nebo barvení nebělených nebo předbělených textilií, doprovázený přípravnými nebo dokončovacími operacemi (1) (2)
- impregnované, povrstvené, potažené nebo laminovanéImpregnace, povrstvování, potahování nebo laminování netkaných textilií, nebělených (3)
- ostatníVýroba z vláken
5604Nitě a kaučukové nitě, pokryté textilem; textilní nitě a pásky a podobné tvary čísel 5404 nebo 5405, impregnované, povrstvené, potažené nebo opláštěné kaučukem nebo plasty
- nitě kaučukové, kordové pokryté textilem Výroba z nitě kaučukové, kordové, nepokryté textilem
- ostatní Impregnace, povrstvování, potahování nebo povlékání textilní příze a pásků, apod., nebělených
5607Motouzy, šňůry, provazy a lana, též splétané a oplétané nebo impregnované, povrstvené, potažené nebo opláštěné kaučukem nebo plastyVýroba z vláken, kokosového vlákna, příze ze syntetického nebo umělého vlákna nebo monofilamentu
5609Produkty z nití, pásků nebo podobných tvarů čísel
5404 nebo 5405, motouzy, šňůry, provazy nebo lana, jinde neuvedené ani nezahrnuté
Výroba z vláken, kokosové příze, příze ze syntetického nebo umělého vlákna nebo monofilamentu
5704Koberce a jiné textilní podlahové krytinyVýroba z vláken
ex kapitola 58Speciální tkaniny; všívané textilie; krajky; tapisérie; prýmkařské výrobky; výšivky
- výšivky v kusu, metráži nebo motivech (kód KN 5810)Výroba, ve které hodnota použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu
- potisknuté nebo barvenéVýroba z příze

nebo

Potisk nebo barvení nebělených nebo předbělených textilií, doprovázený přípravnými nebo dokončovacími operacemi (1) (2)
- impregnované, povrstvené nebo potaženéVýroba z nebělených textilií, plstěných nebo netkaných
- ostatníVýroba z příze
5901Textilie povrstvené lepidlem nebo škrobovými látkami, používané pro vnější obaly knih a pro podobné účely; kopírovací nebo průsvitná plátna na výkresy; připravené malířské plátno; ztužené plátno a podobné ztužené textilie používané jako kloboučnické podložkyVýroba z nebělených textilií
5902Pneumatikové kordové textilie z vysokopevnostních nití z nylonu nebo jiných polyamidů, polyesterů nebo viskózových nekonečných vlákenVýroba z příze
5903Textilie impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované plasty, jiné než textilie čísla
5902
Výroba z nebělených textilií

nebo

Potisk nebo barvení nebělených nebo předbělených textilií, doprovázený přípravnými nebo dokončovacími operacemi (1) (2)
5904Linoleum, též přiříznuté do tvaru; podlahové krytiny sestávající z vrstvy nebo povlaku na textilním podkladě, též přiříznuté do tvaruVýroba z nebělených textilií, plstěných nebo netkaných
5905Textilní tapetyVýroba z nebělených textilií

nebo

Potisk nebo barvení nebělených nebo předbělených textilií, doprovázený přípravnými nebo dokončovacími operacemi (1) (2)
5906Pogumované textilie, jiné než textilie čísla
5902
Výroba z bělených pletených nebo háčkovaných textilií nebo z ostatních nebělených textilií
5907Textilie jiným způsobem impregnované, povrstvené nebo povlečené; malované plátno pro divadelní scénu, textilie pro pozadí ve studiích nebo podobnéVýroba z nebělených textilií

nebo

Potisk nebo barvení nebělených nebo předbělených textilií, doprovázený přípravnými nebo dokončovacími operacemi (1) (2)
5908Textilní knoty tkané, splétané nebo pletené pro lampy, vařiče, zapalovače, svíčky nebo podobné produkty; žárové punčošky a duté úplety sloužící k jejich výrobě, též impregnovanéVýroba z příze
5909Textilní hadice k čerpadlům a podobné hadice, též s armaturou nebo s příslušenstvím z jiných materiálůVýroba z příze nebo vláken
5910Převodové nebo dopravníkové bez pásy nebo řemeny z textilního materiálu, též impregnované, pokryté, potažené nebo povrstvené plasty nebo zesílené kovem nebo jiným materiálemVýroba z příze nebo vláken
5911Textilní výrobky a zboží pro technické účely, specifikované v poznámce 7 kapitoly 59 kombinované nomenklatury
- leštící kotouče nebo kruhy, nikoli z plstiVýroba z příze, odpadových textilií nebo hadrů z kódu KN 6310
- ostatníVýroba z příze nebo vláken
Kapitola 60 (*)Pletené nebo háčkované textilie
- potisknuté nebo barvenéVýroba z příze

nebo

Potisk nebo barvení nebělených nebo předbělených textilií, doprovázený přípravnými nebo dokončovacími operacemi (1) (2)
- ostatníVýroba z příze
Kapitola 61Oděvy a oděvní doplňky pletené nebo háčkovanéÚplné zhotovení (1)
- získané sešíváním nebo jiným scelováním dvou či více dílů pletené nebo háčkované textilie, přiříznuté do tvaru či přímo tvarované
- ostatníVýroba z příze
ex Kapitola 62 (*)Oděvy a oděvní doplňky jiné než pletené, háčkované; kromě čísel 6213 a 6214, pro které jsou pravidla uvedena nížeVýroba z příze (*)
- hotové nebo úplnéÚplné zhotovení (1)
- nehotové nebo neúplnéVýroba z příze
6213 a 6214Kapesníky, přehozy, šátky, šály, mantily, závoje, apod.
- vyšívanéVýroba z příze

nebo

Výroba z nevyšívané textilie, pokud hodnota použité nevyšívané textilie nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu (*)
- ostatníVýroba z příze
6301 ažPřikrývky a koberečky cestovní, prádlo ložní, prádlo stolní, prádlo toaletní a kuchyňské; záclony (včetně draperií) a rolety; závěsy a přehozy lůžkové; ostatní textilie bytové (kromě kódu KN 9494); pytle a pytlíky k balení zboží; plachty nepromokavé, plachty lodní a kempinkové výrobky;
ex
6306
- z plsti, netkaných textilií:
- neimpregnované, nepovrstvené, nepotažené ani nelaminovanéVýroba z vláken
- impregnované, povrstvené, potažené, laminované Impregnace, povrstvování, potahování nebo laminování plsti nebo netkaných textilií, nebělených (2)
- ostatní
- pletené nebo háčkované
- nevyšívanéÚplné zhotovení (1)
- vyšívanéÚplné zhotovení (1)

nebo

Výroba z nevyšívané pletené nebo háčkované textilie, pokud hodnota použité nevyšívané pletené nebo háčkované textilie nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
- nepletené nebo neháčkované
- nevyšívanéVýroba z příze
- vyšívanéVýroba z příze

nebo

Výroba z nevyšívané textilie, pokud hodnota použité nevyšívané pletené nebo háčkované textilie nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
6307Ostatní zcela dokončené produkty, včetně střihových šablon (kromě vějířů a stínidel, nemechanických, rámů a držadel na ně a částí takových rámů a držadel)
- Hadry na podlahu, utěrky, prachovky, apod.Výroba z příze
- ostatníVýroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
6308Soupravy sestávající z tkanin a nití, též s doplňky, pro produkci koberečků, tapiserií, vyšívaných stolních ubrusů nebo servítků nebo podobných textilních výrobků, v balení pro maloobchodZařazení do soupravy, ve které celková hodnota všech nepůvodních materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu

Poznámky k dokončovacím operacím - zvláštní případy

Je možné, že v určitých výrobních operacích, zejména v případě kombinace operací, má provedení dokončovacích operací takový význam, že tyto operace musí být považovány za více než pouze dokončující. V těchto zvláštních případech neprovedení dokončovací operace bude znamenat, že zhotovení nebude úplné.

(1) Pojem „předbělený“, užívaný v seznamu přílohy IX pro charakterizování stupně zpracování, nutného v případě použití určitých nepůvodních materiálů, platí pro určité příze, tkaniny a pletené či háčkované textilie, které byly po spředení nebo utkání pouze vyprány.

(2) Aby však mohl být potisk považován za operaci opracování nebo zpracování, která produktu udílí status původu, musí být termotisk spojen s tiskem na kopírovací papír.

(3) Pojem „impregnace, povrstvování, povlékání nebo laminování“ nezahrnuje ty operace, jejichž úkolem je vázat textilii dohromady.

(1) Pojem „předbělený“, užívaný v seznamu přílohy IX pro charakterizování stupně zpracování, nutného v případě použití určitých nepůvodních materiálů, platí pro určité příze, tkaniny a pletené či háčkované textilie, které byly po spředení nebo utkání pouze vyprány.

(2) Aby však mohl být potisk považován za operaci opracování nebo zpracování, která produktu udílí status původu, musí být termotisk spojen s tiskem na kopírovací papír.

(*) Viz také produkty vyloučené z odchylného postupu uvedeného v příloze X.

(2) Aby však mohl být potisk považován za operaci opracování nebo zpracování, která produktu udílí status původu, musí být termotisk spojen s tiskem na kopírovací papír.

(*) Viz také produkty vyloučené z odchylného postupu uvedeného v příloze X.

(1) Pojem „úplné zhotovení“, užívaný v seznamu přílohy IX, znamená, že musí proběhnout všechny operace po nastříhání textilie nebo upletení nebo uháčkování textilie přímo do tvaru.
Zhotovení však nemusí být nutně považováno za neúplné, pokud neproběhla jedna či více dokončovacích operací. Toto je seznam příkladů dokončovacích operací:
— připevňování knoflíků a/nebo jiných druhů zapínadel,
— šití knoflíkových dírek,
— začišťování délky kalhot a rukávů nebo spodního okraje košil a šatů,
— připevňování ozdob jako jsou kapsy, značky, štítky apod.,
— žehlení a jiná příprava oděvů pro konfekční prodej.

(2) Pojem „impregnace, povrstvování, povlékání nebo laminování“ nezahrnuje ty operace, jejichž úkolem je vázat textilii dohromady.

Příloha X protokolu 1

TEXTILNÍ VÝROBKY VYLOUČENÉ Z PROCESU KUMULACE S URČITÝMI ROZVOJOVÝMI ZEMĚMI UVEDENÝMI V ČL. 6 ODST. 11 TOHOTO PROTOKOLU

6101 10 90
6101 20 90
6101 30 90
6102 10 90
6102 20 90
6102 30 90
6110 10 10
6110 10 31
6110 10 35
6110 10 38
6110 10 91
6110 10 95
6110 10 98
6110 20 91
6110 20 99
6110 30 91
6110 30 99
Svetry, pulovry, pulovry bez rukávů, vesty, twinsety, zapínací vesty, noční kabátky a svetry (kromě sak a sportovních sak),
zimní bundy, větrovky, bundy do pasu, apod., pletené nebo háčkované
6203 41 10
6203 41 90
6203 42 31
6203 42 33
6203 42 35
6203 42 90
6203 43 19
6203 43 90
6203 49 19
6203 49 50
6204 61 10
6204 62 31
6204 62 33
6204 62 39
6204 63 18
6204 69 18
6211 32 42
6211 33 42
6211 42 42
6211 43 42
Pánské nebo chlapecké tkané krátké kalhoty, krátké kalhoty kromě plavek a kalhot (včetně domácích); dámské nebo dívčí
tkané krátké kalhoty a domácí kalhoty, z vlny, bavlny nebo umělých vláken, dolní části teplákových souprav s podšívkou,
kromě kategorie 16 nebo 29, z bavlny nebo umělých vláken

Příloha XI protokolu 1

PRODUKTY, PRO KTERÉ PLATÍ USTANOVENÍ O KUMULACI S JIHOAFRICKOU REPUBLIKOU PODLE ČL. 6 ODST. 3 PO TŘECH LETECH OD PROZATÍMNÍHO PROVÁDĚNÍ DOHODY O OBCHODU, ROZVOJI A SPOLUPRÁCI MEZI EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM A JIHOAFRICKOU REPUBLIKOU

Průmyslové výrobky

Kód KN 96

Sůl (včetně soli stolní a denaturované)

2501 00 51

2501 00 91

2501 00 99

Alkalické kovy a kovy alkalických zemin; kovy vzácných zemin

2805 11 00

2805 19 00

2805 21 00

2805 22 00

2805 30 10

2805 30 90

2805 40 10

Amoniak (čpavek) bezvodý nebo ve vodném roztoku

2814 10 00

2814 20 00

Hydroxid sodný (louh sodný)

2815 11 00

2815 12 00

Oxid zinečnatý; peroxid zinku

2817 00 00

Umělý korund

2818 10 00

2818 20 00

2818 30 00

Oxidy a hydroxidy chrómu

2819 10 00

2819 90 00

Oxidy manganu

2820 10 00

2820 90 00

Oxidy titanu

2823 00 00

Hydrazin a hydroxylamin

2825 80 00

Chloridy, chlorid-oxidy a chlorid-hydroxidy

2827 10 00

Sulfidy (sirníky); polysulfidy

2830 10 00

Fosfornany (hypofosfity), fosfonáty

2835 10 00

2835 22 00

2835 23 00

2835 24 00

2835 25 10

2835 25 90

2835 26 10

2835 26 90

2835 29 10

2835 29 90

2835 31 00

2835 39 10

2835 39 30

2835 39 70

Uhličitany, peroxouhličitany (peruhličitany)

