Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 41/2008 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňují sdělení č. 296/1991 Sb., č. 529/1992 Sb., č. 105/1993 Sb., č. 26/1994 Sb., č. 10/1998 Sb., č. 11/1998 Sb., č. 340/1999 Sb., č. 23/2002 Sb. m. s., č. 44/2002 Sb. m. s., č. 20/2004 Sb. m. s., č. 21/ /2004 Sb. m. s., č. 22/2004 Sb. m. s., č. 41/2005 Sb. m. s. a č. 36/2006 Sb. m. s. o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu ke Smlouvě

Datum vyhlášení 26.06.2008
Uzavření smlouvy 05.10.2005
Platnost od 01.04.2007
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

41

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí,

kterým se mění a doplňují sdělení č. 296/1991 Sb., č. 529/1992 Sb., č. 105/1993 Sb., č. 26/1994 Sb., č. 10/1998 Sb., č. 11/1998 Sb., č. 340/1999 Sb., č. 23/2002 Sb. m. s., č. 44/2002 Sb. m. s., č. 20/2004 Sb. m. s., č. 21/2004 Sb. m. s., č. 22/2004 Sb. m. s., č. 41/2005 Sb. m. s. a č. 36/2006 Sb. m. s.

o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu ke Smlouvě1)

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že rozhodnutím Shromáždění Mezinárodní unie pro patentovou spolupráci byly přijaty následující Změny Prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci:

– Změny pravidel 2, 4, 11, 12, 20, 21, 22, 26, 26bis, 34, 38, 43, 43bis, 48, 49ter, 51, 55, 64, 66, 70, 76, 82ter, 91 Prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci, přijaté dne 5. října 2005 v Ženevě, které na základě rozhodnutí Shromáždění vstoupily v platnost, s výjimkou prováděcích pravidel 20.3(a)(ii) a (b)(ii), 20.5(a)(ii) a (d), 20.6, 26bis.3(a) až (i), 49ter.1(a) až (d) a 49ter.2(a) až (g), dne 1. dubna 2007 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku.

– Změny pravidel 11, 12, 20, 26, 36, 43, 48, 54bis, 55, 63, 76, 91 Prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci, přijaté dne 3. října 2006 v Ženevě, které vstoupily v platnost na základě rozhodnutí Shromáždění dne 1. dubna 2007 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku.

– Změny pravidel 4, 12bis, 16, 26bis, 29, 41 Prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci, přijaté dne 3. října 2007 v Ženevě, které vstupují v platnost na základě rozhodnutí Shromáždění dne 1. července 2008 a tímto dnem vstupují v platnost i pro Českou republiku.

– Změny Sazebníku poplatků připojeného k Prováděcímu předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci, přijaté dne 31. března 2008 v Ženevě, které vstupují v platnost dne 1. července 2008 a tímto dnem vstupují v platnost i pro Českou republiku.

Anglické znění Změn Prováděcího předpisu ke Smlouvě a jejich český překlad se vyhlašují současně.


AMENDMENTS OF THE REGULATIONS UNDER THE PCT

Změny prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci přijaté dne 3. října 2007 a 31. března 2008

Pravidlo 4

Žádost (Obsah)

4.1 Povinný a fakultativní obsah; podpis

(a) [beze změny]

(b) Žádost případně obsahuje:

(i) [beze změny]

(ii) údaje týkající se dřívější rešerše, jak je stanoveno pravidly 4.12(i) a 12bis.1(c) a (f),

(iii) a (iv) [beze změny]

(c) Žádost může obsahovat:

(i) až (iv) [beze změny]

(v) žádost o navrácení práva přednosti,

(vi) prohlášení jak je stanoveno pravidlem 4.12(ii).

(d) [beze změny]

4.2 až 4.10 [beze změny]

4.11 Odkaz na pokračování nebo dílčí pokračování, nebo základní přihlášku nebo patent

(a) Pokud:

(i) přihlašovatel si přeje podle pravidla 496z's.l(a) nebo (b), aby mezinárodní přihláška byla projednávána v kterémkoliv určeném státě jako přihláška na dodatkový patent, dodatkové osvědčení, dodatkové autorské osvědčení na vynález nebo dodatkové osvědčení na užitný vzor; nebo

(ii) přihlašovatel si přeje podle pravidla 49bis. 1 (d), aby mezinárodní přihláška byla projednávána v kterémkoliv určeném státě jako přihláška, která je pokračováním nebo dílčím pokračování dřívější přihlášky;

musí to uvést v žádosti a musí uvést příslušnou základní přihlášku nebo základní patent nebo jiné základní udělení ochrany.

(b) Zahrnutí údaje podle odstavce (a) do žádosti nemá žádný vliv na použití pravidla 4.9.

4.12 Vzetí výsledků dřívějších rešerší v úvahu

Pokud si přihlašovatel přeje, aby orgán pro mezinárodní rešerši při provádění mezinárodní rešerše vzal v úvahu výsledky dřívější mezinárodní rešerše, rešerše mezinárodního typu, nebo národní rešerše provedené stejným nebo jiným orgánem pro mezinárodní rešerši nebo národním úřadem („dřívější rešerše“):

(i) musí to uvést v žádosti a musí uvést příslušný orgán nebo úřad a přihlášku, ke které byla dřívější rešerše provedena;

(ii) žádost může, případně, obsahovat prohlášení k tomu, že mezinárodní přihláška je stejná, nebo podstatně stejná, jako přihláška, ke které byla provedena dřívější rešerše, nebo že mezinárodní přihláška je stejná, nebo podstatně stejná, jako dřívější přihláška s výjimkou, zeje podána v jiném jazyce.

4.13 a 4.14 [zůstávají zrušeny]

4.14bis až 4.19 [beze změny]

Pravidlo 12bis

Kopie výsledků dřívější rešerše a dřívější přihlášky; překlad

12bis.1 Kopie výsledků dřívější rešerše a dřívější přihlášky; překlad;

(a) Pokud přihlašovatel podle pravidla 4.12 požaduje, aby orgán pro mezinárodní rešerši vzal v úvahu výsledky dřívější rešerše provedené stejným nebo jiným orgánem pro mezinárodní rešerši nebo národním úřadem, pak přihlašovatel, s výhradou odstavců (c) až (ť), předloží přijímacímu úřadu, společně s mezinárodní přihláškou, kopii výsledků dřívější rešerše v jakékoliv formě (například ve formě rešeršní zprávy, seznamu citovaného stavu techniky nebo průzkumové zprávy), které byly vyhotoveny příslušným orgánem nebo úřadem.

(b) Orgán pro mezinárodní rešerši může, s výhradou odstavců (c) až (f), vyzvat přihlašovatele, aby mu předložil ve lhůtě přiměřené okolnostem:

(i) kopii příslušné dřívější přihlášky;

(ii) pokud je dřívější přihláška v jazyce, který není přijatelný pro orgán pro mezinárodní rešerši, překlad dřívější přihlášky do jazyka, který je tímto orgánem přijímán;

(iii) pokud jsou výsledky dřívější rešerše v jazyce, který je nepřijatelný pro orgán pro mezinárodní rešerši, překlad těchto výsledků do jazyka, který je tímto orgánem přijímán;

(iv) kopii jakéhokoliv dokumentu citovaného ve výsledcích dřívější rešerše.

(c) Pokud dřívější rešerše byla provedena stejným úřadem, jako je ten, který jedná jako přijímací úřad, může přihlašovatel namísto předkládání kopií uvedených v odstavcích (a) a (b)(i) a (iv) uvést, že si přeje, aby je přijímací úřad připravil a předal je orgánu pro mezinárodní rešerši. Takovýto požadavek bude uveden v žádosti a může být přijímacím úřadem podmíněn úhradou poplatku ve vlastní prospěch.

(d) Pokud dřívější rešerše byla provedena stejným orgánem pro mezinárodní rešerši, nebo stejným úřadem, který jedná jako orgán pro mezinárodní rešerši, nebudou vyžadovány uvedené kopie ani překlady uvedené v odstavcích (a) a (b) k předložení podle těchto odstavců.

(e) Pokud žádost obsahuje prohlášení podle pravidla 4.12(ii) za tím účelem, že mezinárodní přihláška je stejná, nebo podstatně stejná, jako je přihláška, ke které byla provedena dřívější rešerše, nebo že mezinárodní přihláška je stejná, nebo podstatně stejná, jako dřívější přihláška, s výjimkou, zeje podána v jiném jazyce, nebudou požadovány žádné kopie ani překlad, jak jsou uvedeny v odstavcích (b)(i) a (ii) k předložení podle těchto odstavců.

(f) Pokud kopie nebo překlad uvedené v odstavcích (a) a (b) má orgán pro mezinárodní rešerši k dispozici ve formě a způsobem, které jsou pro něj přijatelné, například z digitální knihovny nebo ve formě prioritního dokladu, a přihlašovatel to uvede v žádosti, nebudou kopie nebo překlad vyžadovány k předložení podle těchto odstavců.

Pravidlo 16

Rešeršní poplatek

16.1 a 16.2 [Beze změny]

16.3 Částečné vrácení poplatku

Pokud orgán pro mezinárodní rešerši vezme v úvahu podle pravidla 41.1 výsledky dřívější rešerše při provádění mezinárodní rešerše, pak tento orgán vrátí rešeršní poplatek zaplacený v souvislosti s mezinárodní přihláškou, v rozsahu a podle podmínek stanovených v dohodě podle článku 16(3)(b).

Pravidlo 26bis

Oprava nebo dodatečné uplatnění práva přednosti

26bis.1 a 26bis.2 [Beze změny]

26bis.3 Navrácení práva přednosti přijímacím úřadem

(a) až (c) [Beze změny]

(d) Předložení žádosti podle odstavce (a) může podléhat zaplacení poplatku za žádost o navrácení ve prospěch přijímacího úřadu, splatného ve lhůtě stanovené podle odstavce (e). Částka tohoto poplatku, pokud je požadován, je stanovena přijímacím úřadem. Lhůta pro zaplacení poplatku může být prodloužena podle uvážení přijímacího úřadu o dobu, která nepřesáhne dva měsíce od uplynutí lhůty stanovené podle odstavce (e).

(e) až (j) [Beze změny]

Pravidlo 29

Mezinárodní přihlášky považované za vzaté zpět

29.1 Zjištění přijímacího úřadu

Pokud přijímací úřad vydá usnesení podle článku 14(1)(b) a pravidla 26.5 (opomenutí opravy určitých nedostatků), nebo článku 14(3)(a) (nezaplacení předepsaných poplatků podle pravidla 27.1(a)), nebo podle článku 14(4) (pozdější zjištění, že nebyly splněny požadavky uvedené v odstavcích (i) až (iii) článku 11(1)), nebo podle pravidla 12.3(d) nebo 12.4(d) (nedodání požadovaného překladu nebo, případně, nezaplacení poplatku za pozdní předložení), nebo podle pravidla 92.4(g)(i) (nedodání originálu dokumentu), že mezinárodní přihláška je považována za vzatou zpět:

(i) až (iii) [beze změny]

(iv) Mezinárodní úřad nemusí oznámit přihlašovateli, že došlo archivní vyhotovení;

(v) mezinárodní zveřejnění mezinárodní přihlášky se neprovede, pokud oznámení o uvedeném usnesení předané přijímacím úřadem dojde Mezinárodnímu úřadu předtím než jsou dokončeny technické přípravy mezinárodního zveřejnění.

