Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 57/2008 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o provádění bilaterálních mezinárodních smluv mezi Českou republikou a Rakouskem po zahájení plné aplikace shengenského acquis

Datum vyhlášení 13.08.2008
Uzavření smlouvy 07.05.2008
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

57

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že na základě ukončení jednání mezi Českou republikou a Rakouskou republikou bylo výměnou nót ze dne 7. května 2008 a 19. června 2008 potvrzeno, že bilaterální mezinárodní smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou jsou aplikovány pouze v rozsahu slučitelném se schengenským acquis1) ve smyslu článku 3 odst. 2 Aktu o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie2).

České znění české nóty a německé znění rakouské nóty a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


Č.j. 3207/2008

Velvyslanectví České republiky ve Vídni projevuje úctu Spolkovému ministerstvu pro evropské a mezinárodní záležitosti Rakouské republiky a má čest potvrdit výsledky jednání zástupců ministerstev vnitra obou států o další aplikaci bilaterálních mezinárodních smluv mezi Českou republikou a Rakouskou republikou od okamžiku zahájení plné aplikace schengenského acquis Českou republikou.

Shodně s výsledky jednání česká strana konstatuje, že od okamžiku zahájení plné aplikace schengenského acquis Českou republikou ve smyslu článku 3 odst. 2 Aktu o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie, jsou na základě článku 30 Vídeňské úmluvy o smluvním právu z 23. května 1969 aplikovány bilaterální mezinárodní smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou pouze v rozsahu slučitelném se schengenským acquis.

Od okamžiku zahájení plné aplikace schengenského acquis Českou republikou budou dotčeny zejména následující mezinárodní smlouvy, resp. jejich ustanovení:

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o společných státních hranicích (Vídeň, 21. prosince 1973), ve znění její změny z roku 2001

- čl. 44 odst. 2,

- průkazy pro překračování státních hranic vydávané a používané na základě čl. 43 až 45 Smlouvy je třeba chápat jako oprávnění k výkonu specifických činností v souladu se Smlouvou;

Dohoda mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Rakouskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování v železniční, silniční a vodní dopravě (Vídeň, 17. června 1991)

- jako celek;

Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o vzájemné pomoci při katastrofách nebo velkých haváriích (Vídeň, 14. prosince 1998)

- čl. 5 odst. 3;

Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o policejní spolupráci a o druhém dodatku k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 (Vídeň, 14. července 2005)

- čl. 12 odst. 1 písm. a),

- čl. 14 odst. 1, pokud se jedná o provádění smíšené hlídkové služby za účelem ochrany státních hranic,

- čl. 17 odst. 1 písm. d);

Dohoda mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o hraničních přechodech na společných státních hranicích (Raabs an der Thaya, 17. září 2005)

- jako celek, v souladu s čl. 4 odst. 3 Dohody;

Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o překračování státních hranic na turistických stezkách a o překračování státních hranic ve zvláštních případech (Raabs an der Thaya, 17. září 2005)

- jako celek, v souladu s čl. 9 odst. 2 Smlouvy;

Ujednání mezi vládou Československé republiky a Rakouskou spolkovou vládou o usnadnění přechodu hranic geology ve smyslu článku 4 odst. 2 Dohody mezi vládou Československé republiky a Rakouskou spolkovou vládou o zásadách geologické spolupráce mezi Československou republikou a Rakouskou republikou (sjednané výměnou diplomatických nót ze dne 23. ledna 1960)

- ustanovení podmiňující překročení hranic mimo hraniční přechody dohodou s pohraničními kontrolními orgány,

- průkazy pro překračování státních hranic, vydávané a používané na základě tohoto Ujednání, je třeba chápat jako oprávnění k výkonu specifických činností v souladu s Ujednáním;

Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o úpravě pohraničního přechodu železnic (Praha, 22. září 1962), ve znění její změny z roku 1967

- čl. 2 písm. g),

- čl. 8,

- čl. 18 odst. 7 a 8,

- čl. 18 odst. 9 ve vztahu k železničním zaměstnancům, kteří jsou držiteli průkazů pro překračování státních hranic ve smyslu této Dohody,

- průkazy pro překračování státních hranic vydávané a používané na základě čl. 18 Dohody je třeba chápat jako oprávnění k výkonu specifických činností v souladu s Dohodou;

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o úpravě vodohospodářských otázek na hraničních vodách (Vídeň, 7. prosince 1967)

- čl. 16 odst. 9, 10 věta druhá,

- hraniční průkazy vydávané a používané na základě čl. 16 Smlouvy je třeba chápat jako oprávnění k výkonu specifických činností v souladu se Smlouvou;

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a Rakouskou spolkovou vládou o vstupu na části území dotčené úpravami hraničních vod (Vídeň, 11. května 1978)

- jako celek;

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o mezinárodní přepravě zboží (Kodaň, 26. května 1998)

- čl. 6.

