Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 48/2008 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o včasném oznamování jaderné nehody a výměně informací o mírovém využívání jaderné energie, jaderné bezpečnosti a radiační ochraně

Datum vyhlášení 17.07.2008
Uzavření smlouvy 27.09.2005
Platnost od 11.05.2006
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

48

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 27. září 2005 byla ve Vídni podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o včasném oznamování jaderné nehody a výměně informací o mírovém využívání jaderné energie, jaderné bezpečnosti a radiační ochraně.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 10 odst. 1 dne 11. května 2006.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


Dohoda

mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o včasném oznamování jaderné nehody a výměně informací o mírovém využívání jaderné energie, jaderné bezpečnosti a radiační ochraně

Vláda České republiky a vláda Polské republiky (dále jen „smluvní strany“)

- berouce v úvahu Úmluvu o včasném oznamování jaderné nehody a Úmluvu o pomoci v případě jaderné nebo radiační nehody, které byly sjednány dne 26. září 1986 ve Vídni,

- berouce v úvahu Úmluvu o jaderné bezpečnosti, která byla sjednána dne 17. června 1994 ve Vídni,

- berouce v úvahu Společnou úmluvu o bezpečnosti při nakládání s vyhořelým palivem a o bezpečnosti při nakládání s radioaktivními odpady, která byla sjednána dne 5. září 1997 ve Vídni,

- jsouce přesvědčeny, že úzká spolupráce mezi smluvními stranami při mimořádných událostech přispívá k posílení ochrany obyvatel obou států před dopady ionizujícího záření

se dohodly takto:

Článek 1

Tato dohoda upravuje způsob včasného oznamování jaderných nehod i výměnu informací a zkušeností z mírového využívání jaderné energie, nakládání s radioaktivními odpady, jaderné bezpečnosti a radiační ochrany.

Článek 2

1. Pro účely této dohody:

(1) „jaderným zařízením“ se rozumí:

a) jaderný reaktor,

b) zařízení jaderného palivového cyklu,

c) zařízení obsahující jaderné palivo nebo jaderný materiál,

d) zařízení k nakládání s radioaktivními odpady,

(2) „činností“ se rozumí:

a) přeprava a skladování jaderného paliva, jaderného materiálu nebo radioaktivních odpadů,

b) výroba, využití, skladování, ukládání a přeprava radioaktivních izotopů pro zemědělství, průmysl, zdravotnictví a pro vědecké a výzkumné účely v těchto oblastech.

2. Do doby přijetí jednotných mezinárodních úrovní pro včasné oznamování se považuje za významnou taková jaderná nehoda, která vede nebo může vést k nepřípustnému uvolnění radioaktivních látek do životního prostředí, jež vyžaduje zavádění neodkladných opatření k ochraně obyvatelstva a životního prostředí stanovených ve vnějším havarijním plánu nebo havarijním plánu příslušné správní jednotky státu smluvní strany, na jejímž území k jaderné nehodě došlo.

Článek 3

1. V případě jakékoliv jaderné nehody, která souvisí s jaderným zařízením nebo s činností, v jejímž důsledku dochází nebo může dojít k úniku radioaktivních látek přes společné státní hranice a která je významná z hlediska radiační bezpečnosti druhé smluvní strany, informuje neprodleně smluvní strana, na území jejíhož státu k jaderné nehodě došlo, prostřednictvím styčných míst, uvedených v článku 8, odstavec 3 této dohody, druhou smluvní stranu.

2. Informace uvedené v odstavci 1 se předávají i v případě zahájení opatření k ochraně obyvatelstva a životního prostředí států smluvních stran proti následkům událostí uvedených v článku 2 této dohody.

3. Smluvní strany zajistí, aby informace předávané na základě odstavce 1 měly, je-li to možné, takový rozsah, který umožní druhé smluvní straně rozhodnout o přípravě nebo provedení příslušných opatření k ochraně obyvatelstva a životního prostředí.

Článek 4

1. Informace předávané podle článku 3 odstavce 1 této dohody obsahují, jestliže jsou v době oznamování pro informující smluvní stranu dostupné, především údaje o:

1) době, přesném místu a o charakteru jaderné nehody,

2) příslušném zařízení nebo druhu činnosti,

3) předpokládané nebo zjištěné příčině a předpokládaném vývoji jaderné nehody, ve vztahu k úniku radioaktivních látek za hranice státu,

4) obecné charakteristice úniku radioaktivních látek, a pokud je to možné a účelné, také údaje o pravděpodobném charakteru fyzikální a chemické formy, množství, složení, efektivní výšce úniku radioaktivních látek a o jeho časovém průběhu,

5) současných a předpovídaných meteorologických a hydrologických podmínkách v místě úniku radioaktivních látek, nezbytných pro prognózu úniku radioaktivních látek za státní hranice smluvní strany, která informace předává,

6) výsledcích monitorování životního prostředí týkajících se úniku radioaktivních látek za hranice státu,

7) prováděných nebo plánovaných ochranných opatřeních na ochranu obyvatelstva mimo prostor nehody,

8) předvídatelném úniku radioaktivních látek.