29.2 [Zůstává zrušeno]

29.3 a 29.4 [Beze změny]

Pravidlo 41

Vzetí výsledků dřívější rešerše v úvahu

41.1 Vzetí výsledků dřívější rešerše v úvahu

Pokud přihlašovatel požádal podle pravidla 4.12 orgán pro mezinárodní rešerši, aby vzal v úvahu výsledky dřívější rešerše, a splňuje podmínku pravidla 12bis.1 a:

(i) dřívější rešerše byla provedena stejným orgánem pro mezinárodní rešerši, nebo stejným úřadem, který jedná jako orgán pro mezinárodní rešerši, pak orgán pro mezinárodní rešerši vezme tyto výsledky v úvahu v možném rozsahu při provádění mezinárodní rešerše;

(ii) dřívější rešerše byla provedena jiným orgánem pro mezinárodní rešerši, nebo úřadem jiným než tím, který jedná jako orgán pro mezinárodní rešerši, pak orgán pro mezinárodní rešerši může vzít tyto výsledky v úvahu při provádění mezinárodní rešerše.

Poznámky pod čarou

1) Smlouva o patentové spolupráci, přijatá ve Washingtonu dne 19. června 1970, změněná v roce 1979 a 1984, byla vyhlášena pod č. 296/1991 Sb.


Změna prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci

Sazebník poplatků (platný od 1. července 2008)

Poplatky:Částky:
1. Mezinárodní přihlašovací poplatek: (pravidlo 15.2)1,330 švýcarských franků plus 15 švýcarských franků za každý list mezinárodní přihlášky nad 30 listů
2. Jednací poplatek: (pravidlo 57.2)200 švýcarských franků

Slevy:

3. Mezinárodní přihlašovací poplatek se sníží o následující částku, jestliže je mezinárodní přihláška, v souladu s Administrativní směrnicí, podána:

(a) na papíře spolu s kopií v elektronické formě, je-li žádost a anotace ve znakově kódovaném formátu;100 švýcarských franků
(b) v elektronické formě, není-li žádost ve znakově kódovaném formátu;100 švýcarských franků
(c) v elektronické formě, je-li žádost ve znakově kódovaném formátu;200 švýcarských franků
(d) v elektronické formě, je-li žádost, popis, nároky a anotace ve znakově kódovaném formátu;300 švýcarských franků

4. Mezinárodní přihlašovací poplatek (případně snížený podle bodu 3) a jednací poplatek se sníží o 90%, jestliže mezinárodní přihláška je podána:

(a) přihlašovatelem, který je fyzickou osobou a který je občanem a má sídlo ve státu, jehož národní důchod na hlavu je nižší než 3000 US dolarů (podle průměrného národního důchodu na hlavu použitého Spojenými národy pro určení jejich měřítka ohodnocení výše příspěvků splatných vletech 1995, 1996 a 1997) nebo, do doby přijetí rozhodnutí Shromáždění Unie PCT o kvalifikačním kritériu výslovně stanoveném v tomto pododstavci, který je občanem a má sídlo v jednom z následujících států: Antigua a Barbuda, Bahrajn, Barbados, Libye, Oman, Seyschely, Singapur, Trinidad a Tobago a Spojené arabské emiráty; nebo

(b) přihlašovatelem, ať již je či není fyzickou osobou, a který je občanem a má sídlo ve státu, který je zařazený Spojenými národy jako nejméně rozvinutá země,

za předpokladu, že je-li několik přihlašovatelů, každý musí splňovat kritéria uvedená buď v pododstavci (a) nebo (b).


Změny Prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci, přijaté dne 3. října 2006

Pravidlo 11

Požadavky na vnější úpravu mezinárodní přihlášky

11.1 až 11.8 [Žádná změna]

11.9 Způsob psaní textu

(a) až (c) [Žádná změna]

(d) Všechny textové části musí být napsány takovým písmem, u kterého mají velká písmena výšku alespoň 0,28 cm, tmavou nesmazatelnou barvou a tak, aby byly splněny požadavky uvedené v pravidle 11.2 s tím, že jakákoliv textová část v žádosti může být napsána takovým písmem, jehož velká písmena mají výšku alespoň 0,21 cm.

(e) [Žádná změna]

11.10 až 11.14 [Žádná změna]

Pravidlo 12

Jazyk mezinárodní přihlášky a překlady pro účely mezinárodní rešerše a mezinárodního zveřejnění

12.1 a 12.1bis [Žádná změna]

12.1ter Jazyk údajů poskytnutých podle pravidla 13 bis. 4

Veškeré údaje týkající se uložení biologického materiálu, poskytnuté podle pravidla 13bis.4, musí být v jazyce, ve kterém je mezinárodní přihláška podána, s tím, že pokud je požadován překlad mezinárodní přihlášky podle pravidla 12.3(a) nebo 12.4(a), veškeré takové údaje musí být poskytnuty v obou jazycích, v jazyce ve kterém je přihláška podána a v jazyce tohoto překladu.

12.2 Jazyk změn v mezinárodní přihlášce

(a) a (b) [Žádná změna]

(c) Každá oprava nedostatku v mezinárodní přihlášce podle pravidla 26 musí být v jazyce, ve kterém je mezinárodní přihláška podána. Každá oprava nedostatku podle pravidla 26 v překladu mezinárodní přihlášky poskytnutém podle pravidla 12.3 nebo 12.4, každá oprava nedostatku podle pravidla 55.2(c) v překladu poskytnutém podle pravidla 55.2(a), nebo každá oprava nedostatku v překladu žádosti poskytnutém podle pravidla 26.3ter(c) musí být v jazyce překladu.

12.3 a 12.4 [Žádná změna]

Pravidlo 20

Datum mezinárodního podání

20.1 až 20.7 [Žádná změna]

20.8 Neslučitelnost s národním zákonodárstvím

(a) [Žádná změna]

(a-bis) Tam, kde chybějící prvek nebo část nemohou být začleněny odkazem do mezinárodní přihlášky podle pravidla 4.18 a 20.6 v důsledku působnosti odstavce (a) tohoto pravidla, pak přijímací úřad bude postupovat, jak je stanoveno v pravidle 20.3(b)(i), 20.5(b) nebo 20.5(c), podle případu. Pokud přijímací úřad postupuje, jak je stanoveno v pravidle 20.5(c), může přihlašovatel postupovat, jak je stanoveno v pravidle 20.5(e).

(b) [Žádná změna]

(c) Tam, kde jsou prvek nebo část považovány za začleněné odkazem do mezinárodní přihlášky na základě zjištění přijímacího úřadu podle pravidla 20.6(b), avšak takovéto začlenění odkazem se nevztahuje na mezinárodní přihlášku pro účely řízení před určeným úřadem v důsledku působnosti odstavce (b) tohoto pravidla, určený úřad může projednat přihlášku, jako by datum mezinárodního podání bylo uznáno podle pravidla 20.3(b)(i) nebo 20.5(b), nebo opraveno podle pravidla 20.5(c), podle případu, s tím, že pravidlo 82ter.1(c) a (d) se použije přiměřeně.

Pravidlo 26

Přezkoumání a oprava některých prvků mezinárodní přihlášky přijímacím úřadem

26.1 až 26.3ter [Žádná změna]

26.4 Postup

Oprava žádosti předložené přijímacímu úřadu může být oznámena v dopise adresovaném tomuto úřadu, pokud je oprava takové povahy, že může být přenesena z dopisu do žádosti bez nepříznivého ovlivnění srozumitelnosti a možnosti přímé reprodukce listu, na který se má oprava přenést; v jiném případě a v případě opravy jakéhokoliv prvku mezinárodní přihlášky jiného než žádosti je přihlašovatel žádán, aby předložil náhradní list s provedenou opravou a v průvodním dopise k náhradnímu listu upozornil na rozdíly mezi náhradním a původním listem.

26.5 a 26.6 [Žádná změna]

Pravidlo 36

Minimální požadavky na orgány pro mezinárodní rešerši

36.1 Vymezení minimálních požadavků

Minimální požadavky uvedené v článku 16(3)(c) jsou následující:

(i) až (iii) [Žádná změna]

(iv) tento úřad nebo organizace musí mít zaveden systém řízení kvality a zajištění vnitřního přezkoumání v souladu s obecnými pravidly mezinárodní rešerše;

(v) tento úřad nebo organizace musí zastávat funkci jako orgán pro mezinárodní předběžný průzkum.

Pravidlo 43

Mezinárodní rešeršní zpráva

43.1 až 43.3 [Žádná změna]

43.4 Jazyk

Každá zpráva o mezinárodní rešerši a každé usnesení vydané podle článku 17(2)(a) jsou v jazyce, ve kterém je mezinárodní přihláška, ke které se vztahuje, zveřejněna, s tím, že:

(i) pokud byl podle pravidla 23.1(b) předán překlad mezinárodní přihlášky do jiného jazyka a orgán pro mezinárodní rešerši si tak přeje, mezinárodní rešeršní zpráva a každé usnesení vydané podle článku 17(2)(a) mohou být v jazyce tohoto překladu;

(ii) pokud má být mezinárodní přihláška zveřejněna v jazyce překladu, který byl poskytnut podle pravidla 12.4, a který není přípustný pro orgán pro mezinárodní rešerši a tento orgán si tak přeje, mezinárodní rešeršní zpráva a každé usnesení vydané podle článku 17(2)(a) mohou být v jazyce, který je jazykem přípustným pro tento orgán a zároveň jazykem zveřejnění, na který je odkazováno v pravidle 48.3(a).

43.5 až 43.10 [Žádná změna]

Pravidlo 48

Mezinárodní zveřejnění

48.1 a 48.2 [Žádná změna]

48.3 Jazyky zveřejnění

(a) a (b) [Žádná změna]

(c) Je-li mezinárodní přihláška zveřejněna v jazyce jiném než anglickém, zveřejní se mezinárodní rešeršní zpráva v rozsahu podle pravidla 48.2(a)(v) nebo usnesení podle článku 17(2)(a), název vynálezu, anotace a všechny texty k obrázku nebo obrázkům příslušejícím k anotaci jak v tomto jazyce, tak i v anglickém jazyce. Překlady, pokud nejsou poskytnuty přihlašovatelem podle pravidla 12.3, jsou pořízeny na odpovědnost Mezinárodního úřadu.

48.4 až 48.6 [Žádná změna]

Pravidlo 54bis

Lhůta pro podání návrhu

54bis.1 Lhůta pro podání návrhu

(a) Návrh může být podán kdykoliv před uplynutím kterékoliv z následujících lhůt, podle toho, která uplyne později:

(i) tři měsíce od data předání mezinárodní rešeršní zprávy nebo usnesení uvedeného v článku 17(2)(a), a písemného posudku vyhotoveného podle pravidla 43bis.1; nebo

(ii) 22 měsíců od data priority.

