Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 27/2008 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o předávání a přebírání občanů obou států

Datum vyhlášení 29.04.2008
Uzavření smlouvy 12.09.2007
Platnost od 21.03.2008
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

27

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 12. září 2007 byl v Praze podepsán Protokol mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o předávání a přebírání občanů obou států1).

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 8 odst. 1 dne 21. března 2008.

České znění Protokolu a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


PROTOKOL

mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o předávání a přebírání občanů obou států

Vláda České republiky a vláda Vietnamské socialistické republiky (dále jen „smluvní strany“),

za účelem provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o předávání a přebírání státních občanů obou států (dále jen „Dohoda“),

se v souladu s článkem 8 Dohody

dohodly takto:

Článek 1

Doklady a jiné prostředky prokazující státní občanství

(1) Pro účely provádění Dohody se občanství státu žádané smluvní strany prokazuje jedním z následujících platných dokladů:

v případě občanů České republiky:

a) cestovním dokladem (cestovní pas, diplomatický pas, služební pas, cestovní průkaz),

b) občanským průkazem České republiky;

v případě občanů Vietnamské socialistické republiky:

a) cestovním dokladem (cestovní pas, propustka),

b) vietnamským průkazem totožnosti,

c) osvědčením o vietnamském státním občanství,

d) rozhodnutím o udělení vietnamského státního občanství nebo o jeho navrácení.

(2) Státní občanství se považuje za prokázané, jestliže je ověřeno příslušným orgánem žádané smluvní strany na základě kteréhokoli z níže uvedených dokladů:

a) některého z dokladů uvedených v odstavci 1 tohoto článku, jehož doba platnosti uplynula,

b) kopie některého z dokladů uvedených v odstavci 1 tohoto článku,

c) v případě občanů České republiky občanského průkazu Československé republiky, Československé socialistické republiky nebo České a Slovenské Federativní Republiky s vyznačeným občanstvím České republiky, jehož doba platnosti uplynula,

d) v případě občanů České republiky osvědčení nebo potvrzení o státním občanství,

e) rodného listu,

f) vojenské knížky,

g) řidičského průkazu,

h) námořnické knížky,

i) v případě občanů České republiky osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm uveden údaj o občanství České republiky,

j) prohlášení předávané osoby učiněného před orgánem žádající smluvní strany; v případě, že předávaná osoba odmítne vyplnit toto prohlášení, písemného záznamu příslušného orgánu obsahujícího dostupné informace,

k) v případě státních občanů Vietnamské socialistické republiky domovské knížky,

l) jiného dokladu, který v konkrétním případě uzná žádaná smluvní strana.

Článek 2

Způsob vyrozumívání a komunikace

(1) Žádosti o převzetí podle článku 3 Dohody a odpovědi na ně, oznámení o předání podle článku 4 Dohody a cestovní doklady vydané předávaným osobám se posílají cestou velvyslanectví státu žádající smluvní strany na území státu žádané smluvní strany. Všechna další oznámení a komunikace týkající se provádění Dohody se uskutečňují přímo mezi příslušnými orgány.

(2) Vzory žádosti o převzetí podle článku 3 Dohody, oznámení o předání podle článku 4 Dohody, prohlášení předávané osoby podle článku 3 odst. 2 Dohody a záznam o předání a převzetí uvedený v článku 5 Dohody tvoří přílohy 1, 2, 3 a 4 tohoto protokolu v příslušném pořadí.

Článek 3

Převzetí předávané osoby

Příslušný orgán žádající smluvní strany potvrdí předání předávané osoby alespoň 10 dnů předem. Zároveň zašle všechny informace týkající se plánovaného letu a v případě předání a převzetí podle článku 5 odst. 2 Dohody informace o doprovodu.

Článek 4

Orgány příslušné k provádění Dohody

(1) Orgány příslušnými k vyřizování žádostí podle článku 3 Dohody a oznámení podle článku 4 Dohody jsou:

na české straně:

Policie České republiky
Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie
Olšanská 2, poštovní schránka 78
130 51 Praha 3
Telefon: +420 974 841 826
Fax: +420 974 841 839
Email: cocpp@mvcr.cz

na vietnamské straně:

Ministerstvo veřejné bezpečnosti
Imigrační odbor
40 A Hang Bai St., Hanoj, Vietnam
Telefon: +84 4 824 5055, 84 4 826 0922
Fax: +84 4 824 3288, 84 4 824 3287
Email: Vnimm@hn.vnn.vn

(2) Orgány uvedené v odstavci 1 tohoto článku se vzájemně neprodleně informují o změnách ve svém názvu, adrese a telefonním a faxovém spojení.

