Objednat předplatné
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 61/2008 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazuje vyhláška ministra zahraničních věcí č. 144/1982 Sb., o Celní úmluvě o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR)

Datum vyhlášení 10.09.2008
Uzavření smlouvy 14.11.1975
Ratifikace Smlouvy 26.01.1981
Platnost od 20.03.1978
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

61

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí,

kterým se nahrazuje vyhláška ministra zahraničních věcí č. 144/1982 Sb., o Celní úmluvě o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR)

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 14. listopadu 1975 byla v Ženevě sjednána Celní úmluva o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR).

S Úmluvou vyslovilo souhlas Federální shromáždění Československé socialistické republiky.

Listina o přístupu Československé socialistické republiky k Úmluvě, podepsaná prezidentem republiky dne 26. ledna 1981, byla uložena u generálního tajemníka Organizace spojených národů, depozitáře Úmluvy, dne 25. února 1981.

Při přístupu byla učiněna výhrada, že Československá socialistická republika se v souladu s článkem 58 Úmluvy necítí být vázána článkem 57 odst. 2 až 6 Úmluvy.

Současně bylo učiněno prohlášení Československé socialistické republiky, že ustanovení článku 52 odst. 1 Úmluvy je v rozporu se zásadou, že žádný stát nemá být zbavován možnosti stát se účastníkem mnohostranných mezinárodních smluv.

Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku 53 odst. 1 dne 20. března 1978. Pro Československou socialistickou republiku vstoupila v platnost v souladu s ustanovením článku 53 odst. 2 dne 25. srpna 1981.

Dne 2. června 1993 dopisem ministra zahraničních věcí Česká republika oznámila generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, že v souladu s platnými zásadami mezinárodního práva se jako nástupnický stát České a Slovenské Federativní Republiky považuje s účinností od 1. ledna 1993 za vázanou Celní úmluvou o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR).

Od sjednání Úmluvy do 7. října 2005 byly na základě rozhodnutí Správního výboru provedeny změny Úmluvy a jejích příloh, které jsou platné pro všechny smluvní strany Úmluvy.

Anglické znění Úmluvy a změn platných k 12. srpnu 2006 a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

CELNÍ ÚMLUVA

o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR)

Smluvní strany,

přejíce si usnadnit mezinárodní přepravu zboží silničními vozidly,

berouce v úvahu, že zlepšení přepravních podmínek je považováno zajeden ze základních předpokladů vzájemného rozvoje spolupráce, vyjadřujíce se kladně k otázce zjednodušení a sjednocování administrativních formalit v oblasti mezinárodních přeprav, zejména na hranicích,

dohodly se takto:

KAPITOLA I

Všeobecní ustanovení

a) Definice

Článek 1

Pro účely této úmluvy se rozumí

a) „operací TIR“ přeprava zboží od celnice odeslání k celnici určení podle režimu zvaného „režim TIR“ stanoveného touto úmluvou;

b) „dovozními nebo vývozními cly a poplatky“ cla a veškeré jiné daně, poplatky a různé dávky, které se vybírají při dovozu nebo vývozu anebo v souvislosti s dovozem nebo vývozem zboží, s výjimkou poplatků a dávek, jejichž výše je omezena přibližnou cenou poskytnutých služeb;

c) „silničním vozidlem“ nejen motorové silniční vozidlo, ale rovněž i jakýkoli přívěs nebo návěs určený k tomu, aby k němu byl připojen

d) „jízdní soupravou“ spřažená vozidla, která se účastní silničního provozu jako celek;

e) „kontejnerem“ přepravní zařízení (přepravní skříň, snímatelná cisterna nebo jiné obdobné zařízení):

i) zcela nebo zčásti uzavřený prostor určený k umístění zboží,

ii) mající trvalou povahu a tudíž dostatečně pevné, aby mohlo být opětovně používáno,

iii) speciálně konstruované tak, aby byla usnadněna přeprava zboží jedním nebo více druhy dopravy beze změny nákladu,

iv) konstruované tak, aby s ním bylo možno snadno manipulovat, zejména při jeho překládce z jednoho druhu dopravy na jiný,

v) konstruované tak, aby je bylo možno snadno nakládat a vykládat;

vi) mající vnitřní objem nejméně jeden krychlový metr,

„snímatelné karosérie“ se považují za kontejnery;

f) „celnicí odeslání“ kterákoli celnice smluvní strany, u které pro celý náklad nebo pro jeho část začíná mezinárodní přeprava podle režimu TIR stanoveného touto smlouvou;

g) „celnicí určení“ kterákoli celnice smluvní strany, kde pro celý náklad nebo pro jeho část končí mezinárodní přeprava podle režimu TIR stanoveného touto úmluvou;

h) „pohraniční celnicí“ kterákoli celnice smluvní strany, u které se silniční vozidlo, jízdní souprava nebo kontejner dováží nebo vyváží během operace TIR;

j) „osobami“ osoby jak fyzické tak i právnické;

k) „těžkým nebo objemným zbožím“ veškeré těžké nebo objemné předměty, které se pro svou hmotnost, pro své rozměry nebo pro svou povahu zpravidla nepřepravují v uzavřeném silničním vozidle ani v uzavřeném kontejneru;

l) „záručním sdružením“ sdružení schválené celními orgány smluvní strany za tím účelem, aby se zaručovalo za osoby používající režimu TIR.

b) Rozsah použití

Článek 2

Tato úmluva se vztahuje na přepravu zboží prováděnou beze změny nákladu, přes jedny nebo více státních hranic, od celnice odeslání jedné smluvní strany k celnici určení jiné smluvní strany nebo téže smluvní strany v silničních vozidlech, v jízdních soupravách nebo v kontejnerech, za podmínky, že se část přepravy mezi začátkem a koncem operace TIR koná po silnici.

Článek 3

Ustanovení této úmluvy se použijí za podmínky, že

a) přepravy se provádějí

i) silničními vozidly, jízdními soupravami nebo kontejnery předběžně schválenými za podmínek uvedených v kapitole III a) nebo,

ii) jinými silničními vozidly, jinými jízdními soupravami nebo jinými kontejnery za podmínek uvedených v kapitole III c);

b) přepravy se provádějí za ručení sdružení schválených podle ustanovení článku 6 a na podkladě karnetu TIR shodného se vzorem uvedeným v příloze 1 této úmluvy.

c) Zásady

Článek 4

Zboží přepravované na podkladě karnetu TIR podle ustanovení této úmluvy nepodléhá u pohraničních celnic placení nebo složení dovozních nebo vývozních cel a poplatků.

Článek 5

1. Zboží přepravované na podkladě karnetu TIR v celně uzavřených silničních vozidlech, jízdních soupravách nebo kontejnerech nebude u pohraničních celnic zpravidla podrobeno celní prohlídce.

2. Aby se však zabránilo zneužití, mohou celní orgány ve výjimečných případech, a zejména je-li podezření z porušení předpisů, provést na těchto celnicích prohlídku zboží.

KAPITOLA II

Vydávání karnetu TIR

Odpovědnost záručních sdružení

Článek 6

1. Každá smluvní strana může za podmínek a záruk, které sama stanoví, zmocnit některá sdružení, aby přímo nebo prostřednictvím odpovídajících sdružení vydávala karnety TIR a vystupovala jako ručitel.

2. Sdružení může být v některé zemi schváleno pouze tehdy, je-li jeho zárukou rovněž kryta zodpovědnost, která v této zemi vzniká při operacích prováděných na podkladě karnetů TIR vydaných zahraničními sdruženími, která jsou členy téže mezinárodní organizace, jejímž je toto sdružení samo členem.

Článek 7

Karnety TIR, zaslané záručním sdružením odpovídajícími zahraničmmi sdruženími nebo mezinárodními organizacemi, se propouštějí bez dovozních nebo vývozních cel a poplatků a nepodléhají žádným dovozním a vývozním zákazům nebo omezením.

Článek 8

1. Záruční sdružení se zavazuje zaplatit splatná dovozní nebo vývozní cla a poplatky zvýšené o případné úroky z prodlení, které by měly být zaplaceny podle celních zákonů a nařízení země, ve které byl porušen předpis, týkající se operace TIR. Toto sdružení ručí za zaplacení výše uvedených částek společně a nerozdílně s osobami, které je dluží.

2. Jestliže v případech uvedených v odstavci 1 tohoto článku zákony a nařízení smluvní strany nestanoví placení dovozních nebo vývozních cel a poplatků, zavazuje se záruční sdružení zaplatit za týchž podmínek částku rovnající se výši dovozních nebo vývozních cel a poplatků zvýšených o případné úroky z prodlení.

3. Každá smluvní strana stanoví pro každý karnet TIR maximální výši částek, jejichž zaplacení lze na záručních sdruženích požadovat podle ustanovení výše uvedených odstavců 1 a 2.

4. Záruční sdružení je odpovědné vůči orgánům země, ve které se nachází celnice odeslání, od okamžiku, kdy celnice přijme karnet TIR. V dalších zemích, kterými operace přepravy zboží na podkladě karnetů TIR prochází, začíná tato odpovědnost, jakmile je zboží dovezeno, nebo v případě přerušení operace TIR podle ustanovení odstavců 1 a 2 článku 26, jakmile karnet TIR přijme celnice, u které je operace TIR obnovena.

5. Odpovědnost záručního sdružení se vztahuje nejen na zboží uvedené v karnetů TIR, nýbrž také na zboží, které ač není v karnetů uvedeno, je uloženo v celně uzavřeném prostoru silničního vozidla nebo v celně uzavřeném kontejneru; tato odpovědnost se nevztahuje na žádné jiné zboží.

6. Pro stanovení cel a poplatků zmíněných v odstavcích 1 a 2 tohoto článku platí údaje o zboží uvedeném v karnetů TIR, nebude-li prokázán opak.

7. Při nastalé splatnosti částek uvedených v odstavcích 1 a 2 tohoto článku příslušné orgány mají podle možnosti žádat o zaplacení osobu nebo osoby, které je přímo dluží, dříve než svůj nárok uplatní vůči záručnímu sdružení.

Článek 9

1. Záruční sdružení stanoví dobu splatnosti karnetu TIR, přičemž uvede poslední den platnosti, po kterém nemůže být karnet předložen celnici určení k přijetí.

2. Byl-li karnet přijat celnicí odeslání poslední den své platnosti nebo před tímto dnem, jak je stanoveno ve výše uvedeném odstavci 1, zůstane karnet v platnosti až do ukončení operace TIR na celnici určení.

Článek 10

1. Karnet TIR může být uvolněn s výhradami nebo bez výhrad; jsou-li učiněny výhrady, musí se tyto týkat okolností samotné operace TIR. Tyto okolnosti musí být uvedeny v karnetu TIR.

2. Jestliže celní orgány některé země uvolnily karnet TIR bez výhrady, nemohou již na záručním sdružení požadovat zaplacení částek, uvedených v odstavcích 1 a 2 článku 8, pokud potvrzení o uvolnění nebylo získáno neoprávněně nebo protizákonně.

Článek 11

1. Jestliže karnet TIR nebyl uvolněn nebo byl uvolněn s výhradami, nejsou příslušné orgány oprávněny požadovat na záručním sdružení zaplacení částek uvedených v odstavcích 1 a 2 článku 8, pokud do jednoho roku od přijetí karnetu TIR těmito orgány neuvědomily tyto orgány písemně sdružení o neuvolnění nebo o uvolnění s výhradou. Toto ustanovení platí rovněž v případě, kdy uvolnění bylo získáno neoprávněně nebo protizákonně, avšak v takovém případě je lhůta dvouletá.

2. Žádost o zaplacení částek uvedených v odstavcích 1 a 2 článku 8 se zasílá záručnímu sdružení nejdříve tři měsíce ode dne, kdy toto sdružení bylo uvědomeno o neuvolnění karnetu, o jeho uvolnění s výhradou nebo o jeho uvolnění získaném neoprávněně nebo protizákonně, a nejpozději do dvou let od téhož dne. V případech, které však ve shora uvedené dvouleté lhůtě byly předány soudu, zasílá se žádost o zaplacení do roka ode dne, kdy se soudní rozhodnutí stalo vykonatelným.

3. K zaplacení požadovaných částek má záruční sdružení tříměsíční lhůtu ode dne, ke kterému mu byla žádost o zaplacení zaslána. Zaplacené částky budou sdružení vráceny, jestliže se do dvou let ode dne uvedeného na žádosti o zaplacení celním orgánům prokáže, že při dané dopravní operaci nebyly porušeny předpisy.

KAPITOLA III

Přeprava zboží na podkladě karnetu TIR

a) Schvalování vozidel a kontejnerů

Článek 12

Aby mohlo být využíváno ustanovení oddílů a) a b) této kapitoly, musí každé silniční vozidlo svou konstrukcí a svým vybavením vyhovovat podmínkám stanoveným v příloze 2 této úmluvy a být schváleno v řízení stanoveném příloze 3 této úmluvy. Schvalovací osvědčení musí odpovídat vzoru uvedenému v příloze 4.

Článek 13

1. Aby se na ně mohla vztahovat ustanovení oddílů a) a b) této kapitoly, musí být kontejnery konstruovány ve shodě s podmínkami stanovenými v první části přílohy 7 a schváleny v řízení stanoveném v druhé části této přílohy.

2. Kontejnery schválené pro přepravu zboží pod celní závěrou podle ustanovení Celní úmluvy o kontejnerech z roku 1956, dohod uzavřených pod záštitou Spojených národů, které z ní vyplývají, Celní úmluvy o kontejnerech z roku 1972 nebo všech mezinárodních dokumentů, které by posledně uvedenou úmluvu nahradily nebo změnily, se považují za vyhovující ustanovením výše uvedeného odstavce 1 a musí být přijímány k přepravě na podkladě režimu TIR bez nového schválení.

Článek 14

1. Každá smluvní strana si vyhrazuje právo neuznat platnost schválení silničních vozidel nebo kontejnerů, které nevyhovují podmínkám stanoveným ve výše uvedených článcích 12 a 13. Přitom smluvní strany vyloučí zdržování přepravy, jestliže zjištěné nedostatky jsou méně závažné a neskýtají možnost pašování.

2. Před opětovným použitím k přepravě zboží pod celní závěrou musí být silniční vozidlo nebo kontejner, které již nevyhovují podmínkám, na jejichž základě byly schváleny, znovu uvedeny do původního stavu nebo být podrobeny novému schválení.

b) Řízení při přepravě na podkladě karnetu TIR

Článek 15

1. Žádný zvláštní doklad se nepožaduje pro dočasný dovoz silničního vozidla, jízdní soupravy nebo kontejnerů, používaných k přepravě zboží na základě režimu TIR. Žádná jistota se nepožaduje na silniční vozidlo, jízdní soupravu nebo kontejner.

2. Ustanovení odstavce 1 tohoto článku nebrání, aby smluvní strana nepožadovala, aby na celnici určení byly splněny formality stanovené jejími národními předpisy za tím účelem, aby bylo zajištěno, že po skončení operace TIR budou silniční vozidlo, jízdní souprava nebo kontejner opět vyvezeny.

Článek 16

Jestliže je operace TIR prováděná silničním vozidlem nebo jízdní soupravou, umístí se vpředu i vzadu na vozidle nebo jízdní soupravě totožné obdélníkové tabulky s nápisem „TIR“ shodné s údaji uvedenými v příloze 5 této úmluvy. Tyto tabulky budou umístěny tak, aby byly dobře viditelné, a budou snímatelné.

Článek 17

1. Pro každé silniční vozidlo nebo kontejner se vyhotoví jeden karnet TIR. Jediný karnet TIR však může být vyhotoven pro jízdní soupravu nebo pro více kontejnerů naložených na jediném silničním vozidle nebo na jízdní soupravě. V tomto případě musí být v manifestu o zboží karnetu TIR uveden odděleně obsah každého vozidla tvořícího součást jízdní soupravy nebo každého kontejneru.

2. Karnet TIR platí pouze pro jednu jízdu. Musí obsahovat alespoň tolik oddělitelných listů pro potvrzení o přijetí a uvolnění karnetu, kolik jich je k prováděné přepravě zapotřebí.

Článek 18

Operace TIR může být prováděna přes více celnic odeslání a určení, ale s výhradou povolení zúčastněné smluvní strany nebo smluvních stran

a) musí se celnice odeslání nacházet v jedné zemi;

b) nesmějí se celnice určení nacházet ve více než dvou zemích;

c) nesmí celkový počet celnic odeslání a určení být větší než čtyři.

Článek 19

Zboží a silniční vozidlo, jízdní souprava nebo kontejner se předvádí celnici odeslání spolu a karnetem TIR. Celní orgány země odeslání učiní nezbytná opatření, aby se přesvědčily o přesnosti manifestu o zboží a aby přiložily celní závěry nebo zkontrolovaly celní závěry přiložené pod odpovědností těchto celních orgánů náležitě zmocněnými osobami.

Článek 20

Pro jízdu na území své země mohou celní orgány stanovit lhůtu a požadovat, aby silniční vozidlo, jízdní souprava nebo kontejner dodržovaly stanovenou trasu.

Článek 21

Na každé pohraniční celnici, jakož i na celnicích určení, se silniční vozidlo, jízdní souprava nebo kontejner předvádí celním orgánům ke kontrole spolu s nákladem a s příslušným karnetem TIR.

Článek 22

1. Zpravidla a s výjimkou případu, kdy provádějí celní prohlídku zboží podle odstavce 2 článku 5, uznávají celní orgány pohraničních celnic každé smluvní strany neporušené celní závěry ostatních smluvních stran. Je-li to však ke kontrole nutné, mohou zmíněné celní orgány přiložit své vlastní závěry.

2. Takto uznané smluvní stranou celní závěry požívají na jejím území stejné právní ochrany jako národní celní závěry.

Článek 23

Celní orgány mohou

- dát na útraty přepravců doprovázet na území své země silniční vozidla, jízdní soupravy nebo kontejnery,

- během cesty podrobit kontrole a prohlídce náklad silničních vozidel, jízdních souprav nebo kontejnerů

pouze ve výjimečných případech.

Článek 24

Jestliže během cesty nebo na pohraniční celnici provedou celní orgány prohlídku nákladu silničního vozidla, jízdní soupravy nebo kontejneru, učiní na útržkových listech použitých v jejich zemi, na příslušných kmenových listech a na útržkových listech zůstávajících v karnetu TIR poznámku o nově přiložených celních závěrách, jakož i o druhu provedených kontrol.

Článek 25

Je-li celní závěra během cesty porušena v jiných případech, než které jsou uvedeny v článcích 24 a 35, nebo bylo-li zboží zničeno nebo poškozeno, aniž byla závěra porušena, je nutno postupovat podle ustanovení přílohy 1 k této úmluvě a o používání karnetu TIR, aniž se tím vylučuje možnost použití ustanovení národních zákonodárství, a vyhotoví se protokol vložený do karnetu TIR.

Článek 26

1. Jestliže se část přepravy prováděné na podkladě karnetu TIR koná na území státu, který není smluvní stranou této úmluvy, pozastaví se operace TIR na této části dopravní cesty. V tomto případě celní orgány smluvní strany, na jejímž území je přeprava potom obnovena, uznají karnet TIR pro pokračování operace TIR za podmínky, že celní závěry a/nebo identifikační znaky zůstaly neporušeny.

2. Totéž platí pro část dopravní cesty, na které majitel nepoužívá karnetu TIR na území některé smluvní strany z důvodu existence jednoduššího celního průvozního řízení nebo jestliže použití režimu celního průvozu není nutné.

3. V těchto případech se celnice, na kterých je operace TIR přerušena nebo obnovena, považují při vstupu nebo výstupu za pohraniční celnice.

Článek 27

S výhradou ustanovení této úmluvy a zejména článku 18 může být původně stanovená celnice určení nahrazena jinou celnicí určení.

Článek 28

Po dojití nákladu na celnici určení a za podmínky, že zboží bude podrobeno jinému celnímu režimu nebo propuštěno do volného oběhu, je karnet TIR neprodleně uvolněn.

c) Ustanovení o přepravě těžkého nebo objemného zboží

Článek 29

1. Ustanovení tohoto oddílu se vztahují pouze na přepravu těžkého nebo objemného zboží definovaného pod písmenem k) článku 1 této úmluvy.

2. Jestliže je možno provádět ustanovení tohoto oddílu, lze podle rozhodnutí orgánů celnice odeslání provádět přepravu těžkého nebo objemného zboží v celně neuzavřených vozidlech nebo kontejnerech.

3. Ustanovení tohoto oddílu lze použít pouze tehdy, jestliže podle názoru orgánů celnice odeslání lze podle daného popisu zjistit bez obtíží totožnost přepravovaného těžkého nebo objemného zboží, jakož i případně zároveň přepravovaného příslušenství, neboje opatřit celními závěrami a/nebo identifikačními znaky, aby se zabránilo jakékoli výměně nebo jakémukoli vynětí tohoto zboží bez zanechání patrných stop.

Článek 30

Veškerá ustanovení této úmluvy, pokud z nich zvláštní ustanovení tohoto oddílu nestanoví výjimku, se vztahují na přepravu těžkého nebo objemného zboží na základě režimu TIR.

Článek 31

Odpovědnost záručního sdružení se vztahuje nejen na zboží zapsané v karnetu TIR, nýbrž také na zboží, které ačkoli není v karnetu zapsáno, je uloženo na nákladové plošině nebo mezi zbožím zapsaným v karnetu TIR.

Článek 32

Používaný karnet TIR musí mít na obálce a na všech útržkových listech tučnými písmeny v angličtině nebo ve francouzštině vytištěný nápis „těžké nebo objemné zboží“.

Článek 33

Orgány celnice odeslání mohou požadovat, aby balicí listy, fotografie, výkresy atd., které se jeví nutné k zajištění totožnosti přepravovaného zboží, byly přiloženy ke karnetu TIR. V tomto případě evidují tyto doklady, jejichž jedno vyhotovení se připojí k zadní straně obálky karnetu TIR a ve všech manifestech karnetu se o nich učiní poznámka.

Článek 34

Orgány pohraničních celnic každé smluvní strany uznávají celní závěry a/nebo identifikační znaky přiložené příslušnými orgány jiných smluvních stran. Mohou však přiložit další závěry a/nebo identifikační znaky a učinit o nich poznámku na útržkových listech karnetu TIR použitých ve své zemi, na příslušných kmenových listech a na útržkových listech, které zůstávají v karnetu TIR.

Článek 35

Jestliže cestou nebo na pohraniční celnici jsou celní orgány provádějící prohlídku nákladu nuceny porušit závěry a/nebo sejmout identifikační znaky, zaznamenají přiložené nové závěry a/nebo identifikační znaky na útržkových listech karnetu TIR použitých v jejich zemi, na příslušných kmenových listech a na útržkových listech, které zůstávají v karnetu TIR.

KAPITOLA IV

Porušení ustanovení úmluvy

Článek 36

Každé porušení ustanovení této úmluvy vystavuje pachatele v zemi, kde byl přestupek spáchán, potrestání podle právního řádu této země.

Článek 37

Nelze-li zjistit, na kterém území byl přestupek spáchán, platí domněnka, že byl spáchán na území smluvní strany, kde byl zjištěn.

Článek 38

1. Každá smluvní strana má právo dočasně nebo trvale vyloučit z požívání výhod plynoucích z ustanovení této úmluvy každou osobu, která vážně porušila celní zákony nebo nařízení vztahující se na mezinárodní přepravu zboží.

2. Toto vyloučení bude ihned oznámeno celním orgánům smluvní strany, na jejímž území dotyčná osoba sídlí nebo bydlí, jakož i záručnímu sdružení nebo záručním sdružením země, ve které k porušení došlo.

