Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 43/2008 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rakouské republiky o úpravě otázek společného zájmu týkajících se jaderné bezpečnosti a ochrany před zářením

Datum vyhlášení 26.06.2008
Uzavření smlouvy 25.10.1989
Platnost od 23.07.1990
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

43

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí,

kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí vyhlášené pod č. 431/1990 Sb.

o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rakouské republiky

o úpravě otázek společného zájmu týkajících se jaderné bezpečnosti a ochrany před zářením

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. října 1989 byla ve Vídni podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rakouské republiky o úpravě otázek společného zájmu týkajících se jaderné bezpečnosti a ochrany před zářením.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 13 odst. 1 dne 23. července 1990.

Česká republika a Rakouská republika si výměnou nót ze dne 9. října 1996 a 26. března 1997 potvrdily sukcesi České republiky do Dohody.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o úpravě otázek společného zájmu týkajících se jaderné bezpečnosti a ochrany před zářením

Vláda České republiky a vláda Rakouské republiky (dále jen „smluvní strany“)

vedeny přáním dále rozvíjet vztahy dobrého sousedství mezi Českou republikou a Rakouskou republikou,

berouce v úvahu, že Česká republika a Rakouská republika jsou členy Evropské unie,

jsouce přesvědčeny, že včasná výměna informací a zkušeností o jaderné bezpečnosti a ochraně před zářením může významně přispět k bezpečnosti obyvatelstva obou smluvních stran,

berouce v úvahu Úmluvu o včasném oznamování jaderné nehody a Úmluvu o pomoci v případě jaderné nebo radiační nehody, jakož i uznávané zásady spolupráce v rámci Mezinárodní agentury pro atomovou energii

se dohodly takto:

Článek 1

1. Tato Dohoda se vztahuje pouze na jaderná zařízení nebo činnosti pro mírové účely.

2. Pro účely této Dohody se:

a) jadernými zařízeními rozumějí jaderné reaktory, zařízení jaderných palivových cyklů a zařízení určené k manipulaci s radioaktivními odpady,

b) jadernými činnostmi rozumějí

i) přeprava a skladování jaderných paliv nebo radioaktivních odpadů a

ii) výroba, využití, skladování, ukládání a přeprava radioizotopů pro zemědělství, průmysl a zdravotnictví a pro vědecké a výzkumné účely v těchto oblastech.

Článek 2

1. V případě jakékoliv nehody, která souvisí se zařízeními nebo činnostmi uvedenými v článku 1, v důsledku které dochází nebo může dojít k úniku radioaktivních látek přes společné státní hranice a která může být významná pro bezpečnost druhé smluvní strany v souvislosti s radiačními následky, informuje neprodleně smluvní strana, na jejímž výsostném území nehoda vznikla, prostřednictvím styčných míst druhou smluvní stranu.

2. Informace podle odstavce 1 se poskytne nejpozději tehdy, kdy jsou zahajována opatření k ochraně vlastního obyvatelstva smluvní strany.

3. Smluvní strany se budou prostřednictvím styčných míst informovat rovněž o dalších událostech, jež nepředstavují nehodu podle odstavce 1, u kterých je však nutné reagovat na informační potřeby obyvatelstva některé smluvní strany. Podrobnosti budou stanoveny v rámci prováděcího ujednání, které sjednají příslušné orgány smluvních stran co možná nejdříve.

4. Informující smluvní strana dále poskytne druhé smluvní straně, na základě její žádosti, vysvětlení informací předaných podle odstavců 2 a 3.

5. Každá smluvní strana sdělí neprodleně po vstupu této Dohody v platnost druhé smluvní straně diplomatickou cestou své styčné místo.

6. Tato styčná místa se bezprostředně po svém zřízení dohodnou na přesném způsobu předávání informací. Přezkoumání funkce tohoto systému předávání informací se provede nejméně jednou za rok.