(b) [Žádná změna]

Pravidlo 55

Jazyky (mezinárodní předběžný průzkum)

55.1 [Žádná změna]

55.2 Překlad mezinárodní přihlášky

(a) [Žádná změna]

(a-bis) Překlad mezinárodní přihlášky do jazyka podle odstavce (a) zahrnuje jakýkoliv prvek uvedený v článku 11(1)(iii)(d) nebo (e) poskytnutý přihlašovatelem podle pravidla 20.3(b) nebo 20.6(a) a jakoukoliv část popisu, nároků nebo výkresů poskytnutých přihlašovatelem podle pravidla 20.5(b) nebo 20.6(a), která je považována za obsaženou v mezinárodní přihlášce podle pravidla 20.6(b).

(a-ter) Orgán pro mezinárodní předběžný průzkum provádí kontrolu jakéhokoliv překladu poskytnutého podle odstavce (a), zda odpovídá požadavkům na vnější úpravu přihlášky uvedeným v pravidle 11 v rozsahu, který je nezbytný pro účely mezinárodního předběžného průzkumu.

(b) [Žádná změna]

(c) Není-li splněn požadavek podle odstavců (a), (a-bis) a (a-ter), a odstavec (b) se nepoužije, pak orgán pro mezinárodní předběžný průzkum vyzve přihlašovatele, aby předložil požadovaný překlad nebo požadované opravy, podle okolností, ve lhůtě, která musí být přiměřená okolnostem. Tato lhůta nesmí být kratší než jeden měsíc od data výzvy. Může být prodloužena orgánem pro mezinárodní předběžný průzkum kdykoliv před učiněním rozhodnutí.

(d) Pokud přihlašovatel vyhoví výzvě ve lhůtě podle odstavce (c), bude tento požadavek považován za splněný. Pokud přihlašovatele opomene vyhovět, bude se návrh považovat za nepředložený a orgán pro mezinárodní předběžný průzkum o tom vydá usnesení.

55.3 [Žádná změna]

Pravidlo 63

Minimální požadavky na orgány pro mezinárodní předběžný průzkum

63.1 Vymezení minimálních požadavků

Minimální požadavky uvedené v článku 32(3) jsou následující:

(i) až (iii) [Žádná změna]

(iv) tento úřad nebo organizace musí mít zaveden systém řízení kvality a zajištění vnitřního přezkoumání v souladu s obecnými pravidly mezinárodního předběžného průzkumu;

(v) tento úřad nebo organizace musí zastávat funkci jako orgán pro mezinárodní rešerši.

Pravidlo 76

Překlad prioritního dokladu; Použití některých pravidel v řízeních před zvolenými úřady

76.1, 76.2 a 76.3 [Zůstává zrušeno]

76.4 [Žádná změna]

76.5 Použití některých pravidel v řízeních před zvolenými úřady

Pravidla 13ter.3, 20.8(c), 22.1(g), 47.1, 49, 49bis, 49ter a 51bis se použijí za předpokladu, že:

(i) až (v) [Žádná změna]

Pravidlo 91

Náprava zjevných chyb v mezinárodní přihlášce a jiných dokladech

91.1 a 91.2 [Žádná změna]

91.3 Schválení a účinek náprav

(a) až (e) [Žádná změna]

(f) Určený úřad nemusí brát v potaz nápravu, která byla schválena podle pravidla 91.1 pouze pokud shledá, že by neschválil nápravu podle pravidla 91.1 pokud by byl kompetentním orgánem, za předpokladu, že žádný určený úřad nebude ignorovat jakoukoli nápravu, která byla schválena podle pravidla 91.1, aniž by byla přihlašovateli poskytnuta možnost, ve lhůtě přiměřené okolnostem, učinit výhrady k úmyslu úřadu ignorovat nápravu.


Změny Prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci, přijaté dne 5. října 2005

Pravidlo 2

Výklad některých slov

2.1 až 2.3 [Žádná změna]

2.4 „Prioritní lhůta“

(a) Kdykoliv je použito výrazu „prioritní lhůta“ ve vztahu k nárokované prioritě, znamená to období 12 měsíců od data podání dřívější přihlášky, jejíž priorita se takto nárokuje. Den podání dřívější přihlášky není do této lhůty zahrnut.

(b) Pravidlo 80.5 se použije přiměřeně na prioritní lhůtu.

Pravidlo 4

Žádost (Obsah)

4.1 Povinný a volitelný obsah; podpis

(a) a (b) [Žádná změna]

(c) Žádost může obsahovat:

(i) a (ii) [Žádná změna]

(iii) prohlášení podle pravidla 4.17,

(iv) oznámení podle pravidla 4.18,

(v) žádost o navrácení práva přednosti.

(d) [Žádná změna]

4.2 až 4.9 [Žádná změna]

4.10 Uplatnění priority

(a) Každé prohlášení uvedené v článku 8(1) („uplatnění priority“) může uplatňovat prioritu jedné nebo více dřívějších přihlášek podaných buď v nebo pro některý členský stát Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví nebo v nebo pro členský stát Světové obchodní organizace, který není členským státem této úmluvy. Každé uplatnění priority bude uvedeno v žádosti; sestává z oznámení, že se uplatňuje priorita z dřívější přihlášky a musí uvádět:

(i) datum podání dřívější přihlášky;

(ii) až (v) [Žádná změna]

(b) až (d) [Žádná změna]

4.11 až 4.17 [Žádná změna]

4.18 Oznámení o začlenění prostřednictvím odkazu

Pokud mezinárodní přihláška nárokuje ke dni, kdy byl jeden nebo více prvků uvedených v článku 11(1)(iii) poprvé přijat přijímacím úřadem, prioritu dřívější přihlášky, může žádost obsahovat oznámení, že pokud prvek mezinárodní přihlášky podle článku 11(1)(iii)(d) nebo(e), nebo část popisu, nároků nebo výkresů podle pravidla 20.5(a) není jinak obsažen v mezinárodní přihlášce avšak je zcela obsažen v dřívější přihlášce, je tento prvek nebo část, s výhradou potvrzení podle pravidla 20.6, začleněn prostřednictvím odkazu do mezinárodní přihlášky pro účely pravidla 20.6. Takovéto oznámení, jestliže není obsaženo v žádosti v ten den, může být doplněno do žádosti jenom a pouze tehdy, pokud bylo jinak obsaženo v, nebo předloženo ten den s mezinárodní přihláškou.

4.19 Dodatkové údaje

(a) Žádost nesmí obsahovat žádné jiné údaje než ty, které jsou uvedeny v pravidlech 4.1 až 4.18, s tím, že Administrativní směrnice může povolit, ne však nařídit, aby byly do žádosti pojaty dodatkové údaje touto směrnicí vyjmenované.

(b) Jestliže žádost obsahuje jiné údaje než ty, které jsou uvedeny v pravidlech 4.1 až 4.18 nebo povoleny podle odstavce (a) Administrativní směrnicí, přijímací úřad tyto dodatkové údaje vyškrtne z moci úřední.

Pravidlo 11

Požadavky na vnější úpravu mezinárodní přihlášky

11.1 až 11.13 [Žádná změna]

11.14 Později předložené dokumenty

Pravidla 10 a 11.1 až 11.13 se rovněž vztahují na jakýkoliv dokument - například na vyměněné listy, upravené nároky, překlady - předložený po podání mezinárodní přihlášky.

Pravidlo 12

Jazyk mezinárodní přihlášky a překlad pro účely mezinárodní rešerše a mezinárodního zveřejnění

12.1 [Žádná změna]

12.1 bis Jazyk prvků a částí předložených podle pravidla 20.3, 20.5 nebo 20.6

Prvek uvedený v článku 11(1)(iii)(d) nebo (e) předložený přihlašovatelem podle pravidla 20.3(b) nebo 20.6(a), a část popisu, nároků nebo výkresů předložených přihlašovatelem podle pravidla 20.5(b) nebo 20.6(a) musí být v jazyce mezinárodní přihlášky, ve kterém byla podána, nebo v případě, zeje požadován překlad přihlášky podle pravidla 12.3(a) nebo 12.4(a), v jazyku přihlášky jak byla podána a v jazyce tohoto překladu.

12.2 Jazyk změn v mezinárodní přihlášce

(a) [Žádná změna]

(b) Každá náprava zjevné chyby v mezinárodní přihlášce podle pravidla 91.1 musí být v jazyce, ve kterém byla přihláška podána, s tím, že:

(i) vyžaduje-li se překlad mezinárodní přihlášky podle pravidla 12.3(a), 12.4(a) nebo 55.2(a), nápravy uvedené v pravidle 91.1(b)(ii) a (iii) musí být podány jak v jazyce přihlášky tak v jazyce tohoto překladu;

(ii) vyžaduje-li se překlad žádosti podle pravidla 26.3ter(c), nápravy uvedené v pravidle 91 .1(b)(i) mohou být podány pouze v jazyce tohoto překladu.

(c) [Žádná změna]

12.3 Překlad pro účely mezinárodní rešerše

(a) a (b) [Žádná změna]

(c) Pokud, jakmile přijímací úřad zašle přihlašovateli sdělení podle pravidla 20.2(c), přihlašovatel nepředložil překlad požadovaný podle odstavce (a), přijímací úřad musí, s výhodou spolu s s tímto sdělením, vyzvat přihlašovatele, aby:

(i) a (ii) [Žádná změna]

(d) a (e) [Žádná změna]

12.4 [Žádná změna]

Pravidlo 20

Datum mezinárodního podání

20.1 Určení podle článku 11(1)

(a) Bez odkladu po přijetí písemností, které jsou zamýšlenou mezinárodní přihláškou, přijímací úřad určí, zda tyto písemnosti splňují požadavky článku 11(1).

(b) Pro účely článku 11(1)(iii)(c) postačí uvést jméno přihlašovatele tak, aby bylo možné určit jeho totožnost i tehdy, je-li jméno napsáno chybně, křestní jména neuvedena v plném znění nebo, v případě právnických osob, je uvedené jméno ve zkratce nebo je neúplné.

(c) Pro účely článku 11(1)(ii) postačí, aby část, kterou lze považovat za popis (kromě jeho části s výpisem sekvencí) a část, kterou lze považovat za nárok nebo nároky, byla v jazyce přípustném přijímacím úřadem podle pravidla 12.1 (a).

(d) Jestliže k datu 1. října 1997 není odstavec (c) slučitelný s národním zákonodárstvím přijímacího úřadu, pak odstavec (c) se nepoužije pro tento přijímací úřad, dokud bude neslučitelnost s zákonodárstvím přetrvávat, za předpokladu, že zmíněný úřad to oznámí Mezinárodnímu úřadu do 31. prosince 1997. Došlé oznámení bude Mezinárodním úřadem bez odkladu zveřejněno ve Věstníku.

20.2 Kladné zjištění podle článku 11(1)

(a) Jestliže přijímací úřad určí, že v době přijetí písemností, které jsou zamýšlenou mezinárodní přihláškou, byly požadavky článku 11(1) splněny, přijímací úřad uzná datum přijetí mezinárodní přihlášky jako datum mezinárodního podání.

(b) Přijímací úřad označí razítkem žádost mezinárodní přihlášky, která má přiznané datum mezinárodního podání, jak je stanoveno Administrativní směrnicí. Kopie, jejíž žádost byla takto razítkem označena, je archivním vyhotovením mezinárodní přihlášky.