Článek 39

Jsou-li operace TIR jinak uznány za správné:

1. nepřikládají smluvní strany váhu menším odchylkám týkajícím se povinnosti dodržovat stanovenou lhůtu nebo vytčenou trasu;

2. rovněž nesrovnalosti mezi údaji uvedenými v manifestu karnetu TIR a obsahem silničního vozidla, jízdní soupravy nebo kontejneru se nepovažují za porušení ustanovení této úmluvy majitelem karnetu TIR, je-li ve smyslu této úmluvy příslušným orgánům dostatečně prokázáno, že tyto nesrovnalosti nejsou způsobeny omyly, kterých by se úmyslně nebo z nedbalosti dopustil při nakládce nebo odesílání zboží nebo při vyhotovování zmíněného manifestu.

Článek 40

Celní správy zemí odeslání a určení nečiní majitele karnetu TIR odpovědného za nesrovnalosti, které mohou být popřípadě v těchto zemích zjištěny, jestliže se tyto nesrovnalosti vskutku týkají celních režimů, které předcházely operaci TIR nebo následovaly po ní, a jestliže majitel zmíněného karnetu neměl k nim žádný vztah.

Článek 41

Je-li celním orgánům náležitě prokázáno, že zboží uvedené v manifestu TIR bylo zničeno nebo nenávratně ztraceno následkem nehody nebo vyšší moci nebo že nastal jeho úbytek v důsledku jeho povahy, přizná se osvobození tohoto zboží od normálně vymahatelných cel a poplatků.

Článek 42

Na zdůvodněnou žádost jedné smluvní strany jsou příslušné orgány smluvních stran zúčastněných na operaci TIR ochotny jí poskytnout veškeré dostupné informace, které jsou nutné k provádění ustanovení výše uvedených článků 39, 40 a 41.

KAPITOLA V

Vysvětlivky

Článek 43

Vysvětlivky uvedené v přílohách 6 a 7 (třetí část) podávají výklad některých ustanovení této úmluvy a jejích příloh. Rovněž přebírají některé doporučené postupy.

KAPITOLA VI

Různá ustanovení

Článek 44

Každá smluvní strana poskytne zúčastněným záručním sdružením výhody týkající se

a) převodu deviz nutných k úhradě částek požadovaných orgány smluvních stran podle ustanovení článku 8 této úmluvy a

b) převodu deviz nutných k zaplacení tiskopisů karnetu TIR zasílaných záručním sdružením odpovídajícími zahraničními sdruženími nebo mezinárodními organizacemi.

Článek 45

Každá smluvní strana uveřejňuje seznam celnic odeslání, pohraničních celnic a celnic určení, které pověřuje prováděním operací TIR. Smluvní strany, jejichž území spolu sousedí, se dohodnou na stanovení protilehlých pohraničních celnic a na jejich úředních hodinách.

Článek 46

1. Za provádění úkonů uvedených v této úmluvě pracovníky celnic je přípustné vybírat poplatky pouze v případech, kdy jsou prováděny mimo dny, hodiny a místa, obvykle pro takové účely stanovené.

2. Smluvní strany učiní všechna možná opatření za účelem usnadnění úkonů na celnicích, které se týkají zboží, podléhajícího zkáze.

Článek 47

1. Ustanovení této úmluvy nebrání uplatňovat omezení a kontroly vyplývající z národních předpisů a založených na respektování veřejné mravnosti, veřejné bezpečnosti, veřejného zdraví nebo hygieny nebo na respektování zvěrolékařských nebo fytopatologických předpisů, ani vybírat poplatky ukládané podle takových předpisů.

2. Ustanovení této úmluvy nebrání uplatňovat jiné národní nebo mezinárodní přepravní předpisy.

Článek 48

Žádné ustanovení této úmluvy nevylučuje právo smluvních stran, které tvoří celní nebo hospodářskou unii, přijmout zvláštní předpisy upravující přepravní operace, které začínají nebo končí na jejich území nebo se provádí průvozem přes tato území, pokud tyto předpisy neomezují výhody stanovené touto úmluvou.

Článek 49

Tato úmluva nebrání stanovit výhodnější podmínky, které smluvní strany poskytují nebo chtějí poskytovat jednostrannými opatřeními nebo na základě dvoustranných nebo mnohostranných dohod s podmínkou, že takto poskytované výhody nenarušují provádění ustanovení této úmluvy a zvláště průběh operací TIR.

Článek 50

Smluvní strany si na žádost vzájemně sdělují informace nutné k provádění ustanovení této úmluvy, zejména ty, které se týkají schvalování silničních vozidel a kontejnerů, jakož i technických údajů o jejich konstrukci.

Článek 51

Přílohy této úmluvy tvoří její nedílnou součást.

KAPITOLA VII

Závěrečná ustanovení

Článek 52

Podpis, ratifikace, přijetí, schválení a přístup

1. Všechny členské státy Organizace spojených národů nebo některé její odborné organizace nebo Mezinárodní agentury pro atomovou energii, státy, které jsou stranou statutu Mezinárodního soudního dvora, a každý jiný stát pozvaný Valným shromážděním Organizace spojených národů se mohou stát smluvními stranami této úmluvy

a) podpisem bez výhrady ratifikace, přijetí nebo přístupu,

b) uložením ratifikační listiny a listiny o přijetí nebo schválení poté, když úmluvu podepsali s výhradou ratifikace, přijetí nebo schválení, nebo

c) uložením listiny o přístupu.

2. Tato úmluva bude od 1. ledna 1976 do 31. prosince 1976 včetně otevřena k podpisu státům uvedeným v odstavci 1 tohoto článku v úřadě Spojených národů v Ženevě. Po tomto datu jim bude otevřena k přístupu.

3. Celní nebo hospodářské unie se mohou podle ustanovení odstavců 1 a 2 tohoto článku rovněž stát smluvními stranami této úmluvy zároveň se všemi jejich členskými státy nebo kdykoli poté, kdy se jejich všechny členské státy stanou smluvními stranami této úmluvy. Tyto unie však nemají hlasovací právo.

4. Ratifikační listiny, listiny o přijetí, schválení nebo přístupu se ukládají u generálního tajemníka Organizace spojených národů.

Článek 53

Vstup v platnost

1. Tato úmluva vstoupí v platnost šest měsíců poté, kdy ji pět ze států uvedených v odstavci 1 článku 52 podepíše bez výhrady ratifikace, přijetí nebo schválení nebo uloží svou ratifikační listinu nebo listinu o přijetí, schválení nebo o přístupu.

2. Poté, kdy ji pět ze států uvedených v odstavci 1 článku 52 podepíše bez výhrady ratifikace, přijetí nebo schválení nebo uloží svou ratifikační listinu nebo listinu o přijetí, schválení nebo o přístupu, vstoupí tato úmluva pro všechny nové smluvní strany v platnost po uplynutí šesti měsíců ode dne uložení jejich ratifikační listiny nebo listiny o přijetí, schválení nebo o přístupu.

3. Každá ratifikační listina nebo listina o přijetí, schválení nebo listina o přístupu, uložená poté, kdy vstoupila v platnost změna této úmluvy, platí ve vztahu ke změněnému znění této úmluvy.

4. Každá listina tohoto druhu uložená pro přijetí změny, avšak před jejím vstupem v platnost, platí ve vztahu ke změněnému znění této úmluvy ke dni, kdy změněné znění vstoupilo v platnost.

Článek 54

Výpověď

1. Každá smluvní strana může tuto úmluvu vypovědět oznámením zaslaným generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů.

2. Výpověď nabývá účinnosti šest měsíců poté, kdy generální tajemník oznámení obdrží.

3. Platnost karnetů TIR přijatých celnicí země odeslání přede dnem, kterým výpověď nabývá účinnosti, není touto výpovědí dotčena a záruka záručních sdružení zůstává v platnosti podle podmínek této úmluvy.

Článek 55

Pozbytí platnosti

Jestliže po vstupu této úmluvy v platnost poklesne počet států, které jsou smluvními stranami na méně než pět v kterémkoli období trvajícím dvanáct měsíců, pozbývá tato úmluva platnost koncem této dvanáctiměsíční doby.

Článek 56

Zrušení Úmluvy TIR (1959)

1. Svým vstupem v platnost tato úmluva ve vztazích mezi smluvními stranami zruší a nahradí Úmluvu TIR (1959).

2. Schvalovací osvědčení vystavená na silniční vozidla a kontejnery podle podmínek Celní úmluvy TIR (1959) budou po dobu jejich platnosti nebo s výhradou jejich obnovení přijímána pro přepravu zboží pod celní závěrou stranami této úmluvy, jestliže tato vozidla a kontejnery i nadále splňují podmínky, podle kterých byly původně schváleny.

Článek 57

Řešení sporů

1. Každý spor mezi dvěma nebo více smluvními stranami o výklad nebo provádění této úmluvy bude podle možnosti řešen jednáním mezi stranami sporu nebo jiným způsobem.

2. Každý spor mezi dvěma nebo více smluvními stranami o výklad nebo o provádění této úmluvy, který nelze vyřešit prostředky uvedenými v odstavci 1 tohoto článku, se na žádost jedné z nich předloží rozhodčímu soudu složenému takto: každá strana sporu jmenuje jednoho rozhodce a tito rozhodčí určí rozhodce, který bude předsedou. Jestliže po uplynutí tří měsíců po dojití žádosti některá ze stran nejmenuje rozhodce nebo rozhodci nemohli určit předsedu, může kterákoli z těchto stran požádat generálního tajemníka Organizace spojených národů, aby jmenoval rozhodce nebo předsedu rozhodčího soudu.

3. Rozhodnutí rozhodčího soudu ustaveného podle ustanovení odstavce 2 je pro strany ve sporu závazné.

4. Rozhodčí soud stanoví svůj vlastní jednací řád.

5. Rozhodčí soud rozhoduje většinou hlasů.

6. Jakýkoli spor, který by mohl vzniknout mezi stranami sporu ve věci výkladu a výkonu rozhodčího nálezu, může být kteroukoli stranou předložen k rozhodnutí rozhodčímu soudu, který nález vynesl.

Článek 58

Výhrady

1. Každý stát může při podpisu nebo ratifikaci této úmluvy nebo při přístupu k ní učinit prohlášení, že se necítí vázán odstavci 2 až 6 článku 57 této úmluvy. Ostatní smluvní strany nebudou těmito odstavci vázány vůči smluvní straně, která takovou výhradu učinila.

2. Každá smluvní strana, která učinila výhradu podle odstavce 1 tohoto článku, může ji kdykoli zrušit oznámením zaslaným generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů.

3. S výjimkou výhrad uvedených v odstavci 1 tohoto článku není žádná výhrada k této úmluvě přípustná.

Článek 59

Postup při projednávání pozměňovacích návrhů k této úmluvě

1. Tato úmluva včetně jejich příloh může být měněna na návrh smluvní strany podle postupu stanoveného tímto článkem.

2. Každý podaný pozměňovací návrh k této úmluvě přezkoumává správní výbor složený ze všech smluvních stran podle jednacího řádu stanoveného v příloze 8. Každý pozměňovací návrh tohoto druhu, který byl přezkoumán nebo vypracován na zasedání správního výboru a přijat tímto výborem dvoutřetinovou většinou přítomných a hlasujících členů, předá generální tajemník Organizace spojených národů smluvním stranám k přijetí.

3. S výhradou ustanovení článku 60 každý pozměňovací návrh oznámený podle ustanovení předchozího odstavce vstoupí v platnost pro všechny smluvní strany tři měsíce po uplynutí dvanácti měsíců ode dne, kdy oznámení bylo učiněno, jestliže během této doby žádný stát, který je smluvní stranou, neoznámil generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, že proti podanému pozměňovacímu návrhu vznáší námitku.

4. Jestliže proti podanému pozměňovacímu návrhu byla podle ustanovení odstavce 3 tohoto článku oznámena námitka, považuje se pozměňovací návrh za nepřijatý a nemá žádný účinek.

Článek 60

Zvláštní postup při projednávání pozměňovacích návrhů k přílohám 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7

1. Každý podaný pozměňovací návrh k přílohám 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7, který byl přezkoumán podle ustanovení odstavců 1 a 2 článku 59, vstoupí v platnost dnem, který stanoví správní výbor při jeho přijetí, jestliže k dřívějšímu dni, který správní výbor zároveň stanoví, pětina států, které jsou smluvními stranami, nebo pěti států, které jsou smluvními stranami, je-li tento počet menší, neoznámí generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, že proti pozměňovacímu návrhu vznášejí námitky. Dny uvedené v tomto odstavci stanoví správní výbor dvoutřetinovou většinou přítomných a hlasujících členů.

2. Jakmile pozměňovací návrh vstoupí v platnost, nahradí změna, přijatá podle postupu stanoveného ve výše uvedeném odstavci 1 pro všechny smluvní strany, každé dřívější ustanovení na které se vztahuje.

Článek 61

Žádostí, oznámení a námitky

Generální tajemník Organizace spojených národů uvědomuje všechny smluvní strany a všechny státy uvedené v odstavci 1 v článku 52 této úmluvy o každé žádosti, oznámení nebo námitce podané podle ustanovení výše uvedených článků 59 a 60 o dni, kterým změna vstupuje v platnost.

Článek 62

Konference o revizi

1. Stát, který je smluvní stranou, může oznámením zaslaným generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů požádat o svolání konference za účelem revize této úmluvy.

2. Konferenci o revizi, na kterou jsou pozvány všechny smluvní strany a všechny státy uvedené v odstavci 1 článku 52, svolává generální tajemník Organizace spojených národů, jestliže do šesti měsíců ode dne, kdy to generální tajemník Organizace spojených národů oznámil, nejméně čtvrtina států, které jsou smluvními stranami, mu oznámí, že se žádostí souhlasí.

3. Konferenci o revizi, na kterou jsou pozvány všechny smluvní strany a všechny státy uvedené v odstavci 1 článku 52, rovněž svolává generální tajemník Organizace spojených národů, jestliže takový návrh podá správní výbor. Správní výbor podá takový návrh, usnese-li se na něm většina jeho přítomných a hlasujících členů.

4. Je-li konference svolána podle ustanovení odstavce 1 nebo 3 tohoto článku, uvědomí o tom generální tajemník Organizace spojených národů všechny smluvní strany a vyzve je, aby do tří měsíců předložily návrhy, jejichž projednání by si na konferenci přály. Generální tajemník Organizace spojených národů rozešle všem smluvním stranám prozatímní pořad jednání konference a znění takových návrhů nejméně tři měsíce přede dnem zahájení konference.

Článek 63

Oznámení

Kromě oznámení a sdělení uvedených v článcích 61 a 62 oznamuje generální tajemník Organizace spojených národů všem státům uvedeným v článku 52

a) podpisy, ratifikace, přijetí, schválení a přístupy podle článku 52,

b) dny, kdy tato úmluva vstupuje v platnost podle článku 53,

c) výpovědi podle článku 54,

d) pozbytí platnosti této úmluvy podle článku 55,

e) výhrady učiněné podle článku 58.

Článek 64

Autentický text

Po 31. prosinci 1976 bude prvopis této úmluvy uložen u generálního tajemníka Organizace spojených národů, který zašle jeho ověřený opis všem státům uvedeným v odstavci 1 článku 52, které nejsou smluvními stranami.


Na důkaz toho podepsaní, řádně k tomu zmocnění, tuto úmluvu podepsali.

Dáno v Ženevě dne čtrnáctého listopadu jeden tisíc devět set sedmdesát pět v jediném vyhotovení v jazyku anglickém, francouzském a ruském, přičemž tato tři znění mají stejnou platnost.

Poznámky pod čarou

1) Viz náčrt č. 1 připojený k této příloze.

*) viz náčrt č. 1a uvedený v této příloze


PŘÍLOHA 1

VZOR KARNETU TIR

Karnet TIR je vytištěn ve francouzštině s výjimkou strany 1 obálky, na které jsou rubriky vytištěny rovněž v angličtině; „Návod k použití karnetu TIR“ je otištěn v anglickém znění na straně 3 zmíněné obálky.

VZOR KARNETU TIR

PŘÍLOHA 2

ŘÁD O TECHNICKÝCH PODMÍNKÁCH PLATNÝCH PRO SILNIČNÍ VOZIDLA, KTERÁ MOHOU BÝT SCHVÁLENA PRO MEZINÁRODNÍ DOPRAVU POD CELNÍ ZÁVĚROU

Článek 1

Hlavní zásady

Pro mezinárodní dopravu zboží pod celní závěrou mohou být schválena pouze vozidla, jejichž nákladový prostor je konstruován a vybaven tak, aby:

a) z celně uzavřené části vozidla nebylo možno zboží vyjmout nebo do ní vložit bez zanechání viditelných stop vlomu bez porušení celní závěry;

b) bylo možno na ně snadno a účinně přiložit celní závěru;

c) nebyl v nich žádný skrytý prostor pro ukrytí zboží;

d) veškeré prostory, ve kterých lze umístit zboží, byly snadno přístupné při celních prohlídkách.

Článek 2

Konstrukce nákladového prostoru

1. Aby vyhovovaly ustanovením článku 1 tohoto Řádu:

a) musí být konstrukční prvky nákladového prostoru (stěny, podlahy, dveře, střecha, sloupky, rámy, příčníky atd.) spojeny buď zařízeními, která nelze zvnějšku vyjmout a znovu dát na místo bez zanechání viditelných stop, nebo takovými metodami, jimiž se vytvoří celek, který nelze změnit bez zanechání viditelných stop.

Jsou-li stěny, podlaha, dveře a střecha sestaveny z různých prvků, musí tyto vyhovovat týmž požadavkům a být dostatečně pevné;

b) dveře a veškeré jiné uzavírací systémy (včetně uzavíracích kohoutů, průlezů, přírub atd.), musí mít zařízení umožňující přiložit celní závěru. Toto zařízení nesmí být možno sejmout zvnějšku a znovu dát na místo bez zanechání viditelných stop, ani dveře nebo uzávěr otevřít bez porušení celní závěry. Tato musí být vhodným způsobem chráněna. Otvírací střechy jsou přípustné;

c) větrací a výpustné otvory musí být opatřeny zařízeními bránícími přístupu dovnitř nákladového prostoru. Nesmí být možno toto zařízení zvnějšku sejmout a znovu dát na místo bez zanechání viditelných stop.

2. Nehledě k ustanovení článku 1 písmene c) tohoto Řádu jsou přípustné takové konstrukční prvky nákladového prostoru, které z praktických důvodů musí obsahovat prázdné prostory (např. mezi přepážkami dvojité stěny). Aby těchto prostorů nebylo možno použít k ukrytí zboží:

i) jestliže vnitřní obložení kryje stěnu v celé její výšce od podlahy ke střeše nebo v jiných případech je-li prostor mezi tímto obložením a vnější stěnou úplně uzavřen, musí být obložení položeno tak, aby je nebylo možno sejmout a dát místo bez zanechání viditelných stop, a

ii) jestliže obložení nekryje stěnu v celé její výšce a jestliže prostory, které dělí od vnější stěny nejsou úplně uzavřeny a ve všech ostatních případech, kdy se v konstrukci vyskytují prostory, musí být počet zmíněných prostorů omezen na minimum a tyto prostory musí být snadno přístupné při celních prohlídkách.

3. Světlíky jsou přípustné za podmínky, že jsou vyrobeny z dostatečně pevných materiálů a nelze je zvenčí vyjmout a znovu dát na místo bez zanechání viditelných stop. Nicméně je přípustné jejich zasklení, budou-li opatřeny pevnou kovovou mříží, kterou nelze zvenčí sejmout; průměr ok mříže nesmí být větší než 10 mm.

4. Otvory zhotovené v podlaze pro technické účely, jako mazání, údržba, plnění sypače písku, budou schváleny pouze s podmínkou, že jsou opatřeny víkem, které může být připevněno tak, aby zvenčí nebyl možný přístup do nákladového prostoru.

Článek 3

Vozidla krytá plachtou

1. Vozidla krytá plachtou musí vyhovovat podmínkám uvedeným v článcích 1 a 2 tohoto Řádu, pokud se mohou na ně vztahovat. Mimoto musí být ve shodě s ustanoveními tohoto článku.

2. Plachta musí být vyrobena z pevného plátna nebo z tkaniny potažené umělou hmotou nebo pogumované, nepružné a dostatečně pevné. Plachta musí být v dobrém stavu a zhotovena tak, aby po připevnění uzavíracího zařízení nebyl přístup do nákladového prostoru bez zanechání viditelných stop.

3. Je-li plachta zhotovena z několika kusů, musí být jejich okraje přehrnuty přes sebe a sešity dvěma švy, vzdálenými od sebe alespoň 150mm. Tyto švy budou provedeny podle náčrtu č. 1, přiloženého k tomuto Řádu; nelze-li však některé části plachty takto spojit (např. klopy a zesílené rohy), stačí přehnout okraj horní části a zhotovit švy podle náčrtů č. 2 nebo 2a), přiložených k tomuto Řádu. Jeden ze švů smí být viditelný pouze zevnitř a barva niti použité pro tento šev se musí zřetelně lišit od barvy plachty i od barvy niti použité pro druhý šev. Všechny švy musí být šité na stroji.

4. Je-li plachta z tkaniny potažené umělou hmotou a zhotovena z několika kusů, mohou být tyto kusy rovněž spojeny svárem podle náčrtu č. 3, přiloženého k tomuto Řádu. Okraj jednoho kusu musí překrývat okraj druhého v šířce nejméně 15 mm. Spojení kusů musí být zajištěno po celé této šířce. Vnější okraj spoje musí být překryt páskou z umělé hmoty o šířce nejméně 7 mm, která musí být připevněna týmž svařovacím postupem. Na této pásce, jakož i v šířce nejméně 3 mm po každé její straně, musí být vyryt jednotný a výrazný reliéf. Svár musí být proveden tak, aby se kusy nedaly od sebe oddělit a znovu spojit bez zanechání viditelných stop.

5. Opravy je nutno provádět způsobem znázorněným na náčrtu č. 4, přiloženém k tomuto Řádu, přičemž okraje musí být přehrnuty přes sebe a spojeny dvěma viditelnými švy vzdálenými od sebe nejméně 15 mm; barva niti viditelné zevnitř se musí lišit od barvy niti viditelné zvenčí i od barvy plachty; všechny švy musí být šité na stroji. Jestliže má být provedena oprava plachty, poškozené na okrajích, je nutno nahradit zničenou část záplatou, lze tuto přišít rovněž podle ustanovení odstavce 3 tohoto článku a podle náčrtu č. 1 přiloženého k tomuto Řádu. Opravy plachet z tkaniny potažené umělou hmotou lze rovněž provést způsobem popsaným v odstavci 4 tohoto článku, avšak v tomto případě je nutno pásku přiložit po obou stranách plachty a záplatu zevnitř.

6.

a) Plachta musí být připevněna k vozidlu přesně v souladu s podmínkami stanovenými v článku 1 písm. a) a b) tohoto Řádu. Připevnění musí být zajištěno:

i) kovovými kroužky upevněnými na vozidle;

ii) šněrovacími dírkami na okraji plachty;

iii) vazným prostředkem procházejícím kroužky nad plachtou a viditelným zvenčí po celé délce.

Plachta musí krýt pevné části vozidla na vzdálenost nejméně 250 mm od středu připevňovacích kroužků kromě případu, kdy konstrukční systém vozidla brání jakémukoli přístupu do nákladového prostoru.

b) Je-li nutno, aby okraj plachty byl trvale připevněn k vozidlu, musí být spojení souvislé a provedeno pevnými prostředky.

7. Plachta musí spočívat na vhodné nástavbě (sloupky, bočnice, oblouky, latě atd.).

8. Vzdálenost mezi kroužky a šněrovacími dírkami nepřesáhne 200 mm. Šněrovací dírky musí být vyztuženy.

9. Jako vazné prostředky je nutno používat:

a) ocelová lana o průměru nejméně 3 mm; nebo

b) konopné nebo sisalové provazy o průměru nejméně 8 mm, obalené pláštěm z průhledné a nepružné umělé hmoty.

Lana mohou být obalena pláštěm z průhledné a nepružné umělé hmoty.