2836 20 00

2836 40 00

2836 60 00

Soli oxokovových, peroxokovových kyselin

2841 61 00

Radioaktivní chemické prvky

2844 30 11

2844 30 19

2844 30 51

Izotopy kromě izotopů čísla 2844

2845 10 00

2845 90 10

Karbidy chemicky definované i nedefinované

2849 20 00

2849 90 30

Hydridy, nitridy, azidy, silicidy a boridy

2850 00 70

Cyklické uhlovodíky

2902 50 00

Halogenderiváty uhlovodíků

2903 11 00

2903 12 00

2903 13 00

2903 14 00

2903 15 00

2903 16 00

2903 19 10

2903 19 90

2903 21 00

2903 23 00

2903 29 00

2903 30 10

2903 30 31

2903 30 33

2903 30 38

2903 30 90

2903 41 00

2903 42 00

2903 43 00

2903 44 10

2903 44 90

2903 45 10

2903 45 15

2903 45 20

2903 45 25

2903 45 30

2903 45 35

2903 45 40

2903 45 45

2903 45 50

2903 45 55

2903 45 90

2903 46 10

2903 46 20

2903 46 90

2903 47 00

2903 49 10

2903 49 20

2903 49 90

2903 51 90

2903 59 10

2903 59 30

2903 59 90

2903 61 00

2903 62 00

2903 69 10

2903 69 90

Acyklické alkoholy a jejich halogen-, sulfoderiváty

2905 11 00

2905 12 00

2905 13 00

2905 14 10

2905 14 90

2905 15 00

2905 16 10

2905 16 90

2905 17 00

2905 19 10

2905 19 90

2905 22 10

2905 22 90

2905 29 10

2905 29 90

2905 31 00

2905 32 00

2905 39 10

2905 39 90

2905 41 00

2905 42 00

2905 49 10

2905 49 51

2905 49 59

2905 49 90

2905 50 10

2905 50 30

2905 50 99

Fenoly; fenolalkoholy

2907 11 00

2907 15 00

2907 22 10

Ethery, etheralkoholy, etherfenoly

2909 11 00

2909 19 00

2909 20 00

2909 30 31

2909 30 39

2909 30 90

2909 41 00

2909 42 00

2909 43 00

2909 44 00

2909 49 10

2909 49 90

2909 50 10

2909 50 90

2909 60 00

Epoxidy, epoxialkoholy, epoxyfenoly a epoxyetholy

2910 20 00

Aldehydy, též s jinou kyslíkatou funkcí

2912 41 00

2912 60 00

Ketony a chinony, též s jinou kyslíkatou funkcí

2914 11 00

2914 21 00

Nasycené, acyklické, monokarboxylové kyseliny

2915 11 00

2915 12 00

2915 13 00

2915 21 00

2915 22 00

2915 23 00

2915 24 00

2915 29 00

2915 31 00

2915 32 00

2915 33 00

2915 34 00

2915 35 00

2915 39 10

2915 39 30

2915 39 50

2915 39 90

2915 40 00

2915 50 00

2915 60 10

2915 60 90

2915 70 15

2915 70 20

2915 70 25

2915 70 30

2915 70 80

2915 90 10

2915 90 20

2915 90 80

Nenasycené kyseliny monokarboxylové

2916 12 10

2916 12 20

2916 12 90

2916 14 10

2916 14 90

Polykarboxylové kyseliny, jejich anhydridy, halogenidy

291711 00

2917 1400

2917 35 00

2917 36 00

2917 37 00

Karboxylové kyseliny s jinou kyslíkatou funkcí

2918 1400

2918 15 00

2918 22 00

2918 90 00

Sloučeniny s aminovou funkcí

2921 11 10

2921 11 90

2921 12 00

2921 19 10

2921 19 30

2921 19 90

2921 21 00

2921 22 00

2921 29 00

2921 30 10

2921 30 90

2921 41 00

2921 42 10

2921 42 90

2921 43 10

2921 43 90

2921 44 00

2921 45 00

2921 49 10

2921 49 90

2921 51 10

2921 51 90

2921 59 00

Aminosloučeniny s kyslíkatou funkcí

2922 11 00

2922 12 00

2922 13 00

2922 19 00

2922 21 00

2922 22 00

2922 29 00

2922 30 00

2922 42 10

2922 43 00

2922 49 80

2922 50 00

Sloučeniny s karboxyamidovou funkcí

2924 21 10

2924 21 90

2924 29 30

Sloučeniny s nitrilovou funkcí

2926 10 00

2926 90 90

Organické sloučeniny síry

2930 20 00

2930 90 12

2930 90 14

2930 90 16

Organicko-anorganické sloučeniny ostatní

2931 00 40

Heterocyklické sloučeniny s jedním či více heteroatomy kyslíku

2932 12 00

2932 13 00

2932 21 00

Heterocyklické sloučeniny s jedním či více heteroatomy dusíku

2933 61 00

Sulfonamidy

2935 00 00

Minerální či chemická hnojivá dusíkatá

3102 10 10

3102 10 90

3102 21 00

3102 29 00

3102 30 10

3102 30 90

3102 40 10

3102 40 90

3102 50 90

3102 60 00

3102 70 90

3102 80 00

3102 90 00

Minerální či chemická hnojivá fosfátová

3103 10 10

3103 10 90

Minerální či chemická hnojiva

3105 10 00

3105 20 10

3105 20 90

3105 30 10

3105 30 90

3105 40 10

3105 40 90

3105 51 00

3105 59 00

3105 60 10

3105 60 90

3105 90 91

3105 90 99

Tříselné výtažky rostlinného původu

3201 20 00

3201 90 20

Ostatní barviva

3206 11 00

3206 19 00

3206 20 00

3206 30 00

3206 41 00

3206 42 00

3206 43 00

3206 49 90

3206 50 00

Aktivní uhlí; aktivní přírodní nerostné produkty

3802 10 00 3802 90 00

Insekticidy, rodenticidy, fungicidy, herbicidy

3808 10 20

3808 10 30

3808 30 11

3808 30 13

3808 30 15

3808 30 17

3808 30 21

3808 30 23

3808 30 27

3808 30 30

3808 30 90

Antioxidační přípravky pro kaučuk, plasty

3812 30 20

Složená, organická rozpouštědla a ředidla

3814 00 90

Směsi alkylbenzenů a směsi alkylnaftalénů

3817 10 10

3817 10 50

3817 10 80

3817 20 00

Připravená pojidla pro licí formy, jádra

3824 90 90

Polymery ethylenu, v primárních formách

3901 10 10

3901 10 90

3901 20 00

3901 30 00

3901 90 00

Polymery propylenu nebo jiných olefinů

3902 10 00

3902 20 00

3902 30 00

3902 90 00

Polymery styrenu, v primárních formách

3903 11 00

3903 19 00

3903 20 00

3903 30 00

3903 90 00

Polymery vinylchloridu

3904 10 00

3904 21 00

3904 22 00

3904 30 00

3904 40 00

3904 50 00

3904 61 90

3904 69 00

3904 90 00

Polymery vinylacetátu

3905 12 00

Polyacetaly, ostatní polyethery a epoxidové pryskyřice

3907 20 19

3907 20 90

3907 60 90

3907 91 10

3907 91 90

3907 99 10

3907 99 90

Ostatní desky, listy, filmy, fólie a pásy

3920 10 22

3920 10 28

3920 10 40

3920 10 80

3920 20 21

3920 20 29

3920 20 71

3920 20 79

3920 20 90

3920 30 00

3920 41 11

3920 41 19

3920 41 91

3920 41 99

3920 42 11

3920 42 19

3920 42 91

3920 42 99

3920 51 00

3920 59 00

3920 61 00

3920 62 10

3920 62 90

3920 63 00

3920 69 00

3920 71 11

3920 71 19

3920 71 90

3920 72 00

3920 73 10

3920 73 50

3920 73 90

3920 79 00

3920 91 00

3920 92 00

3920 93 00

3920 94 00

3920 99 11

3920 99 19

3920 99 50

3920 99 90

Ostatní desky, listy, filmy, fólie a pásy

3921 90 19

Produkty pro přepravu nebo balení zboží

3923 21 00

Protektorované nebo použité pneumatiky z kaučuku

4012 10 30

4012 10 50

4012 10 80

4012 20 90

4012 90 10

4012 90 90

Duše vnitřní kaučukové

4013 10 10

4013 10 90

4013 20 00

4013 90 10

4013 90 90

Vyčiněné kůže hovězího dobytka nebo koní

4104 10 91

4104 10 95

4104 10 99

4104 21 00

4104 22 90

4104 29 00

4104 31 11

4104 31 19

4104 31 30

4104 31 90

4104 39 10

4104 39 90

Odchlupené kůže ovčí a jehněčí

4105 20 00

Vyčiněné kůže ostatních zvířat

4107 10 10 4107 29 10 4107 90 10

4107 90 90

Zámišové usně (včetně kombinovaného zámiše)

4108 00 10

4108 00 90

Lakové nebo lakové-laminované usně

4109 00 00

Kompozitní usně na základě nerozvlákněné usně nebo kožených vláken

4111 00 00

Oděvy a oděvní doplňky

4203 10 00

4203 21 00

4203 29 10

4203 29 91

4203 29 99

4203 30 00

4203 40 00

Dřevotřískové desky a podobné desky ze dřeva

4410 11 00

4410 19 10

4410 19 30

4410 19 50

4410 19 90

4410 90 00

Dřevovláknité desky a podobné desky z jiných dřevitých materiálů

4411 11 00

4411 19 00

4411 21 00

4411 29 00

4411 31 00

4411 39 00

4411 91 00

4411 99 00

Překližka, desky dýhované a podobně vrstvené dřevo

4412 13 11

4412 13 19

4412 13 90

4412 14 00

4412 19 00

4412 22 10

4412 22 91

4412 22 99

4412 23 00

4412 29 20

4412 29 80

4412 92 10

4412 92 91

4412 92 99

4412 93 00

4412 99 20

4412 99 80

Výrobky stavebního truhlářství a tesařství

4418 10 10

4418 10 50

4418 10 90

4418 20 10

4418 20 50

4418 20 80

4418 30 10

4418 90 10

Intarzované a inkrustováné dřevo; skříňky a skříně

4420 90 11

4420 90 19

Výrobky z přírodního korku

4503 10 10

4503 10 90

4503 90 00

Pletence a podobné produkty ze splétacích materiálů

4601 99 10

Košíkářské a jiné výrobky

4602 90 10

Rejstříky, účetní knihy, poznámkové bloky, objednávkové bloky

4820 10 30

Knihy obrázkové, předlohy ke kreslení, omalovánky pro děti

4903 00 00

Mapy a hydrografické nebo podobné kartografické výrobky všech druhů

4905 10 00

Obtisky

4908 10 00

4908 90 00

Tištěné nebo ilustrované dopisnice; tištěné pohlednice

4909 00 10

4909 00 90

Kalendáře jakéhokoli druhu, tištěné, včetně kalendářů ve formě trhacích bloků

4910 00 00

Ostatní tiskoviny, včetně tištěných obrazů

4911 10 10

4911 10 90

4911 91 80

4911 99 00

Hedvábné nitě (jiné než spředené z hedvábného odpadu)

5004 00 10

5004 00 90

Nitě spředené z hedvábného odpadu, upravené pro maloobchod

5005 00 10

5005 00 90

Hedvábné nitě a příze spředené z hedvábného odpadu, upravené pro maloobchod

5006 00 10

5006 00 90

Tkaniny z hedvábí nebo hedvábného odpadu

5007 10 00

5007 20 11

5007 20 19

5007 20 21

5007 20 31

5007 20 39

5007 20 41

5007 20 51

5007 20 59

5007 20 61

5007 20 69

5007 20 71

5007 90 10

5007 90 30

5007 90 50

5007 90 90

Vlněná mykaná příze neupravená pro maloobchod

5106 10 10

5106 10 90

5106 20 11

5106 20 19

5106 20 91

5106 20 99

Česaná vlněná příze neupravená pro maloobchod

510710 10

5107 10 90

5107 20 10

5107 20 30

5107 20 51

5107 20 59

5107 20 91

5107 20 99

Příze z jemných zvířecích chlupů (mykaná nebo česaná), neupravená pro maloobchod

5108 10 10

5108 10 90

5108 20 10

5108 20 90

Příze z vlny nebo jemných zvířecích chlupů, upravená pro maloobchod

5109 10 10

5109 10 90

5109 90 10

5109 90 90

Příze z hrubých zvířecích chlupů nebo koňských žíní

5110 00 00

Tkaniny z mykané vlněné příze nebo z příze z jemných zvířecích chlupů

51111111

511111 19

5111 11 91

5111 11 99

5111 1911

5111 19 19

5111 19 31

5111 19 39

5111 19 91

5111 19 99

5111 20 00

5111 30 10

5111 30 30

5111 30 90

5111 90 10

5111 90 91

5111 90 93

5111 90 99

Tkaniny z česané vlny nebo z česaných jemných zvířecích chlupů

5112 11 10

5112 11 90

5112 1911

5112 1919

5112 19 91

5112 19 99

5112 20 00

5112 30 10

5112 30 30

5112 30 90

5112 90 10

5112 90 91

5112 90 93

5112 90 99

Tkaniny z hrubých zvířecích chlupů nebo koňských žíní

5113 00 00

Bavlněné šicí nitě, též upravené pro maloobchod

5204 11 00

5204 19 00

5204 20 00

Bavlněné příze jiné než šicí nitě

5205 11 00

5205 12 00

5205 13 00

5205 14 00

5205 15 10

5205 15 90

5205 21 00

5205 22 00

5205 23 00

5205 24 00

5205 26 00

5205 27 00

5205 28 00

5205 31 00

5205 32 00

5205 33 00

5205 34 00

5205 35 10

5205 35 90

5205 41 00

5205 42 00

5205 43 00

5205 44 00

5205 46 00

5205 47 00

5205 48 00

Bavlněné příze jiné než šicí nitě

5206 11 00

5206 12 00

5206 13 00

5206 14 00

5206 15 10

5206 15 90

5206 21 00

5206 22 00

5206 23 00

5206 24 00

5206 25 10

5206 25 90

5206 31 00

5206 32 00

5206 33 00

5206 34 00

5206 35 10

5206 35 90

5206 41 00

5206 42 00

5206 43 00

5206 44 00

5206 45 10

5206 45 90

Bavlněné příze jiné než šicí nitě, upravené pro maloobchod

5207 10 00

5207 90 00

Lněné nitě

5306 10 11

5306 10 19

5306 10 31

5306 10 39

5306 10 50

5306 10 90

5306 20 11

5306 20 19

5306 20 90

Nitě z ostatních rostlinných textilních vláken; papírové nitě

5308 20 10

5308 20 90

5308 30 00

5308 90 11

5308 90 13

5308 90 19

5308 90 90

Lněné tkaniny

5309 11 11

5309 11 19

5309 11 90

5309 19 10

5309 19 90

5309 21 10

5309 21 90

5309 29 10

5309 29 90

Tkaniny z jutových nebo jiných textilních lýkových vláken

5310 10 10

5310 10 90

5310 90 00

Tkaniny z jiných rostlinných textilních vláken

5311 00 10

5311 00 90

Šicí nitě z chemických nekonečných vláken

5401 10 11

5401 10 19

5401 10 90

5401 20 10

5401 20 90

Nitě ze syntetických nekonečných vláken, jiné než šicí nitě

5402 10 10

5402 10 90

5402 20 00

5402 31 10

5402 31 30

5402 31 90

5402 32 00

5402 33 10

5402 33 90

5402 39 10

5402 39 90

5402 41 10

5402 41 30

5402 41 90

5402 42 00

5402 43 10

5402 43 90

5402 49 10

5402 49 91

5402 49 99

5402 51 10

5402 51 30

5402 51 90

5402 52 10

5402 52 90

5402 59 10

5402 59 90

5402 61 10

5402 61 30

5402 61 90

5402 62 10

5402 62 90

5402 69 10

5402 69 90

Nitě z umělých nekonečných vláken, jiné než šicí nitě

5403 10 00

5403 20 10

5403 20 90

5403 31 00

5403 32 00

5403 33 10

5403 33 90

5403 39 00

5403 41 00

5403 42 00

5403 49 00

Nitě z jednoho syntetického nekonečného vlákna (monofilamentu) o délkové hmotnosti 67 decitex nebo vyšší

5404 10 10

5404 10 90

5404 90 11

5404 90 19

5404 90 90

Nitě z jednoho nekonečného vlákna (monofilamentu) o délkové hmotnosti 67 decitex nebo vyšší

5405 00 00

Nitě z chemických nekonečných vláken (jiné než šicí nitě)

5406 10 00

5406 20 00

Tkaniny z nití ze syntetických nekonečných vláken

5407 10 00

5407 20 11

5407 20 19

5407 20 90

5407 30 00

5407 41 00

5407 42 00

5407 43 00

5407 44 00

5407 51 00

5407 52 00

5407 53 00

5407 54 00

5407 61 10

5407 61 30

5407 61 50

5407 61 90

5407 69 10

5407 69 90

5407 71 00

5407 72 00

5407 73 00

5407 74 00

5407 81 00

5407 82 00

5407 83 00

5407 84 00

5407 91 00

5407 92 00

5407 93 00

5407 94 00

Tkaniny z nití z umělých nekonečných vláken

5408 10 00

5408 21 00

5408 22 10

5408 22 90

5408 23 10

5408 23 90

5408 24 00

5408 31 00

5408 32 00

5408 33 00

5408 34 00

Kabely ze syntetických nekonečných vláken

5501 10 00

5501 20 00

5501 30 00

5501 90 00

Kabely z umělých nekonečných vláken

5502 00 10

5502 00 90

Syntetická střižová vlákna, nemykaná, nečesaná nebo jinak nezpracovaná pro spřádání

5503 10 11

5503 10 19

5503 10 90

5503 20 00

5503 30 00

5503 40 00

5503 90 10

5503 90 90

Umělá střižová vlákna, nemykaná, nečesaná nebo jinak nezpracovaná pro spřádání

5504 10 00

5504 90 00

Odpad z chemických vláken (včetně výčesků, nitěného odpadu a rozvlá-kněné příze)