Česká strana konstatuje, že žádná z výše uvedených mezinárodních smluv nepozbývá v důsledku plné aplikace schengenského acquis Českou republikou platnosti.

Česká strana konstatuje, že v případě jednání o změně kterékoli z výše uvedených smluv bude usilovat o plný soulad těchto smluv s schengenským acquis.

Bilaterální mezinárodní smlouvy a jejich ustanovení, které upravují překračování státních hranic a provádění kontrol při jejich překračování, se znovu aplikují v případě dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic podle článku 23 a následujících nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex). V případě dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic, která povede k zákazu překračování státních hranic mimo míst určených k překračování státních hranic a mimo stanovené provozní doby, bude znovu aplikována zejména Dohoda mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o hraničních přechodech na společných státních hranicích ze 17. září 2005, Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o překračování státních hranic na turistických stezkách a ve zvláštních případech ze 17. září 2005, a dále Dohoda mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Rakouskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování v železniční, silniční a vodní dopravě ze 17. června 1991.

Velvyslanectví České republiky ve Vídni si dovoluje požádat o potvrzení výsledků jednání zástupců ministerstev vnitra obou států rakouskou stranou a využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Spolkové ministerstvo pro evropské a mezinárodní záležitosti Rakouské republiky svou hlubokou úctou.

Ve Vídni dne 7. května 2008

Ministerstvo evropských a zahraničních záležitostí Spolkové republiky Rakousko
Vídeň

Poznámky pod čarou

1) Oznámení o zahájení plné aplikace schengenského acquis bylo vyhlášeno pod č. 42/2008 Sb. m. s.

2) Akt o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie, přijatý dne 16. dubna 2003 v Athénách, byl vyhlášený pod č. 44/2004 Sb. m. s.


PŘEKLAD

RAKOUSKÉ VELVYSLANECTVÍ
PRAHA

Č.j.: GZ Prag- ÖB_RECHT_0038_2008

Rakouské velvyslanectví v Praze projevuje svou hlubokou úctu Ministerstvu zahraničních věcí České republiky a má čest, shodně s verbální nótou České republiky ze 7. května 2008, potvrdit výsledky jednání zástupců ministerstev vnitra obou států o další aplikaci bilaterálních mezinárodních smluv mezi Rakouskou republikou a Českou republikou od okamžiku zahájení plné aplikace schengenského acquis Českou republikou.

Shodně s výsledky jednání rakouská strana konstatuje, že od okamžiku zahájení plné aplikace schengenského acquis Českou republikou ve smyslu článku 3 odst. 2 Aktu o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie, jsou na základě článku 30 Vídeňské úmluvy o smluvním právu z 23. května 1969 aplikovány bilaterální mezinárodní smlouvy mezi Rakouskou republikou a Českou republikou pouze v rozsahu slučitelném se schengenským acquis.

Od okamžiku zahájení plné aplikace schengenského acquis Českou republikou budou dotčeny zejména následující mezinárodní smlouvy, resp. jejich ustanovení:

Smlouva mezi Rakouskou republikou a Československou socialistickou republikou o společných státních hranicích (Vídeň, 21. prosince 1973), ve znění její změny z roku 2001

- čl. 44 odst. 2,

- průkazy pro překračování státních hranic vydávané a používané na základě čl. 43 až 45 Smlouvy je třeba chápat jako oprávnění k výkonu specifických činností v souladu se Smlouvou;

Dohoda mezi Rakouskou republikou a Českou a Slovenskou Federativní Republikou o ulehčení pohraničního odbavování v železniční, silniční a vodní dopravě (Vídeň, 17. června 1991)

- jako celek;

Smlouva mezi Rakouskou republikou a Českou republikou o vzájemné pomoci při katastrofách nebo velkých haváriích (Vídeň, 14. prosince 1998)

- čl. 5 odst. 3;