10. Každé lano nebo provaz musí být z jednoho kusu a mít koncovku z tvrdého kovu na obou koncích. Připojení každé kovové koncovky musí být provedeno dutým nýtem procházejícím lanem nebo provazem a umožňujícím protáhnout vazný prostředek celní závěry. Lano nebo provaz musí zůstat viditelný z obou stran dutého nýtu, aby bylo možno se přesvědčit, že lano nebo provaz jsou vskutku z jednoho kusu (viz náčrt č. 5 přiložený k tomuto Řádu).

11. V místech, kde jsou v plachtě otvory sloužící k nakládce a vykládce, musí se oba okraje plachty dostatečně překrývat. Jejich uzavření musí rovněž zajišťovat:

a) šitá nebo svařovaná klopa podle odstavců 3 a 4 tohoto článku;

b) kroužky a šněrovací dírky vyhovující podmínkám odstavce 8 tohoto Článku a

c) řemínek zhotovený z jednoho kusu vhodného nepružného materiálu, nejméně 20 mm široký a 3 mm tlustý, provlečený kroužky a spojující oba okraje plachty i klopu; tento řemínek musí být připevněn na vnitřní straně plachty a mít šněrovací dírku pro lano nebo provaz uvedený v odstavci 9 tohoto článku.

Klopa není nutná, existuje-li zvláštní zařízení (ochranná přepážka apod.) bránící přístupu do nákladového prostoru bez zanechání viditelných stop.

Náčrt č. 1 - PLACHTA ZHOTOVENÁ Z VÍCE KUSŮ SPOJENÝCH ŠITÍM

Náčrt č. 2 - PLACHTA ZHOTOVENÁ Z VÍCE KUSŮ SPOJENÝCH ŠITÍM

Náčrt č. 2a) - PLACHTA ZHOTOVENÁ Z VÍCE KUSŮ SPOJENÝCH ŠITÍM

Náčrt č. 3 - PLACHTA ZHOTOVENÁ Z VÍCE KUSŮ SPOJENÝCH ŠITÍM

Náčrt č. 4 - OPRAVA PLACHTY

Náčrt č. 5 - VZOR KONCOVKY

PŘÍLOHA 3

POSTUP PŘI SCHVALOVÁNÍ SILNIČNÍCH VOZIDEL VYHOVUJÍCÍCH TECHNICKÝM PODMÍNKÁM STANOVENÝM V PŘEDPISECH UVEDENÝCH V PŘÍLOZE 2

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1. Silniční vozidla mohou být schválena jedním z těchto postupů:

a) buď jednotlivě,

b) nebo podle konstrukčního typu (série silničních vozidel).

2. O schválení se vydává schvalovací osvědčení podle vzoru uvedeného v příloze 4. Toto osvědčení se tiskne v jazyku země vydání a ve francouzštině nebo angličtině. Jestliže úřad, který je vydal, to považoval za nutné, musí být osvědčení doprovázeno fotografiemi nebo výkresy ověřenými tímto úřadem. Počet těchto dokladů pak úřad zapíše do rubriky č. 6 schvalovacího osvědčení.

3. Schvalovací osvědčení musí doprovázet silniční vozidlo.

4. Silniční vozidla se za účelem jejich přezkoušení a případného prodloužení platnosti schválení předvádějí každé dva roky příslušným úřadům země, kde je vozidlo evidováno, nebo, v případě vozidel neevidovaných, země, ve které majitel nebo uživatel bydlí.

5. Jestliže silniční vozidlo již nevyhovuje technickým podmínkám stanoveným pro jeho schválení, musí být dříve, než je lze znovu používat k dopravě zboží na podkladě karnetů TIR, uvedeno opět do stavu, za kterého bylo schváleno, aby těmto technickým podmínkám znovu vyhovovalo.

6. Změní-li se základní charakteristiky silničního vozidla, pozbude jeho schválení platnosti a vozidlo musí být příslušným úřadem znovu schváleno dříve, než je lze používat k dopravě zboží na podkladě karnetů TIR.

7. Příslušné úřady země, kde je vozidlo evidováno, nebo v případě vozidel, která nepodléhají evidenci, příslušné úřady země, kde majitel nebo uživatel vozidla má své sídlo, mohou popřípadě odebrat nebo obnovit schvalovací osvědčení nebo vydat nové schvalovací osvědčení za okolností uvedených v článku 14 této úmluvy a v odstavcích 4, 5 a 6 této přílohy.

POSTUP PRO JEDNOTLIVÉ SCHVÁLENÍ

8. Jednotlivé schválení žádá na příslušném úřadě majitel, provozovatel nebo zástupce některého z nich. Příslušný úřad provede kontrolu předvedeného silničního vozidla podle všeobecných ustanovení obsažených ve výše uvedených odstavcích 1 až 7, ověří, zda odpovídá technickým podmínkám stanoveným přílohou 2 a po schválení vydá osvědčení podle vzoru uvedeného v příloze 4.

POSTUP PŘI SCHVALOVÁNÍ KONSTRUKČNÍHO TYPU (SÉRII SILNIČNÍCH VOZIDEL)

9. Jsou-li silniční vozidla vyráběna v sérii podle téhož konstrukčního typu, může konstruktér požádat příslušný úřad země výroby o schválení konstrukčního typu.

10. Konstruktér musí ve své žádosti uvést identifikační čísla nebo písmena, která přiděluje typu silničního vozidla, o jehož schválení žádá.

11. K žádosti musí být připojeny výkresy a podrobné technické údaje konstrukce typu silničního vozidla, o jehož schválení se žádá.

12. Konstruktér se písemně zaváže, že:

a) příslušnému úřadu předvede vozidla daného typu, která si tento úřad přeje přezkoumat;

b) příslušnému úřadu umožní přezkoumat další jednotky kdykoli během výroby série uvažovaného typu;

c) příslušnému úřadu oznámí každou změnu výkresů nebo technických údajů, nehledě na její důležitost, dříve než ji provede;

d) na silničních vozidlech uvede na viditelném místě identifikační čísla nebo písmena konstrukčního typu, jakož i pořadové číslo každého vozidla v sérii uvažovaného typu (výrobní číslo);

e) povede výkaz vozidel vyrobených podle schváleného typu.

13. Příslušný úřad popřípadě určí, jaké změny je nutno na uvažovaném konstrukčním typu provést, aby tento mohl být schválen.

14. Konstrukční typ nesmí být schválen, jestliže příslušný úřad nezjistil zkouškou jednoho nebo více vozidel vyrobených podle tohoto konstrukčního typu, že vozidla tohoto typu vyhovují technickým podmínkám stanoveným v příloze 2.

15. Příslušný úřad písemně oznámí konstruktéru své rozhodnutí, kterým typ schvaluje. Toto rozhodnutí je opatřeno datem a číslem a obsahuje přesné označení úřadu, který je učinil.

16. úřad zařídí, aby pro každé vozidlo, vyrobené podle schváleného konstrukčního typu, bylo vydáno jím řádně vidované osvědčení.

17. Majitel schvalovacího osvědčení je povinen dříve, než vozidlo použije k dopravě zboží na podkladě karnetů TIR, případně doplnit schvalovací osvědčení těmito údaji:

-státní poznávací značkou přidělenou vozidlu (rubrika č. 1), nebo

- jde-li o vozidlo, které nepodléhá evidenci, názvem a sídlem svého podniku nebo organizace (rubrika č. 8).

18. Jestliže se vozidlo, které bylo předmětem schválení podle konstrukčního typu, vyváží do jiné země, která je smluvní stranou této úmluvy, nelze v této zemi vyžadovat, aby vozidlo bylo z důvodu dovozu znovu podrobeno schvalovacímu řízení.

POSTUP PŘI PROVÁDĚNÍ ZÁZNAMU DO SCHVALOVACÍHO OSVĚDČENÍ

19. Jestliže schválené vozidlo, kterým se přepravuje zboží na podkladě karnetu TIR, má závažné závady, mohou příslušné úřady smluvních stran buď nepovolit, aby vozidlo pokračovalo v jízdě na podkladě karnetu TIR, nebo povolit, aby vozidlo pokračovalo v jízdě na podkladě karnetu TIR na jejich vlastním území, přičemž učiní vhodná kontrolní opatření. Schválené vozilo musí být co nejdříve uvedeno do původního stavu, a to nejpozději před jeho dalším použitím k dopravě na podkladě karnetu TIR.

20. V obou těchto případech učiní celní orgány příslušný záznam v rubrice č. 10 schvalovacího osvědčení vozidla. Bylo-li vozidlo uvedeno do stavu, za jakého bylo schváleno, předvede se příslušným orgánům smluvní strany, které obnoví platnost osvědčení tím, že v rubrice č. 11 učiní záznam, kterým se předchozí poznámky zruší. Žádné vozidlo, jehož osvědčení obsahuje v rubrice č. 10 záznamy ve smyslu předchozího ustanovení, nesmí být znovu použito k dopravě zboží na podkladě karnetu TIR, dokud nebude uvedeno do původního stavu a dokud poznámky v rubrice č. 10 nebudou zrušeny tak, jak je shora uvedeno.

21. Každý záznam učiněný v osvědčení je opatřen datem a potvrzen celními orgány.

22. Domnívají-li se celní orgány, že vozidlo má méně závažné závady, které nejsou nebezpečné z hlediska pašování, může být povoleno další použití tohoto vozidla pro dopravu zboží na podkladě karnetů TIR. Majitel schvalovacího osvědčení se o těchto závadách uvědomí a je povinen uvést v přiměřené lhůtě vozidlo do náležitého stavu.

PŘÍLOHA 4

VZOR SCHVALOVACÍHO OSVĚDČENÍ SILNIČNÍHO VOZIDLA

PŘÍLOHA 5

TABULKY TIR

1. Tabulky mají rozměry: 250 × 400 mm.

2. Písmena TIR, psaná velkými písmeny latinky. Jsou 200 mm vysoká a jejich čára je nejméně 20 min tlustá. Jsou bílé barvy na modrém podklade.

PŘÍLOHA 6

VYSVĚTLIVKY

ÚVOD

i) V souladu s ustanovením článku 43 této úmluvy podávají vysvětlivky výklad některých ustanovení této úmluvy a Jejích příloh. Přebírá rovněž některé doporučené postupy.

ii) Vysvětlivkami se nemění ustanovení Úmluvy nebo jejích příloh; upřesňuje se jimi pouze Jejich obsah, význam a dosah.

iii) Se zřetelem k ustanovení článku 12 a přílohy 2 této úmluvy, týkajícím se technických podmínek schvalování silničních vozidel pro dopravu pod celní závěrou, upřesňují vysvětlivky, je li třeba, zejména konstrukční metody, které mají smluvní strany přijímat ve shodě s těmito ustanoveními. Stanovují rovněž případné konstrukční metody, které těmto ustanovením nevyhovují.

iv) Vysvětlivky umožňují provádět ustanovení této úmluvy a jejích příloh s přihlédnutím k technickému rozvoji a k požadavkům hospodářského charakteru.

0 HLAVNÍ TEXT ÚMLUVY

0.1 Článek 1

0.1b) Výjimkami (poplatky a dávky) uvedenými pod písmenem b] článku 1 se rozumí veškeré Částky kromě cel a poplatku, jež smluvní strany vybírají při dovozu nebo vývozu anebo v souvislosti s dovozem nebo vývozem. Výše těchto částek je omezena přibližnou cenou poskytnutých služeb a není nepřímým prostředkem ochrany národní výroby nebo poplatkem dunové povahy, vybíraným z dovozu nebo vývozu. Tyto platby a zdanění zahrnují zejména poplatky týkající se

- osvědčení n přívodu, jsou 11 tato nutná k průvozu,

- rozborů prováděných celními laboratořemi ku kontrolním účelům.

- celních prohlídek a jiných odbavovacích úkonu prováděných mimo obvyklou úřední dobu a mimo úřední místnosti celnic.

- prohlídek prováděných z důvodů zdravotní, zvěrolékařské nebo tytopatologické povahy.

0.1e) „Snímatelnou karoserií“ se rozumí nákladový prostor, který není vybaven žádným pohybovým ústrojím a je konstruován tak, aby byl dopravován na silničním vozidle, jehož šasi a spodní rám snímatelné karosérie jsou k tomuto účelu zvlášť upraveny.

0.1e) i) Výrazem „zčásti uzavřený prostor“ se rozumí takový prostor, který se považuje za zařízení, uvedená pod písmenem e) i) prvého článku a skládající se obvykle z podlahy a nástavby, vymezující ložný prostor, rovnající se uzavřenému kontejneru. Nástavba se obvykle skládá z kovových částí, tvořících kostru kontejneru. Tyto typy kontejnerů mohou mít rovněž jednu nebo více bočních nebo čelních stěn. Některé z těchto .kontejnerů mají pouze střechu, spojenou s podlahou svislými sloupky. Kontejnery tohoto typu se užívají zejména k dopravě objemného zboží (např. osobní automobily).

0.2 Článek 2

0.2-1 Článek 2 stanoví, že doprava na podkladě karnetu TIR může začít a skončit v téže zemi s podmínkou, že se přeprava uskuteční přes cizí území. V takovém případě nic nebrání celním orgánům země odeslání, aby kromě karnetu TIR vyžadovaly národní doklad určený k zajištění volného zpětného dovozu zboží. Doporučuje se však. aby se celní orgány vynasnažily lakový doklad nevyžadovat a nahrazovaly jej zvláštní poznámkou v karnetu TIR.

0.2-2 Ustanovení tohoto článku umožňují

dopravu zboží na podkladě karnetu TIR, jestliže se alespoň, část dopravy koná po silnici. Neuvádí se v nich, která část dopravy musí být vykonána po silnici a stačí, aby tato část ležela mezi začátkem a koncem operace TIR. Přes úmysly odesílatele v místě odeslání se však z nepředvídaných důvodů obchodní povahy nebo následkem nehody muže stát, v.m žádná část dopravy nemůže být vykonána po silnici. V těchto výjimečných případech přijímají smluvní strany karnet TIR a odpovědnost záručních sdružení zůstává zachována.

0.5 Článek 5

Tento Článek nevylučuje právo provádět namátkové kontroly zboží, avšak vyplývá z něho, že počet takových kontrol má být velmi omezený. Mezinárodni systém karnetu TIR však skýtá vskutku, lepší záruky než národní celní řízení; jednak musí údaje o zboží v karnetu TIR odpovídat záznamům učiněným v celních dokladech případně vyhotovených v zemi odeslání; jednak mají země průvozu a určení již záruky v kontrolách, které se provádějí pří odeslání a potvrzují se otiskem razítka celnice odeslání. (Viz rovněž dále vysvětlivku k článku 19).

0.6.2 Článek 6 odstavec 2

Podle ustanovení tohoto odstavce mohou celní orgány země schválit více sdružení, z nichž každé odpovídá za operace prováděné na podkladě karnetu, které vydalo nebo jež vydala sdruženi, jejichž je členem.

0.8.3 Článek 8 odstavec 3

Celním orgánu i se doporučuje, aby maximální částku případně požadovatelnou na záručním sdružení omezily na částku rovnající se 50000 amerických dolaru za karnet TIK.

0.8.6 Článek 8 odstavec 6

1. Jestliže v karnetu T1R chybí dostatečně přesné údaje pro vyměření cla ze zboží, mohou účastníci podat důkaz o jeho přesné povaze.

2. Není-li podán žádný důkaz, nevyměřují se cla a poplatky v paušální výši bez vztahu k povaze zboží, nýbrž nejvyšší sazbou platnou pro druh zboží krytého údaji uvedenými v karnetu TIR.

0.10 Článek 10

Potvrzení o uvolnění karnetu TIR se považuje za neoprávněně nebo protizákonně získané, jestliže operace TIR byla uskutečněna v podvodně upravených nákladových prostorách nebo byly zjištěny machinace takové jako použití falešných nebo nepřesných dokladů, záměna zboží a manipulace s celními závěrami nebo bylo-li potvrzení získáno jinými nedovolenými prostředky.

0.11 Článek 11

0.11-1 Rozhodují-li celní orgány o tom, zda mají či nemají zboží nebo vozidla uvolnit, neměly by se dát ovlivňovat tím, že záruční sdruženi odpovídá za úhradu cel, poplatku a úroku z prodleni, které dluží majitel karnetu. jestliže jim jejich zákonodárství poskytuje jiné prostředky k zajištění ochrany zájmů, jež jsou povinny hájit.

0.11-2 Jeli podle postupu stanoveného v článku 11 záruční sdružení požádáno, aby zaplatilo částky uvedené v odstavcích 1 a 2 článku 8, a jestliže toto sdružení tak neučiní v tříměsíční lhůtě stanovené Úmluvou, mohou příslušné orgány požadovat zaplaceni zmíněných částek na základě národních předpisu, neboť pak jde o neplnění záruční smlouvy podepsané záručním sdružením podle předpisu národního zákonodárství.

0.15 Článek 15

Nevyžadování celního dokladu pro dočasný dovoz může být zdrojem těžkostí v případech vozidel, která nepodléhají evidenci, jakými jsou v některých zemích přívěsy nebo návěsy. V tomto případě lze dodržovat ustanovení článku 15 a přitom zachovat pro celní orgány dostatečnou jistotu tím, že se na útržkových listech č. 1 a 2 karnetu TIR, použitých v dotyčné zemi a na příslušných kmenových listech zaznamenají charakteristiky (značky a čísla) těchto vozidel.

0.17 Článek 17

0.17-1 Účelem ustanovení o tom. že v manifestu o zboží krytém karnetem TIR je nutno odděleně uvádět obsah každého vozidla tvořícího součást jízdní soupravy nebo každého kontejneru, je pouze usnadnit celní kontrolu jednotlivých vozidel nebo kontejnerů. Toto ustanovení nelze tudíž vykládal tak přísně, že by každý rozdíl mezi skutečným obsahem vozidla nebo kontejneru a obsahem tohoto vozidla nebo kontejneru, jak je uveden v manifestu, měl být považován za porušení ustanovení Úmluvy. Může-li dopravce příslušným orgánům prokázat, že přes tento rozdíl odpovídá zboží uvedené v manifestu vcelku zboží naloženému v jízdní soupravě nebo v kontejnerech krytých karnetem TIR, nelze se v zásadě domnívat, že došlo k porušeni celních předpisů.

0.17-2 V případě stěhování lze použít postupu stanoveného v odstavci 10c) karnetu TIR a omezit vyjmenování dopravovaných předmětů na rozumnou míru.

0.18 Článek 18

0.18-1 Dobré uplatnění režimu TIR vyžaduje, aby celní orgány nepřipouštěly, aby výstupní celnice této země byla uváděna jako celnice určení při dopravě, která pokračuje do sousední země, která Je rovněž smluvní stranou této úmluvy, pokud to není odůvodněno zvláštními okolnostmi.

0.18-2

1. Zboží musí být naloženo tak, aby Část zboží, která má být vyložena na prvním miste vykládky, mohla být odebrána z vozidla nebo kontejneru, aniž by bylo nutno vykládat druhou nebo ostatní části zboží, které mají být vyloženy na jiných místech vykládky.

2. Při dopravě s vykládkou na několika celnicích se doporučuje, aby se po částečné vykládce tato zaznamenala v rubrice 12 všech zbývajících manifestů karnetu TIR a zároveň aby se na všech zbývajících útržkových listech a na příslušných kmenových listech uvedlo, že byly přiloženy nové celní závěry.

0.19 Článek 19

Povinnost celnice odeslání se přesvědčit o správnosti manifestu o zboží zahrnuje nutnost alespoň zkontrolovat, že údaje uvedené v manifestu týkající se zboží souhlasí s údaji obsaženými ve vývozních dokladech a v dopravních dokladech nebo v jiných obchodních dokladech týkajících se tohoto zboží; celnice odeslání může, pokud je toho zapotřebí, rovněž prohlédnout zboží. Před přiložením závěr zkontroluje celnice odeslání rovněž stav silničního vozidla nebo kontejneru a u vozidel nebo kontejnerů krytých plachtou stav plachet a vazných prostředků plachet, poněvadž toto příslušenství není ve schvalovacím osvědčení zahrnuto.

0.20 Článek 20

Stanoví-li celní orgány lhůty pro dopravu zboží na svém území, přihlížejí mezi jiným rovněž ke zvláštním předpisům, kterým se musí podrobit dopravci, a to zejména předpisům o pracovní době a o dobách povinného odpočinku řidičů silničních vozidel. Doporučuje se, aby celní orgány uplatňovaly své právo stanovit dopravní cestu pouze tehdy, kdy to považují za nezbytné.

0.21 Článek 21

0.21-1 Ustanoveními tohoto článku není nikterak omezeno oprávnění celních orgánů prohlížet h kontrolovat, s výjimkou celně uzavřených nákladových prostor, veškeré části vozidla.

0.21-2 Vstupní celnice může vrátit dopravce na výstupní celnici v sousední zemi, zjistí-li, že bylo opomenuto výstup v této zemi potvrdit nebo byl potvrzen nesprávně. V takovém případě připíše vstupní celnice do karnetu TIR poznámku pro příslušnou výstupní celnici.

0.21-3 Jestliže při kontrolních úkonech odeberou celní orgány vzorky zboží, učiní o tom v manifestu karnetu TIK poznámku obsahující veškeré potřebné údaje o odebraném zboží.

0.28 Článek 28

1. Článek 28 stanoví, že na celnici určeni musí být karnet TIR neprodleně uvolněn, je-li zboží podrobeno jinému celnímu režimu nebo celně projednáno do volného oběhu.

2. Použití karnetu TIR je nutno omezit na funkce, k nímž je určen, tj. na průvoz. Karnet TIR nesmí sloužit např. ke kryti uložení zboží pod celní kontrolou v místě určení. Nebyl-li spáchán přestupek, uvolní celnice určení karnet TIR ihned, jakmile je zboží kryté karnetem podrobeno jinému celnímu režimu nebo celně projednáno do volného oběhu. V praxi se toto uvolnění provádí, jakmile bylo zboží přímo zpětně vyvezeno (např. v případě jeho přímého nalodění v námořním přístavu) nebo byla-li na něj v místě určení vystavena celní deklarace nebo bylo-li umístěno v zařízení, ve kterém je připuštěno skladování zboží před vystavením celní deklarace (např. uskladnění pod celní kontrolou) podle předpisů platných v zemi určení.

0.29 Článek 29

U silničních vozidel nebo kontejnerů, kterými se přepravuje těžké nebo objemné zboží, se nepožaduje schvalovací osvědčení. Přesto však je povinností celnice odeslání se přesvědčit, že jsou splněny ostatní podmínky stanovené v tomto článku pro tento druh dopravy. Celnice jiných smluvních stran přijímají rozhodnutí učiněné celnicí odeslání, ledaže by podle jejich názoru bylo toto rozhodnutí ve zjevném rozporu s ustanoveními tohoto článku 29.

0.38.1 Článek 38 v odstavci 1

Podnik by neměl být zbaven výhod režimu TIR pro přestupek spáchaný některým z jeho řidičů bez vědomí vedení podniku.

0.38.2 Článek 38 odstavec 2

Byla-li smluvní strana vyrozuměna o tom, že se osoba sídlící nebo bydlící na jejím území dopustila přestupku na území cizí země, není povinna vznášel námitky proti vydání karnetu TIR dotyčné osobě.

0.39 Článek 39

Výraz „omyly z nedbalosti“ znamená Činy které nejsou spáchány úmyslně a při plné znalosti věci, nýbrž které jsou výsledkem toho, že nebyla učiněna vhodná a nutná opatření, aby se v daném případě zajistila přesnost informací.

0.45 Článek 45

Doporučuje se smluvním, stranám, aby otevřely co největší počet celnic pro operace TIR, ať jde o celnice vnitrozemské nebo pohraniční.

