Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 37/2008 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o kulturní spolupráci na léta 2007 - 2011 mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Čínské lidové republiky

Datum vyhlášení 06.06.2008
Uzavření smlouvy 22.04.2008
Platnost od 22.04.2008
Platnost do 31.12.2011
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

37

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 22. dubna 2008 byl v Pekingu podepsán Protokol o kulturní spolupráci na léta 2007 – 2011 mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Čínské lidové republiky.

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 17 dnem podpisu a zůstává v platnosti do 31. prosince 2011.

České znění Protokolu a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


Protokol o kulturní spolupráci

na léta 2007-2011 mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Čínské lidové republiky

Ministerstvo kultury České republiky a Ministerstvo kultury Čínské lidové republiky, dále jen „strany“,

- v souladu s Dohodou o kulturní spolupráci mezi vládou Československé republiky a vládou Čínské lidové republiky, podepsanou 27. března 1957,

- vedeny společným zájmem upevňovat a rozvíjet spolupráci v oblasti kultury,

se dohodly takto:

Článek 1

Obě strany uskuteční v období platnosti tohoto Protokolu na základě reciprocity a mezinárodní praxe kulturní festival v obou zemích:

1) V souvislosti s oslavou 60. výročí navázání diplomatických styků mezi oběma zeměmi uspořádá čínská strana Čínský kulturní festival v České republice v roce 2009 v trvání 10 dnů. Za tímto účelem vyšle do České republiky delegaci Ministerstva kultury (5 osob), uměleckou skupinu (do 50 osob) a uměleckou výstavu (4 kurátoři a 3členná delegace na zahájení výstavy).

2) Česká strana uspořádá Český kulturní festival v Číně v roce 2010 v trvání 10 dnů. Za tímto účelem vyšle do Číny delegaci Ministerstva kultury (5 osob), uměleckou skupinu (do 50 osob) a uměleckou výstavu (4 kurátoři a 3členná delegace na zahájení výstavy).

Článek 2

Obě strany budou podporovat vzájemnou spolupráci v oblasti kultury a umění, včetně neprofesionálních a nekomerčních aktivit, zejména pak spolupráci v oblasti hudby, tance, opery, divadla, výtvarného umění, literatury, knihovnictví, audiovizuální tvorby, muzejnictví a tradiční lidové kultury a budou také napomáhat přímé výměně odborníků mezi kulturními institucemi a organizacemi včetně nevládních. V průběhu platnosti tohoto Protokolu si strany vymění 3 odborníky, každého na dobu 7 dní.

Článek 3

Obě strany budou podporovat vzájemnou účast na uměleckých festivalech, mezinárodních setkáních, seminářích a jiných kulturních událostech včetně neprofesionálních a nekomerčních aktivit pořádaných v obou státech. Budou se průběžně informovat o podmínkách účasti, termínech a programech těchto kulturních akcí.

Během doby platnosti Protokolu si obě strany na základě reciprocity vymění 1 uměleckou skupinu do 20 osob.

Článek 4

Obě strany budou podporovat přímou spolupráci mezi národními muzei a národními galeriemi svých zemí, jakož i mezi dalšími muzei a galeriemi. Za tímto účelem si každoročně vymění 2-3 odborníky v průběhu platnosti tohoto Protokolu.

Obě strany podpoří výměnu 3 odborníků z národních galerií obou zemí na dobu 7 dnů v roce 2007.

V průběhu platnosti Protokolu obě strany podpoří výměnu výstav mezi národními galeriemi obou zemí; podrobnosti spolupráce mezi sebou projednají galerie přímo.

Článek 5

Obě strany budou podporovat spolupráci mezi institucemi zodpovědnými za uchování kulturního dědictví obou států. Během doby platnosti Protokolu obě strany podpoří výměnu pětičlenných delegací na dobu 6 dní.

Obě strany se dohodly na výměně dokumentů a informací o ochraně, uchovávání (preventivní konzervaci) a restaurování kulturních památek.