Článek 3

1. Smluvní strany budou dbát na to, aby informace předaná podle odst. 1 čl. 2 této Dohody měla takový rozsah, který by umožnil druhé smluvní straně rozhodnout o přípravě nebo provedení příslušných opatření k ochraně svého obyvatelstva. Tato informace zahrnuje zejména údaje o

a/ době, a je-li to účelné, o přesném místu a charakteru jaderné nehody,

b/ dotčeném zařízení nebo činnosti,

c/ předpokládané nebo zjištěné příčině a předpokládaném vývoji jaderné nehody, pokud jde o únik radioaktivních látek za hranice státu,

d/ obecné charakteristice radioaktivního úniku, včetně, pokud je to možné a účelné, charakteru, pravděpodobné fyzikální a chemické formě a množství, složení a efektivní úrovni uniklé radioaktivity,

e/ existujících a předpovídaných meteorologických a hydrologických podmínkách, nezbytných pro prognózy úniku radioaktivních látek za hranice státu,

f/ výsledcích monitorování životního prostředí, týkajících se úniku radioaktivních látek za hranice státu,

g/ přijatých nebo plánovaných ochranných opatřeních mimo prostor dotčeného zařízení,

h/ předvídaném vývoji radioaktivního úniku.

2. Předávané údaje budou průběžně upřesňovány podle vývoje situace. Mimoto smluvní strana, která předává informaci, poskytne druhé smluvní straně na její žádost vysvětlení a doplnění předaných údajů.

3. Tyto údaje a jejich případné doplnění budou předávány tak dlouho, dokud nepřestane existovat situace uvedená v odst. 1 čl. 2 této Dohody, nebo dokud nebudou k dispozici informace dostatečné k posouzení stavu věci.

Článek 4

1. Smluvní strany se dohodly na spolupráci v oblasti vnější havarijní připravenosti. Technické a administrativní podrobnosti budou stanoveny v rámci prováděcího ujednání.

2. Dojde-li k události uvedené v odst. 1 čl. 2 této Dohody, budou smluvní strany neprodleně spolupracovat při zajišťování ochrany zdraví a majetku svého obyvatelstva a na možném poskytnutí pomoci.

3. Případná další opatření budou dohodnuta styčnými místy podle odst. 5 čl. 2 této Dohody.

Článek 5

1. Smluvní strany zajistí průběžnou a automatickou výměnu dat z radiačních monitorovacích sítí na podporu připravenosti obou stran na jakoukoliv mimořádnou událost s radiologickými důsledky. Technické a administrativní detaily budou stanoveny v rámci prováděcího ujednání.

2. Poté, co smluvní strany zavedou systémy podporující rozhodování pro vnější havarijní připravenost (např. systém RODOS), budou informace poskytované těmito systémy vyměňovány mezi smluvními stranami automaticky.

3. Výroční zpráva o výsledcích radiačního monitorování, obsahující výsledky laboratorních měření, bude předávána druhé smluvní straně jednou za rok. Při hodnotách významně se odchylujících od běžného stavu budou tyto informace předány druhé smluvní straně prostřednictvím styčných míst neprodleně. Na žádost jedné smluvní strany poskytne druhá smluvní strana doplňující informace.

Článek 6

1. Smluvní strany se budou jednou za rok vzájemně informovat o svých právních předpisech a správním uspořádání týkajících se jaderné bezpečnosti a ochrany před zářením a o svých jaderných programech, včetně stávajících jaderných zařízení a činností uvedených v odst. 2 čl. 1 této Dohody, o zkušenostech získaných z provozu jaderných zařízení a z provádění jaderných činností a přiměřeně i o aktualizaci přinejmenším těch údajů, jež jsou uvedeny v příloze této Dohody.

2. Smluvní strany se budou vzájemně informovat rovněž o plánovaných a budovaných jaderných zařízeních ve smyslu odst. 2 písm. a) čl. 1 této Dohody a poskytnou si k tomu minimálně údaje uvedené v příloze této Dohody.

3. Smluvní strany se budou dále vzájemně informovat o závažných změnách, jako je například zvýšení kapacity nebo rozšíření či prodloužení povolení k provozu stávajících jaderných zařízení ve smyslu odst. 2 písm. a) čl. 1 této Dohody a poskytnou si k tomu minimálně údaje uvedené v příloze této Dohody.

4. Smluvní strany se budou vzájemně informovat rovněž o vyřazování jaderných zařízení z provozu ve smyslu odst. 2 písm. a) čl. 1 této Dohody a poskytnou si k tomu minimálně údaje uvedené v příloze této Dohody.

5. Informace podle odstavců 2 až 4 budou poskytnuty v takovém čase, aby druhá smluvní strana mohla včas vznést k projektu připomínky. Proces připomínkování bude v jednotlivých případech na základě žádosti zabezpečen poskytnutím dodatečných informací, předem schválených oběma stranami a odpovídajících z hlediska množství a podrobnosti fázi a charakteru projektu. Připomínky druhé smluvní strany budou posouzeny příslušnými orgány při jejich šetřeních a přezkoumáváních.