1 PŘÍLOHA 1

1.10 c) Návod k použití karnetu TIR

- Seznamy nákladu připojena k manifestu zboží

Bod 10c) návodu k použití karnetu TIR dovoluje používání seznamů nákladu formou přílohy ke karnetu, i když, je v něm dostatek místa k zapsání veškerého přepravovaného zboží. Tato praxe je však povolena pouze tehdy, jestliže tyto seznamy jsou čitelné a lze-li je uznat a obsahují-U všechny údaje, požadované pro účely manifestu zboží, a jsou-li dodržena všechna ustanovení bodu 10c).

2 PŘÍLOHA 2

2.2 Článek 2

2.2.1a) Odstavec 1a) - Montáž konstrukčních prvků

a) Je-li použito spojovacích součástí (nýtu. šroubů, svorníků, matic atd.1, musí tyto součásti být v dostatečném počtu umístěny zevně, procházet spojenými prvky a vyčnívat dovnitř, kde musí být spolehlivé upevněny (například přinýtovány, svařeny, opatřeny kroužky, přišroubovány a přinýtovány nebo přivařeny k matici Šroubuj. Obyčejné nýty [tj. takové, k jejichž přiloženi je nutný zásah na obou stranách spojovaných prvků] však lze přikládat také zevnitř. Přitom může být podlaha nákladových prostorů připevněna samořeznými šrouby, průchodnými nýty nebo nýty přikládanými pomocí výbušné nálože nebo pneumaticky vsazovanými hřeby. přiloženými zevnitř a procházejícími v pravém úhlu [mdlobou a spodními kovovými traverzami s podmínkou, že s výjimkou samořezých šroubů některé z jejich konců budou zapuštěny do vnější části traverzy nebo budou k ní přivařeny.

b) Příslušný orgán stanoví počet a povahu spojovacích součástí, které musí vyhovovat podmínkám písmene a) této vysvětlivky, přičemž se tento organ přesvědčí, že takto spojené konstrukční prvky nelze přemístit bez zanechání viditelných stop.
Volba a umístění jiných spojovacích součásti nejsou nijak omezeny.

c) Spojovací součásti, které lze bez zanechání viditelných stop odstranit a vyměnit zásahem z jedné strany, tj. aniž by bylo nutno zasáhnout z obou stran spojovaných prvků, nejsou ve smyslu písmene a) této vysvětlivky přípustné, jde zejména o výbušné nýty, slepé nýty apod.

d) Shora popsané způsoby montáže platí rovněž pro speciální vozidla, například pro izotermická vozidla, chladící vozidla a cisternová vozidla, pokud nejsou neslučitelné s technickými předpisy, kterým tato vozidla musí vyhovoval se zřetelem na jejich použití. Nelze 11 z technických důvodů upevnit konstrukční prvky způsobem popsaným pod písmenem a) této vysvětlivky, mohou být tyto prvky spojeny spojovacími součástmi zmíněnými pod písmenem c) této vysvětlivky, pokud spojovací součásti použité na vnitřní straně stěny nejsou přístupné zvenčí.

2.2.1b) Odstavec 1b) - Dveře a jiné uzavírací systémy

a) Zařízeni umožňující přikládat celní závěry musí:

I) být připevněno svařováním nebo alespoň dvěma spojovacími součástmi vyhovujícími ustanovením písmene a) vysvětlivky 2.2.1 a 1 nebo

II) být konstruováno tak, aby po uzavření a zaplombování nákladového prostoru nemohlo být odstraněno bez zanechání viditelnými stop.

Musí rovněž:

iii) mít otvory o průměru nejméně 11 mm nebo průřezy dlouhé nejméně 11 mm a široké 3 mm a

iv) být stejně bezpečné při jakémkoli použitém typu celní závěry

b) Kloubové a nasazovací závěsy, závěsné čepy a jiná zařízení pro zavěšeni dveří atd. musí být přípevněny podle ustanovení písmene a) i) a ii) této vysvětlivky. Mimoto musí být jednotlivé součásti závěsného zařízení (např. osy nebo dřiky závěsů nebo čepů) zamontovány tak, aby nemohly být odstraněny nebo demontovány bez zanechání patrných stop, jeli nákladový prostor uzavřen a opatřen celní závěrou. Není-li však závěsné zařízení přístupné zvenčí, stačí, aby dveře apod., které byly uzavřeny a opatřeny celní závěrou, nemohly být z něho vyňaty bez zanechání patrných stop. Mají-li dveře nebo uzavírací systém více než dva závěsy, musí být pouze dva z nich, která jsou nejblíže konců dveří, připevněny podle ustanovení výše uvedeného písmene a) i) a ii).

c) Výjimečně u vozidel s tepelné izolovanými nákladovými prostory mohou být zařízení pro celní závěru, závěsy a jiné součásti, jejichž odstraněním by se umožnil přístup do nákladového prostoru nebo do prostorů, ve kterých by mohlo být ukryto zboží, připevněny ke dveřím tobolo nákladového prostoru svorníky nebo šrouby zavedenými zvnějšku, avšak které jinak nevyhovují požadavkům uvedeným pod písmenem a) výše uvedené vysvětlivky 2.2.1a), a to za předpokladu, že:

i) konce svorníků nebo šroubů jsou zakotveny v desce s vyřezaným závitem nebo v podobném zařízení připevněném za vnější dveřní výplní a

ii) hlavy vhodného počtu těchto svorníků nebo šroubů jsou přivařeny k zařízení pro .přiložení celní závěry, k závěsům atd. tak, že jsou zcela deformovány a že tyto svorníky nebo šrouby nelze odstranit bez zanechání viditelných stop.1)

Výraz „tepelně izolovaný nákladový prostor“ je nutno vykládat tak, že se vztahuje na chladicí i izotermické nákladové prostory.

d) Vozidla s velkým počtem lakových uzávěrů jako záklopky, uzavírací kohouty, průlezy, příruby apod. musí být konstruována v největší možné míře tak, aby počet celních závěr byl co nejmenší. Za tím účelem musí být sousední uzávěry spolu spojeny společným zařízením vyžadujícím pouze jednu celní závěru nebo opatřeny víkem vyhovujícím témuž účelu.

e) Vozidla s otvírací střechou musí být konstruována tak, aby počel celních závěr byl t:o nejmenší.

2.2.1c)-1 Odstavec 1c) - Větrací otvory

a) Jejich největší rozměr nesmi být v zásadě větší než 400 mm.

b) Otvory umožňující primy přistup do nákladového prostoru musí být zahrazeny kovovým pletivem nebo dírkovanou kovovou deskou 4největší rozměr otvorů: 3 mm v obou případech) a chráněny svařovanou kovovou mřížkou (největší rozměr ok: 10 min).

c) Otvory neumožňující přímý přístup do nákladového prostoru (například vzhledem k systémům lomených potrubí nebo příček) musí být opatřeny stejnými . zařízeními, jejich otvory a oka však mohou být velká až 10, popř. 20 mm.

d) Jsou-li otvory zhotoveny v plachtách, vyžadují se v zásadě zařízení uvedená pod písmenem b) této vysvětlivky, Přitom jsou přípustné uzávěrové systémy zhotovené z dírkované kovové desky umístěné zvenčí a z drátěného nebo Jiného pletiva připevněného zevnitř.

e) Stejná nekovová zařízení jsou přijatelná s podmínkou, že rozměry otvorů a ok jsou dodrženy a použitý materiál je dostatečně pevný, aby otvory a oka nebylo možno znatelně roztáhnout bez viditelného porušení. Mimoto nesmí být větrací zařízení vyměnitelné zásahem z jedné strany plachty.

2.2.1c)-2 Odstavec 1c) - Výpustné otvory

a) Jejich největší rozměr nesmí být v zásadě větší než 35 mm.

b) Otvory umožňující přímý přístup do nákladového prostoru musí být opatřeny zařízeními uvedenými pod písmenem b) vysvětlivky 2.2.1c)-1 týkající se větracích otvorů.

c) Jestliže výpustné otvory neumožňují přímý přístup do nákladového prostoru, nejsou nutná zařízení uvedená pod písmenem b) této vysvětlivky, a to za předpokladu, že otvory jsou opatřeny spolehlivým systémem příček, snadno přístupným zevnitř nákladového prostoru.

2.3 Článek 3

2.3.3 Odstavec 3 - Plachty zhotovené z několika kusů

a) Jednotlivé kusy téže plachty mohou být vyrobeny z různých materiálů vyhovujících ustanovením odstavce 2 článku 3 přílohy 2.

b) Při zhotovení plachty je přípustné jakékoli uspořádání kusů, jež v dostatečné míře zajišťuje bezpečnost, s podmínkou, že kusy jsou spojeny ve shodě s ustanoveními článku 3 přílohy 2.

2.3.6a)-1 Odstavec 6a) - Vozidla s pohyblivými kroužky

Kovové připevňován kroužky pohybující se na kovových tyčích připevněných na vozidlech (viz náčrt č. 2 připojený k této příloze) jsou pro účely tohoto odstavce přijatelné s podmínkou, že:

a) tyče jsou připevněny k vozidlu v největších vzdálenostech 60 cm tak, aby nemohly být odstraněny a znovu dány na místo bez zanechání viditelných stop;

b) kroužky jsou dvojité nebo jsou uprostřed navlečeny na tyč a jsou vyrobeny z jednoho kusu bez svařování;

c) plachta je připevněna k vozidlu tak, aby byla přísně dodržena podmínka uvedená pod písmenem a) článku 1 přílohy 2 této úmluvy.

2.3.6a) Odstavec 6a) - Vozidla opatřená otočnými očky

Kovová otočná očka, z nichž každé se otáčí v závěsu upevněném na vozidle, je možno používat pro účely tohoto odstavce [viz náčrtek č. 2a) této přílohy] za podmínky, že:

a) každý závěs je upevněn na vozidle tak, aby jej nebylo možno odstranit a umístit bez zanechání viditelných stop;

b) pérko každého závěsu je úplně uzavřeno v plechovém krytu ve tvaru zvonu,

2.3.6b) Odstavec 6b - Trvale připevněné plachty

Jestliže jeden nebo více okrajů plachty jsou trvale připevněny ke karosérií vozidla, musí být plachta přidržována jednou nebo víre kovovými páskami nebo páskami z jiného vhodného materiálu, pevně připojenými na karosérii vozidla spojovacími prostředky vyhovujícími požadavkům odstavce a) vysvětlivky 2.2.3 a i této přílohy.

2.3.8 Odstavec 8 - Vzdálenost mezi kroužky a šněrovacími dírkami

Vzdálenost větší než 200 mm, avšak nepřesahující 300 mm mezi kroužky a šněrovacími dírkami, které mohou být zhotoveny z jedné i druhé strany sloupku, jestliže jsou kroužky zapuštěny v hornicích a šněrovací dírky jsou tak oválné a tak malé, že je lze sotva navléknout na kroužky.

2.3.9 Odstavec 9 - Ocelová uzávěrová lana s textilním jádrem

Pro účely tohoto odstavce jsou přijatelná lana obsahující textilní jádro zcela obalené šesti prameny utvořenými pouze z ocelových drátů s podmínkou, že průměr těchto lan je nejméně 3 mm (nepočítaje v to případný plášť z průhledná umělé hmoty).

2.3.11a) Odstavec 11a) - Napínací klopa plachet

Na mnohých vozidlech je plachta zvenku opatřena vodorovnou klopou s dírkami zhotovenými po celé délce boční strany vozidla. Tyto klopy, zvané napínací klopy, jsou určeny k tomu, aby bylo možno napnout plachtu pomocí provazů nebo podobných prostředků. Tyto klopy byly používány ke skrývání vodorovných průřezů v plachtách, čímž se umožňoval nedovolený přístup ke zboží přepravovanému ve vozidle. Proto se doporučuje, aby se používání klop tohoto druhu nepovolovalo. Mohou být nahrazeny těmito prostředky:

a) napínacími klopami podobného druhu, připevněnými zevnitř plachty; nebo

b) jednotlivými malými klopami, z nichž každá je opatřena dírkou, umístěnými zvenčí plachty a jež jsou rozděleny v takových vzdálenostech od sebe, že umožňují napnout plachtu vyhovujícím způsobem.

Jiné v některých případech možné řešení záleží ve vyloučení použití napínacích klop na plachtách.

2.3.11c) Odstavec 11c) - Řemínky plachet

2.3.11c)-1 Ke zhotovení řemínků může být použit tento materiál:

a) kůže;

b) nepružné textilie, včetně umělou hmotou potažené nebo pogumované tkaniny. s podmínkou, že po přetržení nemohou být svařeny nebo znovu spojeny bez zanechání viditelných stop. Mimoto musí být potahová umělá hmota průhledná a její povrch musí být hladký.

2.3.11c)-2

Zařízení zobrazené na náčrtu č. 3 připojeném k této příloze vyhovuje ustanovením poslední části odstavce 11 článku 3 přílohy 2. Rovněž vyhovuje ustanovením odstavce 6 článku 3 přílohy 2.

3 PŘÍLOHA 3

3.0.17 Schvalovací postup

1. Příloha 3 stanoví, že příslušné orgány smluvní strany mohou vydat schvalovací osvědčení pro vozidlo vyrobené na území zmíněné smluvní strany a že toto vozidlo nepodléhá žádnému dalšímu schvalovacímu řízení v zemi, kde je evidováno, popřípadě v zemi, kde jeho majitel bydlí,

2. Těmito ustanoveními není omezeno právo příslušných orgánů smluvní strany, na jejímž území je vozidlo evidováno nebo kde jeho majitel bydlí požadovat, aby jim schvalovací osvědčení bylo při dovozu nebo později předloženo za účely souvisejícími s evidencí nebo kontrolou vozidla nebo s podobnými formalitami.

3.0.20 Postup při prováděni záznamů ve schvalovacím osvědčeni

Ke zrušení záznamu o závadách, poté kdy bylo vozidlo znovu uvedeno do řádného stavu stačí, aby v rubrice č. 11 k tomuto účelu určené, byl učiněn záznam „Závady odstraněny“ (spolu se jménem, podpisem a razítkem) příslušného orgánu.

Náčrt č. 1

Náčrt č. 2

Náčrt č. 2a)

Náčrt č. 3

Náčrt č. 4

PŘÍLOHA 7

PŘÍLOHA O SCHVALOVÁNÍ KONTEJNERŮ

PRVNÍ ČÁST

ŘÁD O TECHNICKÝCH PODMÍNKÁCH PLATNÝCH PRO KONTEJNERY, KTERÉ MOHOU BÝT SCHVÁLENY K MEZINÁRODNÍ DOPRAVĚ POD CELNÍ UZÁVĚROU

Článek 1

Hlavní zásady

K mezinárodní dopravě zboží pod celní závěrou mohou být schváleny pouze kontejnery konstruované a vybavené tak, aby:

a) z celně uzavřené části kontejneru nebylo možno zboží vyjmout ani do ní vložit bez zanechání viditelných stop vlomu nebo bez porušení celní závěry;

b) bylo možno snadno a účinně na ně přiložit celní závěru;

c) neobsahovaly žádný prostor pro ukrytí zboží;

d) veškeré prostory, ve kterých lze umístit zboží, byly při celní prohlídce snadno přístupné.

Článek 2

Konstrukce kontejnerů

1. Aby vyhovovaly ustanovením článku 1 tohoto Řádu:

a) musí být konstrukční prvky kontejneru (stěny, podlaha, dveře, střecha,sloupky, rámy, traverzy atd.) spojeny takovými zařízeními, která nelze z vnějšku vyjmout a znovu dát na místo bez zanechání viditelných stop, nebo takovými metodami, kterými se vytvoří celek, který nelze změnit bez zanechání viditelných stop. Jsou-li stěny, podlaha, dveře a střecha zhotoveny z různých prvků, tyto musí odpovídat stejným požadavků a být dostatečně pevné;

b) dveře a veškeré jiné uzavírací systémy (včetně kohoutů, průlezových nebo postranních otvoru atd.) musí mít zařízení umožňující přiložit celní závěru. Je nepřípustné, aby toto zařízení bylo možno z vnějšku sejmout a znovu dát na místo bez zanechání viditelných stop, a rovněž dveře nebo uzávěrové zařízení otevřít bez porušení celní závěry. Toto zařízení musí být vhodným způsobem chráněno. Střechy smějí mít otvírací otvory;

c) větrací a výpustné otvory musí být opatřeny zařízením bránícím přístupu dovnitř kontejneru. Toto zařízení musí být konstruováno tak, aby je nebylo možno zvenčí sejmout a znovu dát na místo bez zanechání viditelných stop.

2. Nehledě k ustanovení článku 1 písm. c) tohoto Řádu, základní prvky kontejneru, které z praktických důvodů musí obsahovat prázdné prostory (například dvojité stěny mezi přepážkami), jsou přípustné. Aby těchto prostorů nebylo možno použít k ukrytí zboží:

i) vnitřní obložení kontejneru musí být připevněno tak, aby je nebylo možno sejmout a znovu dát na místo bez zanechání viditelných stop, nebo

ii) počet zmíněných prostor musí být co nejmenší a tyto prostory musí být snadno přístupné při provádění celních prohlídek.

Článek 3

Skládací nebo rozebíratelné kontejnery

Skládací nebo rozebíratelné kontejnery podléhají ustanovením článku 1 a 2 tohoto Řádu; mimoto musí být opatřeny systémem závěr které blokují jednotlivé části zmontovaného kontejneru. Nachází-li se tento systém závěr na vnějších stranách kontejneru, musí být konstruován tak, aby v případě zmontovaného kontejneru bylo možno na tento systém závěr přiložit celní závěry.

Článek 4

Kontejnery kryté plachtou

1. Kontejnery kryté plachtou musí vyhovovat podmínkám uvedeným v článcích 1, 2 a 3 tohoto Řádu, pokud se mohou tyto články na ně vztahovat. Mimoto musí být ve shodě s ustanoveními tohoto článku.

2. Plachta musí být vyrobena buď z pevného plátna, nebo z neroztažitelné a dostatečně pevné tkaniny potažené umělou hmotou, nebo pogumované. Plachta musí být v dobrém stavu a zhotovena tak, aby po přiložení závěrového zařízení nebyl možný přístup k nákladům bez zanechání viditelných stop.

3. Je-li plachta zhotovena z několika kusů, musí být jejich okraje přehnuty jeden do druhého a sešity dvěma švy vzdálenými od sebe alespoň 15 mm. Tyto švy musí být provedeny podle náčrtku č. 1, přiloženého k tomuto Řádu, nelze-li však některé části plachty (např. zadní záložku a zesílené rohy) tak spojit, stačí přehnout horní část a sešít okraje jak je znázorněno na náčrtku č. 2, přiloženého k tomuto Řádu. Jeden ze švů smí být viditelný zevnitř a barva nitě použité pro tento šev se musí zřetelně lišit od barvy plachty, jakož i od barvy nitě použité pro druhý šev. Všechny švy musí být šité na stroji.

4. Je-li plachta zhotovena z tkaniny potažené umělou hmotou, a to z několika kusů, mohou být tyto kusy rovněž spojeny svárem podle náčrtku č. 3, přiloženého k tomuto Řádu. Okraj jednoho kusu musí překrývat okraj druhého v šířce nejméně 15 mm. Spojení kusů musí být zajištěno po celé šířce. Vnější okraj spoje musí být překryt páskou z umělé hmoty o šířce nejméně 7 mm, která musí být rovněž připevněna svárem. Na této pásce, jakož i v šířce nejméně 3 mm po každé její straně, musí být vyryt jednotný a výrazný reliéf. Svár musí být proveden tak, aby se kusy nedaly od sebe oddělit a znovu spojit bez zanechání viditelných stop.

5. Opravy je nutno provádět způsobem znázorněným na náčrtku č. 4, přiloženém k tomuto Řádu, přičemž okraje musí být přehnuty jeden do druhého a spojeny dvěma viditelnými švy vzdálenými od sebe nejméně 15 mm; barva niti viditelné zevnitř se musí lišit od barvy niti viditelné zvenčí, jakož i od barvy plachty; všechny švy musí být šité na stroji. Je-li nutno provést opravu poškozené plachty na jejích okrajích, je třeba nahradit zničenou část jedním kusem a přišít ho rovněž podle ustanovení odstavce 3 tohoto článku a podle náčrtku č. 1 přiloženého k tomuto Řádu. Opravy plachet z tkaniny potažené umělou hmotou lze rovněž provádět způsobem popsaným v odstavci 4 tohoto článku, avšak v tomto případě je nutno svár provést na obou stranách plachty a záplata musí být přiložena zevnitř.

6.

a) Plachta musí být ke kontejneru připevněna přesně ve shodě s podmínkami stanovenými v článku 1 písm. a) a b) tohoto Řádu. Připevňování musí být zajištěno:

i) kovovými kroužky připevněnými na kontejner;

ii) šněrovacími dírkami na okraji plachty;

iii) vazným prostředkem procházejícím kroužky nad plachtou a viditelným zvenčí po celé jeho délce.

Plachta musí krýt pevné části kontejneru na vzdálenost nejméně 250 mm, měřeno od středu připevňovacích kroužků, kromě případů, kdy již systém konstrukce kontejneru brání jakémukoli přístupu ke zboží.

b) Je-li nutno, aby okraj plachty byl ke kontejneru trvale připojen, musí být spojení souvislé a provedeno pevnými prostředky.

7. Vzdálenost mezi kroužky a mezi šněrovacími dírkami nesmí být větší než 200 mm. Šněrovací dírky musí být vyztuženy.

8. Jako vazné prostředky je nutno používat:

a) ocelová lana o průměru nejméně 3 mm; nebo

b) konopné nebo sisalové provazy o průměru nejméně 8 mm, obalené pláštěm z průhledné a neroztažné umělé hmoty. Lana mohou být opatřena pláštěm z průhledné a nepružné umělé hmoty.

9. Každé lano nebo provaz musí být z jednoho kusu a být opatřeno koncovkou z tvrdého kovu na obou koncích. Způsob připevnění každé kovové koncovky musí být proveden dutým nýtem procházejícím lanem nebo provazem a umožňujícím protáhnout vazný prostředek celní závěry. Lano nebo provaz musí zůstat viditelné z obou stran dutého nýtu, aby bylo možno se přesvědčit, že lano nebo provaz je vskutku z jednoho kusu (náčrtek č. 5, přiložený k tomuto Řádu).

10. V místech, kde jsou v plachtě otvory sloužící k nakládce a vykládce, musí se oba okraje plachty dostatečně překrývat. Jejich uzavření musí být rovněž zajištěno:

a) šitou nebo svařovanou záložkou podle odstavců 3 a 4 tohoto článku;

b) kroužky a šněrovacími dírkami vyhovujícími podmínkám uvedeným v odstavci 7 tohoto článku a

c) řemínkem zhotoveným z jednoho kusu vhodného nepružného materiálu, nejméně 20 mm širokým a 3 mm tlustým, provlečeným kroužky a spojujícím oba okraje plachty i záložku; tento řemínek musí být připevněn na vnitřní straně plachty a mít šněrovací dírku pro lano nebo provaz uvedený v odstavci 8 tohoto článku. Existuje-li zvláštní zařízení (přepážka apod.) bránící přístupu k nákladu bez zanechání viditelných stop, není záložka nutná.

11. Identifikační značky, které musí být uvedeny na kontejneru podle přílohy 1, jakož i schvalovací štítek podle přílohy 5, nesmějí být v žádném případě zakryty plachtou.

Článek 5

Přechodná ustanovení

Až do 1. ledna 1977 bude dovoleno používat koncovky odpovídající náčrtku č. 5, přiloženému k tomuto Řádu, i když jejich dutý nýt dříve schváleného typu má otvor, jehož rozměry jsou menší než rozměry, uvedené na zmíněném náčrtku.

