Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 35/2008 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem hospodářství, obchodu a energetiky Albánské republiky

Datum vyhlášení 30.05.2008
Uzavření smlouvy 18.04.2008
Platnost od 18.04.2008
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

35

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 18. dubna 2008 byla v Tiraně podepsána Dohoda o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem hospodářství, obchodu a energetiky Albánské republiky.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 5 odst. 1 dnem podpisu.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


Dohoda o spolupráci

mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem hospodářství, obchodu a energetiky Albánské republiky

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvo hospodářství, obchodu a energetiky Albánské republiky (dále jen „Strany“)

uvědomujíce si potřebu posílení spolupráce mezi oběma zeměmi, navazující na podpis Stabilizační a asociační dohody mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Albánskou republikou na straně druhé a na Prozatímní dohodu o obchodu a záležitostech souvisejících s obchodem mezi Evropským společenstvím na straně jedné

a Albánskou republikou na straně druhé;

přejíce si další rozvoj spolupráce mezi oběma zeměmi, zaměřené na prohloubení a posílení spolupráce založené na vzájemných zájmech v hospodářské, průmyslové, technické a technologické oblasti;

jsouce přesvědčeny, že tato Dohoda bude napomáhat k dobrým vztahům a vytvoří výhodné podmínky pro různé formy spolupráce mezi oběma zeměmi, především v hospodářské a průmyslové sféře;

s vědomím nutnosti existence odpovídajícího právního základu vzájemných vztahů v souladu s platnými právními předpisy v obou zemích;

se dohodly takto:

Článek 1

Strany tímto potvrzují svůj zájem na rozvoji hospodářských vztahů mezi Českou republikou a Albánskou republikou. S tímto cílem, bez újmy právním předpisům platným v každé z těchto zemí, budou vzájemně podporovat navazování intenzivnější a výhodné spolupráce mezi hospodářskými subjekty obou zemí.

Článek 2

Každá ze Stran bude v rámci své působnosti informovat druhou Stranu o možné spolupráci při rozvoji vzájemných průmyslových a hospodářských vztahů, zejména v těchto oblastech:

a) přírodní zdroje;

b) energie;

c) metalurgie včetně kovodělného průmyslu;

d) průmyslová zařízení a komponenty;

e) elektrický a elektronický průmysl;

f) chemický a petrochemický průmysl;

g) spolupráce mezi malými a středně velkými podniky;

h) jiné oblasti hospodářské a průmyslové spolupráce, které mohou být na základě této Dohody vzájemně dohodnuty;

i) spolupráce mezi agenturami na podporu obchodu a investic, které jsou v působnosti Stran.

Článek 3

1. V rámci oblastí zmíněných v čl. 2 této Dohody budou Strany rozvíjet vzájemné hospodářské vztahy zejména v následujících činnostech a informovat se o:

a) možnosti spolupráce v mezinárodních organizacích, pokud tyto spadají do působnosti obou Stran,

b) přípravě právních předpisů v oblasti působnosti obou smluvních stran,

c) rozborech, hodnoceních a prognózách vývoje své ekonomiky,

d) přípravě opatření týkajících se proexportních politik,

e) rozvoji investičního prostředí a informacích, týkajících se hospodářských a investičních příležitostí ve svých zemích,

f) opatřeních, týkajících se ochrany spotřebitele,

g) technických požadavcích na výrobky, se zvláštním zřetelem na řízení a uplatňování národních transpozic směrnic Nového a starého přístupu,

h) projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru,

i) jednáních o koncesionářských kontraktech.

2. Strany budou rozvíjet v souladu s jejich hospodářskou a rozvojovou politikou a prioritami, průmyslovou, technickou a technologickou spolupráci veřejného sektoru a usnadňovat širší zapojení soukromého sektoru do průmyslového a technologického růstu obou zemí.

3. Strany budou provádět uvedené činnosti formou běžného pracovního styku, výměny příslušných materiálů a prostřednictvím pravidelných setkání Smíšené pracovní skupiny ustavené v souladu s čl. 4 této Dohody.

Článek 4

1. Za účelem provádění této Dohody se ustavuje Smíšená pracovní skupina, která se bude skládat ze zástupců obou Stran. Podle potřeby může Smíšená pracovní skupina rovněž zahrnovat zástupce příslušných organizací a institucí s cílem napomoci provádění této Dohody.

2. Řádná zasedání Smíšené pracovní skupiny se budou konat jednou ročně, pokud nebude vedoucími delegací dohodnuto jinak, střídavě v České republice a v Albánské republice. Mimořádná zasedání se budou konat na území státu Strany, která o ně požádá.

3. Smíšená pracovní skupina může vytvářet specializované pracovní skupiny k zabezpečení vybraných otázek oboustranného zájmu.

4. Předsedové Smíšené pracovní skupiny jsou náměstek ministra průmyslu a obchodu České republiky a náměstek/státní tajemník ministra hospodářství, obchodu a energetiky Albánské republiky.

5. Předsedové jmenují ostatní členy Smíšené pracovní skupiny.

6. Smíšená pracovní skupina bude informovat příslušné orgány dle Stabilizační a asociační dohody mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy a Albánskou republikou o svých aktivitách a rozhodnutích v oblastech, na něž se vztahuje Stabilizační a asociační dohoda a Prozatímní dohoda.

Článek 5

1. Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou a vstoupí v platnost dnem jejího podpisu oběma Stranami.

2. Kterákoliv Strana může tuto Dohodu vypovědět diplomatickou cestou. Taková výpověď nabude účinnosti první den třetího měsíce následujícího po datu obdržení příslušné diplomatické nóty.

3. Ustanovení této Dohody nemohou být uplatňována nebo vykládána tak, aby narušovala nebo jinak ovlivňovala závazky České republiky, plynoucí z jejího členství v Evropské unii.


Dáno v Tiraně dne 18. dubna 2008 ve dvou původních vyhotoveních v jazyce českém, albánském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílnosti výkladu této Dohody je rozhodující anglické znění.

Za Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky
Ing. Tomáš Hüner v. r.
náměstek ministra průmyslu a obchodu

Za Ministerstvo hospodářství, obchodu a energetiky Albánské republiky
Enno Bozdo v. r.
státní tajemník Ministerstva hospodářství, obchodu a energetiky

Agreement on Cooperation between the Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic and the Ministry of Economy, Trade and Energy of the Republic of Albania

Přesunout nahoru