Smlouva mezi Rakouskou republikou a Českou republikou o policejní spolupráci a o druhém dodatku k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 (Vídeň, 14. července 2005)

- čl. 12 odst. 1 písm. a),

- čl. 14 odst. 1, pokud se jedná o provádění smíšené hlídkové služby za účelem ochrany státních hranic,

- čl. 17 odst. 1 písm. d);

Dohoda mezi Rakouskou spolkovou vládou a vládou České republiky o hraničních přechodech na společných státních hranicích (Raabs an der Thaya, 17. září 2005)

- jako celek, v souladu s čl. 4 odst. 3 Dohody;

Smlouva mezi Rakouskou republikou a Českou republikou o překračování státních hranic na turistických stezkách a o překračování státních hranic ve zvláštních případech (Raabs an der Thaya, 17. září 2005)

- jako celek, v souladu s čl. 9 odst. 2 Smlouvy;

Ujednání mezi Rakouskou spolkovou vládou a vládou Československé republiky o usnadnění přechodu hranic geology ve smyslu článku 4 odst. 2 Dohody mezi Rakouskou spolkovou vládou a vládou Československé republiky o zásadách geologické spolupráce mezi Rakouskou republikou a Československou republikou (sjednané výměnou diplomatických nót ze dne 23. ledna 1960)

- ustanovení podmiňující překročení hranic mimo hraniční přechody dohodou s pohraničními kontrolními orgány,

- průkazy pro překračovaní státních hranic, vydávané a používané na základě tohoto Ujednání, je třeba chápat jako oprávnění k výkonu specifických činností v souladu s Ujednáním;

Dohoda mezi Rakouskou republikou a Československou socialistickou republikou o úpravě pohraničního přechodu železnic (Praha, 22. září 1962), ve znění její změny z roku 1967

- čl. 2 písm. g),

- čl. 8,

- čl. 18 odst. 7 a 8,

- čl. 18 odst. 9 ve vztahu k železničním zaměstnancům, kteří jsou držiteli průkazů pro překračování státních hranic ve smyslu Dohody,

- průkazy pro překračování státních hranic, vydávané a používané na základě čl. 18 Dohody, je třeba chápat jako oprávnění k výkonu specifických činností v souladu s Dohodou;

Smlouva mezi Rakouskou republikou a Československou socialistickou republikou o úpravě vodohospodářských otázek na hraničních vodách (Vídeň, 7. prosince 1967)

- čl. 16 odst. 9, 10 věta druhá,

- hraniční průkazy, vydávané a používané na základě čl. 16 Smlouvy, je třeba chápat jako oprávnění k výkonu specifických činností v souladu se Smlouvou;

Dohoda mezi Rakouskou spolkovou vládou a vládou Československé socialistické republiky o vstupu na části území dotčené úpravami hraničních vod (Vídeň, 11. května 1978)

- jako celek;

Dohoda mezi vládou Rakouské republiky a vládou České republiky o mezinárodní přepravě zboží (Kodaň, 26. května 1998)

- čl. 6.

Rakouská strana konstatuje, že žádná z výše uvedených mezinárodních smluv nepozbývá v důsledku plné aplikace schengenského acquis Českou republikou své platnosti.

Rakouská strana konstatuje, že v případě jednání o změně kterékoli z výše uvedených smluv bude usilovat o plný soulad těchto smluv s schengenským acquis.

Bilaterální mezinárodní smlouvy a jejich ustanovení, která upravují překračování státních hranic a provádění kontrol při jejich překračování, se znovu aplikují v případě dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic podle článku 23 a následujících nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex). V případě dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic, která povede k zákazu překračování státních hranic mimo míst určených k překračování státních hranic a mimo stanovené provozní doby, bude znovu aplikována zejména Dohoda mezi Rakouskou spolkovou vládou a vládou České republiky o hraničních přechodech na společných státních hranicích ze 17. září 2005, Smlouva mezi Rakouskou republikou a Českou republikou o překračování státních hranic na turistických stezkách a o překračování státních hranic ve zvláštních případech ze 17. září 2005, a dále Dohoda mezi Rakouskou republikou a Českou a Slovenskou Federativní Republikou o ulehčení pohraničního odbavování v železniční, silniční a vodní dopravě ze 17. června 1991.

Rakouské velvyslanectví v Praze využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstvo zahraničních věcí České republiky svou hlubokou úctou.

Praha, dne 19. června 2008

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
Praha

Přesunout nahoru