Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 5/2008 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o zřízení společného centra Mikulov - Drasenhofen

Datum vyhlášení 29.01.2008
Uzavření smlouvy 06.11.2007
Platnost od 01.01.2008
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

5

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 6. listopadu 2007 bylo v Mikulově podepsáno Ujednání mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o zřízení společného centra Mikulov – Drasenhofen.

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 6 odst. 1 dne 1. ledna 2008.

České znění Ujednání se vyhlašuje současně.


UJEDNÁNÍ

mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o zřízení společného centra Mikulov - Drasenhofen

Vláda České republiky (dále „česká smluvní strana“) a Rakouská spolková vláda (dále „rakouská smluvní strana“) se na základě

- Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o policejní spolupráci a o druhém dodatku k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 (dále „Smlouva“),

jakož i při zohlednění

- rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie č. 2002/584 ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy (dále „rámcové rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu“),

- Dohody mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o předávání a přebírání osob s neoprávněným pobytem (readmisní dohoda) z 12. listopadu 2004 a Protokolu k provádění Dohody mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o předávání a přebírání osob s neoprávněným pobytem z 12. listopadu 2004 a

- Správního ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Spolkovým ministerstvem vnitra Rakouské republiky o praktických způsobech provádění nařízení Rady (ES) č. 343/2003 ze dne 18. února 2003, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o azyl podané státním příslušníkem třetí země v některém z členských států z 9. prosince 2005, ve znění výměny nót ze 16. srpna a 31. srpna 2006 (dále „Dublinské správní ujednání“),

dohodly takto:

Článek 1

Rakouská smluvní strana zřídí na rakouském státním území, na území politické obce Drasenhofen, v blízkosti státních hranic s Českou republikou společné centrum.

Článek 2

(1) Úředníci vyslaní oběma smluvními stranami do společného centra budou v rámci svých kompetencí poradensky a podpůrně působit zejména

a) při podpoře a zintenzivňování přeshraniční spolupráce a výměny informací v policejní oblasti;

b) při koordinaci činností společných kontrolních skupin a výkonu smíšené hlídkové služby, jakož i ostatních operací na společných státních hranicích a v příhraničních oblastech ve smyslu Smlouvy;

c) v záležitostech předávání, resp. přebírání osob, které nelegálně vstoupily na území států smluvních stran nebo nelegálně pobývají na území států smluvních stran, podle readmisní dohody;

d) v záležitostech předávání a přebírání osob za účelem trestního stíhání, resp. výkonu trestu podle rámcového rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu, jakož i odsouzených osob za účelem výkonu trestu odnětí svobody;

e) v záležitostech předávání a přebírání osob, které podaly žádost o azyl, podle Dublinského správního ujednání; jakož i

f) při výměně informací za účelem odvracení nebezpečí pro veřejný pořádek a bezpečnost, jakož i předcházení a objasňování trestných činů.

(2) Úředníci působící ve společném centru spolupracují při plnění svých úkolů. Nesmějí samostatně provádět výsostná oprávnění a poskytují informace a vyřizují úkoly výlučně na základě pokynů, které jim byly uděleny vysílající smluvní stranou.

(3) Komunikace mezi úředníky ve společném centru probíhá v českém a německém jazyce, přičemž úředníci působící ve společném centru jsou oprávněni klást své dotazy v jazyce své země.

Článek 3

(1) Rakouská smluvní strana bezplatně poskytne české smluvní straně místnosti ve společném centru potřebné k výkonu služby a bude hradit i veškeré provozní náklady s výjimkou nákladů na telekomunikace. Rakouská smluvní strana umožní české smluvní straně instalaci a provoz telekomunikačních zařízení a zařízení pro zpracovávání dat, jakož i zřízení nezbytného připojení na svou telekomunikační síť. Rakouská smluvní strana v zájmu zabezpečení činností stanovených v tomto ujednání umožní provozovatelům českých telekomunikačních zařízení a zařízení pro zpracovávání dat přístup na území státu za účelem instalace a údržby těchto zařízení.

(2) Investice vložené českou smluvní stranou do společného centra a movité předměty zůstávají ve vlastnictví české smluvní strany.

(3) Společné centrum se označí v českém a německém jazyce.

Článek 4

(1) Národní centrály uvedené v článku 2 odst. 4 Smlouvy jmenují vždy jednoho úředníka zodpovědného za organizaci společných činností a provoz společného centra. Odpovědní úředníci se dohodnou na počtu úředníků každé smluvní strany, kteří budou působit ve společném centru, vzájemně si vymění seznamy s jejich jmény a budou se vzájemně informovat o změnách v personálním obsazení.

(2) Odpovědní úředníci společně vypracují do šesti měsíců po vstupu tohoto ujednání v platnost jednací řád a učiní všechna opatření k zajištění fungování společného centra.

(3) Jednací řád se stane závazným po schválení národními centrálami uvedenými v článku 2 odst. 4 Smlouvy.

(4) Pro účely tohoto článku je národní centrálou uvedenou v článku 2 odst. 4 Smlouvy na české straně Policejní prezidium České republiky.

(5) V záležitostech činnosti úředníků celní správy ve společném centru je třeba vždy konzultovat národní centrály podle článku 27 odst. 2 Smlouvy.

Článek 5

(1) Zástupci národních centrál podle článku 2 odst. 4, resp. 27 odst. 2 Smlouvy, jakož i odpovědní úředníci jmenovaní na základě článku 4 odst. 1 tohoto ujednání, se budou setkávat alespoň jednou ročně, aby vyhotovili bilanci spolupráce a vyhodnotili aktivity společného centra. V rámci těchto setkání

a) si budou mezi sebou vyměňovat statistické údaje o činnosti společného centra, jakož i o vývoji různých forem trestné činnosti, a

b) vypracují nový společný pracovní program a odpovídající strategie pro společné aktivity na společných státních hranicích, resp. v příhraničních oblastech.

(2) Na závěr každého setkání se vyhotoví protokol v českém a německém jazyce.

Článek 6

(1) Toto ujednání vstoupí v platnost prvního dne druhého měsíce následujícího po okamžiku podpisu.

(2) Toto ujednání se uzavírá na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran jej může vypovědět písemně diplomatickou cestou. V tomto případě pozbude platnosti devadesát dnů po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Toto ujednání pozbude platnosti nejpozději dnem, kdy pozbude platnosti Smlouva.


Dáno v Mikulově dne 6. listopadu 2007 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky
MUDr. Mgr. Ivan Langer v. r.
ministr vnitra

Za Rakouskou spolkovou vládu
Günther Platter v. r.
ministr vnitra

Přesunout nahoru