5505 10 10

5505 10 30

5505 10 50

5505 10 70

5505 10 90

5505 20 00

Syntetická střižová vlákna, mykaná, česaná nebo jinak zpracovaná pro spřádání

5506 10 00

5506 20 00

5506 30 00

5506 90 10

5506 90 91

5506 90 99

Umělá střižová vlákna, mykaná, česaná nebo jinak zpracovaná pro spřádání

5507 00 00

Šicí nitě z chemických střižových vláken

5508 10 11

5508 10 19

5508 10 90

5508 20 10

5508 20 90

Nitě (jiné než šicí nitě) ze syntetických střižových vláken

5509 11 00

5509 12 00

5509 21 10

5509 21 90

5509 22 10

5509 22 90

5509 31 10

5509 31 90

5509 32 10

5509 32 90

5509 41 10

5509 41 90

5509 42 10

5509 42 90

5509 51 00

5509 52 10

5509 52 90

5509 53 00

5509 59 00

5509 61 10

5509 61 90

5509 62 00

5509 69 00

5509 91 10

5509 91 90

5509 92 00

5509 99 00

Nitě (jiné než šicí nitě) z umělých střižových vláken

5510 11 00

5510 12 00

5510 20 00

5510 30 00

5510 90 00

Nitě (jiné než šicí nitě) z chemických střižových vláken

5511 10 00

5511 20 00

5511 30 00

Vata z textilních materiálů a výrobky z ní

5601 10 10

5601 10 90

5601 21 10

5601 21 90

5601 22 10

5601 22 91

5601 22 99

5601 29 00

5601 30 00

Plsť, též impregnovaná

5602 10 11

5602 10 19

5602 10 31

5602 10 35

5602 10 39

5602 10 90

5602 21 00

5602 29 10

5602 29 90

5602 90 00

Netkané textilie netkané, též impregnované

5603 11 10

5603 11 90

5603 12 10

5603 12 90

5603 13 10

5603 13 90

5603 14 10

5603 14 90

5603 91 10

5603 91 90

5603 92 10

5603 92 90

5603 93 10

5603 93 90

5603 94 10

5603 94 90

Nitě a kaučukové nitě, pokryté textilem

5604 10 00

5604 20 00

5604 90 00

Kovové nitě a metalizované nitě, též ovinuté

5605 00 00

Ovinuté nitě a pásky

5606 00 10

5606 00 91

5606 00 99

Výrobky z nití, pásků

5609 00 00

Koberce a jiné textilní podlahové krytiny

5701 10 10

5701 10 91

5701 10 93

5701 10 99

5701 90 10

5701 90 90

Vlasové tkaniny a žinylkové předdílo

5801 10 00

5801 21 00

5801 22 00

5801 23 00

5801 24 00

5801 25 00

5801 26 00

5801 31 00

5801 32 00

5801 33 00

5801 34 00

5801 35 00

5801 36 00

5801 90 10

5801 90 90

Smyčkové froté a podobné tkaniny smyčkové

5802 11 00

5802 19 00

5802 20 00

5802 30 00

Perlinkové tkaniny, jiné než stuhy

5803 10 00

5803 90 10

5803 90 30

5803 90 50

5803 90 90

Tyly a jiné síťové textilie, jiné než tkané

5804 10 11

5804 10 19

5804 10 90

5804 21 10

5804 21 90

5804 29 10

5804 29 90

5804 30 00

Ručně tkané tapiserie typu goblén

5805 00 00

Stuhy

5806 10 00

5806 20 00

5806 31 10

5806 31 90

5806 32 10

5806 32 90

5806 39 00

5806 40 00

Odznaky, štítky a podobné výrobky z textilního materiálu

5807 10 10

5807 10 90

5807 90 10

5807 90 90

Prýmky v metráži, ornamentální zboží

5808 10 00

5808 90 00

Tkaniny z kovových nití, tkaniny z metalizovaných nití

5809 00 00

Výšivky v metráži, pásech nebo jako motivy

5810 10 10

5810 10 90

5810 91 10

5810 91 90

5810 92 10

5810 92 90

5810 99 10

5810 99 90

Prošívané textilní produkty v metráži

5811 00 00

Textilie povrstvené lepidlem

5901 10 00

5901 90 00

Pneumatikové kordové textilie z vysokopevnostních nití z nylonu

5902 10 10

5902 10 90

5902 20 10

5902 20 90

5902 90 10

5802 90 90

Textilie impregnované, povrstvené, potažené

5903 10 10

5903 10 90

5903 20 10

5903 20 90

5903 90 10

5903 90 91

5903 90 99

Linoleum, též přiříznuté do tvaru

5904 10 00

5904 91 10

5904 91 90

5904 92 00

Textilní tapety

5905 00 10

5905 00 31

5903 00 39

5905 00 50

5905 00 70

5905 00 90

Pogumované textilie

5906 10 10

5906 10 90

5906 91 00

5906 99 10

5906 99 90

Textilie jiným způsobem impregnované, povrstvené, potažené

5907 00 10

5907 00 90

Textilní knoty tkané, splétané nebo pletené

5908 00 00

Textilní hadice k čerpadlům a podobné hadice

5909 00 10

5909 00 90

Převodové nebo dopravníkové pásy nebo řemeny

5910 00 00

Textilní výrobky a zboží pro technické účely

5911 10 00

5911 20 00

5911 31 11

5911 31 19

5911 31 90

5911 32 10

5911 32 90

5911 40 00

5911 90 10

5911 90 90

Vlasové textilie, včetně textilií s dlouhým vlasem

6001 10 00

6001 21 00

6001 22 00

6001 29 10

6001 29 90

6001 91 10

6001 91 30

6001 91 50

6001 91 90

6001 92 10

6001 92 30

6001 92 50

6001 92 90

6001 99 10

6001 99 90

Pánské nebo chlapecké kabáty, bundy, pláštěnky, pláště

6101 10 10

6101 10 90

6101 20 10

6101 20 90

6101 30 10

6101 30 90

6101 90 10

6101 90 90

Dámské nebo dívčí kabáty, bundy, pláštěnky, pláště

6102 10 10

6102 10 90

6102 20 10

6102 20 90

6102 30 10

6102 30 90

6102 90 10

6102 90 90

Pánské nebo chlapecké obleky, komplety, saka, blejzry

6103 41 10

6103 41 90

6103 42 10

6103 42 90

6103 43 10

6103 43 90

6103 49 10

6103 49 91

6103 49 99

Dámské nebo dívčí kostýmy, komplety, saka, blejzry

6104 51 00

6104 52 00

6104 53 00

6104 59 00

6104 61 10

6104 61 90

6104 62 10

6104 62 90

6104 63 10

6104 63 90

6104 69 10

6104 69 91

6104 69 99

Pánské nebo chlapecké slipy, spodky, noční košile, pyžama

6107 11 00

6107 12 00

6107 19 00

6107 21 00

6107 22 00

6107 29 00

6107 91 10

6107 91 90

6107 92 00

6107 99 00

Dámské nebo dívčí kalhotky, spodničky, kombiné

610811 10

6108 11 90

6108 19 10

6708 19 90

6108 21 00

6108 22 00

6108 29 00

6108 31 10

6108 31 90

6108 32 11

6108 32 19

6108 32 90

6108 39 00

6108 91 10

6108 91 90

6108 92 00

6108 99 10

6108 99 90

Vrchní trička, tílka bez rukávů a ostatní nátělníky, pletené nebo háčkované

6109 10 00

6109 90 10

6109 90 30

Teplákové soupravy, lyžařské kombinézy a komplety a plavky, pletené nebo háčkované

6112 11 00

6112 12 00

6112 19 00

6112 20 00

6112 31 10

6112 31 90

6112 39 10

6712 39 90

6112 41 10

6112 41 90

6112 49 10

6112 49 90

Oděvy zcela zhotovené z pletených nebo háčkovaných textilií

6113 00 10

6113 00 90

Ostatní oděvy, pletené nebo háčkované

6114 10 00

6114 20 00

6114 30 00

6114 90 00

Punčochové kalhoty, punčochy, podkolenky, ponožky a jiné punčochové zboží

611511 00

6115 12 00

6115 19 10

6115 19 90

6115 20 11

6115 20 19

6115 20 90

6115 91 00

6115 92 00

6115 93 10

6115 93 30

6115 93 91

6115 93 99

6115 99 00

Rukavice prstové, palcové, bez prstů, pletené nebo háčkované

6116 10 20

6116 10 80

6116 91 00

6116 92 00

6116 93 00

6116 99 00

Ostatní oděvní doplňky, pletené nebo háčkované

6117 1000

6117 20 00

6117 80 10

6117 80 90

6117 90 00

Pánské nebo chlapecké kabáty, bundy, pláštěnky, pláště

6201 11 00

6201 12 10

6201 12 90

6201 13 10

6201 13 90

6201 19 00

6201 91 00

6201 92 00

6201 93 00

6201 99 00

Dámské nebo dívčí kabáty, bundy, pláštěnky, pláště

6202 11 00

6202 12 10

6202 12 90

6202 13 10

6202 13 90

6202 19 00

6202 91 00

6202 92 00

6202 93 00

6202 99 00

Pánské nebo chlapecké obleky, komplety, saka, blejzry

6203 41 10

6203 41 30

6203 41 90

6203 42 11

6203 42 31

6203 42 33

6203 42 35

6203 42 51

6203 42 59

6203 42 90

6203 43 11

6203 43 19

6203 43 31

6203 43 39

6203 43 90

6203 49 11

6203 49 19

6203 49 31

6203 49 39

6203 49 50

6203 49 90

Dámské nebo dívčí kostýmy, komplety, saka, blejzry

6204 51 00

6204 52 00

6204 53 00

6204 59 10

6204 59 90

6204 61 10

6204 61 80

6204 61 90

6204 62 11

6204 62 31

6204 62 33

6204 62 39

6204 62 51

6204 62 59

6204 62 90

6204 63 11

6204 63 18

6204 63 31

6204 63 39

6204 63 90

6204 69 11

6204 69 18

6204 69 31

6204 69 39

6204 69 50

6204 69 90

Pánské nebo chlapecké košile

6205 10 00

6205 20 00

6205 30 00

6205 90 10

6205 90 90

Pánská nebo chlapecká tílka bez rukávů, slipy, spodky

6207 11 00

6207 19 00

6207 21 00

6207 22 00

6207 29 00

6207 91 10

6207 91 90

6207 92 00

6207 99 00

Dámská nebo dívčí tílka bez rukávů, spodní kalhotky

6208 11 00

6208 19 10

6208 19 90

6208 21 00

6208 22 00

6208 29 00

6208 91 11

6208 91 19

6208 91 90

6208 92 10

6208 92 90

6208 99 00

Podprsenky, podvazkové pásy, korzety, šle, podvazky s přezkou a kulaté podvazky

6212 10 00

6212 20 00

6212 30 00

6212 90 00

Kapesníky

6213 10 00 6213 20 00

6213 90 00

Přehozy, šátky, šály, mantily, závoje

6214 10 00 6214

20 00 6214 30 00

6214 40 00

6214 90 10

6214 90 90

Vázanky, motýlky a kravaty

6215 10 00

6215 20 00

6215 90 00

Rukavice prstové, palcové, bez prstů

6216 00 00

Ostatní oděvní doplňky

6217 10 00

6217 90 00

Přikrývky a cestovní koberečky

6301 10 00

6301 20 10

6301 20 91

6301 20 99

6301 30 10

6301 30 90

6301 40 10

6301 40 90

6301 90 10

6301 90 90

Pytle a pytlíky

6305 10 10

6305 10 90

6305 20 00

6305 32 11

6305 32 81

6305 32 89

6305 32 90

6305 33 10

6305 33 91

6305 33 99

6305 39 00

6305 90 00

Plachty nepromokavé, ochranné, stínící; stany; plachty lodní

6306 11 00

6306 12 00

6306 19 00

6306 21 00

6306 22 00

6306 29 00

6306 31 00

6306 39 00

6306 41 00

6306 49 00

6306 91 00

6306 99 00

Ostatní zcela dokončené výrobky včetně střihových šablon

6307 10 10

6307 10 30

6307 10 90

6307 20 00

6307 90 10

6307 90 91

6307 90 99

Soupravy sestávající z tkanin a nití

6308 00 00

Obnošené oděvy a jiné použité výrobky

6309 00 00

Nepromokavá obuv se zevní podešví a svrškem z kaučuku

6401 10 10

6401 10 90

6401 91 10

6401 91 90

6401 92 10

6401 92 90

6401 99 10

6401 99 90

Ostatní obuv se zevní podešví a svrškem z kaučuku

6402 12 10

6402 12 90

6402 19 00

6402 20 00

6402 30 00

6402 91 00

6402 99 10

6402 99 31

6402 99 39

6402 99 50

6402 99 91

6402 99 93

6402 99 96

6402 99 98

Obuv se zevní podešví z kaučuku, plastů, usně

6403 12 00

6403 19 00

6403 20 00

6403 30 00

6403 40 00

6403 51 11

6403 51 15

6403 51 19

6403 51 91

6403 51 95

6403 51 99

6403 59 11

6403 59 31

6403 59 35

6403 59 39

6403 59 50

6403 59 91

6403 59 95

6403 59 99

6403 91 11

6403 91 13

6403 91 16

6403 91 18

6403 91 91

6403 91 93

6403 91 96

6403 91 98

6403 99 11

6403 99 31

6403 99 33

6403 99 36

6403 99 38

6403 99 50

6403 99 91

6403 99 93

6403 99 96

6403 99 98

Obuv se zevní podešví z kaučuku, plastů, usně

6404 11 00

6404 19 10

6404 19 90

6404 20 10

6404 20 90

Ostatní obuv

6405 10 10

6405 10 90

6405 20 10

6405 20 91

6405 20 99

6405 90 10

6405 90 90

Části a součásti obuvi (včetně svršků)

6406 10 11

6406 10 19

6406 10 90

6406 20 10

6406 20 90

6406 91 00

6406 99 10

6406 99 30

6406 99 50

6406 99 60

6406 99 80

Neglazované keramické dlaždice a dlažební kostky, obkládačky pro krby nebo stěny

6907 10 00

6907 90 10

6907 90 91

6907 90 93

6907 90 99

Glazované keramické dlaždice a dlažební kostky, obkládačky pro krby nebo stěny

6908 10 10

6908 10 90

6908 90 11

6908 90 21

6908 90 29

6908 90 31

6908 90 51

6908 90 91

6908 90 93

6908 90 99

Kuchyňské a stolní nádobí, ostatní výrobky pro domácnost

6911 10 00

6911 90 00

Keramické kuchyňské a stolní nádobí, ostatní výrobky pro domácnost

6912 00 10

6912 00 30

6912 00 50

6912 00 90

Sošky a jiné ozdobné keramické výrobky

6913 10 00

6913 90 10

6913 90 91

6913 90 93

6913 90 99

Stolní a kuchyňské skleněné výrobky

7013 10 00

7013 21 11

7013 21 19

7013 21 91

7013 21 99

7013 29 10

7013 29 51

7013 29 59

7013 29 91

7013 29 99

7013 31 10

7013 31 90

7013 32 00

7013 39 10

7013 39 91

7013 39 99

7013 91 10

7013 91 90

7013 99 10

7013 99 90

Skleněná vlákna (včetně skleněné vlny)

7019 11 00

7019 12 00

7019 19 10

7019 19 90

7019 31 00

7019 32 00

7019 39 10

7019 39 90

7019 40 00

7019 51 10

7019 57 90

7019 52 00

7019 59 10

7019 59 90

7019 90 10

7019 90 30

7019 90 91

7019 90 99

Ostatní výrobky z drahých kovů

7115 90 10

7115 90 90

Feroslitiny

7202 50 00

7202 70 00

7202 91 00

7202 92 00

7202 99 30

7202 99 80

Měděné tyče, pruty a profily

7407 10 00

7407 21 10

7407 21 90

7407 22 10

7407 22 90

7407 29 00

Měděné dráty

7408 11 00

7408 19 10

7408 19 90

7408 21 00

7408 22 00

7408 29 00

Měděné desky, plechy a pásy

7409 11 00

7409 19 00

7409 21 00

7409 29 00

7409 31 00

7409 39 00

7409 40 10

7409 40 90

7409 90 10

7409 90 90

Měděné fólie (též potištěné nebo podložené)

7410 11 00

7410 12 00

7410 21 00

7410 22 00

Měděné trouby a trubky

7411 10 11

7411 10 19

7411 10 90

7411 21 10

7411 21 90

7411 22 00

7411 29 10

7411 29 90

Příslušenství pro trouby, trubky z mědi

7412 10 00

7412 20 00

Splétaná lanka, kabely, pásy, apod.