První část - náčrt č. 1

První část - náčrt č. 2

První část - náčrt č. 3

První část - náčrt č. 4

První část - náčrt č. 5

DRUHÁ ČÁST

POSTUP PŘI SCHVALOVÁNÍ KONTEJNERŮ ODPOVÍDAJÍCÍCH TECHNICKÝM PODMÍNKÁM UVEDENÝM V PRVNÍ ČÁSTI

Všeobecná ustanovení

1. Kontejnery mohou být schváleny pro dopravu zboží pod celní závěrou:

a) buď na základě prototypu během jeho výroby (schvalování ve výrobním stadiu);

b) nebo po skončení výroby -jednotlivě nebo určitého počtu kontejnerů téhož typu (schvalování po skončení výroby).

Společná ustanovení pro oba způsoby schválení

2. Příslušný schvalovací orgán vydává po schválení žadateli platné schvalovací osvědčení podle daných okolností pro neomezenou řadu kontejnerů schváleného typu nebo pro určitý počet kontejnerů.

3. Dříve než majitel schvalovacího osvědčení použije schválený kontejner k dopravě zboží pod celní závěrou, je povinen připevnit na něj schvalovací štítek.

4. Schvalovací štítek musí být trvale připevněn na dobře viditelném místě vedle dalšího schvalovacího štítku vydaného pro úřední účely.

5. Schvalovací štítek, odpovídající vzoru č. 1 zobrazenému v dodatku 1 této části, tvoří kovová destička o rozměrech alespoň 20 X 10 cm. Na jejím povrchu musí být vyryty, vyraženy, nebo jiným trvale čitelným způsobem uvedeny údaje nejméně ve francouzštině nebo angličtině:

a) nápis „Schváleno pro dopravu pod celní závěrou“;

b) název země, ve které byl kontejner schválen, a to slovy nebo rozlišovacím znakem užívaným k označení země při registraci silničních vozidel v mezinárodní silniční dopravě, a číslo schvalovacího osvědčení (číslice, písmena atd.), jakož i rok schválení (například „NL/26/73“ znamená: Nizozemsko, schvalovací osvědčení č. 26 vydané v r. 1973);

c) pořadové číslo kontejneru přidělené výrobcem (výrobní číslo);

d) byl-li kontejner schválen na základě prototypu, poznávací čísla nebo písmena prototypu kontejneru.

6. Jestliže kontejner již nevyhovuje technickým podmínkám vyžadovaným pro jeho schválení, musí být před svým dalším použitím k dopravě zboží pod celní závěrou uveden do stavu, ve kterém byl schválen, aby tak znovu vyhovoval těmto technickým podmínkám.

7. Změní-li se základní charakteristiky kontejneru, pozbude jeho platnosti a kontejner musí být příslušným orgánem znovu schválen, dříve než může být použit k dopravě zboží pod celní závěrou.

Zvláštní ustanovení o schvalování prototypu během jeho výroby

8. Vyrábějí-li se kontejnery sériově podle téhož konstrukčního typu, může výrobce požádat příslušný orgán země výroby o jejich schválení na základě prototypu.

9. Výrobce musí ve své žádosti uvést poznávací čísla nebo písmena, která přiděluje typu kontejneru, o jehož schválení žádá.

10. K této žádosti je nutno přiložit výkresy a podrobný popis konstrukce typu kontejneru, který má být schválen.

11. Výrobce se písemně zavazuje:

a) předvést příslušnému orgánu ty z kontejnerů daného typu, které si tento orgán bude přát přezkoumat;

b) umožnit příslušnému orgánu přezkoumat další jednotky během sériové výroby dotyčného typu;

c) informovat příslušný orgán o každé změně ve výkresech nebo v popisech konstrukce, nehledě na důležitost takové změny, a to dříve, než bude zavedena;

d) uvést na viditelném místě na kontejnerech kromě údajů stanovených pro schvalovací štítek rovněž poznávací čísla nebo písmena konstrukčního typu, jakož i pořadové číslo každého kontejneru v sérii dotyčného typu (výrobní číslo);

e) vést evidenci kontejnerů vyrobených podle schváleného typu.

12. Příslušný orgán případně určí, jaké změny je nutno na prototypu provést, aby mohl být schválen.

13. Osvědčení na prototyp nelze vydat, aniž příslušný orgán zjistil prohlídkou jednoho nebo více kontejnerů vyrobených podle tohoto typu, že kontejnery tohoto typu vyhovují technickým podmínkám stanoveným v první části.

14. V případě schválení prototypu kontejneru se vydává jedno vyhotovení schvalovacího osvědčení shodného se vzorem č. II uvedeným v dodatku 2 k této části a platného pro všechny kontejnery vyrobené shodně se schváleným prototypem. Toto osvědčení opravňuje konstruktéra připevňovat na každý kontejner typové série schvalovací štítek podle vzoru popsaného v odstavci 5 této části.

Zvláštní ustanovení o schvalování po skončení výroby

15. Jestliže o schválení nebylo požádáno ve stadiu výroby, může vlastník, uživatel nebo zástupce některého z nich požádat o schválení příslušný orgán, kterému někdo z nich může předvést jeden nebo více kontejnerů, o jejichž schválení žádají.

16. V každé žádosti o schválení podané podle ustanovení odstavce 15 této části je nutno uvést pořadové číslo (výrobní číslo) vyznačené výrobcem na každém kontejneru.

17. Příslušný orgán prohlédne tolik kontejnerů, kolik uzná za nutné, a zjistí-li, že tento kontejner nebo typ kontejnerů vyhovují technickým podmínkám uvedeným v prvé části, vydá schvalovací osvědčení shodné se vzorem č. III uvedeným v dodatku 3 k této části, a platné pouze pro počet schválených kontejnerů. Toto osvědčení, ve kterém se uvádí pořadové číslo nebo čísla přidělená výrobcem kontejneru nebo kontejnerů, na které se osvědčení vztahuje, opravňuje žadatele připevnit ke každému schválenému kontejneru schvalovací štítek podle odstavce 5 této části.

Doplněk 1 k druhé části

Dodatek 2 k druhé části

TŘETÍ ČÁST

VYSVĚTLIVKY

1. Vysvětlivky týkající se přílohy 2 a obsažené v příloze 6 k této úmluvě se v případech, kdy je to možné, vztahují na kontejnery schválené pro dopravu pod celní závěrou podle ustanovení úmluvy.

2. První část - Článek 4 odstavec 6 písmeno a)

Náčrt přiložený k této třetí části zobrazuje příklad systému připevnění plachet kolem rohového kování kontejnerů, přijatelného pro celnice.

3. Druhá část - Odstavec 5

Jestliže dva kontejnery kryté plachtou, schválené pro dopravu pod celní závěrou, byly spojeny tak, že tvoří jediný kontejner krytý jedinou plachtou a vyhovující podmínkám dopravy pod celní závěrou, nepožaduje se zvláštní schvalovací osvědčení nebo zvláštní tabulka s údaji o schválení pro tento celek.

Obrázek001

PŘÍLOHA 8

SLOŽENÍ A JEDNACÍ ŘÁD SPRÁVNÍHO VÝBORU

Článek 1

i) Smluvní strany jsou členy správního výboru.

ii) Výbor může rozhodnout, že příslušné správy států uvedených v odstavci 1 článku 52 této úmluvy, které nejsou smluvními stranami, nebo zástupci mezinárodních organizací mohou při projednávání otázek dotýkajících se jejich zájmů být přítomni na zasedání jako pozorovatelé.

Článek 2

Generální tajemník Organizace spojených národů poskytuje výboru sekretářské služby.

Článek 3

Výbor volí každoročně na svém prvním zasedání svého předsedu a místopředsedu.

Článek 4

Generální tajemník Organizace spojených národů svolává výbor každý rok pod záštitou Evropské hospodářské komise, jakož i na žádost příslušných správ nejméně pěti smluvních stran.

Článek 5

O návrzích se hlasuje. Každý stát, který je smluvní stranou, zastoupenou na zasedání, má jeden hlas. Kromě pozměňovacích návrhů k této úmluvě přijímá výbor návrhy většinou hlasů přítomných a hlasujících členů. Pozměňovací návrhy k této úmluvě, jakož i rozhodnutí uvedená v článcích 59 a 60 této úmluvy, se přijímají dvoutřetinovou většinou přítomných a hlasujících členů.

Článek 6

K usnášení je nutné kvorum nejméně poloviny států, které jsou smluvními stranami.

Článek 7

Před ukončením zasedání schvaluje výbor svou zprávu.

Článek 8

Pokud tato příloha neobsahuje jiná důležitá ustanovení a nerozhoduje-li výbor jinak, používá se jednacího řádu Evropské hospodářské komise.


Změny Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR)

Na základě rozhodnutí Správního výboru se článek 18 s účinností od 23. května 1989 nahrazuje textem:

„Operace TIR může být prováděna přes více celních úřadů odeslání a určení, avšak celkový počet celních úřadů odeslání a určení nemůže být vyšší než čtyři. Karnet TIR může být předložen celním úřadům určení pouze byl-li potvrzen všemi celními úřady odeslání.“

Na základě rozhodnutí Správního výboru se v článku 16 s účinností od 24. června 1994 nahrazuje poslední věta textem:

„Tyto tabulky musí být umístěny tak, aby byly dobře viditelné. Budou snímatelné nebo budou upevněny nebo konstruovány takovým způsobem, aby mohly být překlopeny, zakryty, složeny nebo aby jakýmkoliv jiným způsobem označovaly, že přeprava TIR není prováděna.“

Na základě rozhodnutí Správního výboru ze dne 27. června 1997 se článek 6 odstavec 1 s účinností od 17. února 1999 mění následovně:

1. Každá smluvní strana může povolit sdružením, aby přímo nebo prostřednictvím příslušných sdružení vydávala karnety TIR a vystupovala jako ručitel, pokud jsou splněny minimální podmínky a požadavky, jak jsou uvedeny dále v části I přílohy 9. Povolení bude odňato, nebudou-li minimální podmínky a požadavky uvedené v části I přílohy 9 plněny.“

Na základě rozhodnutí Správního výboru ze dne 27. června 1997 se v článku 6 s účinností od 17. února 1999 doplňují následující odstavce 3 až 5:

3. Sdružení vydává karnety TIR pouze osobám, kterým nebyl přístup k systému TIR odmítnut příslušnými orgány smluvních stran, ve kterých mají sídlo nebo bydliště.

4. Schválení přístupu k systému TIR bude uděleno pouze osobám, které splní minimální podmínky a požadavky uvedené v části II přílohy 9 této úmluvy. Bez dotčení ustanovení článku 38 bude schválení zrušeno, nebude-li zajištěno plnění těchto kritérií.

5. Při schvalování přístupu k systému TIR se postupuje dle části II přílohy 9 této úmluvy.“

Na základě rozhodnutí Správního výboru ze dne 27. června 1997 se v článku 38 odstavec 2 s účinností od 17. února 1999 mění následovně:

„Toto vyloučení se do jednoho týdne oznámí příslušným orgánům smluvní strany, na jejímž území má dotyčná osoba sídlo nebo bydliště, záručnímu sdružení nebo záručním sdružením státu nebo celního území, kde k porušení došlo, a Výkonné radě TIR.“

Na základě rozhodnutí Správního výboru ze dne 27. června 1997 se za článek 42 s účinností od 17. února 1999 vkládá novy článek 42-a, který zní:

„Článek 42-a

Příslušné orgány v úzké spolupráci se sdruženími přijmou všechna nezbytná opatření k zajištění řádného použití karnetů TIR. Za tímto účelem mohou přijmout příslušná národní a mezinárodní kontrolní opatření. Národní kontrolní opatření přijatá v této souvislosti příslušnými orgány budou neprodleně oznámena Výkonné radě TIR, která posoudí jejich soulad s ustanoveními Úmluvy. Mezinárodní kontrolní opatření budou přijímána Správním výborem.“

Na základě rozhodnutí Správního výboru ze dne 27. června 1997 se za článek 58 s účinností od 17. února 1999 vkládá nový článek 58-a, který zní:

„Článek 58-a

Správní výbor

Bude ustaven Správní výbor složený ze všech smluvních stran. Jeho složení, funkce a jednací řád jsou uvedeny v příloze 8.“

Na základě rozhodnutí Správního výboru ze dne 27. června 1997 se za článek 58-a s účinností od 17. února 1999 vkládá nový článek 58-b, který zní:

„Článek 58-b

Výkonná rada TIR

Správní výbor ustaví jako pomocný orgán Výkonnou radu TIR, která bude jeho jménem plnit úkoly svěřené jí Úmluvou a Správním výborem. Její složení, funkce a jednací řád jsou uvedeny v příloze 8.“

Na základě rozhodnutí Správního výboru ze dne 27. června 1997 se v článku 59 odstavci 2 s účinností od 17. února 1999 mění první věta následovně:

„Každý pozměňovací návrh k této úmluvě posuzuje Správní výbor, složený ze všech smluvních stran, podle jednacího řádu stanoveného v příloze 8.“

Na základě rozhodnutí Správního výboru ze dne 27. června 1997 se v článku 60 v nadpisu s účinností od 17. února 1999 nahrazuje text „6 a 7“ textem „6, 7, 8 a 9“.

Na základě rozhodnutí Správního výboru ze dne 27. června 1997 se v článku 60 s účinností od 17. února 1999 odstavec 1 první věta mění následovně:

1. Každý podaný pozměňovací návrh k přílohám 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9.......“

Na základě rozhodnutí Správního výboru ze dne 20. října 2000 se v článku 1 odstavci a) s účinností od 12. května 2002 nahrazují slova „operace TIR“ slovy „přeprava TIR“.

Na základě rozhodnutí Správního výboru ze dne 20. října 2000 se v článku 1 odstavci a) s účinností od 12. května 2002 zrušují uvozovky u slov „režim TIR“.

Na základě rozhodnutí Správního výboru ze dne 20. října 2000 se v článku 1 odstavce b) až e) s účinností od 12. května 2002 stávají odstavci f) až j).

Na základě rozhodnutí Správního výboru ze dne 20. října 2000 se v článku 1 s účinností od 12. května 2002 doplňují nové odstavce b) až e) následovně:

b) „operací TIR“ ta část přepravy TIR, která je prováděna na území smluvní strany od celního úřadu odeslání nebo vstupního celního úřadu (pohraničního) k celnímu úřadu určení nebo výstupnímu celnímu úřadu (pohraničnímu);

c) „zahájením operace TIR“ okamžik, kdy bylo silniční vozidlo, jízdní souprava nebo kontejner společně s nákladem a příslušným karnetem TIR předvedeno za účelem kontroly celnímu úřadu odeslání nebo vstupnímu celnímu úřadu (pohraničnímu) a tento karnet TIR byl celním úřadem přijat;

d) „ukončením operace TIR“ okamžik, kdy bylo silniční vozidlo, jízdní souprava nebo kontejner společně s nákladem a příslušným karnetem TIR předvedeno za účelem kontroly celnímu úřadu určení nebo výstupnímu celnímu úřadu (pohraničnímu);

e) „vyřízením operace TIR“ potvrzení celními orgány, že operace TIR byla ve smluvní straně řádně ukončena. Toho je celními orgány dosaženo na základě porovnání údajů nebo informací, jež jsou k dispozici celnímu úřadu určení nebo výstupnímu celnímu úřadu (pohraničnímu) s údaji nebo informacemi, které jsou k dispozici celnímu úřadu odeslání nebo vstupnímu celnímu úřadu (pohraničnímu);

Na základě rozhodnutí Správního výboru ze dne 20. října 2000 se v článku 1 odstavce f) až i) s účinností od 12. května 2002 stávají odstavci k) až n).

Na základě rozhodnutí Správního výboru ze dne 20. října 2000 se v článku 1 s účinností od 12. května 2002 odstavce k) až m) mění následovně:

k) „celním úřadem odeslání“ kterýkoli celní úřad smluvní strany, u něhož pro celý náklad nebo pro jeho část přeprava TIR začíná;

l) „celním úřadem určení“ kterýkoli celní úřad smluvní strany, u něhož pro celý náklad nebo pro jeho část přeprava TIR končí;

m) „pohraničním celním úřadem“ kterýkoli celní úřad smluvní strany, přes který silniční vozidlo, jízdní souprava nebo kontejner během přepravy TIR do této smluvní strany vstupuje nebo ji opouští;

Na základě rozhodnutí Správního výboru ze dne 20. října 2000 se v článku 1 odstavce k) až l) s účinností od 12. května 2002 stávají odstavci p) až q).

Na základě rozhodnutí Správního výboru ze dne 20. října 2000 se v článku 1 vkládá s účinností od 12. května 2002 následující nový odstavec o):

o) „držitelem“ karnetu TIR osoba, které byl vydán karnet TIR v souladu s příslušnými ustanoveními této úmluvy a jejímž jménem bylo podáno celní prohlášení formou karnetu TIR a která projevuje vůli umístit zboží do režimu TIR na celním úřadu odeslání. Je odpovědný za předvedení silničního vozidla, jízdní soupravy nebo kontejneru společně s nákladem a příslušným karnetem TIR celnímu úřadu odeslání, pohraničnímu celnímu úřadu a celnímu úřadu určení a za řádné dodržování dalších příslušných ustanovení této úmluvy;

Na základě rozhodnutí Správního výboru ze dne 20. října 2000 se v článku 2 s účinností od 12. května 2002 nahrazují slova „operace TIR“ slovy „přeprava TIR“.

Na základě rozhodnutí Správního výboru ze dne 20. října 2000 se v článku 3 s účinností od 12. května 2002 nahrazuje následujícím textem:

„Článek 3

Ustanovení této úmluvy se použijí za podmínky, že

a) přepravní operace se provádí

i) silničními vozidly, jízdními soupravami nebo kontejnery po předchozím schválením za podmínek uvedených v kapitole III a), nebo

ii) jinými silničními vozidly, jinými jízdními soupravami nebo jinými kontejnery za podmínek uvedených v kapitole III c), nebo

iii) silničními vozidly nebo speciálními vozidly jako jsou autobusy, jeřáby, zametací vozy, betonářské vozy atd., které jsou vyváženy a jsou tudíž samy považovány za zboží přepravující se po vlastní ose od celního úřadu odeslání k celnímu úřadu určení za podmínek uvedených v kapitole III c). V případě že tato vozidla přepravují další zboží, použijí se podmínky uvedené výše pod body i) nebo ii).

b) přepravní operace se provádějí za ručení sdružení schválených podle ustanovení článku 6 a na podkladě kameru TIR shodného se vzorem uvedeným v příloze 1 této úmluvy.“

Na základě rozhodnutí Správního výboru ze dne 20. října 2000 se v článku 6 s účinností od 12. května 2002 vkládá následující novy odstavec 2a:

2a) Mezinárodní organizace uvedená v odstavci 2 bude Správním výborem pověřena, aby převzala odpovědnost za účinné organizování a fungování mezinárodního záručního systému za předpokladu, že tuto odpovědnost přijme.“

Na základě rozhodnutí Správního výboru ze dne 20. října 2000 se v článku 8 odstavci 4 s účinností od 12. května 2002 ve druhé větě nahrazují dvakrát slova „operace TIR“ slovy „přeprava TIR“.

Na základě rozhodnutí Správního výboru ze dne 20. října 2000 se v článku 8 odstavci 4 s účinností od 12. května 2002 ve druhé větě nahrazují slova „jakmile je zboží dovezeno“ slovy „jakmile zboží vstoupí na území těchto států“.

Na základě rozhodnutí Správního výboru ze dne 20. října 2000 se v článku 10 text odstavce 1 s účinností od 12. května 2002 nahrazuje textem „1. Vyřízení operace TIR musí být provedeno neprodleně“.

Na základě rozhodnutí Správního výboru ze dne 20. října 2000 se v článku 10 odstavec 2 mění s účinností od 12. května 2002 následovně:

„Jestliže celní orgány některého státu vyřídily operaci TIR, nemohou již na záručním sdružení požadovat zaplacení částek, uvedených v odstavcích 1 a 2 článku 8, pokud potvrzení o ukončení operace TIR nebylo získáno neoprávněně nebo protizákonně anebo k ukončení vůbec nedošlo“.

Na základě rozhodnutí Správního výboru ze dne 20. října 2000 se v článku 11 odstavci 1 první věta mění s účinností od 12. května 2002 následovně:

1. Jestliže operace TIR nebyla vyřízena,...“

Na základě rozhodnutí Správního výboru ze dne 20. října 2000 se v článku 11 odstavec 1 vypouští slova „nebo o uvolnění s výhradou“ na konci první věty s účinností od 12. května 2002.

Na základě rozhodnutí Správního výboru ze dne 20. října 2000 se v článku 11 odstavec 1 v druhé větě nahrazují slovo „uvolnění“ slovy „potvrzení o ukončení operace TIR“ s účinností od 12. května 2002.

Na základě rozhodnutí Správního výboru ze dne 20. října 2000 se v článku 11 odstavec 2 s účinností od 12. května 2002 mění první věta následovně:

„Žádost o zaplacení částek uvedených v odstavcích 1 a 2 článku 8 se zasílá záručnímu sdružení nejdříve tři měsíce ode dne, kdy toto sdružení bylo uvědomeno o nevyřízení operace TIR nebo o potvrzení o ukončení operace TIR získaném neoprávněně nebo protizákonně, a nejpozději do dvou let od téhož dne.“

Na základě rozhodnutí Správního výboru ze dne 20. října 2000 se v článku 16 s účinností od 12. května 2002 v první větě nahrazují slova „operace TIR“ slovy „přeprava TIR“.

Na základě rozhodnutí Správního výboru ze dne 20. října 2000 se v článku 17 odstavec 2 mění s účinností od 12. května 2002 následovně:

„Karnet TIR platí pouze pro jednu jízdu. Musí obsahovat alespoň tolik oddělitelných útržkových listů, kolik jich je k prováděné přepravě TIR zapotřebí“.

Na základě rozhodnutí Správního výboru ze dne 20. října 2000 se v článku 18 s účinností od 12. května 2002 v první větě nahrazují slova „operace TIR“ slovy „přeprava TIR“.

Na základě rozhodnutí Správního výboru ze dne 20. října 2000 se v článku 26 odstavci 3 s účinností od 12. května 2002 nahrazují slova „operace TIR“ slovy „přeprava TIR“.

Na základě rozhodnutí Správního výboru ze dne 20. října 2000 se v článku 28 stávající text s účinností od 12. května 2002 nahrazuje následujícím textem:

1. Ukončení operace TIR musí celní orgány potvrdit neprodleně. Ukončení operace TIR může být potvrzeno s výhradou nebo bez výhrady: pokud je operace ukončena s výhradou, musí to být v důsledku skutečností souvisejících se samotnou operací TIR. Tyto skutečnosti musí být v karnetu TIR jasně uvedeny.

2. V případech, kdy je zboží propuštěno do jiného celního režimu nebo jiného systému podléhajícímu celnímu dohledu, nesmí být žádná porušení, jež mohou být spáchána v rámci tohoto jiného celního režimu nebo systému podléhajícímu celnímu dohledu, připisována držiteli karnetu TIR nebo jiné osobě jednající jeho jménem.“

Na základě rozhodnutí Správního výboru ze dne 20. října 2000 se v článku 29 odstavci 1 s účinností od 12. května 2002 nahrazují slova „pod písmenem k) článku 1“ slovy „pod písmenem p) článku 1“.

Na základě rozhodnutí Správního výboru ze dne 20. října 2000 se v článku 40 s účinností od 12. května 2002 nahrazují slova „operace TIR“ slovy „přeprava TIR“.

Na základě rozhodnutí Správního výboru ze dne 20. října 2000 se v článku 42 s účinností od 12. května 2002 nahrazují slova „operace TIR“ slovy „přeprava TIR“.

Na základě rozhodnutí Správního výboru ze dne 26. října 2001 se v článku 26 odstavci 1 s účinností od 19. září 2004 na konec odstavce vkládá nová věta, která zní: „Pokud celní závěry nezůstaly neporušeny, mohou celní orgány uznat karnet TIR pro pokračování přepravy TIR za použití článku 25.“

Na základě rozhodnutí Správního výboru ze dne 4. února 2005 se za článek 42-a s účinností od 12. srpna 2006 vkládá následující nový článek 42-b:

„Článek 42-b

Příslušné orgány smluvních stran poskytnou, dle potřeby, schváleným sdružením informace, které potřebují k plnění závazku stanoveného podle přílohy 9, část I, článek 1 f) iii).