Obě strany budou během doby platnosti tohoto Protokolu podporovat výměnu technologií používaných při uchování (preventivní konzervaci ) a restaurování kulturních památek. Čínská strana vyšle do České republiky na dobu 7 dní 3 odborníky, kteří pomohou školit české odborníky v oblasti uchovávání (preventivní konzervace) a restaurování kulturních památek z tradičních čínských materiálů. Česká strana vyšle do Čínské lidové republiky 3 odborníky na dobu 7 dní za účelem výměny restaurátorských technologií.

Článek 6

Obě strany budou podporovat přímou spolupráci mezi sdruženími spisovatelů a překladatelů, která působí v obou státech, a také vzájemnou účast na mezinárodních knižních veletrzích pořádaných v obou státech.

Každá ze stran bude podporovat překládání a propagaci své literatury ve státě druhé strany. Ministerstvo kultury České republiky může prostřednictvím grantů podpořit vydávání překladů české literatury. Žádosti o grant musí být podány čínskými vydavateli. Všeobecná správa tisku a publikační činnosti Čínské lidové republiky může prostřednictvím grantů podpořit vydávání překladů čínské literatury. Žádosti o grant musí být podány českými vydavateli.

Článek 7

Obě strany budou podporovat přímou spolupráci mezi knihovnami obou států. Budou spolupracovat zejména v oblasti digitálních knihoven, digitálního přístupu ke kulturnímu dědictví a ochrany digitálních dokumentů jakožto příbuzné oblasti. Podpoří výměnu publikací, periodik a jiných dokumentů mezi ústředními knihovnami obou zemí.

Článek 8

Obě strany budou v souladu se závazky vyplývajícími z Úmluvy o opatřeních k zákazu a zamezení nedovolenému dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků (Paříž, 14. listopadu 1970) spolupracovat při kontrole nezákonného obchodu, vývozu i dovozu kulturních statků a v rámci své působnosti také při zajišťování navracení těchto statků do státu příslušné smluvní strany.

Článek 9

Obě strany budou podporovat spolupráci mezi českými a čínskými médii, audiovizuálními a kinematografickými institucemi a odborníky se zaměřením na koprodukce a poskytování filmových služeb. Obě strany budou podporovat spolupráci mezi národními filmovými archivy a výměnu českých a čínských filmů na komerční i nekomerční bázi.

Obě strany podpoří účast českých a čínských umělců a odborníků na mezinárodních filmových festivalech, filmových přehlídkách a s filmem spojených kulturních akcích pořádaných v obou zemích.

V roce 2007 na podzim uspořádá čínská strana Týden českých filmů v Čínské lidové republice a při této příležitosti přijme na 7 dní delegaci 5 osob v rámci reciprocity za Týden čínských filmů v České republice, pořádaný v roce 2006.

Článek 10

Obě strany budou podporovat výměnu informací a právních předpisů upravujících oblast práv k duševnímu vlastnictví a dalších právních norem a legislativních opatření v oblasti kultury a umění.

Článek 11

Obě strany budou podporovat spolupráci a výměny v oblasti nakladatelské činnosti. Během doby platnosti Protokolu si strany vymění jednu delegaci v počtu 5 osob na 5 dnů. Obě strany budou podporovat účast nakladatelů na mezinárodních knižních veletrzích pořádaných v obou zemích. Obě strany si budou vyměňovat informace a materiály vztahující se k nakladatelské činnosti.

Organizační a finanční ustanovení

Článek 12

Vysílání a přijímání osob na základě tohoto Protokolu bude probíhat dle následujících podmínek:

1. Vysílající strana bude informovat přijímající stranu o jménech navržených kandidátů s uvedením funkce, jazykových znalostí, požadavků na program návštěvy a o termínech jejich příjezdu/odjezdu nejméně 3 měsíce před plánovanou návštěvou.

2. Přijímající strana bude informovat vysílající stranu o svém rozhodnutí do 1 měsíce od obdržení jejího návrhu.

3. Obdrží-li vysílající strana souhlas přijímající strany s přijetím, uvědomí přijímající stranu nejméně 20 dní před příjezdem vyslaných osob do hlavního města přijímající strany o přesném termínu a místu jejich příjezdu a o tom, jaký způsob dopravy použijí.