7413 00 91

7413 00 99

Tkaniny (též v nekonečných pásech), mřížky a pletiva

7414 20 00

7414 90 00

Hřebíky, cvočky, napínáčky, skoby

7415 10 00

7415 21 00

7415 29 00

7415 31 00

7415 32 00

7415 39 00

Měděné pružiny

7416 00 00

Přístroje pro vaření nebo topení

7417 00 00

Stolní, kuchyňské nebo jiné výrobky pro domácnost

7418 11 00

7418 19 00

7418 20 00

Ostatní měděné výrobky

7419 10 00

7419 91 00

7419 99 00

Hliníkové tyče, pruty a profily

7604 10 10

7604 10 90

7604 21 00

7604 29 10

7604 29 90

Hliníkové dráty

7605 11 00

7605 19 00

7605 21 00

7605 29 00

Hliníkové desky, plechy a pásy

7606 11 10

7606 11 91

7606 11 93

7606 11 99

7606 12 10

7606 12 50

7606 12 91

7606 12 93

7606 12 99

7606 91 00

7606 92 00

Hliníkové fólie

7607 11 10

7607 11 90

7607 19 10

7607 19 91

7607 19 99

7607 20 10

7607 20 91

7607 20 99

Hliníkové trouby a trubky

7608 10 90

7608 20 30

7608 20 91

7608 20 99

Příslušenství pro trouby a trubky, z hliníku

7609 00 00

Hliníkové konstrukce

7610 10 00

7610 90 10

7610 90 90

Hliníkové nádrže, cisterny, kádě a podobné zásobníky

7611 00 00

Hliníkové sudy, barely, plechovky, krabice

7612 10 00

7612 90 10

7612 90 20

7612 90 91

7612 90 98

Hliníkové nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn

7613 00 00

Lanka, lana, kabely, apod. z hliníku

7614 10 00

7614 90 00

Stolní, kuchyňské nebo jiné výrobky pro domácnost

7615 11 00

761519 10

7615 19 90

7615 20 00

Ostatní výrobky z hliníku

7616 10 00

7616 91 00

7616 99 10

7616 99 90

Surové (neopracované) olovo

7801 10 00

7801 91 00

7801 99 91

7801 99 99

Wolfram a výrobky z něj; včetně odpadu

8101 10 00

8101 91 10

Molybden a výrobky produkty z něj; včetně odpadu

8102 10 00

8102 91 10

8102 93 00

Hořčík a výrobky produkty z něj; včetně odpadu

8104 11 00

8104 19 00

Kadmium a výrobky produkty z něj; včetně odpadu

8107 10 10

Titan a výrobky produkty z něj; včetně odpadu

8108 10 10

8108 10 90

8108 90 30

8108 90 50

8108 90 70

8108 90 90

Zirkon a výrobky produkty z něj; včetně odpadu

8109 10 10

8109 90 00

Antimon a výrobky produkty z něj; včetně odpadu

8110 00 11

8110 00 19

Berylium, chróm, germanium, vanad, galium

8112 20 31

8112 30 20

8112 30 90

8112 91 10

8112 91 31

8112 99 30

Cermety a výrobky produkty z nich; včetně odpadu

8113 00 20

8113 00 40

Jaderné reaktory; palivové články (kazety)

8401 10 00

8401 20 00

8401 30 00

8401 40 10

8401 40 90

Vodní turbíny, vodní kola a regulátory

8410 11 00

8410 12 00

8410 13 00

8410 90 10

8410 90 90

Proudové motory, turbovrtulové pohony a ostatní plynové turbíny

841111 90

8411 12 90

8411 21 90

8411 22 90

8411 81 90

8411 82 91

8411 82 93

8411 82 99

8411 91 90

8411 99 90

Vzduchová čerpadla nebo vývěvy, kompresory a ventilátory na vzduch

8414 10 30

8414 10 50

8414 10 90

8414 20 91

8414 20 99

8414 30 30

8414 30 91

8414 30 99

8414 40 10

8414 40 90

8414 51 90

8414 59 30

8414 59 50

8414 59 90

8414 60 00

8414 80 21

8414 80 29

8414 80 31

8414 80 39

8414 80 41

8414 80 49

8414 80 60

8414 80 71

8414 80 79

8414 80 90

8414 90 90

Vidlicové stohovací vozíky; jiná manipulační zařízení

8427 10 10

8427 10 90

8427 20 11

8427 20 19

8427 20 90

8427 90 00

Šicí stroje, kromě strojů pro vazbu a sešívání knih

8452 10 11

8452 10 19

8452 10 90

8452 21 00

8452 29 00

8452 30 10

8452 30 90

8452 40 00

8452 90 00

Elektromechanické přístroje pro domácnost

8509 10 10

8509 10 90

8509 20 00

8509 30 00

8509 40 00

8509 80 00

8509 90 10

8509 90 90

Elektrické průtokové nebo zásobníkové ohřívače vody

8516 29 91

8516 31 10

8516 31 90

8516 40 10

8516 40 90

8516 50 00

8516 60 70

8516 71 00

8516 72 00

8516 79 80

Gramofonová chassis, gramofony, kazetové přehrávače

8519 10 00

8519 21 00

8519 29 00

8519 31 00

8519 39 00

8519 40 00

8519 93 31

8519 93 39

8519 93 81

8519 93 89

8519 99 12

8519 99 18

8519 99 90

Magnetofony a jiné přístroje pro záznam zvuku

8520 10 00

8520 32 19

8520 32 50

8520 32 91

8520 32 99

8520 33 19

8520 33 90

8520 39 10

8520 39 90

8520 90 90

Přístroje pro videofonní záznam nebo jeho reprodukci

8521 10 30

8521 10 80

8521 90 00

Části, součásti a příslušenství

8522 10 00

8522 90 30

8522 90 91

8522 90 98

Hotová nenahraná média pro záznam zvuku

8523 30 00

Gramofonové desky, magnetické pásky a jiná nahraná média

8524 10 00

8524 32 00

8524 39 00

8524 51 00

8524 52 00

8524 53 00

8524 60 00

8524 99 00

Přijímací přístroje pro radiotelefonii

8527 12 10

8527 12 90

8527 13 10

8527 13 91

8527 13 99

8527 21 20

8527 21 52

8527 21 59

8527 21 70

8527 21 92

8527 21 98

8527 29 00

8527 31 11

8527 31 19

8527 31 91

8527 31 93

8527 31 98

8527 32 90

8527 39 10

8527 39 91

8527 39 99

8527 90 91

8527 90 99

Televizní přijímací přístroje

8528 12 14

8528 12 16

8528 12 18

8528 12 22

8528 12 28

8528 12 52

8528 12 54

8528 12 56

8528 12 58

8528 12 62

8528 12 66

8528 12 72

8528 12 76

8528 12 81

8528 12 89

8528 12 91

8528 12 98

8528 13 00

8528 21 14

8528 21 16

8528 21 18

8528 21 90

8528 22 00

8528 30 10

8528 30 90

Části a součásti vhodné výlučně nebo zejména k použití s

8529 10 20

8529 10 31

8529 10 39

8529 10 40

8529 10 50

8529 10 70

8529 10 90

8529 90 51

8529 90 59

8529 90 70

8529 90 81

8529 90 89

Elektrické akustické nebo vizuální signalizační přístroje

8531 10 20

8531 10 30

8531 10 80

8531 80 90

8531 90 90

Elektronky a trubice se studenou katodou nebo fotokatodou

8540 11 11

8540 11 13

8540 11 15

8540 11 19

8540 11 91

8540 11 99

8540 12 00

8540 20 10

8540 20 30

8540 20 90

8540 40 00

8540 50 00

8540 60 00

8540 71 00

8540 72 00

8540 79 00

8540 81 00

8540 89 11

8540 89 19

8540 89 90

8540 91 00

8540 99 00

Elektronické integrované obvody a mikrosoustavy

8542 14 25

Dráty izolované (též s lakovým povrchem nebo anodickým okysličením)

8544 11 10

8544 11 90

8544 19 10

8544 19 90

8544 20 00

8544 30 90

8544 41 10

8544 41 90

8544 49 20

8544 49 80

8544 51 00

8544 59 10

8544 59 20

8544 59 80

8544 60 10

8544 60 90

8544 70 00

Motorová vozidla pro dopravu deseti nebo více osob

8702 10 91

8702 10 99

8702 90 31

8702 90 39

8702 90 90

Motorová vozidla pro nákladní dopravu

8704 10 11

8704 10 19

8704 10 90

8704 21 10

8704 21 91

8704 21 99

8704 22 10

8704 23 10

8704 31 10

8704 31 91

8704 31 99

8704 32 10

8704 90 00

Motorová vozidla pro zvláštní účely

8705 10 00

8705 20 00

8705 30 00

8705 40 00

8705 90 10

8705 90 30

8705 90 90

Vozíky s vlastním pohonem, bez zdvihacího zařízení

8709 11 10

8709 11 90

8709 19 10

8709 19 90

8709 90 10

8709 90 90

Motocykly (včetně mopedů)

8711 10 00

8711 20 10

8711 20 91

8711 20 93

8711 20 98

8711 30 10

8711 30 90

8711 40 00

8711 50 00

8711 90 00

Jízdní a jiná kola

8712 00 10

8712 00 30

8712 00 80

Fotokopírovací přístroje

9009 11 00

9009 12 00

9009 21 00

9009 22 10

9009 22 90

9009 30 00

9009 90 10

9009 90 90

Výrobky s kapalnými krystaly

9013 10 00

9013 20 00

9013 80 11

9013 80 19

9013 80 30

9013 80 90

9013 90 10

9013 90 90

Náramkové hodinky, kapesní a podobné hodinky

9101 11 00

9101 12 00

9101 19 00

9101 21 00

9101 29 00

9101 91 00

9101 99 00

Náramkové hodinky, kapesní a podobné hodinky

9102 11 00

9102 12 00

9102 19 00

9102 21 00

9102 29 00

9102 91 00

9102 99 00

Budíky a malé kyvadlové hodiny s hodinkovým strojkem

9103 10 00

9103 90 00

Ostatní hodiny

9105 11 00

9105 19 00

9105 21 00

9105 29 00

9105 91 00

9105 99 10

9105 99 90

Klavíry a pianina, též automatická; cembala

9201 10 10

9201 10 90

9201 20 00

9201 90 00

Revolvery a pistole

9302 00 10

9302 00 90

Ostatní střelné zbraně a podobná zařízení

9303 10 00

9303 20 30

9303 20 80

9303 30 00

9303 90 00

Ostatní zbraně (např. pušky, karabiny a pistole na pero, tlak vzduchu nebo na plyn)

9304 00 00

Části, součásti a příslušenství výrobků čísla 9...

9305 10 00

9305 21 00

9305 29 10

9305 29 30

9305 29 80

9305 90 90

Bomby, granáty, torpéda, miny, řízené střely

9306 10 00

9306 21 00

9306 29 40

9306 29 70

9306 30 10

9306 30 91

9306 30 93

9306 30 98

9306 90 90

Sedadla (kromě sedadel čísla 9402)

9401 20 00

9401 90 10

9401 90 30

9401 90 80

Ostatní nábytek a jeho části a součásti

9403 40 10

9403 40 90

9403 90 10

9403 90 30

9403 90 90

Ložní drátěnky; ložní potřeby

9404 10 00

9404 21 10

9404 21 90

9404 29 10

9404 29 90

9404 30 10

9404 30 90

9404 90 10

9404 90 90

Svítidla (včetně světlometů) a jejich části a součásti

9405 10 21

9405 10 29

9405 10 30

9405 10 50

9405 10 91

9405 10 99

9405 20 11

9405 20 19

9405 20 30

9405 20 50

9405 20 91

9405 20 99

9405 30 00

9405 40 10

9405 40 31

9405 40 35

9405 40 39

9405 40 91

9405 40 95

9405 40 99

9405 50 00

9405 60 91

9405 60 99

9405 91 11

9405 91 19

9405 91 90

9405 92 90

9405 99 90

Montované stavby

9406 00 10

9406 00 31

9406 00 39

9406 00 90

Ostatní hračky; zmenšené modely

9503 10 10

9503 10 90

9503 20 10

9503 20 90

9503 30 10

9503 30 30

9503 30 90

9503 41 00

9503 49 10

9503 49 30

9503 49 90

9503 50 00

9503 60 10

9503 60 90

9503 70 00

9503 80 10

9503 80 90

9503 90 10

9503 90 32

9503 90 34

9503 90 35

9503 90 37

9503 90 51

9503 90 55

9503 90 99

Košťata, kartáče

9603 10 00

9603 21 00

9603 29 10

9603 29 30

9603 29 90

9603 30 10

9603 30 90

9603 40 10

9603 40 90

9603 50 00

9603 90 10

9603 90 91

9603 90 99

Zemědělské produkty

Živí koně, osli, muli a mezci

0101 19 90

0101 20 90

Ostatní živá zvířata

0106 00 20

Poživatelné droby hovězí, vepřové, skopové, kozí

0206 30 21

0206 41 91

0206 80 91

0206 90 91

Maso a poživatelné droby

0207 13 91

0207 14 91

0207 26 91

0207 27 91

0207 35 91

0207 36 89

Ostatní maso a poživatelné droby, čerstvé, chlazené

0208 10 11

0208 10 19

0208 90 10

0208 90 50

0208 90 60

0208 90 80

Maso a poživatelné droby, solené, ve slaném nálevu, sušené

0210 90 10

0210 90 60

0210 90 79

0210 90 80

Ptačí vejce, ve skořápkách, čerstvá, konzervovaná nebo vařená

0407 00 90

Jedlé produkty živočišného původu, jinde neuvedené nebo nezahrnuté

0410 00 00

Hlízy, cibule, hlízovité kořeny, drápovité kořeny a oddenky

0601 20 30

0601 20 90

Ostatní živé rostliny (včetně jejich kořenů), řízky

0602 20 90

0602 30 00

0602 40 10

0602 40 90

0602 90 10

0602 90 30

0602 90 41

0602 90 45

0602 90 49

0602 90 51

0602 90 59

0602 90 70

0602 90 91

0602 90 99

Listoví, listy, větve a jiné části rostlin

0604 91 21

0604 91 29

0604 91 49

0604 99 90

Brambory, čerstvé nebo chlazené

0701 90 59

0701 90 90

Cibule, šalotky, česnek, pór

0703 20 00

Ostatní zelenina, čerstvá nebo chlazená

0709 10 40

0709 51 30

0709 52 00

0709 60 99

0709 90 31

0709 90 71

0709 90 73

Zelenina (též vařená ve vodě nebo v páře)

0710 80 59

Zelenina prozatímně konzervovaná

0711 90 10

Sušená zelenina, celá, řezaná, plátkovaná, lámaná

0712 90 05

Ostatní skořápkové ovoce, čerstvé nebo sušené, též bez skořápky

0802 12 90

Datle, fíky, ananasy, avokáda, kvajava, mango

0804 10 00

Citrusové plody, čerstvé nebo sušené

0805 40 95

Vinné hrozny, čerstvé nebo sušené

0806 20 91

0806 20 92

0806 20 98

Meruňky, třešně, višně, broskve (včetně nektarinek)