Článek 7

1. Obě smluvní strany budou provádět jedenkrát v roce společná zasedání expertů, která budou zejména:

a/ hodnotit provádění této Dohody,

b/ projednávat informace předkládané podle čl. 6 této Dohody,

c/ vyhodnocovat výsledky programu měření prováděného podle článku 5 této Dohody a

d/ projednávat další aktuální otázky o jaderné bezpečnosti a ochraně před zářením.

2. Informace o obsahu, průběhu a výsledku společného zasedání expertů budou předány příslušným orgánům ke zvážení.

3. Čas, místo jednání a složení delegace expertů budou dohodnuty cestou koordinátorů.

4. V případě potřeby po dohodě obou smluvních stran mohou být organizována další společná zasedání expertů podle odstavce 1.

Článek 8

1. K provádění této Dohody smluvní strany jmenují diplomatickou cestou koordinující instituce.

2. Koordinující instituce budou zajišťovat zejména:

a/ výměnu všech podkladů a informací, které se předávají v rámci spolupráce podle článků 5 a 6 této Dohody, pokud v jednotlivých případech nebude přicházet v úvahu zvláštní informační cesta,

b/ organizaci společných zasedání expertů podle článku 7 této Dohody.

3. Případnou změnu ve jmenování koordinujících institucí si smluvní strany sdělí diplomatickou cestou.

Článek 9

Obsah informací, získaných od druhé smluvní strany podle článků 2, 3, 5 a 6 této Dohody, může smluvní strana využít k informování veřejnosti, pokud je druhá smluvní strana neprohlásí za důvěrné.

Článek 10

Vzájemná výměna informací podle této Dohody bude prováděna bezplatně. Pokud by obstarávání doplňujících informací bylo spojeno se značnými výdaji, budou tyto výdaje hrazeny dožadující smluvní stranou.

Článek 11

Jakékoliv spory týkající se výkladu, provádění této Dohody, jakož i realizace činnosti upravené touto Dohodou, budou řešeny jednáním mezi smluvními stranami.

Článek 12

Dnem, kdy vstoupí tato Dohoda v platnost, pozbude platnosti Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o úpravě otázek společného zájmu souvisejících s jadernými zařízeními, podepsaná ve Vídni dne 18. listopadu 1982.

Článek 13

1. Tato Dohoda podléhá schválení podle ústavních předpisů smluvních stran a vstoupí v platnost dnem, ve kterém si obě strany vzájemně diplomatickou cestou sdělí, že byly splněny příslušné vnitrostátní předpoklady pro její vstup v platnost.

2. Přiložená příloha tvoří součást této Dohody. Příslušné orgány smluvních stran mohou k provádění této Dohody uzavřít ujednání.

3. Tato Dohoda se uzavírá na neomezenou dobu. Může být každou smluvní stranou vypovězena písemně diplomatickou cestou. Tato výpověď nabude účinnosti po uplynutí šesti měsíců ode dne předání diplomatické nóty.


Dáno ve Vídni dne 25. října 1989 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky
Jaromír Johanes v. r.
ministr zahraničních věcí

Za vládu Rakouské republiky
Alois Mock v. r.
ministr zahraničních věcí


PŘÍLOHA

k Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rakouské republiky o úpravě otázek společného zájmu týkajících se jaderné bezpečnosti a ochrany před zářením

K článku 6 odst. 2 Dohody budou předány následující údaje:

- název zařízení

- místo a adresa zařízení

- provozovatel

- účel

- základní technické údaje zařízení

- současný stav

- provozní údaje

- základní popis místa zařízení

K jaderným energetickým reaktorům budou dále uváděny zejména tyto údaje:

- typ reaktoru

- výkon

- údaje o aktivní zóně /např. geometrie, palivo, množství, obohacení, vyhoření, měrný výkon/

- reaktorová nádoba

- chladicí média a chladicí okruhy reaktoru /primární a sekundární okruh/ - paragenerátor

- přípustné hodnoty a podmínky pro výpustě radioaktivních látek do životního prostředí, přípustné hodnoty a podmínky pro ukládání radioaktivních odpadů a podmínky pro manipulaci s vyhořelým jaderným palivem

- systémy pro zajištění jaderné bezpečnosti s výjimkou systému fyzické ochrany.

Přesunout nahoru