Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 45/2008 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rámcové dohody o spolupráci v oblasti energetiky a hornictví mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem hornictví a energetiky Kolumbijské republiky

Datum vyhlášení 04.07.2008
Uzavření smlouvy 15.05.2008
Platnost od 15.05.2008
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

45

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. května 2008 byla v Bogotě podepsána Rámcová dohoda o spolupráci v oblasti energetiky a hornictví mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem hornictví a energetiky Kolumbijské republiky.

Rámcová dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 5 odst. 1 dnem podpisu.

České znění Rámcové dohody se vyhlašuje současně.


RÁMCOVÁ DOHODA O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ENERGETIKY A HORNICTVÍ MEZI MINISTERSTVEM PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM HORNICTVÍ A ENERGETIKY KOLUMBIJSKÉ REPUBLIKY

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvo hornictví a energetiky Kolumbijské republiky, dále označované jako „Strany“, přejíce si vytvořit vhodný rámec pro stálý dialog mezi Stranami, který by umožnil analyzovat a přijímat opatření potřebná pro posílení a rozvoj hospodářských vztahů v energetickém a hornickém sektoru obou států,

se dohodly na následujícím:

Článek 1

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1. Cílem této dohody je podporovat dlouhodobou spolupráci v oblasti energetiky a hornictví, v souladu s pravomocemi a působností Stran, v souladu s platným právním řádem každého příslušného státu a ustanoveními této dohody.

2. Činnosti prováděné v rámci této dohody se budou uskutečňovat prostřednictvím zvláštních projektů nebo dohod sjednaných mezi osobami fyzickými a právnickými, veřejnými nebo soukromými osobami, obou států.

3. Ustanovení této dohody budou použita vždy tehdy, když nebudou v rozporu se závazky vyplývajícími z členství České republiky v Evropské unii a z členství Kolumbijské republiky v Andském společenství národů.

4. Ustanovení této dohody budou uplatňována bez újmy jiných mezinárodních závazků přijatých Českou republikou nebo Kolumbijskou republikou.

Článek 2

OBLASTI A ZPŮSOBY SPOLUPRÁCE

1. Strany budou podporovat spolupráci mezi osobami fyzickými a právnickými, veřejnými nebo soukromými, obou států, v souladu se zákony a předpisy platnými v obou příslušných státech a ve shodě se svými pravomocemi a působností, v následujících oblastech:

a) Výměna informací pro účely budování, obnovy, rekonstrukce nebo modernizace energetických zařízení;

b) Vypracování a technické a sociálně ekonomické vyhodnocování energetických a hornických projektů;

c) Vypracování přípravné dokumentace k projektům;

d) Převod technologií, technická pomoc, výchova odborníků a vypracování společných studií;

e) Podpora a vyhledávání příznivých podmínek pro financování projektů spolupráce vzešlých z různých iniciativ a potřeb, které vyplynou z provádění této dohody.

2. Tento výčet není taxativní, a proto nevylučuje jiné oblasti a/nebo způsoby spolupráce společného zájmu Stran.

Článek 3

KOORDINACE A KONTROLA

1. Za koordinaci a hodnocení plnění této dohody bude odpovídat příslušný náměstek ministra průmyslu a obchodu České republiky a náměstek ministra hornictví a energetiky Kolumbijské republiky, nebo jimi pro tento účel pověření funkcionáři.

2. Osoby odpovědné za koordinaci a hodnocení této dohody budou:

a) Dbát na adekvátní provádění činností dohodnutých touto dohodou;

b) Hodnotit dopad a výsledky uplatňování této dohody a doporučovat vhodná opatření;

c) Navrhovat schůzky, které budou považovány za nezbytné pro náležité plnění této dohody.

Článek 4

KONZULTACE A ZMĚNY

1. Na žádost jedné ze Stran mohou být kdykoliv uskutečněny konzultace o jakékoliv otázce, která ovlivňuje, nebo by mohla ovlivnit, výklad nebo provádění této dohody.

2. Na žádost kterékoliv Strany může být tato dohoda měněna, po vzájemné dohodě Stran.

Článek 5

PLATNOST

1. Tato dohoda vstoupí v platnost dnem jejího podpisu a je sjednávána na dobu neurčitou, pokud některá ze Stran písemně neoznámí druhé Straně své rozhodnutí platnost dohody ukončit, a to tři (3) měsíce před datem ukončení její platnosti.

2. Ukončení platnosti této dohody neovlivní dokončení činností, které byly zahájeny v době její platnosti.

3. Podepsáno v Bogotě, dne 15. května 2008, ve dvou původních vyhotoveních v jazyce českém a španělském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.


Ing. Milan Hovorka v. r.
náměstek ministra průmyslu a obchodu
za Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Hernán Martínez Torres v. r.
ministr hornictví a energetiky
za Ministerstvo hornictví a energetiky Kolumbijské republiky

Přesunout nahoru