(c) Přijímací úřad bez odkladu sdělí přihlašovateli číslo mezinárodní přihlášky a datum mezinárodního podání. Zároveň zašle Mezinárodnímu řadu kopii sdělení zaslaného přihlašovateli, ledaže již bylo zasláno neboje zasíláno Mezinárodnímu úřadu zároveň archivní vyhotovení podle pravidla 22.1(a).

20.3 Vady podle článku 11(1)

(a) Pokud při určování, zda písemnosti, které jsou zamýšlenou mezinárodní přihláškou, splňují požadavky článku 11(1) přijímací úřad shledá, že některé z požadavků článku 11(1) nejsou splněny nebo se jeví být nesplněné, přijímací úřad bez odkladu vyzve přihlašovatele, aby přihlašovatel podle své volby:

(i) předložil požadovanou opravu podle článku 11(2); nebo

(ii) pokud dotyčné požadavky jsou požadavky vztahující se k prvku uvedeném v článku 11(1)(iii)(d) nebo (e), potvrdil v souladu s pravidlem 20.6(a), že prvek je začleněn prostřednictvím odkazu podle pravidla 4.18;

a vznesl výhrady, pokud existují, v přiměřené lhůtě podle pravidla 20.7. Jestliže tato lhůta uplyne po uplynutí 12 měsíců od data podání kterékoliv přihlášky, z níž se uplatňuje priorita, přijímací úřad upozorní přihlašovatele na tuto okolnost.

(b) Pokud na základě výzvy podle odstavce (a) nebo jinak:

(i) přihlašovatel předloží přijímacímu úřadu požadovanou opravu podle článku 11(2) po datu přijetí zamýšlené mezinárodní přihlášky, avšak k datu pozdějšímu než je datum spadající do přiměřené lhůty podle pravidla 20.7, přijímací úřad musí uznat takovéto pozdější datum za datum mezinárodního podání a bude postupovat podle pravidla 20.2(b) a (c);

(ii) prvek uvedený v článku 11(1)(iii)(d) nebo (e) je, podle pravidla 20.6(b), považován za obsažený v mezinárodní přihlášce k datu, ke kterému byly jeden nebo více prvků, uvedených v článku 11(1)(iii) poprvé přijaty přijímacím úřadem, pak přijímací úřad musí uznat za datum mezinárodního podání to datum, ke kterému byly splněny veškeré požadavky článku 11(1) a bude postupovat podle pravidla 20.2(b) a (c).

(c) Jestliže přijímací úřad zjistí později nebo na základě odpovědi žadatele, že pochybil při vydávání výzvy podle odstavce (a), protože požadavky článku 11(1) byly splněny již při převzetí písemností, bude postupovat podle pravidla 20.2.

20.4 Záporné zjištění podle článku 11(1)

Jestliže přijímací úřad neobdrží v průběhu přiměřené lhůty podle pravidla 20.7 opravu nebo potvrzení podle pravidla 20.3(a), nebo v případě, že oprava nebo potvrzení byly přijaty avšak přihláška stále nesplňuje požadavky článku 11(1), pak přijímací Úřad:

(i) neprodleně informuje přihlašovatele, že s přihláškou není a nebude nakládáno jako s mezinárodní přihláškou a uvede pro to důvody;

(ii) oznámí Mezinárodnímu úřadu, že číslo vyznačené na písemnostech se nepoužije jako číslo mezinárodní přihlášky;

(iii) ponechá si písemnosti tvořící zamýšlenou mezinárodní přihlášku a veškerou korespondenci, která se jí týká, ve smyslu pravidla 93.1; a

(iv) odešle kopii uvedených písemností Mezinárodnímu úřadu, v případě, že na základě požadavku přihlašovatele podle článku 25(1) Mezinárodní úřad takovouto kopii potřebuje a výslovně o ní požádá.

20.5 Chybějící části

(a) Pokud při určování, zda písemnosti zamýšlené být mezinárodní přihláškou splňují požadavky článku 11(1), zjistí přijímací úřad, že část popisu, nároků nebo výkresů chybí nebo se jeví jako chybějící, včetně případu, kdy všechny výkresy chybí nebo se jeví jako chybějící, avšak s vyloučením případu, kdy celý prvek uvedený v článku 11(1)(iii)(d) nebo (e) chybí nebo se jeví jako chybějící, pak vyzve bez odkladu přihlašovatele, aby podle volby přihlašovatele:

(i) doplnil zamýšlenou mezinárodní přihlášku dodáním chybějící části; nebo

(ii) potvrdil v souladu s pravidlem 20.6(a), že tato část byla začleněna prostřednictvím odkazu podle pravidla 4.18;

a vznesl výhrady, pokud existují, v rámci přiměřené lhůty podle pravidla 20.7. Jestliže tato lhůta uplyne po uplynutí 12 měsíců od data podání kterékoliv přihlášky, jejíž priorita je nárokována, přijímací úřad přihlašovatele na tuto okolnost upozorní.

(b) Pokud na základě výzvy podle odstavce (a) nebo jinak předloží přihlašovatel přijímacímu úřadu k datu nebo před datem, ke kterému jsou splněny všechny požadavky článku 11(1) ale v přiměřené lhůtě podle pravidla 20.7, chybějící část uvedenou v odstavci (a), aby doplnil mezinárodní přihlášku, bude tato část zahrnuta do přihlášky a přijímací úřad uzná jako datum mezinárodního podání datum, ke kterému jsou splněny veškeré požadavky článku 11(1), a bude postupovat podle pravidla 20.2(b) a (c).

(c) Pokud na základě výzvy podle odstavce (a) nebo jinak předloží přihlašovatel přijímacímu úřadu po datu, ke kterému byly splněny všechny požadavky článku 11(1) ale v přiměřené lhůtě podle pravidla 20.7, chybějící část uvedenou v odstavci (a), aby doplnil mezinárodní přihlášku, bude tato část zahrnuta do přihlášky a přijímací úřad opraví datum mezinárodního podání na datum, ke kterému přijímací úřad přijal tuto část, oznámí přihlašovateli příslušným způsobem a bude postupovat, jak je uvedeno v Administrativní směrnici.

(d) Pokud na základě výzvy podle odstavce (a) nebo jinak je část uvedená v odstavci (a) považována podle pravidla 20.6(b) za obsaženou v zamýšlené mezinárodní přihlášce k datu, ke kterému jeden nebo více prvků uvedených v článku 11(1)(iii) byly poprvé přijaty přijímacím úřadem, uzná přijímací úřad jako datum mezinárodního podání datum, ke kterému jsou splněny veškeré požadavky článku 11(1), a bude postupovat podle pravidla 20.2(b) a (c).

(e) Pokud bylo datum mezinárodního podání opraveno podle odstavce (c), může přihlašovatel v oznámení předloženém přijímacímu úřadu ve lhůtě jednoho měsíce od data oznámení podle odstavce (c) požadovat, aby příslušná chybějící část nebyla brána na vědomí, a v takovémto případě bude chybějící část považována za nedodanou a oprava data mezinárodního podání podle tohoto odstavce nebude považována za provedenou a přijímací úřad bude postupovat, jak je uvedeno v Administrativní směrnici.

20.6 Potvrzení o začlenění prvků a částí prostřednictvím odkazu

(a) Přihlašovatel může předložit přijímacímu úřadu v přiměřené lhůtě podle pravidla 20.7 písemné sdělení potvrzující, že prvek nebo část jsou prostřednictvím odkazu začleněny do mezinárodní přihlášky podle pravidla 4.18, a doplněné o:

(i) list nebo listy zahrnující celý prvek, jak je obsažen v dřívější přihlášce nebo tvořící dotyčnou část;

(ii) v případě, kdy přihlašovatel již nevyhověl pravidlu 17.1 (a), (b) nebo (b-bis) ve vztahu k prioritnímu dokladu, kopií dřívější přihlášky, jak byla podána;

(iii) v případě, kdy dřívější přihláška není v jazyce, ve kterém je mezinárodní přihláška podána, překlad dřívější přihlášky do tohoto jazyka nebo, pokud je překlad mezinárodní přihlášky požadován podle pravidla 12.3(a) nebo 12.4(a), překlad dřívější přihlášky jak do jazyka, ve kterém je mezinárodní přihláška podána tak jazyka tohoto překladu; a

(iv) v případě části popisu, nároků, nebo výkresů, údaj, kde je tato část obsažena v dřívější přihlášce a, a kde je to použitelné, v jakémkoliv překladu uvedeném v bodu (iii).

(b) V případě, že přijímací úřad shledá, že požadavky pravidla 4.18 a odstavce (a) byly splněny a že tento prvek nebo část, uvedená v odstavci (a), je zcela obsažena v příslušné dřívější přihlášce, bude tento prvek nebo část považována za obsaženou v zamýšlené mezinárodní přihlášce k datu, ke kterému jeden nebo více prvku uvedených v článku 11(1)(iii) byly poprvé přijaty přijímacím úřadem.

(c) V případě, že přijímací úřad shledá, že požadavek podle pravidla 4.18 nebo odstavce (a) nebyl splněn nebo že prvek nebo část uvedená v odstavci (a) není zcela obsažena v příslušné dřívější přihlášce, bude přijímací úřad postupovat podle pravidla 20.3(b)(i), 20.5(b) nebo 20.5(c), podle případu.

20.7 Lhůta

(a) Přiměřená lhůta, na kterou se odkazuje v pravidlech 20.3(a) a (b), 20.4, 20.5(a), (b) a (c), a 20.6(a) bude:

(i) dva měsíce od data výzvy, pokud byla přihlašovateli zaslána výzva podle pravidla 20.3(a) nebo 20.5(a), podle okolností;

(ii) dva měsíce od data, ke kterému jeden nebo více prvků podle článku 11(1)(iii) byly poprvé přijaty přijímacím úřadem, pokud nebyla přihlašovateli zaslána žádná taková výzva.

(b) Pokud je oprava podle článku 11(2) nebo sdělení podle pravidla 20.6(a), potvrzující začlenění prvku podle článku 11(1)(iii)(d) nebo (e) prostřednictvím odkazu, přijata přijímacím úřadem po uplynutí přiměřené lhůty podle odstavce (a) ale předtím, než tento úřad zašle přihlašovateli sdělení podle pravidla 20.4(i), je tato oprava nebo sdělení považováno za přijaté ve lhůtě.

20.8 Neslučitelnost s národním zákonodárstvím

(a) Jestliže k datu 5. října 2005 není kterékoliv z pravidel 20.3(a)(ii) a (b)(ii), 20.5(a)(ii) a (d), a 20.6 slučitelné s národním zákonodárstvím přijímacího úřadu, nebudou dotčená pravidla použita na mezinárodní přihlášku podanou u tohoto přijímacího úřadu, pokud bude neslučitelnost s tímto zákonodárstvím pokračovat, za předpokladu, že uvedený úřad to oznámí Mezinárodnímu úřadu do 5. dubna 2006. Došlé oznámení bude ihned Mezinárodním úřadem zveřejněno ve Věstníku.