2. Předávané údaje budou průběžně upřesňovány podle vývoje situace. Smluvní strana, která předává informaci, bude poskytovat druhé smluvní straně na požádání vysvětlení a doplnění předaných údajů.

3. Tyto údaje a jejich případná doplnění budou předávány do té doby, dokud bude přetrvávat situace uvedená v článku 3 odstavci 1 této dohody nebo dokud nebudou k dispozici informace dostatečné k posouzení situace.

Článek 5

1. V případě, že radiační monitorovací systém státu jedné ze smluvních stran zaregistruje výskyt ionizujícího záření, které nebylo vyvoláno únikem radioaktivních látek z jaderných zařízení a nebo z jiných činností na území státu smluvní strany a které přesahuje zásahové úrovně stanovené platnými vnitrostátními právními předpisy, smluvní strana na tuto skutečnost neprodleně upozorní druhou smluvní stranu a bude pokračovat v poskytování informací o dalších zjištěních.

2. Smluvní strany se na základě žádosti vzájemně informují také o dalších událostech, které se týkají jaderných zařízení a činností, které nejsou událostmi podle článku 3 odstavce 1 této dohody a o kterých mají k dispozici příslušné informace.

Článek 6

Smluvní strany se vzájemně informují o vývoji v oblasti mírového využívání jaderné energie a o právních předpisech týkajících se bezpečnosti jaderných zařízení, radiační ochrany, přepravy radioaktivních materiálů a nakládání s radioaktivními odpady ve svých státech.

Článek 7

1. Informace přijaté jednou ze smluvních stran na základě článku 6 této dohody mohou být volně využívány bez dalšího souhlasu druhé smluvní strany.

2. V případě výměny a ochrany informací, které jsou utajovanými skutečnostmi, se smluvní strany řídí příslušnými vnitrostátními právními předpisy a dvoustrannými dohodami týkajícími se utajovaných skutečností.

3. Informace podle této dohody se předávají v anglickém jazyce.

Článek 8

1. Tato dohoda bude prováděna za smluvní strany těmito příslušnými orgány:

v České republice:

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

v Polské republice:

President Národní agentury pro atomovou energii.

2. Zástupci příslušných orgánů se budou setkávat na žádost jedné ze smluvních stran, minimálně však jednou za dva roky, ke konzultacím o jakýchkoli aktuálních otázkách týkajících se provádění této dohody. Čas, místo a program těchto setkání budou odsouhlaseny předem.

3. Veškeré informace vyměňované na základě této dohody budou předávány prostřednictvím následujících styčných míst:

v České republice:

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

v Polské republice:

Centrum pro radiační mimořádné situace „CEZAR“.

Podrobné informace týkající se styčných míst budou vyměněny diplomatickou cestou.

4. Každá smluvní strana bude neprodleně informovat diplomatickou cestou druhou smluvní stranu o jakýchkoli změnách příslušných orgánů a jejich styčných míst.

Článek 9

Smluvní strany si nebudou činit nárok na náhradu nákladů vzniklých v souvislosti s poskytováním informací na základě této dohody. Pouze v případě, že zajištění vyžádaných dokumentů přesáhne běžné náklady, dožádaná smluvní strana upozorní na tuto skutečnost dožadující smluvní stranu a požádá ji o písemné potvrzení, že uhradí tyto zvýšené náklady.

Článek 10

1. Tato dohoda podléhá schválení v obou státech v souladu s jejich příslušnými vnitrostátními právními předpisy a vstoupí v platnost třicet dnů po datu doručení pozdější diplomatické nóty potvrzující toto schválení.

2. Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.

3. Tato dohoda může být kdykoli měněna nebo doplňována na základě písemného souhlasu smluvních stran. Tyto změny nebo doplňky vstoupí v platnost v souladu s postupy stanovenými v odstavci 1.

4. Kterákoli smluvní strana může tuto dohodu diplomatickou cestou vypovědět. Platnost dohody skončí po uplynutí jednoho roku ode dne doručení oznámení o výpovědi diplomatickou cestou druhé smluvní straně.


Dáno ve Vídni dne 27. září 2005 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, polském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická.

V případě jakýchkoli rozdílností ve výkladu dohody je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Za vládu České republiky
Ing. Dana Drábová, PhD. v. r.
předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

Za vládu Polské republiky
Jerzy Niewodniczański v. r.
předseda Národní agentury pro atomovou energii

Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Poland on Early Notification of a Nuclear Accident and on Exchange of Information on Peaceful Uses of Nuclear Energy, Nuclear Safety and Radiation Protection

Přesunout nahoru