0809 40 10 (12)

0809 40 90

Ostatní ovoce, čerstvé

0810 40 50

Ovoce a ořechy, též vařené ve vodě nebo v páře

0811 20 19

0811 20 51

0811 20 90

0811 90 31

0811 90 50

0811 90 85

Ovoce a ořechy, prozatímně konzervované

0812 90 40

Ovoce sušené

0813 10 00

0813 30 00

0813 40 30

0813 40 95

Káva, též pražená či dekofein ováná

0901 12 00

0901 21 00

0901 22 00

0901 90 90

Hřebíček (celé plody, květy a stopky)

0907 00 00

Zázvor, šafrán, kurkuma, tymián, bobkový list

0910 40 13

0910 40 19

0910 40 90

0910 91 90

0910 99 99

Semena, plody a výtrusy, k výsevu

1209 11 00 1209 19 00

Svatojánský chléb, řasy a jiné chaluhy, cukrová řepa

1212 92 00

Vepřový tuk (včetně sádla) a drůbeží sádlo

1501 00 90

Stearin z vepřového sádla, olej z vepřového sádla, oleostearin, olein

1503 00 90

Podzemnicový olej a jeho frakce, též rafinovaný

1508 10 90

1508 90 90

Palmový olej a jeho frakce, též rafinovaný

1511 90 11

1511 90 19

1511 90 99

Kokosový (kopra), palmojádrový, babassuový olej

1513 11 91

1513 11 99

151319 11

151319 19

1513 19 91

151319 99

1513 21 30

1513 21 90

1513 29 11

1513 29 19

1513 29 50

1513 29 91

1513 29 99

Ostatní rostlinné tuky a oleje pevné

151519 90

1515 21 90

1515 29 90

1515 50 19

1515 50 99

1515 90 29

1515 90 39

1515 90 51

1515 90 59

1515 90 91

1515 90 99

Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje

151610 10

1516 10 90

1516 20 91

1516 20 96

1516 20 98

Margarín; směsi jedlých tuků

151710 90

1517 90 91

1517 90 99

Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje

1518 00 10

1518 00 91

1518 00 99

Párky a podobné produkty, z masa, drobů

1601 00 10

Výtažky a šťávy z masa, ryb nebo korýšů

1603 00 10

Melasy

1703 10 00

1703 90 00

Kakaová hmota, též odtučněná

1803 10 00

1803 20 00

Kakaové máslo, kakaový tuk a kakaový olej

1804 00 00

Kakaový prášek neobsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla

1805 00 00

Zelenina, ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin

2001 90 60

2001 90 70

2001 90 75

2001 90 85

2001 90 91

Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná jinak než

2004 90 30

Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná jinak než

2005 70 10

2005 70 90

2005 90 10

2005 90 30

2005 90 50

2005 90 60

2005 90 70

2005 90 75

2005 90 80

Zelenina, ovoce, ořechy, ovocné kůry a slupky a jiné části

2006 00 91

Ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin

2008 11 10

2008 11 92

2008 11 96

2008 19 11

2008 19 13

2008 19 51

2008 19 93

2008 30 71

2008 91 00

2008 92 12

2008 92 14

2008 92 32

2008 92 34

2008 92 36

2008 92 38

2008 99 11

2008 99 19

2008 99 38

2008 99 40

2008 99 47

Ovocné šťávy (včetně vinného moštu)

2009 80 36

2009 80 38

2009 80 88

2009 80 89

2009 80 95

2009 80 96

Droždí (aktivní nebo neaktivní)

2102 30 00

Omáčky a přípravky pro omáčky

2103 10 00

2103 30 90

2103 90 90

Polévky a bujóny a přípravky pro polévky a bujóny

2104 10 10

2104 10 90

2104 20 00

Potravinářské produkty jinde neuvedené nebo nezahrnuté

2106 90 92

Vody včetně minerálních vod a sodovek

2202 10 00

2202 90 10

Ostatní kvašené (fermentované) nápoje (například jablečné)

2206 00 31

2206 00 39

2206 00 51

2206 00 59

2206 00 81

2206 00 89

Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu

2208 50 11

2208 50 19

2208 50 91

2208 50 99

2208 60 11

2208 60 91

2208 60 99

2208 70 10

2208 70 90

2208 90 11

2208 90 19

2208 90 57

2208 90 69

2208 90 74

2208 90 78

Přípravky používané k výživě zvířat

2309 10 90

2309 90 91

2309 90 93

2309 90 98

Nezpracovaný tabák; tabákový odpad

2401 10 30

2401 10 50

2401 10 70

2401 10 80

2401 10 90

2401 20 30

2401 20 49

2401 20 50

2401 20 80

2401 20 90

2401 30 00

Doutníky (též s odříznutými konci), doutníčky (cigarillos) a cigarety z tabáku nebo tabákových náhražek

2402 10 00

2402 20 10

2402 20 90

2402 90 00

Ostatní zpracovaný tabák

2403 10 10

2403 10 90

2403 91 00

2403 99 10

2403 99 90

Kasein, kaseináty a jiné deriváty kaseinu

3501 10 90

3501 90 10

3501 90 90

Albuminy

3502 90 70

Technické monokarboxylové mastné kyseliny; kyselé oleje

3823 12 00

3823 70 00

Příloha XII protokolu 1

PRODUKTY, PRO KTERÉ PLATÍ USTANOVENÍ O KUMULACI S JIHOAFRICKOU REPUBLIKOU PODLE ČL. 6 ODST. 3 PO ŠESTI LETECH OD PROZATÍMNÍHO PROVÁDĚNÍ DOHODY O OBCHODU, ROZVOJI A SPOLUPRÁCI MEZI EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM A JIHOAFRICKOU REPUBLIKOU

Průmyslové výrobky (1)

Kód KN 96

Bavlněné tkaniny, obsahující 85 % hmotnostních nebo více bavlny

5208 11 10

5208 11 90

5208 12 11

5208 12 13

5208 12 15

5208 12 19

5208 12 91

5208 12 93

5208 12 95

5208 12 99

5208 13 00

5208 19 00

5208 21 10

5208 21 90

5208 22 11

5208 22 13

5208 22 15

5208 22 19

5208 22 91

5208 22 93

5208 22 95

5208 22 99

5208 23 00

5208 29 00

5208 31 00

5208 32 11

5208 32 13

5208 32 15

5208 32 19

5208 32 91

5208 32 93

5208 32 95

5208 32 99

5208 33 00

5208 39 00

5208 41 00

5208 42 00

5208 43 00

5208 49 00

5208 51 00

5208 52 10

5208 52 90

5208 53 00

5208 59 00

Bavlněné tkaniny, obsahující 85 % hmotnostních nebo více bavlny

5209 11 00

5209 12 00

5209 19 00

5209 21 00

5209 22 00

5209 29 00

5209 31 00

5209 32 00

5209 39 00

5209 41 00

5209 42 00

5209 43 00

5209 49 10

5209 49 90

5209 51 00

5209 52 00

5209 59 00

Bavlněné tkaniny, obsahující méně než 85 % hmotnostních bavlny

521011 10

521011 90

5210 12 00

5210 19 00

5210 21 10

5210 21 90

5210 22 00

5210 29 00

5210 31 10

5210 31 90

5210 32 00

5210 39 00

5210 41 00

5210 42 00

5210 49 00

5210 51 00

5210 52 00

5210 59 00

Bavlněné tkaniny, obsahující méně než 85 % hmotnostních bavlny

521111 00

5211 12 00

5211 19 00

5211 21 00

5211 22 00

5211 29 00

5211 31 00

5211 32 00

5211 39 00

5211 41 00

5211 42 00

5211 43 00

5211 49 10

5211 49 90

5211 51 00

5211 52 00

5211 59 00

Ostatní bavlněné tkaniny

521211 10

521211 90

5212 12 10

5212 12 90

5212 13 10

5212 13 90

5212 14 10

5212 14 90

5212 15 10

5212 15 90

5212 21 10

5212 21 90

5212 22 10

5212 22 90

5212 23 10

5212 23 90

5212 24 10

5212 24 90

5212 25 10

5212 25 90

Tkaniny ze syntetických střižových vláken

5512 11 00

5512 19 10

5512 19 90

5512 21 00

5512 29 10

5512 29 90

5512 91 00

5512 99 10

5512 99 90

Tkaniny ze syntetických střižových vláken

5513 1110

551311 30

5513 11 90

5513 12 00

5513 13 00

5513 19 00

5513 21 10

5513 21 30

5513 21 90

5513 22 00

5513 23 00

5513 29 00

5513 31 00

5513 32 00

5513 33 00

5513 39 00

5513 41 00

5513 42 00

5513 43 00

5513 49 00

Tkaniny ze syntetických střižových vláken

5514 11 00

5514 12 00

5514 13 00

5514 19 00

5514 21 00

5514 22 00

5514 23 00

5514 29 00

5514 31 00

5514 32 00

5514 33 00

5514 39 00

5514 41 00

5514 42 00

5514 43 00

5514 49 00

Ostatní tkaniny ze syntetických střižových vláken

551511 10

551511 30

551511 90

5515 12 10

5515 12 30

5515 12 90

551513 11

551513 19

5515 13 91

5515 13 99

551519 10

5515 19 30

5515 19 90

5515 21 10

5515 21 30

5515 21 90

5515 22 11

5515 22 19

5515 22 91

5515 22 99

5515 29 10

5515 29 30

5515 29 90

5515 91 10

5515 91 30

5515 91 90

5515 92 11

5515 92 19

5515 92 91

5515 92 99

5515 99 10

5515 99 30

5515 99 90

Tkaniny z umělých střižových vláken

5516 11 00

5516 12 00

5516 13 00

5516 14 00

5516 21 00

5516 22 00

5516 23 10

5516 23 90

5516 24 00

5516 31 00

5516 32 00

5516 33 00

5516 34 00

5516 41 00

5516 42 00

5516 43 00

5516 44 00

5516 91 00

5516 92 00

5516 93 00

5516 94 00

Motouzy, šňůry, provazy a lana

5607 10 00

5607 21 00

5607 29 10

5607 29 90

5607 30 00

5607 41 00

5607 49 11

5607 49 19

5607 49 90

5607 50 11

5607 50 19

5607 50 30

5607 50 90

5607 90 00

Vázané síťoviny z motouzů, šňůr nebo provazů

5608 11 11

5608 11 19

5608 11 91

5608 11 99

5608 19 11

5608 19 19

5608 19 31

5608 19 39

5608 19 91

5608 19 99

5608 90 00

Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, tkané

5702 10 00

5702 20 00

5702 31 10

5702 31 30

5702 31 90

5702 32 10

5702 32 90

5702 39 10

5702 39 90

5702 41 10

5702 41 90

5702 42 10

5702 42 90

5702 49 10

5702 49 90

5702 51 00

5702 52 00

5702 59 00

5702 91 00

5702 92 00

5702 99 00

Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, všívané

5703 10 10

5703 10 90

5703 20 11

5703 20 19

5703 20 91

5703 20 99

5703 30 11

5703 30 19

5703 30 51

5703 30 59

5703 30 91

5703 30 99

5703 90 10

5703 90 90

Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, z plsti

5704 10 00

5704 90 00

Ostatní koberce a textilní podlahové krytiny

5705 00 10

5705 00 31

5705 00 39

5705 00 90

Jiné pletené nebo háčkované textilie

6002 10 10

6002 10 90

6002 20 10

6002 20 31

6002 20 39

6002 20 50

6002 20 70

6002 20 90

6002 30 10

6002 30 90

6002 41 00

6002 42 10

6002 42 30

6002 42 50

6002 42 90

6002 43 11

6002 43 19

6002 43 31

6002 43 33

6002 43 35

6002 43 39

6002 43 50

6002 43 91

6002 43 93

6002 43 95

6002 43 99

6002 49 00

6002 91 00

6002 92 10

6002 92 30

6002 92 50

6002 92 90

6002 93 10

6002 93 31

6002 93 33

6002 93 35

6002 93 39

6002 93 91

6002 93 99

6002 99 00

Pánské nebo chlapecké obleky, komplety, saka, blejzry

6103 11 00

6103 12 00

6103 19 00

6103 21 00

6103 22 00

6103 23 00

6103 29 00

6103 31 00

6103 32 00

6103 33 00

6103 39 00

Dámské nebo dívčí kostýmy, komplety, saka, blejzry

6704 11 00

6104 12 00

6104 13 00

6104 19 00

6104 21 00

6104 22 00

6104 23 00

6104 29 00

6104 31 00

6104 32 00

6104 33 00

6104 39 00

6104 41 00

6104 42 00

6104 43 00

6104 44 00

6104 49 00

Pánské nebo chlapecké košile, pletené nebo háčkované

6105 10 00

6105 20 10

6105 20 90

6105 90 10

6105 90 90

Dámské nebo dívčí halenky, košile a blůzy

6106 10 00

6106 20 00

6106 90 10

6106 90 30

6106 90 50

6106 90 90

Vrchní trička, tílka bez rukávů a ostatní nátělníky, pletené nebo háčkované

6109 90 90

Svetry, pulovry, zapínací vesty a podobné výrobky

6110 10 10

6110 10 31

6110 10 35

6110 10 38

6110 10 91

6110 10 95

6110 10 98

6110 20 10

6110 20 91

6110 20 99

6110 30 10

6110 30 91

6110 30 99

6110 90 10

6110 90 90

Kojenecké oděvy a oděvní doplňky, pletené

6111 10 10

6111 10 90

6111 20 10

6111 20 90

6111 30 10

6111 30 90

6111 90 00

Pánské nebo chlapecké obleky, komplety, saka, blejzry

6203 11 00

6203 12 00

6203 19 10

6203 19 30

6203 19 90

6203 21 00

6203 22 10

6203 22 80

6203 23 10

6203 23 80

6203 29 11

6203 29 18

6203 29 90

6203 31 00

6203 32 10

6203 32 90

6203 33 10

6203 33 90

6203 39 11

6203 39 19

6203 39 90

Dámské nebo dívčí kostýmy, komplety, saka, blejzry

6204 11 00

6204 12 00

6204 13 00

6204 19 10

6204 19 90

6204 21 00

6204 22 10

6204 22 80

6204 23 10

6204 23 80

6204 29 11

6204 29 18

6204 29 90

6204 31 00

6204 32 10

6204 32 90

6204 33 10

6204 33 90

6204 39 11

6204 39 19

6204 39 90

6204 41 00

6204 42 00

6204 43 00

6204 44 00

6204 49 10

6204 49 90

Dámské nebo dívčí halenky, košile a blůzy

6206 10 00

6206 20 00

6206 30 00

6206 40 00

6206 90 10

6206 90 90

Kojenecké oděvy a oděvní doplňky

6209 10 00

6209 20 00

6209 30 00

6209 90 00

Oděvy zcela zhotovené z textilií čísel 5602, 5603, 5903, 5906 nebo 5907

6210 10 10

6210 10 91

6210 10 99

6210 20 00

6210 30 00

6210 40 00

6210 50 00

Teplákové soupravy, lyžařské kombinézy a komplety a plavky, jiné oděvy

6211 11 00

6211 12 00

6211 20 00

6211 31 00

6211 32 10

6211 32 31

6211 32 41

6211 32 42

6211 32 90

6211 33 10

6211 33 31

6211 33 41

6211 33 42

6211 33 90

6211 39 00

6211 41 00

6211 42 10

6211 42 31

6211 42 41

6211 42 42

6211 42 90

6211 43 10

6211 43 31

6211 43 41

6211 43 42

6211 43 90

6211 49 00

Prádlo ložní, stolní, toaletní a kuchyňské

6302 10 10

6302 10 90

6302 21 00

6302 22 10

6302 22 90

6302 29 10

6302 29 90

6302 31 10

6302 31 90

6302 32 10

6302 32 90

6302 39 10

6302 39 30

6302 39 90

6302 40 00

6302 51 10

6302 51 90

6302 52 00

6302 53 10

6302 53 90

6302 59 00

6302 60 00

6302 91 10

6302 91 90

6302 92 00

6302 93 10

6302 93 90

6302 99 00

Záclony (včetně závěsů a opon) a vnitřní rolety

6303 11 00

6303 12 00

6303 19 00

6303 91 00

6303 92 10

6303 92 90

6303 99 10

6303 99 90

Ostatní bytové textilie

6304 11 00

6304 19 10

6304 19 30

6304 19 90

6304 91 00

6304 92 00

6304 93 00

6304 99 00

Průmyslové výrobky (2)