(b) Jestliže k datu 5. října 2005 není kterékoliv z pravidel 20.3(a)(ii) a (b)(ii), 20.5(a)(ii) a (d), a 20.6 slučitelné s národním zákonodárstvím určeného úřadu, nebudou dotčená pravidla použita vzhledem k tomuto úřadu na mezinárodní přihlášku, u níž byly učiněny před tímto úřadem úkony podle článku 22, pokud bude neslučitelnost s tímto zákonodárstvím pokračovat, za předpokladu, že uvedený úřad to oznámí Mezinárodnímu úřadu do 5. dubna 2006. Došlé oznámení bude ihned Mezinárodním úřadem zveřejněno ve Věstníku.

Pravidlo 21

Příprava vyhotovení

21.1 [Žádná změna]

21.2 Ověřená kopie pro přihlašovatele

Proti zaplacení poplatku dodá přijímací úřad přihlašovateli na žádost ověřené kopie mezinárodní přihlášky jak byla podána a všech oprav k ní.

Pravidlo 22

Předání archivního vyhotovení a překladu

22.1 Postup

(a) [Žádná změna]

(b) Obdržel-li Mezinárodní úřad kopii sdělení podle pravidla 20.2(c), avšak po uplynutí 13 měsíců od data priority dosud nemá archivní vyhotovení, upomene přijímací úřad o předání archivního vyhotovení bez zbytečného odkladu.

(c) Obdržel-li Mezinárodní úřad kopii sdělení podle pravidla 20.2(c), avšak po uplynutí 14 měsíců od data priority dosud nemá archivní vyhotovení, sdělí to přihlašovateli a přijímacímu úřadu.

(d) až (h) [Žádná změna]

22.2 [Zůstává zrušeno]

22.3 [Žádná změna]

Pravidlo 26

Přezkoumání a oprava některých částí mezinárodní přihlášky přijímacím úřadem

26.1 Výzva k provedení opravy podle článku 14(1) (b)

Přijímací úřad vydá výzvu k opravě ve smyslu článku 14(1)(b) co nejdříve, pokud možno do jednoho měsíce od data, kdy mezinárodní přihláška došla. Ve výzvě přijímací úřad vyzve přihlašovatele k předložení požadované opravy a poskytne přihlašovateli možnost ke vznesení výhrad ve lhůtě podle pravidla 26.2.

26.2 Lhůta k provedení oprav

Lhůta podle pravidla 26.1 je dva měsíce od data výzva k opravě. Před vydáním rozhodnutí ji může přijímací úřadem kdykoliv prodloužit.

26.2bis až 263bis [Žádná změna]

26.3ter Výzva k opravě nedostatků podle článku 3(4)(i)

(a) Jestliže je anotace nebo text na výkresech předložen v jazyce jiném, než je jazyk popisu a nároků, přijímací úřad, ledaže

(i) a (ii) [Žádná změna]

vyzve přihlašovatele, aby předložil překlad anotace nebo textu na výkresech do jazyka, ve kterém bude mezinárodní přihláška zveřejněna. Pravidla 26.1, 26.2, 26.3, 263bis, 26.5 a 29.1 se použijí přiměřeně.

(b) [Žádná změna]

(c) Pokud není žádost v souladu s pravidlem 12.1(c), přijímací úřad vyzve přihlašovatele, aby předložil překlad, který je v souladu s tímto pravidlem. Pravidla 3, 26.1, 26.2, 26.5 a 29.1 se použijí přiměřeně.

(d) [Žádná změna]

26.4 [Žádná změna]

26.5 Rozhodnutí přijímacího úřadu

Přijímací úřad rozhodne, zda přihlašovatel předložil opravu v přiměřené lhůtě podle pravidla 26.2, a byla-li oprava ve lhůtě podána, zda takto opravená mezinárodní přihláška se má považovat za vzatou zpět či nikoliv, přičemž žádná mezinárodní přihláška nebude považována za vzatou zpět pro nedodržení požadavků na vnější úpravu podle pravidla 11, jestliže vyhovuje těmto požadavkům v rozsahu potřebném pro účely přiměřené jednotnosti mezinárodního zveřejnění.

26.6 [Zrušeno]

Pravidlo 26bis

Oprava nebo dodatečné uplatnění priority

26bis.1 Oprava nebo dodatečné uplatnění priority

(a) Přihlašovatel může opravit uplatnění priority nebo doplnit uplatnění priority do žádosti oznámením předloženým přijímacímu úřadu nebo Mezinárodnímu úřadu ve lhůtě 16 měsíců od data priority nebo, v případě, že tato oprava nebo doplnění priority bude mít za následek změnu data priority, 16 měsíců od takto změněného data priority podle toho, která z šestnáctiměsíční lhůty uplyne dříve, s podmínkou, že takovéto oznámení může být předloženo do čtyř měsíců od data mezinárodního podání. Oprava uplatnění priority může obsahovat přidání kteréhokoliv údaje uvedeného v pravidle 4.10.

(b) a (c) [Žádná změna]

26bis.2 Nedostatky v uplatněních priority

(a) Jestliže přijímací úřad nebo, pokud přijímací úřad opomene, Mezinárodní úřad zjistí v souvislosti s uplatněním priority:

(i) že mezinárodní přihláška má datum mezinárodního podání, které je pozdější než datum, ke kterému uplynula prioritní lhůta a že žádost o navrácení práva přednosti podle pravidla 26bis3 nebyla předložena;

(ii) že uplatnění priority nesplňuje požadavky pravidla 4.10; nebo

(iii) že některý údaj v uplatnění priority je v rozporu s odpovídajícím údajem v prioritním dokladu;

pak přijímací úřad nebo Mezinárodní úřad, podle případu, vyzve přihlašovatele k opravě údaje v uplatněné prioritě. V případě uvedeném pod bodem (i), pokud je datum mezinárodního podání do dvou měsíců od data, ke kterému uplynula prioritní lhůta, přijímací úřad nebo Mezinárodní úřad, podle případu, uvědomí přihlašovatele o možnosti předložit žádost o navrácení práva přednosti v souladu s pravidlem 26bis.3, ledaže by přijímací úřad informoval Mezinárodní úřad podle pravidla 26bis.3(j) o neslučitelnosti pravidla 26bis.3(a) až (i) s národním zákonodárstvím tohoto úřadu.

(b) Jestliže přihlašovatel před uplynutím stanovené lhůty podle pravidla 26bis.1(a) nepředloží oznámení opravující uplatnění priority, bude toto uplatnění priority, s výhradou odstavce (c), pro účely řízení podle Smlouvy považováno za neprovedené („považováno za neplatné“) a přijímací úřad nebo Mezinárodní úřad, podle případu, o tom vydá usnesení a oznámí to přihlašovateli. Každé oznámení opravující uplatnění priority, obdržené přijímacím úřadem nebo Mezinárodní úřadem, podle případu, před vydáním usnesení a ne později než jeden měsíc po uplynutí této lhůty bude považováno za obdržené před uplynutím této lhůty.

(c) Uplatnění priority nebude považováno za neplatné pouze proto, že:

(i) chybí údaj o čísle dřívější přihlášky uvedený v pravidle 4.10(a)(ii);

(ii) údaj v uplatnění priority je v rozporu s odpovídajícím údajem na prioritním dokladu; nebo

(iii) mezinárodní přihláška má datum mezinárodního podání, které je pozdější než datum, ke kterému uplynula prioritní lhůta, přičemž datum mezinárodního podání je ve lhůtě dvou měsíců od tohoto data.

(d) Jestliže přijímací úřad nebo Mezinárodní úřad vydal usnesení podle odstavce (b) nebo jestliže uplatnění priority nebylo považováno za neplatné pouze proto, že se použije odstavec (c), pak Mezinárodní úřad zveřejní spolu s mezinárodní přihláškou oznámení týkající se uplatnění priority, jak je stanoveno v Administrativní směrnici, a rovněž tak každou informaci týkající se uplatnění priority, předloženou přihlašovatelem, kterou obdržel Mezinárodní úřad před ukončením technických příprav pro mezinárodní zveřejnění. Takováto informace bude obsažena v postoupení podle článku 20, není-li mezinárodní přihláška zveřejněna z důvodu uvedeného v článku 64(3).

(e) Jestliže si přihlašovatel přeje opravit nebo doplnit uplatnění priority, ale lhůta podle pravidla 26bis.1 uplynula, může přihlašovatel před uplynutím 30 měsíců od prioritního data a po zaplacení zvláštního poplatku, jehož výše je dána Administrativní směrnicí, požádat Mezinárodní úřad o zveřejnění informací týkajících se této záležitosti a Mezinárodní úřad takovouto informaci bez odkladu zveřejní.

26bis.3 Navrácení práva přednosti přijímacím úřadem

(a) Jestliže má mezinárodní přihláška datum mezinárodního podání, které je pozdější než datum, ke kterému uplynula prioritní lhůta, aleje ve lhůtě dvou měsíců od tohoto data, na žádost přihlašovatele, a s výhradou odstavců (b) až (g) tohoto pravidla, přijímací úřad navrátí právo přednosti pokud úřad zjistí, že jím použité kritérium („kritérium pro navrácení“) je splněno, a že opomenutí podat mezinárodní přihlášku v prioritní lhůtě:

(i) nastalo navzdory tomu, že byla vynaložena náležitá péče vyžadovaná okolnostmi; nebo

(ii) bylo neúmyslné.

Každý přijímající úřad musí použít alespoň jedno z těchto kritérií a může použít obě tato kritéria.

(b) Žádost podle odstavce (a) musí:

(i) být podána u přijímacího úřadu v předepsané lhůtě podle odstavce (e);

(ii) uvést důvody opomenutí podat mezinárodní přihlášku v prioritní lhůtě; a

(iii) být pokud možno doplněna jakýmkoliv prohlášením nebo jiným důkazem požadovanými podle odstavce (f).

(c) Jestliže není uplatnění priority ve vztahu k dřívější přihlášce v mezinárodní přihlášce obsaženo, přihlašovatel musí předložit v předepsané lhůtě podle odstavce (e) oznámení podle pravidla 26bis.l(á) doplňující uplatnění priority.

(d) Předložení žádosti podle odstavce (a) může být přijímacím úřadem podmíněno zaplacením poplatku, v jeho vlastní prospěch, za požadované navrácení práva, splatného v předepsané lhůtě podle odstavce (e). Výše tohoto poplatku, pokud je, musí být pevně stanovena přijímacím úřadem.

(e) Lhůta uvedená v odstavcích (b)(i), (c) a (d) je dva měsíce od data, ke kterému uplynula prioritní lhůta, s tím, že pokud přihlašovatel požádá o dřívější zveřejnění podle článku 21(2)(b), bude poté, co byla ukončena technická příprava pro mezinárodní zveřejnění, považována jakákoliv předložená žádost podle odstavce (a) nebo oznámení podle odstavce (c), nebo jakýkoliv uhrazený poplatek podle odstavce (d) za nepředložený nebo nezaplacený včas.

(f) Přijímací úřad může vyžadovat, aby prohlášení nebo jiný důkaz podporující sdělení důvodů uvedených v odstavci paragrafu (b)(iii) byly podány ve lhůtě přiměřené okolnostem. Přihlašovatel může dodat Mezinárodnímu úřadu kopii takového prohlášení nebo jiného důkazu podaného u přijímacího úřadu, a v takovém případě Mezinárodní úřad zahrne tuto kopii do svých spisů.