4. Vysílající strana hradí náklady na mezinárodní přepravu do hlavního města přijímající země a zpět, jakož i náklady na zdravotní pojištění a přepravu zavazadel všech osob vyslaných do země přijímající strany.

5. Přijímající strana uhradí náklady na ubytování a diety, v souladu s platnými finančními a právními předpisy v obou státech, dále vnitrostátní dopravu dle programu a tlumočnické služby.

Článek 13

Výměna uměleckých souborů na základě tohoto Protokolu bude probíhat dle následujících podmínek:

1. Vysílající strana bude informovat přijímající stranu o programu návštěvy a datech příjezdu/odjezdu nejméně 3 měsíce před plánovanou návštěvou.

2. Přijímající strana sdělí vysílající straně své rozhodnutí do 1 měsíce po obdržení návrhu.

3. Po obdržení souhlasu přijímající strany sdělí vysílající strana přijímající straně přesné datum příjezdu, místa příjezdu a použitý dopravní prostředek nejméně 20 dnů před příjezdem do hlavního města přijímající strany.

4. Vysílající strana uhradí náklady na mezinárodní přepravu osob, dekorací, kostýmů a hudebních nástrojů do hlavního města přijímající strany a zpět, jakož i zdravotní pojištění všech osob vyslaných do země přijímající strany.

5. Přijímající strana uhradí náklady na stravování (3 jídla denně a nápoje a občerstvení během představení) a ubytování v souladu s platnými finančními a právními předpisy v obou státech, dopravu v souladu s programem pobytu (dopravní prostředek k přemisťování ve městě), jakož i náklady na pronájem prostoru k vystoupení, propagaci představení a tlumočnické služby.

Článek 14

Výměna výstav proběhne na základě dohody uzavřené mezi pořádajícími institucemi. Nebude-li dohodnuto jinak, výstavy budou realizovány za následujících podmínek:

Vysílající strana:

1. odešle přijímající straně podrobný návrh výstavy včetně všech nezbytných technických informací 3 měsíce před plánovaným termínem konání výstavy,

2. poskytne přijímající straně všechny podklady pro katalog výstavy nejpozději 1 měsíc před zahájením výstavy,

3. uhradí náklady na dopravu exponátů do hlavního města přijímajícího státu a zpět,

4. pojistí exponáty na dobu dopravy a trvání výstavy,

5. uhradí cestovní náklady kurátorů doprovázejících výstavu.

Přijímající strana:

1. poskytne vhodný výstavní sál s odpovídajícím bezpečnostním systémem,

2. poskytne technický personál potřebný pro nakládání, vykládání, rozbalování, opětovné balení, instalaci a demontáž výstavy,

3. zajistí organizaci a propagaci výstavy, tisk katalogů a pozvánek,

4. v případě ztráty nebo poškození exponátu poskytne vysílající straně o příslušném incidentu všechny informace, které vysílající strana může potřebovat k uplatnění nároku na náhradu škody u pojišťovny,

5. ručí za to, že poškozené exponáty nebudou restaurovány bez předchozího souhlasu vysílající strany,

6. zajistí, aby přijetí kurátorů výstav proběhlo v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 12 tohoto Protokolu.

Článek 15

Tento Protokol nevylučuje organizaci dalších akcí, na nichž se strany dohodnou diplomatickou cestou.

Článek 16

Tento Protokol bude prováděn v souladu s právními předpisy platnými na územích smluvních stran.

Článek 17

Tento Protokol vstupuje v platnost dnem podpisu a zůstává v platnosti do 31. prosince 2011.

Protocol on Cultural Co-operation for theYears 2007-2011 between the Ministry of Culture of the Czech Republic and the Ministry of Culture of the People's Republic of China


Dáno v Pekingu dne 22. 4. 2008 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, čínském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílnosti ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Mgr. Václav Jehlička v. r.
ministr
Ministerstvo kultury České republiky

Cai Wu v. r.
ministr
Ministerstvo kultury Čínské lidové republiky

Přesunout nahoru