Příloha 10 stanoví informace, které se poskytují v konkrétních případech.“

Na základě rozhodnutí Správního výboru ze dne 4. února 2005 se v článku 60 s účinností od 12. srpna 2006 mění název článku spolu se zněním odstavce 1 následovně:

„Článek 60

Zvláštní postup při projednávání pozměňovacích návrhů k přílohám 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9 a 10

1. Každý podaný pozměňovací návrh k přílohám 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10, který byl posouzen podle ustanovení odstavců 1 a 2 článku 59, vstoupí v platnost dnem, který stanoví Správní výbor při jeho přijetí, jestliže k dřívějšímu dni, který Správní výbor zároveň stanoví, pětina států nebo pět států, které jsou smluvními stranami, je-li tento počet menší, neoznámí generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, že proti pozměňovacímu návrhu vznášejí námitky. Dny uvedené v tomto odstavci stanoví Správní výbor dvoutřetinovou většinou přítomných a hlasujících členů.“


Příloha 1

Na základě rozhodnutí Správního výboru se zrušuje následující úvodní část věty v bodu 10 c) Návodu k použití karnetu TIR s účinností od 1. října 1980:

„Pokud není dostatek místa v manifestu k uvedení veškerého přepravovaného zboží,“.

Na základě rozhodnutí Správního výboru se s účinností od 1. srpna 1986 text pod nadpisem „Vzor karnetu TIR“ nahrazuje následovně:

1. Karnet TIR je vytištěn ve francouzštině, s výjimkou strany 1 obálky, na které jsou odstavce vytištěny rovněž v angličtině. „Návod k použití karnetu TIR“ vytištěný ve francouzštině na straně 2 obálky je rovněž vytištěn v angličtině na straně 3 zmíněné obálky.

2. Karnety, používané pro operace TIR v rámci regionálního záručního řetězce, mohou být vytištěny v jakémkoli jiném úředním jazyce Organizace spojených národů, s výjimkou strany 1 obálky, jejíž odstavce jsou vytištěny rovněž v angličtině nebo francouzštině. „Návod k použití karnetu TIR“ je vytištěn na straně 2 obálky v použitém úředním jazyce Organizace spojených národů a na straně 3 obálky též v angličtině nebo francouzštině.

Tiskopis001

Na základě rozhodnutí Správního výboru se text odstavce 6 Návodu k použití karnetu TIR s účinností od 1. srpna 1987 nahrazuje následujícím textem:

6. Počet listů: Zahrnuje-li přeprava pouze jeden celní úřad odeslání a jeden celní úřad určení, musí karnet TIR obsahovat nejméně 2 listy pro stát odeslání, 2 listy pro stát určení a 2 listy pro každý tranzitní stát. Pro každý další celní úřad odeslání (nebo určení) jsou nutné 2 další listy.“

Na základě rozhodnutí Správního výboru se text odstavce 5 Návodu k použití karnetu TIR s účinností od 23. května 1989 nahrazuje následujícím textem:

5. Počet celních úřadů odeslání a určení: Přeprava prováděná na podkladě karnetu TIR může zahrnovat více celních úřadů odeslání a určení, avšak celkový počet celních úřadů odeslání a určení nesmí být větší než 4. Karnet TIR může být předložen celním úřadům určení pouze pokud všechny celní úřady odeslání tento karnet přijaly (viz rovněž bod 10e) níže).“

Na základě rozhodnutí Správního výboru se mezi nadpis „Vzor karnetu TIR“ a odstavec 1 s účinností od 1. října 1994 vkládají slova „Verze 1“.

Na základě rozhodnutí Správního výboru se za odstavec 2 s účinností od 1. října 1994 vkládá následující nový odstavec:

„Verze 2

3. Pro přepravu tabáku a alkoholu, při níž může být požadována zvýšená záruka po záručním sdružení v souladu s přílohou 6, vysvětlivka 0.8.3, budou celní správy vyžadovat karnety TIR, které jsou zřetelně označeny na obalu a na všech útržkových listech „TOBACCO/ALCOHOL“ a „TABAC/ALCOOL“. Dále musejí tyto karnety obsahovat podrobnosti, alespoň v angličtině a francouzštině, o druzích tabáku a alkoholu, za něž je ručeno, na zvláštním listě vloženém do karnetu za stranu 2 obálky karnetu.“

Tiskopis002

Na základě rozhodnutí Správního výboru se v odstavci 1 s účinností od 1. srpna 1995 za stávající text doplňuje následující věta:

„Podle potřeby může být havarijní protokol v jiném než francouzském jazyce vytištěn na jeho zadní straně.“

Na základě rozhodnutí Správního výboru ze dne 20. října 2000 se na obálce karnetu TIR v odstavci 6, verze 1 a verze 2, s účinností od 12. května 2002 nahrazují slova „Stát odeslání“ slovy „Stát(y) odeslání“.

Na základě rozhodnutí Správního výboru ze dne 20. října 2000 se na všech útržkových listech karnetu TIR v odstavci 5, verze 1 a verze 2, s účinností od 12. května 2002 nahrazují slova „Stát odeslání“ slovy „Stát(y) odeslání“.

Na základě rozhodnutí Správního výboru ze dne 20. října 2000 se na útržkovém listu č. 2 karnetu TIR v odstavci 24, verze 1 a verze 2, s účinností od 12. května 2002 nahrazují slova „Potvrzení o uvolnění zboží“ slovy „Potvrzení o ukončení operace TIR“.

Na základě rozhodnutí Správního výboru ze dne 20. října 2000 se na útržkovém listu č. 2 karnetu TIR v odstavci 26, verze 1 a verze 2, s účinností od 12. května 2002 nahrazují slova „Počet vyložených kusů“ slovy „Počet nákladových kusů, u kterých bylo potvrzeno ukončení operace TIR“.

Na základě rozhodnutí Správního výboru ze dne 20. října 2000 se na kmenovém listu č. 2 karnetu TIR v odstavci 3, verze 1 a verze 2, s účinností od 12. května 2002 nahrazují slova „Počet vyložených kusů nebo předmětů (jak uvedeno v manifestu)“ slovy „Počet nákladových kusů, u kterých bylo potvrzeno ukončení operace TIR (jak uvedeno v manifestu)“.

Na základě rozhodnutí Správního výboru ze dne 20. října 2000 se v odstavci 2 Návodu k použití karnetu TIR s účinností od 12. května 2002 nahrazují slova „operace TIR“ slovy „přepravy TIR“.

Na základě rozhodnutí Správního výboru ze dne 20. října 2000 se v odstavci 3 Návodu k použití karnetu TIR s účinností od 12. května 2002 nahrazují slova „operace TIR“ slovy „přepravy TIR“.

Na základě rozhodnutí Správního výboru ze dne 4. února 2005 se na obálce karnetu TIR v odstavci 3, jakož i v odstavci 4 na útržkových listech 1 a 2, verze 1 a verze 2, s účinností od 1. dubna 2006 nahrazují slova „jméno, adresa, stát“ slovy „identifikační číslo, jméno, adresa, stát“.

Na základě rozhodnutí Správního výboru ze dne 4. února 2005 se v odstavci 5 havarijního protokolu karnetu TIR, verze 1 a verze 2, s účinností od 1. dubna 2006 nahrazují slova „Držitel karnetu“ slovy „Držitel karnetu (identifikační číslo, jméno, adresa a stát)“.

Příloha 2

Na základě rozhodnutí Správního výboru se v článku 3 odstavec 8 nahrazuje existující text s účinností od 1. srpna 1979 následujícím textem:

8. Vzdálenost mezi kroužky a šněrovacími dírkami nepřesáhne 200 mm. Vzdálenost může být větší, avšak nepřesáhne 300 mm mezi kroužky a šněrovacími dírkami, zhotovenými z jedné i druhé strany sloupku, jestliže způsob konstrukce vozidla a plachty je takový, že znemožňuje jakýkoli přístup do nákladového prostoru. Šněrovací dírky musí být vyztuženy.“

Na základě rozhodnutí Správního výboru se v článku 2 odstavec 3 nahrazuje existující text s účinností od 1. srpna 1986 následujícím textem:

3. Světlíky jsou přípustné za podmínky, že jsou vyrobeny z dostatečně pevných materiálů a nelze je zvenčí vyjmout a znovu dát na místo bez zanechání viditelných stop. Je však přípustné jejich zasklení, budou-li opatřeny pevnou kovovou mříží, kterou nelze zvenčí sejmout; průměr ok mříže nesmí být větší než 10 mm.“

Na základě rozhodnutí Správního výboru se v článku 3 odstavec 6 stávající text s účinností od 1. srpna 1986 nahrazuje následujícím textem:

6. Plachta musí být připevněna k vozidlu přesně v souladu s podmínkami stanovenými v článku 1 písm. a) a b) tohoto řádu. Mohou být použity dále uvedené způsoby:

a) Plachta bude moci být připevněna:

i) kovovými kroužky připevněnými na vozidle,

ii) šněrovacími dírkami zhotovenými na okraji plachty,

iii) vazným prostředkem procházejícím kroužky nad plachtou a viditelným zvenčí po celé jeho délce.

Plachta musí krýt pevné části vozidla na vzdálenost nejméně 250 mm, měřeno od středu připevňovacích kroužků, kromě případu, kdy systém konstrukce vozidla brání jakémukoli přístupu do nákladového prostoru.

b) Jestliže má být okraj plachty připevněn na vozidlo trvalým způsobem, obě plochy musí být spojeny bez přerušení a pevnými prostředky.

c) Jestliže je použit pákový uzavírací systém plachty, musí tento systém při jeho uzavření přitlačit plachtu těsně na vnější stranu nákladového prostoru (viz jako příklad náčrt č. 6)-“

Na základě rozhodnutí Správního výboru se za náčrt č. 5 uvedený v příloze 2 vkládá s účinností od 1. srpna 1986 náčrt č. 6 uvedený níže:

Náčrt č. 6

PŘÍKLAD UZAVÍRACÍHO SYSTÉMU PLACHTY

Popis

Tento uzavírací systém je přijatelný, pokud je na každém konci dveří opatřen minimálně jedním kovovým kroužkem. Otvory, jimiž kroužky procházejí, jsou oválné a jen tak velké, aby kroužek jimi prošel. Viditelná část kovového kroužku nevyčnívá více než je dvojnásobek maximální tloušťky vázacího lana, když je systém uzavřen.

Na základě rozhodnutí Správního výboru se v článku 3 odstavci 11 písmeno c) poslední část věty za středníkem mění s účinností od 1. srpna 1988 následovně:

„...; tento řemínek musí být připevněn na vnitřní straně plachty a mít buď

i) šněrovací dírku pro lano uvedené v odstavci 9 tohoto článku, nebo

ii) šněrovací dírku, která může být připevněna ke kovovému kroužku uvedeném v odstavci 6 tohoto článku a zajištěna lanem uvedeném v odstavci 9 tohoto článku.“

Na základě rozhodnutí Správního výboru se do článku 3 odstavce 9 za stávající text vkládá s účinností od 1. srpna 1989 následující text:

„... Řemínek může být použit jako upevňovací prostředek v případech, kdy má být plachta upevněna na výztuž vozidla u systému konstrukce, který odpovídá mezi jiným ustanovením odstavce 6a) tohoto článku (náčrt č. 7 uvedený v této příloze znázorňuje vzor takového konstrukčního typu). Řemínek musí odpovídat ustanovením uvedeným v odst. 11c) z hlediska jeho materiálu, rozměrů a tvaru.“

Náčrt č. 7

PŘÍKLAD PLACHTY PŘIPEVNĚNÉ K RÁMU SPECIÁLNÍHO TVARU

Popis

Tento způsob připevnění plachty k vozidlu je přijatelný, pokud jsou kroužky zapuštěny do profilu a nevyčnívají více, než je maximální hloubka profilu. Šířka profilu má být co nejmenší.

Na základě rozhodnutí Správního výboru se v článku 3 odstavec lis účinností od 1. srpna 1992 nahrazuje stávající text následovně:

11. V místech, kde jsou v plachtě otvory sloužící k nakládce a vykládce, musí být oba okraje plachty k sobě spojeny. Mohou být použity následující způsoby:

a) oba okraje plachty se dostatečně překrývají. Jejich uzavření musí být rovněž zajištěno:

i) šitou nebo svařovanou klopou podle odstavců 3 a 4 tohoto článku;

ii) kroužky a šněrovacími dírkami vyhovujícími podmínkám odstavce 8 tohoto článku; kroužky musí být zhotoveny z kovu, a

iii) řemínkem zhotoveným z jednoho kusu vhodného nepružného materiálu, nejméně 20 mm širokého a 3 mm silného, provlečeného kroužky a spojujícího oba okraje plachty i klopu; tento řemínek musí být připevněn na vnitřní straně plachty a bude opatřen:

- šněrovací dírkou, kterou bude procházet lano, uvedené v odst. 9 tohoto článku, nebo

- šněrovací dírkou, která může být navlečena na kovový kroužek uvedený v odst. 6 tohoto článku a zajištěna lanem uvedeným v odst. 9 tohoto článku.

Klopa není nutná, existuje-li zvláštní zařízení, jako ochranná přepážka, zabraňující přístupu do nákladového prostoru bez zanechání viditelných stop.

b) speciální uzavírací systém, držící okraje plachty těsně uzavřené, je-li nákladový prostor uzavřen a opatřen celní závěrou. Systém musí být opatřen otvory pro průchod kovových kroužků, uvedených v odst. 6 tohoto článku a zabezpečených lanem, uvedeným v odst. 9 tohoto článku. Takový systém je popsán v náčrtu č. 8, který je součástí této přílohy.“

Náčrt č. 8

UZAVÍRACÍ SYSTÉM PLACHTY V MÍSTĚ OTVORŮ PRO NAKLÁDKU A VYKLÁDKU

(popis je uveden na následující straně)

Popis

U tohoto uzavíracího systému jsou dva okraje plachty v místě jejího rozevření, které slouží jako přístup pro nakládku a vykládku, spojeny pomocí hliníkové uzavírací tyče. Po celém okraji rozevření je plachta opatřena obrubou pro protažení lana (viz náčrt č. 8.1). Tento systém znemožňuje vytažení plachty zpod tyče. Tato obruba musí být provedena zvenku a svařováním, v souladu s přílohou 2, článek 3, odstavec 4 této úmluvy.

Okraje plachty se nasadí do otevřených profilů hliníkové uzavírací tyče a nasunou do dvou paralelních podélných tunýlků, které jsou na spodním konci uzavřeny. Když je uzavírací tyč ve své horní poloze, jsou okraje plachty spojeny.

Na horním konci rozevření plachty je uzavírací tyč blokována průhledným plastovým víčkem, které je k plachtě přinýtováno (viz náčrt č. 8.2). Uzavírací tyč je tvořena dvěma díly, které jsou spojeny nýtovaným závěsem, aby se tak usnadnila instalace a demontáž. Závěs musí být konstruován tak, aby nedovolil sejmutí svislého čepu, jakmile je systém uzavřen (viz náčrt č. 8.3).

Na jejím spodním konci je uzavírací tyč opatřena otvorem, kterým prochází kroužek. Otvor je oválný a jen tak veliký, aby umožnil protažení kroužku (viz náčrt 8.4). Tímto kroužkem se pak protáhne vázací lano, které uzavírací tyč zajišťuje.

Na základě rozhodnutí Správního výboru se v článku 3 odstavec 9 s účinností od 1. října 1994 nahrazuje označení „odst. 11c)“ označením „odst. 11a) iii)“.

Na základě rozhodnutí Správního výboru dne 20. října 2000 se za poslední větu v článku 3 odstavec 11a) s účinností od 12. června 2001 vkládá následující nová věta: „Klopa není nutná ani v případě vozidel s roletovými plachtami.“

Na základě rozhodnutí Správního výboru dne 20. října 2000 se s účinností od 12. června 2001 vkládá nový článek 4, který zní:

„Článek 4

Vozidla s roletovými plachtami

1. Vozidla s roletovými plachtami musí vyhovovat podmínkám uvedeným v článcích 1, 2 a 3 tohoto řádu. Kromě toho musí tato vozidla odpovídat tomuto článku.

2. Roletové plachty, podlaha, dveře a veškeré další konstrukční prvky nákladového prostoru musí splňovat buď požadavky uvedené v článku 3 odstavce 6, 8, 9 a 11 tohoto řádu nebo požadavky uvedené níže v bodech i) až vi).

i) Roletové plachty, podlaha, dveře a veškeré další konstrukční prvky nákladového prostoru musí být spojeny tak, aby je nebylo možno otevřít nebo zavřít bez zanechání viditelných stop.

ii) Plachta musí překrývat horní pevné části vozidla alespoň o jednu čtvrtinu skutečné vzdálenosti mezi napínacími popruhy. Plachta musí překrývat spodní pevné části vozidla alespoň o 50 mm. Vodorovné otvory mezi plachtou a pevnými částmi nákladového prostoru nesmí v žádném místě přesáhnout 10 mm, měřeno kolmo k podélné ose vozidla, je-li nákladový prostor zajištěn a opatřen celní závěrou.

iii) Vedení roletové plachty a ostatní pohyblivé části musí být spojeny tak, že dveře, které jsou uzavřené a opatřené celní závěrou, a ostatní pohyblivé části není možno zvenku otevřít a zavřít bez zanechání viditelných stop. Vedení roletové plachty a ostatní pohyblivé části musí být spojeny tak, aby nebylo možno vniknout do nákladového prostoru bez zanechání viditelných stop. Systém je popsán v náčrtu č. 9 připojeném k tomuto řádu.

iv) Vodorovná vzdálenost mezi kroužky, užívanými pro celní účely, na pevných částech vozidla nesmí přesáhnout 200 mm. Nicméně, vzdálenost může být větší, ale nesmí přesáhnout 300 mm mezi kroužky na obou stranách bočnice, pokud konstrukční systém vozidla a plachet znemožňuje jakýkoli přístup do nákladového prostoru. Podmínky uvedené výše v bodu ii) však musí být splněny.

v) Vzdálenost mezi napínacími popruhy nesmí přesáhnout 600 mm.

vi) Vazné prostředky používané k upevnění plachet k pevným částem vozidla musí splňovat požadavky uvedené v článku 3 odstavec 9 tohoto řádu.“

Na základě rozhodnutí Správního výboru dne 20. října 2000 se za stávající náčrty uvedené v příloze 2 vkládá s účinností od 12. června 2001 následující novy náčrt:

Náčrt č. 9

PŘÍKLAD KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU VOZIDLA S ROLETOVÝMI PLACHTAMI

Na základě rozhodnutí Správního výboru dne 26. září 2003 se v článku 3 odstavci 9 s účinností od 1. října 2005 nahrazují první dva odstavce následujícím textem:

9. Jako vazné prostředky musí být použity:

a) ocelová lana o průměru nejméně 3 mm; nebo

b) konopné nebo sisalové provazy o průměru nejméně 8 mm, obalené pláštěm z průhledné a nepružné umělé hmoty; nebo

c) lana složená ze svazků optických vláken uvnitř spirálovitě vinutého ocelového pláště obaleného průhlednou a nepružnou umělou hmotou; nebo

d) lana obsahující textilní jádro zcela obalené nejméně čtyřmi prameny utvořenými výhradně z ocelových drátů za podmínky, že průměr těchto lan je nejméně 3 mm (nepočítaje v to případný plášť z průhledné umělé hmoty).

Lana v souladu s odstavcem 9 a) nebo d) tohoto článku mohou být obalena pláštěm z průhledné a nepružné umělé hmoty.“

Na základě rozhodnutí Správního výboru dne 26. září 2003 se v článku 3 odstavec 10 s účinností od 1. října 2005 nahrazuje následujícím textem:

10. Každý druh lana musí být z jednoho kusu a být opatřeno koncovkou z tvrdého kovu na obou koncích. Oba kovové konce musí umožnit protažení vazného prostředku celní závěry. Připevnění každé kovové koncovky lan v souladu s ustanoveními odstavce 9 a), b) a d) tohoto článku musí být provedeno dutým nýtem procházejícím lanem umožňujícím protáhnout vazný prostředek celní závěry. Lano musí zůstat viditelné z obou stran dutého nýtu, aby bylo možno se přesvědčit, že lano je skutečně z jednoho kusu (viz náčrt č. 5 přiložený k tomuto řádu).“

Příloha 4

Na základě rozhodnutí Správního výboru se stávající vzor schvalovacího osvědčení silničního vozidla s účinností od 1. srpna 1995 nahrazuje následujícím vzorem:

Vzor schvalovacího osvědčení silničního vozidla

Příloha 6

Na základě rozhodnutí Správního výboru se za vysvětlivku 2.3.6 b) s účinností od 1. srpna 1979 vkládá nová vysvětlivka 2.3.8, která zní následovně:

2.3.8 Odstavec 8 - vzdálenosti mezi kroužky a šněrovacími dírkami

Vzdálenost větší než 200 mm, avšak nepřesahující 300 mm, je přijatelná, pokud jsou kroužky zapuštěny v bočnicích a šněrovací dírky jsou tak oválné a tak malé, že je lze sotva navléknout na kroužky.“

Na základě rozhodnutí Správního výboru se za vysvětlivku 0.45 s účinností od 1. října 1980 vkládá nová vysvětlivka, která zní následovně:

„Příloha 1

1.10c) Návod k použití karnetu TIR

Ložné listy připojené k manifestu o zboží

Bod 10c) Návodu k použití karnetu TIR dovoluje používání ložných listů formou přílohy ke karnetu TIR, přestože je v něm dostatek místa k zapsání veškerého přepravovaného zboží. Tato praxe je však povolena pouze tehdy, jestliže ložné listy obsahují veškeré údaje, požadované v manifestu o zboží, v čitelné formě, a jsou-li dodržena všechna ustanovení bodu 10c).“

Na základě rozhodnutí Správního výboru se poslední věta v odstavci a) vysvětlivky 2.2.1a) nahrazuje s účinností od 1. října 1981 následovně:

„Nehledě na výše uvedené může však být podlaha nákladového prostoru připevněna samořeznými šrouby, průchodnými nýty nebo nýty přikládanými pomocí výbušné nálože nebo pneumaticky nasazovanými čepy, pokud jsou přiloženy zevnitř a procházejí v pravém úhlu podlahou a spodními kovovými příčníky, za podmínky, kromě případu použití samořezných šroubů, budou některé z jejich konců vyčnívat nad vnější povrch příčníku nebo k němu budou přivařeny.“

Na základě rozhodnutí Správního výboru se vysvětlivka 2.3.6a) přečíslovává na 2.3.6a)-1 s účinností od 1. října 1982.

Na základě rozhodnutí Správního výboru se za vysvětlivku 2.3.6a)-1 vkládá následující nová vysvětlivka 2.3.6a)-2 s účinností od 1. října 1982:

„2.3.6a)-2 Vozidla opatřená otočnými kroužky

Kovová otočná očka, z nichž každé se otáčí v závěsu upevněném na vozidle, je možno používat pro účely tohoto odstavce (viz náčrt č. 2a v příloze 6) za podmínky, že:

a) každý závěs je upevněn na vozidle tak, aby jej nebylo možno odstranit a znovu dát na místo bez zanechání viditelných stop; a

b) pérko každého závěsu je úplně uzavřeno v kovovém krytu ve tvaru zvonu.“

Náčrt č. 2a

PŘÍKLAD OTOČNÉHO KROUŽKU („D“ KROUŽKU)

Na základě rozhodnutí Správního výboru se vyraz „šesti“ ve vysvětlivce 2.3.9 nahrazuje slovy „nejméně čtyřmi“ s účinností od 1. října 1982.