Kód KN 96

Vodík, vzácné plyny a jiné nekovy

2804 69 00

Drahé kovy v koloidním stavu; anorganické nebo organické

2843 10 90

2843 30 00

2843 90 90

Aminosloučeniny s kyslíkatou funkcí

2922 41 00

Surové železo a vysokopecní zrcadlovina v houskách, blocích nebo v jiných základních tvarech

7201 10 11

7201 10 19

7201 10 30

7201 20 00

7201 50 90

Feroslitiny

7202 11 20

7202 11 80

7202 19 00

7202 21 10

7202 21 90

7202 29 00

7202 30 00

7202 41 10

7202 41 91

7202 41 99

7202 49 10

7202 49 50

7202 49 90

Výrobky ze železa získané přímou redukcí

7203 90 00

Železný odpad a šrot; přetavený odpad železa nebo oceli v ingotech

7204 50 90

Železo a nelegovaná ocel v ingotech nebo v jiných základních tvarech

7206 10 00

7206 90 00

Polotovary ze železa nebo nelegované oceli

7207 11 11

7207 11 14

7207 11 16

7207 12 10

7207 19 11

7207 19 14

7207 19 16

7207 19 31

7207 20 11

7207 20 15

7207 20 17

7207 20 32

7207 20 51

7207 20 55

7207 20 57

7207 20 71

Ploché válcované výrobky produkty ze železa nebo nelegované oceli

7208 10 00

7208 25 00

7208 26 00

7208 27 00

7208 36 00

7208 37 10

7208 37 90

7208 38 10

7208 38 90

7208 39 10

7208 39 90

7208 40 10

7208 40 90

7208 51 10

7208 51 30

7208 51 50

7208 51 91

7208 51 99

7208 52 10

7208 52 91

7208 52 99

7208 53 10

7208 53 90

7208 54 10

7208 54 90

7208 90 10

Ploché válcované výrobky produkty ze železa nebo nelegované oceli

7209 15 00

7209 16 10

7209 16 90

7209 17 10

7209 17 90

7209 18 10

7209 18 91

7209 18 99

7209 25 00

7209 26 10

7209 26 90

7209 27 10

7209 27 90

7209 28 10

7209 28 90

7209 90 10

Ploché válcované výrobky produkty ze železa nebo nelegované oceli

721011 10

721012 11

7210 1219

7210 20 10

7210 30 10

7210 41 10

7210 49 10

7210 50 10

7210 61 10

7210 69 10

7210 70 31

7210 70 39

7210 90 31

7210 90 33

7210 90 38

Ploché válcované výrobky produkty ze železa nebo nelegované oceli

7211 13 00

7211 14 10

7211 14 90

7211 19 20

7211 19 90

7211 23 10

7211 23 51

7211 29 20

7211 90 11

Ploché válcované výrobky produkty ze železa nebo nelegované oceli

721210 10

7212 10 91

7212 20 11

7212 30 11

7212 40 10

7212 40 91

7212 50 31

7212 50 51

7212 60 11

7212 60 91

Tyče a pruty, válcované za tepla

7213 10 00

7213 20 00

7213 91 10

7213 91 20

7213 91 41

7213 91 49

7213 91 70

7213 91 90

7213 99 10

7213 99 90

Ostatní tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli

7214 20 00

7214 30 00

7214 91 10

7214 91 90

7214 99 10

7214 99 31

7214 99 39

7214 99 50

7214 99 61

7214 99 69

7214 99 80

7214 99 90

Ostatní tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli

7215 90 10

Úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo nelegované oceli

7216 10 00

7216 21 00

7216 22 00

7216 31 11

7216 31 19

7216 31 91

7216 31 99

7216 32 11

7216 32 19

7216 32 91

7216 32 99

7216 33 10

7216 33 90

7216 40 10

7216 40 90

7216 50 10

7216 50 91

7216 50 99

7216 99 10

Nerezavějící ocel v ingotech nebo v jiných základních tvarech

7218 10 00

7218 97 11

7218 91 19

7218 99 11

7218 99 20

Ploché válcované výrobky produkty z nerezavějící oceli

7219 11 00

7219 1210

7219 12 90

7219 13 10

7219 13 90

7219 14 10

7219 14 90

7219 21 10

7219 21 90

7219 22 10

7219 22 90

7219 23 00

7219 24 00

7219 31 00

7219 32 10

7219 32 90

7219 33 10

7219 33 90

7219 34 10

7219 34 90

7219 35 10

7219 35 90

7219 90 10

Ploché válcované výrobky produkty z nerezavějící oceli

7220 11 00

7220 12 00

7220 20 10

7220 90 11

7220 90 31

Tyče a pruty, válcované za tepla

7221 00 10

7221 00 90

Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli

7222 11 11

7222 11 19

722211 21

7222 11 29

722211 91

7222 11 99

7222 19 10

7222 19 90

7222 30 10

7222 40 10

7222 40 30

Ostatní legovaná ocel v ingotech nebo v jiných základních tvarech

7224 10 00

7224 90 01

7224 90 05

7224 90 08

7224 90 15

7224 90 31

7224 90 39

Ploché válcované výrobky produkty z ostatní legované oceli

7225 11 00

7225 19 10

7225 19 90

7225 20 20

7225 30 00

7225 40 20

7225 40 50

7225 40 80

7225 50 00

7225 91 10

7225 92 10

7225 99 10

Ploché válcované výrobky produkty z ostatní legované oceli

7226 11 10

7226 19 10

7226 19 30

7226 20 20

7226 91 10

7226 91 90

7226 92 10

7226 93 20

7226 94 20

7226 99 20

Tyče a pruty, válcované za tepla

7227 10 00

7227 20 00

7227 90 10

7227 90 50

7227 90 95

Ostatní tyče a pruty z ostatní legované oceli

7228 10 10

7228 10 30

7228 20 11

7228 20 19

7228 20 30

7228 30 20

7228 30 41

7228 30 49

7228 30 61

7228 30 69

7228 30 70

7228 30 89

7228 60 10

7228 70 10

7228 70 31

7228 80 10

7228 80 90

Štětovnice ze železa nebo oceli

7301 10 00

Materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí

7302 10 31

7302 10 39

7302 10 90

7302 20 00

7302 40 10

7302 90 10

Trouby, trubky a duté profily z litiny

7303 00 10

7303 00 90

Příslušenství pro trouby a trubky (například spojky)

7307 11 10

7307 11 90

7307 19 10

7307 19 90

7307 21 00

7307 22 10

7307 22 90

7307 23 10

7307 23 90

7307 29 10

7307 29 30

7307 29 90

7307 91 00

7307 92 10

7307 92 90

7307 93 11

7307 93 19

7307 93 91

7307 93 99

7307 99 10

7307 99 30

7307 99 90

Nádrže, cisterny, kádě a podobné zásobníky

7309 00 10

7309 00 30

7309 00 51

7309 00 59

7309 00 90

Cisterny, sudy, bubny, kádě, plechovky, krabice a podobné nádoby

7310 10 00

7310 21 10

7310 21 91

7310 21 99

7310 29 10

7310 29 90

Tlakové nádoby pro stlačený nebo zkapalněný plyn

7311 00 10

7311 00 91

7311 00 99

Splétaná lana, lanka, kabely, splétané pásy

7312 10 30

7312 10 51

7312 10 59

7312 10 71

7312 10 75

7312 10 79

7312 10 82

7312 10 84

7312 10 86

7312 10 88

7312 10 99

7312 90 90

Ostnatý drát ze železa nebo oceli

7313 00 00

Řetězy, řetízky a jejich části, ze železa nebo oceli

731511 10

731511 90

7315 12 00

7315 19 00

7315 20 00

7315 81 00

7315 82 10

7315 82 90

7315 89 00

7315 90 00

Šrouby a vruty, maticové šrouby, šroubové matice, vrtule (do pražců), šroubové háky

7318 11 00

7318 12 10

7318 12 90

7318 13 00

7318 1410

7318 14 91

7318 14 99

7318 15 10

7318 15 20

7318 15 30

7318 15 41

7318 15 49

7318 15 51

7318 15 59

7318 15 61

7318 15 69

7318 15 70

7318 15 81

7318 15 89

7318 15 90

7318 16 10

7318 16 30

7318 16 50

7318 16 91

7318 16 99

7318 19 00

7318 21 00

7318 22 00

7318 23 00

7318 24 00

7318 29 00

Šicí jehly, pletací jehlice, šněrovací jehly, háčky

7319 10 00

7319 20 00

7319 30 00

7319 90 00

Pružiny a listy pružin, ze železa nebo oceli

7320 10 11

7320 10 19

7320 10 90

7320 20 20

7320 20 81

7320 20 85

7320 20 89

7320 90 10

7320 90 30

7320 90 90

Kamna, kotle s ohništěm, sporáky, krby, vařiče

7321 11 10

7321 11 90

7321 12 00

7321 13 00

7321 81 10

7321 81 90

7321 82 10

7321 82 90

7321 83 00

7321 90 00

Radiátory ústředního topení

7322 11 00

7322 19 00

7322 90 90

Stolní, kuchyňské nebo jiné výrobky produkty pro domácnost

7323 10 00

7323 91 00

7323 92 00

7323 93 10

7323 93 90

7323 94 10

7323 94 90

7323 99 10

7323 99 91

7323 99 99

Sanitární (hygienické) výrobky produkty a jejich části a součásti, ze železa nebo oceli

7324 10 90

7324 21 00

7324 29 00

7324 90 90

Ostatní lité výrobky produkty ze železa nebo oceli

7325 10 20

7325 10 50

7325 10 91

7325 10 99

7325 91 00

7325 99 10

7325 99 91

7325 99 99

Ostatní výrobky produkty ze železa nebo oceli

7326 11 00

7326 19 10

7326 19 90

7326 20 30

7326 20 50

7326 20 90

7326 90 10

7326 90 30

7326 90 40

7326 90 50

7326 90 60

7326 90 70

7326 90 80

7326 90 91

7326 90 93

7326 90 95

7326 90 97

Surový zinek

7901 11 00

7901 12 10

7901 12 30

7901 12 90

7901 20 00

Zinkový prach, prášek a zinkové šupiny

7903 10 00

7903 90 00

Motorová vozidla pro dopravu deseti nebo více osob

8702 10 11

8702 10 19

8702 90 11

8702 90 19

Motorová vozidla pro nákladní dopravu

8704 21 31

8704 21 39

8704 22 91

8704 22 99

8704 23 91

8704 23 99

8704 31 31

8704 31 39

8704 32 91

8704 32 99

PŘÍLOHA XIII protokolu 1

PRODUKTY, NA NĚŽ SE NEVZTAHUJE ČL. 6 ODST. 3

Průmyslové výrobky (1)

Kód KN 96

Osobní automobily a jiná motorová vozidla

8703 10 10

8703 10 90

8703 21 10

8703 21 90

8703 22 11

8703 22 19

8703 22 90

8703 23 11

8703 23 19

8703 23 90

8703 24 10

8703 24 90

8703 31 10

8703 31 90

8703 32 11

8703 32 19

8703 32 90

8703 33 11

8703 33 19

8703 33 90

8703 90 10

8703 90 90

Chassis motorových vozidel, s motorem

8706 00 11

8706 00 19

8706 00 91

8706 00 99

Karosérie motorových vozidel (včetně kabin pro řidiče)

8707 10 10

8707 10 90

8707 90 10

8707 90 90

Části, součásti a příslušenství motorových vozidel

8708 10 10

8708 10 90

8708 21 10

8708 21 90

8708 29 10

8708 29 90

8708 31 10

8708 31 91

8708 31 99

8708 39 10

8708 39 90

8708 40 10

8708 40 90

8708 50 10

8708 50 90

8708 60 10

8708 60 91

8708 60 99

8708 70 10

8708 70 50

8708 70 91

8708 70 99

8708 80 10

8708 80 90

8708 91 10

8708 91 90

8708 92 10

8708 92 90

8708 93 10

8708 93 90

8708 94 10

8708 94 90

8708 99 10

8708 99 30

8708 99 50

8708 99 92

8708 99 98

Průmyslové výrobky (2)

Kód KN 96

Surový hliník

7601 10 00

7601 20 10

7601 20 91

7601 20 99

Hliníkový prášek a hliníkové šupiny

7603 10 00

7603 20 00

Zemědělské produkty (1)

Kód KN 96

Živí koně, osli, muly a mezci

0101 20 10

Mléko a smetana, nezahuštěné

0401 10 10

0401 10 90

0401 20 11

0401 20 19

0401 20 91

0401 20 99

0401 30 11

0401 30 19

0401 30 31

0401 30 39

0401 30 91

0401 30 99

Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír

0403 10 11

0403 10 13

0403 10 19

0403 10 31

0403 10 33

0403 10 39

Brambory, čerstvé nebo chlazené

0701 90 51

Luštěniny, též vyluštěné, čerstvé nebo chlazené

0708 10 20

0708 10 95

Ostatní zelenina, čerstvá nebo chlazená

0709 51 90

0709 60 10

Zelenina (též vařená ve vodě nebo v páře)

0710 80 95

Zelenina prozatímně konzervovaná

0711 10 00

0711 30 00

0711 90 60

0711 90 70

Datle, fíky, ananasy, avokáda, kvajava, manga

0804 20 90

0804 30 00

0904 40 20

0804 40 90

0804 40 95

Vinné hrozny, čerstvé nebo sušené

0806 10 29 (3) (12)

0806 20 11

0806 20 12

0806 20 18

Melouny (včetně vodních melounů) a papája

0807 11 00

0807 19 00

Meruňky, třešně, višně, broskve (včetně nektarinek)

0809 30 11 (5) (12)

0809 30 51 (6) (12)

Ostatní ovoce, čerstvé

0810 90 40

0810 90 85

Ovoce a ořechy, prozatímně konzervované

0812 10 00

0812 20 00

0812 90 50

0812 90 60

0812 90 70

0812 90 95

Ovoce, sušené

0813 40 10

0813 50 15

0813 50 19

0813 50 39

0813 50 91

0813 50 99

Pepř rodu Piper, sušený, drcený

0904 20 10

Sojový olej a jeho frakce

1507 10 10

1507 10 90

1507 90 10

1507 90 90

Slunečnicový, světlicový nebo bavlníkový olej

1512 11 10

151211 91

151211 99

1512 19 10

1512 19 91

1512 19 99

1512 21 10

1512 21 90

1512 29 10

1512 29 90

Řepkový nebo hořčičný olej a jejich frakce

1514 10 10

1514 10 90

1514 90 10

1514 90 90

Ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin

2008 19 59

Ovocné šťávy (včetně vinného moštu)

2009 20 99

2009 40 99

2009 80 99

Nezpracovaný tabák; tabákový odpad

2401 10 10

2401 10 20

2401 10 41

2401 10 49

2401 10 60

2401 20 10

2401 20 20

2401 20 41

2401 20 60

2401 20 70

Zemědělské produkty (2)

Kód KN 96

Řezané květiny a poupata

0603 10 55

0603 10 61

0603 10 69 (11)

Cibule, šalotky, česnek, pór

0703 10 11

0703 10 19

0703 10 90

0703 90 00

Zelí, květák, kedlubny, kapusta, apod.