(g) Přijímací úřad nesmí zamítnout, zcela ani částečně, žádost podle odstavce (a) bez toho, že poskytne přihlašovateli možnost vznést výhrady k zamýšlenému zamítnutí ve lhůtě přiměřené okolnostem. Takové oznámení o zamýšleném zamítnutí přijímacím úřadem může být zasláno přihlašovateli spolu s výzvou k podání prohlášení nebo jiného důkazu podle odstavce (f).

(h) Přijímací úřad bez odkladu:

(i) oznámí Mezinárodnímu úřadu přijetí žádosti podle odstavce (a);

(ii) učiní rozhodnutí o žádosti;

(iii) sdělí přihlašovateli a Mezinárodnímu úřadu své rozhodnutí a kritéria pro navrácení práva, na nichž bylo rozhodnutí založeno.

(i) Každý přijímací úřad informuje Mezinárodní úřad o tom, která kritéria pro navrácení práva použije, a o jakýchkoliv následujících změnách, které se tohoto týkají. Mezinárodní úřad uveřejní tyto informace bez odkladu ve Věstníku.

(j) Jestliže k datu 5. října 2005 nejsou odstavce (a) až (i) slučitelné s národním zákonodárstvím přijímacího úřadu, pak se tyto odstavce vzhledem k tomuto úřadu nepoužijí, tak dlouho, pokud bude neslučitelnost s tímto zákonodárstvím pokračovat, za předpokladu, že uvedený úřad to oznámí Mezinárodnímu úřadu do 5. dubna 2006. Došlé oznámení bude ihned Mezinárodním úřadem zveřejněno ve Věstníku.

Pravidlo 34

Minimální dokumentace

34.1 Vymezení

(a) a (b) [Žádná změna]

(c) S výhradou odstavců (d) a (e) se za „národní patentové doklady“ považují:

(i) [Žádná změna]

(ii) patenty vydané Spolkovou republikou Německo, Korejskou republikou a Ruskou federací,

(iii) až (vi) [Žádná změna]

(d) [Žádná změna]

(e) Kterýkoliv orgán pro mezinárodní rešerši, jehož úředním jazykem nebo jedním z úředních jazyků není japonština, korejština, ruština nebo španělština, je oprávněn nezahrnout do své dokumentace ty patentové dokumenty Japonska, Korejské republiky, Ruské federace a bývalého Sovětského svazu, jakož i takové patentové doklady ve španělštině, pro něž nejsou všeobecně dostupné anotace v angličtině. U anglických anotací, které budou všeobecně dostupné po nabytí účinnosti tohoto Prováděcího předpisu, bude třeba, aby ty patentové dokumenty, jichž se anotace týkají, byly zahrnuty do šesti měsíců poté, co nabudou anotace všeobecné dostupnosti. V případě přerušení anotačních služeb v angličtině v technických oblastech, ve kterých byly anglickém anotace dosud všeobecně dostupné, přijme Shromáždění vhodná opatření k urychlené obnově těchto služeb v uvedených oblastech.

(f) [Beze změn]

Pravidlo 38

Chybějící nebo vadná anotace

38.1 [Žádná změna]

38.2 Pořízení anotace

Jestliže mezinárodní přihláška neobsahuje anotaci a orgán pro mezinárodní rešerši neobdržel od přijímacího úřadu oznámení o tom, že přihlašovatel byl vyzván, aby předložil anotaci, nebo když uvedený orgán zjistí, že anotace nevyhovuje pravidlu 8, pořídí anotaci sám. Taková anotace je pořízena v jazyce, ve kterém má být mezinárodní přihláška zveřejněna nebo, jestliže byl předložen překlad do jiného jazyka podle pravidla 23.1(b) a orgán pro mezinárodní rešerši si tak přeje, v jazyce tohoto překladu.

38.3 Úprava anotace

Přihlašovatel smí do uplynutí jednoho měsíce od data odeslání mezinárodní rešeršní zprávy předložit orgánu pro mezinárodní rešerši:

(i) navrhované úpravy anotace; nebo

(ii) navrhované úpravy anotace nebo připomínky k ní, nebo obojí, úpravy a připomínky, jestliže byla anotace pořízena orgánem;

a orgán učiní rozhodnutí, zda podle toho upraví anotaci. Jestliže tento orgán upraví anotaci, oznámí tuto úpravu Mezinárodnímu úřadu.

Pravidlo 43

Mezinárodní rešeršní zpráva

43.1 až 43.6 [Žádná změna]

43.6bis Vzetí v úvahu nápravy zjevných omylů

(a) Náprava zjevného omylu, která je schválena podle pravidla 91.1, bude, s výhradou odstavce (b), vzata v úvahu orgánem pro mezinárodní rešerši pro účely mezinárodní rešerše a v mezinárodní rešeršní zprávě se toto uvede.

(b) Náprava zjevného omylu nemusí být orgánem pro mezinárodní rešerši vzata v úvahu pro účely mezinárodní rešerše, pokud je schválena tímto orgánem nebo oznámena tomuto orgánu, podle případu, po zahájení zpracování mezinárodní rešeršní zprávy a v tomto případě se toto, pokud je to možné, uvede ve zprávě, v opačném případě informuje orgán pro mezinárodní rešerši příslušným způsobem Mezinárodní úřad a Mezinárodní úřad bude postupovat podle Administrativní směrnice.

43.7 až 43.10 [Žádná změna]

Pravidlo 43bis

Písemný posudek orgánu pro mezinárodní rešerši

43bis.1 Písemný posudek

(a) [Žádná změna]

(b) Pro účely vyhotovení písemného posudku platí přiměřeně články 33(2) až (6) a 35(2) a (3) a pravidla 43.4, 43.6bis, 64, 65, 66.1(e), 66.7, 67, 70.2(b) a (d), 70.3, 70.4(ii), 70.5(a), 70.6 až 70.10, 70.12, 70.14 a 70.15(a).

(c) [Žádná změna]

Pravidlo 48

Mezinárodní zveřejnění

48.1 [Žádná změna]

48.2 Obsah

(a) Zveřejnění mezinárodní přihlášky musí obsahovat:

(i) až (vi) [Žádná změna]

(vii) jestliže byla žádost o zveřejnění podle pravidla 91.3(d) přijata Mezinárodním úřadem před ukončením technických příprav mezinárodního zveřejnění, každá žádost o nápravu zjevného omylu, jakékoliv důvody a poznámky uvedené v pravidle 91.3(d);

(viii) [Žádná změna]

(ix) každé oznámení týkající se uplatnění priority uvedené v pravidle 26bis.2(d);

(x) každé prohlášení podle pravidla 4.17, a každou jeho opravu podle pravidla 26ter.1, která byla přijata Mezinárodním úřadem před uplynutím lhůty podle pravidla 26ter.1;

(xi) každé oznámení týkající se žádosti podle pravidla 26bis.3 o navrácení práva přednosti a rozhodnutí přijímacího úřadu o této žádosti, včetně informace, na jakém kritériu pro navrácení bylo rozhodnutí založeno.

(b) S výhradou odstavce (c) titulní stránka obsahuje:

(i) údaje převzaté z formuláře žádosti a další takové údaje, jak jsou předepsané Administrativní směrnicí;

(ii) obrázek nebo obrázky, obsahuje-li mezinárodní přihláška výkresy, pokud se nepoužije pravidlo 8.2(b);

(iii) anotaci; je-li anotace jak v angličtině tak i v dalším jazyku, anglický text se uvede na prvním místě;

(iv) kde je to použitelné, údaj, že žádost obsahuje prohlášení podle pravidla 4.17, které obdržel Mezinárodní úřad před uplynutím lhůty podle pravidla 26ter.1;

(v) jestliže bylo datum mezinárodního podání uznáno přijímacím úřadem podle pravidla 20.3(b)(ii) nebo 20.5(d) na základě začlenění prvku nebo části prostřednictvím odkazu provedeného podle pravidel 4.18 a 20.6, údaj k tomuto účelu, spolu s údajem, zda přihlašovatel pro účely pravidla 20.6(a)(ii) spoléhá co se týká prioritního dokladu na shodu s pravidlem 17.1(a), (b) nebo (b-bis), nebo na samostatně předloženou kopii příslušné dřívější přihlášky;

(vi) kde je to použitelné, údaj, že zveřejněná mezinárodní přihláška obsahuje informace podle pravidla 26bis.2(d);

(vii) kde je to použitelné, údaj, že zveřejněná mezinárodní přihláška obsahuje informace týkající se žádosti podle pravidla 26bis.3 o navrácení práva přednosti a rozhodnutí přijímacího úřadu o této žádosti;

(viii) kde je to použitelné, údaj, že přihlašovatel podle pravidla 26bis.3(f) předložil Mezinárodnímu úřadu kopie prohlášení anebo jiného důkazu.

(c) až (h) [Žádná změna]

(i) Jestliže je schválení nápravy zjevného omylu v mezinárodní přihlášce podle pravidla 91.1 přijato Mezinárodním úřadem nebo, kde je to použitelné, předáno Mezinárodním úřadem po ukončení technických příprav mezinárodního zveřejnění, musí být zveřejněno sdělení vyjadřující veškeré nápravy spolu se stránkami obsahujícími nápravy, nebo náhradní listy a dopis předložené podle pravidla 91.2, podle případu, a titulní stránka musí být znovu zveřejněna.

(j) Jestliže je v době ukončení technických příprav mezinárodního zveřejnění žádost podle pravidla 26bis.3 o navrácení práva přednosti stále v řízení, bude zveřejněná mezinárodní přihláška obsahovat namísto rozhodnutí přijímacího úřadu o této žádosti údaj, že v této věci rozhodnutí nebylo dostupné a že toto rozhodnutí, jakmile se stane dostupným, bude zveřejněno samostatně.

(k) Jestliže byla žádost o zveřejnění podle pravidla 91.3(d) přijata Mezinárodním úřadem po ukončení technických příprav mezinárodního zveřejnění, musí být žádost o nápravu, jakékoliv důvody a jakékoliv poznámky uvedené podle tohoto pravidla zveřejněny po přijetí takové žádosti o zveřejnění bez odkladu a titulní stránka musí být znovu zveřejněna.

48.3 až 48.6 [Žádná změna]

Pravidlo 49ter

Účinky navrácení práva přednosti přijímacím úřadem; Navrácení práva přednosti určeným úřadem

49ter.1 Účinky navrácení práva přednosti přijímacím úřadem

(a) Jestliže přijímací úřad navrátil právo přednosti podle pravidla 26bis.3 na základě svého zjištění, že k opomenutí podat mezinárodní přihlášku v prioritní lhůtě došlo navzdory tomu, že byla vynaložena přiměřená péči vyžadovaná okolnostmi, bude toto navrácení, s výhradou odstavce (c), účinné v každém určeném státě.