Článek 5

Hraniční přechody určené k provádění Dohody

Předávání a přebírání státních občanů se uskutečňuje na následujících hraničních přechodech:

na české straně:

letiště Václava Havla Praha,

na vietnamské straně:

mezinárodní letiště Noi Bai, Hanoj nebo

mezinárodní letiště Tan Son Nhat, Ho Či Minovo Město

Závěrečná ustanovení

Článek 6

Smluvní strany si do třiceti dnů po vstupu Dohody v platnost vymění vzory dokumentů, jimiž se prokazuje státní občanství států smluvních stran.

Článek 7

(1) V případě, že je to nezbytné, příslušné orgány smluvních stran uskutečňují konzultace týkající se provádění Dohody a tohoto protokolu. Žádost o konzultaci je zasílána druhé smluvní straně diplomatickou cestou.

(2) Při provádění Dohody a tohoto protokolu používají příslušné orgány ve vzájemném styku anglický jazyk, pokud není v konkrétním případě dohodnuto jinak.

Článek 8

(1) Tento protokol vstoupí v platnost současně s Dohodou.

(2) Platnost tohoto protokolu skončí současně se skončením platnosti Dohody.


Dáno v Praze dne 12. září 2007 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, vietnamském a anglickém, přičemž všechny texty jsou stejně autentické. V případě rozdílností ve výkladu je rozhodující znění v anglickém jazyce.

Za vládu České republiky
Mgr. Lenka Ptáčková Melicharová v. r.
náměstkyně ministra vnitra pro evropské záležitosti

Za vládu Vietnamské socialistické republiky
Dao Viet Trung v. r.
náměstek ministra zahraničních věcí

Poznámky pod čarou

1) Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o předávání a přebírání občanů obou států, podepsána v Praze dne 12. září 2007, byla vyhlášena pod č. 26/2008 Sb. m. s.


Příloha č. 1

ŽÁDOST O PŘEVZETÍ OBČANA STÁTU SMLUVNÍ STRANY

Orgán žádající smluvní strany:
Číslo jednací:Datum:
Počet listů:
Přílohy:
Orgán žádané smluvní strany:

Žádost o převzetí dle Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o předávání a přebírání občanů obou států

a) Jméno, příjmení, datum a místo narození, pohlaví, státní občanství a poslední místo pobytu na území státu žádné smluvní strany

1. .....................

2. .....................

3. .....................

b) Druh, číslo, místo vydání a údaj o platnosti dokladu, kterým se prohazuje občanství státu žádané smluvní strany předávaného občana nebo který byl použit jako základ prb ověření tohoto občanství

1. .....................

2. .....................

3. .....................

c) Datum a způsob vstupu na území státu žádající smluvní strany, pokud jsou známy

1. .....................

2. .....................

3. .....................

d) Údaje potvrzující skutečnost, že předávaný občan nesplňuje nebo přestal splňovat platné podmínky pro vstup nebo pobyt na území státu žádající smluvní strany (výňatek z rozhodnutí o vyhoštění)

1. .....................

2. .....................

3. .....................

e) Informace o případné potřebě zvláštní pomoci, ošetřování nebo péče o předávaného občana, vzhledem k jeho zdravotnímu stavu nebo věku

1. .....................

2. .....................

3. .....................

f) Informace o případné potřebě ochranných nebo bezpečnostních opatření

1. .....................

2. .....................

3. .....................

g) Navrhované místo, čas a způsob předání

Vyřizuje: jméno, příjmení, telefon, fax

Odpovědný funkcionář: jméno, příjmení, telefon, fax

Rozhodnutí žádané smluvní strany: Souhlas: Zamítnutí:

Důvody zamítnutí žádosti:

Odpovědný funkcionář: jméno, příjmení, telefon, fax

Příloha č. 2

OZNÁMENÍ O PŘEDÁNÍ OBČANA STÁTU SMLUVNÍ STRANY

Orgán (útvar) žádající smluvní strany:
Číslo jednací:Datum:
Počet listů:
Přílohy:
Orgán (útvar) žádané smluvní strany:

Oznámení o předání dle Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o předávání a přebírání občanů obou států

a) Jméno, příjmení, datum a místo narození, pohlaví, státní občanství a poslední místo pobytu na území státu žádané smluvní strany

1. .....................