Na základě rozhodnutí Správního výboru se do vysvětlivky 2.2.1c)-1 vkládá s účinností od 1. srpna 1984 následující nový odstavec f):

f) Ventilační otvor může být vybaven ochranným zařízením. Toto zařízení bude připevněno k plachtě tak, aby umožňovalo celní prohlídku tohoto otvoru. Bude připevněno k plachtě ve vzdálenosti nejméně 5 cm od krytu ventilačního otvoru.“

Na základě rozhodnutí Správního výboru se za vysvětlivku 0.8.3 s účinností od 1. srpna 1985 vkládá nová vysvětlivka 0.8.5, která zní následovně:

0.8.5 Článek 8 odstavec 5

Jestliže je záruka požadována za zboží, které není uvedeno v karnetu TIR, měla by příslušná celní správa uvést skutečnosti, na základě kterých dospěla k závěru, že toto zboží se nalézalo v celně uzavřeném prostoru silničního vozidla nebo kontejneru.“

Na základě rozhodnutí Správního výboru se za vysvětlivku 2.2.1c)-2 s účinností od 1. srpna 1986 vkládá nová vysvětlivka 2.2.3, která zní následovně:

2.2.3 Odstavec 3 - Bezpečnostní sklo

Sklo bude považováno za bezpečnostní, jestliže není nebezpečí jeho rozbití vlivem jakéhokoli působení, které může nastat za normálních podmínek provozu vozidla. Sklo bude opatřeno značkou, označující jej jako bezpečnostní sklo.“

Na základě rozhodnutí Správního výboru se za vysvětlivku 0.6.2 s účinností od 1. srpna 1987 vkládá nová vysvětlivka 0.8.2, která zní následovně:

0.8.2 Článek 8 odstavec 2

Ustanovení tohoto odstavce se použije, jestliže v případech porušení předpisů uvedených v odstavci 1 článku 8 zákony a nařízení některé smluvní strany stanoví namísto dovozních nebo vývozních cel a daní placení jiných částek, jako jsou pokuty nebo jiné peněžité tresty. Částka k úhradě přitom nesmí převýšit částku dovozních nebo vývozních cel a daní, které by byly vymahatelné v případě, že zboží bylo dováženo nebo vyváženo v souladu s příslušnými celními předpisy, zvýšených eventuálně o úroky z prodlení.“

Na základě rozhodnutí Správního výboru se ve vysvětlivce 2.2.1b) odstavci b) s účinností od 1. srpna 1987 stávající druhá věta nahrazuje novou větou, která zní:

„Mimoto musí být jednotlivé součásti takových zařízení (např. osy nebo dříky závěsů nebo čepů), jestliže jsou nezbytné pro zajištění celní bezpečnosti nákladového prostoru*), zamontovány tak, aby nemohly být odstraněny nebo demontovány bez zanechání viditelných stop, je-li nákladový prostor uzavřen a opatřen celní závěrou.“

Na základě rozhodnutí Správního výboru se za náčrt č. 1 uvedený v této příloze s účinností od 1. srpna 1987 vkládá níže uvedený náčrt č. 1a:

„Náčrt č. 1a

PŘÍKLAD ZÁVĚSU, KTERÝ NEPOTŘEBUJE ZVLÁŠTNÍ OCHRANU ČEPU

Níže zobrazený závěs vyhovuje požadavkům vysvětlivky 2.2.1b), odstavec b), věta druhá. Konstrukční provedení ramena závěsu a křídla závěsu činí jakoukoli speciální ochranu čepu zbytečnou, protože výstupky ramena závěsu přesahují okraje křídla závěsu. Takové výstupky tudíž brání v otevření celně uzavřených dveří na straně závěsu bez zanechání patrných stop, i kdyby byl nechráněný čep vymontován.

Na základě rozhodnutí Správního výboru se ve vysvětlivce 2.2.1b) s účinností od 1. srpna 1991 stávající text nahrazuje následovně:

c) Výjimečně u vozidel s tepelně izolovanými nákladovými prostory mohou být zařízení pro umístění celní uzávěry, závěsy a jiné součásti, jejichž odstraněním by se umožnil přístup do nákladového prostoru nebo do prostorů, ve kterých by mohlo být zboží ukryto, připevněny ke dveřím tohoto nákladového prostoru následujícím způsobem:

i) Svorníky nebo šrouby připevněnými z vnějšku, které ovšem jinak nesplňují

- požadavky uvedené pod písmenem a) výše uvedené vysvětlivky 2.2.1a), a to za předpokladu, že:

- konce svorníků nebo šroubů jsou zakotveny v desce s vyřezaným závitem nebo v podobném zařízení, připevněném za vnější dveřní výplní; a hlavy vhodného počtu těchto svorníků nebo šroubů jsou přivařeny k zařízením pro přiložení celní uzávěry, k závěsům atd. tak, že jsou zcela deformovány, a že tyto svorníky nebo šrouby nelze odstranit bez zanechání viditelných stop (viz náčrt č. 1 uvedený v této příloze).

ii) Připevňovacím zařízením, které je vkládáno z vnitřní strany tepelně izolovaných dveří za předpokladu, že:

- upevňovací hřeb a zajišťovací kroužek tohoto zařízení jsou spojeny pneumatickým nebo hydraulickým nástrojem a připevněny za deskou nebo podobným prvkem umístěným mezi vnější vrstvou dveří a izolací; a

- hlava upevňovacího hřebu není přístupná z vnitřní strany nákladového prostoru; a

- dostatečný počet zajišťovacích kroužků a upevňovacích hřebů je svařen dohromady a tyto prvky nelze odstranit bez zanechání viditelných stop (viz náčrt č. 5 uvedený v této příloze).

Výraz „tepelně izolovaný nákladový prostor“ je nutno vykládat tak, že se vztahuje na chladicí i izotermické nákladové prostory.“

Náčrt č. 5

PŘÍKLAD UZAVÍRACÍHO ZAŘÍZENÍ APLIKOVANÉHO ZEVNITŘ IZOLOVANÉ DVEŘNÍ KONSTRUKCE

Na základě rozhodnutí Správního výboru se vysvětlivka 2.3.11a) s účinností od 1. srpna 1993 přečíslovává na „2.3.11a)-1“.

Na základě rozhodnutí Správního výboru se vysvětlivka 2.3.11c)-1 s účinností od 1. srpna 1993 přečíslovává na „2.3.11a)-2“.

Na základě rozhodnutí Správního výboru se vysvětlivka 2.3.11c)-2 s účinností od 1. srpna 1993 přečíslovává na „2.3.11a)-3“.

Na základě rozhodnutí Správního výboru se do vysvětlivky 0.8.3 s účinností od 1. října 1994 za stávající text doplňuje následující text:

„V případě přepravy alkoholu a tabáku, podrobnosti jsou uvedeny níže, se celním orgánům doporučuje zvýšit maximální částku, která může být požadována na záručních sdruženích, na částku rovnající se 200000 USD:

(1) Nedenaturovaný etylalkohol s objemovým obsahem alkoholu 80 % nebo vyšším (HS kód 22.07.10),

(2) Nedenaturovaný etylalkohol s objemovým obsahem alkoholu nižším než 80 %; destiláty, likéry a ostatní lihové nápoje, složené alkoholické přípravky používané pro výrobu nápojů (HS kód 22.08),

(3) Doutníky, viržinka (cheroots) a krátké doutníky (cigarillos) obsahující tabák (HS kód 24.02.10),

(4) Cigarety obsahující tabák (HS kód 24.02.20),

(5) Tabák ke kouření, ať již obsahuje nebo neobsahuje tabákové náhražky v jakémkoliv poměru (HS kód 24.03.10).“

Na základě rozhodnutí Správního výboru se ve vysvětlivce 2.3.11a)-3 s účinností od 1. října 1994 nahrazují slova „odstavec 11“ slovy „odstavec 11a)“.

Na základě rozhodnutí Správního výboru se v náčrtu č. 3 s účinností od 1. října 1994 nahrazují slova „odstavec 11“ slovy „odstavec 11a)“.

Na základě rozhodnutí Správního výboru se ve vysvětlivce 0.8.3 s účinností od 1. srpna 1995 nahrazuje druhá věta stávajícího textu (jak bylo změněno dne 1. října 1994) následujícím textem:

„V případě přepravy alkoholu a tabáku, podrobnosti jsou uvedeny níže, kdy je překročeno množství níže uvedené, se celním orgánům doporučuje zvýšit maximální částku, která může být požadována na záručních sdruženích, na částku rovnající se 200000 USD.“

Na základě rozhodnutí Správního výboru se ve vysvětlivce 0.8.3 s účinností od 1. srpna 1995 doplňuje na konec stávajícího textu (jak bylo změněno dne 1. října 1994) následující text:

„Je doporučeno omezit maximální částku, která může být požadována na záručních sdruženích, na částku rovnající se 50000 USD, jestliže není překročeno následující množství výše uvedených kategorií tabáku a alkoholu:

(1) 300 litrů,

(2) 500 litrů,

(3) 40000 kusů,

(4) 70000 kusů,

(5) 100 kilogramů.

Přesné množství (litry, kusy, kilogramy) výše uvedených kategorií tabáku a alkoholu musí být zapsány do manifestu o zboží v karnetu TIR.“

Na základě rozhodnutí Správního výboru dne 27. června 1997 se vysvětlivka 0.38.2 s účinností od 17. února 1999 zrušuje.

Na základě rozhodnutí Správního výboru dne 27. června 1997 se do přílohy 8 článku 13 odstavce 1 s účinností od 17. února 1999 vkládá nová vysvětlivka 8.13.1-1, která zní:

„8.13.1-1 Finanční zajištění

Po uplynutí počáteční dvouleté lhůty smluvní strany Úmluvy předpokládají, že činnost Výkonné rady TIR a Sekretariátu TIR bude hrazena prostřednictvím řádného rozpočtu Organizace spojených národů. To nevylučuje prodloužení původního způsobu financování, pokud by se neuskutečnilo financování z prostředků Organizace spojených národů nebo z alternativních zdrojů.“

Na základě rozhodnutí Správního výboru dne 27. června 1997 se do přílohy 8 článku 13 odstavce 1 s účinností od 17. února 1999 vkládá druhá nová vysvětlivka 8.13.1-2, která zní:

8.13.1-2 Činnost Výkonné rady TIR

Práce členů Výkonné rady TIR bude hrazena jejich příslušnými vládami.

Na základě rozhodnutí Správního výboru dne 27. června 1997 se do přílohy 9 části L odstavce 1 a) s účinností od 17. února 1999 vkládá nová vysvětlivka 9.1.1a), která zní:

„9.1.1a) Založené sdružení

Ustanovení uvedená v příloze 9, část L odstavec 1 písmeno a) se vztahují na organizace zapojené do mezinárodní výměny zboží, včetně obchodních komor.“

Na základě rozhodnutí Správního výboru dne 27. června 1997 se do přílohy 9 části II, odstavce 3 s účinností od 17. února 1999 vkládá nová vysvětlivka 9.II.3, která zní:

„9.II.3 Schvalovací výbor

Doporučuje se vytvořit národní schvalovací výbory složené ze zástupců příslušných orgánů, národních sdružení a dalších zainteresovaných organizací.“

Na základě rozhodnutí Správního výboru dne 20. října 2000 se vysvětlivky 0.1b), 0.1e) a 0.1 e) i) s účinností od 12. května 2002 přečíslovávají na vysvětlivky 0.1f), 0.1i) a 0.1i) i).

Na základě rozhodnutí Správního výboru dne 20. října 2000 se v nové vysvětlivce 0.1f) s účinností od 12. května 2002 nahrazují slova „pod písmenem b) článku 1“ slovy „pod písmenem f) článku 1“.

Na základě rozhodnutí Správního výboru dne 20. října 2000 se v nové vysvětlivce 0.1i) i) s účinností od 12. května 2002 nahrazují slova „pod písmenem e) i) prvého článku“ slovy „pod písmenem i) i) článku 1“.

Na základě rozhodnutí Správního výboru dne 20. října 2000 se ve vysvětlivce 0.2-2 s účinností od 12. května 2002 ve druhé větě nahrazují slova „operace TIR“ slovy „přepravy TIR“.

Na základě rozhodnutí Správního výboru dne 20. října 2000 se do článku 6, nového odstavce 2a s účinností od 12. května 2002 vkládá nová vysvětlivka 0.6.2a, která zní:

„0.6.2a Vztah mezi mezinárodní organizací a jejími členskými sdruženími musí být definován v písemných smlouvách o fungování mezinárodního záručního systému.“

Na základě rozhodnutí Správního výboru dne 20. října 2000 se do článku 8, odstavce 7 s účinností od 12. května 2002 vkládá nová vysvětlivka 0.8.7, která zní:

0.8.7 Opatření, jež mají příslušné orgány přijmout za účelem vyžádání zaplacení od osoby nebo osob, které jim přímo dluží, spočívají při nejmenším v oznámení o nevyřízení operace TIR a/nebo zaslání platebního výměru držiteli karnetu TIR.“

Na základě rozhodnutí Správního výboru dne 20. října 2000 se ve vysvětlivce 0.10 s účinností od 12. května 2002 nahrazují slova „Potvrzení o uvolnění karnetu TIR“ slovy „Potvrzení o ukončení operace TIR“.

Na základě rozhodnutí Správního výboru dne 20. října 2000 se stávající vysvětlivky 0.11-1 a 0.11-2 s účinností od 12. května 2002 přečíslovávají na vysvětlivky 0.11-2 a 0.11-3.

Na základě rozhodnutí Správního výboru dne 20. října 2000 se do článku 11, odstavce 1 s účinností od 12. května 2002 vkládá nová vysvětlivka 0.11-1, která zní:

„0.11-1 Kromě oznámení záručnímu sdružení by celní orgány měly také vyrozumět držitele karnetu TIR, a to co nejdříve po nevyřízení operace TIR. Oznámení může být provedeno zároveň s oznámením záručnímu sdružení.“

Na základě rozhodnutí Správního výboru dne 20. října 2000 se ve vysvětlivce 0.21-1 s účinností od 12. května 2002 nahrazují slova „s výjimkou“ slovy „kromě“.

Na základě rozhodnutí Správního výboru dne 20. října 2000 se ve vysvětlivce 0.28 s účinností od 12. května 2002 zrušuje odstavec 1.

Na základě rozhodnutí Správního výboru dne 20. října 2000 se ve vysvětlivce 0.28 s účinností od 12. května 2002 zrušuje třetí věta v odstavci 2 spolu s číslem odstavce.

Na základě rozhodnutí Správního výboru dne 20. října 2000 se ve vysvětlivce 0.28 s účinností od 12. května 2002 zrušuje čtvrtá věta zrušeného odstavce 2.

Na základě rozhodnutí Správního výboru dne 25. října 2002 se vysvětlivka 0.38.1 s účinností od 7. listopadu 2003 zrušuje.

Na základě rozhodnutí Správního výboru dne 25. října 2002 se ve vysvětlivce 2.2.1b) s účinností od 7. listopadu 2003 vkládá nový pododstavec f), který zní následovně:

f) V případech kdy je vyžadována více než jedna celní závěra se počet těchto celních závěr uvede do schvalovacího osvědčení do odstavce 5 (příloha 4 Úmluvy TIR, 1975). Náčrt nebo fotografie silničního vozidla, které znázorňují přesné umístění celních závěr, se připojí ke schvalovacímu osvědčení.“

Na základě rozhodnutí Správního výboru dne 26. září 2003 se s účinností od 1. října 2005 vkládá nová vysvětlivka k článku 1b), která zní:

„0.1-b V případě více celních úřadů odeslání nebo určení situovaných v jedné nebo více zemích článek 1b) umožňuje provádění více než jedné operace TIR ve smluvní straně. Za těchto podmínek může být národní část přepravy TIR prováděná mezi dvěma následnými celními úřady, bez ohledu na to, zda jsou celními úřady odeslání, určení nebo pohraničními úřady, považována za operaci TIR.“

Na základě rozhodnutí Správního výboru dne 26. září 2003 se vysvětlivka 2.3.9 s účinností od 1. října 2005 zrušuje.

Na základě rozhodnutí Správního výboru dne 7. října 2005 se vysvětlivka 0.6.2a) s účinností od 12. srpna 2006 přečíslovávána 0.6.2a)-1.

Na základě rozhodnutí Správního výboru dne 7. října 2005 se s účinností od 12. srpna 2006 vkládá následující nová vysvětlivka 0.6.2a)-2:

„0.6.2a)-2

Pověření vydané v souladu s článkem 6 odstavec 2a) musí být uvedeno v písemné dohodě mezi EHK/OSN a mezinárodní organizací. Dohoda stanoví, že mezinárodní organizace musí plnit příslušná ustanovení Úmluvy, musí respektovat kompetence smluvních stran Úmluvy a plnit rozhodnutí Správního výboru a požadavky Výkonné rady TIR. Podpisem dohody se mezinárodní organizace zavazuje, že přijímá odpovědnost danou pověřením. Dohoda se rovněž vztahuje na odpovědnost mezinárodní organizace uvedenou v Příloze 8 článek 10 odstavec b) v případě, že centralizovaný tisk a distribuce karnetů TIR jsou prováděny výše uvedenou mezinárodní organizací. Dohoda musí být schválena Správním výborem.“

Na základě rozhodnutí Správního výboru dne 7. října 2005 se s účinností od 12. srpna 2006 vkládá následující nová vysvětlivka 8.10b):

„8.10b) Dohoda uvedená ve vysvětlivce k článku 6 odstavci 2a) se rovněž vztahuje na odpovědnost mezinárodní organizace uvedenou v odstavci b) tohoto článku v případě, že centralizovaný tisk a distribuce karnetů TIR jsou prováděny výše uvedenou mezinárodní organizací.“

Příloha 7

Na základě rozhodnutí Správního výboru se v článku 2, odstavci 2i) a ii) s účinností od 1. srpna 1987 stávající text nahrazuje následovně:

i) jestliže vnitřní obložení kontejneru kryje stěnu v celé její výšce od podlahy ke střeše nebo v jiných případech, je-li prostor mezi tímto obložením a vnější stěnou úplně uzavřen, musí být obložení položeno tak, aby jej nebylo možno sejmout a dát na místo bez zanechání viditelných stop, a

ii) jestliže obložení nekryje stěnu v celé její výšce, jestliže prostory, které jej oddělují od vnější stěny, nejsou úplně uzavřeny a ve všech ostatních případech, kdy se v konstrukci kontejnerů vyskytují prostory, musí být počet zmíněných prostorů omezen na minimum a tyto prostory musí být snadno přístupné při celních prohlídkách.

Na základě rozhodnutí Správního výboru se v článku 4, odstavci 3 s účinností od 1. srpna 1987 ve druhé větě v závorce zrušuje slovo „zadní“.

Na základě rozhodnutí Správního výboru se v článku 4, odstavci 5 s účinností od 1. srpna 1987 mění poslední část poslední věty následovně:

„...avšak v tomto případě je nutno pásky z umělé hmoty přiložit po obou stranách plachty a záplata musí být přiložena zevnitř.“

Na základě rozhodnutí Správního výboru se v článku 4, odstavci 6 s účinností od 1. srpna 1987 stávající text nahrazuje následovně:

6. Plachta bude připevněna na kontejneru pevně ve shodě s podmínkami stanovenými v článku 1 písm. a) a b) tohoto řádu. Mohou být použity dále uvedené způsoby:

a) Plachta bude moci být připevněna

i) kovovými kroužky připevněnými na kontejnery,

ii) šněrovacími dírkami, zhotovenými na okraji plachty, a

iii) vazným prostředkem procházejícím kroužky nad plachtou a viditelným zvenčí po celé jeho délce.

Plachta musí krýt pevné části kontejneru na vzdálenost nejméně 250 mm, měřeno od středu připevňovacích kroužků, kromě případu, kdy systém konstrukce kontejneru brání jakémukoliv přístupu ke zboží.

b) Jestliže má být okraj plachty připevněn ke kontejneru trvalým způsobem, obě plochy musí být spojeny bez přerušení a pevnými prostředky.

c) Jestliže je použit pákový uzavírací systém plachty, musí tento systém při jeho uzavření přitlačit plachtu těsně na vnější stranu kontejneru (jako příklad viz náčrt č. 6).“

Na základě rozhodnutí Správního výboru se za náčrt č. 5 s účinností od 1. srpna 1987 vkládá náčrt č. 6 uvedený níže:

Náčrt č. 6

PŘÍKLAD UZAVÍRACÍHO SYSTÉMU PLACHTY

Popis

Tento uzavírací systém je přijatelný, pokud je na každém konci dveří opatřen minimálně jedním kovovým kroužkem. Otvory, jimiž kroužky procházejí, jsou oválné a jen tak velké, aby kroužek jimi prošel. Viditelná část kovového kroužku nevyčnívá více než je dvojnásobek maximální tloušťky vázacího lana, když je systém uzavřen.

Na základě rozhodnutí Správního výboru se do článku 4 s účinností od 1. srpna 1987 vkládá nový odstavec 7, který zní následovně:

7. Plachta musí spočívat na vhodné nástavbě (sloupky, bočnice, oblouky, latě atd.).“

Na základě rozhodnutí Správního výboru se v článku 4, odstavci 8 s účinností od 1. srpna 1987 stávající text nahrazuje následovně:

8. Vzdálenost mezi kroužky a šněrovacími dírkami nepřesáhne 200 mm. Vzdálenost může být větší, avšak nepřesáhne 300 mm mezi kroužky a šněrovacími dírkami, zhotovenými z jedné i druhé strany sloupku, jestliže způsob konstrukce kontejneru a plachty je takový, že znemožňuje jakýkoli přístup do kontejneru. Šněrovací dírky musí být vyztuženy.“

Na základě rozhodnutí Správního výboru se v článku 4 odstavec 10b) a c) s účinností od 1. srpna 1987 v odstavci b) nahrazují slova „v odstavci 7“ slovy „v odstavci 8“ a v odstavci c) se nahrazují slova „v odstavci 8“ slovy „v odstavci 9“.

Na základě rozhodnutí Správního výboru se v článku 4 s účinností od 1. srpna 1987 stávající odstavce 7-11 přečíslovávají na odstavce 8-12.

Na základě rozhodnutí Správního výboru se v části L článku 4, odstavci 9 s účinností od 1. srpna 1989 vkládá za stávající text následující text:

„Řemínek může být použit jako upevňovací prostředek v případech, kdy má být plachta upevněna na výztuž vozidla u systému konstrukce, který odpovídá mezi jiným ustanovením odst. 6a) tohoto článku (náčrt č. 7 uvedený v této příloze znázorňuje vzor takového konstrukčního typu). Řemínek musí odpovídat požadavkům uvedeným v odst. 11c) z hlediska jeho materiálu, rozměrů a tvaru.“

Náčrt č. 7

PŘÍKLAD PLACHTY PŘIPEVNĚNÉ K RÁMU SPECIÁLNÍHO TVARU

Popis

Tento způsob připevnění plachty ke kontejneru je přijatelný, pokud jsou kroužky zapuštěny do profilu a nevyčnívají více, než je maximální hloubka profilu. Šířka profilu má být co nejmenší.

Na základě rozhodnutí Správního výboru se v části I článku 4 odstavec lis účinností od 1. srpna 1992 nahrazuje stávající text následovně:

11. V místech, kde jsou v plachtě otvory sloužící k nakládce a vykládce, musí být oba okraje plachty k sobě spojeny. Mohou být použity následující způsoby:

a) oba okraje plachty se dostatečně překrývají. Jejich uzavření musí být rovněž zajištěno: i) šitou nebo svařovanou klopou podle odstavců 3 a 4 tohoto článku;

ii) kroužky a šněrovacími dírkami vyhovujícími podmínkám odstavce 8 tohoto článku; kroužky musí být zhotoveny z kovu, a

iii) řemínkem zhotoveným z jednoho kusu vhodného nepružného materiálu, nejméně 20 mm širokého a 3 mm silného, provlečeného kroužky a spojujícího oba okraje plachty i klopu; tento řemínek musí být připevněn na vnitřní straně plachty a bude opatřen:

- šněrovací dírkou, kterou bude procházet lano, uvedené v odst. 9 tohoto článku, nebo

- šněrovací dírkou, která může být navlečena na kovový kroužek uvedený v odst. 6 tohoto článku a zajištěna lanem uvedeným v odst. 9 tohoto článku.