0704 10 05

0704 10 10

0704 10 80

0704 20 00

0704 90 10

0704 90 90

Hlávkový salát (Lactuca sativa) a čekanka

0705 11 05

0705 11 10

0705 11 80

0705 19 00

0705 21 00

0705 29 00

Mrkev, vodnice, tuřín, salátová řepa, kozí brada, hlízový celer

0706 10 00

0706 90 05

0706 90 11

0706 90 17

0706 90 30

0706 90 90

Luštěniny, též vyluštěné, čerstvé nebo chlazené

0708 10 90

0708 20 20

0708 20 90

0708 20 95

0708 90 00

Ostatní zelenina, čerstvá nebo chlazená

0709 10 30 (12)

0709 30 00

0709 40 00

0709 51 10

0709 51 50

0709 70 00

0709 90 10

0709 90 20

0709 90 40

0709 90 50

0709 90 90

Zelenina (též vařená ve vodě nebo v páře)

0710 10 00

0710 21 00

0710 22 00

0710 29 00

0710 30 00

0710 80 10

0710 80 51

0710 80 61

0710 80 69

0710 80 70

0710 80 80

0710 80 85

0710 90 00

Zelenina prozatímně konzervovaná

0771 20 10

0711 40 00

0711 90 40

0711 90 90

Sušená zelenina, celá, řezaná, plátkovaná, lámaná

0712 20 00

0712 30 00

0712 90 30

0712 90 50

0712 90 90

Maniokové kořeny, marantové kořeny, salepové kořeny, jeruzalémské artyčoky

0714 90 11

0714 90 19

Ostatní skořápkové ovoce, čerstvé nebo sušené, též bez skořápky

0802 11 90

0802 21 00

0802 22 00

0802 40 00

Banány, včetně plantejnů, čerstvé nebo sušené

0803 00 11

0803 00 90

Datle, fíky, ananasy, avokáda, kvajava, manga

0804 20 10

Citrusové plody, čerstvé nebo sušené

0805 20 21 (1) (12)

0805 20 23 (1) (12)

0805 20 25 (1) (12)

0805 20 27 (1) (12)

0805 20 29 (1) (12)

0805 30 90

0805 90 00

Vinné hrozny, čerstvé nebo sušené

0806 10 95

0806 10 97

Jablka, hrušky a kdoule, čerstvé

0808 10 10 (12)

0808 20 10 (12)

0808 20 90

Meruňky, třešně, višně, broskve (včetně nektarinek)

0809 10 10 (12)

0809 10 50 (12)

0809 20 19 (12)

0809 20 29 (12)

0809 30 11 (7) (12)

0809 30 19 (12)

0809 30 51 (8) (12)

0809 30 59 (12)

0809 40 40 (12)

Ostatní ovoce, čerstvé

0810 10 05

0810 20 90

0810 30 10

0810 30 30

0810 30 90

0810 40 90

0810 50 00

Ovoce a ořechy, též vařené ve vodě nebo v páře

0811 20 11

0811 20 31

0811 20 39

0811 20 59

0811 90 11

0811 90 19

0811 90 39

0811 90 75

0811 90 80

0811 90 95

Ovoce a ořechy, prozatímně konzervované

0812 90 10

0812 90 20

Ovoce, sušené

0813 20 00

Pšenice a sourež

1001 90 10

Pohanka, proso a lesknice kanárská; ostatní obiloviny

1008 10 00

1008 20 00

1008 90 90

Mouka, krupice, prášek, vločky, granule a pelety

1105 10 00

1105 20 00

Mouka, krupice a prášek ze sušených luštěnin

1106 10 00

1106 30 10

1106 30 90

Tuky a oleje a jejich frakce, z ryb

1504 30 11

Jiné přípravky a konzervy, z masa, drobů

1602 20 11

1602 20 19

1602 31 11

1602 31 19

1602 31 30

1602 31 90

1602 32 19

1602 32 30

1602 32 90

1602 39 29

1602 39 40

1602 39 80

1602 41 90

1602 42 90

1602 90 31

1602 90 72

1602 90 76

Zelenina, ovoce, ořechy a jiné jedlé části

2001 10 00

2001 20 00

2001 90 50

2001 90 65

2001 90 96

Houby a lanýže, připravené nebo konzervované

2003 10 20

2003 10 30

2003 10 80

2003 20 00

Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná jinak než

2004 10 10

2004 10 99

2004 90 50

2004 90 91

2004 90 98

Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná jinak než

2005 10 00

2005 20 20

2005 20 80

2005 40 00

2005 51 00

2005 59 00

Zelenina, ovoce, ořechy, ovocné kůry a slupky

2006 00 31

2006 00 35

2006 00 38

2006 00 99

Džemy, ovocná želé, marmelády, ovocné pomazánky, ovocné a ořechové protlaky

2007 10 91

2007 99 93

Ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin

2008 11 94

2008 11 98

2008 19 19

2008 19 95

2008 19 99

2008 20 51

2008 20 59

2008 20 71

2008 20 79

2008 20 91

2008 20 99

2008 30 11

2008 30 39

2008 30 51

2008 30 59

2008 40 11

2008 40 21

2008 40 29

2008 40 39

2008 60 11

2008 60 31

2008 60 39

2008 60 59

2008 60 69

2008 60 79

2008 60 99

2008 70 11

2008 70 31

2008 70 39

2008 70 59

2008 80 11

2008 80 31

2008 80 39

2008 80 50

2008 80 70

2008 80 91

2008 80 99

2008 99 23

2008 99 25

2008 99 26

2008 99 28

2008 99 36

2008 99 45

2008 99 46

2008 99 49

2008 99 53

2008 99 55

2008 99 61

2008 99 62

2008 99 68

2008 99 72

2008 99 74

2008 99 79

2008 99 99

Ovocné šťávy (včetně vinného moštu)

2009 11 19

2009 11 91

2009 19 19

2009 19 91

2009 19 99

2009 20 19

2009 20 91

2009 30 19

2009 30 31

2009 30 39

2009 30 51

2009 30 55

2009 30 91

2009 30 95

2009 30 99

2009 40 19

2009 40 91

2009 80 19

2009 80 50

2009 80 61

2009 80 63

2009 80 73

2009 80 79

2009 80 83

2009 80 84

2009 80 86

2009 80 97

2009 90 19

2009 90 29

2009 90 39

2009 90 41

2009 90 51

2009 90 59

2009 90 73

2009 90 79

2009 90 92

2009 90 94

2009 90 95

2009 90 96

2009 90 97

2009 90 98

Ostatní kvašené (fermentované) nápoje (například jablečné)

2206 00 10

Vinný kal; surový vinný kámen

2307 00 19

Rostlinné odpady a rostlinné zbytky

2308 90 19

Zemědělské produkty (3)

Kód KN 96

Živá prasata

0103 91 10

0103 92 11

0103 92 19

Živé ovce a kozy

0104 10 30

0104 10 80

0104 20 90

Živí kohouti a slepice (drůbež rodu kur domácí), kachny, husy, krocani, krůty a perličky

0105 11 11

0105 1119

0105 11 91

0105 11 99

0105 12 00

0105 19 20

0105 19 90

0105 92 00

0105 93 00

0105 99 10

0105 99 20

0105 99 30

0105 99 50

Vepřové maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

0203 11 10

0203 12 11

0203 12 19

0203 19 11

0203 19 13

0203 19 15

0203 19 55

0203 19 59

0203 21 10

0203 22 11

0203 22 19

0203 29 11

0203 29 13

0203 29 15

0203 29 55

0203 29 59

Skopové nebo kozí maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

0204 10 00

0204 21 00

0204 22 10

0204 22 30

0204 22 50

0204 22 90

0204 23 00

0204 30 00

0204 41 00

0204 42 10

0204 42 30

0204 42 50

0204 42 90

0204 43 10

0204 43 90

0204 50 11

0204 50 13

0204 50 15

0204 50 19

0204 50 31

0204 50 39

0204 50 51

0204 50 53

0204 50 55

0204 50 59

0204 50 71

0204 50 79

Maso a poživatelné droby

0207 11 10

0207 11 30

0207 11 90

0207 12 10

0207 12 90

0207 13 10

0207 13 20

0207 13 30

0207 13 40

0207 13 50

0207 13 60

0207 13 70

0207 13 99

0207 14 10

0207 14 20

0207 14 30

0207 14 40

0207 14 50

0207 14 60

0207 14 70

0207 14 99

0207 24 10

0207 24 90

0207 25 10

0207 25 90

0207 26 10

0207 26 20

0207 26 30

0207 26 40

0207 26 50

0207 26 60

0207 26 70

0207 26 80

0207 26 99

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 30

0207 27 40

0207 27 50

0207 27 60

0207 27 70

0207 27 80

0207 27 99

0207 32 11

0207 32 15

0207 32 19

0207 32 51

0207 32 59

0207 32 90

0207 33 11

0207 33 19

0207 33 51

0207 33 59

0207 33 90

0207 35 11

0207 35 15

0207 35 21

0207 35 23

0207 35 25

0207 35 31

0207 35 41

0207 35 51

0207 35 53

0207 35 61

0207 35 63

0207 35 71

0207 35 79

0207 35 99

0207 36 11

0207 36 15

0207 36 21

0207 36 23

0207 36 25

0207 36 31

0207 36 41

0207 36 51

0207 36 53

0207 36 61

0207 36 63

0207 36 71

0207 36 79

0207 36 90

Vepřové sádlo, bez libového masa, a drůbeží sádlo

0209 00 11

0209 00 19

0209 00 30

0209 00 90

Maso a poživatelné droby, solené, ve slaném nálevu

0210 11 11

0210 11 19

0210 11 31

0210 11 39

0210 11 90

0210 12 11

0210 12 19

0210 12 90

0210 19 10

0210 19 20

0210 19 30

0210 19 40

0210 19 51

0210 19 59

0210 19 60

0210 19 70

0210 19 81

0210 19 89

0210 19 90

0210 90 11

0210 90 19

0210 90 21

0210 90 29

0210 90 31

0210 90 39

Mléko a smetana, zahuštěné

0402 91 11

0402 91 19

0402 91 31

0402 91 39

0402 91 51

0402 91 59

0402 91 91

0402 91 99

0402 99 11

0402 99 19

0402 99 31

0402 99 39

0402 99 91

0402 99 99

Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír

0403 90 51

0403 90 53

0403 90 59

0403 90 61

0403 90 63

0403 90 69

Syrovátka, též zahuštěná

0404 10 48

0404 10 52

0404 10 54

0404 10 56

0404 10 58

0404 10 62

0404 10 72

0404 10 74

0404 10 76

0404 10 78

0404 10 82

0404 10 84

Sýry a tvaroh

0406 10 20 (11)

0406 10 80 11)

0406 20 90 11)

0406 30 10 11)

0406 30 31 11)

0406 30 39 11)

0406 30 90 11)

0406 40 90 11)

0406 90 01 11)

0406 90 21 11)

0406 90 50 11)

0406 90 69 11)

0406 90 78 11)

0406 90 86 11)

0406 90 87 11)

0406 90 88 11)

0406 90 93 11)

0406 90 99 11)

Ptačí vejce, ve skořápkách, čerstvá, konzervovaná nebo vařená

0407 00 11

0407 00 19

0407 00 30

Ptačí vejce bez skořápky, žloutky, čerstvé

0408 11 80

0408 19 81

0408 19 89

0408 91 80

0408 99 80

Přírodní med

0409 00 00

Rajčata, čerstvá nebo chlazená

0702 00 10 (12)

0702 00 20 (12)

0702 00 25 (12)

0702 00 30 (12)

0702 00 35 (12)

0702 00 40 (12)

0702 00 45 (12)

0702 00 50 (12)

Okurky a nakládačky, čerstvé nebo chlazené

0707 00 10 (12)

0707 00 15 (12)

0707 00 20 (12)

0707 00 25 (12)

0707 00 10 (12)

0707 00 35 (12)

0707 00 40 (12)

0707 00 90

Ostatní zelenina, čerstvá nebo chlazená

0709 10 10 (12)

0709 10 20 (12)

0709 20 00

0709 90 39

0709 90 75 (12)

0709 90 77 (12)

0709 90 79 (12)

Zelenina prozatímně konzervovaná

0711 20 90

Sušená zelenina, celá, řezaná, plátkovaná, lámaná

0712 90 19

Maniok, kořeny marantové, salepové, jeruzalémské artyčoky

0714 10 10

0714 10 91

0714 10 99

0714 20 90

Citrusové plody, čerstvé nebo sušené

0805 10 37 (2) (12)

0805 10 38 (2) (12)

0805 10 39 (2) (12)

0805 10 42 (2) (12)

0805 10 46 (2) (12)

0805 10 82

0805 10 84

0805 10 86

0805 20 11 (12)

0805 20 13 (12)

0805 20 15 (12)

0805 20 17 (12)

0805 20 19 (12)

0805 20 21 (10) (12)

0805 20 23 (10) (12)

0805 20 25 (10) (12)

0805 20 27 (10) (12)

0805 20 29 (10) (12)

0805 20 31 (12)

0805 20 33 (12)

0805 20 35 (12)

0805 20 37 (12)

0805 20 39 (12)

Vinné hrozny, čerstvé nebo sušené

0806 10 21 (12)

0806 10 29 (4) (12)

0806 10 30 (12)

0806 10 50 (12)

0806 10 61 (12)

0806 10 69 (12)

0806 10 93

Meruňky, třešně, višně, broskve (včetně nektarinek)

0809 10 20 (12)

0809 10 30 (12)

0809 10 40 (12)

0809 20 11 (12)

0809 20 21 (12)

0809 20 31 (12)

0809 20 39 (12)

0809 20 41 (12)

0809 20 40 (12)

0809 20 51 (12)

0809 20 59 (12)

0809 20 61 (12)

0809 20 69 (12)

0809 20 71 (12)

0809 20 79 (12)

0809 30 21 (12)

0809 30 29 (12)

0809 30 31 (12)

0809 30 39 (12)

0809 30 41 (12)

0809 30 49 (12)

0809 40 20 (12)

0809 40 30 (12)

Ostatní ovoce, čerstvé

0810 10 10

0810 10 80

0810 20 10

Ovoce a ořechy, též vařené ve vodě nebo v páře

0811 10 11

0811 10 19

Pšenice a sourež

1001 10 00

1001 90 91

1001 90 99

Žito

1002 00 00

Ječmen

1003 00 10

1003 00 90

Oves

1004 00 00

Pohanka, proso a lesknice kanárská; jiné obiloviny

1008 90 10

Mouka pšeničná a mouka ze sourži

1101 00 11

1101 00 15

1101 00 90

Obilné mouky jiné než pšeničná nebo mouka ze sourži

1102 10 00

1102 90 10

1102 90 30

1102 90 90

Krupice, krupička a pelety z obilovin

1103 11 10

1103 11 90

1103 12 00

1103 19 10

1103 19 30

1103 19 90

1103 21 00

1103 29 10

1103 29 20

1103 29 30

1103 29 90

Obilná zrna jinak zpracovaná

1104 11 10

1104 11 90

1104 12 10

1104 12 90

1104 19 10

1104 19 30

1104 19 99

1104 21 10

1104 21 30

1104 21 50

1104 21 90

1104 21 99

1104 22 20

1104 22 30

1104 22 50

1104 22 90

1104 22 92

1104 22 99

1104 29 11

1101 29 15

1104 29 19

1104 29 31

1104 29 35

1104 29 39

1104 29 51

1104 29 55

1104 29 59

1104 29 81

1104 29 85

1104 29 89

1104 30 10

Mouka, krupice a prášek ze sušených luštěnin

1106 20 10

1106 20 90

Slad, též pražený

1107 10 11

1107 10 19

1107 10 91

1107 10 99

1107 20 00

Svatojánský chléb, řasy a jiné chaluhy, cukrová řepa

1212 91 20

1212 91 80

Vepřový tuk (včetně sádla) a drůbeží sádlo

1501 00 19

Olivový olej a jeho frakce, též rafinovaný

1509 10 10

1509 10 90

1509 90 00

Ostatní oleje a jejich frakce

151000 10

1510 00 90

Degras

1522 00 31

1522 00 39

Uzenky, salámy a podobné produkty ze masa, drobů

1601 00 91

1601 00 99

Jiné přípravky a konzervy, z masa, drobů

1602 10 00

1602 20 90

1602 32 11

1602 39 21

1602 41 10

1602 42 10

1602 49 11

1602 49 13

1602 49 15

1602 49 19

1602 49 30

1602 49 50

1602 49 90

1602 50 31

1602 50 39

1602 50 80

1602 90 10

1602 90 41

1602 90 51

1602 90 69

1602 90 74

1602 90 78

1602 90 98

Ostatní cukry, včetně chemicky čisté laktosy

1702 11 00

1702 19 00

Těstoviny, též vařené nebo nadívané

1902 20 30

Džemy, ovocná želé, marmelády, ovocné pomazánky, ovocné a ořechové

protlaky

2007 10 99

2007 91 90

2007 99 91

2007 99 98

Ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin

2008 20 11

2008 20 31

2008 30 19

2008 30 31

2008 30 79

2008 30 91

2008 30 99

2005 40 19

2005 40 31

2008 50 11

2008 50 19

2008 50 31

2008 50 39

2008 50 51

2008 50 59

2008 60 19

2008 60 51

2008 60 61

2008 60 71

2008 60 91

2008 70 19

2008 70 51

2008 80 19

2008 92 16

2008 92 18

2008 99 21

2008 99 32

2008 99 33

2008 99 34

2008 99 37

2008 99 43

Ovocné šťávy (včetně vinného moštu)