(b) Jestliže přijímací úřad navrátil právo přednosti podle pravidla 26bis.3 na základě svého zjištění, že opomenutí podat mezinárodní přihlášku v prioritní lhůtě bylo neúmyslné, bude toto navrácení, s výhradou odstavce (c), účinné v každém určeném státě, jehož použitelné národní zákonodárství umožňuje navrácení práva přednosti na základě tohoto kritéria nebo kritéria, které je z hlediska přihlašovatelů příznivější než toto kritérium

(c) Rozhodnutí přijímacího úřadu o navrácení práva přednosti podle pravidla 26bis.3 nebude účinné v určeném státě, kde určený úřad, soud nebo jiný zodpovědný orgán určeného státu nebo orgán jednající za tento určený stát shledá, že nebylo vyhověno požadavkům podle pravidla 26bis.3(a), (b)(i) nebo (c), přičemž byly vzaty v úvahu důvody uvedené v žádosti předložené přijímacímu úřadu podle pravidla 26bis.3(a) a každé prohlášení nebo jiný důkaz podaný u přijímacího úřadu podle pravidla 26bis.3(b)(iii).

(d) Určený úřad nebude revidovat rozhodnutí přijímacího úřadu, ledaže má důvodné pochybnosti, že požadavek uvedený v odstavci (c) byl splněn; v takovémto případě informuje určený úřad přihlašovatele odpovídajícím způsobem, s uvedením důvodů pro tyto pochybnosti a poskytne přihlašovateli možnost vznést v přiměřené lhůtě výhrady.

(e) Žádný určený stát není vázán rozhodnutím přijímacího Úřadu zamítajícím žádost podle pravidla 26bis.3 o navrácení práva přednosti.

(f) Jestliže přijímací úřad zamítl žádost o navrácení práva přednosti, kterýkoliv určený úřad může pokládat takovouto žádost za žádost o navrácení předloženou tomuto určenému úřadu podle pravidla 49ter.2(a) ve lhůtě podle tohoto pravidla.

(g) Jestliže k datu 5. října 2005 nejsou odstavce (a) až (d) slučitelné s národním zákonodárstvím určeného úřadu, tyto odstavce se vzhledem k tomu úřadu nepoužijí, tak dlouho, pokud bude neslučitelnost s tímto zákonodárstvím pokračovat, za předpokladu, že uvedený úřad to oznámí Mezinárodnímu úřadu do 5. dubna 2006. Došlé oznámení bude ihned Mezinárodním úřadem zveřejněno ve Věstníku.

49ter.2 Navrácení práva přednosti určeným úřadem

(a) Jestliže mezinárodní přihláška uplatňuje prioritu z dřívější přihlášky a má datum mezinárodního podání, které je pozdější než datum, ke kterému uplynula prioritní lhůta ale ve lhůtě dvou měsíců od tohoto data, určený úřad na žádost přihlašovatele v souladu s odstavcem (b) navrátí právo přednosti pokud úřad zjistí, že jím použité kritérium („kritérium pro navrácení“) je splněno, zejména že opomenutí podat mezinárodní přihlášku v prioritní lhůtě:

(i) nastalo navzdory tomu, že byla vynaložena náležitá péče vyžadovaná okolnostmi; nebo

(ii) bylo neúmyslné.

Každý určený úřad musí použít alespoň jedno z těchto kritérií a může použít obě tato kritéria.

(b) Žádost podle odstavce (a) musí:

(i) být podána u určeného úřadu ve lhůtě jednoho měsíce od aplikované lhůty podle článku 22;

(ii) uvést důvody opomenutí podat mezinárodní přihlášku v prioritní lhůtě a výhodně být doplněna prohlášením nebo jiným důkazem požadovanými podle odstavce (c); a

(iii) být doplněna poplatkem za žádost o navrácení požadovaným podle odstavce (d).

(c) Určený úřad může vyžadovat, aby mu bylo předloženo prohlášení nebo jiný důkaz podporující sdělení důvodů odkazovaných v odstavci (b)(ii) ve lhůtě, která bude přiměřená okolnostem.

(d) Předložení žádosti podle odstavce (a) může být určeným úřadem podmíněno zaplacením poplatku, v jeho vlastní prospěch, za požadované navrácení.

(e) Určený úřad nesmí zamítnout, zcela ani částečně, žádost podle odstavce (a) bez toho, že poskytne přihlašovateli možnost vznést výhrady k zamýšlenému zamítnutí ve lhůtě, která bude přiměřená okolnostem. Takovéto oznámení o zamýšleném zamítnutí určeným úřadem může být odesláno přihlašovateli určeným úřadem spolu s jakoukoli výzvou k podání prohlášení nebo jiného důkazu podle odstavce (c).

(f) Jestliže je národní zákonodárství určeného úřadu uplatňuje vzhledem k navrácení práva přednosti požadavky, které jsou z hlediska přihlašovatelů příznivější než požadavky uvedené v odstavcích (a) a (b), může určený úřad může při stanovování práva přednosti použít požadavky podle použitelného národního zákonodárství namísto požadavků podle těchto odstavců.

(g) Každý určený úřad informuje Mezinárodní úřad o tom, které kritérium pro navrácení použije, o požadavcích dle národního zákonodárství v souladu s odstavcem (f), pokud jsou, a o všech následujících změnách, které se tohoto týkají. Mezinárodní úřad uveřejní tyto informace bez odkladu ve Věstníku.

(h) Jestliže k datu 5. října 2005 nejsou odstavce (a) až (g) slučitelné s národním zákonodárstvím určeného úřadu, pak se tyto odstavce vzhledem k tomuto úřadu nepoužijí, tak dlouho, pokud bude neslučitelnost s tímto zákonodárstvím pokračovat, za předpokladu, že uvedený úřad to oznámí Mezinárodnímu úřadu do 5. dubna 2006. Došlé oznámení bude ihned Mezinárodním úřadem zveřejněno ve Věstníku.

Pravidlo 51

Přezkoumání určenými úřady

51.1 Lhůta pro předložení žádosti o zaslání kopií

Lhůta uvedená v článku 25(1)(c) činí dva měsíce počítáno od data oznámení zaslaného přihlašovateli podle pravidla 20.4(i), 24.2(c) nebo 29.1(ii).

51.2 Kopie oznámení

V případech, kdy přihlašovateli došlo záporné zjištění podle článku 11(1), a žádá Mezinárodní úřad podle článku 25(1) o zaslání spisových kopií zamýšlené mezinárodní přihlášky některému z jmenovaných úřadů, které měl v úmyslu určit, musí ke své žádosti připojit kopii oznámení podle pravidla 20.4(i).

51.3 [Žádná změna]

Pravidlo 55

Jazyky (mezinárodní předběžný průzkum)

55.1 [Žádná změna]

55.2 Překlad mezinárodní přihlášky

(a) [Žádná změna]

(a-bis) Překlad mezinárodní přihlášky do jazyka uvedeného v odstavci (a) bude zahrnovat jakýkoliv prvek uvedený v článku 11(1)(iii)(d) nebo (e) poskytnutý přihlašovatelem podle pravidla 20.3(b) nebo 20.6(a) a jakoukoliv část popisu, nároků nebo výkresů poskytnutých přihlašovatelem podle pravidla 20.5(b) nebo 20.6(a).

(b) [Žádná změna]

(c) Nejsou-li splněny požadavky odstavců (a) a (a-bis) a odstavec (b) není uplatněn, orgán pro mezinárodní předběžný průzkum vyzve přihlašovatele k předložení požadovaného překladu ve lhůtě, která bude přiměřená okolnostem. Tato lhůta nesmí být kratší než jeden měsíc od data výzvy. Může být prodloužena orgánem pro mezinárodní předběžný průzkum kdykoliv před provedením rozhodnutí.

(d) Pokud přihlašovatel vyhoví výzvě ve lhůtě podle odstavce (c), budou tyto požadavky považovány za splněné. Pokud přihlašovatel opomene vyhovět, bude se návrh považovat za nepředložený a orgán pro mezinárodní předběžný průzkum o tom vydá usnesení.

55.3 [Žádná změna]

Pravidlo 64

Známý stav techniky pro mezinárodní předběžný průzkum

64.1 Známý stav

(a) [Žádná změna]

(b) Pro účely odstavce (a) rozhodné datum znamená:

(i) s výhradou bodů (ii) a (iii) datum mezinárodního podání mezinárodní přihlášky, která je v mezinárodním předběžném průzkumu;

(ii) uplatňuje-li mezinárodní přihláška, která je v mezinárodní předběžném průzkumu, prioritu z dřívější přihlášky a má datum mezinárodního podání, které je v prioritní lhůtě, datum podání takovéto dřívější přihlášky, pokud orgán pro mezinárodní předběžný průzkumu nepovažuje uplatnění priority za neplatné;

(iii) uplatňuje-li mezinárodní přihláška, která je v mezinárodním předběžném průzkumu, prioritu z dřívější přihlášky a má datum mezinárodního podání, které je pozdější než datum, ke kterému uplynula prioritní lhůta ale je ve lhůtě dvou měsíců od takového data, datum podání takovéto dřívější přihlášky, pokud orgán pro mezinárodní předběžný průzkum nepovažuje uplatnění priority za neplatné z důvodů jiných než je skutečnost, že mezinárodní přihláška má datum mezinárodního podání, které je pozdější než datum, ke kterému uplynula prioritní lhůta.

64.2 a 64.3 [Žádná změna]

Pravidlo 66

Řízení před orgánem pro mezinárodní předběžný průzkum

66.1 Podklad mezinárodního předběžného průzkumu

(a) až (d) [Žádná změna]

(d-bis) Náprava zjevného omylu, která je schválena podle pravidla 91.1 musí být, s výhradou pravidla 66.4bis, vzata v úvahu orgánem pro mezinárodní předběžný průzkum pro účely mezinárodního předběžného průzkumu.

(e) [Žádná změna]

66.1 bis až 6.4 [Žádná změna]

66.4bis Zvažování úprav, důvodů a náprav zjevných omylů

Úpravy, důvody a nápravy zjevných omylů nemusí být brány orgánem pro mezinárodní předběžný průzkum v úvahu pro účely písemného posudku nebo zprávy o mezinárodním předběžném průzkumu jestliže byly tímto orgánem přijaty, schváleny nebo tomuto orgánu oznámeny, podle případu, poté, co tento orgán začal sestavovat tento posudek nebo zprávu.

66.5 Úprava

Každá změna, jiná než náprava zjevného omylu, v nárocích, popise nebo výkresech, včetně vypuštění nároků, vynechání pasáží v popisu nebo vynechání některých výkresů, se považuje za úpravu.

66.6 až 66.9 [Žádná změna]

Pravidlo 70

Mezinárodní předběžná zpráva o patentovatelnosti vyhotovená orgánem pro mezinárodní předběžný průzkum (zpráva o mezinárodním předběžném průzkumu)

70.1 [Žádná změna]

70.2 Podklad zprávy

(a) až (d) [Žádná změna]

(e) Jestliže je vzata v úvahu náprava zjevného omylu podle pravidla 66.1, musí to být ve zprávě uvedeno. Jestliže náprava zjevného omylu není vzata v úvahu na základě pravidla 66 .4bis, musí to být, pokud je to možné, ve zprávě uvedeno, v opačném případě to orgán pro mezinárodní předběžný průzkum oznámí patřičně Mezinárodnímu úřadu a Mezinárodní úřad bude postupovat jak je uvedeno v Administrativní směrnici.