2. .....................

3. .....................

b) Druh, číslo, místo vydání a údaj o platnosti dokladu, kterým se prokazuje občanství státu žádané smluvní strany předávaného občana

1. .....................

2. .....................

3. .....................

c) Datum a způsob vstupu na území státu žádající smluvní strany, pokud jsou známy

1. .....................

2. .....................

3. .....................

d) Údaje potvrzující skutečnost, že předávaný občan nesplňuje nebo přestal splňovat platné podmínky pro vstup nebo pobyt na území státu žádající smluvní strany (výňatek z rozhodnutí o vyhoštění)

1. .....................

2. .....................

3. .....................

e) Informace o případné potřebě zvláštní pomoci, ošetřování nebo péče o předávaného občana, vzhledem k jeho zdravotnímu stavu nebo věku

1. .....................

2. .....................

3. .....................

f) Informace o případné potřebě ochranných nebo bezpečnostních opatření

1. .....................

2. .....................

3. .....................

g) Místo a termín předání osoby

Vyřizuje: jméno, příjmení, telefon, fax

Odpovědný funkcionář: jméno, příjmení, telefon, fax

Příloha č. 3

PROHLÁŠENÍ PŘEDÁVANÉ OSOBY

Prohlášení předávané osoby na základě Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o předávání a přebírání občanů obou států

Fotografie
(3,5 cm x4,5 cm
bez pokrývky hlavy)

1. Celé jméno (hůlkovým písmem): Další jméno (pokud existuje):

Pohlaví: muž, žena1)
Datum narození:Státní občanství při narození:
Místo narození:Státní občanství v současnosti:

2. Adresa trvalého bydliště před vycestováním z Vietnamu/České republiky1), (pokud existovala) (uveďte osadu, obec, okres, provincii nebo číslo domu, ulici, čtvrť, obvod, město)

3. Vycestování z Vietnamu/České republiky1) dne:

Dopravní prostředek:
Účel odchodu:
Číslo pasu nebo propustky:
Datum vydání:Vydal:

4. Přicestování do České republiky/Vietnamu1) dne:

Dopravní prostředek:
Účel vstupu:
Číslo pasu nebo propustky:
Datum vydání:Vydal:

5. Současná adresa v České republice/Vietnamu1)

Doklady totožnosti:
Datum vydání:Vydal:

6. Příbuzní ve Vietnamu nebo v České republice (rodiče, manžel/manželka, děti) \

ČísloCelé jménoDatum narozeníStátní občanstvíPříbuzenský vztahAdresa trvalého bydliště

7. Předpokládaná adresa ve Vietnamu/České republice1) po návratu (uveďte osadu, obec, okres, provincii nebo číslo domu, ulici, čtvrť, obvod, město)

8. Další informace

Dáno v............................................dne.............................................................
(Podpis a celé jméno)

Tímto se potvrzuje, že2):

- fotografie přiložené k tomuto prohlášení jsou fotografiemi osoby, o jejíž předání je žádáno a která je známá jako (celé jméno)

.........................................................................................

- tato osoba odmítá vyplnit toto prohlášení

- toto prohlášení vyplnil příslušný orgán na základě dostupných informací

(Podpis a razítko)

Poznámky pod čarou

1) Nehodící se škrtněte.

2) Vyplní příslušný orgán v případě, že osoba odmítá vyplnit toto prohlášení.
Pozn.: Vyplňují se 2 kopie.

Příloha č. 4

ZÁZNAM O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ

Orgán (útvar) žádající smluvní strany:

Číslo jednací:

Orgán žádané smluvní strany:

Protokol o předání a převzetí podle Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o předávání a přebírání občanů obou států

a) Jméno, příjmení, datum a místo narození, pohlaví, státní občanství, příbuzenský vztah

1. .....................

2. .....................

3. .....................

b) .Seznam osobních předmětů a peněžních prostředků, které má předávaná osoba u sebe

1. .....................

2. .....................

3. .....................

c) Zdravotní stav předávané osoby

(Datum) .........................

(Místo).........................

Za orgán žádající smluvní stranyZa orgán žádané smluvní strany
Jméno:Jméno:
Příjmení:Příjmení:
Funkce:Funkce:
Podpis:Podpis:
Přesunout nahoru