Klopa není nutná, existuje-li zvláštní zařízení, jako ochranná přepážka, zabraňující přístupu do nákladového prostoru bez zanechání viditelných stop.

b) speciální uzavírací systém, držící okraje plachty těsně uzavřené, je-li nákladový prostor uzavřen a opatřen celní závěrou. Systém musí být opatřen otvory pro průchod kovových kroužků, uvedených v odst. 6 tohoto článku a zabezpečených lanem, uvedeným v odst. 9 tohoto článku. Takový systém je popsán v náčrtu č. 8, který je součástí této přílohy.“

Náčrt č. 8

UZAVÍRACÍ SYSTÉM PLACHTY V MÍSTĚ OTVORŮ PRO NAKLÁDKU A VYKLÁDKU

(popis je uveden na následující straně)

Popis

U tohoto uzavíracího systému jsou dva okraje plachty v místě jejího rozevření, které slouží jako přístup pro nakládku a vykládku, spojeny pomocí hliníkové uzavírací tyče. Po celém okraji rozevření je plachta opatřena obrubou pro protažení lana (viz náčrt č. 8.1). Tento systém znemožňuje vytažení plachty zpod tyče. Tato obruba musí být provedena zvenku a svařováním, v souladu s přílohou 2, článek 3, odstavec 4 této úmluvy.

Okraje plachty se nasadí do otevřených profilů hliníkové uzavírací tyče a nasunou do dvou paralelních podélných tunýlků, které jsou na spodním konci uzavřeny. Když je uzavírací tyč ve své horní poloze, jsou okraje plachty spojeny.

Na horním konci rozevření plachty je uzavírací tyč blokována průhledným plastovým víčkem, které je k plachtě přinýtováno (viz náčrt č. 8.2). Uzavírací tyč je tvořena dvěma díly, které jsou spojeny nýtovaným závěsem, aby se tak usnadnila instalace a demontáž. Závěs musí být konstruován tak, aby nedovolil sejmutí svislého čepu, jakmile je systém uzavřen (viz náčrt č. 8.3).

Na jejím spodním konci je uzavírací tyč opatřena otvorem, kterým prochází kroužek. Otvor je oválný a jen tak veliký, aby umožnil protažení kroužku (viz náčrt 8.4). Tímto kroužkem se pak protáhne vázací lano, které uzavírací tyč zajišťuje.

Na základě rozhodnutí Správního výboru se v části L článku 4, odstavci 9 s účinností od 1. října 1994 nahrazují slova „v odstavci 11c)“ slovy „v odstavci 11a) iii)“.

Na základě rozhodnutí Správního výboru dne 20. října 2000 se v části L článku 4, odstavci 11a) s účinností od 12. června 2001 vkládá za poslední větu nová věta, která zní:

„Klopa není nutná ani v případě kontejnerů s roletovými stranicemi.“

Na základě rozhodnutí Správního výboru dne 20. října 2000 se v části I s účinností od 12. června 2001 nahrazuje článek 5 následujícím textem:

„Článek 5

Kontejnery s roletovými stranicemi

1. Kontejnery s roletovými stranicemi musí vyhovovat podmínkám uvedeným v článcích 1, 2, 3 a 4 tohoto řádu. Kromě toho musí tyto kontejnery odpovídat tomuto článku.

2. Roletové stranice, podlaha, dveře a veškeré další konstrukční prvky kontejneru musí splňovat buď požadavky uvedené v článku 4 odstavce 6, 8, 9 a 11 tohoto řádu nebo požadavky uvedené níže v bodech i) až vi).

i) Roletové stranice, podlaha, dveře a veškeré další konstrukční prvky kontejneru musí být spojeny tak, aby je nebylo možno otevřít nebo zavřít bez zanechání viditelných stop.

ii) Plachta musí překrývat horní pevné části kontejneru alespoň o jednu čtvrtinu skutečné vzdálenosti mezi napínacími popruhy. Plachta musí překrývat spodní pevné části kontejneru alespoň o 50 mm. Vodorovné otvory mezi plachtou a pevnými částmi kontejneru nesmí v žádném místě přesáhnout 10 mm, měřeno kolmo k podélné ose kontejneru, je-li kontejner zajištěn a opatřen celní závěrou.

iii) Vedení roletové plachty a ostatní pohyblivé části musí být spojeny tak, že dveře, které jsou uzavřené a opatřené celní závěrou, a ostatní pohyblivé části není možno zvenku otevřít a zavřít bez zanechání viditelných stop. Vedení roletových plachet a ostatní pohyblivé části musí být spojeny tak, aby nebylo možno vniknout do kontejneru bez zanechání viditelných stop. Systém je popsán v náčrtu č. 9 připojeném k tomuto řádu.

iv) Vodorovná vzdálenost mezi kroužky, užívanými pro celní účely, na pevných částech kontejneru nesmí přesáhnout 200 mm. Nicméně, vzdálenost může být větší, ale nesmí přesáhnout 300 mm mezi kroužky na obou stranách bočnice, pokud konstrukční systém kontejneru a plachet znemožňuje jakýkoli přístup do kontejneru. Podmínky uvedené výše v bodu ii) však musí být splněny.

v) Vzdálenost mezi napínacími popruhy nesmí přesáhnout 600 mm.

vi) Vazné prostředky používané k upevnění plachet k pevným částem kontejneru musí splňovat požadavky uvedené v článku 4 odstavec 9 tohoto řádu.“

Na základě rozhodnutí Správního výboru dne 20. října 2000 se v části I za stávající náčrty vkládá s účinností od 12. června 2001 následující novy náčrt:

Náčrt č. 9

PŘÍKLAD KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU KONTEJNERU S ROLETOVÝMI PLACHTAMI

Na základě rozhodnutí Správního výboru dne 26. září 2003 se v části L článku 4 odstavci 9 s účinností od 1. října 2005 se nahrazují první dva odstavce následujícím textem:

9. Jako vazné prostředky musí být použity:

a) ocelová lana o průměru nejméně 3 mm; nebo

b) konopné nebo sisalové provazy o průměru nejméně 8 mm, obalené pláštěm z průhledné a nepružné umělé hmoty; nebo

c) lana složená ze svazků optických vláken uvnitř spirálovitě vinutého ocelového pláště obaleného průhlednou a nepružnou umělou hmotou; nebo

d) lana obsahující textilní jádro zcela obalené nejméně čtyřmi prameny utvořenými výhradně z ocelových drátů za podmínky, že průměr těchto lan je nejméně 3 mm (nepočítaje v to případný plášť z průhledné umělé hmoty).

Lana v souladu s odstavcem 9 a) nebo d) tohoto článku mohou být obalena pláštěm z průhledné a nepružné umělé hmoty.“

Na základě rozhodnutí Správního výboru dne 26. září 2003 se v části L článku 4 odstavec 10 s účinností od 1. října 2005 nahrazuje následujícím textem:

10. Každý druh lana musí být z jednoho kusu a být opatřeno koncovkou z tvrdého kovu na obou koncích. Oba kovové konce musí umožnit protažení vazného prostředku celní závěry. Připevnění každé kovové koncovky lan v souladu s ustanoveními odstavce 9a), b) a d) tohoto článku musí být provedeno dutým nýtem procházejícím lanem umožňujícím protáhnout vazný prostředek celní závěry. Lano musí zůstat viditelné z obou stran dutého nýtu, aby bylo možno se přesvědčit, že lano je skutečně z jednoho kusu (viz náčrt č. 5 přiložený k tomuto řádu).“

Příloha 8

Na základě rozhodnutí Správního výboru se v článku 6 s účinností od 24. června 1994 nahrazují slova „nejméně poloviny“ slovy „nejméně jedné třetiny“.

Na základě rozhodnutí Správního výboru dne 27. června 1997 se název přílohy 8 s účinností od 17. února 1999 mění následovně:

„SLOŽENÍ, FUNKCE A JEDNACÍ ŘÁD SPRÁVNÍHO VÝBORU A VÝKONNÉ RADY TIR“

Na základě rozhodnutí Správního výboru dne 27. června 1997 se před článek 1 doplňuje s účinností od 17. února 1999 nový podtitulek, který zní následovně:

„Složení, funkce a jednací řád Správního výboru“

Na základě rozhodnutí Správního výboru dne 27. června 1997 se za článek 1 s účinností od 17 února 1999 vkládá nový článek 1a. který zní:

„Článek 1a

1. Výbor projednává každý pozměňovací návrh k Úmluvě v souladu s odstavci 1 a 2 článku 59.

2. Výbor dohlíží na provádění Úmluvy a přezkoumává každé opatření přijaté smluvními stranami, sdruženími a mezinárodními organizacemi podle Úmluvy a jejich soulad s Úmluvou.

3. Prostřednictvím Výkonné rady TIR výbor dohlíží a poskytuje podporu provádění Úmluvy na národních i mezinárodních úrovních.“

Na základě rozhodnutí Správního výboru dne 27. června 1997 se před nový článek 9 vkládá s účinností od 17. února 1999 nový podtitulek, který zní:

„Složení, funkce a jednací řád Výkonné rady TIR“

Na základě rozhodnutí Správního výboru dne 27. června 1997 se vkládají s účinností od 17. února 1999 nové články 9 až 13, které zní:

„Článek 9

1. Výkonná rada TIR, ustavená Správním výborem v souladu s článkem 58-b, je složena z 9 členů, z nichž každý pochází z jiné smluvní strany Úmluvy. Tajemník TIR se účastní zasedání rady.

2. Členové Výkonné rady TIR jsou voleni Správním výborem většinou přítomných a hlasujících členů. Volební období každého člena Výkonné rady TIR je dva roky. Členové Výkonné rady TIR mohou být opětovně zvoleni. Působnost Výkonné rady TIR je stanovena Správním výborem.

Článek 10

Výkonná rada TIR:

a) dohlíží na provádění Úmluvy včetně činnosti záručního systému a plní funkce svěřené jí Správním výborem;

b) dohlíží na centrální tisk a distribuci karnetů TIR sdružením, což může být vykonáváno schválenou mezinárodní organizací uvedenou v článku 6 Úmluvy;

c) koordinuje a podporuje vzájemnou výměnu zpráv a dalších informací mezi příslušnými orgány smluvních stran;

d) koordinuje a podporuje výměnu informací mezi příslušnými orgány smluvních stran, sdruženími a mezinárodními organizacemi;

e) napomáhá urovnání sporů mezi smluvními stranami, sdruženími, pojišťovnami a mezinárodními organizacemi, čímž nejsou dotčena ustanovení článku 57 Úmluvy o řešení sporů;

f) podporuje výuku pracovníků celních orgánů a dalších zájmových skupin zainteresovaných v systému TIR;

g) vede centrální záznamy o předávání informací jednotlivým smluvním stranám, které jsou poskytovány mezinárodními organizacemi uvedenými v článku 6 Úmluvy a které se týkají všech pravidel a postupů stanovených pro vydávání karnetů TIR sdruženími, pokud se týkají minimálních podmínek a požadavků uvedených v příloze 9;

h) monitoruje cenu karnetů TIR.

Článek 11

1. Zasedání rady svolává tajemník TIR na žádost Správního výboru nebo minimálně tří členů rady.

2. Rozhodnutí rady jsou přijímána jednomyslně. Není-li dosaženo jednomyslnosti, je rozhodnutí přijato většinou přítomných a hlasujících členů. Pro přijetí rozhodnutí je nutné kvórum pěti členů rady. Tajemník TIR nemá hlasovací právo.

3. Rada volí svého předsedu a schvaluje svůj vlastní jednací řád.

4. Rada informuje Správní výbor o své činnosti, včetně předkládání auditované finanční uzávěrky minimálně jedenkrát ročně nebo kdykoli na žádost Správního výboru. Předseda rady zastupuje radu ve Správním výboru.

5. Rada projednává všechny informace a dotazy předložené Správním výborem, smluvními stranami, tajemníkem TIR, národními sdruženími a mezinárodními organizacemi uvedenými v článku 6 Úmluvy. Tyto mezinárodní organizace mají právo se zúčastnit zasedání Výkonné rady TIR jako pozorovatelé, pokud její předseda nerozhodne jinak. V případě potřeby se mohou zasedání rady na pozvání jejího předsedy zúčastnit jako pozorovatelé jakékoli další organizace.

Článek 12

Tajemník TIR je členem sekretariátu Evropské hospodářské komise při Organizaci spojených národů a vykonává rozhodnutí Výkonné rady TIR v rámci působnosti rady. Tajemníkovi TIR je nápomocen sekretariát TIR, jehož velikost určuje Správní výbor.

Článek 13

1. Činnost Výkonné rady TIR a Sekretariátu TIR je hrazena z poplatku z každého karnetu TIR distribuovaného mezinárodní organizací uvedenou v článku 6 až do okamžiku, kdy budou získány alternativní zdroje financování.

2. Výše poplatku a postup při jeho vybírání stanoví Správní výbor po poradě s mezinárodní organizací uvedenou v článku 6. Všechny navržené změny poplatku budou schváleny Správním výborem.“

Příloha 9

Na základě rozhodnutí Správního výboru dne 27. června 1997 se s účinností od 17. února 1999 vkládá nová příloha 9, která zní:

„PŘÍLOHA 9

Přístup k systému TIR

ČÁST I

Povolení sdružení k vydávání karnetů TIR

MINIMÁLNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY

1. Minimální podmínky a požadavky, které mají být splněny sdruženími za účelem získání povolení smluvních stran k vydávání karnetů TIR a vystupování jako ručitel v souladu s článkem 6 Úmluvy, jsou:

a) prokázaná existence po dobu nejméně jednoho roku jako založeného dopravního sdružení zastupujícího zájmy dopravního odvětví;

b) důkaz o řádném finančním postavení a organizační způsobilosti umožňující plnit jejich závazky stanovené Úmluvou;

c) prokázaná znalost jejich zaměstnanců umožňující správné provádění Úmluvy TIR;

d) absence závažných nebo opakovaných porušení celních nebo daňových předpisů;

e) uzavření písemné smlouvy nebo jiného právního aktu mezi sdružením a příslušnými orgány smluvní strany, v níž má sídlo. Ověřená kopie písemné smlouvy nebo jiného právního aktu bude uložena u Výkonné rady TIR společně s ověřeným překladem v angličtině, francouzštině nebo ruštině, v případě potřeby. Všechny změny písemné smlouvy nebo jiného právního aktu budou neprodleně předány Výkonné radě TIR;

f) závazek sdružení obsažený v písemné smlouvě nebo v jiném právním aktu podle písmene e), že:

(i) dostojí závazkům uvedeným v článku 8 Úmluvy;

(ii) přijme maximální částku za karnet TIR stanovenou smluvní stranou, která může být požadována od sdružení v souladu s článkem 8 odstavec 3 Úmluvy;

(iii) soustavně ověřuje, a to zvláště před podáním žádosti osob o schválení přístupu k systému TIR, zda tyto osoby splňují minimální podmínky a požadavky uvedené v části II této přílohy;

(iv) poskytne záruky za všechny závazky vzniklé v zemi, v níž má sídlo, v souvislosti s operacemi prováděnými na podkladě karnetů TIR, které samo vydalo a které byly vydány zahraničními sdruženími, jež jsou členy téže mezinárodní organizace jako sdružení samé;

(v) ručí za své závazky ke spokojenosti příslušných orgánů smluvních stran, v nichž má sídlo, spolu s pojišťovnou nebo sdružením pojišťovatelů nebo finančním ústavem. Pojištění nebo smlouva(y) o finanční záruce zahrnuje(í) celkovou částku jeho závazku(ů) spojených s operacemi prováděnými na podkladě karnetů TIR, které sdružení samo vydalo a které byly vydány zahraničními sdruženími, jež jsou členy téže mezinárodní organizace jako sdružení samé.

Lhůta pro předání oznámení o vypovězení smlouvy (smluv) o pojištění nebo o finanční záruce nebude kratší než lhůta pro předání oznámení o ukončení písemné smlouvy nebo jiného právního aktu podle písm. e). Ověřená kopie smlouvy (smluv) o pojištění nebo o finanční záruce a její (jejich) následné změny budou uloženy u Výkonné rady TIR, včetně ověřeného překladu, v případě potřeby, v angličtině, francouzštině nebo ruštině;

(vi) umožní příslušným orgánům ověření všech záznamů a účetních dokladů uchovávaných v souvislosti se správou systému TIR;

(vii) přijme postup pro účinné řešení sporů vznikajících z nesprávného nebo podvodného použití karnetů TIR;

(viii) souhlasí, že každé závažné nebo opakované porušení platných minimálních podmínek a požadavků povede k odejmutí povolení k vydávání karnetů TIR;

(ix) přesně vyhoví všem rozhodnutím příslušných orgánů smluvní strany, v níž má sídlo, o vyloučení osob v souladu s článkem 38 Úmluvy a s částí II této přílohy;

(x) souhlasí s tím, že přesně vykoná všechna rozhodnutí přijatá Správním výborem Úmluvy TIR a Výkonnou radou TIR v rozsahu, ve kterém je přijaly příslušné orgány smluvních stran, v nichž má sdružení sídlo.

2. Smluvní strany, v nichž má sdružení sídlo, odejmou povolení k vydávání karnetů TIR v případě závažného nebo opakovaného porušení těchto minimálních podmínek a požadavků.

3. Schválením sdružení za výše uvedených podmínek není dotčena odpovědnost a závazky sdružení dané Úmluvou.

4. Minimálními podmínkami a požadavky uvedenými výše není dotčena možnost smluvních stran stanovit dodatečné podmínky a požadavky.

ČÁST II

Schválení fyzických a právnických osob k používání karnetů TIR

MINIMÁLNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY

1. Minimální podmínky a požadavky pro osoby žádající o přístup k systému TIR, jsou:

a) prokázané zkušenosti nebo minimálně způsobilost provozovat pravidelnou mezinárodní dopravu (držitel koncese pro provozování mezinárodní dopravy, atd.);

b) řádné finanční postavení;

c) prokázaná znalost provádění Úmluvy TIR;

d) absence závažných nebo opakovaných porušení celních nebo daňových předpisů;

e) písemné závazné prohlášení ke sdružení zavazující osobu, že:

(i) dodrží všechny celní formality požadované na základě Úmluvy na celních úřadech odeslání, na pohraničních celních úřadech a na celních úřadech určení;

(ii) zaplatí dlužné částky uvedené v odstavcích 1 a 2 článku 8 Úmluvy, bude-li o to příslušnými orgány požádána v souladu s odstavcem 7 článku 8 Úmluvy;

(iii) umožní sdružením, aby v souladu s národními předpisy prověřovala informace o plnění výše uvedených minimálních podmínek a požadavků.

2. Dodatečné a zpřísňující podmínky a požadavky pro přístup k systému TIR mohou být stanoveny příslušnými orgány smluvních stran a samotnými sdruženími, nerozhodnou-li příslušné orgány jinak.

Postup

3. Na základě minimálních podmínek a požadavků uvedených v odstavcích 1 a 2 smluvní strany rozhodnou, v souladu s národními předpisy, o závazných postupech pro přístup k systému TIR.

4. Příslušné orgány předloží ve lhůtě jednoho týdne ode dne udělení oprávnění k použití karnetů TIR nebo jeho odejmutí podrobnosti o každé osobě Výkonné radě TIR v souladu s přiloženým vzorem oprávnění (VSF).

5. Sdružení každý rok předloží seznam všech schválených a vyloučených osob aktualizovaný k 31. prosinci. Tento seznam bude předložen příslušným orgánům ve lhůtě jednoho týdne od 31. prosince. Příslušné orgány zašlou jeho kopii Výkonné radě TIR.

6. Schválení přístupu k systému TIR samo o sobě nezakládá právo na získání karnetů TIR od sdružení.

7. Udělením oprávnění osobě k použití karnetů TIR na základě splnění minimálních podmínek a požadavků výše uvedených není dotčena její odpovědnost a závazky dané Úmluvou.

Vzor schvalovacího formuláře (VSF)

Na základě rozhodnutí Správního výboru dne 3. února 2005 se v části II vzoru schvalovacího formuláře (VSF) s účinností od 1. dubna 2006 druhý odstavec, první odrážka pod tabulkou mění následovně:

„- individuální a unikátní identifikační číslo (UIČ) přidělené osobě záručním sdružením (ve spolupráci s mezinárodní organizací jíž je samo členem) v souladu s harmonizovaným formátem. Formát UIČ je stanoven Správním výborem.“

Příloha 10

Na základě rozhodnutí Správního výboru dne 4. února 2005 se s účinností od 12. srpna 2006 vkládá nová příloha 10, která zní následovně:

„INFORMACE, KTERÉ JSOU POSKYTOVÁNY SMLUVNÍMI STRANAMI SCHVÁLENÝM SDRUŽENÍM (PODLE ČLÁNKU 42-B) A MEZINÁRODNÍ ORGANIZACI (PODLE ČLÁNKU 6 ODSTAVEC 2A))

V souladu s článkem 6, odstavec 1, a přílohy 9, část I, odstavec 1f) (iii) této úmluvy, schválená sdružení se zavazují, že budou soustavně ověřovat, že osoby, jimž byl schválen přístup k systému TIR, splňují minimální podmínky a požadavky stanovené v příloze 9, části II Úmluvy.

Jménem svých členských sdružení a při plnění své odpovědnosti jako mezinárodní organizace schválené podle článku 6, odstavce 2a), mezinárodní organizace zavede kontrolní systém pro karnety TIR k uchovávání dat, předávaných celními orgány a přístupných sdružením a celním správám, o ukončení operací TIR na úřadech určení. K umožnění účinného plnění závazků sdruženími, smluvní strany poskytnou informace pro kontrolní systém v souladu s následujícím postupem:

1) celní orgány zašlou pokud možno prostřednictvím centrálních nebo regionálních úřadů mezinárodní organizaci nebo národním záručním sdružením za použití nejrychlejších dostupných prostředků komunikace (fax, elektronická pošta, atd.) a pokud možno v denním intervalu alespoň následující údaje ve standardním formátu týkající se všech karnetů TIR předložených celním úřadům určení, jak jsou definovány v článku 1 písm. 1) Úmluvy:

a) referenční číslo karnetu TIR,

b) datum a číslo, pod kterým byl zanesen do evidence,

c) název nebo číslo celního úřadu určení,

d) datum a referenční číslo uvedené v potvrzení o ukončení operace TIR (odstavce 24-28 útržkového listu č. 2) na celním úřadě určení (je-li odlišné od b)),

e) částečné nebo úplné ukončení,

f) ukončení operace TIR potvrzené s výhradou nebo bez výhrad na celním úřadě určení, bez dotčení článků 8 a 11 Úmluvy,

g) další údaje nebo doklady (nepovinné), h) číslo listu.

2) národní sdružení nebo mezinárodní organizace může zaslat celním orgánům v příloze uvedenou Žádost o prověření (ŽOP):

a) v případě nesrovnalostí mezi zaslanými údaji a údaji na kmenových listech použitého karnetu TIR, nebo

b) jestliže nebyly zaslány žádné údaje a použitý karnet TIR byl vrácen národnímu sdružení.

Celní orgány odpoví na žádost o prověření pokud možno co nejrychleji zasláním zpět řádně vyplněné ŽOP.

3) Celní orgány a národní záruční sdružení uzavřou dohodu, v souladu s národními předpisy, týkající se výše uvedené výměny dat.

4) Mezinárodní organizace poskytne celním orgánům přístup k databázi o ukončených karnetech TIR a k databázi o zneplatněných karnetech TIR.

Příloha

Žádost o prověření (ŽOP)

Přesunout nahoru