70.3 až 70.15 [Žádná změna]

70.16 Přílohy ke zprávě

(a) Každý náhradní list podle pravidla 66.8(a) nebo (b) a každý náhradní list obsahující úpravy podle článku 19 bude připojen ke zprávě, pokud není nahrazen pozdějšími náhradními listy nebo úpravami vedoucími ke zrušení celých listů podle pravidla 66.8(b). Náhradní listy obsahující úpravy podle článku 19, které jsou považovány za zrušené úpravami podle článku 34, a dopisy podle pravidla 66.8 se nepřikládají.

(b) [Žádná změna]

70.17 [Žádná změna]

Pravidlo 76

Překlad prioritního dokladu; použití některých pravidel v řízení před zvolenými úřady

76.1, 76.2 a 76.3 [Zůstává vymazáno]

76.4 [Žádná změna]

76.5 Použití některých pravidel v řízení před zvolenými úřady

Pravidla 13ter.3, 22.1(g), 47.1, 49, 49bis, 49ter a 51bis se použijí za předpokladu že:

(i) až (v) [Žádná změna]

Pravidlo 82ter

Náprava chyb přijímacího úřadu nebo Mezinárodního úřadu

82ter.1 Chyby týkající se data mezinárodního podání a uplatněné priority

(a) Jestliže přihlašovatel určenému nebo zvolenému úřadu uspokojivě prokáže, že datum mezinárodního podání je nesprávné v důsledku chyby způsobené přijímacím úřadem nebo že přijímací úřad nebo Mezinárodní úřad chybně považoval uplatnění priority za neplatné, a jestliže jde o takovou chybu, kterou by určený nebo zvolený úřad sám opravil podle národního zákonodárství nebo národní praxe, pokud by sejí sám dopustil, pak uvedený úřad chybu opraví a projedná mezinárodní přihlášku jako kdyby jí bylo přiznáno opravené datum mezinárodního podání nebo jako kdyby se uplatnění priority nepovažovalo za neplatné.

(b) Pokud bylo datum mezinárodního podání uznáno přijímacím úřadem podle pravidla 20.3(b)(ii) nebo 20.5(d) na základě začlenění prvku nebo části prostřednictvím odkazu podle pravidel 4.18 a 20.6 ale určený nebo zvolený úřad shledá, že:

(i) přihlašovatel nevyhověl pravidlu 17.1(a), (b) nebo (b-bis) co se týče prioritního dokladu;

(ii) nebyl splněn požadavek podle pravidla 4.18, 20.6(a)(i) nebo 51bis.1(e)(ii); nebo

(iii) prvek nebo část nejsou zcela obsaženy v příslušném prioritním dokladu;

určený nebo zvolený úřad může, s výhradou odstavce (c), projednávat mezinárodní přihlášku, jako kdyby datum mezinárodního podání bylo uznáno podle pravidla 20.3(b)(i) nebo 20.5(b), nebo opraveno podle pravidla 20.5(c), co je vhodné, za předpokladu, že pravidlo 17.1(c) se použije přiměřeně.

(c) Určený nebo zvolený úřad nebude projednávat mezinárodní přihlášku podle odstavce (b) jako kdyby datum mezinárodního podání bylo uznáno podle pravidla 20.3(b)(i) nebo 20.5(b) nebo opraveno podle pravidla 20.5(c), aniž by poskytl přihlašovateli možnost vznést výhrady k zamýšlenému projednávání nebo ke vznesení žádosti podle odstavce (d) ve lhůtě přiměřené okolnostem.

(d) Pokud určený nebo zvolený úřad v souladu s odstavcem (c) oznámil přihlašovateli, že má v úmyslu projednávat mezinárodní přihlášku, jako kdyby datum mezinárodního podání bylo opraveno podle pravidla 20.5(c), může přihlašovatel v oznámení předloženém tomuto úřadu ve lhůtě zmiňované v odstavci (c) požádat, aby dotyčná chybějící část nebyla brána v úvahu pro účely národního řízení před tímto úřadem, a v tomto případě bude tato část považována za nepodanou a úřad nebude projednávat mezinárodní přihlášku jako kdyby datum mezinárodního podání bylo opraveno.

Pravidlo 91

Náprava zjevných omylů v mezinárodní přihlášce a jiných dokladech

91.1 Náprava zjevných omylů

(a) Zjevný omyl v mezinárodní přihlášce nebo v jiném dokumentu předloženém přihlašovatelem může být napraven v souladu s tímto pravidlem, pokud o to přihlašovatel požádá.

(b) Náprava omylu podléhá schválení „kompetentním orgánem“, kterým je:

(i) v případě omylu v části žádosti mezinárodní přihlášky nebo v její opravě - přijímací úřad;

(ii) v případě omylu v popisu, nárocích nebo výkresech nebo v jejich opravě, pokud není orgán pro mezinárodní předběžný průzkum kompetentním podle bodu (iii) - orgán pro mezinárodní rešerši;

(iii) v případě omylu v popisu, nárocích nebo výkresech nebo v jejich opravě, nebo v úpravě podle článku 19 nebo 34, pokud byl podán a nebyl vzat zpět návrh na mezinárodní předběžný průzkum a datum, ke kterému se má zahájit mezinárodní předběžný průzkum podle pravidla 69.1, již uplynulo - orgán pro mezinárodní předběžný průzkum;

(iv) v případě omylu v dokumentu neuvedeném pod body (i) až (iii), předloženém přijímacímu úřadu, orgánu pro mezinárodní rešerši, orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum nebo Mezinárodnímu úřadu, v jiném než je omyl v anotaci nebo v úpravě podle článku 19 - ten úřad, orgán nebo Mezinárodní úřad, podle případu.

(c) Kompetentní orgán schválí nápravu omylu podle tohoto pravidla jedině a pouze v takovém případě, kdy je kompetentnímu orgánu zjevné, že k příslušnému datu podle odstavce (f) bylo zamýšleno něco jiného než je uvedeno v dotyčném dokumentu a že nemohlo být zamýšleno nic jiného než navrhovaná náprava.

(d) V případě omylu v popisu, nárocích nebo výkresech nebo v jejich opravě nebo úpravě kompetentní orgán vezme v úvahu pro účely odstavce (c) pouze obsah popisu, nároků a výkresů a tam, kde je to aplikovatelné, příslušnou opravu nebo úpravu.

(e) V případě omylu v části žádosti mezinárodní přihlášky nebo její opravě nebo v dokumentu uvedeném v odstavci (b)(iv) kompetentní orgán vezme pro účely odstavce (c) v úvahu pouze obsah mezinárodní přihlášky samotné a, tam kde je to použitelné, příslušnou opravu, nebo dokument uvedený v odstavci (b)(iv), spolu s jakýmkoliv jiným dokumentem předloženým se žádostí, opravou nebo dokumentem, podle případu, jakýkoliv prioritní doklad týkající se mezinárodní přihlášky, který je dostupný orgánu v souladu s Administrativní směrnicí, a jakýkoliv jiný dokument obsažený ve spisu mezinárodní přihlášky u tohoto orgánu k příslušnému datu podle odstavce (f).

(f) Příslušné datum pro účely odstavců (c) a (e) je:

(i) v případě omylu v části mezinárodní přihlášky jak je podána - datum mezinárodního podání;

(ii) v případě omylu v dokumentu jiném než mezinárodní přihláška jak je podána, včetně omylu v opravě nebo úpravě mezinárodní přihlášky - datum, ke kterému byl dokument předložen.

(g) Omyl není napravitelný podle tohoto pravidla, jestliže:

(i) omyl spočívá v opomenutí jednoho nebo několika celých prvků mezinárodní přihlášky uvedených v článku 3(2) nebo jednoho nebo několika celých listů mezinárodní přihlášky;

(ii) omyl jev anotaci;

(iii) omyl je v úpravě podle článku 19, ledaže orgán pro mezinárodní předběžný průzkum je kompetentní ke schválení nápravy takovéhoto omylu podle odstavce (b)(iii); nebo

(iv) omyl jev uplatnění priority nebo v oznámení o opravě nebo doplnění uplatnění priority podle pravidla 26bis.\(a), pokud by náprava omylu způsobila změnu prioritního data;

za předpokladu, že tento odstavec neovlivní účinnost pravidel 20.4, 20.5, 26bis a 38.3.

(h) Pokud přijímací úřad, orgán pro mezinárodní rešerši, orgán pro mezinárodní předběžný průzkum nebo Mezinárodní úřad nalezne v mezinárodní přihlášce nebo jiném dokladu něco, co se jeví být napravitelným zjevným omylem, může vyzvat přihlašovatele k požádání o nápravu podle tohoto pravidla.

91.2 Žádosti o nápravu

Žádost o nápravu podle pravidla 91.1 se předkládá kompetentnímu orgánu do 26 měsíců od data priority. Musí specifikovat omyl, který má být napraven a navrhovanou nápravu, a může, podle volby přihlašovatele, obsahovat stručné vysvětlení. Pravidlo 26.4 se použije přiměřeně co se týče způsobu, kterým má být navrhovaná náprava označena.

91.3 Schválení a účinek náprav

(a) Kompetentní orgán rozhodne bez odkladu o tom, zda schválí nebo odmítne nápravu podle pravidla 91.1a bez odkladu informuje přihlašovatele a Mezinárodní úřad o schválení nebo odmítnutí a v případě odmítnutí uvede důvody. Mezinárodní úřad bude postupovat jak uvedeno Administrativní směrnici, včetně, pokud je to požadováno, informování přijímacího úřadu, mezinárodního rešeršního orgánu, orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum a určených a zvolených úřadů o schválení nebo odmítnutí.

(b) Pokud byla náprava zjevného omylu schválena podle pravidla 91.1, musí být příslušný dokument opraven v souladu s Administrativní směrnicí.

(c) Pokud byla náprava zjevného omylu schválena, bude účinná:

(i) od data mezinárodního podání v případě omylu v mezinárodní přihlášce jak byla podána;

(ii) v případě omylu v dokumentu jiném než mezinárodní přihláška jak byla podána včetně omylu v opravě nebo úpravě mezinárodní přihlášky od data, ke kterému byl takovýto dokument předložen.

(d) Pokud kompetentní orgán odmítne schválit nápravu podle pravidla 91.1, Mezinárodní úřad zveřejní, na žádost předloženou přihlašovatelem do dvou měsíců od data odmítnutí a za předpokladu, že bude zaplacen zvláštní poplatek, jehož výši stanoví Administrativní směrnice, žádost o nápravu, důvody odmítnutí orgánu a jakékoli další stručné poznámky, které přihlašovatel může předložit, pokud možno spolu s mezinárodní přihláškou. Kopie žádosti o nápravu, důvody a poznámky, pokud jsou, se pokud je to možné přiloží k postoupení podle článku 20, pokud se mezinárodní přihláška nezveřejňuje na základě Článku 64(3).

(e) Náprava zjevného omylu nemusí být brána v úvahu určeným úřadem, ve kterém již bylo řízení nebo průzkum mezinárodní přihlášky zahájeno před datem, ke kterému byl tento úřad informován podle pravidla 91.3(a) o schválení nápravy kompetentním orgánem.

(f) Určený úřad nemusí brát v úvahu nápravu, která byla schválena podle pravidla 91.1, pokud zjistí, že by nápravu neschválil, pokud by byl kompetentním orgánem.

Přesunout nahoru