2009 11 11

2009 19 11

2009 20 11

2009 30 11

2009 30 59

2009 40 11

2009 50 10

2009 50 90

2009 80 11

2009 80 32

2009 80 33

2009 80 35

2009 90 11

2009 91 21

2009 90 31

Potravinářské produkty jinde neuvedené nebo nezahrnuté

2106 90 51

Víno z čerstvých hroznů, včetně vína obohaceného alkoholem

2204 10 19 (11)

2204 10 99 (11)

2204 21 10

2204 21 81

2204 21 82

2204 21 98

2204 21 99

2204 29 10

2204 29 58

2204 29 75

2204 29 98

2204 29 99

2204 30 10

2204 30 92 (12)

2204 30 94 (12)

2204 30 96 (12)

1204 30 98 (12)

Etylalkohol nedenaturovaný

2208 20 40

Otruby, vedlejší mlýnské produkty a jiné zbytky

2302 30 10

2302 30 90

2302 40 10

2302 40 90

Pokrutiny a jiné pevné odpady

2306 90 19

Přípravky používané k výživě zvířat

2309 10 13

2309 10 15

2309 10 19

2309 10 33

2309 10 39

2309 10 51

2309 10 53

2309 10 59

2309 10 70

2309 90 33

2309 90 35

2309 90 39

2309 90 43

2309 90 49

2309 90 51

2309 90 53

2309 90 59

2309 90 70

Albuminy

3502 11 90

3502 19 90

3502 20 91

3502 20 99

Zemědělské produkty (4)

Kód KN 96

Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír

0403 10 51

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

0403 90 71

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

Máslo a jiné tuky a oleje získané z mléka

0405 20 10

0405 20 30

Rostlinné šťávy a výtažky; pektinové látky

1302 20 10

1302 20 90

Margarín

151710 10

1517 90 10

Ostatní cukry, včetně chemicky čisté laktosy

1702 50 00

1702 90 10

Cukrovinky (včetně bílé čokolády)

1704 10 11

1704 10 19

1704 10 91

1704 10 99

1704 90 10

1704 90 30

1704 90 51

1704 90 55

1704 90 61

1704 90 65

1704 90 71

1704 90 75

1704 90 81

1704 90 99

Čokoláda a ostatní potravinové přípravky

1806 10 15

1806 10 20

1806 10 30

1806 10 90

1806 20 10

1806 20 30

1806 20 50

1806 20 70

1806 20 80

1806 20 95

1806 31 00

1806 32 10

1806 32 90

1806 90 11

1806 90 19

1806 90 31

1806 90 39

1806 90 50

1806 90 60

1806 90 70

1806 90 90

Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupice

1901 10 00

1901 20 00

1901 90 11

1901 90 19

1901 90 99

Těstoviny, též vařené nebo nadívané

1902 11 00

1902 19 10

1902 19 90

1902 20 91

1902 20 99

1902 30 10

1902 30 90

1902 40 10

1902 40 90

Tapioka a její náhražky

1903 00 00

Produkty z obilí

1904 10 10

1904 10 30

1904 10 90

1904 20 10

1904 20 91

1904 20 95

1904 20 99

1904 90 10

1904 90 90

Pekařské zboží

1905 10 00

1905 20 10

1905 20 30

1905 20 90

1905 30 11

1905 30 19

1905 30 30

1905 30 51

1905 30 59

1905 30 91

1905 30 99

1905 40 10

1905 40 90

1905 90 10

1905 90 20

1905 90 30

1905 90 40

1905 90 45

1005 90 55

1905 90 60

1905 90 90

Zelenina, ovoce, ořechy

2001 90 40

Ostatní zelenina

2004 10 91

Ostatní zelenina

2005 20 10

Ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin

2008 99 85

2008 99 91

Ovocné šťávy (včetně vinného moštu)

2009 80 69

Výtažky, esence a koncentráty z kávy

2101 11 11

2101 11 19

2101 12 92

2101 12 98

2101 20 98

2101 30 11

2101 30 19

2101 30 91

2101 30 99

Droždí (aktivní nebo neaktivní)

2102 10 10

2102 10 31

2102 10 39

2102 10 90

2102 20 11

Omáčky a přípravky pro omáčky; směsi koření

2103 20 00

Zmrzlina, eskymo a podobné produkty

2105 00 10

2105 00 91

2105 00 99

Potravinářské produkty jinde neuvedené nebo nezahrnuté

2106 10 20

2106 10 80

2106 90 10

2106 90 20

2106 90 98

Vody včetně minerálních vod a sodovek

2202 90 91

2202 90 95

2202 90 99

Stolní ocet a jeho náhražky

2209 00 11

2209 00 19

2209 00 91

2209 00 99

Acyklické alkoholy a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitroso- deriváty

2905 43 00

2905 44 11

2905 44 19

2905 44 91

2905 44 99

2905 45 00

Směsi vonných látek a směsi na bázi jedné nebo více těchto látek

3302 10 10

3302 10 21

3302 10 29

Přípravky k úpravě povrchu a barvení

3809 10 10

3809 10 30

3809 10 50

3809 10 90

Připravená pojidla pro licí formy nebo jádra

3824 60 11

3824 60 19

3824 60 91

3824 60 99

Zemědělské produkty (5)

Kód KN 96

Řezané květiny a poupata

0603 10 15 (11)

0603 10 29 (11)

0603 10 51 (11)

0603 10 65 (11)

0603 90 00 (11)

Ovoce a ořechy, též vařené v páře

0811 10 90 (11)

Ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin

2008 40 51 (11)

2008 40 59 (11)

2008 40 71 (11)

2008 40 79 (11)

2008 40 91 (11)

2008 40 99 (11)

2008 50 61 (11)

2008 50 69 (11)

2008 50 71 (11)

2008 50 79 (11)

2008 50 92 (11)

2008 50 94 (11)

2008 50 99 (11)

2008 70 61 (11)

2008 70 69 (11)

2008 70 71 (11)

2008 70 79 (11)

2008 70 92 (11)

2008 70 94 (11)

2008 70 99 (11)

2008 92 59 (11)

2008 92 72 (11)

2008 92 74 (11)

2008 92 18 (11)

2008 92 98 (11)

Ovocné šťávy (včetně vinného moštu)

2009 11 99 (11)

2009 40 30 (11)

2009 70 11 (11)

2009 70 19 (11)

2009 70 30 (11)

2009 70 91 (11)

2009 70 93 (11)

2009 70 99 (11)

Víno z čerstvých hroznů, včetně vína obohaceného alkoholem

2204 21 79 (11)

2204 21 80 (11)

2204 21 83 (11)

2204 21 84 (11)

Zemědělské produkty (6)

Kód KN 96

Živý skot

0102 90 05

0102 90 21

0102 90 29

0102 90 41

0102 90 49

0102 90 51

0102 90 59

0102 90 61

0102 90 69

0102 90 71

0102 90 79

Hovězí maso, čerstvé nebo chlazené

0201 10 00

0201 20 20

0201 20 30

0201 20 50

0201 20 90

0201 30 00

Hovězí maso, zmrazené

0202 10 00

0202 20 10

0202 20 30

0202 20 50

0202 20 90

0202 30 10

0202 30 50

0202 30 90

Poživatelné droby hovězí, vepřové, skopové, kozí

0206 10 95

0206 29 91

0206 29 99

Maso a jedlé poživatelné droby, solené, ve slaném nálevu

0210 20 10

0210 20 90

0210 90 41

0210 90 49

0210 90 90

Mléko a smetana, zahuštěné

0402 10 11

0402 10 19

0402 10 91

0402 10 99

0402 21 11

0402 21 17

0402 21 19

0402 21 91

0402 21 99

0402 29 11

0402 29 15

0402 29 19

0402 29 91

0402 29 99

Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír

0403 90 11

0403 90 13

0403 90 11

0403 90 31

0403 90 33

0403 90 39

Syrovátka, též zahuštěná

0404 10 02

0404 10 04

0404 10 06

0404 10 12

0404 10 14

0404 10 16

0404 10 26

0404 10 28

0404 10 32

0404 10 34

0404 10 36

0404 10 38

0404 90 21

0404 90 23

0404 90 29

0404 90 81

0404 90 83

0404 90 89

Máslo a jiné tuky a oleje získané z mléka

0405 10 11

0405 10 19

0405 10 30

0405 10 50

0405 10 90

0405 20 90

0405 90 10

0405 90 90

Řezané květiny a poupata

0603 10 11

0603 10 13

0603 10 21

0603 10 25

0603 10 53

Ostatní zelenina, čerstvá nebo chlazená

0709 90 60

Zelenina (též vařená ve vodě nebo v páře)

0710 40 00

Zelenina prozatímně konzervovaná

0711 90 30

Banány, včetně plantejnů, čerstvé nebo sušené

0803 00 19

Citrusové plody, čerstvé nebo sušené

0805 10 01 (12)

0805 10 05 (12)

0805 10 09 (12)

0805 10 11 ((12)

0805 10 15 (2)

0805 10 19 (2)

0805 10 21 (2)

0805 10 25 (12)

0805 10 29 (12)

0805 10 31 (12)

0805 10 33 (12)

0805 10 35 (12)

0805 10 37 ((9) (12)

0805 10 38 ((9) (12)

0805 10 39 (9) (12)

0805 10 42 (9) (12)

0805 10 44 (12)

0805 10 46 (9) (12)

0805 10 51 (2)

0805 10 55 (2)

0805 10 59 (2)

0805 10 61 (2)

0805 10 65 (2)

0805 10 69 (2)

0805 30 20 (2)

0805 30 30 (2)

0805 30 40 (2)

Vinné hrozny, čerstvé nebo sušené

0806 10 40 (2)

Jablka, hrušky a kdoule, čerstvé

0808 10 51 (12)

0808 10 53 (12)

0808 10 59 (12)

0808 10 61 (12)

0808 10 63 (12)

0808 10 69 (12)

0808 10 71 (12)

0808 10 73 (12)

0808 10 79 (12)

0808 10 92 (12)

0808 10 94 (12)

0808 10 98 (12)

0808 20 31 (12)

0808 20 37 (12)

0808 20 41 (12)

0808 20 47 (12)

0808 20 51 (12)

0808 20 57 (12)

0808 20 67 (12)

Kukuřice

1005 10 90

1005 90 00

Rýže

1006 10 10

1006 10 21

1006 10 23

1006 10 25

1006 10 27

1006 10 92

1006 10 94

1006 10 96

1006 10 98

1006 20 11

1006 20 13

1006 20 15

1006 20 17

1006 20 92

1006 20 94

1006 20 96

1006 20 98

1006 30 21

1006 30 23

1006 30 25

1006 30 27

1006 30 42

1006 30 44

1006 30 46

1006 30 48

1006 30 61

1006 30 63

1006 30 65

1006 30 67

1006 30 92

1006 30 94

1006 30 96

1006 30 98

1006 40 00

Zrna čiroku

1007 00 10

1007 00 90

Obilné mouky jiné než pšeničná nebo mouka ze sourži

1102 20 10

1102 20 90

1102 30 00

Krupice, krupička a pelety z obilovin

1103 13 10

1103 13 90

1103 1400

1103 29 40

1103 29 50

Obilná zrna jinak zpracovaná

1104 19 50

1104 19 91

1104 23 10

1104 23 30

1104 23 90

1104 23 99

1104 30 90

Škroby; inulin

1108 11 00

1108 12 00

1108 13 00

1108 14 00

1108 19 10

1108 19 90

1108 20 00

Pšeničný lepek, též sušený

1109 00 00

Jiné přípravky a konzervy, z masa, drobů

1602 50 10

1602 90 61

Třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharosa

1701 11 10

1701 11 90

1701 12 10

1701 12 90

1701 91 00

1701 99 10

1701 99 90

Ostatní cukry, včetně chemicky čisté laktosy

1702 20 10

1702 20 90

1702 30 10

1702 30 51

1702 30 59

1702 30 91

1702 30 99

1702 40 10

1702 40 90

1702 60 10

1702 60 90

1702 90 30

1702 90 50

1702 90 60

1702 90 71

1702 90 75

1702 90 79

1702 90 80

1702 90 99

Zelenina, ovoce, ořechy a jiné jedlé části

2001 90 30

Rajčata připravená nebo konzervovaná

2002 10 10

2002 10 90

2002 90 11

2002 90 19

2002 90 31

2002 90 39

2002 90 91

2002 90 99

Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná

2004 90 10

Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná

2005 60 00

2005 80 00

Džemy, ovocná želé, marmelády, ovocné pomazánky, ovocné a ořechové protlaky

2007 10 10

2007 91 10

2007 91 30

2007 99 10

2007 99 20

2007 99 31

2007 99 33

2007 99 35

2007 99 39

2007 99 51

2007 99 55

2007 99 58

Ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin

2008 30 55

2008 30 75

2008 92 51

2008 92 76

2008 92 92

2008 92 93

2008 92 94

2008 92 96

2005 92 97

Ovocné šťávy (včetně vinného moštu)

2009 40 93

2009 60 11 (12)

2009 60 19 (12)

2009 60 51 (12)

2009 60 59 (12)

2009 60 71 (12)

2009 60 79 (12)

2009 60 90 (12)

2009 80 71

2009 90 49

2009 90 71

Potravinářské produkty jinde neuvedené nebo nezahrnuté

2106 90 30

2106 90 55

2106 90 59

Víno z čerstvých hroznů, včetně vína obohaceného alkoholem

2204 21 94

2204 29 62

2204 29 64

2204 19 65

2204 29 83

2204 29 84

2204 29 94

Vermut a ostatní víno z čerstvých hroznů

2205 10 10

2205 10 90

2205 90 10

2205 90 92

Etylalkohol nedenaturovaný

2207 10 00

2207 20 00

Etylalkohol nedenaturovaný

2208 40 10

2208 40 90

2208 90 91

2208 90 99

Otruby, vedlejší mlýnské produkty a jiné zbytky

2302 10 10

2302 10 90

2302 20 10

2302 20 90

Zbytky z výroby škrobu a podobné zbytky

2303 10 11

Dextriny a jiné modifikované škroby

3505 10 10

3505 10 90

3505 20 10

3505 20 30

3505 20 50

3505 20 90

Zemědělské